32003D0224Oficialusis leidinys L 083 , 01/04/2003 p. 0070 - 0072


Komisijos sprendimas

2003 m. kovo 21 d.

dėl standarto EN 1495:1997 "Kėlimo platformos. Bokštinės darbo platformos" nuorodų skelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/37/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2003) 831)

(tekstas svarbus EEE)

(2003/224/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/37/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su mašinomis, suderinimo [1] su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/79/EB [2], ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į nuolatinio komiteto, įsteigto pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [3], su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB [4], 5 straipsnį, nuomonę,

kadangi:

(1) Direktyvos 98/37/EB 2 straipsnis numato, kad mašinas galima teikti į rinką ir pradėti eksploatuoti tik tuomet, jei tinkamai įrengtos, techniškai prižiūrimos ir naudojamos pagal paskirtį jos nekelia pavojaus asmenų, naminių gyvūnų ar nuosavybės saugai.

(2) Kai nacionalinis standartas, kuris perkelia į nacionalinius teisės aktus darnųjį standartą ir kurio nuorodos yra skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, reglamentuoja vieną ar daugiau esminių saugos reikalavimų, pagal tokį standartą pagaminta mašina laikoma atitinkančia tam tikrus esminius reikalavimus.

(3) Valstybės narės turi paskelbti nacionalinių standartų, kurie perkelia į nacionalinius teisės aktus darniuosius standartus ir yra skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nuorodas.

(4) Pagal Direktyvos 98/37/EB 6 straipsnio 1 dalį Nyderlandai pateikė oficialų protestą dėl to, kad 1997 m. balandžio 21 d. Europos standartizacijos komiteto (CEN) patvirtintas standartas EN 1495:1997, kurio nuorodos buvo paskelbtos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje [5] 1998 m. kovo 13 d., nevisiškai atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus.

(5) Komisija pripažįsta, kad atitinkamų mašinų naudojimas galėtų būti pavojingas, kadangi standartas EN 1495:1997 neatitinka esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su mašinų ir saugos komponentų projektavimu ir statyba, nustatytų Direktyvos 98/37/EB I priede, visų pirma – reikalavimuose 1.5.15 "Slydimo, užkliuvimo ir griuvimo rizika", 1.7.4 "Instrukcijos" ir 6.3 "Žmonių iškritimo iš vežimėlio rizika". Dėl standarto EN 1495:1997 5.3.2.4 punkto, 7.1.2.12 punkto paskutinės pastraipos, 8 lentelės ir 9 paveikslo Komisija mano, kad priemonės, kurių buvo imtasi platformą projektuojant ir statant, neleidžia suteikti aukšto saugos lygio, kuris būtų garantuojamas naudojant gaminį pagal visas numatomas paskirtis.

(6) Saugos ir teisinio aiškumo sumetimais, skelbiant nuorodas į tą standartą turėtų būti skelbiamas ir atitinkamas perspėjimas, o valstybės narės turėtų papildyti tokiu pat perspėjimu savo nacionalinius standartus, kuriais į jų teisės aktus perkeliamas standartas EN 1495:1997.

(7) Nuoroda į standartą EN 1495:1997 turėtų būti dar kartą paskelbta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nuorodos į standartą EN 1495:1997 pakeičiamos priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Valstybės narės pagal Direktyvos 98/37/EB 5 straipsnio 2 dalį skelbdamos nuorodas į nacionalinį standartą, kuriuo į jų teisės aktus perkeliamas standartas EN 1495:1997, prideda perspėjimą, tapatų nurodytam priede pateiktoje nuorodoje į standartą EN 1495:1997.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Erkki Liikanen

Komisijos narys

[1] OL L 207, 1998 7 23, p. 1.

[2] OL L 331, 1998 12 7, p. 1.

[3] OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

[4] OL L 217, 1998 8 5, p. 18.

[5] OL C 78, 1998 3 13, p. 2.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Europos darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodų skelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/37/EB

Perspėjimas

. Ši publikacija neskirta standarto EN 1495:1997 5.3.2.4 punktui, 7.1.2.12 punkto paskutinei pastraipai, 8 lentelei ir 9 paveikslui, kuriems ji nenumato atitikties Direktyvos 98/37/EB nuostatoms.

OEN | Nuoroda | Darniųjų standartų pavadinimas |

CEN | EN 1495:1997 | Kėlimo platformos. Bokštinės darbo platformos |

Pastaba:

Visą informaciją apie galimybę gauti standartus galima gauti iš Europos standartizacijos organizacijų arba nacionalinių standartizacijos institucijų, kurių sąrašas pateiktas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB [2] priede.

Nuorodų paskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai yra parengti visomis Bendrijos kalbomis.

Komisija užtikrina šio sąrašo atnaujinimą.

Ankstesniuose Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidimuose yra paskelbti kiti su mašinomis susiję darnieji standartai. Visas atnaujintas sąrašas yra pateikiamas interneto Europos tarnybinėje stotyje, adresu:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html.

[2] OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

--------------------------------------------------