32003D0642Oficialusis leidinys L 226 , 10/09/2003 p. 0027 - 0027


Tarybos sprendimas 2003/642/TVR

2003 m. liepos 22 d.

dėl Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, taikymo Gibraltarui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į Konvenciją dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais [1] (toliau – "Konvencija dėl korupcijos"),

kadangi:

(1) Konvencija dėl korupcijos buvo parengta 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu,

(2) Konvencijoje dėl korupcijos nenumatyta nuostata dėl jos taikymo Gibraltarui.

(3) Konvencija dėl korupcijos ir keletas kitų konvencijų, parengtų remiantis tuo pačiu pagrindu, buvo sudarytos pagal Europos Sąjungos sutarties VI antrašinę dalį iki 2000 m. birželio 1 d. [2] ir tuo metu nebuvo numatyta jas taikyti Gibraltarui.

(4) Jungtinė Karalystė yra atsakinga už Gibraltaro tarptautinius santykius.

(5) Reikėtų, kad Konvencija dėl korupcijos būtų taikoma Gibraltarui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Konvencija dėl korupcijos taikoma Gibraltarui.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2003 m. liepos 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Alemanno

[1] OL C 195, 1997 6 25, p. 1.

[2] Data, kurią įsigaliojo Ispanijos ir Jungtinės Karalystės susitarimai dėl Gibraltaro insitucijų pagal ES ir EB priemones ir susijusias sutartis.

--------------------------------------------------