32003D0016Oficialusis leidinys L 007 , 11/01/2003 p. 0091 - 0092


Komisijos sprendimas

2003 m. sausio 10 d.

iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2000/159/EB dėl trečiųjų šalių planų, skirtų likučiams, laikino patvirtinimo pagal Tarybos direktyvą 96/23/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 5565)

(tekstas svarbus EEE)

(2003/16/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinanti Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB [1], ypač į jos 29 straipsnį

atsižvelgdama į 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų importuojant galvijus, avis, ožkas, kiaules, šviežią mėsą arba mėsos produktus iš trečiųjų šalių [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1452/2001 [3], ypač į jos 3 straipsnį,

kadangi:

(1) 2000 m. vasario 8 d. Komisijos sprendime 2000/159/EB dėl trečiųjų šalių planų, skirtų likučiams, laikino patvirtinimo pagal Tarybos direktyvą 96/23/EB [4], su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/336/EB [5] išvardytos trečiosios šalys, kurios pateikė planus, nurodančius konkrečios trečiosios šalies siūlomas garantijas dėl likučių ir medžiagų grupių, nurodytų Direktyvos 96/23/EB I priede, stebėsenos.

(2) Tam tikros trečiosios šalys pateikė Komisijai likučių stebėsenos planus, taikomus tam tikriems produktams ir rūšims, kurie iš pradžių nebuvo nurodyti Sprendimo 2000/159/EB priede. Šių stebėsenos planų įvertinimas ir Komisijos paprašyta papildoma informacija suteikė pakankamas garantijas dėl nurodytuose produktuose ar rūšyse esančių likučių stebėsenos šiose trečiosiose šalyse.

(3) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2000/159/EB.

(4) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2000/159/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

[2] OL L 302, 1972 12 31, p. 28.

[3] OL L 198, 2001 7 21, p. 11.

[4] OL L 51, 2000 2 24, p. 30.

[5] OL L 116, 2000 5 3, p. 51.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Sprendimo 2000/159/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

Eilutės dėl Belizo, Estijos, Falklandų salų, Mozambiko, Namibijos, Naujosios Kaledonijos, Taivanio ir Venesuelos pakeičiamos šiomis atitinkamomis eilutėmis:

ISO kodas | Šalis: | Galvijai | Avys/ožkos | Kiaulės | Arkliai | Naminiai paukščiai | Akvakultūra | Pienas | Kiaušiniai | Triušiai | Laukiniai medžiojamieji gyvūnai | Ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai | Medus |

BZ | Belizas | | | | | | x | | | | | | |

EE | Estija | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x |

FK | Falklandų salos | | x | | | | | | | | | | |

MZ | Mozambikas | | | | | | x | | | | | | |

NA | Namibija | x | x | | | | x | | | | x | x | |

NC | Naujoji Kaledonija | x | | | | | x | | | | x | x | |

TW | Taivanis | | | | | | x | | | | | | x |

VE | Venesuela | | | | | | x | | | | | | |

--------------------------------------------------