32003D0018(01)Oficialusis leidinys L 009 , 15/01/2004 p. 0029 - 0030


Europos centrinio banko sprendimas

2003 m. gruodžio 18 d.

nustatantis dalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams Europos centrinio banko kapitalui apmokėti būtinas priemones

(ECB/2003/18)

(2004/44/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 28.3 straipsnį,

kadangi:

(1) 1998 m. birželio 9 d. Sprendimas ECB/1998/2 nustatantis Europos centrinio banko kapitalui apmokėti būtinas priemones [1], nustatė, kaip ir kokia apimtimi valstybių narių, ketinančių įsivesti eurą 1999 m. sausio 1 d., nacionaliniai centriniai bankai (NCB) turi apmokėti Europos centrinio banko (ECB) kapitalą,

(2) 2000 m. lapkričio 16 d. Sprendimo ECB/2000/14 dėl Bank of Greece ECB kapitalo apmokėjimo, savo dalies įnešimo į ECB atsargas ir atidėjimus, pradinio užsienio atsargų sumos pervedimo į ECB ir susijusių klausimų 2 straipsnis [2], kartu su 1998 m. gruodžio 1 d. Sprendimu ECB/1998/14, nustatančiu nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams Europos centrinio banko kapitalui apmokėti būtinas priemones [3], nustatė, kaip ir kokia apimtimi Bank of Greece turi apmokėti ECB kapitalą 2001 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į euro įvedimą Graikijoje.

(3) 2003 m. gruodžio 18 d. Sprendimas ECB/2003/17 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte [4] koreguoja nacionaliniams centriniams bankams skiriamus indeksus ECB kapitalo pasirašymo rakte (toliau atitinkamai "indeksai kapitalo rakte" ir "kapitalo raktas") nuo 2004 m. sausio 1 d.

(4) Dėl pakoreguoto kapitalo rakto turi būti priimtas naujas ECB sprendimas, nuo 2004 m. sausio 1 d. panaikinantis Sprendimą ECB/1998/2 ir Sprendimo ECB/2000/14 2 straipsnį, ir nustatantis, kaip ir kokia apimtimi eurą įsivedusių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (toliau — dalyvaujantys NCB) turi apmokėti ECB kapitalą 2004 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kapitalo apmokėjimo apimtis ir forma

Kiekvienas dalyvaujantis nacionalinis centrinis bankas visiškai apmoka savo pasirašytas ECB kapitalo dalis 2004 m. sausio 1 d. Kiekvienas nedalyvaujantis nacionalinis centrinis bankas atsižvelgdamas į Sprendimo ECB/2003/17 2 straipsnyje nustatytus indeksus kapitalo rakte 2004 m. sausio 1 d. sumoka sumą, nurodytą šalia jo pavadinimo šioje lentelėje:

Dalyvaujantys NCB | (EUR) |

— Nationale Bank van Belgiė/Banque Nationale de Belgique | 141485000 |

— Deutsche Bundesbank | 1170200000 |

— Bank of Greece | 108070000 |

— Banco de España | 439005000 |

— Banque de France | 825875000 |

— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 51270000 |

— Banca d'Italia | 728630000 |

— Banque centrale du Luxembourg | 8540000 |

— De Nederlandsche Bank | 221615000 |

— Österreichische Nationalbank | 115095000 |

— Banco de Portugal | 100645000 |

— Suomen Pankki | 71490000 |

2 straipsnis

Apmokėto kapitalo koregavimas

Kiekvienas dalyvaujantis NCB jau apmokėjo savo pasirašytą ECB kapitalo dalį vadovaudamasis Sprendimu ECB/1998/2, o Bank of Greece atveju vadovautasi Sprendimo ECB/2000/14 2 straipsniu ir Sprendimu ECB/1998/14. Atsižvelgiant į tai, atitinkamai arba dalyvaujantis NCB perveda papildomą sumą į ECB, arba ECB perveda grąžintiną sumą į dalyvaujantį NCB, kad būtų gautos sumos, nustatytos 1 straipsnyje pateiktoje lentelėje. Šie pervedimai atliekami pagal 2003 m. gruodžio 18 d. Sprendimu ECB/2003/20, nustatančiu Europos centrinio banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo koregavimo sąlygas [5] nustatytas sąlygas.

3 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Sprendimas ECB/1998/2 ir Sprendimo ECB/2000/14 2 straipsnis panaikinami nuo 2004 m. sausio 1 d.

2. Scaron;is sprendimas įsigalioja 2003 m. gruodžio 19 d.

3. Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2003 m. gruodžio 18 d.

ECB Valdančiosios tarybos vardu

Jean-Claude Trichet

[1] OL L 8, 1999 1 14, p. 33.

[2] OL L 336, 2000 12 30, p. 110.

[3] OL L 110, 1999 4 28, p. 33.

[4] žr. šio Oficialiojo leidinio p. 27.

[5] žr. šio Oficialiojo leidinio p. 32

--------------------------------------------------