32003R0046Oficialusis leidinys L 007 , 11/01/2003 p. 0061 - 0063


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 46/2003

2003 m. sausio 10 d.

iš dalies pakeičiantis šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartus, taikomus toje pačioje prekinėje pakuotėje esantiems įvairių rūšių vaisių bei daržovių mišiniams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 545/2002 [2], ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 3 straipsnio nuostatas vaisiai ir daržovės, kuriems taikomi prekybos standartai, patvirtinti remiantis to reglamento 2 straipsniu, gali būti pateikiami pardavimui, parduodami, pristatomi arba realizuojami tik tada, kai atitinka šiuos prekybos standartus. Visuose minėtuose standartuose nustatyta, kad visi toje pačioje pakuotėje esantys produktai turi būti tos pačios rūšies.

(2) Atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų pareikalavimą, rinkoje vis daugėja pakuočių su skirtingų rūšių vaisiais ir daržovėmis. Todėl visus šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartus reikėtų iš dalies pakeisti ir leisti taikyti šią praktiką laikantis 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 48/2003, nustatančiame toje pačioje prekinėje pakuotėje esančių skirtingų rūšių vaisių ir daržovių mišiniams taikytinas taisykles [3], nustatytų sąlygų.

(3) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių verslo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardytų reglamentų priedų V dalies (Pateikimo nuostatos) A punktas (Vienodumas) papildomas šia pastraipa:

"Nepaisant ankstesnių šio punkto nuostatų, produktai, kuriems taikomas šis reglamentas, Komisijos reglamente (EB) Nr. 48/2003 nustatytomis sąlygomis [4] gali būti maišomi su skirtingų rūšių vaisiais ir daržovėmis prekinėse pakuotėse, kurių neto masė ne daugiau kaip trys kilogramai."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1996 11 21, p. 1.

[2] OL L 84, 2002 3 28, p. 1.

[3] Žr. šio Oficialiojo leidinio p.65.

[4] OL L 7, 2003 1 11, p. 65.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1292/81 [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1135/2001 [2].

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2213/83 [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1508/2001 [4].

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 899/87 [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 843/2002 [6].

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1591/87 [7] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1135/2001

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1677/88 [8].su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 888/97 [9].

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 410/90 [10] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1615/2001.

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 831/97 [11] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1167/1999 [12].

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1093/97 [13] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1615/2001 [14].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2288/97 [15].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 963/98 [16] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1135/2001.

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 730/1999 [17].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1168/1999 [18] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 848/2000 [19].

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1455/1999 [20] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2706/2000 [21].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2335/1999 [22].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2377/1999 [23].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2561/1999 [24] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 532/2001 [25].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2789/1999 [26] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 716/2001 [27].

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 790/2000 [28] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 717/2001 [29].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 851/2000 [30].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 175/2001 [31].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 912/2001 [32].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1508/2001.

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1543/2001 [33].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1615/2001 [34].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1619/2001 [35].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2001 [36] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 453/2002 [37].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2396/2001 [38].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 843/2002().

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 982/2002 [39].

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1284/2002 [40].

[1] OL L 129, 1981 5 15, p. 38.

[2] OL L 154, 2001 6 9, p. 9.

[3] OL L 213, 1983 8 4, p. 13.

[4] OL L 200, 2001 7 25, p. 14.

[5] OL L 88, 1987 3 31, p. 17.

[6] OL L 134, 2002 5 22, p. 24.

[7] OL L 146, 1987 6 6, p. 36.

[8] OL L 150, 1988 6 16, p. 21.

[9] OL L 126, 1997 5 17, p. 11.

[10] OL L 43, 1990 2 17,p. 22.

[11] OL L 119, 1997 5 8, p. 13.

[12] OL L 141, 1999 6 4, p. 4.

[13] OL L 15, 1997 6 17, p. 21.

[14] OL L 214, 2001 8 8, p. 21.

[15] OL L 315, 1997 11 19, p. 3.

[16] OL L 135, 1998 5 8, p. 18.

[17] OL L 154, 2001 6 9, p. 9.

[18] OL L 93, 1999 4 8, p. 14.

[19] OL L 141, 1999 6 4, p. 5.

[20] OL L 103, 2000 4 28, p. 9.

[21] OL L 167, 1999 7 2, p. 22.

[22] OL L 311, 2000 12 12, p. 35.

[23] OL L 281, 1999 11 4, p. 11.

[24] OL L 287, 1999 11 10, p. 6.

[25] OL L 310, 1999 12 4, p. 7.

[26] OL L 79, 2001 3 17, p. 21.

[27] OL L 336, 1999 12 29, p. 13.

[28] OL L 100, 2001 4 11, p. 9.

[29] OL L 95, 2000 4 15, p. 24.

[30] OL L 100, 2001 4 11, p. 11.

[31] OL L 103, 2000 4 28, p. 22.

[32] OL L 26, 2001 1 27, p. 24.

[33] OL L 129, 2001 5 11, p. 4.

[34] OL L 203, 2001 7 28, p. 9.

[35] OL L 214, 2001 8 8, p. 21.

[36] OL L 215, 2001 8 9, p. 3.

[37] OL L 244, 2001 9 14, p. 12.

[38] OL L 72, 2002 3 14, p. 9.

[39] OL L 325, 2001 12 8, p. 11.

[40] OL L 150, 2002 6 8, p. 45.

--------------------------------------------------