32003D0629Oficialusis leidinys L 218 , 30/08/2003 p. 0051 - 0054


Komisijos Sprendimas

2003 m. rugpjūčio 27 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/367/EB, sukuriantį statybos produktų atsparumo ugniai savybių klasifikacijos sistemą, susijusią su dūmams ir kaitrai atsparių produktų naudojimu

(pranešta dokumentu Nr. C(2003) 2851)

(tekstas svarbus EEE)

(2003/629/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB [2], ypač į jos 20 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/367/EB, įgyvendinantis Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų, statinių ir jų dalių atsparumo ugniai klasifikavimo [3], siekiant jį suderinti su technikos pažanga, turėtų apimti ir dūmams bei kaitrai atsparius produktus.

(2) Sprendimas 2000/367/EB turėtų būti atitinkamai pakeistas.

(3) Šiame Sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2000/367/EB priedas yra iš dalies pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. rugpjūčio 27 d.

Komisijos vardu

Erkki Liikanen

Komisijos narys

[1] OL L 40, 1989 2 11, p. 12.

[2] OL L 220, 1993 8 30, p. 1.

[3] OL L 133, 2000 6 6, p. 26.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Sprendimo 2000/367/EB priedas iš dalies keičiamas taip.

1. Skirsnis "ŽYMENYS" iš dalies keičiamas taip:

a) į lentelę įrašomos šios papildomos eilutės:

"D | Patvarumo laikas esant pastoviai temperatūrai |

DH | Patvarumo laikas esant standartinei laiko ir temperatūros kreivei |

F | Varomų dūmų ir kaitros ventiliatorių naudingumas |

B | Savaiminių dūmų ir kaitros ventiliatorių naudingumas" |

b) 2 pastaboje "EN 13501-4" įrašomas po "EN 13501-3".

2. Skirsnis "KLASIFIKACIJOS" iš dalies pakeičiamas taip:

a) 2 punktas iš dalies pakeičiamas taip:

i) į lentelę apie sienas įrašomos papildomos klasės RE360, REI360, REI-M360 ir REW360;

ii) į klasifikacijos lentelės dalį apie grindis ir stogus:

- virš eilutės "RE" įterpiama eilutė "R" su įrašyta klase R30,

- į atitinkamas eilutes įrašomos papildomos klasės RE360 ir REI360;

b) 3 punkte žodžiai "priešgaisrinėms perdangoms, denginiams ir pertvaroms" pakeičiami žodžiais "priešgaisrinėms perdangoms, plokštėms, viršutiniams tinko sluoksniams, denginiams ir pertvaroms";

c) 4 punktas iš dalies pakeičiamas taip:

i) į lentelę, skirtą "pertvaroms (įskaitant tas pertvaras, kurios turi neizoliuotų dalių)", įrašomos papildomos klasės EI-M180 ir EI-M240;

ii) į lentelę, skirtą "konvejerių ir kanalinių transportavimo sistemų dangčiams", tekstas "Pastabų" skiltyje pakeičiamas taip: "I klasifikacija baigiama pažymint "1" arba "2", siekiant nurodyti, kuriuo izoliacinių savybių apibrėžimu buvo vadovautasi. I klasifikacija sukuriama tiems atvejams, kai bandomieji vamzdžiai arba vamzdelių konfigūracijos įvertinti neatsižvelgiant į konvejerių dangčius. Pridėtas žymuo "C" reiškia, kad produktas atitinka ir "savaiminio užsidarymo" kriterijų (bandymas atitinka/neatitinka) (*)";

iii) lentelė, skirta

"sienų ir lubų dangai"

, pakeičiama taip:

"Pastabos:

"Žymėjimas ""1"" arba ""2"" parodo, kokios medžiagos, atsparumo ugniai kriterijai ir naudojimo taisyklės panaudotos šioje klasifikacijoje."

"Taikoma | sienų ir lubų dangai |

Standartas (-ai) | EN 13501-2; EN 14135 |

Klasifikacija:

K1 | 10 | | | | | | | | |

K2 | 10 | | 30 | | 60 | | | | |

d) pridedamas papildomas 7 punktas:

"7. Dūmams ir kaitrai atsparūs produktai

Šiame skirsnyje nurodyti standartai vis dar kuriami, todėl gali būti pataisyti arba patobulinti.

"Pastabos:

"Klasifikacija baigiama pažymint ""atskira"", siekiant nurodyti, kad produktas skirtas naudoti tik atskirose patalpose.

"Be to, žymenys ""v"e"" ir (arba) ""h"o"" nurodo tinkamumą naudoti vertikaliai ir (arba) horizontaliai.

""S"" parodo, kad ištekėjimo rodiklis mažesnis nei 5 m"3"/val./m"2" (visų vamzdelių, nepažymėtų ""S"" ištekėjimo rodiklis turi būti mažesnis nei 10 m"3"/val./m"2").

""500"", ""1000"", ""1500"" parodo tinkamumą naudoti iki šių dydžių slėgio, išmatuoto aplinkos temperatūroje.

Taikoma | Dūmų išleidimo vamzdeliams, skirtiems atskirai patalpai |

Standartas (-ai) | EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-9; EN 12101-7 |

Klasifikacija: –

E300 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

E600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Pastabos:

"Klasifikacija baigiama pažymint ""multi"", siekiant nurodyti, kad produktas skirtas naudoti tik daugelyje patalpų.

"Be to, žymenys ""v"e"" ir (arba) ""h"o"" nurodo tinkamumą naudoti vertikaliai ir (arba) horizontaliai.

""S"" parodo, kad ištekėjimo rodiklis mažesnis nei 5 m"3"/val./m"2" (visų vamzdelių, nepažymėtų ""S"" ištekėjimo rodiklis turi būti mažesnis nei 10 m"3"/val./m"2").

""500"", ""1000"", ""1500"" parodo tinkamumą naudoti iki šių dydžių slėgio, išmatuoto aplinkos temperatūroje.

Taikoma | Dūmų išleidimo vamzdeliams, skirtiems daugeliui patalpų |

Standartas (-ai) | EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-8; EN 12101-7 |

Klasifikacija: –

EI | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Pastabos:

"Klasifikacija baigiama pažymint ""atskira"", siekiant nurodyti, kad produktas skirtas naudoti tik atskirose patalpose.

""HOT 400/30"" (aukšta darbinė temperatūra) parodo, kad sklendė 30 minučių gali būti atidaryta arba uždaryta, kai temperatūra siekia 400 "o"C (naudoti tik su E"600" klasifikacija).

"Žymenys ""v"ed"", ""v"ew"", ""v"edw"" ir (arba) ""h"od"", ""h"ow"", ""h"odw"" nurodo tinkamumą naudoti vertikaliai ir (arba) horizontaliai montuojant tiek vamzdeliuose, tiek ir sienoje.

""S"" parodo, kad ištekėjimo rodiklis mažesnis nei 200 m"3"/val./m"2". Visų vamzdelių, nepažymėtų ""S"" ištekėjimo rodiklis turi būti mažesnis nei 360 m"3"/val./m"2". Visoms sklendėms, kurių ištekėjimo rodiklis mažesnis nei 200 m"3"/val./m"2", galioja ši reikšmė, o visoms sklendėms, kurių ištekėjimo rodiklis yra tarp 200 m"3"/val./m"2" ir 360 m"3"/val./m"2", galioja 360 m"3"/val./m"2" reikšmė. Ištekėjimo rodikliai galioja tiek normaliai, tiek ir aukštai aplinkos temperatūrai.

""500"", ""1000"", ""1500"" parodo tinkamumą naudoti iki šių dydžių slėgio, išmatuoto aplinkos temperatūroje.

""AA"" arba ""MA"" parodo, ar įtaisas įsijungia automatiškai, ar valdomas rankiniu būdu.

""i →o"", ""i← o"" arba ""i↔ o"" parodo, ar eksploataciniai reikalavimai įtaisui įvykdomi iš vidaus į išorę, iš išorės į vidų ar abiem kryptimis.

""C"300"", ""C"10000"", ""C"mod"" parodo, kad sklendę galima naudoti tik dūmų išleidimo sistemose, kombinuotose dūmų išleidimo ir vėdinimo sistemose arba kaip reguliavimo sklendę dūmų išleidimo ir vėdinimo sistemose.

Taikoma | Dūmų išleidimo sklendėms, skirtoms atskirai patalpai |

Standartas (-ai) | EN 13501-4; EN 1363-1, 3; EN 1366-9, 10; EN 12101-8 |

Klasifikacija: –

E300 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

E600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Pastabos:

"Klasifikacija baigiama pažymint ""multi"", siekiant nurodyti, kad produktas tinka naudoti daugelyje patalpų.

""HOT 400/30"" (aukšta darbinė temperatūra) parodo, kad sklendė 30 minučių gali būti atidaryta arba uždaryta, kai temperatūra siekia 400 "o"C.

"Žymenys ""v"ed"", ""v"ew"", ""v"edw"" ir (arba) ""h"od"", ""h"ow"", ""h"odw"" nurodo tinkamumą naudoti vertikaliai ir (arba) horizontaliai montuojant tiek vamzdeliuose, tiek ir sienoje.

""S"" parodo, kad ištekėjimo rodiklis mažesnis nei 200 m"3"/val./m"2". Visų vamzdelių, nepažymėtų ""S"" ištekėjimo rodiklis turi būti mažesnis nei 360 m"3"/val./m"2". Visoms sklendėms, kurių ištekėjimo rodiklis mažesnis nei 200 m"3"/val./m"2", galioja ši reikšmė, o visoms sklendėms, kurių ištekėjimo rodiklis yra tarp 200 m"3"/val./m"2" ir 360 m"3"/val./m"2", galioja 360 m"3"/val./m"2" reikšmė. Ištekėjimo rodikliai galioja tiek normaliai, tiek ir aukštai aplinkos temperatūrai.

""500"", ""1000"", ""1500"" parodo tinkamumą naudoti iki šių dydžių slėgio, išmatuoto aplinkos temperatūroje.

""AA"" arba ""MA"" parodo, ar įtaisas įsijungia automatiškai, ar valdomas rankiniu būdu.

""i → o"", ""i← o"" arba ""i ↔o"" parodo, ar eksploataciniai reikalavimai įtaisui įvykdomi iš vidaus į išorę, iš išorės į vidų ar abiem kryptimis.

""C"300"", ""C"10000"", ""C"mod"" parodo, kad sklendę galima naudoti tik dūmų išleidimo sistemose, kombinuotose dūmų išleidimo ir vėdinimo sistemose arba kaip reguliavimo sklendę dūmų išleidimo ir vėdinimo sistemose.

Taikoma | Dūmų išleidimo sklendėms, skirtoms daugeliui patalpų |

Standartas (-ai) | EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-2, 8, 10; EN 12101-8 |

Klasifikacija:

EI | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

E | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Pastabos:

""A"" - bet koks laiko tarpas, didesnis nei 120 minučių.

Taikoma | Užtvaros dūmams |

Standartas (-ai) | EN 13501-4; EN 1363-1, 2; EN 12101-1 |

Klasifikacija: D

D600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | A |

DH | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | A |

"Pastabos

Taikoma | Varomiems dūmų ir kaitros ventiliatoriams, sujungimams |

Standartas (-ai) | EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3; ISO 834-1 |

Klasifikacija: F

F200 | | | | | | | 120 | | | |

F300 | | | | | 60 | | | | | |

F400 | | | | | | 90 | 120 | | | |

F600 | | | | | 60 | | | | | |

F842 | | | 30 | | | | | | | |

"Pastabos:

"Ženklas ""θ"" parodo aplinkos sąlygas (temperatūrą).

Taikoma | Savaiminiams dūmų ir kaitros ventiliatoriams |

Standartas (-ai) | EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2 |

Klasifikacija: B

B300 | | | 30 | | | | | | | |

B600 | | | 30 | | | | | | | |

Bθ | | | 30" | | | | | | | |

--------------------------------------------------