32003D2318Oficialusis leidinys L 345 , 31/12/2003 p. 0009 - 0016


Europos Parlamento ir tarybos Sprendimas Nr. 2318/2003/EB

2003 m. gruodžio 5 d.

patvirtinantis daugiametę (2004–2006 m.) veiksmingos informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) integracijos į Europos švietimo ir mokymo sistemas programą (e-mokymosi programa)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 149 straipsnio 4 dalį ir 150 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę [2],

veikdami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka [3],

kadangi:

(1) Į "Socrates" ir "Leonardo da Vinci" švietimo ir mokymo programų, patvirtintų atitinkamai Sprendimu Nr. 253/2000/EB [4] ir Sprendimu 1999/382/EB [5], tikslus įeina plėtoti, atitinkamai, atvirą ir nuotolinį mokymą bei panaudoti informacijos ir komunikacijos technologijas.

(2) Europos Vadovų Tarybos, posėdžiavusios 2000 m. kovo 23 ir 24 d. Lisabonoje (Lisabonos Taryba), išvadose pabrėžiama, jog būtina pritaikyti Europos švietimo ir mokymo sistemas pagal žinių ekonomikos reikmes ir pareiškiama, kad naujų pagrindinių gebėjimų skatinimas, ypač informacijos technologijose, yra vienas iš trijų pagrindinių šios naujosios nuostatos sudėtinių dalių.

(3) 2000 m. gegužę Komisijos iniciatyvą "e-mokymas: kuriant rytojaus švietimą", paskelbtą atsiliepiant į Lisabonos Tarybą, parėmė Europos Vadovų Taryba, posėdžiavusi 2000 m. birželį Feiroje. Europos Vadovų Tarybos posėdyje Stokholme 2001 m. kovą buvo pažymėti teigiami šios iniciatyvos rezultatai.

(4) "E-mokymo veiksmų plane" išplėtotos keturios e-mokymo iniciatyvos veiklos linijos (infrastruktūros ir įranga, mokymas, Europos kokybės turinys ir paslaugos ir bendradarbiavimas visais lygmenimis) dešimtyje pagrindinių veiksmų, sujungiančių įvairias Bendrijos programas ir priemones, siekiant sustiprinti jų darną ir sąveikumą bei palengvinti jų prieinamumą vartotojams.

(5) 2001 m. gegužės 15 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją [6] dėl abiejų Komisijos komunikatų, pripažįstančių, kad e-mokymosi iniciatyva padeda stiprinti "vieningos Europos švietimo erdvės", papildančios Europos mokslinių tyrimų erdvę ir Europos vieningą rinką, idėją, bei kviečiančių plėtoti ją atskirai pagal naują konkrečią programą, paremtą aiškiu teisiniu pagrindu, stengiantis išvengti jau veikiančių programų dubliavimo bei suteikiant didesnį matomumą bei pridėtinę vertę Bendrijos veiksmams.

(6) 2001 m. liepos 13 d. Tarybos rezoliucija [7] dėl e-mokymosi pritaria šiai iniciatyvai ir ragina Komisiją tęsti ir stiprinti veiklą šioje srityje.

(7) 2001 m. lapkričio 21 d. Komisija priėmė komunikatą "Siekiant paversti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvę tikrove", parodantį e-mokymosi potencialą, siekiant padaryti prieinamomis naujas švietimo galimybes ir jas administruoti.

(8) Po Europos Vadovų Tarybos, posėdžiavusios Barselonoje 2002 m. kovo mėn., išvadų, kuriose kviečiama Europos mastu imtis mokyklų porinių projektų, Europos Vadovų Tarybos susitikime Sevilijoje buvo pateikta Komisijos ataskaita apie mokyklų porinius projektus panaudojant internetą, taip pat interneto ir kompiuterio naudotojo pažymėjimas vidurinės mokyklos mokiniams.

(9) Yra būtina spręsti socialinės atskirties problemą, atsirandančią dėl to, kad ne visi asmenys gali visaverčiai naudotis tais privalumais, kuriuos žinių visuomenei teikia informacijos ir komunikacijos technologijos (IKT) bei internetas – taip vadinamą "skaitmeninę takoskyrą", kuri dažnai paveikia jaunimą, neįgaliuosius bei vyresniojo amžiaus žmones ir tas socialines kategorijas, kurios jau yra nukentėjusios nuo kitų atskirties formų.

(10) Būtina skirti didelį dėmesį mokytojų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui, kad jie galėtų kritiškai ir su pedagogišku atsakingumu naudotis klasėje internetu ir IKT.

(11) Naudojant e-mokymąsi būtina skirti didelį dėmesį lyčių skirtumams ir skatinti vienodas galimybes šioje srityje.

(12) E-mokymasis potencialiai gali padėti Sąjungai atsakyti į žinių visuomenės iššūkius, pagerinti mokymosi kokybę, palengvinti prieigą prie mokymosi išteklių, atsiliepti į konkrečius poreikius bei suteikti galimybę veiksmingiau ir našiau mokytis ir mokyti darbo vietoje, ypač smulkiose ir vidutinio dydžio įmonėse.

(13) Europos matmens aukštojo mokslo srityje reikmė, kaip ir e-mokymosi matmens plėtojimo šioje srityje svarba, buvo pažymėti 1999 m. birželio 19 d. Europos švietimo ministrų pasirašytoje Bolonės deklaracijoje.

(14) Europos Sąjunga turėtų skirti didesnį dėmesį veiksmingam virtualaus aukštojo mokslo struktūrų skatinimui, papildančių pagal mobilumo programas vykdomą veiklą Europos Sąjungoje ir su trečiosiomis šalimis.

(15) Yra būtina sustiprinti ir papildyti jau veikiančias priemones bei apsvarstyti e-mokymosi vaidmenį taip pat ir naujos kartos priemonių švietimo ir mokymo srityje rengimo kontekste.

(16) Norint sustiprinti pridedamąją Bendrijos veiksmų vertę, yra būtina užtikrinti darną ir papildomumą tarp pagal šį sprendimą įgyvendintų veiksmų ir kitų atitinkamų Bendrijos politikos formų, priemonių ir veiksmų, ypač Sprendimu Nr. 1513/2002/EB [8] nustatytos šeštosios pamatinės mokslinių tyrimų programos informacinės visuomenės technologijos teminio prioriteto.

(17) Europos Sąjungos šalims kandidatėms ir EEE-ELPA valstybėms turi būti suteikta galimybė dalyvauti e-mokymosi programoje. Reikia, kad kitų trečiųjų šalių ekspertai ir švietimo įstaigos galėtų dalyvauti keičiantis patirtimi pagal galiojančią bendradarbiavimo su šiomis trečiosiomis šalimis programą.

(18) E-mokymosi programa turi būti reguliariai kontroliuojama ir įvertinama Komisijai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, kas leistų ją koreguoti, ypač atsižvelgiant į priemonių įgyvendinimo prioritetus. Įvertinant taip pat turi būti vykdomas ir išorinis įvertinimas, kurį atliktų nepriklausomos, nešališkos institucijos.

(19) Kadangi valstybės narės negali deramai įgyvendinti siūlomos veiklos tikslų, t. y. skatinti bendradarbiavimą Europoje, siekiant gerinti švietimo ir mokymo kokybę ir prieinamumą veiksmingai naudojant e-mokymą, todėl, atsižvelgiant į tokios veiklos ir priemonių tarptautinį matmenį, tai labiau įvykdoma Bendrijai, Bendrija gali priimti priemones atsižvelgdama į Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nurodytą proporcingumo principą, šis sprendimas neperžengia šiam tikslui pasiekti reikalingų ribų.

(20) Šis sprendimas nustato e-mokymosi programos finansinę struktūrą visu jos trukmės laikotarpiu, kuri yra svarbiausia orientacinė nuoroda, kaip nurodyta 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo [9] 33 punkte, biudžeto institucijai kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu.

(21) Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [10],

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Programos priėmimas

1. Šiuo sprendimu priimama E-mokymosi programa, daugiametė programa, skirta pagerinti Europos švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir prieinamumą, veiksmingai panaudojant informacijos ir komunikacijos technologijas (IKT), toliau – programa.

2. Programa pradedama įgyvendinti 2004 m. sausio 1 d. ir trunka iki 2006 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Programos tikslai

1. Bendras programos tikslas yra padėti ir toliau skatinti veiksmingai panaudoti IKT Europos švietimo ir mokymo sistemose, kaip geros kokybės švietimo sudedamąją dalį ir jų pritaikymo žinių visuomenės reikmėms visą gyvenimą trunkančio mokymosi kontekste svarbų elementą.

2. Konkretūs programos tikslai yra:

a) išaiškinti suinteresuotus subjektus ir pranešti jiems apie e-mokymosi panaudojimo būdus ir priemones, siekiant skatinti skaitmeninį raštingumą ir taip padėti stiprinti socialinę sanglaudą ir asmeninę raidą bei stiprinti tarpkultūrinį dialogą;

b) išnaudoti e-mokymosi potencialą stiprinti europinę švietimo dimensiją;

c) sukurti mechanizmus, padedančius plėtoti europinės kokybės produktus ir paslaugas ir užtikrinančius geros praktikos mainus ir perdavimą;

d) išnaudoti e-mokymosi, kaip mokymo metodikos naujovės, potencialą, siekiant gerinti mokymosi proceso kokybę ir stiprinti besimokančiųjų savarankiškumą.

3 straipsnis

Programos intervencijos sritys

1. Programos tikslai įgyvendinami toliau nurodytose intervencijos srityse pagal priede apibūdintas veiklos kryptis:

a) skaitmeninio raštingumo skatinimas:

šioje srityje vykdoma veikla yra susijusi su IKT įtaka mokykloje ir, plačiąja prasme, mokymosi visą gyvenimą kontekste, ypač tiems, kurie negali lengvai naudotis tokiomis technologijomis dėl savo geografinės situacijos, socialinės padėties arba specialių reikmių. Tikslas yra nustatyti gerus pavyzdžius ir užtikrinti sąveiką tarp daugybės su šiomis tikslinėmis grupėmis susijusios nacionalinės ir europinės veiklos formų;

b) Europos virtuali aukštojo mokslo erdvė:

šioje srityje vykdoma veikla bus siekiama geriau integruoti virtualią dimensiją į aukštąjį mokslą. Tikslas yra skatinti plėsti naujus organizacinius modelius Europos aukštojo mokslo srityje (virtuali aukštojo mokslo erdvė) ir Europos mainų bei pasidalijimo programose (virtualusis mobilumas), plėtoti jau veikiančias Europos bendradarbiavimo programas (Erazmus programa, Bolonės procesas) ir suteikti jų operatyvinėms priemonėms (Europos kreditų perkėlimo sistemai (ECTS), Europos magistrų programai, kokybės garantijai, mobilumui) "e-mokymosi dimensiją";

c) Europos mokyklų e-porinių projektų programa ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo skatinimas:

šioje srityje vykdoma veikla bus remiamas ir toliau plėtojamas mokyklų bendradarbiavimas sujungiant jas per tinklą, kad kiekviena mokykla Europoje galėtų sudaryti pedagoginę partnerystę su kitomis Europos mokyklomis skatinant novatoriškus bendradarbiavimo metodus ir perduoti kokybinio mokymo metodiką, stiprinti kalbų mokymąsi bei tarpkultūrinį dialogą; šioje srityje vykdoma veikla taip pat bus siekiama, keičiantis gera patirtimi bei ją skleidžiant ir steigiant tarptautinius ir daugiadalykius bendradarbiavimo projektus, kelti mokytojų profesinius gebėjimus pedagoginėje ir bendradarbiavimo veikloje panaudoti IKT;

d) sąsajų turintys veiksmai:

remiantis e-mokymosi veiksmų plano stebėsena, šioje srityje vykdoma veikla bus skatinamas e-mokymasis Europoje. Tikslai: skleisti, skatinti ir perduoti gerą ir novatorišką praktiką ir projektų bei programų rezultatus, stiprinti bendradarbiavimą tarp įvairių susijusių veikėjų, ypač stiprinant partnerystę tarp viešųjų ir privačių subjektų.

2. Šie veiksmai įgyvendinami pagal priede aprašytą tvarką, bei toliau nurodytais būdais, tam tikrais atvejais panaudojant jų derinius:

a) remti bandomuosius projektus, galinčius turėti strateginį poveikį švietimo ir mokymo praktikai ir aiškias ilgalaikio tvarumo galimybes;

b) remti plėtros metodus, priemones ir praktiką bei e-mokymosi modelių kūrimo ir panaudojimo švietimui ir profesiniam mokymui tendencijų analizę;

c) remti novatorišką Europos tinklų ir partnerysčių veiklą, skirtą skatinti produktų ir paslaugų, susijusių su atitinkamu IKT panaudojimu švietimui ir profesiniam mokymui, novatoriškumą ir kokybę;

d) remti Europos tinklus ir partnerystes, skatinančius ir stiprinančius pedagoginį ir mokomąjį interneto ir IKT panaudojimą, bei skirtus keistis gera praktika. Šia veikla siekiama užtikrinti, kad mokytojai ir mokiniai būtų įgudę ne tiktai techniškai naudotis internetu ir IKT, bet taip pat išsiugdytų ir pedagoginius, kritinius ir atsakomybės įgūdžius;

e) remti bendradarbiavimą Europoje, e-mokymosi produktų perdavimą ir pasikeitimą gera praktika bei jos sklaidą;

f) techninė ir administracinė pagalba.

4 straipsnis

Programos įgyvendinimas ir bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis

1. Komisija:

a) užtikrina į programos apimtį įeinančių Bendrijos veiksmų įgyvendinimą, kaip nurodyta priede;

b) užtikrina suderinamumą su kitomis Bendrijos programomis ir veiksmais švietimo, mokslinių tyrimų, socialinės politikos ir regioninės plėtros srityje;

c) stiprina ir remia bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, užsiimančiomis su e-mokymusi susijusia veikla.

2. Valstybės narės nustato reikiamas struktūras glaudžiam bendradarbiavimui su Komisija dėl atitinkamos informacijos apie e-mokymosi panaudojimą ir praktiką.

5 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1. Laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos valdymo procedūros, priimamos šios šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės:

a) metinis darbo planas, įskaitant prioritetus, atrankos kriterijus ir tvarką bei rezultatus;

b) metinis biudžetas, finansavimo paskirstymas įvairiems programos veiksmams pagal 9 ir 10 straipsnius;

c) programos stebėsenos ir vertinimo, taip pat rezultatų platinimo ir perdavimo priemonės.

2. Visos kitos šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės, priimamos laikantis 6 straipsnio 3 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

6 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai talkina Komitetas.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas laikotarpis yra du mėnesiai.

3. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Nuoseklumas ir papildomumas

1. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina, kad ši programa visapusiškai atitiktų ir papildytų kitą atitinkamą Bendrijos politiką, priemones ir veiklą, ypač Sokrates, Leonardo da Vinči švietimo ir profesinio mokymo programas bei jaunimo programą.

2. Komisija garantuoja, kad būtų kuo veiksmingesni saitai ir, tam tikrais atvejais, koordinuojami veiksmai tarp šios programos bei programų ir veiksmų naujų technologijų panaudojimo švietimui ir profesiniam mokymui srityje, ypač mokslinių tyrimų, technologijos plėtros ir demonstracinės veiklos programų, vykdomų pagal šeštąją pagrindų programą.

8 straipsnis

Finansavimas

1. Šiai programai įgyvendinti 1 straipsnyje nurodytam laikotarpiui nustatomas 44 mln. eurų finansinis planas.

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžetinė institucija, neperžengdama finansinės perspektyvos galimybių.

9 straipsnis

Biudžeto paskirstymas

Finansavimas atskiriems programos veiksmams paskirstomas tokia tvarka:

a) e-mokymasis skatinant skaitmeninį raštingumą: apie 10 % viso finansavimo;

b) Europos virtuali aukštojo mokslo erdvė: apie 30 % viso finansavimo;

c) Europos mokyklų e-porinių projektų programa ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo skatinimas: apie 45 % viso finansavimo;

d) sąsajų turintys veiksmai ir e-mokymosi veiksmų plano stebėsena: ne daugiau nei 7,5 % viso finansavimo;

e) techninė ir administracinė pagalba: ne daugiau nei 7,5 % viso finansavimo.

10 straipsnis

Europos Sąjungos šalių kandidačių ir EEE-ELPA valstybių dalyvavimas

Europos Sąjungos šalių kandidačių ir EEE-ELPA valstybių dalyvavimo programoje sąlygos ir išsamios taisyklės nustatomos pagal atitinkamas Bendrijos ir tų šalių santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

11 straipsnis

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

Ekspertai iš trečiųjų šalių, išskyrus nurodytas 10 straipsnyje, gali būti Komisijos iniciatyva kviečiami dalyvauti konferencijose ir posėdžiuose, išskyrus 6 straipsnyje nurodyto Komiteto posėdžiuose.

Kelionės ir pragyvenimo išlaidoms atlyginti pagal taikomus Komisijos reglamentus skiriamos lėšos negali būti didesnės nei 0,5 % viso programos biudžeto.

12 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, vykdo reguliarią programos stebėseną. Stebėsena apima straipsnio 2 dalyje nurodytą pranešimą ir konkrečią veiklą.

2. Programos baigties metu Komisija pasirūpina jos išoriniu įvertinimu. Šiuo įvertinimu siekiama nustatyti atskirų veiksmų tinkamumą, efektyvumą bei jų poveikį, taip pat apsvarstomas bendras programos poveikis. Ypatingas dėmesys skiriamas socialinės sanglaudos ir lygių galimybių klausimams.

Atliekant šį įvertinimą taip pat analizuojamas veiksmų, vykdomų pagal šią programą ir kitų veiksmų, vykdomų pagal susijusią Bendrijos politiką, priemones ir veiksmus, papildomumas.

Komisija iki 2007 m. pabaigos pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui ex post vertinimo pranešimą.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Lunardi

[1] OL C 133, 2003 6 6, p. 33.

[2] OL C 244, 2003 10 10, p. 42.

[3] 2003 m. balandžio 8 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2003 m. birželio 16 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 233 E, 2003 9 30, p. 24) ir 2003 m. spalio 21 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[4] 2000 m. sausio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 253/2000/EB, nustatantis antrąjį Bendrijos veiksmų švietimo srityje programos "Socrates" etapą (OL L 28, 2000 2 3, p. 1). Sprendimas iš dalies pakeistas Sprendimu Nr. 451/2003/EB (OL L 69, 2003 3 13, p. 6).

[5] 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/382/EB nustatantis Bendrijos profesinio mokymo veiksmų programos "Leonardo da Vinci" antrąjį etapą (OL L 146, 1999 6 11, p. 33).

[6] OL C 34 E, 2002 2 7, p. 153.

[7] OL C 204, 2001 7 20, p. 3.

[8] 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1513/2002/EB dėl Europos Bendrijos šeštosios pamatinės mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos, prisidedančios prie Europos mokslinių tyrimų srities kūrimo ir naujovių (2002–2006 m.), (OL L 232, 2002 8 29, p. 1).

[9] OL L 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas, iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2003/429/EB (OL L 147, 2003 6 14, p. 25).

[10] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. VEIKLOS KRYPTYS

Veiklos kryptimis siekiama įgyvendinti bendruosius programos tikslus: skatinti e-mokymosi plėtrą ir deramą panaudojimą Europoje, taip pat prisidėti prie valstybių narių pastangų šioje srityje. Šios kryptys suformuotos pagal keturias programos intervencijos sritis.

1 veiklos kryptis: "Skaitmeninio raštingumo skatinimas"

Šioje srityje vykdoma veikla turi apimti ir koncepcijos, ir praktikos klausimus, nuo skaitmeninio raštingumo supratimo iki konkrečiai grupei pritaikytų priemonių trūkumams ištaisyti. Skaitmeninis raštingumas yra vienas iš esminių įgūdžių ir gebėjimų, kurie reikalingi norint aktyviai dalyvauti žinių visuomenėje ir naujojoje žiniasklaidos kultūroje. Skaitmeninis raštingumas taip pat susijęs su žiniasklaidos raštingumu ir socialine kompetencija, juos taip pat sieja bendri tikslai - aktyvus pilietiškumas ir atsakingas IKT panaudojimas.

a) Geros praktikos skaitmeninio raštingumo srityje nustatymas ir paskleidimas. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad mokymosi ištekliai būtų lengviau prienami tiems asmenims, kurie neturi galimybės laisvai naudotis IKT, būtų atsižvelgiama į skirtingus pažintinius ir didaktinius metodus ir skirtingus mokymosi stilius, kreipiamas dėmesys į specialius, pavyzdžiui, imigrantų, ligoninėse gydomų vaikų arba neįgaliųjų vartotojų poreikius; taip pat, kad būtų analizuojamas patrauklių ir motyvaciją skatinančių metodų panaudojimas.

b) Informuotumo ugdymas per Europos tinklus šioje srityje. Šia programa bus remiama Europos tinklų, asociacijų, valdžios institucijų, partnerysčių tarp valstybinių ir privačių subjektų, ir pan. vykdoma veikla, remiant kontaktus ir pasikeitimą gera patirtimi tarp jų.

2 veiklos kryptis: "Europos virtuali aukštojo mokslo erdvė"

Šia veiklos kryptimi siekiama suteikti "e-mokymosi dimensiją" Europos iniciatyvoms aukštojo mokslo srityje, prisidedant prie Europos aukštojo mokslo erdvės sukūrimo.

a) Jau veikiančių priemonių, ypač susijusių su virtualiuoju mobilumu, plėtra, papildant ir stiprinant fizinį mobilumą (Virtualusis Erasmus); pripažinimo ir tinkamumo patvirtinimo (remiantis ECTS) sistemos; informacijos ir orientavimo paslaugos, bei bet kurios kitos virtualių ir tradicinių modelių sąveikos. Šie projektai turėtų būti grindžiami instituciniais susitarimais, kur tik įmanoma - išplečiant arba papildant jau veikiančius bendradarbiavimo susitarimus Bendrijos mobilumo programų kontekste.

b) Tradicinė virtuali aukštojo mokslo erdvė. Ši programa parems strateginius projektus, kuriuos pasiūlys ne mažiau kaip trijų valstybių narių aukštojo mokslo įstaigos. Turėtų būti plėtojami e-mokymosi bendradarbiavimo modeliai, padedantys keliems universitetams kartu kurti bendras mokymo programas, įskaitant susitarimus dėl įgytos kompetencijos įvertinimo, jos tinkamumo patvirtinimo ir pripažinimo pagal atitinkamoje šalyje galiojančią tvarką; didelio masto virtualaus, priedo prie fizinio, mobilumo eksperimentai; novatoriškų dualinių mokymo programų, paremtų tradiciniais ir internetiniais mokymosi metodais, plėtra.

c) Europos e-mokymosi aukštojoje mokykloje modeliai. Šiais projektais turėtų būti plėtojamas Europos aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimas, ypač skiriant dėmesį nenutrūkstamam mokymui ir profesiniam ugdymui, mokymo paramos paslaugų plėtojimui, taip pat mokytojų, instruktorių ir kito pedagoginio personalo mokymui pedagoginėje veikloje panaudoti e-mokymą; analizuojami kokybės užtikrinimo metodai; ugdomas geresnis organizacinių pokyčių ir galimos rizikos, susijusių su e-mokymosi diegimu aukštojo mokslo įstaigose, supratimas; Europos modelių dėl viešųjų ir privačių subjektų partnerysčių e-mokymosi aukštojoje mokykloje srityje plėtojimas, taip pat naujų galimybių, kurias suteikia naujos partnerystės ir finansavimo modeliai plėtra.

3 veiklos linija: "E-mokymosi porinių projektų programos Europos pradinio ir vidurinio mokymo įstaigose ir skatinant mokytojų kvalifikacijos kėlimą"

Ši veiklos kryptis turėtų padėti mokykloms interneto pagalba jungtis į porinių projektų programas ir palengvinti kelti mokytojų kvalifikaciją, skatinant Europos mokyklas kurti pedagogines partnerystes su kitomis mokyklomis Europoje, stiprinti kalbų mokymąsi ir tarpkultūrinį dialogą. Ši veikla apima pradines ir vidurines mokyklas.

a) Jau veikiančių iniciatyvų nustatymas ir analizė. Šia veikla turėtų būti analizuojama esama praktika. Turi būti nustatyti geri demonstraciniai projektai, galintys papildyti daugialypę ugdymo terpę ir komunikacinius mokyklų porinių projektų programų tinklus, ypač daugiakalbių ir daugiakultūrių projektų srityje. Čia bus pateikiama atskirų atvejų analizė, vertinimo medžiaga ir metodika, siekiant padėti mokytojams geriau panaudoti IKT potencialą tokiose novatoriško bendradarbiavimo formose kaip, pavyzdžiui, virtualios klasės, bendrų mokytojų kvalifikacijos kėlimo programų rengimas, daugiadalykio mokymo metodika arba bendrų mokymo priemonių ir išteklių panaudojimas.

b) E-porinių projektų paramos tinklas. Šį tinklą sudarytų mokytojai ar pedagogai, turintys europinio bendradarbiavimo patirtį. Jis teiks pedagoginę paramą ir konsultacijas: partnerių paieškos priemones ir paslaugas; pasikeitimo patirtimi metodus, taip pat interneto telkimosi mazgą porinių projektų programos veiklai jau veikiančių tinklaviečių pagrindu.

c) Parama bendradarbiavimo struktūroms mokytojų ir kito pedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimo srityje. Šios sistemos remsis už informacijos ir komunikacijos technologijų panaudojimą pedagoginiams tikslams atsakingomis įstaigomis. Pagrindinis dėmesys šiose struktūrose bus skiriamas prioritetinėms bendradarbiavimo sritims, kaip apibrėžta Pranešimo dėl švietimo ir profesinio mokymo sistemų konkrečių ir ateities planų kontekste. Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad būtų sukurtos palankios sąlygos geriau panaudoti IKT potencialą novatoriškiems bendradarbiavimo metodams, pasikeitimui ugdymo ištekliais ir metodika bei bendram mokymo medžiagos rengimui.

d) Komunikacinės veiklos skatinimas. Iniciatyvos sėkmė priklauso nuo dinamiškos komunikacinės veiklos, fiksuotos tinklavietėje, kurią sudaro, inter alia, patrauklus vaizdinės išraiškos dizainas, publikacijos, pranešimai spaudai, informacijos apie mokyklos projektus rengimas, atidarymo ir uždarymo ceremonijos, konkursai ir apdovanojimai.

4 veiklos kryptis: Sąsajų turinti veikla ir e-mokymosi veiksmų plano stebėsena

Be to, bus finansuojami tokie sąsajų turintys veiksmai:

a) parama aktyviai e-mokymosi veiksmų plano stebėsenai. Šia veikla bus siekiama didesnės ES veiksmų e-mokymosi srityse darnos ir matomumo, platinant atitinkamą medžiagą, pavyzdžiui pranešimus ir studijas, grupuojant panašių tikslų siekiančius arba panašią metodiką naudojančius projektus; paremti pasikeitimą patirtimi, bendradarbiavimą ir bet kurią kitą sąveiką pagal tą veiksmų planą;

b) e-mokymosi portalo priežiūra, leidžianti lengvą, visapusišką Europos veiklos e-mokymosi srityje ir esamų informacijos šaltinių, rodyklių, duomenų bazių ar žinių saugyklų prieigą; taip pat suteikianti lengvesnę, orientuotą į vartotoją, ES programų, projektų, studijų, pranešimų ir darbo grupių prieigą;

c) informuotumo didinimas ir informacijos skleidimas europiniais tinklais. Šia veikla turėtu būti remiami europiniai e-mokymosi tinklai ir susijusi veikla, pavyzdžiui, tikslinės konferencijos, seminarai arba susitikimai, skirti esminiams e-mokymosi klausimams, pavyzdžiui, kokybės užtikrinimui; europinės duomenų bazės stiprinimas bei pasikeitimas gera šios srities praktika;

d) e-mokymosi Europoje stebėsenos, analizės ir prognozavimo priemonių, projektavimas ir plėtojimas, bendradarbiaujant su Eurostat ir Europos investicijų banku.

Ši programa taip pat gali prisidėti prie kartu su tarptautiniais projektais, susijusiais su geru ir veiksmingu IKT panaudojimu mokymui ir profesiniam lavinimui, pavyzdžiui su veikiančiais EBPO ir Unesco projektais, vykdomos veiklos.

Techninės pagalbos veikla

Be to, vykdant programą bus remiamasi veiksmais, skirtais skleisti jos rezultatus (pvz.: publikacijos, nuorodos internete, parodomieji projektai ir renginiai) ir juos perduoti, jei būtina, strateginėmis kylančių problemų arba galimybių studijomis, arba bet kuriuos kitus esminius e-mokymosi evoliucijos Europoje klausimus. Programa taip pat palaikys nuolatinį grįžtamąjį ryšį su savo vartotojais ir dalyviais bei parems jos baigiamąjį išorinį įvertinimą.

2. ĮGYVENDINIMO METODAI IR FINANSINĖS INTERVENCIJOS TVARKA

Finansavimas bus skiriamas pateikus raginimą dalyvauti konkursuose ir pateikti pasiūlymus.

Perkamos paslaugos (pvz.: atskirų atvejų studijos arba ekspertų paslaugos) finansuojamos 100 %, o lėšas galbūt pervedant būsimajai Vykdomajai agentūrai - šis klausimas šiuo metu svarstomas.

Veiksmai finansuojami:

- dotacijomis, kuriomis apmokama ne daugiau nei 80 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų su kitais šaltiniais viešajame ir (arba) privačiame sektoriuje atliekant bendradarbiavimo projektus, pvz.: struktūrinio pobūdžio novatoriškus projektus (visose veiklos kryptyse),

- dotacijomis, kuriomis apmokama ne daugiau nei 80 % reikalavimus atitinkančių e-mokymosi partnerysčių, kurioms vadovauja aukštojo mokslo įstaigos, siekiant suteikti Europos aukštajam mokslui "e-mokymosi dimensiją" ir naujus modelius, išlaidų (2 veiklos kryptis),

- skiriant 100 % finansavimą mokyklų porinių projektų paramos struktūroms, įskaitant interneto telkimosi mazgą; europiniam pedagoginės paramos tinklui, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis; skatinimo ir platinimo veiklai; ir visiems kitiems reikiamiems veiksmams, pvz.: jau veikiančių porinių projektų struktūrų analizei arba ad hoc partnerio paieškos priemonės sukūrimui. 50–80 % dotacijos skiriamos padėti remti ir platinti valstybių narių vykdomą veiklą (3 veiklos kryptis),

- 50–80 % dotacijos skiriamos padengti išlaidoms, susijusioms su informacijos komunikacijos veikla, pvz.: seminarai, vizitai, bendri pranešimai, kolegų įvertinimo ataskaitos ir panaši žinių platinimo ir jomis dalijimosi veikla (visos veiklos kryptys).

Pasiūlyme nurodyti pristatymo mechanizmai bendrais bruožais remiasi įprasta Bendrijos nuostata dėl subsidijų ir bendro finansavimo pagal išsamią finansinę paraišką. Tam tikras sritis, pvz.: paramos tinklą ir centrinę mokyklų porinių projektų veiklos tinklavietę, visiškai finansuoja Bendrija. Finansuojama paskelbus raginimą pateikti pasiūlymus ir dalyvauti konkurse.

Programą administruoja Komisija, kuriai galbūt ateityje padės Vykdomoji agentūra, kurios įsteigimo galimybė dabar analizuojama. Lėšas ketinama skirti padengti išlaidoms, susijusioms su studijomis, ekspertų susitikimais, informacija, konferencijomis ir publikacijomis, tiesiogiai siejamomis su programos tikslais, taip pat visoms kitoms techninės ir administracinės pagalbos, nesusijusios su valdžios institucijų užduotimis, išlaidoms.

--------------------------------------------------