32003R0016Oficialusis leidinys L 002 , 07/01/2003 p. 0007 - 0013


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 16/2003

2003 m. sausio 6 d.

nustatantis specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą [1], su paskutiniais pakeitimais, nustatytais Reglamentu (EB) Nr. 1265/1999 [2], ir pirmiausia į jo II priedo D straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1) Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1164/94 iš Sanglaudos fondo galima iš dalies finansuoti projektus, parengiamąsias studijas ir techninės pagalbos priemones. Todėl turėtų būti nustatomos sąlygos, kuriomis išlaidos tokioms priemonėms yra tinkamos ir gali būti įgyvendinamos.

(2) Iki šiol išlaidų tinkamumo taisyklės, išdėstytos standartiniu tekstu, būdavo pridedamos prie sprendimo, kuriuo suteikiama parama, IV priede.

(3) Kad būtų užtikrinta, jog Sanglaudos fondo iš dalies finansuojamoms priemonėms būtų taikomos vienodos sąlygos, turėtų būti nustatytos bendros taisyklės dėl atitinkamų išlaidų tinkamumo. Tose taisyklėse turėtų būti nustatytas išlaidų tinkamumo laikotarpis ir skirtingos tinkamų išlaidų kategorijos.

(4) Reglamente (EB) Nr. 1164/94 numatyta, kad Komisija siūlomus projektus gali patvirtinti tik tuo atveju, jeigu jie atitinka kriterijus, užtikrinančius, kad jie bus kokybiški ir suderinami su Bendrijos politikos kryptimis, ypač taisykles dėl viešųjų sutarčių sudarymo ir konkurencijos.

(5) Toliau išdėstytos taisyklės turi pakeisti Komisijos sprendimų, kuriais suteikiama Sanglaudos fondo parama, IV priede išdėstytas taisykles naujiems projektams, Komisijos patvirtintiems po šio reglamento įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas išdėsto bendras taisykles dėl išlaidų tinkamumo nustatymo Reglamento (EB) Nr. 1164/94 3 straipsnyje numatytoms priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas.

2 straipsnis

Už įgyvendinimą atsakinga įstaiga

Reglamento (EB) Nr. 1164/94 10 straipsnio 4 dalyje minėta "už įgyvendinimą atsakinga įstaiga" yra valstybės arba privati įstaiga, atsakinga už konkurso dėl projekto organizavimą. Ta įstaiga paskiriama Komisijos sprendimu (toliau – Komisijos sprendimas), kuriuo suteikiama Sanglaudos fondo parama.

Bet kokį už įgyvendinimą atsakingos įstaigos pakeitimą turi patvirtinti Komisija.

3 straipsnis

"Projekto įgyvendinimas" ir "įgyvendinimo laikotarpis"

1. Projekto įgyvendinimas apima visus etapus – nuo parengiamojo planavimo iki patvirtinto projekto užbaigimo, įskaitant atitinkamas viešumo priemones. Parengiamasis planavimas apima alternatyvų tyrimą.

2. Projektas Komisijos sprendimu gali būti apribotas iki vieno ar kelių įgyvendinimo etapų.

3. Projekto įgyvendinimo stadija apima laikotarpį, būtiną įgyvendinimo etapams užbaigti, iki to momento, kai projektas pradeda visapusiškai funkcionuoti, o Komisijos sprendimu patvirtinti fiziniai tikslai įgyvendinti.

4 straipsnis

Skaidrumas ir įrodomieji dokumentai

Visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais.

Turi būti pateikti atitinkami patvirtinamieji dokumentai.

Koncesijų ir licencijų projektui įgyvendinti turėtojams taikomi tokie pat tikrinimo ir priežiūros reikalavimai, kaip ir už jo įgyvendinimą atsakingoms įstaigoms.

5 straipsnis

Realiosios išlaidos

1. Išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, kuris nurodytas Komisijos sprendime, atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [3] 8 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas, ir turi būti tiesiogiai susijusios su projektu. Išlaidos turi būti susijusios su valstybės narės patvirtintu mokėjimu, kurį ji realiai padarė arba išlaidos buvo padarytos jos vardu, arba, koncesijos atveju, koncesijos turėtojo, kuriam už įgyvendinimą atsakinga įstaiga perdavė projekto įgyvendinimą ir patvirtino gautomis sąskaitomis-faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais.

"Lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentas" – tai bet koks už įgyvendinimą atsakingos įstaigos pateiktas dokumentas, skirtas įrodyti, kad buhalterinis įrašas yra padarytas teisingai ir sąžiningai bei pateikia informaciją apie realius sandorius vadovaujantis standartine apskaitos praktika.

2. Koncesijų atveju, atsakingos institucijos atlikto darbo vertės patvirtinimas pagal koncesijų sutartyje įtvirtintus darbo eigos rodiklius yra lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentas. Tą instituciją valstybės narės gali paskirti vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1164/94 II priedo D straipsnio 4 dalimi.

6 straipsnis

Užbaigti projektai

Paramos paraiška dėl projekto, kuris paraiškos pateikimo metu yra iš esmės užbaigtas, negali būti laikoma tinkama.

7 straipsnis

Išlaidų tinkamumo laikotarpio pradžia

1. Padarytos išlaidos yra tinkamos nuo dienos, kai Komisija gauna išsamią paraišką.

Paraiška laikoma išsamia, jeigu joje yra pateikta Reglamento (EB) Nr. 1164/94 10 straipsnio 4 dalyje reikalaujama informacija.

2. Išlaidų tinkamumo laikotarpio pradžios data nurodoma Komisijos sprendime, patvirtinančiame projektą. Iki tos datos padarytos išlaidos nėra tinkamos.

3. Jeigu prašoma padaryti esminį projekto fizinių komponentų pakeitimą, išlaidos, susijusios su naujais papildomais arba padidėjusiais fiziniais komponentais, yra tinkamos nuo dienos, kai Komisija gauna prašymą padaryti pakeitimą.

Išlaidų, susijusių su naujais papildomais arba padidėjusiais fiziniais komponentais, tinkamumo laikotarpio pradžia nustatoma Komisijos sprendime, patvirtinančiame pakeitimą. Iki to laiko padarytos išlaidos nėra tinkamos.

8 straipsnis

Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga

Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data yra susijusi su už įgyvendinimą atsakingos įstaigos padarytais mokėjimais.

Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data nustatoma Komisijos sprendime.

2 SKYRIUS

TINKAMOS IŠLAIDOS

9 straipsnis

Tinkamų išlaidų kategorijos

Pagal 3–10 skyriuose nustatytus reikalavimus šios tinkamų išlaidų kategorijos yra išlaidos, susijusios su:

a) planavimu ir projektavimu;

b) žemės pirkimu;

c) statybvietės paruošimu;

d) statyba;

e) įranga;

f) projektų valdymu;

g) viešumo ir informavimo priemonėmis, vykdomomis vadovaujantis Komisijos sprendimu 96/455/EB [4].

10 straipsnis

Kitos išlaidų kategorijos

Kitos išlaidų kategorijos yra tinkamos, jeigu jos yra nurodytos Komisijos sprendime.

3 SKYRIUS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS IR KITI MOKESČIAI

11 straipsnis

Pridėtinės vertės mokestis

1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra tinkamos išlaidos, jeigu jį iš tikrųjų ir galutinai sumokėjo už įgyvendinimą atsakinga įstaiga. Grąžintinas PVM, nepaisant grąžinimo būdo, nėra tinkamos išlaidos net ir tuo atveju, kai jo realiai nesusigrąžina už įgyvendinimą atsakinga įstaiga arba galutinis naudos gavėjas.

2. Jeigu vadovaujantis Tarybos direktyvos 77/388/EEB [5] XIV antraštine dalimi galutiniam naudos gavėjui yra taikoma vienodo tarifo schema, sumokėtas PVM yra laikomas grąžintinu šio straipsnio 1 dalyje minėtais tikslais.

3. Bendrijos dalinis finansavimas jokiu būdu negali viršyti visų tinkamų išlaidų, be PVM.

12 straipsnis

Kiti mokesčiai

Kiti mokesčiai, rinkliavos ar įmokos, pirmiausia tiesioginiai mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos, skaičiuojamos nuo darbo užmokesčio, atsirandantys dėl Bendrijos dalinio finansavimo, yra tinkamos išlaidos, tačiau tik tuo atveju, jeigu jas iš tikrųjų ir visas padengia už įgyvendinimą atsakinga įstaiga.

4 SKYRIUS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU PRIEMONIŲ PLANAVIMU IR PROJEKTAVIMU

13 straipsnis

Tinkamos išlaidos

Išlaidos, susijusios su planavimu, ekspertize ir projektavimu, gali būti tinkamos, jeigu tokios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su vienu ar daugiau projektų ir jos yra konkrečiai patvirtintos Komisijos sprendimu, išskyrus 14, 15 ir 34 straipsniuose nustatytus atvejus.

14 straipsnis

Sąnaudų suderinamumas

Jeigu pagal vieną darbų sutartį vykdomi keli projektai arba už įgyvendinimą atsakinga įstaiga funkcijas vykdo savo sąskaita, sąnaudos turi būti paskirstytos taikant skaidrią ir atskirą projektų apskaitos sistemą, pagrįstą apskaitos dokumentais arba lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais.

15 straipsnis

Valdžios institucijų padarytos išlaidos priemonėms planuoti ir projektuoti

Jeigu valdžios institucijos darbuotojai dalyvauja 13 straipsnyje nurodytoje veikloje, Komisija išlaidas gali pripažinti tinkamomis tik deramai pagrįstais atvejais, atitinkančiais šiuos reikalavimus:

a) darbuotojas privalo laikinai nedirbti valdžios institucijoje ir turi būti įdarbintas oficialiu institucijos, atsakingos už 13 straipsnyje minėtas užduotis, sprendimu;

b) išlaidos turi būti pagrįstos sutartimi, susijusia su vienu ar daugiau nurodytų projektų; jeigu sutartis susijusi su keliais projektais, turi būti užtikrintas sąnaudų paskirstymo skaidrumas;

c) išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su vienu ar daugiau atitinkamų atskirų projektų;

d) sutartis turi būti ribotos trukmės ir neviršyti laiko, skirto projektui įgyvendinti;

e) pagal tą sutartį įgyvendintinos užduotys neturi apimti bendrųjų administravimo funkcijų, nurodytų 27 ir 28 straipsniuose.

5 SKYRIUS

ŽEMĖS PIRKIMAS IR TEISĖ NAUDOTIS

16 straipsnis

Neužstatytos žemės pirkimas

Neužstatytos žemės pirkimo išlaidos yra tinkamos, tačiau tik tuo atveju, jeigu įvykdyti visi šie reikalavimai:

a) žemės pirkimas yra būtinas projektui įgyvendinti;

b) žemės pirkimas neviršija 10 % tinkamų projekto išlaidų, išskyrus už įgyvendinimą atsakingos įstaigos deramai pagrįstus atvejus;

c) patvirtinimas turi būti gautas iš nepriklausomo kvalifikuoto vertintojo arba deramai įgaliotos oficialios įstaigos, patvirtinančios, kad pirkimo kaina neviršija rinkos vertės;

d) žemės pirkimas patvirtintas Komisijos sprendimu;

e) laikomasi nacionalinių spekuliavimo prevencijos taisyklių.

Žemės, kuri, baigus projektą, toliau bus naudojama kaip miškininkystės ar žemės ūkio paskirties, pirkimo išlaidos nėra tinkamos, jeigu Komisijos sprendime nenurodyta kitaip.

17 straipsnis

Užstatytos žemės pirkimas

Užstatytos žemės pirkimo išlaidos yra tinkamos, jeigu tai yra konkrečiai pagrįsta ir patvirtinta Komisijos sprendime.

18 straipsnis

Valstybei arba už įgyvendinimą atsakingai įstaigai nuosavybės teise priklausančios žemės pirkimas

Nei žemės, kuri nuosavybės teise jau priklauso už įgyvendinimą atsakingai įstaigai, sąnaudos, nei viešojo administravimo institucijai priklausančios žemės pirkimo išlaidos nėra tinkamos.

19 straipsnis

Privalomas pirkimas

16, 17 ir 18 straipsniai taikomi privalomo pirkimo atvejais. Tokie konkretūs mokesčiai, susiję su privalomojo pirkimo tvarka, t. y. eksperto atliekamas vertinimas, teisininko konsultacijos ir laikinos nuomos sutartys dėl tam tikros žemės įsigijimo, yra tinkamos išlaidos.

20 straipsnis

Teisė naudotis

Išlaidos dėl teisės naudotis priėjimu prie projekto įgyvendinimo vietos projekto įgyvendinimo metu yra tinkamos, jeigu tai būtina projektui įgyvendinti ir tai yra konkrečiai patvirtinta Komisijos sprendime suteikti paramą.

Jos gali apimti kompensaciją už prarastą derlių ir žalos atlyginimą.

6 SKYRIUS

PASTATŲ PIRKIMAS, STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS IR STATYBA

21 straipsnis

Nekilnojamojo turto pirkimas

1. Nekilnojamojo turto, t. y. jau pastatytų pastatų ir žemės, ant kurios jie pastatyti, pirkimo išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, jeigu esama nuosavybė atitinka konkrečius projekto veiklos poreikius.

2. Iš kvalifikuoto nepriklausomo eksperto arba oficialios įstaigos turi būti gautas patvirtinimas, kad kaina neviršija rinkos vertės. Šis patvirtinimas turi paliudyti, kad pastatas atitinka nacionalinius teisės aktus, arba turi būti nurodyti aspektai, kurie neatitinka reikalavimų ir kuriuos už projekto įgyvendinimą atsakinga įstaiga ketina ištaisyti.

3. 10 metų iki tol, kol pastatui neturėjo būti skirta nacionalinė ar Bendrijos parama, dėl kurios ji galėtų dubliuotis, jeigu pirkinys yra iš dalies finansuojamas struktūrinių fondų arba jeigu Sanglaudos fondas finansuoja kitą projektą.

4. Nekilnojamasis turtas turi būti naudojamas pagal Komisijos sprendime nurodytą paskirtį ir tame pačiame sprendime nurodytą laikotarpį.

5. Nei nekilnojamojo turto, kuris nuosavybės teise jau priklauso už įgyvendinimą atsakingai įstaigai, sąnaudos, nei viešojo administravimo institucijai priklausančio nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos nėra tinkamos.

22 straipsnis

Statybvietės paruošimas ir statyba

1. Statybvietės paruošimo ir statybos išlaidos, kurios yra esminės projekto įgyvendinimui, yra tinkamos.

2. Jeigu už įgyvendinimą atsakinga įstaiga savo sąskaita imasi įrengti statybvietę arba atlikti statybos darbus arba kai kuriuos jų, sąnaudos turi būti paskirstytos taikant skaidrią ir atskirą projektų apskaitos sistemą, pagrįstą apskaitos dokumentais arba lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais.

3. Atvejai, susiję su valstybės tarnautojais, aptariami 15 straipsnyje.

4. Tinkamos sąnaudos apima tik tas sąnaudas, kurios atsirado po 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos ir tiesiogiai susijusios su projektu. Tinkamos sąnaudos gali apimti vieną ar daugiau šių kategorijų:

a) darbo sąnaudas (bruto darbo užmokestį);

b) mokesčius už ilgalaikės įrangos naudojimą statybos metu;

c) produktų, naudojamų projektui įgyvendinti, sąnaudas;

d) pridėtines išlaidas ir kitas sąnaudas, jeigu jos yra konkrečiai pagrįstos; jos turi būti paskirstytos sąžiningai vadovaujantis priimtais apskaitos standartais.

5. Pridėtinės išlaidos negali būti nustatytos, jeigu už įgyvendinimą atsakinga įstaiga yra valdžios institucija.

6. Sąnaudos turi būti įvertintos rinkos kainomis.

7 SKYRIUS

ĮRANGOS PIRKIMAS IR NUOMA BEI NEMATERIALUSIS TURTAS

23 straipsnis

Ilgalaikio naudojimo įranga, kuri yra priemonių kapitalo išlaidų dalis

1. Išlaidos, skirtos pirkti ar statyti įrenginius ir įrangą, kurie turi būti įrengti ir sumontuoti projekte nuolatiniam naudojimui, yra tinkamos, jeigu jos įtrauktos į už įgyvendinimą atsakingos įstaigos ilgalaikio naudojimo įrangos aprašą ir pagal tipines apskaitos nuostatas yra laikomos kapitalo sąnaudomis.

2. Nepažeidžiant 33 straipsnio, šio straipsnio 1 dalyje minėtos įrangos nuomos išlaidos laikomos veiklos sąnaudų dalimi ir nėra tinkamos.

24 straipsnis

Nematerialiojo turto pirkimas

Nematerialiojo turto, tokio kaip patentai, pirkimo ir naudojimo išlaidos yra tinkamos, jeigu jis būtinas projektui įgyvendinti.

25 straipsnis

Ilgalaikio naudojimo įranga, skirta priemonėms įgyvendinti

1. Jeigu už įgyvendinimą atsakinga įstaiga savo sąskaita atlieka visus statybvietės paruošimo arba statybos darbus, arba jų dalį, ilgalaikio naudojimo įrangos, naudojamos projekto įgyvendinimo stadijoje, pirkimo ar gamybos išlaidos nėra tinkamos. Tai susiję su sunkiasvorėmis statybos mašinomis, biuro ir kita įranga.

2. Išlaidos ilgalaikio naudojimo įrangai, kuri buvo specialiai pirkta ar pagaminta projektui įgyvendinti, yra tinkamos, jeigu ši įranga po panaudojimo nebeturi ekonominės vertės arba atiduodama į metalo laužą ir jeigu Komisijos sprendime šiuo klausimu yra konkreti nuostata.

26 straipsnis

Administravimui skirta ilgalaikio naudojimo įranga susijusi su priemonių įgyvendinimu

1. Administravimui skirtos ilgalaikio naudojimo įrangos, pirkimo ir nuomos išlaidos nėra tinkamos.

2. Nepažeidžiant 30 ir 33 straipsnių, įrangos, kurią valdžios institucija naudoja priežiūros ir stebėjimo darbe, pirkimo ir nuomos išlaidos nėra tinkamos.

8 SKYRIUS

IŠLAIDOS, PATIRTOS VALDANT, ĮGYVENDINANT, PRIŽIŪRINT IR TIKRINANT PRIEMONES

27 straipsnis

Bendrosios ir administracinės išlaidos

Už įgyvendinimą atsakingos įstaigos bendrosios ir administracinės išlaidos nėra tinkamos.

28 straipsnis

Valdžios institucijų patirtos išlaidos

Valdžios institucijų patirtos išlaidos valdant, įgyvendinant, prižiūrint ir tikrinant priemonę arba visas priemones, būtent nacionalinių arba vietos pareigūnų atlyginimai, nėra tinkamos.

29 straipsnis

Subrangos būdu įgyvendinamų priemonių išlaidos

Jeigu priemonės yra įgyvendinamos subrangos būdu, tik deramai pagrįstos išlaidos, susijusios su projekto finansine ir fizine priežiūra, auditu ir patikrinimais vietoje, yra tinkamos.

Įgyvendinant valdymo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės horizontaliąsias pareigas, būtinos ir deramai pagrįstos subrangos išlaidos yra tinkamos, neviršijant Reglamento (EB) Nr. 1164/94 7 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio.

9 SKYRIUS

FINANSINIAI IR KITI MOKESČIAI BEI TEISMO IŠLAIDOS

30 straipsnis

Finansinės išlaidos

Palūkanos, mokesčiai už finansines operacijas, valiutos keitimo išlaidos ir kitos išimtinai finansinės sąnaudos nėra tinkamos.

31 straipsnis

Baudos, piniginės sankcijos ir išlaidos, susijusios su ginčų sprendimu

Nepažeidžiant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1831/94 [6] 7 straipsnio, teismo išlaidos, baudos, piniginės sankcijos ir išlaidos, susijusios su ginčų sprendimu, nėra tinkamos.

32 straipsnis

Apskaitos ir audito išlaidos

Apskaitos ir audito išlaidos yra tinkamos, jeigu jos tiesiogiai susiję su projekto įgyvendinimu, yra būtinos jam parengti ar įgyvendinti bei susiję su administraciniais ir įstatyminiais reikalavimais.

33 straipsnis

Specialūs finansavimo būdai

Nepažeidžiant 29 straipsnio, finansavimo būdų, kurie nesusiję su neatidėliotinu įrangos pirkimu, tokiu kaip lizingas, sąnaudos yra tinkamos, jeigu tai deramai pagrįsta ir patvirtinta Komisijos sprendimu ir tik tuo atveju, jeigu nuosavybės teisė už įgyvendinimą atsakingai įstaigai perduodama prieš išmokant likutį.

34 straipsnis

Advokatų atlyginimai, notarų rinkliavos ir specialistų techninių ar finansinių konsultacijų sąnaudos

Advokatų atlyginimai, notarų rinkliavos ir specialistų techninių ar finansinių konsultacijų sąnaudos yra tinkamos, jeigu jos tiesiogiai susiję su projekto įgyvendinimu ir jeigu jos būtinos jam parengti arba įgyvendinti.

10 SKYRIUS

KITOS IŠLAIDŲ RŪŠYS

35 straipsnis

Remiamų projektų veiklos sąnaudos ir einamosios išlaidos

1. Projekto arba projektų grupės veiklos sąnaudos nėra tinkamos.

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, vykdančio personalo mokymo ir projekto bei jo įrangos bandymų išlaidos yra tinkamos bet kuriuo būtinu laikotarpiu, nurodytu Komisijos sprendime.

36 straipsnis

Viešumo ir informavimo priemonės

Išlaidos viešumo ir informavimo priemonėms, vykdomoms vadovaujantis Sprendimu 96/445/EB, yra tinkamos.

37 straipsnis

Automobilių stovėjimo aikštelės

Sanglaudos fondas neprisideda prie uždarų ar atvirų stovėjimo aikštelių statybos, jeigu jos nėra būtinai reikalingos ir nėra konkrečiai patvirtintos Komisijos sprendimu.

38 straipsnis

Panaudotos įrangos pirkimas

Panaudotos įrangos pirkimo išlaidos yra tinkamos, jei atitinka šias tris sąlygas, neatmetant griežtesnių nacionalinių taisyklių taikymo:

a) įrangos pardavėjas turi pateikti deklaraciją, kurioje nurodyta įrangos kilmė ir patvirtinama, kad per pastaruosius septynerius metus ji nebuvo pirkta naudojantis nacionaline ar Bendrijos subsidija;

b) įrangos kaina neturi viršyti jos rinkos vertės ir turi būti mažesnė už panašios, bet naujos įrangos kainą;

c) įranga turi darbui reikalingas charakteristikas ir atitinka taikomas taisykles.

39 straipsnis

Subrangos sutarčių sudarymas

Neatmetant griežtesnių nacionalinių taisyklių taikymo, išlaidos, susijusios su šiomis subrangos sutartimis, nėra tinkamos, jeigu:

a) sudarius subrangos sutartį padidėja projekto įgyvendinimo kaina nesukuriant atitinkamos papildomos vertės;

b) su tarpininkais ar konsultantais sudarytos subrangos sutartys, kuriomis vadovaujantis mokėjimas yra nurodytas kaip bendros projekto vertės procentinė išraiška, nebent tokį mokėjimą pateisina už įgyvendinimą atsakinga įstaiga, remdamasi atliktų darbų arba suteiktų paslaugų realia verte.

Visi subrangovai turi įsipareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.

11 SKYRIUS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU PRIEŽIŪROS KOMITETAIS, AD HOC POSĖDŽIAIS IR KOMPIUTERINĖMIS VALDYMO BEI PRIEŽIŪROS SISTEMOMIS

40 straipsnis

Priežiūros komiteto posėdžių organizavimas

1. Nepažeidžiant 27 ir 28 straipsnių, išlaidos, patirtos organizuojant privalomus priežiūros komiteto, numatyto Reglamento (EB) Nr. 1164/94 II priedo F straipsnyje, posėdžius, yra tinkamos pateikus patvirtinamuosius dokumentus.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėtos išlaidos yra leistinos, jeigu priklauso vienai ar daugiau šių sąnaudų kategorijų:

a) vertimo žodžiu paslaugos;

b) posėdžių salių nuoma;

c) garso-vaizdo ir kitos būtinos elektroninės įrangos nuoma;

d) dokumentacijos paruošimas ir susijusių paslaugų teikimas;

e) ekspertų dalyvavimo mokesčiai;

f) kelionės išlaidos.

3. Valdžios institucijos darbuotojų atlyginimų ir išmokų, mokamų už priežiūros komitetų organizavimą, išlaidos nėra tinkamos.

4. Išlaidos stacionariai įrangai priežiūros tikslams yra tinkamos, jei tai buvo konkrečiai leista Komisijos sprendimu dėl techninės pagalbos.

41 straipsnis

Posėdžiai Komisijos arba Priežiūros komiteto prašymu

40 straipsnis taikomas ad hoc posėdžių organizavimui Komisijos arba Priežiūros komiteto prašymu.

42 straipsnis

Kompiuterinės sistemos, skirtos valdymui ir priežiūrai

Sąnaudos, susijusios su kompiuterinių valdymo ir priežiūros sistemų pirkimu ir priežiūra, yra tinkamos, neviršijant Komisijos sprendime nustatytų dydžių.

43 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas naujiems projektams, patvirtintiems Komisijos sprendimu pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 10 straipsnio 6 dalį po jo įsigaliojimo.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. sausio 6 d.

Komisijos vardu

Michel Barnier

Komisijos narys

[1] OL L 130, 1994 5 25, p. 1.

[2] OL L 161, 1999 6 26, p. 62.

[3] OL L 201, 2002 7 31, p. 5.

[4] OL L 188, 1996 7 27, p. 47.

[5] OL L 145, 1977 6 13, p. 1.

[6] OL L 191, 1994 7 27, p. 9.

--------------------------------------------------