32003R0335Oficialusis leidinys L 049 , 22/02/2003 p. 0003 - 0005


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 335/2003

2003 m. vasario 21 d.

iš dalies keičianti Reglamentą (EB) Nr. 2316/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1251/1999 dėl tam tikrų lauko kultūrų augintojų paramos sistemos sukūrimo taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1251/1999, dėl tam tikrų lauko kultūrų augintojų paramos sistemos sukūrimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1038/2001 [2], ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1) Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2316/1999 [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 327/2002 [4], nustato išsamias Reglamento (EB) Nr. 1251/1999 taikymo taisykles, susijusias su išmokų už tam tikromis lauko kultūromis apsodintą plotą mokėjimo sąlygomis, ir nustato žemės nenaudojimo sąlygas.

(2) Pagal 1994 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1017/94 dėl šiuo metu Portugalijoje lauko kultūromis apsėtos žemės pavertimo ekstensyviajai gyvulininkystei skirta žeme [5], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2582/2001 [6], buvo pateiktos paraiškos dėl plotų iki 29575 hektarų pertvarkymo. Dėl šios priežasties turėtų būti patikslintas bazinis plotas.

(3) Atsakant į Belgijos pateiktas paraiškas, nauji baziniai plotai turėtų būti nustatyti pagal atitinkamų valstybių narių regionavimo planą.

(4) Valstybės narės pranešė tyrimų dėl tetrahidrokanabinolio kiekio konkrečių veislių kanapėse, pasėtose 2002 m., nustatymo rezultatus. Į šiuos rezultatus reikėtų atsižvelgti sudarant kanapių veislių, už kurias būtų mokamos ploto išmokos ateinančiais prekybos metais, sąrašą ir sąrašą veislių, laikinai patvirtintų 2003–2004 metams, kurias dar reikės tirti tais prekybos metais.

(5) Atitinkamai reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2316/1999,

(6) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdųdybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2316/1999 iš dalies keičiamas taip:

1. VI priedo įrašai, skirti Belgijai ir Portugalijai, pakeičiami šio reglamento I priede pateiktais įrašais.

2. XII priedas pakeičiamas šio reglamento II priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2003–2004 prekybos metų.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. vasario 21 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 160, 1999 6 26, p. 1.

[2] OL L 145, 2001 5 31, p. 16.

[3] OL L 280, 1999 10 30, p. 43.

[4] OL L 51, 2002 2 22, p. 14.

[5] OL L 112, 1994 5 3, p. 2.

[6] OL L 345, 2001 12 29, p. 5.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

"

VI PRIEDAS

(1000 ha) |

Regionas | Visos kultūros | iš jų kukurūzai |

BELGIJA

Iš viso | 478,6 | |

Iš jų Flanders-Brussels | | 96,4 |

PORTUGALIJA

Azorų salos | 9,7 | |

Madera

– drėkinami | 0,31 | 0,29 |

– kiti | 0,30 | |

Kontinentinė dalis

– drėkinami | 293,4 | 221,4 |

– kiti | 658,3 | |

"

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

"

XII PRIEDAS

(7a straipsnio 1 dalis)

PLUOŠTINIŲ LINŲ IR KANAPIŲ VEISLĖS, ATITINKANČIOS PARAMOS SISTEMOS REIKALAVIMUS

1. Pluoštiniai linai

Adélie

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Caesar Augustus

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Rosalin

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Pluoštinės kanapės

Carmagnola

Beniko

Chamaeleon

Cs

Delta-Ilosa

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Ferimon - Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Uso 31

2b. Pluoštinės kanapės, kurias leista auginti 2003–2004 prekybos metais

Delta 405

Bialobrzeskie

Fasamo

Fedora 19

Fédrina 74

Fibrimon 56

Futura

Santhica 27

"

--------------------------------------------------