32003D0035Oficialusis leidinys L 011 , 16/01/2003 p. 0052 - 0053


Komisijos sprendimas

2003 m. sausio 10 d.

iš esmės pripažįstantis dokumentų, pateiktų nuodugniai patikrinti dėl M benalaksilo, bentiavalikarbo, 1-metilciklopropeno, protiokonazolo ir fluoksastrobino galimo įrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą, išsamumą

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 5575)

(tekstas svarbus EEE)

(2003/35/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/81/EB [2], ypač į jos 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Direktyvoje 91/414/EEB yra numatyta parengti veikliųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti augalų apsaugos produktuose, Bendrijos sąrašą,

(2) 2002 m. vasario 22 d. Isagro, Italija, pateikė Portugalijos institucijoms dokumentus dėl veikliosios medžiagos M benalaksilo ir paraišką siekti jos įrašymo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. 2002 m. balandžio 19 d. Kumiai Chemicals Industry Co Ltd pateikė Belgijos institucijoms dokumentus dėl veikliosios medžiagos bentiavalikarbo. 2002 m. vasario 28 d. Rohm and Haas pateikė Jungtinės Karalystės institucijoms dokumentus dėl veikliosios medžiagos 1-metilciklopropeno. 2002 m. kovo 25 d. Bayer Crop Science pateikė Jungtinės Karalystės institucijoms dokumentus dėl veikliosios medžiagos pritiokonazolo. 2002 m. kovo 25 d. Bayer Crop Science pateikė Jungtinės Karalystės institucijoms dokumentus dėl veikliosios medžiagos fluoksastrobino.

(3) Portugalijos, Belgijos ir Jungtinės Karalystės institucijos pranešė Komisijai, kad, atrodo, jog po pradinio patikrinimo minėtų veikliųjų medžiagų dokumentai atitinka Direktyvos 91/414/EEB II priedo duomenų ir informacijos reikalavimus. Be to, atrodo, kad pateikti dokumentai atitinka Direktyvos 91/414/EEB III priedo duomenų ir informacijos reikalavimus, keliamus vienam augalų apsaugos produktui, savo sudėtyje turinčiam minėtos veikliosios medžiagos. Pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį atitinkami pareiškėjai dokumentus vėliau pateikė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms bei perdavė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui.

(4) Šiuo sprendimu turėtų būti oficialiai patvirtinta Bendrijos lygiu, kad dokumentai laikomi iš esmės atitinkančiais II priede numatytus duomenų ir informacijos reikalavimus, o bent vieno augalų apsaugos produkto, savo sudėtyje turinčio minimos veikliosios medžiagos, atveju – Direktyvos 91/414/EEB III priedo reikalavimus.

(5) Šis sprendimas neturėtų pažeisti Komisijos teisės prašyti pareiškėjo pateikti paskirtai valstybei narei pranešėjai papildomų duomenų arba informacijos apie konkrečią cheminę medžiagą tam tikriems dokumentų klausimams išsiaiškinti.

(6) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede nurodytų veikliųjų medžiagų dokumentai, pateikti Komisijai ir valstybėms narėms norint pasiekti, kad cheminės medžiagos būtų įrašytos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, iš esmės atitinka Direktyvos 91/414/EEB II priede nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

Atsižvelgiant į siūlomą naudojimą, dokumentai atitinka Direktyvos 91/414/EEB III priede nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus vienam augalų apsaugos produktui, savo sudėtyje turinčiam veikliosios medžiagos.

2 straipsnis

Valstybės narės pranešėjos tęsia nuodugnų atitinkamų dokumentų tikrinimą ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per metus nuo šio sprendimo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dienos, pateikia Komisijai savo patikrinimų išvadas kartu su rekomendacijomis dėl minėtos veikliosios medžiagos įrašymo arba neįrašymo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ir visas su tuo susijusias sąlygas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

[2] OL L 276, 2002 10 12, p. 28.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS, KURIOMS TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS

Nr. | Įprastas pavadinimas CIPAC identifikavimo Nr. | Pareiškėjas | Paraiškos data | Valstybė narė pranešėja |

1 | M benalaksilas nepriskirtas | Isagro, Italija | 2002 2 22 | PT |

2 | Bentiavalikarbas CIPAC Nr. 744 | Kumiai Chemicals Industry CoLtd | 2002 4 19 | BE |

3 | 1-metilciklopropenas nepriskirtas | Rohm and Haas | 2002 2 28 | JK |

4 | Protiokonazolas CIPAC Nr. 745 | Bayer AG | 2002 3 25 | JK |

5 | Fluoksastrobinas CIPAC Nr. 746 | Bayer AG | 2002 3 25 | JK |

--------------------------------------------------