32003L0065Oficialusis leidinys L 230 , 16/09/2003 p. 0032 - 0033


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/65/EB

2003 m. liepos 22 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 86/609/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) 1998 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 1999/575/EB dėl Europos konvencijos dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslams naudojamų stuburinių gyvūnų apsaugos sudarymo Bendrijos vardu [4] (toliau — Konvencija).

(2) Tarybos direktyva 86/609/EEB [5] — tai Konvencijos įgyvendinimo priemonė, į kurią įtraukti tie patys Konvencijos tikslai.

(3) Direktyvos 86/609/EEB II priedu, kuriame pateikti gyvūnų laikymo ir priežiūros nurodymai, perimamas Konvencijos A priedėlis. Konvencijos A priedėlyje ir minėtos direktyvos prieduose pateiktos nuostatos yra techninio pobūdžio.

(4) Būtina užtikrinti Direktyvos 86/609/EEB priedų suderinamumą su naujausiais mokslo ir technikos laimėjimais ir mokslinių tyrimų nagrinėjamose srityse rezultatais. Šiuo metu pakeitimai prieduose gali būti priimti tik labai ilga bendrų sprendimų priėmimo procedūra, dėl kurios pakeitimų turinys atsilieka nuo naujausių pokyčių šioje srityje.

(5) Priemonės, būtinos šiai direktyvai įgyvendinti, turėtų būti tvirtinamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [6].

(6) Dėl to Direktyvą 86/609/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvoje 86/609/EEB įterpiami šie straipsniai:

"24a straipsnis

Priemonės, būtinos šiai direktyvai dėl toliau nurodytų dalykų įgyvendinti, priimamos 24b straipsnio 2 dalyje nustatyta reguliavimo procedūra:

- šios direktyvos priedai.

24b straipsnis

1. Komisijai padeda Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsnių nuostatos, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. rugsėjo 16 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. liepos 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Alemanno

[1] OL C 25 E, 2002 1 29, p. 536.

[2] OL C 94, 2002 4 18, p. 5.

[3] 2002 m. liepos 2 d. pateikta Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2003 m. kovo 17 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 113 E, 2003 5 13, p. 59) ir 2003 m. birželio 19 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 222, 1999 8 24, p. 29.

[5] OL L 358, 1986 12 18, p. 1.

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------