32003D1152Oficialusis leidinys L 162 , 01/07/2003 p. 0005 - 0008


Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1152/2003/EB

2003 m. birželio 16 d.

dėl akcizais apmokestinamų produktų judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole [4] nustato, kad prie produktų, judančių tarp valstybių narių teritorijų pagal akcizų sustabdymo režimą, turi būti pridėti siuntėjo užpildyti dokumentai.

(2) 1992 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2719/92 dėl administracinio lydraščio gabenant akcizais apmokestinamus produktus pagal akcizų sustabdymo režimą [5] nustato Direktyvoje 92/12/EEB numatytų lydimųjų dokumentų formą ir turinį.

(3) Būtina turėti akcizais apmokestinamų prekių judėjimo stebėjimo kompiuterizuotą sistemą, kuri, pavyzdžiui, leistų valstybėms narėms turėti tikralaikę tokio judėjimo informaciją ir atlikti reikalingus patikrinimus, įskaitant ir patikrinimus produktų gabenimo metu, kaip apibrėžta Direktyvos 92/12/EEB 15 straipsnyje.

(4) Kompiuterizuotos sistemos sukūrimas taip pat leistų supaprastinti prekių judėjimą pagal akcizų sustabdymo režimą Bendrijos viduje.

(5) Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir stebėjimo Bendrijos viduje kompiuterizuota sistema (EMCS) turėtų būti suderinta ir, jei techniškai įmanoma, sujungta su naująja kompiuterizuota tranzito sistema (NCTS), kad būtų palengvintos administracinės ir komercinės procedūros.

(6) Įgyvendinant šį sprendimą Komisija turėtų koordinuoti valstybių narių veiklą, kad būtų užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas.

(7) Dėl tokios kompiuterizuotos sistemos dydžio ir sudėtingumo tiek Bendrijai, tiek ir valstybėms narėms reikės didelių papildomų žmogiškųjų ir finansinių išteklių. Todėl reikėtų nustatyti, kad Komisija ir valstybės narės skirtų išteklių, reikalingų tokiai sistemai sukurti ir įdiegti.

(8) Kurdamos nacionalines sudėtines dalis, valstybės narės turėtų taikyti elektroninio valdymo sistemų principus ir taikyti ūkio subjektams tokias pačias taisykles, kokios taikomos ir kitose srityse, kuriose yra įdiegtos kompiuterizuotos sistemos. Pirmiausia jos turėtų leisti ūkio subjektams, ypač šiame sektoriuje veikiančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms, naudotis šiomis nacionalinėmis sudėtinėmis dalimis kuo mažesnėmis išlaidomis; jos taip pat turėtų remti visas priemones, skirtas jų konkurencingumui išlaikyti.

(9) Taip pat kompiuterizuotoje sistemoje turėtų būti atskirtos Bendrijos ir ne Bendrijos sudėtinės dalys, Komisijos ir valstybių narių atitinkamos pareigos kuriant ir įdiegiant sistemą. Šiame kontekste Komisijai, kuriai padeda atitinkamas Komitetas, turėtų tekti pagrindinis vaidmuo koordinuojant, organizuojant ir valdant sistemą.

(10) Turėtų būti nustatytos priemonės, leidžiančios įvertinti akcizais apmokestinamų prekių stebėjimo kompiuterizuotos sistemos įgyvendinimą.

(11) Sistemą turėtų finansuoti ir Bendrija, ir valstybės narės; Bendrijos įnašas turėtų būti konkrečiai nurodytas Europos Sąjungos bendrajame biudžete.

(12) Kompiuterizuotos sistemos sukūrimas padeda stiprinti akcizais apmokestinamų prekių judėjimo vidaus rinkos aspektus. Visi su akcizais apmokestinamų prekių judėjimu susiję finansiniai klausimai turėtų būti išspręsti iš dalies pakeičiant Direktyvą 92/12/EEB. Šis sprendimas nepažeidžia bet kokių būsimų Direktyvos 92/12/EEB pakeitimų teisinio pagrindo.

(13) Kol EMCS pradės veikti, atsižvelgdama į patirtus sunkumus, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir atsižvelgdama į suinteresuotų prekybos sektorių nuomonę, Komisija turėtų ieškoti būdų pagerinti dabartinę popierinių dokumentų sistemą.

(14) Šis sprendimas nustato sistemos sukūrimo ir įdiegimo finansinę struktūrą visu jos trukmės laikotarpiu, kuri yra svarbiausias orientacinis dydis biudžeto institucijai kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo [6] 33 punkte.

(15) Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [7],

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Sukuriama Direktyvos 92/12/EEB 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų akcizais apmokestinamų produktų judėjimo ir priežiūros kompiuterizuota sistema (toliau — kompiuterizuota sistema).

2. Kompiuterizuota sistema siekiama:

a) leisti elektroniniu būdu perduoti Reglamente (EEB) Nr. 2719/92 numatytus lydimuosius dokumentus ir pagerinti patikrinimus;

b) pagerinti vidaus rinkos veikimą, supaprastinant produktų judėjimą pagal akcizų sustabdymo režimą Bendrijos viduje, suteikiant valstybėms narėms galimybę realiu laiku stebėti srautus ir prireikus atlikti reikiamus patikrinimus.

2 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija įdiegia kompiuterizuotą sistemą per šešerius metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

Veikla, susijusi su kompiuterizuotos sistemos taikymo pradžia prasideda ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

1. Kompiuterizuotą sistemą sudaro Bendrijos ir ne Bendrijos sudėtinės dalys.

2. Komisija užtikrina, kad kuriant Bendrijos sudėtines dalis kompiuterizuotoje sistemoje, kuo didesnis dėmesys būtų teikiamas tam, kad būtų panaudojama kuo daugiau NCTS ir kad būtų užtikrinta, jog kompiuterizuota sistema yra suderinta ir, jei techniškai įmanoma, integruota į NCTS, tokiu būdu siekiant sukurti integruotą kompiuterizuotą sistemą akcizais apmokestinamų prekių judėjimui Bendrijos viduje bei iš trečiųjų šalių ar į jas gabenamų akcizais bei kitais mokesčiais apmokestinamų prekių judėjimui prižiūrėti.

3. Bendrijos sudėtinės dalys sistemoje yra bendros specifikacijos, techniniai produktai, bendro ryšio tinklo/bendro sistemų sąsajos įtaiso tinklo paslaugos ir koordinavimo paslaugos, kuriomis naudojasi visos valstybės narės, išskyrus bet kokių tokių paslaugų variantus ar specialius pritaikymus, skirtus atitikti nacionaliniams reikalavimams.

4. Ne Bendrijos sudėtinės dalys sistemoje yra nacionalinės specifikacijos, nacionalinės duomenų bazės, kurios yra sistemos dalis, Bendrijos ir ne Bendrijos sudėtinių dalių tinklo ryšiai ir bet kokia programinė įranga ar įranga, kurią valstybė narė laiko būtina, kad jos administracija galėtų visapusiškai naudotis sistema.

4 straipsnis

1. Komisija, laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, koordinuoja Bendrijos ir ne Bendrijos sudėtinių dalių kompiuterizuotoje sistemoje įdiegimą ir veikimą, pirmiausia:

a) infrastruktūrą ir priemones, kurių reikia sistemos vidaus ryšiams ir bendrai sąveikai užtikrinti;

b) parengia kuo didesnio saugumo politiką, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie duomenų ir būtų užtikrintas sistemos vientisumas;

c) priemones, leidžiančias naudotis duomenimis, kad būtų galima kovoti su sukčiavimu.

2. Siekdama 1 dalyje nurodytų tikslų, Komisija sudaro reikiamas Bendrijos sudėtinių dalių kompiuterizuotoje sistemoje įdiegimo sutartis ir, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, susirinkusiomis 7 straipsnio 1 dalyje nurodytame Komitete, parengia pagrindinį planą bei valdymo planus, kurių reikia sistemai įdiegti ir veikti.

Pagrindiniame plane ir valdymo planuose nurodomos pagrindinės ir įprastinės funkcijos, kurias turi atlikti Komisija ir kiekviena valstybė narė. Valdymo planuose nustatomos kiekvienam pagrindiniame plane nurodytam projektui įgyvendinti reikalingų funkcijų įvykdymo datos.

5 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad iki 4 straipsnio 2 dalyje nurodytuose valdymo planuose nustatytų datų jos įvykdys joms paskirtas pagrindines ir įprastines funkcijas.

Jos praneša Komisijai apie kiekvienos funkcijos rezultatus ir jos įvykdymo datą. Savo ruožtu Komisija informuoja apie tai 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą Komitetą.

2. Nė viena valstybė narė negali imtis jokių su kompiuterizuotos sistemos įdiegimu ar veikimu susijusių veiksmų, kurie galėtų paveikti sistemos vidaus ryšius ir bendrą jos sąveiką ar veikimą.

Valstybė narė, norėdama imtis bet kokios priemonės, kuri galėtų paveikti sistemos vidaus ryšius ir bendrą jos sąveiką ar veikimą, turi gauti išankstinį Komisijos sutikimą; Komisija veikia laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

3. Valstybės narės reguliariai informuoja Komisiją apie bet priemones, kurių jos ėmėsi, kad jų administracijos galėtų visapusiškai naudotis kompiuterizuota sistema. Savo ruožtu Komisija informuoja apie tai 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą Komitetą.

6 straipsnis

Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės, susijusios su kompiuterizuotos sistemos įdiegimu ir veikimu bei su 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje nurodytais dalykais, priimamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos. Šios įgyvendinimo priemonės neturi įtakos Bendrijos nuostatoms dėl netiesioginių mokesčių surinkimo ir patikrinimo ar dėl administracinio bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos netiesioginių mokesčių srityje.

7 straipsnis

1. Komisijai padeda Akcizų komitetas, įsteigtas pagal Direktyvos 92/12/EEB 24 straipsnį.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis — trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

1. Komisija imasi visų kitų reikalingų veiksmų, kad patikrintų, ar iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamos priemonės yra vykdomos tinkamai ir laikantis šio sprendimo nuostatų.

Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, susirinkusiomis 7 straipsnio 1 dalyje nurodytame Komitete, Komisija stebi įvairius kompiuterizuotos sistemos kūrimo ir diegimo etapus, kad galėtų nustatyti, ar buvo pasiekta užsibrėžtų tikslų bei parengti gaires, kaip padidinti kompiuterizuotos sistemos įgyvendinimo veiklos veiksmingumą.

2. Praėjus 30 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Komisija pateikia 7 straipsnio 1 dalyje nurodytam Komitetui stebėjimo veiklos tarpinę ataskaitą. Prireikus šioje ataskaitoje nustatomi metodai ir kriterijai, kuriais reikėtų vadovautis vėliau vertinant kompiuterizuotos sistemos veikimą.

3. 2 straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodyto šešerių metų laikotarpio pabaigoje Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie kompiuterizuotos sistemos įgyvendinimą. Ataskaitoje, inter alia, nustatomi metodai ir kriterijai, kuriais reikėtų vadovautis vėliau vertinant sistemos veikimą.

9 straipsnis

Apie kompiuterizuotos sistemos kūrimą ir diegimą Komisija informuoja šalis, pateikusias paraiškas tapti Europos Sąjungos narėmis. Jei nori, šios šalys gali dalyvauti atliekamuose bandymuose.

10 straipsnis

1. Pagal 2 ir 3 dalių nuostatas Bendrija ir valstybės narės dalijasi kompiuterizuotos sistemos įdiegimo išlaidas.

2. Bendrija dengia Bendrijos sudėtinių dalių kompiuterizuotoje sistemoje sukūrimo, įsigijimo, įdiegimo ir palaikymo išlaidas, taip pat Bendrijos sudėtinių dalių, įdiegtų Komisijos patalpose, ar Komisijos paskirto subrangovo einamąsias veiklos išlaidas.

3. Valstybės narės dengia ne Bendrijos sudėtinių dalių sistemoje įdiegimo ir veikimo išlaidas, taip pat Bendrijos sudėtinių dalių, įdiegtų šių valstybių institucijų patalpose, ar atitinkamos valstybės narės paskirto subrangovo einamąsias veiklos išlaidas.

11 straipsnis

1. Kompiuterizuotai sistemai finansuoti 2 straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytu laikotarpiu iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto skiriama 35 mln. eurų suma.

Metinius asignavimus, įskaitant asignavimus, skirtus naudojimuisi sistema ir jos veikimui pasibaigus nurodytam įgyvendinimo laikotarpiui, finansinės perspektyvos ribose, tvirtina biudžeto institucija.

2. Valstybės narės įvertina ir skirsto biudžetą bei žmogiškuosius išteklius, kurių reikia 5 straipsnyje nurodytiems jų įsipareigojimams įvykdyti. Komisija ir valstybės narės teikia žmogiškuosius, biudžetinius ir techninius išteklius, kurių reikia kompiuterizuotai sistemai įdiegti ir veikti.

12 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

13 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2003 m. birželio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Papandreou

[1] OL C 51 E, 2002 2 26, p. 372.

[2] OL C 221, 2002 9 17, p. 1.

[3] 2003 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2003 m. sausio 21 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 64 E, 2003 3 18, p. 1) ir 2003 m. balandžio 8 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2003 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 76, 1992 3 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2000/47/EB (OL L 193, 2000 7 29, p. 73).

[5] OL L 276, 1992 9 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2225/93 (OL L 198, 1993 8 7, p. 5).

[6] OL C 172, 1999 6 18, p. 1.

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------