32003D0023(01)Oficialusis leidinys L 009 , 15/01/2004 p. 0040 - 0041


Europos centrinio banko sprendimas

2003 m. gruodžio 18 d.

iš dalies keičiantis 2001 m. gruodžio 6 d. sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos

(ECB/2003/23)

(2004/49/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106 straipsnio 1 dalį, ir į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 16 straipsnį,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos [1],

kadangi:

(1) Sprendimo ECB/2001/15 1 straipsnio c punktas apibrėžia "pasirašyto kapitalo raktą" remdamasis 1998 m. gruodžio 1 d. Sprendimu ECB/1998/13 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos centrinio banko kapitalo rakte [2],

(2) Sprendimo ECB/2001/15 1 straipsnio d punktas apibrėžia "banknotų paskirstymo raktą" remdamasis Sprendimo ECB/2001/15 priedu, kuris apibrėžia 2002 m. sausio 1 d. taikomą raktą.

(3) 2003 m. gruodžio 18 d. Sprendimas ECB/2003/17 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte [3] nuo 2004 m. sausio 1 d. panaikina Sprendimą ECB/1998/13 ir nustato naujus indeksus, skiriamus nacionaliniams centriniams bankams (NCB) ECB kapitalo pasirašymo rakte.

(4) Sprendimas ECB/2001/15 turi būti atitinkamai pakeistas norint nustatyti nuo 2004 m. sausio 1 d. taikomą banknotų paskirstymo raktą. Toks pakeitimas taip pat turėtų pateikti bendrą termino "pasirašytas kapitalo raktas" apibrėžimą tam, kad ateityje būtų išvengta Sprendimo ECB/2001/15 dalinių pakeitimų kiekvieną kartą, kai yra koreguojamas ECB kapitalo raktas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo ECB/2001/15 daliniai pakeitimai

Sprendimas ECB/2001/15 yra iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnio c punktas keičiamas taip:

"c) "pasirašyto kapitalo raktas" — tai NCB dalys (išreikštos procentais) ECB pasirašytame kapitale, gautos taikant Statuto 29.1 straipsnyje nurodytus nacionalinių centrinių bankų indeksus rakte ir taikomus atitinkamais finansiniais metais."

2. 1 straipsnio d punktas pakeičiamas taip:

"d) "banknotų paskirstymo raktas" — tai procentinės dalys, gautos atsižvelgiant į ECB dalį visoje eurų banknotų emisijoje ir nacionalinių centrinių bankų daliai visoje eurų banknotų emisijoje pritaikius pasirašyto kapitalo raktą (suapvalinus iki 0,0005 procento punkto dauginio). Jei gautos procentinės dalys nesudaro 100 %, skirtumas išlyginamas: (i) jei visa suma yra mažesnė už 100 %, prie mažiausios dalies (dalių) didėjančia tvarka pridedant 0,0005 procentinio punkto kol tiksliai gaunama 100 %, arba (ii) jei visa suma yra didesnė už 100 %, iš didžiausios dalies (dalių) mažėjančia tvarka atimant 0,0005 procentinio punkto kol tiksliai gaunama 100 %. Šio sprendimo priedas nurodo nuo 2004 m. sausio 1 d. taikomą banknotų paskirstymo raktą."

3. Sprendimo ECB/2001/15 priedas keičiamas šio sprendimo priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. sausio 1 d.

2. Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2003 m. gruodžio 18 d.

ECB Valdančiosios tarybos vardu

Jean-Claude Trichet

[1] OL L 337, 2001 12 20, p. 52.

[2] OL L 125, 1999 5 19, p. 33.

[3] OL L 9, 2004 1 15, p. 27.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

BANKNOTŲ PASKIRSTYMO RAKTAS 2004 M. SAUSIO 1 D.

(%) |

Europos centrinis bankas | 8,0000 |

Nationale Bank van Belgiė/Banque Nationale de Belgique | 3,2690 |

Deutsche Bundesbank | 27,0365 |

Bank of Greece | 2,4970 |

Banco de España | 10,1430 |

Banque de France | 19,0815 |

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 1,1845 |

Banca d'Italia | 16,8345 |

Banque centrale du Luxembourg | 0,1975 |

De Nederlandsche Bank | 5,1205 |

Oesterreichische Nationalbank | 2,6590 |

Banco de Portugal | 2,3255 |

Suomen Pankki | 1,6515 |

Iš viso | 100,0000 |

--------------------------------------------------