32003E0468Oficialusis leidinys L 156 , 25/06/2003 p. 0079 - 0080


Tarybos bendroji pozicija 2003/468/BUSP

2003 m. birželio 23 d.

dėl tarpininkavimo ginklų prekyboje kontrolės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1) Įgyvendindamos Europos Sąjungos elgesio kodeksą ginklų eksporto srityje, valstybės narės susitarė spręsti tarpininkavimo ginklų prekyboje problemą.

(2) Valstybės narės tęsė ir gilino diskusijas dėl neteisėtos prekybos ginklais ir tarpininkavimo veiklos bei pasiekė susitarimą dėl šios veiklos kontrolės nacionalinės teisės priemonėmis nuostatų, kurios išdėstytos toliau.

(3) Dauguma valstybių narių jau turi arba rengiasi priimti nacionalinius teisės aktus tuo klausimu.

(4) Ketvirtajame metiniame pranešime pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso ginklų eksporto srityje 8 nuostatą valstybės narės sutarė tęsti svarstymus dėl tarpininkavimo ginklų prekyboje remiantis jau patvirtintomis gairėmis ir siekiant tuo klausimu priimti bendrąją poziciją.

(5) Vassenaaro susitarime dalyvaujančios valstybės priėmė susitarimo pareiškimą, kad reikia imtis nacionalinių priemonių, reglamentuojančių tarpininkavimą ginklų prekyboje.

(6) Jungtinių Tautų veiksmų programa dėl mažų ginklų ir lengvosios ginkluotės (SALW) įpareigoja valstybes rengti atitinkamus nacionalinius teisės aktus ar administracines procedūras, reglamentuojančias tarpininkavimą prekyboje mažais ginklais ir lengvąja ginkluote, bei imtis tolesnių veiksmų stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą užkertant kelią neteisėtam tarpininkavimui prekyboje mažais ginklais ir lengvąja ginkluote, kovojant su juo ir jį šalinant.

(7) Jungtinių Tautų Protokolas prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių bei komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildantis Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, reikalauja, kad valstybės šalys nustatytų sistemą, reglamentuojančią veiklą tų, kurie verčiasi tarpininkavimu,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1. Šios bendrosios pozicijos tikslas - kontroliuoti tarpininkavimą ginklų prekyboje, kad nebūtų pažeidžiami JT, ES ar ESBO embargai ginklų eksportui, taip pat Europos Sąjungos elgesio kodekse ginklų eksporto srityje nustatyti kriterijai.

2. Siekdamos šio tikslo, valstybės narės užtikrina, kad esami ar būsimi nacionalinės teisės aktai, reglamentuojantys tarpininkavimą ginklų prekyboje, atitiktų toliau pateiktas nuostatas.

2 straipsnis

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių kontroliuoti savo teritorijoje vykstančią tarpininkavimo veiklą. Valstybės narės taip pat yra skatinamos svarstyti tarpininkavimo veiklos kontroliavimą už savo teritorijų ribų, kurį atlieka jų pilietybę turintys tarpininkai, gyvenantys ar įsisteigę jų teritorijoje.

2. Valstybės narės nustato aiškią teisinę bazę teisėtai tarpininkavimo veiklai.

3. Šio straipsnio 1 dalyje tarpininkavimo veikla yra veikla, kuria verčiasi fiziniai ir juridiniai asmenys:

- sudarantys ar rengiantys sandorius, kurie gali būti susiję su prekių, įtrauktų į ES bendrą karinės įrangos sąrašą, perdavimu iš kurios nors trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį;

arba

- kurie perka, parduoda tokias prekes ar rengia tokių prekių, esančių jų nuosavybe, perdavimą iš kurios nors trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį.

Ši straipsnio dalis nekliudo valstybei narei tarpininkavimo veiklą savo nacionalinės teisės aktuose apibrėžti taip, kad ji apimtų atvejus, kai tokios prekės yra eksportuojamos iš jos pačios teritorijos ar iš kitos valstybės narės teritorijos.

3 straipsnis

1. Tarpininkavimo veiklai iš valstybės narės, kurioje tokia veikla vyksta ir, jei to reikalauja nacionalinės teisės aktai, kurioje tarpininkas gyvena ar yra įsisteigęs, kompetentingų institucijų turėtų būti gaunama licencija ar rašytinis leidimas. Valstybės narės įvertina prašymus licencijai ar rašytiniam leidimui gauti konkretiems tarpininkavimo sandoriams pagal Europos Sąjungos elgsesio kodekso ginklų eksporto srityje nuostatas.

2. Valstybės narės turėtų ne mažiau kaip 10 metų laikyti dokumentaciją apie visus fizinius ir juridinius asmenis, gavusius licenciją šio straipsnio 1 dalyje apibūdintomis sąlygomis.

4 straipsnis

1. Valstybės narės gali reikalauti, kad tarpininkai tarpininkavimui gautų rašytinį leidimą, taip pat nustatyti ginklų tarpininkų registrą. Registravimas ar leidimas tarpininkauti jokiu būdu nepakeičia reikalavimo gauti būtiną licenciją ar rašytinį leidimą kiekvienam sandoriui.

2. Įvertindamos prašymus gauti rašytinį leidimą tarpininkauti arba registracijos prašymus, valstybės narės galėtų atsižvelgti, inter alia, į prašytojo ankstesnio dalyvavimo neteisėtoje veikloje faktus.

5 straipsnis

1. Valstybės narės nustato sistemą, pagal kurią tarpusavyje ir atitinkamai su trečiosiomis valstybėmis keičiasi informacija apie tarpininkavimo veiklą. Dėl tokio keitimosi informacija sudaromas konkretus susitarimas. Tokiame susitarime ypač atsižvelgiama į atvejus, kai kelios valstybės dalyvauja kontroliuojant tą patį tarpininkavimo sandorį(-ius).

2. Informacija keičiamasi, inter alia, apie:

- teisės aktus,

- registruotus tarpininkus (jei taikoma),

- įrašus apie tarpininkus,

- atmestus prašymus registruoti (jei taikoma) ar prašymus išduoti licenciją.

6 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nustato atitinkamas sankcijas, įskaitant baudžiamąsias sankcijas, kad būtų užtikrintas veiksmingas tarpininkavimo ginklų prekyboje kontrolės vykdymas.

7 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

8 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2003 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Papandreou

--------------------------------------------------