32003L0091Oficialusis leidinys L 254 , 08/10/2003 p. 0011 - 0013


Komisijos direktyva 2003/91/EB

2003 m. spalio 6 d.

nustatanti Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemones, susijusias su minimaliomis tikrinimo charakteristikomis ir minimaliomis daržovių rūšių tam tikrų veislių tikrinimo sąlygomis

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/8/EB [2], ypač į 7 straipsnio 2 dalies a ir b punktus,

kadangi:

(1) 1972 m. balandžio 14 d. Komisijos direktyva 72/168/EEB, dėl tikrintinų daržovių veislių požymių ir būtiniausių tikrinimo reikalavimų [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/8/EB [4], atsižvelgdama į valstybių narių kataloguose oficialiai įrašytas veisles, nustatė minimalias įvairių rūšių minimalaus tikrinimo charakteristikas bei minimalius tikrinimui taikomus reikalavimus.

(2) 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1650/2003 [6] dėl tam tikrų rūšių, įsteigta Bendrijos augalų veislių tarnybos administracinė taryba (CPVO) išleido bandymų, susijusių su veislių tikrinimo reikalavimais, atlikimo rekomendacijas.

(3) Veislių tikrinimo reikalavimus nustatančios bandymų rekomendacijos galioja tarptautiniu lygiu. Tarptautinė naujų augalų veislių apsaugos sąjunga (UPOV) išplėtojo bandymų rekomendacijas.

(4) Nustačius CPVO bandymų rekomendacijas, siekiant užtikrinti CPVO bandymų rekomendacijų ir veislių, siekiant jas įtraukti į valstybių narių veislių katalogus, tikrinimo atlikimo reikalavimų nuoseklumą, Direktyvą 72/168/EEB pakeitė Direktyva 2002/8/EB. Nuo to laiko CPVO išleido rekomendacijas ir kitoms rūšims.

(5) Įtraukiant veisles į valstybių narių nacionalinius katalogus, tikslinga užtikrinti CPVO bandymų reikalavimų ir veislių tikrinimo reikalavimų nuoseklumą.

(6) Kol CPVO nesukūrė specialiųjų rekomendacijų, Bendrijos sistemai tikslinga remtis UPOV bandymų rekomendacijomis. Šioje direktyvoje nepaminėtoms rūšims taikoma nacionalinė teisė.

(7) Direktyva 72/168.EEB turėtų būti panaikinta.

(8) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos ir dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Kaip nustatyta Direktyvos 2002/55/EB 3 straipsnio 2 dalyje, įtraukimui į nacionalinius katalogus valstybės narės pateikia daržovių rūšių veisles, atitinkančias 2 dalyje išdėstytus reikalavimus.

2. Išskirtinumo, stabilumo ir vienodumo prasme:

a) I priede išvardytos rūšys atitinka Bendrijos augalų veislių tarnybos administracinės tarybos (CPVO) nustatytus "Išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo bandymų protokoluose", išvardytuose tame priede, reikalavimus;

b) II priede išvardytos rūšys atitinka Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos (UPOV) nustatytas išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo bandymų atlikimo rekomendacijas, išvardytas tame priede.

2 straipsnis

Kaip apibrėžta 1 straipsnio 2 dalies a punkte, naudojamos visos veislinės charakteristikos ir 1 straipsnio 2 dalies b punkte minimose nuorodose į bandymų nuostatas žvaigždute (*) pažymėtos charakteristikos, jei tam tikros charakteristikos laikymasis nėra neįmanomas dėl kitos charakteristikos laikymosi ir, jei, atliekant bandymą, charakteristikos naudojimas neprieštarauja aplinkos apsaugos reikalavimams.

3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad patikrinimo metu laikomasi I ir II prieduose išvardytoms rūšims taikomų minimalių patikrinimo atlikimo reikalavimų bandymo projektavimo ir auginimo sąlygų prasme, kaip numatyta tuose prieduose minimose bandymų atlikimo rekomendacijose.

4 straipsnis

Direktyva 72/168.EEB panaikinama.

5 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioja vėliausiai 2004 m. kovo 31 d. ir yra būtini šios direktyvos įgyvendinimui. Valstybės narės nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. 3. Valstybės narės praneša Komisijai su šia direktyva susijusiose srityse priimtų nacionalinių įstatymų nustatytų pagrindinių nuostatų tekstus.

6 straipsnis

1. Jei šios direktyvos įsigaliojimo dieną veislės nebuvo patvirtintos įtraukimui į Daržovių rūšių veislių bendrąją katalogą, o laikantis

a) Direktyvoje 72/168/EEB išvardytų arba

b) I priede išvardytų CPVO rekomendacijų ar II priede išvardytų UPOV rekomendacijų pagal atitinkamas rūšis,

oficialūs patikrinimai pradėti anksčiau negu šios direktyvos įsigaliojimo dieną, tos veislės laikomos kaip visiškai patenkinančios šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

2. 1 dalis taikoma tik tokiu atveju, kai remiantis bandymais galima daryti išvadą, kad veislės atitinka

a) Direktyvoje 72/168/EEB nustatytas arba

b) I priede išvardytų CPVO rekomendacijų ar II priede išvardytų UPOV rekomendacijų pagal atitinkamas rūšis.

7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja septintą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. spalio 6 d.

Komisijos vardu

Komisijos narys

David Byrne

[1] OL L 193, 2002 7 20, p. 23.

[2] OL L 165, 2003 7 3, p. 23.

[3] OL L 103, 1972 5 2, p. 6.

[4] OL L 37, 2002 2 7, p. 7.

[5] OL L 227, 1994 9 1, p. 1.

[6] OL L 245, 2003 9 29, p. 28.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

RŪŠIŲ, KURIOMS TAIKOMOS CPVO BANDYMŲ REKOMENDACIJOS, SĄRAŠAS

Poras, 2001 11 15 TP/85/1 protokolas

Šparagas, 2002 3 27 TP/130/1 protokolas

Žiedinis kopūstas, 2001 11 15 TP/45/1 protokolas

Brokolio kopūstas 2002 3 27 TP/151/1 protokolas

Briuselio kopūstas, 2002 3 27 TP/54/1 protokolas

Savojos kopūstas, 2001 11 15 TP/48/1 protokolas

Kopūstas, 2001 11 15 TP/48/1 protokolas

Raudonasis kopūstas, 2001 11 15 TP/48/1 protokolas

Čili pipiras/Capsicum, 2003 3 27 TP/76/1 protokolas

Garbanotoji trūkažolė, 2002 3 27, TP/118/1 protokolas

Melionas, 2002 3 27, TP/104/1 protokolas

Agurkas, 2002 3 27, TP/61/1 protokolas

Morka, 2002 3 27, TP/49/6 protokolas

Salotos, 2001 11 15 TP/13/1 protokolas

Pomidoras, 2001 11 15 TP/44/2 protokolas

Daržinė pupelė, 2001 11 15 TP/12/1 protokolas

Ridikėlis, 2002 3 27, TP/64/6 protokolas

Špinatas, 2002 3 27, TP/55/6 protokolas

Salotinė sultenė, 2002 3 27, TP/75/6 protokolas

Šių protokolų tekstus galima rasti CPVO tinkalalapyje (www.cpvo.eu.int).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

RŪŠIŲ, KURIOMS TAIKOMOS UPOV BANDYMŲ REKOMENDACIJOS, SĄRAŠAS

Laiškinis svogūnas/Velso svogūnas/Japoniškas kekinis svogūnas, 1998 4 1, TG/161/3 rekomendacija

Česnakas, 2001 4 4, TG/162/4 rekomendacija

Salieras, 2002 4 17, TG/82/4 rekomendacija

Mangoldas, 1987 10 7, TG/106/3 rekomendacija

Burokėlis, 1996 10 18, TG/60/6 rekomendacija

Garbanotasis kopūstas, 2002 4 17, TG/90/6 rekomendacija

Kaliaropė, 2002 4 17, TG/65/4 rekomendacija

Kiniškas kopūstas, 2003 4 9, TG/105/4 rekomendacija

Ropė, 2001 4 4, TG/37/10 rekomendacija

Salotinė cikorija, 2000 4 5, TG/173/3 rekomendacija

Lapinė cikorija, 1996 10 18, TG/154/3 rekomendacija

Pramoninė cikorija, 2001 4 4, TG/172/3 rekomendacija

Arbūzas, 1993 10 26, TG/142/3 rekomendacija

Didysis moliūgas, 1996 10 18, TG/155/3 rekomendacija

Agurotis/moliūgas, 2002 4 17, TG/119/4 rekomendacija

Artišokas, 2001 4 4, TG/184/3 rekomendacija

Pankolis, 2001 4 4, TG/183/3 rekomendacija

Petražolė, 1991 10 18, TG/136/4 rekomendacija

Vijoklinė pupelė, 2003 4 9, TG/9/5 rekomendacija

Žirnis, 1994 11 4, TG/7/9 (ir 1996 10 18 pataisos) rekomendacija

Rabarbaras, 1999 3 24, TG/62/6 rekomendacija

Valgomoji gelteklė/juodasis pūtelis, 1988 10 21, TG/116/3 rekomendacija

Baklažanas, 2002 4 17, TG/117/4 rekomendacija

Stambiasėklė pupa, 2003 4 9, TG/206/1 rekomendacija

Šių protokolų tekstus galima rasti UPOV tinkalalapyje (www.upov.int).

--------------------------------------------------