32002R2385Oficialusis leidinys L 358 , 31/12/2002 p. 0125 - 0127


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2385/2002

2002 m. gruodžio 30 d.

pratęsiantis ir iš dalies keičiantis išankstinę Bendrijos priežiūrą tam tikrų geležies ir plieno produktų, kilusių iš tam tikrų trečiųjų šalių, importui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 3285/94 [1] dėl bendrų importo taisyklių ir Reglamento (EB) Nr. 518/94 panaikinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2474/2000 [2], ypač į jo 11 straipsnį,

atsižvelgdama į 1994 m. kovo 7 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 519/94 [3] dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių ir Reglamentų (EEB) Nr. 1765/82, Nr. 1766/82 ir Nr. 3420/83 panaikinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1138/98 [4], ypač į jo 9 straipsnį,

pasikonsultavusi su Patariamaisiais komitetais,

kadangi:

(1) 2002 m. sausio 17 d. Reglamentu Nr. (EB) 76/2002 [5] Komisija įvedė išankstinę Bendrijos priežiūrą tam tikrų geležies ir plieno produktų, kilusių iš tam tikrų trečiųjų šalių, importui. Šis reglamentas buvo iš dalies pakeistas 2002 m. liepos 24 d. Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1337/2002 [6], išplečiant priežiūros taikymo sritį.

(2) 2002 m. kovo 6 d. tam tikros valstybės narės pranešė Komisijai, kad tam tikrų plieno produktų importo tendencijos verčia imtis apsaugos priemonių; kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 3285/94 10 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 519/94 8 straipsnyje, pateikė jai informaciją apie turimus įrodymus; ir paprašė Komisijos imtis laikinų apsaugos priemonių ir pradėti tyrimą dėl apsaugos priemonių taikymo.

(3) 2002 m. kovo 20 d. Jungtinės Amerikos Valstijos ėmėsi galutinių apsaugos priemonių prieš plataus asortimento plieno produktų importą tarifinių kvotų ir vertybinių muitų nuo 8 % iki 30 % forma.

(4) 2002 m. kovo 28 d. Komisija pradėjo tyrimą dėl rimtos žalos ar jos grėsmės, padarytos Bendrijos gamintojams, gaminantiems panašius ar tiesiogiai su 21 rūšies importuojamais plieno produktais konkuruojančius gaminius.

(5) tą pačią dieną, remiantis prieš tyrimo pradžią surinkta ir patikrinta informacija, penkiolikai su tyrimu susijusių plieno produktų buvo pritaikytos laikinos priemonės.

(6) 2002 m. rugsėjo 27 d. Reglamentu (EB) Nr. 1694/2002 [7] Komisija, nustačiusi, kad septynių 1 priedo (a) punkte nurodytų produktų importo padidėjimas Bendrijos gamintojams padarė rimtos žalos, ėmėsi galutinių apsaugos priemonių prieš šiuos plieno produktus papildomųjų muitų, mokėtinų už importą viršijant atitinkamas tarifines kvotas, forma. Šių tarifinių kvotų panaudojimą galima stebėti fiksuojant kiekvienos dienos duomenis.

(7) 2002 m. rugsėjo 27 d. Reglamentu (EB) Nr. 1695/2002 [8] Komisija, nustačiusi, kad keturiolikos 1 priedo (b) punkte nurodytų produktų importo padidėjimas Bendrijos gamintojams gresia padaryti rimtos žalos, ir Bendrija suinteresuota imtis atitinkamų priemonių, įvedė retrospektyviosios priežiūros sistemą šiems keturiolikai produktų.

(8) pirmiau minėtos tarifinių kvotų apsaugos stebėjimo ir retrospektyviosios priežiūros sistemos suteikia informacijos tik apie dalies importuojamų į Bendrijos rinką prekių kilmę ir nesuteikia informacijos apie šių importuojamų prekių kainą. Taip pat jos nesuteikia informacijos apie ateities prekybos srautų struktūrą.

(9) nėra Bendrijos užsienio prekybos statistinių duomenų apie laikotarpius, nustatytus Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1917/2000 [9], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1669/2001 [10].

(10) tačiau turima statistika apie plieno 1 priede nustatytų produktų importą rodo pokyčius, dėl kurių Bendrijos gamintojams gali kilti pavojus patirti žalą:

Produkto tipas | 1999 m. | 2000 m. | 2001 m. | 2002 m. (6 mėnesiai) |

Plokšti produktai | 10818943 | 13641836 | 13916538 | 6058977 |

Ilgi produktai | 5053766 | 5184421 | 5482925 | 2772014 |

Vamzdžiai | 2541117 | 2930406 | 2903729 | 1384322 |

(11) nors tam tikrų produktų kategorijų importo srautas truputį mažėja, reikia atsiminti, kad šiuo laikotarpiu nemažai plieno produktų buvo saugomi EB laikinų plieno apsaugos priemonių. Be to, yra aišku, kad dėl tarptautinės padėties prekyba su Bendrija gali dar labiau komplikuotis, kadangi pasaulio plieno rinka vis dar nestabili, ir daugelis šalių arba jau ėmėsi, arba ketina imtis apsaugos priemonių.

(12) iš tiesų, nuo 2002 m. kovo mėnesio, kai JAV įvedė apsaugos priemones plačiam plieno produktų asortimentui, Europos bendrija ir daug kitų šalių (tarp jų Bulgarija, Kanada, Kinija, Čekija, Vengrija, Indija, Indonezija, Malaizija, Meksika ir Lenkija), susirūpinusios dėl galimo šių ir ankstesnių priemonių poveikio pasaulio plieno rinkai, inicijavo apsaugos tyrimus daugeliui plieno produktų. Kai kuriais atvejais jau anksčiau buvo imtasi galutinių apsaugos priemonių. Taigi aišku, kad tarptautinės plieno prekybos struktūra gali toliau stipriai svyruoti, ypač srautų nukreipimo nuo Bendrijos rinkos prasme, kas galėtų padaryti žalos Bendrijos gamintojams.

(13) kita vertus, gamybos statistika rodo, kad žaliavinio plieno gamyba Bendrijoje nukrito nuo 163,2 milijonų tonų 2000 metais iki 158,5 milijonų tonų 2001 metais ir 118,9 milijonų tonų per pirmuosius devynis 2002 m. mėnesius. Užimtumas Bendrijos gamintojų įmonėse taip pat nusmuko nuo 276700 2000 metais iki 270000 [12] 2001 metais, o 2002 metais prognozuojamas tolesnis smukimas. Tarp šių ekonominių rodiklių raidos ir importo tendencijų egzistuoja tiesioginis ir esminis ryšys, todėl manoma, kad importo tendencijos kelia pavojų Bendrijos gamintojams.

(14) taigi Bendrija yra suinteresuota, kad tam tikriems plieno produktams ir toliau būtų taikoma išankstinė Bendrijos priežiūra, suteikianti galimybę gauti išsamią statistinę informaciją, kuri leistų atlikti greitą importo tendencijų analizę.

(15) todėl Komisija nutarė, kad, pagal Reglamento (EB) Nr. 3285/94 11 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 519/94 9 straipsnį, išankstinės priežiūros sistema ir toliau turi būti taikoma tam tikriems importuojamiems plieno produktams, skirtiems eksportui į Bendriją. Atsižvelgiant į Jungtinių Amerikos Valstijų 2002 m. kovo mėnesį įvestų apsaugos priemonių taikymo trukmę, ši sistema turėtų būti taikoma iki 2005 m. kovo mėnesio pabaigos.

(16) be to, siekiant nesukurti nereikalingų suvaržymų ir pernelyg nesutrikdyti šalia pasienio esančių kompanijų veiklos, patartina į išankstinės Bendrijos priežiūros taikymo sritį neįtraukti importuojamų mažų siuntų. Todėl siuntoms, kurių neto svoris neviršija 500 kilogramų, šis reglamentas neturėtų būti taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 76/2002 iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnio pabaigoje pridedama:

"3. Importuojamiems produktams, kurių neto svoris neviršija 500 kilogramų, šis reglamentas netaikomas."

2. 6 straipsnyje "2002 m. gruodžio 31 d." keičiama į "2005 m. kovo 31 d."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2002 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

Pascal Lamy

Komisijos narys

[1] OL L 319, 1994 12 31, p. 53.

[2] OL L 286, 2000 11 11, p. 1.

[3] OL L 67, 1994 3 10, p. 89.

[4] OL L 159, 1998 6 3, p. 1.

[5] OL L 16, 2002 1 18, p. 3.

[6] OL L 195, 2002 7 24, p. 25.

[7] OL L 261, 2002 9 28, p. 1.

[8] OL L 261, 2002 9 28, p. 124.

[9] OL L 229, 2000 9 9, p. 14.

[10] OL L 224, 2001 8 21, p. 3.

[12] Duomenys ne galutiniai ir gali būti peržiūrėti.

--------------------------------------------------