32003D0779Oficialusis leidinys L 285 , 01/11/2003 p. 0038 - 0041


Komisijos sprendimas

2003 m. spalio 31 d.

nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant gyvūnų žarnas iš trečiųjų šalių

(pranešta dokumentu Nr. C(2003) 3988)

(Tekstas svarbus EEE)

(2003/779/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvą 92/118/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius produktų, kuriems netaikomi minėti reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 89/662/EEB A priedo I dalyje, ir, ligų sukėlėjų atžvilgiu, Direktyvoje 90/425/EEB, prekybą Bendrijoje ir jų importą į Bendriją [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2003/721/EB [2], ypač į jos 10 straipsnio 2 dalies a ir c punktus,

kadangi:

(1) 1994 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimas 94/187/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant gyvūnų žarnas iš trečiųjų šalių [3] kelis kartu buvo iš esmės keistas [4]. Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas sprendimas turėtų būti kodifikuotas.

(2) Direktyvos 92/118/EEB I priedo 2 punktas leidžia importuoti iš trečiųjų šalių gyvūnų žarnas, kurios buvo apdorotos nustatytu būdu.

(3) Siekiant garantuoti žarnų apdorojimą nustatytu būdu, turi būti nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai ir veterinarinis sertifikavimas.

(4) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės leidžia importuoti iš bet kurios trečiosios šalies gyvūnų žarnas, dėl kurių pateikiamas I priede nustatytas veterinarijos sertifikatas, kurį sudaro vienas lapas ir kuris surašomas bent viena importo kontrolę atliekančios valstybės narės valstybine kalba.

2 straipsnis

Sprendimas 94/187/EB panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir aiškinamos pagal III priede pateiktą koreliacijos lentelę.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 62, 1993 3 15, p. 49.

[2] OL L 260, 2003 10 11, p. 21.

[3] OL L 89, 1994 4 6, p. 18.

[4] Žr. šio sprendimo II priedą.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Panaikintas sprendimas ir jo pakeitimai

Sprendimas 94/187/EB | (OL L 89, 1994 4 6, p. 18) |

Sprendimas 94/461/EB, tik 2 straipsnis | (OL L 189, 1994 7 23, p. 88) |

Sprendimas 94/775/EB, tik 2 straipsnis | (OL L 310, 1994 12 3, p. 77) |

Sprendimas 95/88/EB, tik 1 straipsnis | (OL L 69, 1995 3 29, p. 45) |

Sprendimas 95/230/EB, tik 1 straipsnis | (OL L 154, 1995 7 5, p. 19) |

Sprendimas 96/106/EB, tik 1 straipsnis | (OL L 24, 1996 1 31, p. 34) |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Sprendimas 94/187/EB | šis sprendimas |

1 straipsnis | 1 straipsnis |

– | 2 straipsnis |

2 straipsnis | – |

3 straipsnis | 3 straipsnis |

Priedas | I priedas |

– | II priedas |

– | III priedas |

--------------------------------------------------