32002R2302Oficialusis leidinys L 348 , 21/12/2002 p. 0078 - 0079


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2302/2002

2002 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 [2], ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 2 ir 3 dalis,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 509/2002 [4], ypač į jo 29 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimą 2002/309/EB, Euratomas, dėl septynių susitarimų su Šveicarijos Konfederacija sudarymo [5], ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Pagal Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų prekybos, pasirašyto 1999 m. birželio 21 d. Liuksemburge ir patvirtinto Sprendimu 2002/309/EB, Euratomas, 2 priedą kvota 09,4155 taikoma visiems jogurtams, įskaitant paskanintus jogurtus. Dėl to tų prekių, kurioms taikoma ši kvota, aprašas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jame tai atsispindėtų.

(2) Halloumi sūris gali būti priskiriamas ir kvotai numeris 2, ir kvotai numeris 3, nurodytoms Komisijos reglamento (EB) Nr. 2535/2001 [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1667/2002 [7], III priedo C dalyje. Norint išvengti šios painiavos, aprašas tame priede turėtų būti patikslintas.

(3) Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto ir Horizontalių, su perdirbtų žemės ūkio produktų, kuriems netaikomas I priedas, prekyba susijusių reikalų komiteto jungtinio posėdžio nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 keičiamas taip:

1) I priedo F dalis pakeičiama šio reglamento I priedo tekstu;

2) III priedo C dalis pakeičiama šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 punktas taikomas nuo 2003 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2002 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 318, 1993 12 20, p. 18.

[2] OL L 298, 2000 11 25, p. 5.

[3] OL L 160, 1999 6 26, p. 48.

[4] OL L 79, 2002 3 22, p. 15.

[5] OL L 114, 2002 4 30, p. 1.

[6] OL L 341, 2001 12 22, p. 29.

[7] OL L 252, 2002 9 20, p. 8.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

"Kvotos numeris | KN kodas | Aprašymas | Muitas | Kiekis (tonos) |

Nustatyta kvota |

nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2003 m. birželio 30 d. | 2003 m. et seq. nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d. |

09.4155 | ex040130 | Grietinėlė, kurios riebumas didesnis kaip 6 % masės | netaikomas | 2167 (2000 + 167) | 2000 |

040310 | Jogurtas" |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

"III.C LENGVATINĖ IMPORTO TVARKA – KITA

Eilės Nr. | KN kodas | Aprašymas | Kilmės šalis | Importo muitas (EUR/100 kg grynosios masės be tolesnių nuorodų) | Taisyklės arba IMA 1 sertifikatų pildymas |

1 | ex04069029 | Kashkaval sūris pagamintas tik iš avių pieno, brandintas ne mažiau kaip du mėnesius, sausosios medžiagos riebalų kiekis ne mažesnis kaip 45 % masės, o minimalus sausosios medžiagos kiekis – 58 % masės, sveiki sūriai, sveriantys ne daugiau kaip 10 kg, įvynioti arba neįvynioti į plastiką | Kipras | 67,19 | Žr. XI priedo E dalį |

2 | ex04069031ex04069050 | Sūriai, išskyrus Haloumi, pagaminti tik iš avių ar buivolių pieno, talpyklose su sūrymu arba burdiukuose iš avių arba ožkų odos | Kipras | 67,19 | Žr. XI priedo F dalį |

3 | ex04069050ex04069086ex04069087ex04069088 | Halloumi | Kipras | 27,63 | Žr. XI priedo F dalį" |

--------------------------------------------------