32003R1104Oficialusis leidinys L 158 , 27/06/2003 p. 0001 - 0002


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1104/2003

2003 m. gegužės 26 d.

iš dalies pakeičiantis Reglamento (EB) Nr. 1766/92 nuostatas dėl tam tikrų javų importo muitų apskaičiavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) Importo muito apskaičiavimo tikslais 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo [3] 10 straipsnio 2 dalyje numatyta tam tikriems pagrindiniams javams taikyti papildomą leidžiantį nukrypti mechanizmą.

(2) Pasibaigus deryboms su Jungtinėmis Valstijomis ir Kanada, vykusioms pagal GATT, patvirtinto Tarybos sprendimais 2003/253/EB [4] ir 2003/254/EB [5] dėl susitarimų tarp Europos bendrijos ir atitinkamai Kanados bei Jungtinių Amerikos Valstijų sudarymo pasikeičiant raštais, XXVIII straipsnį, šios leidžiančios nukrypti nuostatos taikymas buvo panaikintas vidutinės ir žemos kokybės kviečiams bei miežiams.

(3) Dėl to atitinkamai reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 1766/92,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 10 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

"1. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, produktams, kurių KN kodai 10011000, 10019091, ex10019099 (aukštos kokybės paprastieji kviečiai), 1002, ex1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių produktų importo metu taikomai intervencinei kainai, kuri padidinama 55 % ir iš kurios atimamas konkrečiai siuntai taikoma CIF importo kaina. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti bendrajame muitų tarife nustatytos muito normos.

2. Siekiant apskaičiuoti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą importo mokestį, minėtoje dalyje nurodytiems produktams nustatomos tipinės CIF importo kainos.

Minėtos tipinės CIF importo kainos nustatomos reguliariai.

3. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės yra priimamos laikantis 23 straipsnyje nustatytos tvarkos.

Išsamiose taisyklėse visų pirma nurodomi:

a) aukštos kokybės paprastųjų kviečių būtiniausi reikalavimai,

b) biržos kainos, į kurias būtina atsižvelgti,

c) galimybė, prireikus konkrečiais atvejais, informuoti ūkio subjektus apie taikomą mokestį prieš atvykstant konkrečiai siuntai."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2003 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gegužės 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Drys

[1] Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.

[2] 2003 balandžio 8 d. (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 181, 1992 7 1, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimas, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1666/2000 (OL L 193, 2000 7 29, p. 1).

[4] OL L 95, 2003 4 11, p. 36.

[5] OL L 95, 2003 4 11, p. 40.

--------------------------------------------------