32003L0115Oficialusis leidinys L 024 , 29/01/2004 p. 0065 - 0071


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/115/EB

2003 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

pasikonsultavę su Maisto produktų moksliniu komitetu, remiantis 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, suderinimo [3] 6 straipsniu,

laikydamiesi Sutarties [4] 251 straipsnyje nustatytos tvarkos,

kadangi:

(1) 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių [5] nustato saldiklių, kuriuos galima naudoti Bendrijoje, sąrašą ir jų naudojimo sąlygas.

(2) Po 1996 m. Maisto produktų mokslinis komitetas nustatė, kad maisto produktuose galima naudoti du naujus saldiklius: sukralozę ir aspartamo-acesulfamo druską.

(3) Maisto produktų mokslinio komiteto nuomonė dėl ciklamo rūgšties ir jos Na bei Ca druskų (kuri paskatino nustatyti naują rekomenduojamą paros normą (RPN)) ir paskutiniai ciklamatų normos tyrimai paskatino sumažinti didžiausius naudotinus ciklamo rūgšties ir jos Na bei Ca druskų kiekius.

(4) Reikėtų pritaikyti Direktyvoje 94/35/EB nurodytus tam tikrų maisto kategorijų pavadinimus, atsižvelgiant į 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo [6] ir į specifines direktyvas, priimtas kai kurioms maisto produktų grupėms, išvardytoms Tarybos direktyvos 89/398/EEB [7] I priede.

(5) Minėtųjų maisto priedų naudojimas atitinka Direktyvos 89/107/EEB II priede nustatytus bendrus kriterijus.

(6) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras [8], 53 ir 54 straipsniai nustato padarinių likvidavimo priemonių taikymo Bendrijos kilmės arba iš trečiųjų šalių importuojamam maistui arba pašarams procedūras. Jos leidžia Komisijai priimti šias priemones, kai yra akivaizdu, kad maistas arba pašarai gali kelti rimtą pavojų žmonių bei gyvūnų sveikatai ar aplinkai ir kad šio pavojaus konkrečios valstybės (-ių) narės (- ių) taikytomis priemonėmis sėkmingai išvengti neįmanoma.

(7) Reikėtų priimti Direktyvos 94/35/EB įgyvendinimui būtinas priemones, remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [9].

(8) Todėl turėtų būti atitinkamai pakeičiama Direktyva 94/35/EB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 94/35/EB iš dalies keičiama taip:

1. 4 straipsnis pakeičiamas taip:

"4 straipsnis

Pagal 7 straipsnyje nustatytą tvarką gali būti nusprendžiama:

- jei išsiskiria nuomonės dėl saldiklių naudojimo pagal šios direktyvos sąlygas konkrečiuose maisto produktuose, ar tas produktas gali būti laikomas priklausančiu vienai iš priedo trečioje skiltyje pateiktų kategorijų, ir

- ar priede pateiktas ir quantum satis leistinas maisto priedas yra naudojamas pagal 2 straipsnyje minimus kriterijus."

2. 5 straipsnio 2 dalis papildoma trečia įtrauka:

"— aspartamo-acesulfamo druska: "turi fenilalanino šaltinį".".

3. 7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 178/2002 [10] 58 straipsniu įkurtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).

2. Darant nuorodą į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [11] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina darbo tvarkos taisykles."

4. Priedas pakeičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Komisija ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 29 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą, bendrais bruožais nusakantį vykdomo pakartotinio priedų įvertinimo eigą ir pateikiantį laikiną būsimų pakartotinių įvertinimų, ypač sukralozės ir aspartamo-acesulfamo druskos, laikiną kalendorių. Tokie pakartotini įvertinimai atliekami, remiantis valstybių narių pateiktais vartotojų duomenimis ir atsižvelgiant į priedų poveikį pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

3 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję, įgyvendina šią direktyvą šiomis priemonėmis:

- leidžiama ne vėliau kaip nuo 2005 m. sausio 29 d. prekiauti ir vartoti produktus, atitinkančius šią direktyvą,

- draudžiama nuo 2005 m. liepos 29 d. prekiauti ir vartoti produktus, neatitinkančius šios direktyvos; tačiau šios direktyvos reikalavimų neatitinkantys produktai, pateikti į rinką iki tos datos, gali būti pardavinėjami iki 2006 m. sausio 29 d.

Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Matteoli

[1] OL C 262 E, 2002 10 29, p. 429.

[2] OL C 85, 2003 4 8, p. 34.

[3] OL L 40, 1989 2 11, p. 27. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/34/EB (OL L 237, 1994 9 10, p. 1).

[4] 2003 m. balandžio 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2003 m. birželio 25 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 277 E, 2003 11 18, p. 1) ir 2003 m. spalio 22 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[5] OL L 237, 1994 9 10, p. 3. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 96/83/EB (OL L 48, 1997 2 19, p. 16).

[6] OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

[7] OL L 186, 1989 6 30, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/41/EB (OL L 172, 1999 7 8, p. 38).

[8] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[9] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[10] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[11] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Direktyvos 94/35/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1. Lentelių trečiojoje skiltyje pakeičiami šių maisto produktų kategorijų pavadinimai:

a) vietoje "Išsami formulė svorio reguliavimui, skirta pakeisti dienos maisto normos bendrą suvartojimą arba atskiras patiekalas" nurodoma "Direktyvoje 96/8/EB (*) pateikiami maisto produktai, skirti sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti;"

b) vietoje "Išsami formulė ir maistiniai priedai skirti naudoti su medikų priežiūra" nurodoma "Direktyvoje 1999/21/EB (**) apibrėžti specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai";

c) vietoje "Skysti maisto papildai arba dietiniai komponentai" nurodoma "Skysti Direktyvoje 2002/46/EB (**) apibrėžti maisto papildai";

d) vietoje "Kieti maisto papildai arba dietiniai komponentai" nurodyti "Kieti Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai";

e) vietoje "Maisto papildai arba vitaminų ir (arba) mineralinių medžiagų turintys dietiniai komponentai, sirupai ar kramtomieji" nurodyti "Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai arba vitaminų ir (arba) mineralinių medžiagų turintys dietiniai komponentai, sirupai ar kramtomieji"

2. Po lentelėmis pridedamos tokios išnašos:

"(*) 1996 m. vasario 26 d. Komisijos direktyva 96/8/EB dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti (OL L 55, 1996 3 6, p. 22).

(**) 1999 m. kovo 25 d. Komisijos direktyva 1999/21/EB dėl specialios medicininės paskirties dietinių maisto produktų (OL L 91, 1999 4 7, p. 29).

(***). 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51)."

3. E 951

"Aspartamas"

dalyje

"Konditerijos gaminiai"

pridedama tokia kategorija:

"—Essoblaten | 1000 mg/kg" |

4. E 952 "Ciklamo rūgštis ir jos Na bei Ca druskos":

a) šių maisto produktų kategorijų didžiausias naudotinas kiekis "400 mg/l" pakeičiamas "250 mg/l":

- iš vandens pagaminti aromatizuoti gėrimai, žemos energetinės vertės arba be cukraus,

- iš pieno ir pieno derivatų arba vaisių sulčių pagaminti gėrimai, žemos energetinės vertės arba be cukraus;

b) išbraukiamos šios maisto produktų kategorijos ir didžiausi naudotini kiekiai:

"—Konditerijos gaminiai be cukraus | 500 mg/kg |

—Konditerijos gaminiai su kakava arba džiovintais vaisiais, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 500 mg/kg |

—Konditerijos gaminiai iš krakmolo, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 500 mg/kg |

—Kramtomoji guma be cukraus | 1500 mg/kg |

—Gaivinamosios pastilės arba dražė be cukraus | 2500 mg/kg |

—Valgomieji ledai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 250 mg/kg" |

5. Pridedamos tokios lentelės:

"EC Nr. | Pavadinimas | Maisto produktas | Didžiausias naudotinas kiekis |

E 955 | Sukralozė | Nealkoholiniai gėrimai | |

—Iš vandens pagaminti aromatizuoti gėrimai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 300 mg/l |

—Iš pieno ir pieno derivatų arba vaisių sulčių pagaminti gėrimai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 300 mg/l |

Desertai ir panašūs produktai | |

—Iš vandens pagaminti aromatizuoti desertai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 400 mg/kg |

—Iš pieno ir pieno derivatų pagaminti produktai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 400 mg/kg |

—Iš vaisių ir daržovių pagaminti desertai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 400 mg/kg |

—Iš kiaušinių pagaminti desertai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 400 mg/kg |

—Iš rupinių pagaminti desertai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 400 mg/kg |

—Su riebalais pagaminti desertai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 400 mg/kg |

—"Užkandžiai": tam tikrų aromatų gatavi, fasuoti, sausi, pikantiški krakmolo produktai ir priedais padengti riešutai | 200 mg/kg |

Konditerijos gaminiai | |

—Konditerijos gaminiai be cukraus | 1000 mg/kg |

—Konditerijos gaminiai su kakava arba džiovintais vaisiais, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 800 mg/kg |

—Konditerijos gaminiai iš krakmolo, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 1000 mg/kg |

—Valgomiesiems ledams skirti vafliniai indeliai be cukraus | 800 mg/kg |

—Essoblaten | 800 mg/kg |

—Sumuštinių aptepai su kakava, pienu, džiovintais vaisiais arba pagaminti iš riebalų, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 400 mg/kg |

—Pusryčių dribsniai grūdų pagrindu, kuriuose yra daugiau kaip 15 % skaidulų ir ne mažiau kaip 20 % sėlenų, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 400 mg/kg |

—Gaivinamosios pastilės arba dražė be cukraus | 2400 mg/kg |

—Stipriai aromatizuotos gaivinamosios pastilės be cukraus | 1000 mg/kg |

—Kramtomoji guma be cukraus | 3000 mg/kg |

—Žemos energetinės vertės tablečių formos saldumynai | 200 mg/kg |

—Sidras ir kriaušių sidras | 50 mg/l |

—Gėrimai, sudaryti iš nealkoholinio gėrimo ir alaus, sidro, kriaušių sidro, spirito arba vyno | 250 mg/l |

—Alkoholiniai gėrimai, kuriuose tūrinė alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 15 % | 250 mg/l |

—Nealkoholinis alus arba alus, ne stipresnis kaip 1,2 % | 250 mg/l |

—"Bière de table/Tafelbier/Stalo alus" (pirmoji misa, ne stipresnė kaip 6 %), išskyrus "Obergäriges Einfachbier" | 250 mg/l |

—Minimalaus (30 miliekvivalentų) rūgštingumo, išreikšto NaOH, alaus rūšys | 250 mg/l |

—"Oud bruin" tipo tamsaus alaus rūšys | 250 mg/l |

—Žemos energetinės vertės alus | 10 mg/l |

—Valgomieji ledai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 320 mg/kg |

—Konservuoti vaisiai skardinėse arba stiklainiuose, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 400 mg/kg |

—Žemos energetinės vertės džemai, želė ir marmeladai | 400 mg/kg |

—Žemos energetinės vertės vaisių ir daržovių produktai | 400 mg/kg |

—Saldžiarūgščiai vaisių ir daržovių konservai | 180 mg/kg |

—Feinkostsalat | 140 mg/kg |

—Saldžiarūgščiai žuvies ir žuvies marinatų, vėžiagyvių ir moliuskų konservai bei pusiau konservai | 120 mg/kg |

—Žemos energetinės vertės sriubos | 45 mg/l |

—Padažai | 450 mg/kg |

—Garstyčios | 140 mg/kg |

—Plikyti kepiniai, skirti specialiai mitybai | 700 mg/kg |

—Direktyvoje 1996/8/EB pateikiami maisto produktai, skirti sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti | 320 mg/kg |

—Direktyvoje 1999/21/EB apibrėžti specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai | 400 mg/kg |

—Skysti Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai | 240 mg/l |

—Kieti Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai | 800 mg/kg |

—Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai arba vitaminų ir (arba) mineralinių medžiagų turintys dietiniai komponentai, sirupai ar kramtomieji | 2400 mg/kg |

E 962 | Aspartamo-acesulfamo druska 1 | Nealkoholiniai gėrimai | |

—Iš vandens pagaminti aromatizuoti gėrimai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 350 mg/l (a) |

—Iš pieno ir pieno derivatų arba vaisių sulčių pagaminti gėrimai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 350 mg/l (a) |

Desertai ir panašūs produktai | |

—Iš vandens pagaminti aromatizuoti desertai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 350 mg/kg (a) |

—Iš pieno ir pieno derivatų pagaminti produktai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 350 mg/kg (a) |

—Iš vaisių ir daržovių pagaminti desertai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 350 mg/kg (a) |

—Iš kiaušinių pagaminti desertai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 350 mg/kg (a) |

—Iš rupinių pagaminti desertai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 350 mg/kg (a) |

—Su riebalais pagaminti desertai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 350 mg/kg (a) |

—"Užkandžiai": tam tikrų aromatų gatavi, fasuoti, sausi, pikantiški krakmolo produktai ir priedais padengti riešutai | 500 mg/kg (b) |

Konditerijos gaminiai | |

—Konditerijos gaminiai be cukraus | 500 mg/kg (a) |

—Konditerijos gaminiai su kakava arba džiovintais vaisiais, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 500 mg/kg (a) |

—Konditerijos gaminiai iš krakmolo, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 1000 mg/kg (a) |

—Essoblaten | 1000 mg/kg (b) |

—Sumuštinių aptepai su kakava, pienu, džiovintais vaisiais arba pagaminti iš riebalų, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 1000 mg/kg (b) |

—Pusryčių dribsniai grūdų pagrindu, kuriuose yra daugiau kaip 15 % skaidulų ir ne mažiau kaip 20 % sėlenų, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 1000 mg/kg (b) |

—Gaivinamosios pastilės arba dražė be cukraus | 2500 mg/kg (a) |

—Kramtomoji guma be cukraus | 2000 mg/kg (a) |

—Sidras ir kriaušių sidras | 350 mg/l (a) |

—Gėrimai, sudaryti iš nealkoholinio gėrimo ir alaus, sidro, kriaušių sidro, spirito arba vyno | 350 mg/l (a) |

—Alkoholiniai gėrimai, kuriuose tūrinė alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 15 % | 350 mg/l (a) |

—Nealkoholinis alus arba alus, ne stipresnis kaip 1,2 % | 350 mg/l (a) |

—"Bière de table/Tafelbier/Stalo alus" (pirmoji misa, ne stipresnė kaip 6 %), išskyrus "Obergäriges Einfachbier" | 350 mg/l (a) |

—Minimalaus (30 miliekvivalentų) rūgštingumo, išreikšto NaOH, alaus rūšys | 350 mg/l (a) |

—"Oud bruin" tipo tamsaus alaus rūšys | 350 mg/l (a) |

—Žemos energetinės vertės alus | 25 mg/l (b) |

—Valgomieji ledai, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 800 mg/kg (b) |

—Konservuoti vaisiai skardinėse arba stiklainiuose, žemos energetinės vertės arba be cukraus | 350 mg/kg (a) |

—Žemos energetinės vertės džemai, želė ir marmeladai | 1000 mg/kg (b) |

—Žemos energetinės vertės vaisių ir daržovių produktai | 350 mg/kg (a) |

—Saldžiarūgščiai vaisių ir daržovių konservai | 200 mg/kg (a) |

—Feinkostsalat | 350 mg/kg (b) |

—Saldžiarūgščiai žuvies ir žuvies marinatų, vėžiagyvių ir moliuskų konservai bei pusiau konservai | 200 mg/kg (a) |

—Žemos energetinės vertės sriubos | 110 mg/l (b) |

—Padažai | 350 mg/kg (b) |

—Garstyčios | 350 mg/kg (b) |

—Plikyti kepiniai, skirti specialiai mitybai | 1000 mg/kg (a) |

—Direktyvoje 1996/8/EB pateikiami maisto produktai, skirti sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti | 450 mg/kg (a) |

—Direktyvoje 1999/21/EB apibrėžti specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai | 450 mg/kg (a) |

—Skysti Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai | 350 mg/l (a) |

—Kieti Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai | 500 mg/kg (a) |

—Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai arba vitaminų ir (arba) mineralinių medžiagų turintys dietiniai komponentai, sirupai ar kramtomieji | 2000 mg/kg (a) |

--------------------------------------------------