32003L0052Oficialusis leidinys L 178 , 17/07/2003 p. 0023 - 0023


Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/52/EB

2003 m. birželio 18 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 95/2/EB dėl maisto priedo E 425 konjako vartojimo sąlygų

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) 1995 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius [4], tam tikromis sąlygomis leidžia vartoti maisto priedą E 425 konjaką maisto produktuose.

(2) Komisija ėmėsi priemonių laikinai uždrausti pateikti rinkai mažus želė puodelius, kuriuose yra E 425 konjako, kadangi buvo nustatyta, kad jie yra pavojingi, nes nuo jų uždusę mirė keli vaikai ir senyvi žmonės trečiosiose šalyse.

(3) Kai kurie mažų želė puodelių gamintojai pripažįsta pavojų žmogaus sveikatai ir ant maisto pakuočių užrašo įspėjimus pabrėždami pavojų vaikams ir senyvo amžiaus žmonėms.

(4) Remiantis valstybių narių, priėmusių priemones nacionaliniu mastu, pateikta informacija, galima daryti išvadą, kad maži želė puodeliai, kuriuose yra E 425 konjako, kelia pavojų gyvybei. Be savo formos ir dydžio, dėl cheminių ir fizinių konjako savybių, maži želė puodeliai kelia rimtą pavojų žmogaus sveikatai.

(5) Šiuo atveju įspėjimo ant etikečių nepakanka žmogaus sveikatai apsaugoti, ypač vaikų.

(6) Būtina pakeisti E 425 konjako vartojimo želė konditerijos gaminiuose, įskaitant mažus želė puodelius, sąlygas.

(7) Dėl šios priežasties reikia atitinkamai pakeisti Direktyvą 95/2/EB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 95/2/EB IV priede eilutėje E 425: Konjakas: (i) Konjako lipai (ii) Konjako glukomananas – tekstas "Maisto produktai apskritai (išskyrus 2 straipsnio 3 dalyje minimus produktus)" pakeičiamas tekstu "Maisto produktai apskritai (išskyrus 2 straipsnio 3 dalyje minimus produktus ir želė konditerijos gaminius, įskaitant mažus želė puodelius)".

2 straipsnis

Valstybes narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. sausio 17 d., įgyvendina šia direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2003 m. birželio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Drys

[1] OL C 331 E, 2002 12 31, p. 124.

[2] OL C 85, 2003 4 8, p. 39.

[3] 2003 m. vasario 11 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2003 m. gegužės 19 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 61, 1995 3 18, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/5/EB (OL L 55, 2001 2 24, p. 59).

--------------------------------------------------