32003R0881Oficialusis leidinys L 134 , 29/05/2003 p. 0001 - 0109


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 881/2003

2003 m. gegužės 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 [2], ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1) 2001 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2501/2000, taikantis bendrųjų lengvatinių tarifų sistemą 2002 m. sausio 1 d.–2004 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu [3] apima principą "Viskas, išskyrus ginklus", nustatytą 1998 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2820/98, taikančiame daugiametę bendrųjų lengvatinių tarifų sistemą 1999 m. liepos 1 d.–2001 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu [4], su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 416/2001 [5], kad būtų išplėsta galimybė be muito, nenustačius jokių kiekybinių apribojimų produktams, kilusiems iš mažiausiai išsivysčiusių šalių.

(2) Kad būtų užtikrinta, jog tokia galimybe pasinaudotų tik mažiausiai išsivysčiusios šalys ir būtų išvengta prekybos nukrypimų tam tikrose šiose šalyse atsižvelgus į kilmės regioninę kumuliaciją, tam tikros nedidelės, mažos pridedamosios vertės operacijos ryžių ir cukraus sektoriuose, kurių šiuo metu pakanka, kad būtų galima suteikti produkto kilmės statusą dėl bendrosios lengvatų sistemos pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 [6] 70 straipsnį su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 444/2002 [7], nebeturėtų būti laikomos pakankamomis apdoroti arba perdirbti, kad būtų galima suteikti kilmės produkto statusą.

(3) Dėl to Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 70 straipsnyje nurodytas sąrašas operacijų, kurios laikomos nepakankamu apdorojimu ar perdirbimu, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Be to, siekiant nuoseklumo, tokie pat pakeitimai turėtų būti padaryti to reglamento 101 straipsnyje, kuris susijęs su šalimis ar teritorijomis, kurioms taikomos Bendrijos vienašališkai patvirtintos lengvatinių tarifų priemonės.

(4) Suderintos sistemos nomenklatūros pakeitimai įsigaliojo 2002 m. sausio 1 d. Apdorojimo ar perdirbimo, kurį būtina atlikti su kilmės neturinčiais produktais, sąrašo pakeitimai, kad būtų suteiktas kilmės statusas, turėtų būti atnaujintas siekiant atsižvelgti į šiuos pokyčius, kaip ir jo įvadinės pastabos. Būtini ir tam tikri pataisymai. Siekiant aiškumo, visi tie tekstai turėtų būti iš naujo paskelbti.

(5) Andų bendrijos ir Centrinės Amerikos bendroji rinka, kuri pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 72 straipsnį atskirai pasinaudojo kilmės regionine kumuliacija pagal bendrąją lengvatų sistemą, paprašė, kad, siekiant tų regionų pramoninės plėtros skatinimo, joms būtų leista kartu pasinaudoti regioninės kumuliacijos nuostatomis. Tam tikslui jos įsteigė bendrą sekretoriatą, Andų bendrijos – Centrinės Amerikos bendros rinkos ir nuolatinį bendrąjį kilmės komitetą. Šios naujos grupės visos šalys įvykdė Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 72b straipsnio reikalavimus, ypač dėl įmonių sutikimo laikytis galiojančių taisyklių ir vykdyti būtiną administracinį bendradarbiavimą. Dėl to turėtų būti sudaryta galimybė tai grupei naudotis regioninės kumuliacijos nuostatomis.

(6) Kilmės įrodymai, išduoti anksčiau Andų bendrijos ir Centrinės Amerikos bendrai rinkai taikyta tvarka, toliau turėtų būti priimami tol, kol jie galioja.

(7) Kad būtų išvengta painiavos, atsižvelgus į tai, kad teisė į regioninę kumuliaciją ne visada sutampa su regioninių grupių naryste, regioninių grupių pavadinimai nebeturėtų būti naudojami šalims, kurios gali pasinaudoti regioninės kumuliacijos nauda, nurodyti.

(8) Turėtų būti pasinaudota galimybe pataisyti Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 76 straipsnį.

(9) Terminas pateikti dokumentą, liudijantį, kad prekėms, nurodytoms deklaracijoje, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, gali būti taikoma sumažinta arba nulinė importo muito norma, turėtų būti lankstesnis.

(10) Tarifinių kvotų valdymo sistema kaip priemonę administracinei naštai ir kainoms sumažinti importuojant bei skatinti vienodą režimą numato, kad tam tikros tarifinės kvotos turi būti laikomos labai svarbiomis. Darbo su sistema patirtis parodė, kad kriterijai, taikyti svarbiam statusui nustatyti, gali būti dar labiau švelninami, nesukeliant jokio pavojaus Bendrijos nuosaviems ištekliams.

(11) Paaiškėjo, kad lengvatinio importo priežiūros sistema yra tinkama ir nelengvatiniam importui prižiūrėti, ir dėl to turėtų būti taikoma ir tam importui.

(12) Kompiuterizuotos tranzito sistemos įgyvendinimo etapas jau nebepateisina galimybės leisti prekybininkams naudoti pakrovimo sąrašą kaip tranzito deklaracijų, kurios pateikiamos duomenų apdorojimo metodu, aprašomąją dalį. Dėl to tokia galimybė turėtų būti panaikinta.

(13) Tikslinga priimti nuostatas, skirtas parengti, papildyti, o prireikus, atnaujinti esamas taisykles taip, kad nuostatos, priimtos po neseniai atliktos Bendrijos (bendrojo tranzito) procedūros reformos, o svarbiausia tos dėl operacijos užbaigimo, dėl alternatyvaus įrodymo ir paklausimo tvarkos gali būti naudojamos kartu su TIR procedūra.

(14) Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 taip pat turėtų būtų suderintas su TIR konvencija.

(15) Siekiant, kad tvarka taptų veiksmingesnė ir skaidresnė, reikėtų numatyti, kad išieškojimo procedūra būtų taikoma taip pat tada, kai naudojama TIR knygelė.

(16) Didžiausia suma, kurią Bendrijos garantuojančiosios asociacijos turi sumokėti prisiimdamos atsakomybę, turėtų būti nurodyta eurais ir siekti 60000 eurų už TIR knygelę.

(17) Kad būtų išsaugoti Bendrijos ir jos valstybių narių finansiniai interesai, reikėtų numatyti pranešimą dėl formalumų nebaigimo, kurį kompetentinga muitinės administracija per metus išduoda Bendrijoje įsteigtai garantuojančiajai asociacijai, kad galėtų būti vykdomas kitos garantuojančiosios asociacijos, įsisteigusios Bendrijoje, atžvilgiu, jeigu paaiškėja, kad jos atsako pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 215 straipsnio 1 dalies pirmąją arba antrąją įtrauką (toliau – Kodeksas).

(18) Nors ir nėra ATA procedūrai nustatytų taisyklių pakeitimų, pakeitus TIR taisykles turėtų būti pritaikytos atitinkamos nuostatos.

(19) Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 551 straipsnio 3 dalį, siekiant nustatyti perdirbtų produktų, deklaruotų išleidimui į laisvą apyvartą, muitinės vertę, deklarantas gali pasirinkti importo prekių muitinės vertę, pridėjus perdirbimo išlaidas. Kad būtų užtikrinta, jog importo muitai yra išieškomi vienodai, reikėtų paaiškinti perdirbimo išlaidų sąvoką.

(20) To reglamento 841 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas, kad reeksporto formalumai būtų sutvarkyti išvežimo įstaigoje, kurioje prekės vežamos pagal ATA knygelę laikinojo įvežimo tvarka.

(21) Pagal Kodekso 222 straipsnio 2 dalį, kai skola muitinei atsiranda išvežus prekes iš muitinės priežiūros ir yra daugiau negu vienas skolininkas, tais atvejais tikslinga nustatyti sąlygas, kuriomis tam tikrų skolininkų prievolė sumokėti muitą turi būti sustabdyta. Sustabdymo trukmė neturėtų būti ilgesnė kaip vieneri metai, tačiau turėtų būti sudaryta galimybė pratęsti tais atvejais, kai skolininkai, kurie jau nesinaudoja sustabdymo galimybe, užginčijo skolą muitinei kompetentinguose teismuose.

(22) Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 890 straipsnyje numatyta, kad muitai turi būti grąžinti arba persiųsti už importą, kuriam gali būti taikomas Bendrijos režimas arba lengvatinis tarifų režimas, kai skola muitinei atsirado išleidus prekes į laisvą apyvartą ir kai importuotojas gali pateikti dokumentą dėl formalumų atlikimo, kuriame nurodyta teisė pasinaudoti tokiomis teisėmis išleidimo į laisvą apyvartą metu. Tokia galimybė turėtų būti taikoma ir tais atvejais, kai dokumentas, liudijantis teisę pasinaudoti palankiu tarifo režimu dėl prekių pobūdžio yra pateikiamas atlikus formalumus. Iš tikrųjų, prievolė sumokėti muitą tokiais atvejais, kai nėra jokios apgaulės arba akivaizdaus aplaidumo, yra neproporcinga būtinybei saugoti, kurią Bendrasis muitų tarifas ketina numatyti.

(23) Kad būtų išvengta aiškinimo problemų, Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 900 straipsnio 2 ir 3 dalys turėtų būti parengtos iš naujo. Nauja redakcija taip pat turėtų būti pritaikyta dabartiniam galingos konkurencijos ekonominiam klimatui. Atitinkamai 900 straipsnio 2 dalyje neturėtų būti automatiškai reikalaujama reeksportuoti prekes, už kurias galima gauti grąžinimą ar atsisakymą išieškoti pagal 900 straipsnio 1 dalį, ir turėtų būti leista prekes sunaikinti arba taikyti Bendrijos išorinio tranzito procedūrą arba muitinės sandėliavimo procedūrą arba perduoti į laisvą zoną arba laisvąjį sandėlį, vietoje reeksportavimo.

(24) Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 25 straipsnis, nustatantis oro transporto išlaidų, įskaitytinų į muitinės vertę, procentinį dydį, turėtų būti supaprastintas ir pakoreguotas atsižvelgiant į padidėjusią Bendrijos muitų teritoriją po naujų valstybių narių įstojimo.

(25) Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 38 priede Bendrojo administracinio dokumento (BAD) 36 langelyje yra muitų tarifo režimo kodai, pagal kuriuos produktai yra pateikiami į laisvą apyvartą.

(26) Siekiant aiškumo, būtina įrašyti specialų kodą, kuris būtų taikomas laikinam prekių, skirtų civiliniam orlaiviui, kuriam buvo išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas, sustabdymui.

(27) Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 67 straipsnis turėtų būti pakeistas taip, kad būtų atsižvelgta į 70 priedo pakeitimus.

(28) Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 70 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų galima naudotis esama informacijos perdavimo sistema apie perdirbtus žemės ūkio produktus. Be to, pranašumai dėl "Informacijos sistema - perdirbimo tvarka (ISPT)" supaprastinimo turėtų būti taikomi ir tiems produktams. Pagaliau, turėtų būti įvestas specialus ekonominio pagrindimo kodas, taikomas paraiškoms dėl leidimo laikinai įvežti nejautriąsias prekes perdirbti.

(29) Pageidautina supaprastinti muitinės procedūrą "muitinės prižiūrimas perdirbimas" importuotų prekių atveju, kurios perdirbamos į produktus, kurioms gali būti autonomiškai sustabdyti importo muitai tam tikriems ginklams ir karinei įrangai.

(30) Dėl to Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(31) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ,

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keičiamas taip:

1) 70 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Nepažeidžiant 2 dalies, kilmės statusui įgyti nepakankamu produktų apdorojimu arba perdirbimu, neatsižvelgiant į tai, ar tenkinami 69 straipsnio reikalavimai, laikomos šios operacijos:

a) operacijos, užtikrinančios, kad prekės bus išsaugotos sandėliuojant bei transportuojant;

b) prekių pakuočių išardymas ir surinkimas;

c) plovimas, valymas; dulkių, oksido, alyvos, dažų ar kitokių apvalkalų nuvalymas;

d) tekstilės lyginimas ar spaudimas;

e) paprastos dažymo ir poliravimo operacijos;

f) grūdų ar ryžių lukštenimas, dalinis ar visiškas balinimas, poliravimas ir glazūravimas;

g) cukraus dažymo ar gabalinio cukraus formavimo operacijos;

h) vaisių, riešutų ir daržovių lupimas, kauliukų išėmimas, išlukštenimas;

i) galandimas, paprastas tekinimas ar paprastas pjaustymas;

j) sijojimas, pirminė atranka, rūšiavimas, klasifikavimas, įvertinimas, suderinimas (įskaitant komplektų sudarymą);

k) paprastas išpilstymas į butelius, skardines ar kitas talpyklas, dėjimas į maišus, dėklus, dėžes, kortelių ar lentelių tvirtinimas, kitos paprastos pakavimo operacijos;

l) ženklų, etikečių, lipdukų ar kitų panašių atpažinimo ženklų tvirtinimas ar spausdinimas ant prekių ar jų pakuočių;

m) paprastas vienos ar kelių rūšių produktų sumaišymas, kai viena ar daugiau mišinio sudedamųjų dalių neatitinka šiame skirsnyje nustatytų sąlygų, kad būtų galima juos laikyti, kad jų kilmės šalis yra šalis naudos gavėja arba Bendrija;

n) paprastas prekės surinkimas iš dalių sudarant užbaigtą gaminį arba prekės išardymas į dalis;

o) dviejų ar kelių operacijų, išvardytų a–n punktuose, atlikimas;

p) gyvulių skerdimas."

2) 72 straipsnio 3 ir 4 dalys taip pakeičiamos:

"3. Regioninė kumuliacija taikoma trims atskiroms šalių gavėjų regioninėms grupėms, besinaudojančioms bendrąja lengvatų sistema:

a) I grupė: Brunėjus Darusalamas, Kambodža, Indonezija, Laosas, Malaizija, Filipinai, Singapūras, Tailandas, Vietnamas;

b) II grupė: Bolivija, Kolumbija, Kosta Rika, Ekvadoras, Salvadoras, Gvatemala, Hondūras, Nikaragva, Panama, Peru, Venesuela;

c) III grupė: Bangladešas, Butanas, Indija, Maldyvai, Nepalas, Pakistanas, Šri Lanka.

4. Žodžiai "regioninė grupė" – tai I grupė, II grupė arba III grupė, atsižvelgiant į konkretų atvejį."

3) 72b straipsnio 1 dalies b punkto antroji ir trečioji pastraipos taip pakeičiamos:

"Šis įsipareigojimas Komisijai perduodamas per šiuos sekretoriatus, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį:

i) I grupė: Pietryčių Azijos tautų asociacijos Generalinis sekretoriatas (ASEAN);

ii) II grupė: Andų bendrija – Centrinės Amerikos bendrosios rinkos ir Panamos nuolatinis bendrasis kilmės komitetas (Comité Conjunto Permanente de origen Comunidad Andina – Mercado Común centroamericano y Panamá);

iii) III grupė: Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacijos sekretoriatas (SAARC)."

4) 76 straipsnio 4 dalies antrasis sakinys taip pakeičiamas:

"Sprendžiama komiteto nustatyta tvarka."

5) 101 straipsnio 1 dalis taip pakeičiama:

"1. Nepažeidžiant 2 dalies, kilmės statusui įgyti nepakankamu produktų apdorojimu arba perdirbimu, neatsižvelgiant į tai, ar tenkinami 100 straipsnio reikalavimai, laikomos šios operacijos:

a) operacijos, užtikrinančios, kad prekės bus išsaugotos sandėliuojant bei transportuojant;

b) prekių pakuočių išardymas ir surinkimas;

c) plovimas, valymas; dulkių, oksido, alyvos, dažų ar kitokių apvalkalų nuvalymas;

d) tekstilės lyginimas ar spaudimas;

e) paprastos dažymo ir poliravimo operacijos;

f) grūdų ar ryžių lukštenimas, dalinis ar visiškas balinimas, poliravimas ir glazūravimas;

g) cukraus dažymo ar gabalinio cukraus formavimo operacijos;

h) vaisių, riešutų ir daržovių lupimas, kauliukų išėmimas, išlukštenimas;

i) galandimas, paprastas tekinimas ar paprastas pjaustymas;

j) sijojimas, pirminė atranka, rūšiavimas, klasifikavimas, įvertinimas, suderinimas (įskaitant komplektų sudarymą);

k) paprastas išpilstymas į butelius, skardines ar kitas talpyklas, dėjimas į maišus, dėklus, dėžes, kortelių ar lentelių tvirtinimas, kitos paprastos pakavimo operacijos;

l) ženklų, etikečių, lipdukų ar kitų panašių atpažinimo ženklų tvirtinimas ar spausdinimas ant prekių ar jų pakuočių;

m) paprastas vienos ar kelių rūšių produktų sumaišymas, kai viena ar daugiau mišinio sudedamųjų dalių neatitinka šiame skirsnyje nustatytų sąlygų, kad būtų galima juos laikyti, kad jų kilmės šalis yra šalis naudos gavėja arba Bendrija;

n) paprastas prekės surinkimas iš dalių sudarant užbaigtą gaminį arba prekės išardymas į dalis;

o) dviejų ar kelių operacijų, išvardytų a–n punktuose, atlikimas;

p) gyvulių skerdimas."

6) 256 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

"Tuo atveju, kai pateikti dokumentą reikia tam, kad būtų taikoma sumažinta arba nulinė importo muito norma, muitinė turėdama pagrindo laikyti, kad prekėms, nurodytoms deklaracijoje, kurioje nepateikta tam tikra informacija, gali būti taikoma tokia sumažinta arba nulinė muito norma, deklaranto prašymu gali nustatyti ilgesnį atitinkamo dokumento pateikimo laiką nei tas, kuris numatytas pirmojoje pastraipoje, jeigu yra pateisinamas konkrečiomis aplinkybėmis. Toks laikotarpis negali būti ilgesnis nei keturi mėnesiai nuo deklaracijos priėmimo dienos. Jis negali būti pratęsiamas."

7) 308c straipsnis pakeičiamas taip:

"308c straipsnis

1. Tarifinė kvota laikoma kritine, kai tik panaudojama 75 % pradinio kiekio arba kompetentingai institucijai nusprendus.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, tarifinė kvota laikoma kritine atlikus pirmąjį paskirstymą šiais atvejais:

a) patvirtinta trumpesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui;

b) tiems patiems gaminiams ir tai pačiai kilmei tarifinė kvota ir ekvivalentinis kvotos laikotarpis, kaip ir minėta tarifinė kvota (ekvivalentinės tarifinės kvotos), nebuvo patvirtintos per praėjusius dvejus metus;

c) ekvivalentinė tarifinė kvota, patvirtinta per praėjusius dvejus metus, buvo išnaudota iki kvotos galiojimo laikotarpio trečiojo mėnesio paskutinės darbo dienos arba pradinis kvotos dydis yra didesnis nei minėta tarifinė kvota.

3. Tarifinė kvota, kuria pagal PPO taisykles siekiama tik taikyti apsaugos arba baudžiamąją priemonę, laikoma kritine tik panaudojus 75 % pradinio kiekio, nepaisant to, ar ekvivalentinės tarifinės kvotos buvo patvirtintos per praėjusius dvejus metus, ar ne."

8) II dalies I antraštinės dalies 3 skyriaus 2 skirsnio pavadinimas taip pakeičiamas:

"Importo priežiūra"

9) 308d straipsnio 1 ir 2 dalys taip pakeičiamos:

"1. Kai Komisija turi atlikti importo priežiūrą, valstybės narės kartą per mėnesį pateikia Komisijai priežiūros ataskaitą, kurioje smulkiai apibūdina į laisvą apyvartą išleistų produktų kiekius. Komisijai paprašius, valstybės narės pateikia tik informaciją apie importą taikant lengvatinius tarifus.

2. Valstybių narių priežiūros ataskaitose nurodomi nuo pirmos atitinkamo laikotarpio dienos išleisti į laisvą apyvartą kiekiai."

10) 353 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

11) 358 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Kai kuriais atvejais, tranzitinis dokumentas papildomas punktais, atitinkančiais tuos, kurie nurodyti 45b priedo pavyzdyje ir pastabose. Sąrašas yra tranzitinio dokumento sudedamoji dalis."

12) II dalies II antraštinės dalies 9 skyriaus pavadinimas taip pakeičiamas:

"Gabenimo su TIR arba ATA knygelėmis procedūros"

.

13) 451 straipsnio 1 dalis taip

"pakeičiama: Jeigu prekės gabenamos iš Bendrijos muitų teritorijos vienos vietos į kitą pagal tarptautinę prekių gabenimo tvarką naudojant TIR knygeles (TIR konvencija) arba ATA knygeles (ATA konvencija), Bendrijos muitų teritorija, atsižvelgiant į taisykles, reglamentuojančias TIR arba ATA knygelių naudojimą tokiam gabenimui, laikoma viena bendra teritorija."

14) 453 straipsnio 2 dalyje "314–324 straipsniuose" pakeičiamas "314b–324f straipsniuose".

15) Po 453 straipsnio įterpiamas toks tekstas:

"2 skirsnis

TIR procedūra".

16) 454 ir 455 straipsniai pakeičiami taip:

"454 straipsnis

Šio skirsnio nuostatos taikomos prekių gabenimui su TIR knygelėmis, kai tai susiję su importo muitais arba kitais Bendrijos privalomaisiais mokėjimais.

455 straipsnis

1. Paskirties ar išvykimo valstybės narės muitinės nedelsdamos, tačiau ne vėliau kaip per mėnesį nuo dienos, kai buvo baigta TIR operacija, grąžina įvažiavimo arba išvykimo valstybės narės muitinėms TIR knygelės 2 lakšto tam tikrą dalį.

2. Jeigu tam tikra TIR knygelės 2 lakšto dalis per du mėnesius nuo TIR knygelės priėmimo negrąžinama įvažiavimo ar išvykimo valstybės narės muitinėms, jos informuoja suinteresuotas garantuojančiąsias asociacijas, neatmesdamos pranešimo, parengtino pagal TIR konvencijos 11 straipsnio 1 dalį.

Jos taip pat informuoja TIR knygelės turėtoją ir kviečia jį bei suinteresuotą garantuojančiąją asociaciją pateikti įrodymą, kad TIR operacija baigta.

3. Šio straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje nurodytas įrodymas gali būti pateiktas muitinei priimtinu būdu kaip paskirties arba išvežimo valstybės narės muitinės patvirtintas dokumentas, kuriame nurodytos prekės ir nustatyta, kad jos buvo pateiktos paskirties arba išvežimo muitinės įstaigai.

4. TIR operacija taip pat laikoma baigta, kai TIR knygelės turėtojas (suinteresuota garantuojančioji asociacija) muitinei priimtinu būdu pateikė trečiojoje šalyje išduotą muitinės dokumentą, liudijantį, kad prekės buvo išleistos vidaus vartojimui, arba šio dokumento kopiją ar fotokopiją. Kopijos ar fotokopijos tikrumas turi būti patvirtintas institucijos, įforminusios dokumento originalą, atitinkamos trečiosios šalies institucijos arba vienos iš valstybių narių institucijos.

455a straipsnis

1. Jeigu įvažiavimo ar išvykimo valstybės narės muitinės per keturis mėnesius nuo TIR knygelės patvirtinimo negavo įrodymo, kad ta TIR operacija buvo baigta, jos nedelsdamos pradeda taikyti tyrimų procedūrą, kad gautų informaciją, būtiną TIR operacijai atlikti, arba, jeigu tai neįmanoma, nustatyti, ar atsirado skola muitinei, nustatyti skolininką ir muitinę, atsakingą už įtraukimą į apskaitos sistemą.

Jeigu muitinės gauna informaciją anksčiau negu užbaigiama TIR operacija, arba įtariama, kad taip gali būti, jos nedelsdamos pradeda taikyti tyrimų procedūrą.

2. Tyrimų procedūra taip pat pradedama, jeigu vėliau paaiškėja, kad TIR operacijos užbaigimo įrodymas buvo suklastotas ir tyrimų procedūra būtina 1 dalies tikslams pasiekti.

3. Kad būtų pradėta tyrimų procedūra, įvažiavimo ar išvykimo valstybės narės muitinės nusiunčia paskirties arba išvykimo valstybės narės muitinėms prašymą su visa reikalinga informacija.

4. Paskirties arba išvykimo valstybės narės muitinės atsako nedelsdamos.

5. Jeigu tyrimo metu nustatoma, kad operacija buvo užbaigta teisingai, įvažiavimo arba išvykimo valstybės narės muitinės nedelsdamos informuoja suinteresuotą garantuojančiąją asociaciją ir TIR knygelės turėtoją arba, kai kuriais atvejais, bet kurią muitinę, kuri galėjo pradėti išieškojimo procedūrą Kodekso 217–232 straipsniuose nustatyta tvarka."

17) II dalies II antraštinėje dalyje 9 skyrius "2 skirsnis" ir skirsnio pavadinimas išbraukiami.

18) 456 ir 457 straipsniai pakeičiami taip:

"456 straipsnis

1. Jeigu dėl pažeidimo ar nusižengimo pagal TIR konvenciją atsirado skola muitinei Bendrijoje, šio skirsnio nuostatos taikomos mutatis mutandis kitiems privalomiesiems mokėjimams, nurodytiems Kodekso 91 straipsnio 1 dalies a punkte.

2. 450a, 450b ir 450d straipsniai taikomi mutatis mutandis išieškojimo procedūrai, susijusiai su TIR knygelės naudojimu.

457 straipsnis

1. TIR konvencijos 8 straipsnio 4 dalyje, kai TIR operacija yra atliekama Bendrijos muitų teritorijoje, bet kuri Bendrijoje įsisteigusi garantuojančioji asociacija gali tapti atsakinga už skolos muitinei, susijusios su atitinkamomis prekėmis TIR procedūroje, garantuotos sumos sumokėjimą neviršijant 60000 eurų už vieną TIR knygelę arba nacionalinės valiutos ekvivalento.

2. Pagal Kodekso 215 straipsnį garantuojančioji asociacija, įsikūrusi už išieškojimą kompetentingoje valstybėje narėje, atsako už skolos muitinei garantuotą sumą.

3. Galiojantis pranešimas dėl TIR operacijos neužbaigimo, kurį parengė vienos valstybės narės, kuri buvo nustatyta kompetentinga išieškoti pagal Kodekso 215 straipsnio 1 dalies trečiąją įtrauką, muitinės garantuojančiajai asociacijai, kuri buvo įgaliota tų muitinių, galioja ir tuo atveju, jeigu kitos valstybės narės, kuri buvo nustatyta kompetentinga pagal Kodekso 215 straipsnio 1 dalies pirmąją arba antrąją įtrauką, muitinė vėliau pradeda išieškojimą iš garantuojančio sios asociacijos, kuri buvo įgaliota tų minėtų muitinių."

19) 9 skyriaus II antraštinės dalies II dalyje 3 skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

"ATA procedūra"

20) Įterpiami šie 457c ir 457d straipsniai:

"457c straipsnis

1. Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant konkrečių ATA konvencijos nuostatų dėl garantuojančiųjų asociacijų atsakomybės, kai yra naudojama ATA knygelė.

2. Jeigu nustatoma, kad tam tikroje valstybėje narėje buvo padarytas tranzito operacijos arba su šia operacija susijęs pažeidimas arba nusižengimas, ta valstybė narė išieško mokėtinus muitus ir kitus privalomuosius mokėjimus vadovaudamasi Bendrijos arba nacionalinėmis nuostatomis, be to, tai nekliudo iškelti baudžiamąsias bylas.

3. Jeigu neįmanoma nustatyti teritorijos, kurioje buvo padarytas pažeidimas arba nusižengimas, laikoma, kad toks pažeidimas arba nusižengimas buvo padarytas toje valstybėje narėje, kurioje jis buvo išaiškintas, išskyrus atvejus, kai per 457d straipsnio 2 dalyje nustatytą laiką pateikiami muitinei priimtini įrodymai, pagal kuriuos įmanoma pripažinti, kad operacija buvo atlikta be pažeidimų, arba nustatyti faktinę pažeidimo arba nusižengimo padarymo vietą.

Jeigu tokie įrodymai nepateikiami ir todėl laikoma, kad minėtas pažeidimas arba nusižengimas padarytas toje valstybėje narėje, kurioje jis buvo išaiškintas, muitus ir kitus privalomuosius mokėjimus, susijusius su atitinkamomis prekėmis, išieško ta valstybė narė vadovaudamasi Bendrijos arba nacionalinėmis nuostatomis.

Jeigu valstybė narė, kurioje faktiškai buvo padarytas pažeidimas arba nusižengimas, nustatoma vėliau, toje valstybėje narėje už prekes mokėtinus muitus ir kitus privalomuosius mokėjimus (išskyrus tuos, kurie vadovaujantis šios straipsnio dalies antrąja pastraipa buvo išieškoti kaip Bendrijos nuosavi ištekliai) jai grąžina juos išieškojusi valstybė narė. Šiuo atveju bet kuri permoka grąžinama privalomuosius mokėjimus sumokėjusiam asmeniui.

Jeigu muitų ir kitų privalomųjų mokėjimų, kuriuos išieškojo ir grąžino kita valstybė narė, suma yra mažesnė už valstybėje narėje, kurioje faktiškai buvo padarytas pažeidimas arba nusižengimas, mokėtiną muitų ir kitų privalomųjų mokėjimų sumą, pastaroji valstybė narė išieško šių sumų skirtumą vadovaudamasi Bendrijos arba nacionalinėmis nuostatomis.

Valstybių narių muitinės administracijos imasi būtinų priemonių išaiškinti kiekvieną pažeidimą arba nusižengimą bei taikyti veiksmingas nuobaudas.

457d straipsnis

1. Jeigu nustatoma, kad buvo padarytas tranzito operacijos, kuri buvo atliekama su ATA knygele, arba su kuria nors iš šių operacijų susijęs pažeidimas arba nusižengimas, muitinė apie tai informuoja ATA knygelės turėtoją ir garantuojančiąją asociaciją per laiką, nustatytą ATA konvencijos 6 straipsnio 4 dalyje.

2. Įrodymai, kad operacija, vykdyta gabenant prekes su ATA knygele, buvo atlikta be pažeidimų, kaip apibrėžta 457c straipsnio 3 dalies pirmojoje pastraipoje, turi būti pateikti per laiką, nustatytą ATA konvencijos 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

3. 2 dalyje nurodytas įrodymas pateikiamas muitinėms priimtinu būdu tokia tvarka:

a) pateikiant muitinės patvirtintą muitinės arba prekybos dokumentą, liudijantį, kad atitinkamos prekės buvo pateiktos paskirties įstaigai;

b) pateikiant muitinės dokumentą, liudijantį, kad prekės buvo pateiktos muitinės procedūros įforminimui trečiojoje šalyje arba šio dokumento kopija ar fotokopija; tokios kopijos ar fotokopijos tikrumas turi būti patvirtintas institucijos, įforminusios dokumento originalą, arba atitinkamos trečiosios šalies institucijos arba vienos iš valstybių narių institucijos;

c) pateikiant įrodymą, nurodytą ATA konvencijos 8 straipsnyje.

Šio straipsnio pirmosios pastraipos a ir b punktuose nurodytuose dokumentuose pateiktos informacijos turi pakakti prekėms identifikuoti."

21) 458 straipsnio 2 dalyje, 461 straipsnio 4 dalyje ir 462 straipsnio 4 dalyje "454 straipsnio 3 dalyje" yra pakeičiama "457c straipsnio 3 dalyje".

22) 551 straipsnio 3 dalyje pridedamas toks sakinys:

"Perdirbimo išlaidos – tai visos išlaidos, padarytos perdirbant produktus, įskaitant pridėtines išlaidas ir bet kurių Bendrijos prekių naudojamą vertę."

23) 841 straipsnis pakeičiamas taip:

"841 straipsnis

Jeigu reeksportuojant turi būti pateikta muitinės deklaracija, 788–796 straipsnių nuostatos taikomos mutatis mutandis nepažeidžiant konkrečių nuostatų, kurios gali būti taikomos, kai yra užbaigiama ekonominio poveikio turinti muitinės procedūra.

Jeigu ATA knygelė yra naudojama prekėms reeksportuoti pagal laikinąjį įvežimą, muitinės deklaracija gali būti pateikta kitai muitinės įstaigai nei ta, kuri nurodyta Kodekso 161 straipsnio 5 dalyje."

24) 876a straipsnis papildomas tokia

"3 dalimi: Jeigu skola muitinei atsirado pagal Kodekso 203 straipsnį, muitinės sustabdo to straipsnio 3 dalies ketvirtojoje įtraukoje nurodyto asmens įsipareigojimą mokėti muitus, jeigu buvo nustatytas dar bent vienas skolininkas ir jam taip pat buvo pranešta apie muito dydį Kodekso 221 straipsnyje nustatyta tvarka.

Sustabdyti gali būti leidžiama tik tuo atveju, jeigu Kodekso 203 straipsnio 3 dalies ketvirtojoje įtraukoje nurodytas asmuo nėra nurodytas ir minėtos dalies vienoje iš kitų įtraukų ir savo įsipareigojimų neatliko akivaizdžiai aplaidžiai.

Sustabdymo trukmė negali būti ilgesnė kaip vieneri metai. Tačiau šį laikotarpį muitinės gali pratęsti dėl deramai pagrįstų priežasčių.

Sustabdymas priklauso nuo to, ar asmuo, kurio atžvilgiu buvo sustabdyta, pateikė galiojančią garantiją už nurodytų muitų sumą, išskyrus tuos atvejus, kai tokia garantija, padengianti visą nurodytų muitų dydį, jau yra ir garantas dar neatleistas nuo savo įsipareigojimų. Tokios garantijos nebūtina reikalauti, jeigu toks reikalavimas galėtų būti nustatytas dėl skolininko padėties, ir sukeltų didelių ekonominių ar socialinių sunkumų."

25) 890 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"Sprendimus priimanti muitinė leidžia gražinti muitus arba atsisakyti išieškoti, jeigu:

a) prie prašymo pridedamas kilmės sertifikatas, judėjimo sertifikatas, autentiškumo sertifikatas, vidinio Bendrijos tranzito dokumentas arba bet kurį kitą atitinkamą dokumentą, liudijantį, kad įvežtos prekės, prekių išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos priėmimo metu, atitiko Bendrijos režimo, lengvatinio tarifų režimo arba palankaus tarifų režimo dėl prekių pobūdžio reikalavimus;

b) taip pateiktas dokumentas konkrečiai susijęs su minėtomis prekėmis;

c) visos sąlygos, susijusios su minėto dokumento priėmimu, yra įvykdytos;

d) visos kitos sąlygos dėl Bendrijos režimo, lengvatinio tarifų režimo arba palankaus tarifų režimo dėl prekių pobūdžio yra įvykdytos."

26) 900 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Importo muitų grąžinimas arba atsisakymas juos išieškoti tais atvejais, kurie numatyti 1 dalies c ir f–n punktuose, išskyrus atvejus, kai prekės yra sunaikinamos valdžios institucijos įsakymu arba nemokamai pristatomos labdaros organizacijoms, vykdančioms veiklą Bendrijoje, priklauso nuo jų reeksportavimo iš Bendrijos muitų teritorijos muitinėms prižiūrint.

Jeigu pateikiamas prašymas, sprendimą priimanti įstaiga leidžia prekių reeksportą pakeisti jų sunaikinimu arba taikyti išorinio Bendrijos tranzito procedūrą, muitinio sandėliavimo procedūrą arba laikyti laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje.

Prekės, kurioms įforminamas vienas iš šių režimų, yra laikomos ne Bendrijos prekėmis.

Šiuo atveju muitinės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų vėlesnį prekių, padėtų į muitinės sandėlį, laikomų laisvojoje zonoje arba laisvajame sandėlyje, pripažinimą ne Bendrijos prekėmis."

b) 3 dalis išbraukiama.

27) 14 priedas pakeičiamas šio reglamento I priede išdėstytu tekstu.

28) 15 priedas pakeičiamas šio reglamento II priede išdėstytu tekstu.

29) 25 priedas pakeičiamas šio reglamento III priede išdėstytu tekstu.

30) 37a priedas iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento IV priedą.

31) 38 priedas iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento V priedą.

32) 44a priedas iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento VI priedą.

33) 45a priedas iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento VII priedą.

34) 67 priedas iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento VIII priedą.

35) 70 priedas iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento IX priedą.

36) 76 priedas iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento X priedą.

2 straipsnis

Iki 2004 m. liepos 1 d. Komisija įvertina prekybininkų atlikto kompiuterizuotos tranzito sistemos įgyvendinimo laipsnį. Toks įvertinimas atliekamas pagal ataskaitą, parengtą pagal valstybių narių pateiktą informaciją.

3 straipsnis

1. Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

2. 1 straipsnio 2 ir 3 punktai taikomi nuo 2003 m. birželio 1 d.

Kilmės įrodymai, išduoti pagal nuostatas, taikomas iki 2003 m. birželio 1 d., toliau priiminėjami po datos, bet ne ilgiau kaip jų galiojimo terminas.

3. 1 straipsnio 10, 11, 30, 32 ir 33 punktai taikomi nuo 2005 m. sausio 1 d.

Tačiau, remiantis 2 straipsnyje numatytu įvertinimu, ta data gali būti atidėta sprendimu, priimtu komiteto nustatyta tvarka.

4. 1 straipsnio 12–21 punktai taikomi nuo 2003 m. rugsėjo 1 d.

5. 1 straipsnio 29 punktas taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gegužės 21 d.

Komisijos vardu

Frédérik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

[2] OL L 311, 2000 12 12, p. 17.

[3] OL L 346, 2001 12 31, p. 1.

[4] OL L 357, 1998 12 30, p. 1.

[5] OL L 60, 2001 3 1, p. 43.

[6] OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

[7] OL L 68, 2002 3 12, p. 11.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

"

14 PRIEDAS

15 PRIEDO SĄRAŠO ĮVADINĖS PASTABOS

1 pastaba:

Sąraše išdėstytos sąlygos, kurias įvykdžius visi produktai laikomi pakankamai apdorotais ar perdirbtais vadovaujantis 69 ir 100 straipsniais.

2 pastaba:

2.1. Pirmose dviejose sąrašo skiltyse apibūdinamas gautas produktas. Pirmoje skiltyje nurodoma pozicija arba skirsnis pagal Suderintą sistemą, o antroje skiltyje pateikiama prekių, priskiriamų tai pozicijai ar skirsniui, aprašymas pagal šią sistemą. 3 ar 4 skiltyje nurodyta kiekvienam įrašui pirmose dviejose skiltyse skirta taisyklė. Kartais kai prieš įrašą pirmoje skiltyje yra raidės "ex", jos rodo, kad 3 ar 4 skilties taisyklės taikomos tik tai pozicijos daliai, kuri aprašyta 2 skiltyje.

2.2. Jei 1 skiltyje sugrupuotos kelios pozicijos arba nurodytas skirsnio numeris ir todėl 2 skiltyje produktų aprašymas pateiktas nedetalizuojant, tai 3 ar 4 skilties taisyklės taikomos visiems produktams, pagal Suderintą sistemą klasifikuojamiems 1 skiltyje nurodyto skirsnio pozicijose arba šioje skiltyje bet kurioje nurodytoje pozicijoje.

2.3. Jei toje pačioje pozicijoje klasifikuojamiems skirtingiems produktams taikomos skirtingos taisyklės, kiekvienoje įtraukoje aprašoma ta pozicijos dalis, kuriai taikomos 3 ar 4 skilties gretimos taisyklės.

2.4. Jei įrašui pirmoje ir antroje skiltyje taisyklė nurodyta ir 3, ir 4 skiltyse, eksportuotojas gali pasirinktinai taikyti taisyklę, nurodytą 3 arba 4 skiltyje. Jei 4 skiltyje kilmės taisyklė nenurodyta, turi būti taikoma 3 skiltyje nurodyta taisyklė.

3 pastaba:

3.1. 69 ir 100 straipsnių nuostatos kilmės statusą įgijusiems produktams, naudojamiems kitų produktų gamybai, taikomos neatsižvelgiant į tai, ar kilmės statusas įgytas toje gamykloje, kurioje šios prekės naudojamos, ar kitoje valstybės gavėjos arba respublikos, arba Bendrijos įmonėje.

Pavyzdys:

Variklis, klasifikuojamas pozicijoje 8407, kuriai taikomoje taisyklėje nustatyta, kad kilmės statuso neturinčių medžiagų, kurios gali būti naudojamos, vertė negali viršyti 40 % gamintojo kainos (ex-works kainos), yra pagamintas iš "kito legiruoto plieno, suformuoto grubaus kalimo būdu", klasifikuojamo pozicijoje ex7224.

Jei šis kaltinis dirbinys buvo nukaltas valstybėje, šios sutarties Šalyje, iš kilmės statuso neturinčio luito, tai jis kilmės statusą įgavo pagal sąrašo ex7224 pozicijai skirtą taisyklę. Apskaičiuojant variklio vertę, šis kaltinis dirbinys gali būti laikomas turinčiu tos Šalies kilmės statusą, neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo pagamintas toje pačioje gamykloje, ar kitoje gamykloje sutarties Šalyje. Taigi sumuojant panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę, kilmės statuso neturinčio luito vertė neįskaičiuojama.

3.2. Sąrašo taisyklės, apibrėžiančios būtiną minimalų apdorojimą ar perdirbimą, nurodo, kad didesnis apdorojimas ir perdirbimas taip pat suteikia kilmės statusą; ir atvirkščiai, mažesnis apdorojimas ar perdirbimas kilmės statuso nesuteikia. Taigi, jei taisyklėje nurodyta, kad tam tikrame gamybos etape gali būti panaudota kilmės statuso neturinti medžiaga, tokią medžiagą leidžiama naudoti ankstesniame gamybos etape, bet neleidžiama jos naudoti vėlesniame etape.

3.3. Nepažeidžiant 3.2 pastabos, jei taisyklė nurodo, kad gali būti panaudotos "bet kurioje pozicijoje klasifikuojamos medžiagos", gali būti naudojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas klasifikuojamos medžiagos, tačiau tokiu atveju laikomasi konkrečių apribojimų, kurie gali būti numatyti toje taisyklėje.

Tačiau "Gamyba iš bet kurioje pozicijoje klasifikuojamų medžiagų, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamos pozicijoje …" reiškia, kad gali būti naudojamos tik toje pačioje pozicijoje, kaip ir produktas, klasifikuojamos medžiagos, kurių aprašymas turi skirtis nuo sąrašo 2 skiltyje nurodyto produkto aprašymo.

3.4. Kai sąrašo taisyklė nurodo, kad produktas gali būti pagamintas daugiau nei iš vienos medžiagos, tai reiškia, kad gali būti panaudota bet kuri viena ar daugiau medžiagų. Nebūtina, kad būtų panaudotos visos medžiagos.

Pavyzdys:

Audiniams, klasifikuojamiems HS 5208–5212 pozicijose, taisyklė nurodo, kad gali būti panaudoti natūralūs pluoštai ir kad su kitomis medžiagomis gali būti panaudotos ir cheminės medžiagos. Tai nereiškia, kad turi būti panaudotos abi rūšys; galima naudoti vieną ar kitą, arba abi rūšis kartu.

3.5. Jei sąrašo taisyklė nurodo, kad produktas turi būti pagamintas iš tam tikros medžiagos, ši sąlyga, be abejonės, nedraudžia naudoti kitų medžiagų, kurios dėl joms būdingos prigimties negali atitikti taisyklės. (Žr. taip pat 6.2 pastabą, skirtą tekstilei.)

Pavyzdys:

Taisyklė paruoštiems maisto produktams, klasifikuojamiems 1904 pozicijoje, tiksliai nurodo nenaudoti grūdų arba jų darinių, bet nedraudžia naudoti mineralinių druskų, cheminių medžiagų ar kitų priedų, kurie nėra grūdų gaminiai.

Tačiau tai netaikoma produktams, kurie, nors ir negali būti pagaminti iš tam tikros sąraše nurodytos medžiagos, gali būti pagaminti iš tos pačios prigimties medžiagos ankstesniame gamybos etape.

Pavyzdys:

Jei drabužis, klasifikuojamas ex 62 skirsnyje, yra pagamintas iš neaustinių medžiagų ir jei šios rūšies gaminiams leidžiama naudoti tik kilmės statuso neturinčius verpalus, tai negalima pradėti gamybos nuo kilmės statuso neturinčios neaustinės medžiagos, net jei neaustinės medžiagos paprastai net negali būti gaminamos iš verpalų. Tokiu atveju pradinė medžiaga paprastai turėtų būti ankstesnio nei verpalai gamybos etapo gaminys, t. y. pluoštas.

3.6. Jei sąrašo taisyklėje nurodyti du maksimalūs kilmės statuso neturinčių naudotinų medžiagų procentiniai dydžiai, tai tų procentinių dydžių negalima sumuoti. Kitais žodžiais, maksimali visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė niekada negali būti didesnė už didžiausią iš nurodytų procentinių dydžių. Be to, konkrečiai medžiagai taikomi procentiniai dydžiai negali būti viršyti.

4 pastaba:

4.1. Sąvoka "natūralus pluoštas" sąraše yra vartojama kitiems pluoštams, nei dirbtinis arba sintetinis pluoštas, apibūdinti. Sąvoka, skirta tik gamybos etapams prieš verpimą, įskaitant atliekas, apibūdinti ir, jei kitaip neapibrėžta, apima sukarštą, šukuotą arba kitaip perdirbtą, bet nesuverptą pluoštą.

4.2. Sąvoka "natūralus pluoštas" apima ašutus, klasifikuojamus 0503 pozicijoje, šilką – 5002 ir 5003 pozicijose, taip pat vilną, švelniavilnių ir šiurkščiavilnių gyvūnų plaukus – 5101–5105 pozicijose, medvilnę – 5201–5203 pozicijose, ir kitus augalinės kilmės pluoštus – 5301–5305 pozicijose.

4.3. Sąvokos "tekstilinė masė", "cheminės medžiagos" ir "medžiagos popieriui gaminti" vartojamos sąraše apibrėžti 50–63 skirsniuose neklasifikuojamas medžiagas, kurios gali būti naudojamos dirbtiniam, sintetiniam ar popieriaus pluoštui, arba verpalams gaminti.

4.4. Sąvoka "dirbtinis pluoštas" sąraše vartojama sintetinių ar dirbtinių gijų gniūžtėms, kuokšteliniams pluoštams ar atliekoms, klasifikuojamoms 5501–5507 pozicijose, apibūdinti.

5 pastaba:

5.1. Jei sąraše prie tam tikro produkto yra nuoroda į šią pastabą, sąrašo 3 skiltyje pateiktos sąlygos netaikomos jokioms pagrindinėms tekstilės medžiagoms, panaudotoms šiam produktui gaminti, jei jos, kartu paėmus, sudaro 10 % ar mažiau bendro visų pagrindinių panaudotų tekstilės medžiagų svorio. (Žr. taip pat 5.3 ir 5.4 pastabas toliau.)

5.2. Tačiau 5.1 pastaboje minimas leistinasis nuokrypis gali būti taikomas tik mišriems produktams, pagamintiems iš dviejų ar daugiau pagrindinių tekstilės medžiagų.

Pagrindinės tekstilės medžiagos yra šios:

- šilkas,

- vilna,

- šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai,

- švelniavilnių gyvūnų plaukai,

- ašutai,

- medvilnė,

- medžiagos popieriui gaminti ir popierius,

- linas,

- kanapės,

- džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos,

- sizalis ir kiti Agave genties augalų tekstilės pluoštai,

- kokoso, abakos, ramės ir kitų augaliniai tekstilės pluoštai,

- sintetinės gijos,

- dirbtinės gijos,

- srovei laidūs siūlai,

- sintetiniai kuokšteliniai polipropileno pluoštai,

- sintetiniai kuokšteliniai poliesterių pluoštai,

- sintetiniai kuokšteliniai poliamido pluoštai,

- sintetiniai kuokšteliniai poliakrilnitrilo pluoštai,

- sintetiniai kuokšteliniai poliimido pluoštai,

- sintetiniai kuokšteliniai politetrafluoretileno pluoštai,

- sintetiniai kuokšteliniai polifenileno sulfido pluoštai,

- sintetiniai kuokšteliniai polivinilchlorido pluoštai,

- kiti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai,

- dirbtiniai kuokšteliniai viskozės pluoštai,

- kiti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai,

- verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais polieterio segmentais, pozumentiniai arba ne,

- verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais poliesterio segmentais, pozumentiniai arba ne,

- produktai, klasifikuojami 5605 pozicijoje (metalizuotieji siūlai) su ne platesne kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostele, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais,

- kiti produktai, klasifikuojami 5605 pozicijoje.

Pavyzdys:

Verpalai, klasifikuojami5205 pozicijoje, pagaminti iš medvilnės pluoštų, klasifikuojamų 5203 pozicijoje, ir iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, klasifikuojamų 5506 pozicijoje, yra mišrūs verpalai. Todėl kilmės statuso neturintys sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, neatitinkantis kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš cheminių medžiagų ar tekstilinės masės), gali sudaryti tik iki 10 % tų verpalų svorio.

Pavyzdys:

Vilnonis audinys, klasifikuojamas 5112 pozicijoje, pagamintas iš vilnonių verpalų, klasifikuojamų 5107 pozicijoje, ir iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, klasifikuojamų 5509 pozicijoje, yra mišrus audinys Todėl sintetiniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš cheminių medžiagų arba tekstilinės masės), arba vilnoniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš nesukaršto, nešukuoto ar kitaip verpimui neparuošto natūralaus pluošto), arba jų mišinys gali būti panaudoti, jei jų bendras svoris audinyje sudaro ne daugiau kaip 10 % audinio svorio.

Pavyzdys:

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos, klasifikuojamos 5802 pozicijoje, pagamintos iš medvilnės verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje, ir medvilninio audinio, klasifikuojamo 5210 pozicijoje, yra tik tada mišrus produktas, jei pats medvilninis audinys yra mišrus, t. y. pagamintas iš verpalų, klasifikuojamų dviejose skirtingose pozicijose, arba jei panaudoti medvilnės verpalai yra mišrūs.

Pavyzdys:

Jei atitinkama siūtinės pūkinės tekstilės medžiaga buvo pagaminta iš medvilnės verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje, ir sintetinio audinio, klasifikuojamo 5407 pozicijoje, tuomet akivaizdu, kad panaudoti verpalai yra dvi skirtingos bazinės tekstilės medžiagos ir atitinkamai siūtinės pūkinės tekstilės medžiaga yra mišrus produktas.

5.3. Kai produktų sudėtyje yra "verpalų, pagamintų iš poliuretano, segmentuotų su elastingais polieterio segmentais, pozumentinių arba ne" leidžiama paklaida šiems verpalams yra 20 %.

5.4. Kai prekėse yra "ne platesnė kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostelė, suklijuota tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių", leidžiama paklaida šiai juostelei yra 30 %.

6 pastaba:

6.1. Kai sąraše daroma nuoroda į šią pastabą, tekstilės medžiagos (išskyrus pamušalus ir intarpus), neatitinkančios sąrašo 3 skiltyje konkrečiam gatavam produktui nurodytos taisyklės, gali būti panaudotos su sąlyga, jei jos klasifikuojamos kitoje nei produktas pozicijoje ir jei jų vertė sudaro ne daugiau kaip 8 % prekės gamintojo kainos (ex-works kainos).

6.2. Nepažeidžiant 6.3 pastabos, medžiagos, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, gali būti laisvai naudojamos tekstilės gaminių gamybai, neatsižvelgiant į tai, ar jų sudėtyje yra ar nėra tekstilės.

Pavyzdys:

Jei sąrašo taisyklė nurodo, kad tam tikram tekstilės gaminiui, pavyzdžiui, kelnėms, turi būti naudojami verpalai, tai nedraudžiama naudoti ir metalo gaminių, pavyzdžiui, sagų, nes sagos nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose. Dėl tos pačios priežasties taisyklė nedraudžia naudoti užtrauktukų, nors ir užtrauktukų sudėtyje paprastai yra tekstilės.

6.3. Jei apskaičiuojant kilmės statuso neturinčių panaudotų medžiagų vertę taikoma procentinio dydžio taisyklė, tuomet turi būti įskaityta ir medžiagų, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, vertė.

7 pastaba:

7.1. ex2707, 2713–2715, ex2901, ex2902 ir ex3403 pozicijose sąvoka "specifinis procesas" įvardija šias operacijas:

a) vakuuminį distiliavimą;

b) perdistiliavimą, naudojant giluminį frakcinį distiliavimo procesą [1];

c) krekingą;

d) riformingą;

e) ekstrakciją, naudojant selektyviuosius tirpiklius;

f) procesą, kurį sudaro visos išvardytos operacijos: apdorojimas koncentruota sieros rūgštimi (sulfato rūgštimi), oleumu arba sieros rūgšties anhidridu; neutralizacija šarminiais agentais; spalvos pašalinimas (balinimas) ir valymas gamtinėmis aktyviosiomis žemėmis, aktyvintomis žemėmis, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitais;

g) polimerizaciją;

h) alkilinimą;

i) izomerizaciją.

7.2. 2710, 2711 ir 2712 pozicijose sąvoka "specifinis procesas" įvardija šias operacijas:

a) vakuuminį distiliavimą;

b) perdistiliavimą, naudojant giluminį frakcinį distiliavimo procesą [2];

c) krekingą;

d) riformingą;

e) ekstrakciją, naudojant selektyviuosius tirpiklius;

f) procesą, kurį sudaro visos išvardytos operacijos: apdorojimas koncentruota sieros rūgštimi (sulfato rūgštimi), oleumu arba sieros rūgšties anhidridu; neutralizacija šarminiais agentais; spalvos pašalinimas (balinimas) ir valymas gamtinėmis aktyviosiomis žemėmis, aktyvintomis žemėmis, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitais;

g) polimerizaciją;

h) alkilinimą;

i) izomerizaciją;

k) tik ex2710 pozicijoje klasifikuojamų sunkiųjų alyvų atveju – desulfuraciją (sieros šalinimą) vandeniliu, kurią atliekant redukuojama ne mažiau kaip 85 % sieros, esančios apdorojamuose produktuose (ASTM D 1266-59 T metodu);

l) tik 2710 pozicijoje klasifikuojamų produktų atveju – deparafinavimą, naudojant bet kurį procesą, išskyrus filtravimą;

m) tik ex2710 pozicijoje klasifikuojamų sunkiųjų alyvų atveju – veikimą vandeniliu esant didesniam kaip 20 barų slėgiui ir aukštesnei kaip 250 °C temperatūrai, naudojant katalizatorių, nesukeliantį desulfuracijos, kai vandenilis yra aktyvusis cheminės reakcijos elementas. Tolesnis tepalinių alyvų, klasifikuojamų ex2710 pozicijoje, veikimas vandeniliu (pavyzdžiui, vandenilinis valymas arba blukinimas (spalvos pašalinimas)), ypač siekiant pagerinti spalvą arba padidinti stabilumą, nelaikomas specifiniu procesu;

n) tik ex2710 pozicijoje klasifikuojamo mazuto atveju – distiliavimą esant atmosferos slėgiui, jeigu mažiau kaip 30 % šių produktų tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 300 °C temperatūroje, taikant ASTM D 86 metodą;

o) tik ex2710 subpozicijose klasifikuojamos sunkiųjų alyvų, išskyrus gazolį ir mazutą, atveju – apdorojimą aukšto dažnio elektros iškrovomis;

p) neapdorotiems produktams (išskyrus vazeliną, ozokeritą, lignito vašką, durpių vašką, parafiną, kurio sudėtyje alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % masės), klasifikuojamiems tik ex2712 pozicijoje – nuriebinimą frakcine kristalizacija.

7.3. Pozicijose ex2707, 2713–2715,ex2901, ex2902 ir ex3403 paprastos operacijos – valymas, dekantavimas, nudruskinimas, vandens atskyrimas, filtravimas, dažymas, žymėjimas, skirtingą sieros kiekį turinčių produktų sumaišymas sieros kiekiui nustatyti bei šių ar panašių operacijų derinimas tarpusavyje kilmės statuso nesuteikia.

"

[1] Žr. Kombinuotosios nomenklatūros 27 skirsnio papildomą 4b pastabą.

[2] Žr. Kombinuotosios nomenklatūros 27 skirsnio papildomą 4b pastabą.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

"

15 PRIEDAS

APDIRBIMO AR PERDIRBIMO PROCESŲ, KURIUOS REIKIA ATLIKTI SU KILMĖS NETURINČIOMIS MEDŽIAGOMIS, NORINT, KAD PAGAMINTAS PRODUKTAS ĮGYTŲ KILMĖS STATUSĄ, SĄRAŠAS

SS pozicija | Produkto aprašymas | Kilmės neturinčių medžiagų apdirbimas ir perdirbimas, suteikiantis produktui kilmę |

| |

(1) | (2) | (3) arba (4) |

1 skirsnis | Gyvi gyvūnai | Visi gyvūnai, klasifikuojami 1 skirsnyje, yra visiškai gauti | |

2 skirsnis | Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 1 ir 2 skirsniuose, yra visiškai gautos | |

3 skirsnis | Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

ex 4 skirsnis | Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

0403 | Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, yra visiškai gautos,visos panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, laimų arba greipfrutų), klasifikuojamos 2009 pozicijoje, turi turėti kilmę,visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 5 skirsnis | Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 5 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

ex0502 | Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai | Šerių ir plaukų valymas, dezinfekavimas, rūšiavimas ir ištiesinimas | |

6 skirsnis | Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 6 skirsnyje, yra visiškai gautos,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7 skirsnis | Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 7 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

8 skirsnis | Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos | Gamyba, kurioje: visi panaudoti valgomieji vaisiai ir riešutai yra visiškai gauti,visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 9 skirsnis | Kava, arbata, matė ir prieskoniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 9 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

0901 | Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

0902 | Arbata, aromatinta arba nearomatinta | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

ex0910 | Prieskonių mišiniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

10 skirsnis | Javai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 10 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

ex 11 skirsnis | Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; išskyrus: | Gamyba, kurioje visi panaudoti javai, valgomosios daržovės, šakniavaisiai ir gumbavaisiai, klasifikuojami 0714 pozicijoje, arba panaudoti vaisiai yra visiškai gauti | |

ex1106 | Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai | Ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0708 pozicijoje, džiovinimas ir malimas | |

12 skirsnis | Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 12 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

1301 | Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 1301 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

1302 | Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti, gauti iš augalinių produktų: | | |

— Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti, gauti iš augalinių produktų | Gamyba iš nemodifikuotų gleivių ir tirštiklių | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

14 skirsnis | Augalinės pynimo medžiagos; augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 14 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

ex 15 skirsnis | Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti maistiniai riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

1501 | Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose: | | |

— Taukai iš kaulų ir atliekų | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0203, 0206 arba 0207 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba iš kiaulienos arba kiaulienos valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0203 ar 0206 pozicijose, arba naminių paukščių mėsos ir valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0207 pozicijoje | |

1502 | Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje | | |

— Taukai iš kaulų ir atliekų | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0201, 0202, 0204 arba 0206 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

1504 | Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: | | |

— Kietosios frakcijos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1504 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, yra visiškai gautos | |

ex1505 | Rafinuotas lanolinas | Gamyba iš neapdorotų avių prakaitinių riebalų, klasifikuojamų 1505 pozicijoje | |

1506 | Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: | | |

— Kietosios frakcijos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1506 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

1507 –1515 | Augaliniai aliejai ir jų frakcijos: | | |

— Sojos, žemės riešutų, kokoso, palmių sėklų branduolių, babasų, tungo ir oiticikų aliejus; mirtų vaškas ir japoniškas vaškas, jojobų aliejus ir jo frakcijos, skirtas naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Kietosios frakcijos, išskyrus jojobų aliejaus | Gamyba iš kitų medžiagų, klasifikuojamų nuo 1507 iki 1515 pozicijos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos augalinės medžiagos yra visiškai gautos | |

1516 | Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, yra visiškai gautos,visos panaudotos augalinės medžiagos yra visiškai gautos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos | |

1517 | Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų maistiniai mišiniai arba preparatai, išskyrus maistinius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 4 skirsniuose, yra visiškai gautos,visos panaudotos augalinės medžiagos yra visiškai gautos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos | |

16 skirsnis | Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių | Gamyba: iš gyvūnų, klasifikuojamų 1 skirsnyje, ir (arba)visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

ex 17 skirsnis | Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex1701 | Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas su aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedais | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1702 | Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė: | | |

— Chemiškai gryna maltozė ir fruktozė | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1702 pozicijoje | |

— Kiti cukrūs, kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos turi kilmę | |

ex1703 | Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų, į kurią pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1704 | Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

18 skirsnis | Kakava ir gaminiai iš kakavos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1901 | Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų nuo 0401 iki 0404 pozicijos, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje: | | |

— Salyklo ekstraktas | Gamyba iš javų, klasifikuojamų 10 skirsnyje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1902 | Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas: | | |

— Kurių sudėtyje yra 20 % ar mažiau mėsos ir mėsos subproduktų, žuvų, vėžiagyvių arba moliuskų | Gamyba, kurioje visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) yra visiškai gauti | |

— Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % mėsos ir mėsos subproduktų, žuvų, vėžiagyvių arba moliuskų | Gamyba, kurioje: visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) yra visiškai gauti,visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, yra visiškai gautos | |

1903 | Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus bulvių krakmolą, klasifikuojamą 1108 pozicijoje | |

1904 | Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba: iš medžiagų, neklasifikuojamų 1806 pozicijoje,kurioje visi panaudoti grūdai ir miltai (išskyrus durum kviečius bei jų darinius ir Zea indurata kukurūzus bei jų darinius) yra visiškai gauti,kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1905 | Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai: | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 11 skirsnyje | |

ex 20 skirsnis | Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visi panaudoti vaisiai, riešutai ar daržovės yra visiškai gauti | |

ex2001 | Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2004 ir ex2005 | Bulvės, turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

2006 | Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos): | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

2007 | Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, turintys virtų gaminių pavidalą, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex2008 | — Riešutai, kurių sudėtyjenėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio | Gamyba, kurioje panaudotų kilmę turinčių riešutų ir aliejinių augalų sėklų, klasifikuojamų 0801, 0802 ir nuo 1202 iki 1207 pozicijos, vertė didesnė kaip 60 % produkto ex-works kainos | |

— Žemės riešutų (arachių) sviestas, mišiniai, kuriuos sudaro javai; palmių šerdys; kukurūzai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Kiti, išskyrus vaisius ir riešutus, išvirtus kitaip nei garinant ar verdant vandenyje, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, užšaldytus | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,panaudotų visų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

2009 | Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių, arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,panaudotų visų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 21 skirsnis | Įvairūs maisto produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

2101 | Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visa panaudota cikorija yra visiškai gauta | |

2103 | Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios: | | |

— Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau garstyčių miltai ar rupiniai arba paruoštos garstyčios gali būti panaudotos | |

— Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

ex2104 | Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai) | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus paruoštas ar konservuotas daržoves, klasifikuojamas nuo 2002 iki 2005 pozicijos | |

2106 | Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 22 skirsnis | Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas, išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visos panaudotos vynuogės arba bet kokie vynuogių produktai yra visiškai gauti | |

2202 | Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos,bet kokios panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, žaliųjų citrinų ir greipfrutų sultis) privalo turėti kilmę | |

2207 | Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai: | Gamyba: iš medžiagų, neklasifikuojamų 2207 arba 2208 pozicijose,kurioje visos panaudotos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai yra visiškai gauti arba jeigu visos kitos panaudotos medžiagos turi kilmę, arakas gali būti panaudotas iki 5 % tūrio | |

2208 | Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai: | Gamyba: iš medžiagų, neklasifikuojamų 2207 ar 2208 pozicijose,kurioje visos panaudotos vynuogės arba bet kokie vynuogių produktai yra visiškai gauti arba jeigu visos kitos panaudotos medžiagos turi kilmę, arakas gali būti panaudotas iki 5 % tūrio | |

ex 23 skirsnis | Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2301 | Banginio rupiniai, miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui; | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, yra visiškai gautos | |

ex2303 | Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos (išskyrus koncentruotus mirkymo skysčius), kurių sudėtyje baltymai sudaro daugiau kaip 40 % sausojo produkto masės | Gamyba, kurioje visi panaudoti kukurūzai yra visiškai gauti | |

ex2306 | Alyvų išspaudos ir kitos kietos alyvų aliejaus ekstrakcijos liekanos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 3 % masės alyvų aliejaus | Gamyba, kurioje visos panaudotos alyvuogės yra visiškai gautos | |

2309 | Produktai, naudojami gyvūnų pašarams | Gamyba, kurioje: visi panaudoti javai, cukrus ar melasa, mėsa ar pienas turi turėti kilmę,visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

ex 24 skirsnis | Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai, išskyrus | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 24 skirsnyje, yra visiškai gautos | |

2402 | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais: | Gamyba, kurioje panaudota ne mažiau kaip 70 % masės neperdirbto tabako ar tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, privalo turėti kilmę | |

ex2403 | Rūkomasis tabakas | Gamyba, kurioje panaudota ne mažiau kaip 70 % masės neperdirbto tabako ar tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, privalo turėti kilmę | |

ex 25 skirsnis | Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2504 | Gamtinis kristalų grafitas, praturtintas anglimi, valytas ir šlifuotas | Neapdoroto grafito praturtinimas anglimi, valymas ir šlifavimas | |

ex2515 | Marmuras, tiktai supjaustytas ar kitu būdu suskaldytas į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes ne didesnio kaip 25 cm storio | Marmuro (net jau supjaustyto) virš 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu | |

ex2516 | Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, tiktai supjaustyti ar kitu būdu suskaldyti į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) ne didesnio kaip 25 cm storio blokus arba plokštes: | Akmenų (net jau supjaustytų) virš 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu | |

ex2518 | Degtas dolomitas | Nedegto dolomito degimas | |

ex2519 | Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) hermetiškuose konteineriuose ir magnio oksidai, gryni arba negryni, lydyta magnezija; perdegta (sukepinta) magnezija, su nedideliais kiekiais kitų oksidų, pridedamų prieš sukepinimą, arba be jų | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) gali būti panaudotas | |

ex2520 | Tinkai, specialiai paruošti stomatologijai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2524 | Natūralūs asbesto pluoštai | Gamyba iš asbesto koncentrato | |

ex2525 | Žėručio milteliai | Žėručio arba žėručio atliekų malimas | |

ex2530 | Žemės dažai, degti arba susmulkinti į miltelius | Žemės dažų degimas arba susmulkinimas | |

26 skirsnis | Rūdos, šlakai ir pelenai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 27 skirsnis | Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2707 | Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų distiliavimo produktai; panašūs produktai, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė viršija nearomatinių sudėtinių dalių masę, kiti aromatinių angliavandenilių mišiniai, kurių ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant benzino, spirito ir benzolio mišinius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, naudojami kaip variklių degalai arba šildymo kuras | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2709 | Neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų: | Sausoji distiliacija iš bituminių medžiagų | |

2710 | Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje 70 % masės arba daugiau sudaro naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvos atliekos | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2711 | Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2712 | Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglies dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagas, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2713 | Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2714 | Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingiejii skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2715 | Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut–backs) | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 28 skirsnis | Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produkto. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2805 | "Mišmetalas" | Gamyba elektrolitiniu ar terminiu rėžimu, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2811 | Sieros trioksidas | Gamyba iš sieros dioksido | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2833 | Aliuminio sulfatas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2840 | Natrio peroksoboratas | Gamyba iš dinatrio tetraborato pentahidrato | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 29 skirsnis | Organiniai chemijos produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2901 | Alifatiniai angliavandeniliai skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2902 | Cikloalkanai ir cikloaklenai (išskyrus azulenus), benzenas, toluenas, ksilenas, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2905 | Metalų alkoholiatai iš alkoholių, klasifikuojamų šioje pozicijoje, ir iš etanolio | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 2905 pozicijoje. Tačiau metalų alkoholiatai, klasifikuojami šioje pozicijoje, gali būti panaudoti, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

2915 | Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2915 ir 2916 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2932 | — Vidiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau medžiagų, klasifikuojamų 2909 pozicijoje, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Cikliniai acetaliai ir vidiniai pusacetaliai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

2933 | Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai) | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932 ir 2933 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

2934 | Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemiškai nustatytos arba nenustatytos; kiti heterocikliniai junginiai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932, 2933 ir 2934 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2939 | Aguonų šiaudelių koncentratai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % alkaloidų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 30 skirsnis | Farmacijos produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

3002 | Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; imuniniai serumai ir kitos kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai, gauti naudojant biotechnologinius metodus arba jų nenaudojant; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs produktai: | | |

— Produktai, sudaryti iš dviejų ar daugiau komponentų, sumaišytų arba nesumaišytų, skirtų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, sudozuoti, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Šiame aprašyme nurodytos medžiagos taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | | |

— — Žmonių kraujas | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje,įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Šiame aprašyme nurodytos medžiagos taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— — Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje arba profilaktiškai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Šiame aprašyme nurodytos medžiagos taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— — Kraujo frakcijos, išskyrus imuninius serumus, hemoglobiną ir serumo globuliną | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Šiame aprašyme nurodytos medžiagos taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto, ex-works kainos | |

— — Hemoglobinas, kraujo globulinas ir serumo globulinas | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Šiame aprašyme nurodytos medžiagos taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— — Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Šiame aprašyme nurodytos medžiagos taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

3003 ir 3004 | Medikamentai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 3002, 3005 arba 3006 pozicijose): | | |

— Gauti iš amikacino, klasifikuojamo 2941 pozicijoje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 arba 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 arba 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex3006 | Farmacijos produktai, nurodyti šio skirsnio 4 pastaboje | Išlaikoma produkto kilmė pagal jo pirminę klasifikaciją | |

ex 31 skirsnis | Trąšos; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3105 | Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių brutto masė ne didesnė kaip 10 kg, išskyrus: natrio nitratąkalcio cianamidąkalio sulfatąmagnio kalio sulfatą | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos, irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 32 skirsnis | Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3201 | Taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai | Gamyba iš augalinių rauginimo ekstraktų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3205 | Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 3203, 3204 ir 3205 pozicijose. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3205 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 33 skirsnis | Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3301 | Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant šios pozicijos skirtingos "grupės" medžiagas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 34 skirsnis | Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3403 | Tepimo preparatai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų, kurie sudaro mažiau kaip 70 % masės | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3404 | Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai: | | |

— Parafino, naftos vaškų, vaškų, gautų iš bituminių mineralų, anglies dulkių vaško arba nuodegų vaško pagrindu | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus: hidrogenines alyvas, turinčius 1516 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybių,chemiškai nenustatytas riebalų rūgštis arba pramoninius riebalų alkoholius, turinčius 3823 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybių,medžiagas, klasifikuojamas 3404 pozi-cijojeTačiau šios medžiagos gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 35 skirsnis | Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai), išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3505 | Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, preželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų: | | |

— Eterinti ir esterinti krakmolai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3505 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 1108 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3507 | Paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

36 skirsnis | Sprogmenys; pirotechnikos produktai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 37 skirsnis | Fotografijos ir kinematografijos prekės, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3701 | Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš visų medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes: | | |

— Momentinės fotografijos juostos, skirtos spalvotajai fotografijai, įdėtos į kasetes | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 ar 3702 pozicijos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3702 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 ar 3702 pozicijos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3701 ir 3702 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3702 | Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš visų medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 ar 3702 pozicijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3704 | Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu nuo 3701 iki 3704 pozicijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 38 skirsnis | Įvairūs chemijos produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3801 | — Koloidinis grafitas, turintis aliejinės suspensijos pavidalą; pusiau koloidinis grafitas; anglinės elektrodų pastos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Grafitas, turintis pastos pavidalą, kurio mišinį sudaro daugiau kaip 30 % grafito ir mineralinių alyvų masės | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3403 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3803 | Rafinuota talo alyva | Neapdorotos talo alyvos rafinavimas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3805 | Spiritas iš sulfatinio terpentino, valytas | Žaliojo spirito iš sulfatinio terpentino valymas distiliuojant arba rafinuojant | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3806 | Esterinės dervos | Gamyba iš dervinių rūgščių | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3807 | Medžio deguto pikis | Medžio deguto distiliacija | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3808 | Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3809 | Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3810 | Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba virinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami virinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3811 | Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai: | | |

— Paruošti tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3811 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3812 | Paruošti vulkanizacijos greitikliai; sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai, nenurodyti kitoje vietoje; antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3813 | Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3814 | Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, nenurodyti kitoje vietoje; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3818 | Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba panašių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti elektronikoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prdukto ex-works kainos | |

3819 | Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3820 | Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3822 | Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis ir paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus klasifikuojamus 3002 arba 3006 pozicijose; sertifikuotosios pamatinės medžiagos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3823 | Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai: | | |

— Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Pramoniniai riebalų alkoholiai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3823 pozicijoje | |

3824 | Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminiškų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje: | | |

Šioje pozicijoje:— —Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra gamtiniai dervingi produktai— —Naftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai— —Sorbitolis, išskyrus klasifikuojamą 2905 pozicijoje— —Naftos sulfonatai, išskyrus šarminių metalų, amonio aba etanolaminų naftos sulfonatus; tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfinrūgštys ir jų druskos— —Jonitai— —Vakuuminių vamzdžių geteriai— —Šarminis geležies oksidas, skirtas dujoms gryninti— —Amoniako dujų ir panaudotų dujų tirpalai, gauti valant akmens anglių dujas— —Sulfonaftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai— —Fuzelis ir kaulų alyva— —Druskų mišiniai, turintys skirtingus anijonus— —Kopijavimo pastos, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra želatina, ant popieriaus ar tekstilės arba ne | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip produktas, gali būti panaudotos, jeigu jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos. | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3901 –3915 | Pirminės formos plastikai, plastikų atliekos, atraižos ir laužas, išskyrus klasifikuojamus ex3907 ir 3912 pozicijose, kuriems taisyklės yra nurodytos toliau: | | |

— Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex3907 | — Kopolimeras, pagamintas iš polikarbonato ir akrilbutadienstireno kopolimero (ABS) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamo toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Poliesteris | Gamyba, kurioje visų medžiagų, nurodytų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos ir/arba gamyba iš tetrabromo polikarbonato (bisfenolio A) | |

3912 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

3916 –3921 | Pusfabrikačiai ir dirbiniai iš plastikų, išskyrus klasifikuojamus ex3916, ex3917, ex3920 ir ex3921 pozicijose, kuriems taisyklės yra nurodytos toliau: | | |

— Plokštieji produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius ar sukarpyti į kitas nei stačiakampio (įskaitant kvadrato) formas; kiti produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Kiti: | | |

— — Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— — Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex3916 ir ex3917 | Profiliai ir vamzdžiai | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos,visų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex3920 | — Jonomeriniai lakštai arba plėvelė | Gamyba iš termoplastinių dalinių druskų, kurios yra etileno metakrilinės rūgšties kopolimeras, iš dalies neutralizuotas metalo jonais, daugiausia cinko ir natrio | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Lakštai iš regeneruotos celiuliozės, poliamidų ar polieteleno | Gamyba, kurioje visų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

ex3921 | Folijos iš plastikų, metalizuotos | Gamyba iš labai permatomų poliesterio folijų, kurių storis mažesnis kaip 23 mikronai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

3922 –3926 | Dirbiniai iš plastikų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 40 skirsnis | Kaučiukas ir jo dirbiniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4001 | Laminuotos natūralaus kaučiuko plokštelės ar krepas, skirti avalynei | Natūralaus kaučiuko lakštų laminavimas | |

4005 | Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, išskyrus natūralų kaučiuką, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

4012 | Restauruotos arba naudotos pneumatinės guminės padangos; padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, keičiami padangų protektoriai ir padangų juostos, iš gumos: | | |

— Restauruotos pneumatinės, be kamerų arba su izoliuotu oro sluoksniu, guminės padangos | Naudotų padangų restauravimas | |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 4011 arba 4012 pozicijose | |

ex4017 | Dirbiniai iš kietos gumos | Gamyba iš kietos gumos | |

ex 41 skirsnis | Žaliaminės odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4102 | Žaliaminės avių arba ėriukų odos, be vilnos | Vilnos pašalinimas nuo avių ar ėriukų odos, su vilna | |

4104 –4106 | Išdirbtos galvijų odos arba arklenos be plaukų ar vilnos, skėstinės arba neskėstinės, bet toliau neapdorotos | Raugintos odos pakartotinis rauginimas arba Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

4107, 4112 ir 4113 | Po išdirbimo toliau apdorota oda, įskaitant išdirbtą į pergamentą odą, be vilnos ir plaukų, skėtinė arba neskėtinė, išskyrus odą, klasifikuojamą 4114 pozicijoje | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus nuo 4104 iki 4113 pozicijos | |

ex4114 | Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos, metalizuotos odos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų nuo 4104 iki 4106 pozicijos, jeigu jų bendra vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

42 skirsnis | Odos dirbiniai; balnai ir pakinktai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 43 skirsnis | Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4302 | Rauginti arba išdirbti kailiai, sudaryti iš dalių: | | |

— Plokščių, kryžių ir panašių formų | Nesudarytų iš dalių raugintų arba išdirbtų kailių balinimas arba dažymas, be to kirpimas ir sujungimas | |

— Kiti | Gamyba iš nesudarytų iš dalių, raugintų arba išdirbtų kailių | |

4303 | Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai | Gamyba iš nesudarytų iš dalių raugintų arba išdirbtų kailių, klasifikuojamų 4302 pozicijoje | |

ex 44 skirsnis | Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4403 | Mediena, grubiai aptašyta pagal kampainį | Gamyba iš žaliavinės medienos, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė arba tiktai aplyginta | |

ex4407 | Mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota, šlifuota arba sujungta smaiginėmis sąlaidomis | Obliavimas, šlifavimas arba sujungimas smaiginėmis sąlaidomis | |

ex4408 | Vienasluoksnės faneros lakštai ir lakštai, skirti klijuotinei fanerai gaminti, kurių storis ne didesnis kaip 6 mm, sujungti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, obliuota, šlifuota arba sujungta smaiginėmis sąlaidomis | Sujungimas, obliavimas, šlifavimas arba sujungimas smaiginėmis sąlaidomis | |

ex4409 | Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurios nors briaunos arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis: | | |

— Šlifuota ar sujungta smaiginėmis sąlaidomis | Šlifavimas arba sujungimas smaiginėmis sąlaidomis | |

— Lentjuostės ir bagetai | Ornamento formavimas ir profiliavimas | |

ex4410 – ex4413 | Lentjuostės ir bagetai, įskaitant profiliuotas grindjuostes ir kitas profiliuotas lentas | Ornamento formavimas ir profiliavimas | |

ex4415 | Medinės dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši tara | Gamyba iš nesupjaustytų nustatyto dydžio lentų | |

ex4416 | Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei jų dalys | Gamyba iš skaldytų statinių šulų, toliau neapdorotų, tiktai perpjautų per du pagrindinius paviršius | |

ex4418 | — Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau akytosios medienos plokštės, malksnos ir skalos gali būti panaudoti | |

— Lentjuostės ir bagetai | Ornamento formavimas ir profiliavimas | |

ex4421 | Ruošiniai degtukams; medinės vinys arba kaišteliai avalynei | Gamyba iš medienos, klasifikuojamos bet kurioje pozicijoje, išskyrus 4409 poziciją | |

ex 45 skirsnis | Kamštiena ir kamštienos dirbiniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

4503 | Gamtinės kamštienos dirbiniai | Gamyba iš kamštienos, klasifikuojamos 4501 pozicijoje | |

46 skirsnis | Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir kiti dirbiniai iš vytelių | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

47 skirsnis | Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų masė; popieriaus arba kartono atliekos ir liekanos (perdirbti skirtas popierius arba kartonas) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 48 skirsnis | Popierius ir kartonas; popieriaus masės, popieriaus arba kartono dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4811 | Popierius ir kartonas, tik grafuotas, liniuotas arba sužymėtas kvadratėliais | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

4816 | Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba atspaudimo popierius (išskyrus klasifikuojamus 4809 pozicijoje), popierinės kopijavimo aparatų matricos ir popierinės ofsetinės plokštės, supakuoti arba nesupakuoti dėžėse | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

4817 | Vokai, sulenkiamieji atvirukai, paprastieji pašto atvirukai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popierinių raštinės reikmenų rinkiniais | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex4818 | Tualetinis popierius | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

ex4819 | Dėžės, dėžutės, dėklai, krepšiai ir kitos pakavimo priemonės iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba karšinių iš celiuliozės pluoštų | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex4820 | Laiškinio popieriaus bloknotai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex4823 | Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir karšiniai iš celiuliozės pluoštų, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

ex 49 skirsnis | Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

4909 | Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvietimais, iliustruotos arba neiliustruotos, su vokais arba be vokų, su papuošimais arba be papuošimų | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 4909 arba 4911 pozicijose | |

4910 | Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius: | | |

— "Amžinieji" kalendoriai arba kalendoriai su pakeičiamaisiais bloknotais, turintys bet kokį pagrindą, išskyrus popieriaus ar kartono | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 4909 arba 4911 pozicijose | |

ex 50 skirsnis | Šilkas, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produkto | |

ex5003 | Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), karštos arba šukuotos | Šilko atliekų karšimas arba šukavimas | |

5004 – ex5006 | Šilko verpalai ir verpalai iš šilko atliekų | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų arba kitaip paruoštų verpimui,kitų natūralių pluoštų nekarštų arba nešukuotų arba kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriaus gamybos medžiagų | |

5007 | Šilko arba šilko atliekų audiniai: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminių siūlų | Gamyba iš vienasiūlių verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), kai panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 51 skirsnis | Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

5106 – 5110 | Vilnos verpalai, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų arba kitaip paruoštų verpimui,natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriaus gamybos medžiagų | |

5111 – 5113 | Audiniai iš vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminių siūlų | Gamyba iš vienasiūlių verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), kai panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 52 skirsnis | Medvilnė, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

5204 – 5207 | Medvilnės verpalai ir siūlai | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų arba kitaip neparuoštų verpimui,natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriaus gamybos medžiagų | |

5208 – 5212 | Medvilniniai audiniai | | |

— Kurių sudėtyje yra guminių siūlų | Gamyba iš vienasiūlių verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), kai panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 53 skirsnis | Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriaus verpalai ir popieriaus verpalų audiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

5306 –5308 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriaus verpalai | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriaus gamybos medžiagų | |

5309 –5311 | Audiniai iš kitų augalinių tekstilės pluoštų; audiniai iš popieriaus verpalų: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminių siūlų | Gamyba iš vienasiūlių verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), kai panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5401 –5406 | Verpalai, monosiūlai (gijos) ir siūlai iš cheminių elementariųjų siūlų (gijų) | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriaus gamybos medžiagų | |

5407 –5408 | Audiniai iš cheminių elementariųjų siūlų (gijų) verpalų | | |

— Kurių sudėtyje yra guminių siūlų | Gamyba iš vienasiūlių verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), kai panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5501 –5507 | Cheminiai štapelio pluoštai | Gamyba iš cheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

5508 –5511 | Verpalai ir siuvamieji siūlai iš cheminių štapelio pluoštų | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriaus gamybos medžiagų | |

5512 –5516 | Audiniai iš cheminių štapelio pluoštų | | |

— Kurių sudėtyje yra guminių siūlų | Gamyba iš vienasiūlių verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), kai panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 56 skirsnis | Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji verpalai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai; išskyrus: | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriaus gamybos medžiagų | |

5602 | Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotasis arba nelaminuotasis: | | |

— Badytinis veltinys | Gamyba iš: natūralių pluoštų arbacheminių medžiagų, arba tekstilinės masės.Tačiau: polipropileno elementarieji siūlai, klasifikuojami 5402 pozicijoje,polipropileno pluoštai, klasifikuojami 5503 arba 5506 pozicijose, arbapolipropileno elementariųjų siūlų gniužulai, klasifikuojami 5501 pozicijoje,kurių atskiro elementariojo siūlo arba pluošto storis visais atvejais yra mažesnis kaip 9 deciteksai, gali būti panaudoti, jei jų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, pagamintų iš kazeino,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

5604 | Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai, juostelės ir panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijose, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais: | | |

— Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis | Gamyba iš guminių siūlų ir kordo, neaptrauktų tekstilės medžiagomis | |

— Kiti | Gamyba iš: natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriaus gamybos medžiagų | |

5605 | Metalizuotieji verpalai, apsuktieji arba neapsuktieji, turintys tekstilės verpalų, juostelių arba panašių dirbinių, klasifikuojamų 5404 arba 5405 pozicijose, pavidalą su metaliniais siūlais, juostelėmis arba milteliais arba padengti metalu | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriaus gamybos medžiagų | |

5606 | Apsuktieji verpalai, juostelės arba panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijose, pozumentiniai (išskyrus klasifikuojamus 5605 pozicijoje ir apsuktuosius ašutų verpalus); pūkiniai (chenille) verpalai (įskaitant plaušelių pūkinius (chenille) verpalus); apvaliai megztieji siūlai (loop wale-yarn) | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,popieriaus gamybos medžiagų | |

57 skirsnis | Kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos: | | |

— Iš kamšytinio veltinio | Gamyba iš: natūralaus pluošto arbacheminių medžiagų, arba tekstilinės masės.Tačiau: polipropileno elementarieji siūlai, klasifikuojami 5402 pozicijoje,polipropileno pluoštai, klasifikuojami 5503 arba 5506 pozicijose,polipropileno elementariųjų siūlų gniužulai, klasifikuojami 5501 pozicijoje,kurių atskiro elementariojo siūlo arba pluošto storis visais atvejais yra mažesnis kaip 9 deciteksai, gali būti panaudoti, jei jų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos Džiutas gali būti naudojamas kaip pagrindas | |

— Iš kito veltinio | Gamyba iš: natūralaus pluošto, nekaršto ar nešukuoto arba kitaip neparuošto verpimui,cheminių | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso arba džiuto pluošto verpalų,sintetinio arba dirbtinio pluošto verpalų,natūralaus pluošto,dirbtinio pluošto, nekaršto ar nešukuoto arba kitaip neparuošto verpimui,džiutas gali būti naudojamas kaip pagrindas | |

ex 58 skyrius | Specialieji audiniai; siūtiniai (taftingo) tekstilės audiniai; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai, išskyrus: | | |

— Kombinuoti su guminiais siūlais | Gamyba iš vienasiūlių verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arbacheminių medžiagų ar tekstilinės masėsarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), kai panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5805 | Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

5810 | Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

5901 | Tekstilės audiniai, padengti klijais arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audeklinė kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinti tekstilės audiniai, naudojami skrybėlių pagrindams | Gamyba iš verpalų | |

5902 | Padangų kordo audinys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės verpalų: | | |

— Kuriame tekstilės medžiagos sudaro ne daugiau kaip 90 % masės | Gamyba iš verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilinės masės | |

5903 | Tekstilės audiniai, įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti plastikais, išskyrus klasifikuojamus 5902 pozicijoje | Gamyba iš verpalų arba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), kai panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5904 | Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų dangos, sudarytos iš apvalkalo arba iš dangos ir iš tekstilės medžiagos pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais | Gamyba iš verpalų | |

5905 | Tekstilinės sienų dangos: | | |

— Įmirkytos, aptrauktos, padengtos arba laminuotos guma, plastikais arba kitomis medžiagomis | Gamyba iš verpalų | |

— Kitos | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės,arba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) kai panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5906 | Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus audinius, klasifikuojamus 5902 pozicijoje: | | |

— Megzti arba nerti | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

— Kiti audiniai, pagaminti iš sintetinių elementariųjų siūlų (gijų) verpalų, kuriuose tekstilės medžiagos sudaro daugiau kaip 90 % masės | Gamyba iš cheminių medžiagų | |

— Kiti | Gamyba iš verpalų | |

5907 | Kitu būdu įmirkyti, aptraukti arba padengti tekstilės audiniai; tapybos būdu dekoruoti brezentai, naudojami teatro dekoracijoms, studijų fonams, arba panašūs dirbiniai | Gamyba iš verpalų arba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), kai panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5908 | Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms arba panašiems dirbiniams; dujų degiklių kaitinimo tinkleliai ir apvaliai megzti dujų degiklių kaitinimo tinklelių audiniai, įmirkyti arba neįmirkyti: | | |

— Dujų degiklių kaitinimo tinkleliai, įmirkyti | Gamyba iš apvaliai megztų dujų degiklių kaitinimo tinklelių audinių | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

5909 – 5911 | Tekstilės dirbiniai, skirti pramoniniam naudojimui: | | |

— Šlifavimo diskai ar žiedai, išskyrus veltinį, klasifikuojamą 5911 pozicijoje | Gamyba iš verpalų arba audinių atliekų arba skudurų, klasifikuojamų 6310 pozicijoje | |

— Audiniai, dažniausiai naudojami popieriaus gamyboje ar kitokioms techninėms reikmėms, veltiniai arba neveltiniai, įmirkyti ar apvilkti arba ne, su cilindriniais ar nesibaigiančiais vienasiūliais arba daugiasiūliais apmatais ir (ar) ataudais, arba lygus audeklas su daugiasiūliais apmatais arba (ir) ataudais, klasifikuojamais 5911 pozicijoje | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,šių medžiagų:— —politetrafluoroetileno verpalų,— —įmirkytų, apvilktų ar padengtų fenolio derva,— —aromatinio poliamido sintetinio tekstilinio pluošto, gauto m-feledia mino ir izoptalinės rūgšties polikondensacijos procese,— —politetrafluoroetileno monofilas,— —poly-p- fenileno tereftalamido sintetinių tekstilinių verpalų,— —stiklo pluošto verpalų, padengtų fenolio derva ir su akriliniu pluoštu,— —kopoliesterinis monofilamenas iš poliesterio ir dervos iš tereftalinės rūgšties ir 1,4 cikilheksanedinktanolio ir izaftolinės rūgšties,— —natūralių pluoštų,— —cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba— —cheminių medžiagų ar tekstilinės masės | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

60 skirsnis | Megztinės arba nertinės medžiagos | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

61 skirsnis | Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai: | | |

— Gauti susiuvant arba kitaip sujungiant 2 ar daugiau megztų ar nertų gaminių audinių gabalus, kurie arba yra sukirpti pagal formą, arba numegzti reikiamos formos | Gamyba iš verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

ex 62 skirsnis | Drabužiai ir jų priedai, neįskaitant megztų ir nertų, išskyrus: | Gamyba iš verpalų | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 ir ex6211 | Moteriški, mergaičių, kūdikių drabužiai ir kūdikių drabužių priedai, išsiuvinėti | Gamyba iš verpalų arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei jo vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex6210 ir ex6216 | Ugniai atspari įranga, iš audinio, padengto aliuminizuoto poliesterio folija | Gamyba iš verpalų arba Gamyba iš nepadengto audinio, jei jo vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

6213 ir 6214 | Nosinės, šaliai, kaklaskarės, šalikai, mantilijos, vualiai ir panašūs dirbiniai: | | |

— Išsiuvinėti | Gamyba iš nebalintų vienasiūlių verpalų arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei jo vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš nebalintų vienasiūlių verpalų arba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), kai panaudoto nemarginto audinio, klasifikuojamo 6213 ir 6214 pozicijose, vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

6217 | Kiti gatavų drabužių priedai; drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus klasifikuojamas 6212 pozicijoje | | |

— Išsiuvinėti | Gamyba iš nebalintų vienasiūlių verpalų arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Ugniai atspari įranga, iš audinio, padengto aliuminizuoto poliesterio folija | Gamyba iš verpalų arba Gamyba iš nepadengto audinio, jei panaudoto nepadengto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Įdėklai apykaklėms ir rankogaliams, iškirpti | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš verpalų | |

ex 63 skirsnis | Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

6301 –6304 | Antklodės, kelioniniai pledai, patalynė ir pan.; užuolaidos ir pan.; kiti baldams ir būstui dekoruoti naudojami dirbiniai: | | |

— Iš veltinio arba neaustinių medžiagų | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

— Kiti | | |

— — Išsiuvinėti | Gamyba iš nebalintų vienasiūlių verpalų arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio (išskyrus megzto arba nerto), jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— — Kiti | Gamyba iš nebalintų vienasiūlių verpalų | |

6305 | Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

6306 | Dirbiniai iš brezento, tentai ir markizės; palapinės; laivų, burlenčių ir antžeminio transporto priemonių burės; kempingų įranga: | | |

— Iš neaustinių medžiagų | Gamyba iš: natūralių pluoštų arbacheminių medžiagų ar tekstilinės masės | |

— Kiti | Gamyba iš nebalintų vienasiūlių verpalų | |

6307 | Kiti gatavi dirbiniai, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

6308 | Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be priedų, skirti kilimėlių, gobelenų, staltiesių, servetėlių arba panašių tekstilės dirbinių gamybai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes | Kiekvienas iš pažymėtų rinkinyje esančių daiktų turi tenkinti taisyklę, kuri jam būtų taikoma, jeigu jis nebūtų rinkinyje. Tačiau neturintys kilmės dirbiniai gali būti rinkinyje, jeigu jų bendra vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos | |

ex 64 skirsnis | Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių dirbinių dalys, išskyrus: | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus sujungtų batviršių detales, pritvirtintas prie vidpadžių ar kitų pado komponentų, klasifikuojamų 6406 pozicijoje | |

6406 | Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 65 skirsnis | Galvos apdangalai ir jų dalys, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

6503 | Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš veltinio, pagaminti iš skrybėlių korpusų, gaubtų arba plokščių skrybėlių ruošinių, klasifikuojamų 6501 pozicijoje, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais | Gamyba iš verpalų arba tekstilės pluoštų | |

6505 | Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megzti arba nerti ar pagaminti iš nėrinių, veltinio arba iš kitų tekstilės medžiagų rietime (bet ne juostelių pavidalo), su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais; tinkleliai plaukams iš bet kurios medžiagos, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais | Gamyba iš verpalų arba tekstilės pluoštų | |

ex 66 skirsnis | Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos–sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

6601 | Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius–lazdas, sodo skėčius ir panašius skėčius) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produktas ex-works kainos | |

67 skirsnis | Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 68 skirsnis | Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex6803 | Dirbiniai iš skalūnų arba iš aglomeruotų skalūnų | Gamyba iš apdorotų skalūnų | |

ex6812 | Asbesto dirbiniai; mišinių dirbiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto arba iš asbesto ir magnio karbonato | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos be kurioje pozicijoje | |

ex6814 | Žėručio dirbiniai, įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį, pritvirtintą prie popieriaus, kartono arba kitų medžiagų pagrindo arba be pagrindo | Gamyba iš apdoroto žėručio (įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį) | |

69 skirsnis | Keramikos dirbiniai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 70 skirsnis | Stiklas ir stiklo dirbiniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7003, ex7004 ir ex7005 | Stiklas su neatspindinčiu sluoksniu | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7006 | Stiklas, klasifikuojamas 7003, 7004 arba 7005 pozicijose, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitu būdu apdorotas, bet neįrėmintas ir neaptaisytas kitomis medžiagomis: | | |

— Pusiau laidus stiklo plokštės substratas, padengtas dielektrine plona plėvele pagal SEMII standartus | Gamyba iš nepadengto stiklo plokštės substrato, klasifikuojamo 7006 pozicijoje | |

— Kitas | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7007 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7008 | Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7009 | Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti, įskaitant užpakalinio vaizdo veidrodžius | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7010 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas arba Stiklo dirbinių raižymas, su sąlyga, kad neraižytų stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7013 | Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 7010 arba 7018 pozicijose) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas arba Stiklo dirbinių raižymas, su sąlyga, kad neraižytų stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos arba Pūsto stiklo dirbinių rankinis dekoravimas (išskyrus šilkografiją), su sąlyga, kad pūsto stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex7019 | Stiklo pluoštų dirbiniai (kiti negu verpalai) | Gamyba iš: nedažytų gijų, pusverpalių, verpalų ir kapotų sruogų, arbastiklo vatos | |

ex 71 skirsnis | Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7101 | Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, surūšiuoti ir laikinai suverti gabenimo patogumui | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex7102, ex7103 ir ex7104 | Apdoroti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys (gamtiniai, sintetiniai arba regeneruoti) | Gamyba iš neapdorotų brangakmenių ar pusbrangių akmenų | |

7106, 7108 ir 7110 | Taurieji metalai: | | |

— Neapdoroti | Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 7106, 7108 ar 7110 pozicijose arba Elektrolitinis, šiluminis arba cheminis tauriųjų metalų, klasifikuojamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijose, atskyrimas arba Tauriųjų metalų, klasifikuojamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijose, sulydinimas vienų su kitais arba su netauriaisiais metalais | |

— Pusiau apdoroti arba turintys miltelių pavidalą | Gamyba iš neapdorotų tauriųjų metalų | |

ex7107, ex7109 ir ex7111 | Metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, pusiau apdoroti | Gamyba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, neapdorotų | |

7116 | Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7117 | Dirbtinė bižuterija | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produkto arba Gamyba iš netauriųjų metalų detalių, nepadengtų arba neuždengtų tauriaisiais metalais, su sąlyga, kad visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 72 skirsnis | Geležis ir plienas; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7207 | Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7201, 7202, 7203, 7204 ar 7205 | |

7208 –7216 | Plokšti valcavimo produktai, strypai ir juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno | Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje | |

7217 | Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno | Gamyba iš pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų 7207 pozicijoje | |

ex7218, 7219 –7222 | Pusgaminiai, plokšti valcavimo produktai, strypai ir juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančio plieno | Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7218 pozicijoje | |

7223 | Viela iš nerūdijančio plieno | Gamyba pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų 7218 pozicijoje | |

ex7224, 7225 –7228 | Pusgaminiai, plokšti valcavimo produktai, karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš kito legiruotojo plieno; tuščiaviduriai gręžimo strypaiir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno | Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7206, 7218 ar 7224 pozicijose | |

7229 | Viela iš kito legiruotojo plieno | Gamyba iš pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų 7224 pozicijoje | |

ex 73 skirsnis | Dirbiniai iš geležies arba iš plieno, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7301 | Lakštinės atraminės konstrukcijos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje | |

7302 | Geležinkelių arba tramvajaus kelių konstrukcijų komponentai iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje | |

7304, 7305 ir 7306 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206, 7207, 7218 ar 7224 pozicijose | |

ex7307 | Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančio plieno (ISO Nr. X5CrNiMo 1712), susidedančios iš kelių dalių | Ruošinių tekinimas, gręžimas, praplėtimas, sriegimas, šlifavimas smėliasroviu, kurių vertė ne didesnė kaip 35 % produkto ex-works kainos | |

7308 | Metalinės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, klasifikuojamus 9406 pozicijoje) ir metalinių konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba iš plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs dirbiniai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba iš plieno | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau suvirintieji kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, klasifikuojami 7301 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

ex7315 | Apsaugos nuo slydimo grandinės, dedamos ant ratų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 7315 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 74 skirsnis | Varis ir vario dirbiniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7401 | Vario šteinai; cementacinis varis (nusodintasis varis) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7402 | Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrocheminiam rafinavimui | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7403 | Neapdorotas rafinuotasis varis ir neapdoroti vario lydiniai: | | |

— Rafinuotasis varis | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Vario lydiniai ir rafinuotasis varis, turintys kitų elementų | Gamyba iš neapdoroto rafinuoto vario ar vario atliekų ir laužo | |

7404 | Vario atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7405 | Vario ligatūros | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 75 skirsnis | Nikelis ir nikelio dirbiniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7501 –7503 | Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai; neapdorotas nikelis; nikelio atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 76 skirsnis | Aliuminis ir aliuminio dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7601 | Neapdorotas aliuminis | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainosarba Gamyba šiluminiu arba elektrolitiniu apdorojimu iš nelydyto aliuminio arba aliuminio atliekų ir laužo | |

7602 | Aliuminio atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7616 | Kiti aliuminio dirbiniai negutinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audiniai ir panašios medžiagos (įskaitant begalines juostas) iš aliumininės vielos ir išplėsto aliuminio | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gali būti panaudoti tinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audiniai ir panašios medžiagos (įskaitant begalines juostas) iš aliumininės vielos ir išplėsto aliuminio,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

77 skirsnis | Galimam būsimam HS naudojimui | | |

ex 78 skirsnis | Švinas ir švino dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7801 | Neapdorotas švinas: | | |

— Rafinuotasis švinas | Gamyba iš sidabringojo arba apdoroto švino | |

— Kitas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 7802 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

7802 | Švino atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 79 skirsnis | Cinkas ir cinko dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7901 | Neapdorotas cinkas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 7902 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

7902 | Cinko atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 80 skirsnis | Alavas ir alavo dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

8001 | Neapdorotas alavas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 8002 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

8002 ir 8007 | Alavo atliekos ir laužas; kiti alavo dirbiniai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

81 skirsnis | Kiti netaurieji metalai; kermetai; dirbiniai iš šių medžiagų | | |

— Kiti netaurieji metalai, apdoroti; jų dirbiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produkto | |

ex 82 skirsnis | Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

8206 | Įrankiai, klasifikuojami ne mažiau kaip dviejose pozicijose, esančiose intervale nuo 8202 iki 8205, sukomplektuoti į rinkinius, skirtus parduoti mažmeninėje prekyboje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu nuo 8202 iki 8205 pozicijos. Tačiau įrankiai, klasifikuojami nuo 8202 iki 8205 pozicijos, gali būti įtraukti į rinkinius, jei jų vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos | |

8207 | Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių (pavyzdžiui, presavimo, štampavimo, perforavimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo, gręžimo, tekinimo, pratraukimo, frezavimo, tekinimo arba veržimo) keičiamieji įrankiai, įskaitant metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) štampus (matricas), uolienų arba grunto gręžimo įrankius | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8208 | Staklių arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex8211 | Peiliai su pjovimo geležtėmis, dantytomis arba nedantytomis (įskaitant šakelių pjaustymo arba genėjimo peilius), išskyrus peilius, klasifikuojamus 8208 pozicijoje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau peilių geležtės ir rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos | |

8214 | Kiti pjovimo įrankiai (pavyzdžiui, plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų arba virtuvės kirviai, kapoklės, mėsmalių peiliukai, peiliai popieriui pjaustyti); manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos | |

8215 | Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos | |

ex 83 skirsnis | Įvairūs dirbiniai iš netauriųjų metalų; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex8302 | Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai, skirti pastatų įrangai ir automatinėms durų sklendėms | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau kitos medžiagos, klasifikuojamos 8302 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

ex8306 | Statulėlės ir kiti dekoratyviniai netauriųjų metalų dirbiniai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau kitos medžiagos, klasifikuojamos 8306 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 84 skirsnis | Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys, išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8401 | Branduolinio kuro elementai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8402 | Vandens garų arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus); perkaitinto vandens katilai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8403 ir ex8404 | Centrinio šildymo katilai, išskyrus klasifikuojamus 8402 pozicijoje ir pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 8403 ar 8404 pozicijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

8406 | Vandens garų turbinos ir kitų garų turbinos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8407 | Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8408 | Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8409 | Dalys, skirtos vien tik arba daugiausia varikliams, klasifikuojamiems 8407 arba 8408 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8411 | Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8412 | Kiti varikliai ir jėgainės | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex8413 | Rotaciniai stumiantieji siurbliai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex8414 | Pramoniniai ventiliatoriai, orapūtės ir panašūs į juos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8415 | Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8418 | Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti elektriniai arba neelektriniai šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, klasifikuojamus 8415 pozicijoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex8419 | Mašinos, naudojamos medienos, popieriaus masės ir kartono pramonėje | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produkto vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8420 | Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus skirtas metalui arba stiklui apdoroti, ir šių įrenginių velenai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produkto vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8423 | Svėrimo įrenginiai (išskyrus svarstykles, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg), įskaitant pagal svėrimo rezultatus veikiančius apskaitos arba kontrolės įrenginius; visų rūšių svėrimo įrenginių svareliai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8425 –8428 | Kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaniniai įrenginiai | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamos 8431 pozicijoje kaip ir produktas vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8429 | Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su paslankiu verstuvu, greideriai, lygintuvai, skreperiai, mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai, vienkaušiai krautuvai, plūktuvai ir plentvoliai: | | |

— Plentvoliai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8431 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8430 | Kiti žemės, mineralų arba rūdų kilnojimo, profiliavimo, lyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, sutankinimo, ištraukimo arba gręžimo mechaniniai įrenginiai; poliakalės ir poliatraukės; plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8431 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8431 | Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia plentvoliams | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8439 | Pluoštinių celiuliozinių medžiagų masės gamybos, popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mechaniniai įrenginiai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8441 | Kiti popieriaus masės, popieriaus arba kartono gamybos mechaniniai įrenginiai, įskaitant visų rūšių popieriaus ir kartono pjaustymo mašinas | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8444 –8447 | Mašinos, klasifikuojamos šiose pozicijose, naudojamos tekstilės pramonėje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex8448 | Pagalbiniai mechaniniai įrenginiai, naudojami kartu su mašinomis, klasifikuojamomis 8444 ir 8445 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8452 | Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas, klasifikuojamas 8440 pozicijoje; baldai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti siuvamosioms mašinoms; siuvamųjų mašinų adatos: | | |

— Siuvamosios mašinos (siuvančios tik uždarais dygsniais), kurių viršutiniosios dalies masė be variklio ne didesnė kaip 16 kg, o su varikliu – ne didesnė kaip 17 kg | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė, sumontavus viršutiniąsias dalis (be motoro), ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę irpanaudoti siūlo įtempimo, nėrimo ir zigzago mechanizmai turi kilmę | |

— Kitos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8456 –8466 | Staklės ir mašinos, jų dalys ir reikmenys, klasifikuojami 8456 –8466 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8469 –8472 | Biuro mašinos(pavyzdžiui, rašomosios mašinėlės, skaičiavimo mašinos, automatinio duomenų apdorojimo mašinos, dauginimo aparatai, susegimo apkabėlėmis mašinos) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8480 | Metalo liejimo formadėžės; liejimo padėklai; liejimo modeliai; metalo, metalų karbidų, stiklo, mineralinių medžiagų, gumos arba plastikų liejimo formos (išskyrus luitadėžes) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

8482 | Rutuliniai arba ritininiai guoliai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8484 | Tarpikliai ir panašūs sandarikliai iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių; tarpiklių ir panašių sandariklių, kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba komplektai, supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes; mechaniniai uždoriai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8485 | Mechaninių įrenginių dalys be elektrinių jungčių, izoliatorių, ričių, kontaktų arba kitų elektros detalių, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex 85 skirsnis | Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys, išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8501 | Elektros varikliai ir generatoriai (išskyrus generatorinius agregatus) | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8503 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8502 | Elektros generatoriniai agregatai ir vieninkariai elektros keitikliai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8501 arba 8503 pozicijose, bendra vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8504 | Automatinio duomenų apdorojimo mašinų ir jų įtaisų maitinimo šaltiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex8518 | Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai, sumontuoti arba nesumontuoti korpusuose; elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai; elektriniai garso stiprintuvai | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8519 | Gramofonai, patefonai, elektrofonai, grotuvai, kasetiniai grotuvai ir kiti garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įrenginiai | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8520 | Įrašantieji magnetofonai ir kiti garso įrašymo aparatai, su garso atkūrimo įrenginiais arba be jų | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8521 | Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais) | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8522 | Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik arba daugiausia aparatams, klasifikuojamiems 8519 –8521 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8523 | Parengtos naudoti neįrašytos garso įrašų arba kitų įrašų laikmenos, išskyrus gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8524 | Patefono plokštelės, juostos ir kitos įrašytos garso arba kitų įrašų laikmenos, įskaitant patefono plokštelių gamyboje naudojamas matricas ir formas, bet išskyrus gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje: | | |

— Patefono plokštelių gamyboje naudojamos matricos ir formos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8523 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8525 | Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo arba televizijos signalų siųstuvai su imtuvais, garso įrašymo ar atkūrimo aparatais arba be jų; televizijos kameros; nejudančio vaizdo kameros ir kiti vaizdo įrašymo aparatai (vaizdo magnetofonai) | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8526 | Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8527 | Radiotelefonijos, radiotelegrafijos arba radijo imtuvai, su kuriais kartu viename korpuse sumontuoti arba nesumontuoti garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatai arba laikrodis | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8528 | Televizijos signalų imtuvai, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų; vaizdo monitoriai ir projekciniai vaizdo aparatai | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8529 | Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais 8525 –8528 pozicijose: | | |

— Tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kitos | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8535 ir 8536 | Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8538 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8537 | Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, kuriuose sumontuoti du arba daugiau aparatų, klasifikuojamų 8535 arba 8536 pozicijose, naudojami elektros srovės valdymui arba paskirstymui, įskaitant konstrukcijų pagrindus, kuriuose sumontuoti prietaisai arba aparatai, klasifikuojami 90 skirsnyje, ir skaitmeninio programinio valdymo įrenginiai, tačiau neįskaitant komutatorių, klasifikuojamų 8517 pozicijoje | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8538 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8541 | Diodai, tranzistoriai ir panašūs puslaidininkiniai įtaisai,išskyrus puslaidininkių plokšteles, nesupjaustytas į lustus | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8542 | Elektroniniai integriniai grandynai ir integrinių grandynų mikroelektroniniai mazgai: | | |

| Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8541 arba 8542 pozicijose, bendra vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8544 | Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8545 | Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito arba kiti anglies dirbiniai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8546 | Elektros izoliatoriai iš visų medžiagų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8547 | Izoliaciniai elektros mašinų, prietaisų arba įrenginių įtaisai, išskyrus izoliatorius, klasifikuojamus 8546 pozicijoje, pagaminti vien tik iš izoliacinių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių detalių (pavyzdžiui, lizdų su sriegiais), įdėtų formavimo metu ir skirtų tik dirbiniui surinkti; elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys, pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8548 | Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai elementai, išeikvotos galvaninės baterijos ir išeikvoti elektros akumuliatoriai; mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex 86 skirsnis | Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajaus bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8608 | Geležinkelių arba tramvajaus kelių įrenginiai ir įtaisai; mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) geležinkelių, tramvajaus kelių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų arba oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo valdymo įrenginiai; jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produktas ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex 87 skirsnis | Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys, išskyrus: | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8709 | Savaeigiai vežimėliai be kėlimo ir krovimo įrenginių, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams vežti; traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose; išvardytųjų transporto priemonių dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8710 | Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovos mašinos su ginklais arba be ginklų bei šių transporto priemonių dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8711 | Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos: | | |

— Su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris: | | |

— — Ne didesnis kaip 50 cm3 | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos |

— — Didesnis kaip 50 cm3 | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8712 | Dviračiai be rutulinių guolių | Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 8714 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8715 | Vaikų vežimėliai ir jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8716 | Priekabos ir puspriekabės; kitos nesavaeigės transporto priemonės; jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex 88 skirsnis | Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex8804 | Rotošiutai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 8804 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

8805 | Orlaivių paleidimo mechanizmai; ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panašūs įrenginiai; lakūnų treniruokliai; išvardytųjų įrenginių dalys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

89 skirsnis | Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau korpusai, klasifikuojami 8906 pozicijoje, negali būti panaudoti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 90 skirsnis | Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys, išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9001 | Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių kabeliai, išskyrus klasifikuojamus 8544 pozicijoje; poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; neaptaisyti lęšiai (įskaitant kontaktinius lęšius), prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš visų medžiagų, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9002 | Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš visų medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar priedai, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9004 | Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti akiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex9005 | Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; išskyrus astronominius refrakcinius teleskopus ir jų tvirtinimo įtaisus | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex9006 | Fotoaparatai (išskyrus kino kameras); fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos, išskyrus dujošvytes lempas | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9007 | Kino kameros ir kino projektoriai, su garso įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be tokių įrenginių | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9011 | Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba mikroprojektavimo mikroskopus | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex9014 | Kiti navigacijos prietaisai ir įrenginiai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9015 | Geodezijos (įskaitant fotogrametrinę geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos prietaisai ir įrenginiai, išskyrus kompasus; tolimačiai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9016 | Svarstyklės, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg, su svareliais arba be svarelių | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9017 | Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai (pavyzdžiui, braižybos mašinos, pantografai, matlankiai, slankmačiai, braižiklinės, logaritminės liniuotės, diskiniai skaičiuotuvai); rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pavyzdžiui, matuoklės ir tieslės (matuojamosios juostos), mikrometrai, slankmačiai), nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9018 | Medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos prietaisai ir įrenginiai, įskaitant scintigrafijos aparatus, kiti elektriniai medicinos aparatai ir prietaisai, naudojami regėjimui tikrinti: | | |

— Stomatologijos kėdės, kartu su stomatologiniais įrenginiais arba stomatologinėmis spjaudyklėmis | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 9018 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

9019 | Mechanoterapijos įtaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų aparatai; ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti kvėpavimo aparatai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

9020 | Kiti kvėpavimo įtaisai ir dujokaukės, išskyrus saugos kaukes be mechaninių dalių ir keičiamų filtrų | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

9024 | Mašinos ir įtaisai, skirti medžiagų (pavyzdžiui, metalų, medienos, tekstilės medžiagų, popieriaus, plastikų) kietumui, atsparumui, spūdumui, tamprumui arba kitoms mechaninėms savybėms tirti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9025 | Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji prietaisai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, su savirašiais arba be savirašių, ir bet kurios šių prietaisų tarpusavio kombinacijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9026 | Prietaisai ir aparatai, skirti srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems kintamiesiems skysčių arba dujų parametrams matuoti arba kontroliuoti (pavyzdžiui, srauto (debito) matuokliai, lygio matuokliai, manometrai, šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus, klasifikuojamus 9014, 9015, 9028 arba 9032 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9027 | Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai (pavyzdžiui, poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų arba dūmų analizės aparatai); prietaisai ir aparatai, skirtiklampumui, poringumui (akytumui), plėtrumui, paviršiaus įtempimui arba panašiems parametrams matuoti arba kontroliuoti; šilumos, garso arba šviesos kiekybinių charakteristikų matavimo arba kontrolės prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); mikrotomai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9028 | Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius: | | |

— Dalys ir reikmenys | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9029 | Apsisukimų skaičiaus skaitikliai, gamybos produktų kiekio skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai; spidometrai ir tachometrai, išskyrus klasifikuojamus 9014 arba 9015 pozicijose; stroboskopai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9030 | Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių elektros charakteristikų matavimo arba kontrolės prietaisai ir aparatai, išskyrus skaitiklius, klasifikuojamus 9028 pozicijoje; alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės arba kitos jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9031 | Matavimo arba kontrolės prietaisai, įrenginiai ir mašinos, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; profilių projektoriai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9032 | Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9033 | Mašinų, įrenginių, prietaisų arba aparatų, klasifikuojamų 90 skirsnyje, dalys ir reikmenys (nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex 91 skirsnis | Laikrodžiai ir jų dalys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9105 | Kiti laikrodžiai | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9109 | Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip vertė medžiagų, turinčių kilmę | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9110 | Sukomplektuoti laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti (laikrodžių mechanizmų rinkiniai); surinkti, tačiau nesukomplektuoti laikrodžių mechanizmai; nebaigti surinkti laikrodžių mechanizmai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos irkur pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 9114 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9111 | Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitos jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9112 | Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitų panašių dirbinių, klasifikuojamų šiame skirsnyje, korpusai bei kitos jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9113 | Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys: | | |

— Iš netauriųjų metalų, paauksuotų arba nepaauksuotų, pasidabruotų arba nepasidabruotų arba iš plakiruotų tauriaisiais metalais | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

92 skirsnis | Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

93 skirsnis | Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 94 skirsnis | Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai; išskyrus | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex9401 ir ex9403 | Metaliniai baldai, su neprikimštu medvilniniu audiniu, kurio svoris ne didesnis kaip 300 g/m2 | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas arba Gamyba iš medvilninio audinio, jau paruošto naudojimui, klasifikuojama 9401 arba 9403 pozicijose, jei: jo vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos irvisos panaudotos medžiagos turi kilmę ir klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 9401 arba 9403 pozicijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

9405 | Šviestuvai ir apšvietimo įranga, įskaitant atvirose vietose ir patalpose naudojamus prožektorius, bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai su stacionariai įtvirtintu šviesos šaltiniu bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

9406 | Surenkamieji statiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 95 skirsnis | Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

9503 | Kiti žaislai; pagal mastelį sumažinti modeliai ir panašūs pramogoms skirti modeliai, veikiantys arba neveikiantys; visų rūšių galvosūkiai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex9506 | Golfo lazdos ir jų dalys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gali būti panaudoti grubiai apdoroti ruošiniai golfo lazdų galvučių gamybai | |

ex 96 skirsnis | Įvairūs pramonės dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex9601 ir ex9602 | Apdorotos gyvūninės, augalinės arba mineralinės raižybos medžiagos | Gamyba iš apdorotų raižybos medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje | |

ex9603 | Šluotos, šepečiai (išskyrus skirtus šluotoms ir panašius, bei šepečius iš kiaunės arba voverės plaukų), rankiniai mechaniniai grindų šlavimo įtaisai be variklio, plaušinės šluotos ir plunksninės dulkių šluostės; mazgeliai ir kuokšteliai, paruošti naudoti šluotų arba šepečių gamyboje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

9605 | Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai | Kiekviena rinkinio prekė turi atitikti taisyklę, kuri būtų jai taikoma, jei ji nebūtų įtraukta į rinkinį. Tačiau prekės, neturinčios kilmės, gali būti įtrauktos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos | |

9606 | Sagos, spaudės, kabės ir sąsagos, sagų formos ir kitos šių dirbinių dalys; sagų ruošiniai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

9608 | Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų; automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai; kopijavimo stilografai (rapidografai); automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis; plunksnakočių koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; išvardytų dirbinių, išskyrus klasifikuojamus 9609 pozicijoje, dalys (įskaitant antgalius ir spaustukus) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau plunksnos ir plunksnų antgaliai, klasifikuojami tame pačiame skirsnyje, gali būti panaudoti | |

9612 | Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar kitu būdu paruoštos atspaudams gauti, suvyniotos arba nesuvyniotos ant ričių, sudėtos arba nesudėtos į kasetes; antspaudų pagalvėlės, įmirkytos arba neįmirkytos rašalu, su dėžutėmis arba be jų | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas irvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex9613 | Žiebtuvėliai su pjezo uždegimo sistema | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 9613 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex9614 | Pypkės ir pypkių kaušeliai | Gamyba iš grubiai apdorotų ruošinių | |

97 skirsnis | Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

"

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

"

25 PRIEDAS

Į PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ ĮSKAITYTINOS GABENIMO ORO TRANSPORTU IŠLAIDOS

1. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti:

a) trečiosios šalys, išvardytos pagal žemynus [1] (1 skiltis);

b) procentiniai dydžiai, kurie sudaro dalį gabenimo oro transportu iš trečiųjų šalių į EB išlaidų, turi būti įskaityti į prekių muitinę vertę (2 skiltis).

2. Kai prekės gabenamos į arba iš oro uostų, nenurodytų toliau pateiktoje lentelėje, išskyrus oro uostus, nurodytus 3 dalyje, taikomas oro uosto, esančio arčiausiai išvykimo arba atvykimo oro uosto, procentinis dydis.

3. Prancūzijos užjūrio departamentams Gvadelupai, Gvianai, Martinikai ir Reunionui, kurių teritorijų oro uostai nėra nurodyti šioje lentelėje, taikomos šios taisyklės:

a) prekėms, gabenamoms tiesiogiai į šiuos departamentus iš trečiųjų šalių, į muitinę vertę įskaitytinos visos gabenimo oro transportu išlaidos;

b) prekėms, gabenamoms į Bendrijos europinę dalį iš trečiųjų šalių ir perkraunamoms arba iškraunamoms viename iš šių departamentų, į muitinę vertę įskaitytinos tik gabenimo oro transportu išlaidos, kurios būtų patirtos gabenant prekes tik iki perkrovimo ar iškrovimo vietos;

c) prekėms, gabenamoms į šiuos departamentus iš trečiųjų šalių ir perkraunamoms arba iškraunamoms Bendrijos europinėje dalyje esančiame oro uoste, gabenimo oro transportu išlaidos, įskaitytinos į muitinę vertę, yra nustatomos taikant procentinius dydžius, nurodytus toliau esančioje lentelėje išlaidoms, kurios būtų patirtos gabenant prekes iš išvykimo oro uosto į perkrovimo arba iškrovimo oro uostą.

Perkrovimas arba iškrovimas patvirtinamas atitinkama muitinės žyma ant orlaivio važtaraščio ar kito atitinkamo oro transporto dokumento, su atitinkamos muitinės oficialiu antspaudu; jei tokio patvirtinimo nėra, taikomos šio reglamento 163 straipsnio 6 dalies paskutinės pastraipos nuostatos.

1 | 2 |

Išvykimo zona (šalis) (trečioji šalis) | Gabenimo oru transportu išlaidų procentiniai dydžiai, kurie turi būti įtraukti į muitinę vertę atvykimo į EB zonai |

Amerika

A zona | 70 |

Kanada: Ganderis, Halifaksas, Monktonas, Monrealis, Otava, Kvebekas, Torontas, (dėl kitų oro uostų, žr. B zoną) | |

Grenlandija | |

Jungtinės Amerikos Valstijos: Akronas, Albany, Atlanta, Baltimorė, Bostonas, Bufalas, Čarlstonas, Čikaga, Cincinatis, Kolumbas, Detroitas, Indianapolis, Džeksonvilis, Kanzasas, Leksingtonas, Luisvilis, Memfis, Milvokis, Mineapolis, Nešvilis, Naujasis Orleanas, Niujorkas, Filadelfija, Pitsburgas, Sent Luisas, Vašingtonas (dėl kitų oro uostų žr. B ir C zonas) | |

B zona | 78 |

Kanada Edmontonas, Vankuveris, Vinipegas (dėl kitų oro uostų žr. A zoną) | |

Jungtinės Amerikos Valstijos: Albukerkas, Ostinas, Bilingsas, Dalasas, Denveris, Hjustonas, Las Vegasas, Los Andželas, Majamis, Oklahoma, Fyniksas, Portlendas, Puerto Rikas, Salt Lake City, San Franciskas, Sietlas (dėl kitų oro uostų žr. A ir C zonas) | |

Centrinė Amerika (visos šalys) | |

Pietų Amerika (visos šalys) | |

C zona | 89 |

Jungtinės Amerikos Valstijos: Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau (dėl kitų oro uostų žr. A ir B zonas) | |

Afrika

D zona Alžyras, Egiptas, Libija, Marokas, Tunisas | 33 |

E zona Beninas, Burkina Fasas, Kamerūnas, Žaliojo Kyšulio Respublika, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Džibutis, Etiopija, Gambija, Gana, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Liberija, Malis, Mauritanija, Nigeris, Nigerija, Senegalas, Siera Leonė, Sudanas, Togas | 50 |

F zona Burundis, Kongo Demokratinė Respublika, Kongas (Brazavilis), Pusiaujo Gvinėja, Gabonas, Kenija, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Seišeliai, Somalis, Šv. Elenos sala, Tanzanija, Uganda | 61 |

G zona Angola, Botsvana, Komorai, Lesotas, Madagaskaras, Malavis, Mauricijus, Namibija, Pietų Afrikos Respublika, Svazilendas, Zambija, Zimbabvė | 74 |

Azija

H zona Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, Iranas, Irakas, Izraelis, Jordanija, Kuveitas, Libanas, Sirija | 27 |

I zona Bahreinas, Muskatas ir Omanas, Kataras, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemeno Arabų Respublika | 43 |

J zona Afganistanas, Bangladešas, Butanas, Indija, Nepalas, Pakistanas | 46 |

K zona Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas Rusija: Novosibirskas, Omskas, Permė, Sverdlovskas (dėl kitų oro uostų žr. L, M ir O zonas) | 57 |

L zona Brunėjus, Kinija, Indonezija, Kambodža, Laosas, Makao, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Filipinai, Singapūras, Šri Lanka, Taivanis, Tailandas, Vietnamas Rusija: Irkutskas, Kirenskas, Krasnojarskas (dėl kitų oro uostų žr. K, M ir O zonas) | 70 |

M zona Japonija, Korėja (Šiaurės), Korėja (Pietų) | 83 |

Australija ir Okeanija

N zona Australija ir Okeanija | 79 |

Europa

O zona Islandija Rusija: Gorkis, Kuibyševas, Maskva, Oriolas, Rostovas, Volgogradas, Voronežas (dėl kitų oro uostų žr. K, L ir M zonas) Ukraina | 30 |

P zona Albanija, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Farerų salos, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Moldova, Norvegija, Rumunija, Serbija ir Juodkalnija, Turkija | 15 |

Q zona Kroatija, Šveicarija | 5 |

"

[1] Procentiniai dydžiai galioja visiems atitinkamos šalies oro uostams, nebent yra nurodyti konkretūs išvykimo oro uostai.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

37a priedo II antraštinės dalies B punktas iš dalies keičiamas taip:

1. Nuoroda "Pakrovimo lapų skaičius" ir paaiškinamasis tekstas išbraukiami.

2. Nuorodos paaiškinamasis tekstas "Bendras pakuočių skaičius" pakeičiamas taip:

"Tipas/Ilgis: n ..7

Nuorodą naudoti neprivaloma. Bendras pakuočių skaičius yra lygus visų "Pakuočių skaičiaus", visų "Vietų skaičiaus" ir vertės "1" už kiekvieną deklaruotą pagrindinę masę sumai."

3. Duomenų grupės "PREKIŲ RŪŠIS" paaiškinamasis tekstas yra pakeičiamas taip:

"Numeris: 999

Naudojama duomenų grupė."

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

38 priedas iš dalies keičiamas taip:

Skirsnyje dėl 36 langelio, poskirsnyje po 18 kodo įrašomas toks kodas:

"2) kiti du skaitmenys"

:

"19 | laikinas prekių, įvežtų pagal tinkamumo sertifikatą, sustabdymas. |

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

44a priedas iš dalies keičiamas taip:

1. III antraštinės dalies 3 punkto antroji pastraipa išbraukiama.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

45a priedas iš dalies keičiamas taip:

1. I skyrius pakeičiamas tokiu tekstu:

"I skyrius – Tranzitą lydinčio dokumento pavyzdys"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. II skyrius iš dalies keičiamas taip:

a) B punktas pakeičiamas taip:

"B. Paaiškinamosios pastabos dėl spausdinimo

Spausdinant tranzito dokumentą galimybės yra šios:

1) deklaruota paskirties įstaiga yra susijusi su kompiuterizuota tranzito sistema:

- išspausdinkite tik A egzempliorių (pridedamas dokumentas);

2) deklaruota paskirties įstaiga nėra susijusi su kompiuterizuota tranzito sistema:

- išspausdinkite A egzempliorių (pridedamas dokumentas) ir

- išspausdinkite B egzempliorių (grąžinamasis egzempliorius)."

b) C punktas pakeičiamas taip:

"C. Paaiškinamosios pastabos dėl paskirties įstaigos kontrolės rezultatų grąžinimo

Grąžinant paskirties įstaigos kontrolės rezultatų grąžinimą galimybės yra šios:

1) faktinė paskirties įstaiga yra deklaruotoji ir susijusi su kompiuterizuota tranzito sistema:

- kontrolės rezultatai siunčiami išvykimo įstaigai elektroniniu būdu;

2) faktinė paskirties įstaiga yra deklaruotoji ir nesusijusi su kompiuterizuota tranzito sistema:

- kontrolės rezultatai siunčiami išvykimo įstaigai naudojant tranzito dokumento grąžinamąjį egzempliorių B (įskaitant prekių sąrašą, jeigu yra);

3) deklaruotoji paskirties įstaiga yra susijusi su kompiuterizuota tranzito sistema, bet tikroji paskirties įstaiga nėra susijusi su kompiuterizuota tranzito sistema (paskirties įstaigos pakeitimas):

- kontrolės rezultatai siunčiami išvykimo įstaigai naudojant tranzito dokumento A egzemplioriaus kopiją (įskaitant prekių sąrašą, jeigu yra);

4) deklaruotoji paskirties įstaiga yra nesusijusi su kompiuterizuota tranzito sistema, bet tikroji paskirties įstaiga yra susijusi su kompiuterizuota tranzito sistema (paskirties įstaigos pakeitimas):

- kontrolės rezultatai siunčiami išvykimo įstaigai elektroniniu būdu."

c) D punktas išbraukiamas.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

67 priedas iš dalies keičiamas taip:

Paaiškinamųjų pastabų I antraštinės dalies 7 langelyje pastabos dėl laikinojo įvežimo ir laikinojo išvežimo perdirbti pirmosios pastraipos trečioji ir ketvirtoji įtraukos yra taip pakeičiamos:

- "— ekonominės sąlygos yra nurodytos kodais 01, 10, 11, 31 arba 99,

- — pienas ir pieno produktai, nurodyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje, yra susiję, ir 30 kodas yra naudojamas situacijoms, kurios nurodytos šio kodo 2, 5 ir 7 poskyriuose, arba".

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

70 priedas iš dalies keičiamas taip:

a) B dalyje po "Kodai ir išsamūs kriterijai" įterpiamas šis kodas:

"01: | Kai kalbama apie importuotas prekes, nepaminėtas 73 priede, ir 30 kodas netaikomas." |

b) B dalies 30 kode po 7 punkto įterpiamas žodis "arba".

c) B dalies 30 kode 8 punktas yra pakeičiamas taip:

"8) | civilinių orlaivių arba palydovų, arba jų atsarginių dalių gaminimą, keitimą ar perdarymą." |

d) B dalies 30 kode 9 punktas išbraukiamas.

e) B dalyje po 30 kodo įterpiamas šis kodas:

"31: | Kai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 11 straipsnį, kalbant apie 73 priedo A dalies įvežtas prekes, pareiškėjas pateikia kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, leidžiantį įvežti perdirbimui šias prekes, neviršijant kiekio, nustatyto tiekimo balansu." |

f) B dalyje po 99 kodo įterpiama ši pastaba:

"Pastaba:

10, 11, 12, 31 ir 99 kodai gali būti naudojami tik tuo atveju, jeigu kalbama apie 73 priede nurodytas prekes."

g) C.1 punkte pirmoji ir antroji pastraipa po "Atvejai, kuriais pateikti informaciją yra privaloma" pakeičiama taip:

"Kai ekonominės sąlygos yra nurodytos kodais 01, 10, 11, 31 arba 99.

Informacija dėl pieno ir pieno produktų, nurodytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje, taip pat privaloma, kai 30 kodas yra naudojamas situacijoms, kurios nurodytos šio kodo 2, 5 ir 7 poskyriuose."

h) Priedėlio 3 skiltyje žodžiai "apskaičiuota vertė" pakeičiami "vertė".

i) Priedėlio 4 skiltyje žodžiai "apskaičiuotas kiekis" pakeičiami "kiekis".

j) Priedėlio d išnaša pakeičiama taip:

"d) Kiekis: (UN/CEFACT kodai, pvz., a) masė tonomis (TNE), b) straipsnių skaičius (NAR), c) tūris hektolitrais (HLT), d) ilgis metrais (MTR)."

--------------------------------------------------

X PRIEDAS

76 priedo A dalyje įterpiamas šis punktas:

"1 skiltis | 2 skiltis |

Eilės Nr. | Prekės | Perdirbimas |

8a | Bet kurios rūšies prekės | Perdirbimas į tokius produktus, kuriems gali būti autonomiškai sustabdyti importo muitai tam tikriems ginklams ir karinei įrangai" |

--------------------------------------------------