32002R2245Oficialusis leidinys L 341 , 17/12/2002 p. 0028 - 0053


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2245/2002

2002 m. spalio 21 d.

įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentą Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino [1], ypač į jo 107 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 sukuria sistemą, leidžiančią įsigyti visoje Bendrijoje galiojantį dizainą pateikiant paraišką Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) (toliau — Tarnyba).

(2) Šiam tikslui Reglamente (EB) Nr. 6/2002 numatytos reikiamos nuostatos dėl Bendrijos dizaino registracijos tvarkos, taip pat dėl registruotojo Bendrijos dizaino administravimo, apeliacijų dėl Tarnybos sprendimų pateikimo ir dėl procedūrinių veiksmų pripažinti Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia.

(3) Šis reglamentas nustato reikiamas priemones Reglamento (EB) Nr. 6/2002 nuostatų įgyvendinimui.

(4) Šis reglamentas turėtų užtikrinti sklandų ir veiksmingą visų dizaino bylų nagrinėjimą Tarnyboje.

(5) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 6/2002 109 straipsniu įkurto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

PARAIŠKOS PATEIKIMO TVARKA

1 straipsnis

Paraiškos turinys

1. Registruotojo Bendrijos dizaino paraiškoje turi būti:

a) prašymas įregistruoti dizainą kaip registruotąjį Bendrijos dizainą;

b) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir pilietybė bei valstybė, kurioje pareiškėjas nuolat gyvena arba kurioje yra jo buveinė ar atstovybė. Fizinio asmens atveju nurodoma pavardė ir vardas (vardai). Juridinių asmenų atveju nurodomas oficialus jų pavadinimas, kuris gali būti įprastiniu būdu trumpinamas; be to, nurodoma valstybė, kurios įstatymai taikomi šiems vienetams.

Galima nurodyti telefono numerį, taip pat fakso numerį ir kitų duomenų perdavimo linijų, pavyzdžiui, elektroninio pašto, nuorodas. Kiekvienam pareiškėjui iš esmės nurodomas tik vienas adresas; pateikus kelis adresus, atsižvelgiama tik į pirmąjį nurodytą adresą, išskyrus atvejus, kai vieną iš adresų pareiškėjas nurodo kaip paslaugai skirtą adresą. Jeigu Tarnyba suteikė pareiškėjui identifikacijos numerį, pakanka paminėti šį numerį kartu su pareiškėjo vardu, pavarde (pavadinimu);

c) dizaino vaizdas pagal šio reglamento 4 straipsnio reikalavimus arba, jeigu paraiška pateikiama dėl dvimačio dizaino ir jeigu joje prašoma atidėti registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio nuostatas, pavyzdys pagal šio reglamento 5 straipsnio reikalavimus;

d) sąrašas pagal šio reglamento 3 straipsnio 3 dalį gaminių, kuriuose numatyta pritaikyti dizainą arba kuriuose numatyta tą dizainą panaudoti;

e) jeigu pareiškėjas paskyrė atstovą, to atstovo vardas, pavardė ir jo verslo vietos adresas pagal b punkto reikalavimus; jeigu atstovas turi daugiau nei vieną verslo vietos adresą arba jeigu yra du arba daugiau atstovų su skirtingais verslo vietos adresais, paraiškoje nurodoma, koks adresas bus naudojamas dalykiniam susirašinėjimui; kur tokia nuoroda nepadaryta, tik pirmuoju paminėtas adresas bus laikomas dalykinio susirašinėjimo adresu. Jeigu pareiškėjų yra daugiau nei vienas, paraiškoje vienas pareiškėjas arba atstovas gali būti nurodytas kaip bendras atstovas. Jeigu paskirtajam atstovui Tarnyba suteikė identifikacijos numerį, pakanka nurodyti šį numerį kartu su pareiškėjo vardu, pavarde (pavadinimu);

f) jeigu reikalinga, pareiškimas dėl ankstesnės paraiškos prioriteto taikymo pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 42 straipsnio nuostatas, nurodant ankstesnės paraiškos padavimo datą ir šalį, kurioje arba kurios vardu ji buvo paduota;

g) jeigu reikalinga, pareiškimas dėl parodos prioriteto taikymo pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 44 straipsnio nuostatas, nurodant parodos pavadinimą ir datą, kada pirmą kartą buvo parodyti gaminiai, kuriuose pritaikytas dizainas arba kuriems jis panaudotas;

h) nurodymas kalbos, kuria pateikiama paraiška, ir antros kalbos pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 98 straipsnio 2 dalies nuostatas;

i) pareiškėjo arba jo/jos atstovo parašas pagal 65 straipsnio nuostatas.

2. Paraiškoje gali būti:

a) atskiras kiekvieno dizaino aprašymas, neviršijantis 100 žodžių, paaiškinantis dizaino arba pavyzdžio grafinį vaizdą; aprašymas turi būti susijęs tik su tomis dizaino savybėmis, kurios pasikartoja dizaino arba pavyzdžio atgaminimo procese; jame neturi būti pareiškimų apie tariamą dizaino naujumą ar individualias jo savybes arba techninę vertę;

b) prašymas atidėti registracijos paskelbimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio 1 dalies nuostatas;

c) nurodymas, kokią vietą paraiškoje pateikti gaminiai užima Lokarno klasifikacijoje, t. y. kokiai klasei arba klasėms ir poklasiui arba poklasiams jie priklauso pagal Susitarimo, nustatančio tarptautinio pramoninio dizaino klasifikaciją, pasirašyto 1968 m. spalio 8 d. Lokarne (toliau — Lokarno sutartis) priedą, kaip nurodyta 3 straipsnyje ir kaip reikalauja 2 straipsnio 2 dalis;

d) dizainerio ar dizainerių grupės paminėjimas arba pareiškėjo pasirašytas pareiškimas, jog dizaineris ar dizainerių grupė atsisakė vardo nurodymo teisės pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 36 straipsnio 3 dalies e punkto nuostatas.

2 straipsnis

Sudėtinės paraiškos

1. Galima pateikti vieną sudėtinę paraišką su prašymu įregistruoti kelis dizainus.

2. Sujungus kelis, išskyrus ornamentikos, dizainus į sudėtinę paraišką, paraiška išskiriama į kelias atskiras paraiškas, jeigu gaminiai, kuriuose numatyta pritaikyti dizainus arba kuriems numatyta juos panaudoti, priklauso daugiau nei vienai Lokarno klasifikacijos klasei.

3. Kiekvienam sudėtinėje paraiškoje pateiktam dizainui pareiškėjas pateikia dizaino vaizdą pagal 4 straipsnio reikalavimus ir nurodo gaminius, kuriuose numatyta pritaikyti dizainą arba kuriuose numatyta jį panaudoti.

4. Pareiškėjas sunumeruoja sudėtinės paraiškos dizainus eilės tvarka, naudodamas arabiškus skaitmenis.

3 straipsnis

Klasifikacija ir gaminių sąrašas

1. Gaminiai skirstomi į klases pagal Lokarno sutarties 1 straipsnio su visomis dizaino pateikimo dieną galiojančiomis pataisomis ir pakeitimais nuostatas.

2. Gaminių klasifikacija atliekama išimtinai administravimo tikslais.

3. Gaminių sąrašas turi būti įvardijamas tokiu būdu, kad būtų galima aiškiai nustatyti gaminių pobūdį ir kiekvieną gaminį priskirti tik vienai Lokarno klasifikacijos klasei, pirmiausia vartojant terminus, kuriais aprašomi minėtos klasifikacijos sąraše pateikti gaminiai.

4. Gaminiai grupuojami pagal Lokarno klasifikacijos klases, prieš kiekvieną grupę nurodant klasės, kuriai priklauso ši gaminių grupė, numerį bei laikantis tos klasifikacijos klasių ir poklasių išdėstymo tvarkos.

4 straipsnis

Dizaino vaizdas

1. Pateikiamas juodai baltas arba spalvotas grafinis arba fotografinis dizaino vaizdas. Jis turi atitikti tokius reikalavimus:

a) išskyrus atvejus, kai pagal 67 straipsnį paraiška pateikiama elektroninio ryšio priemonėmis, dizaino vaizdas turi būti pateiktas ant atskirų popieriaus lapų arba atkurtas specialiai šiam tikslui skirtame formos, kurią Tarnyba išduoda pagal 68 straipsnio nuostatas, puslapyje;

b) pateikiant dizainą ant atskirų popieriaus lapų, dizainas turi būti atkurtas ant balto matinio popieriaus ir ant jo arba priklijuojamas, arba tiesiai išspausdintinamas. Pateikiamas tik vienas egzempliorius, o popierių lapų negalima nei sulenkti, nei susegti;

c) naudojami DIN A4 dydžio (29,7 cm x 21 cm) popieriaus lapai, o atkūrimui naudojamo ploto matmenys neturi viršyti 26,2 cm x 17 cm. Kairėje pusėje paliekama bent 2,5 cm pločio paraštė; kiekvieno popieriaus lapo viršuje nurodomi dizaino vaizdų numeriai, kaip to reikalauja 2 dalies nuostatos, ir sudėtinės paraiškos atveju — dizaino eilės numeris; ant tų popieriaus lapų negali būti jokio paaiškinamojo teksto, formuluočių ar simbolių, išskyrus nurodymą "viršus" arba pareiškėjo vardą, pavardę (pavadinimą) arba adresą;

d) kai paraiška siunčiama elektroninio ryšio priemonėmis, dizainų grafiniai arba fotografiniai vaizdai pateikiami laikantis Tarnybos pirmininko nustatytos duomenų perteikimo formos; Tarnybos pirmininkas nustato į sudėtinę paraišką įtrauktų skirtingų dizainų arba skirtingų jų vaizdų atpažinimo būdus;

e) dizainas atkuriamas neutraliame fone, jo negalima nei retušuoti, nei taisyti naudojantis korektūroms skirtu skysčiu. Vaizdas turi būti tokios kokybės, kadbūtų galima aiškiai išskirti visas dizaino, kuriam prašoma apsaugos, detales ir kad kiekvieną vaizdą būtų galima sumažinti arba padidinti, tačiau neperžengiant 8 cm x 16 cm ploto ribos, įrašant dizainą į Reglamento (EB) Nr. 6/2002 72 straipsnyje nurodytą Bendrijos dizainų registrą (toliau — Registras) ir tiesiogiai paskelbiant to reglamento 73 straipsnyje nurodytame Bendrijos dizainų biuletenyje.

2. Galima pateikti ne daugiau kaip septynis to paties dizaino vaizdus iš skirtingų regėjimo lauko taškų. Kiekvienas grafinis vaizdas ar fotografija gali parodyti dizainą tik iš vieno regėjimo lauko taško. Pareiškėjas sunumeruoja vaizdus naudodamas arabiškus skaitmenis. Numerį sudaro tašku atskiriami skaitmenys, kairėje taško pusėje esantis skaitmuo žymi dizaino numerį, o dešinėje — vaizdo numerį.

Tais atvejais, kai pateikiami daugiau negu septyni vaizdai, Tarnyba, registruodama arba skelbdama dizainus, gali nepaisyti papildomai pateiktų vaizdų. Tarnyba priima vaizdus ta eilės tvarka, kaip juos sunumeravo paraiškos pateikėjas.

3. Kai paraiška pateikiama dėl dizaino, kurį sudaro pasikartojanti paviršiaus struktūra, dizaino vaizdas parodo visą struktūrą ir pakankamą pasikartojančio paviršiaus dalį.

Taikomi 1 dalies c punkte nurodyti dydžio apribojimai.

4. Kai paraiška pateikiama dėl dizaino, kurį sudaro tipografinis šriftas, dizaino vaizdą sudaro visų abėcėlės raidžių, mažųjų ir didžiųjų, virtinė ir visi arabiški skaitmenys kartu su penkių eilučių tekstu, sukurtu naudojant šį šriftą ir 16 punktų dydžio raides bei skaitmenis.

5 straipsnis

Pavyzdžiai

1. Kai paraiška pateikiama dėl dvimačio dizaino ir jeigu joje prašoma atidėti dizaino paskelbimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio 1 dalies nuostatas, vietoje dizaino vaizdo galima pateikti į popieriaus lapą perkeltą pavyzdį.

Paraiškos, kuriose pateikiamas pavyzdys, turi būti siunčiamos paštu kaip specialios siuntos arba pristatomos tiesiai į paraiškos padavimo tarnybą.

Paraiška ir pavyzdys pateikiami tuo pačiu metu.

2. Pavyzdžiai negali būti didesni negu 26,2 cm x 17 cm dydžio, 50 gramų svorio arba 3 mm storio. Būtina, kad pavyzdį būtų galima laikyti nesulankstytą kartu su kitais 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto dydžio dokumentais.

3. Greitai gendantys arba pavojingi laikyti pavyzdžiai neteikiami.

Pateikiami penki pavyzdžio egzemplioriai; sudėtinės paraiškos atveju kiekvienam dizainui pateikiami penki pavyzdžio egzemplioriai.

4. Kai paraiška pateikiama dėl dizaino, kurį sudaro pasikartojanti paviršiaus struktūra, pavyzdys parodo visą struktūrą ir pakankamo ilgio bei pločio pasikartojančio paviršiaus dalį. Taikomi straipsnio 2 dalyje nurodyti dydžio apribojimai.

6 straipsnis

Mokesčiai už paraiškos padavimą

1. Pateikiant paraišką Tarnybai mokami šie mokesčiai:

a) registracijos mokestis;

b) paskelbimo mokestis arba mokestis už paskelbimo atidėjimą, jeigu prašoma atidėti paskelbimą;

c) papildomas registracijos mokestis už kiekvieną į sudėtinę paraišką įtrauktą papildomą dizainą;

d) papildomas paskelbimo mokestis už kiekvieną į sudėtinę paraišką įtrauktą papildomą dizainą arba papildomas paskelbimo atidėjimo mokestis už kiekvieną į sudėtinę paraišką įtrauktą papildomą dizainą, jeigu prašoma atidėti paskelbimą.

2. Kai paraiška apima prašymą atidėti registracijos paskelbimą, paskelbimo mokestis ir bet koks papildomas paskelbimo mokestis už kiekvieną į sudėtinę paraišką įtrauktą papildomą dizainą sumokami laikantis 15 straipsnio 4 dalyje nurodytų terminų.

7 straipsnis

Paraiškos padavimas

1. Tarnyba pažymi paraišką sudarančius dokumentus jų gavimo data ir suteikia paraiškai bylos numerį.

Kiekvienas dizainas, įtrauktas į sudėtinę paraišką, numeruojamas pagal Tarnybos pirmininko nustatytą sistemą.

Tarnyba nedelsdama išduoda pareiškėjui kvitą, kuriame nurodomas dizaino bylos numeris, dizaino vaizdas, jo aprašymas arba kitoks identifikavimas, pateiktų dokumentų pobūdis ir skaičius bei jų gavimo data.

Sudėtinės paraiškos atveju Tarnybos išduodamame kvite nurodomas pirmasis dizainas ir pateiktų dizainų skaičius.

2. Jeigu paraiška pateikiama valstybės narės centrinei pramoninės nuosavybės tarnybai arba Beneliukso dizaino tarnybai pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 35 straipsnį, paraišką gavusi tarnyba arabiškais skaitmenimis sunumeruoja kiekvieną paraiškos puslapį. Prieš persiųsdama paraišką Tarnybai, ją gavusi tarnyba pažymi paraišką sudarančius dokumentus jų gavimo data ir nurodo puslapių skaičių.

Paraišką gavusi tarnyba nedelsdama išduoda pareiškėjui kvitą, kuriame nurodomas pateiktų dokumentų pobūdis ir skaičius bei jų gavimo data.

3. Jeigu Tarnyba gauna valstybės narės centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos arba Beneliukso dizaino tarnybos persiųstą paraišką, ji pažymi paraišką jos gavimo data, suteikia jai bylos numerį ir nedelsdama išduoda pareiškėjui kvitą pagal straipsnio 1 dalies trečiosios ir ketvirtosios pastraipų nuostatas, nurodydama paraiškos gavimo Tarnyboje datą.

8 straipsnis

Prašymas suteikti prioritetą

1. Kai paraiškoje prašoma suteikti prioriteto datą vienai ar daugiau pirmųjų paraiškų pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 42 straipsnį, pareiškėjas privalo nurodyti pirmosios paraiškos bylos numerį ir pateikti jos kopiją per tris mėnesius nuo paminėtojo reglamento 38 straipsnyje nurodytos paraiškos padavimo datos. Tarnybos pirmininkas nustato, kokius įrodymus privalo pateikti pareiškėjas.

2. Kai po paraiškos pateikimo pareiškėjas pageidauja, kad jam būtų suteikta prioriteto data dėl vienos ar daugiau ankstesniųjų paraiškų pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 42 straipsnį, per vieną mėnesį nuo paraiškos padavimo datos jis/ji privalo pateikti pareiškimą dėl ankstesnės paraiškos prioriteto ir nurodyti ankstesnės paraiškos padavimo datą bei šalį, kurioje arba kurios vardu ši paraiška buvo paduota.

Pareiškėjas pateikia Tarnybai straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis ir įrodymus per tris mėnesius nuo pareiškimo dėl ankstesnės paraiškos prioriteto gavimo dienos.

9 straipsnis

Parodos prioritetas

1. Kai paraiškoje prašoma suteikti parodos prioritetą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 44 straipsnį, pareiškėjas privalo kartu su paraiška arba ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo paraiškos padavimo datos pateikti parodoje išduotą pažymėjimą, kurį išdavė institucija, atsakinga už pramoninės nuosavybės apsaugą.

Pažymėjime turi būti nurodyta, kad dizainas buvo pritaikytas arba panaudotas gaminyje ir eksponuotas parodoje, ir nurodyta parodos atidarymo data, bei tuo atveju, kai pirmasis gaminio eksponavimas nesutapo su parodos atidarymo data, jo pirmojo eksponavimo data. Kartu su pažymėjimu pateikiama gaminio tikrojo eksponavimo identifikacija, šios institucijos tinkamai patvirtinta.

2. Kai pareiškėjas pageidauja parodos prioriteto suteikimo po paraiškos padavimo, pareiškimas dėl ankstesnės paraiškos prioriteto, kuriame nurodomas parodos pavadinimas ir gaminio, kuriame dizainas buvo pritaikytas arba panaudotas, pirmojo eksponavimo data, pateikiamas per vieną mėnesį nuo paraiškos padavimo dienos. Straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys ir įrodymai Tarnybai pateikiami per tris mėnesius nuo pareiškimo dėl ankstesnės paraiškos prioriteto gavimo dienos.

10 straipsnis

Reikalavimų paraiškos padavimo datai ir formaliųjų reikalavimų ekspertizė

1. Tarnyba praneša pareiškėjui, kad padavimo data paraiškai negali būti suteikta, jeigu paraiškoje nėra:

a) prašymo įregistruoti dizainą kaip registruotąjį Bendrijos dizainą;

b) pareiškėją identifikuojančios informacijos;

c) dizaino vaizdas pagal 4 straipsnio 1 dalies d ir e punktus arba, jei būtina, pavyzdys.

2. Jeigu 1 dalyje nurodyti trūkumai ištaisomi per du mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos, data, kurią visi trūkumai pašalinti, laikoma paraiškos padavimo data.

Jeigu trūkumai nepašalinami iki nustatyto galutinio termino pabaigos, paraiška nenagrinėjama kaip Bendrijos dizaino paraiška. Visi sumokėti mokesčiai grąžinami.

3. Tarnyba kreipiasi į pareiškėją su prašymu ištaisyti pastebėtus trūkumus per jos paskirtą laiką tuo atveju, kai nepaisant suteiktos paraiškos padavimo datos, ekspertizė parodo, kad:

a) 1, 2, 4 ir 5 straipsniuose išdėstyti reikalavimai arba kiti Reglamente (EB) Nr. 6/2002 ar šiame reglamente nustatyti formalūs reikalavimai paraiškoms neįvykdyti;

b) Tarnyba nėra gavusi visos mokesčių, kurie turi būti sumokėti pagal 6 straipsnio 1 dalį, kartu su Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2246/2002 [2], sumos;

c) tais atvejais, kai pagal 8 ir 9 straipsnius buvo prašoma prioriteto arba pačioje paraiškoje, arba per vieną mėnesį nuo jos pateikimo datos, nebuvo įvykdyti kiti šiuose straipsniuose išdėstyti reikalavimai;

d) sudėtinės paraiškos atveju gaminiai, kuriuose dizainą buvo ketinama pritaikyti arba panaudoti, priklauso daugiau nei vienai Lokarno klasifikacijos klasei.

Visų pirma Tarnyba kreipiasi į pareiškėją, ragindama per du mėnesius nuo pranešimo pateikimo dienos susimokėti reikiamus mokesčius kartu su mokesčiais už pavėluotai sumokėtus mokesčius, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies a–d punktuose ir kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 2246/2002.

Pirmosios pastraipos d punkte nurodyto trūkumo atveju Tarnyba kreipiasi į pareiškėją, ragindama išskirti sudėtinę paraišką į kelias atskiras paraiškas, kad būtų užtikrinta atitiktis 2 straipsnio 2 dalies reikalavimams. Ji taip pat kreipiasi į pareiškėją, ragindama jį sumokėti visus mokesčius už visas paraiškas, atsiradusias išskyrus sudėtinę paraišką, per jos nuožiūra nustatytą terminą.

Kai pareiškėjas įvykdo prašymą išskirti paraišką per nustatytą terminą, iš jos atsiradusios paraiškos arba paraiškų padavimo data yra data, suteikta pirmiau pateiktai sudėtinei paraiškai.

4. Jeigu trūkumai, nurodyti 3 dalies a ir d punktuose, nepašalinami iki galutinio termino pabaigos, Tarnyba paraišką atmeta.

5. Jeigu mokesčiai, mokėtini pagal 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, nesumokami iki galutinio termino pabaigos, Tarnyba paraišką atmeta.

6. Jeigu papildomi mokesčiai, mokėtini pagal 6 straipsnio 1 dalies c arba d punktus už sudėtines paraiškas, nesumokami arba sumokami ne visi, Tarnyba atmeta paraišką dėl visų papildomų dizainų, kurių neapima sumokėta suma.

Nesant kriterijų, nustatančių, kuriuos dizainus numatoma apimti, Tarnyba ima dizainus tokia eilės tvarka, kokia jie pateikti pagal 2 straipsnio 4 dalies nuostatas. Tarnyba atmeta tuos į paraišką įtrauktus dizainus, už kuriuos nebuvo sumokėti arba buvo sumokėti ne visi papildomi mokesčiai.

7. Iki 3 dalies c punkte nurodyti trūkumai nepašalinami iki galutinio termino pabaigos, paraiška netenka teisės į prioritetą.

8. Jeigu bet kuris iš 3 dalyje nurodytų trūkumų nepašalinamas iki galutinio termino pabaigos ir jeigu šis trūkumas būdingas tik kai kuriems į sudėtinę paraišką įtrauktiems dizainams, Tarnyba paraišką atmeta arba prarandama prioriteto teisė tik tų dizainų atžvilgiu.

11 straipsnis

Atsisakymo registruoti pagrindų ekspertizė

1. Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 47 straipsnį Tarnyba, atlikdama ekspertizę pagal šio reglamento 10 straipsnį, pastebi, kad dizainas, kurį siekiama apsaugoti, neatitinka Reglamento (EB) Nr. 6/2002 3 straipsnio a punkte pateikto dizaino apibrėžimo arba jeigu tas dizainas prieštarauja viešajai tvarkai arba visuotinai pripažintiems moralės principams, ji praneša pareiškėjui, kad dizainas neregistruotinas nurodydama atsisakymo registruoti pagrindą.

2. Tarnyba nustato terminą, per kurį pareiškėjas gali pateikti savo pastabas, atšaukti paraišką arba ją pataisyti pateikdamas pataisytą dizaino vaizdą, su sąlyga, kad išlaikomas dizaino identiškumas.

3. Jeigu per nustatytą terminą pareiškėjas nepajėgia pašalinti atsisakymo registruoti kliūčių, Tarnyba paraišką atmeta. Jeigu tos kliūtys iškyla tik kai kuriems į sudėtinę paraišką įtrauktiems dizainams, Tarnyba atmeta paraišką tik tų dizainų atžvilgiu.

12 straipsnis

Paraiškos atšaukimas arba pataisymas

1. Pareiškėjas gali bet kuriuo metu atšaukti Bendrijos dizaino paraišką arba sudėtinės paraiškos atveju — atšaukti kai kuriuos paraiškoje nurodytus dizainus.

2. Pareiškėjo prašymu ir užtikrinant, kad toks pataisymas nepakeičia dizaino vaizdo, gali būti ištaisytas tik pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas, formuluočių ar kopijavimo suklydimai arba akivaizdžios klaidos.

3. Prašymą dėl paraiškos pataisymo pagal 2 dalies nuostatas sudaro:

a) paraiškos bylos numeris;

b) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus;

c) jeigu pareiškėjas yra paskyręs atstovą, šio atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies e punkto reikalavimus;

d) nurodymas, koks paraiškos elementas turi būti pataisytas ir šio elemento pataisyta redakcija.

4. Jeigu reikalavimai dėl paraiškos pataisymo neįvykdyti, Tarnyba nurodo trūkumus pareiškėjui. Jeigu trūkumai nepašalinami per Tarnybos nurodytą terminą, prašymą dėl paraiškos pataisymo Tarnyba atmeta.

5. Galima pateikti vieną prašymą ištaisyti tą patį elementą dviejose ar daugiau to paties pareiškėjo paduotų paraiškų.

6. Šio straipsnio 2–5 dalies reikalavimai mutatis mutandis taikomi ir prašymams pataisyti pareiškėjo paskirto atstovo vardą, pavardę (pavadinimą) arba verslo adresą.

II SKYRIUS

REGISTRACIJOS TVARKA

13 straipsnis

Dizaino įregistravimas

1. Jeigu paraiška atitinka Reglamento (EB) Nr. 6/2002 48 straipsnio reikalavimus, į paraišką įtrauktas dizainas ir šio reglamento 69 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys įrašomi į registrą.

2. Jeigu paraiškoje yra prašymas atidėti dizaino paskelbimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio reikalavimus, šis faktas ir paskelbimo atidėjimo termino pabaiga įrašomi Registre.

3. Pagal 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus sumokėti mokesčiai negrąžinami, net jeigu dizainas, dėl kurio kreiptasi, neįregistruojamas.

14 straipsnis

Registracijos paskelbimas

1. Dizaino registracija paskelbiama Bendrijos dizainų biuletenyje.

2. Pagal 3 dalies nuostatas registracijos paskelbime turi būti:

a) Bendrijos dizaino savininko (toliau — savininkas) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b) prireikus savininko paskirto atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas, išskyrus atstovą, priskirtiną Reglamento (EB) Nr. 6/2002 77 straipsnio 3 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytiesiems asmenims; jeigu daugiau nei vienas atstovas turi tą patį verslo adresą, skelbiamas tik pirmuoju nurodyto atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas, o po vardo, pavardės (pavadinimo) prirašomi žodžiai "ir kiti"; jeigu yra du ar daugiau atstovų su skirtingais verslo adresais, skelbiamas tik tas adresas dalykiniam susirašinėjimui, kuris atitinka šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas; tais atvejais, kai pagal 62 straipsnio 9 dalies nuostatas paskiriama atstovų asociacija, skelbiamas tik šios asociacijos pavadinimas ir verslo adresas;

c) dizaino vaizdas pagal 4 straipsnio nuostatas; kai dizaino vaizdas spalvotas, paskelbimas yra spalvotas;

d) prireikus nurodymas, kad buvo paduotas dizaino vaizdo aprašymas pagal 1 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas;

e) gaminių, kuriuose numatyta pritaikyti dizainą arba kuriuose numatyta tą dizainą panaudoti, pavadinimai, pažymėti atitinkamų klasių ir poklasių pagal Lokarno klasifikaciją numeriais bei atitinkamai sugrupuoti;

f) prireikus dizainerio arba dizainerių grupės vardai, pavardės (pavadinimai);

g) paraiškos padavimo data ir bylos numeris, o jeigu paduodama sudėtinė paraiška — kiekvieno dizaino bylos numeris;

h) prireikus duomenys apie prašymą suteikti prioritetą Reglamento (EB) Nr. 6/2002 42 straipsnyje nurodytomis sąlygomis;

i) kai taikoma, duomenys apie prašymą suteikti parodos prioriteto teises Reglamento (EB) Nr. 6/2002 44 straipsnyje nurodytomis sąlygomis;

j) dizaino registracijos data ir numeris bei registracijos paskelbimo data;

k) kalba, kuria buvo paduota paraiška, ir kita pareiškėjo nurodyta kalba pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 98 straipsnio 2 dalies nuostatas.

3. Jeigu paraiškoje yra prašymas atidėti dizaino paskelbimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio reikalavimus, atidėjimo paminėjimas paskelbiamas Bendrijos dizainų biuletenyje kartu nurodant savininko vardą, pavardę (pavadinimą), atstovo, jeigu toks yra, vardą, pavardę (pavadinimą), paraiškos padavimo ir registracijos datą bei paraiškos bylos numerį. Nei dizaino vaizdas, nei jo išorę identifikuojantys duomenys neskelbiami.

15 straipsnis

Paskelbimo atidėjimas

1. Jeigu paraiškoje yra prašymas atidėti dizaino paskelbimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio reikalavimus, kartu su prašymu arba ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki 30 mėnesių paskelbimo atidėjimo termino pabaigos savininkas:

a) sumoka paskelbimo mokestį, nurodytą 6 straipsnio 1 dalies b punkte;

b) sudėtinės paraiškos atveju sumoka papildomus paskelbimo mokesčius, nurodytus 6 straipsnio 1 dalies d punkte;

c) tais atvejais, kai pagal 5 straipsnio nuostatas vietoje dizaino vaizdo buvo pateiktas pavyzdys, pateikia dizaino vaizdą pagal 4 straipsnio reikalavimus. Tai taikoma visiems į sudėtinę paraišką įtrauktiems dizainams, kuriuos prašoma paskelbti;

d) sudėtinės paraiškos atveju aiškiai nurodo, kuris į ją įtrauktas dizainas turi būti paskelbiamas, o kurių turi būti atsisakoma, arba, jeigu dar nesibaigė paskelbimo atidėjimo terminas, kuriems dizainams turi būti pratęstas paskelbimo atidėjimas.

Kai savininkas paprašo paskelbti dizainą prieš pasibaigiant 30 mėnesių paskelbimo atidėjimo terminui, jis/ji privalo ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki prašomos paskelbimo dienos, įvykdyti pirmos pastraipos a–d punktuose nurodytus reikalavimus.

2. Jeigu savininkas neįvykdo 1 dalies c arba d punktuose išdėstytų reikalavimų, Tarnyba kreipiasi į jį/ją, ragindama pašalinti trūkumus per jos nurodytą terminą, kuris jokiu būdu nesibaigia ir po 30 mėnesių paskelbimo atidėjimo termino.

3. Jeigu savininkas nepašalina 2 dalyje nurodytų trūkumų per nurodytą terminą:

a) registruotasis Bendrijos dizainas laikomas iš pat pradžių neturėjusiu Reglamentu (EB) Nr. 6/2002 numatytos galios;

b) jeigu savininkas paprašo paskelbti dizainą anksčiau, kaip numatyta 1 dalies antrojoje pastraipoje, laikoma, kad prašymas nebuvo paduotas.

4. Jeigu savininkas nesumoka 1 dalies a arba b punktuose nurodytų mokesčių, Tarnyba kreipiasi į jį/ją, ragindama sumokėti šiuos mokesčius kartu su mokesčiais už pavėluotai sumokėtus mokesčius, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies b arba d punktuose ir kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 2246/2002, per jos nurodytą terminą, kuris jokiu būdu nesibaigia ir po 30 mėnesių paskelbimo atidėjimo termino.

Jeigu per tą terminą mokesčiai nesumokami, Tarnyba praneša savininkui, kad registruotasis Bendrijos dizainas laikomas iš pat pradžių neturėjusiu Reglamente (EB) Nr. 6/2002 numatytos galios.

Jeigu registruojant sudėtinę paraišką mokėjimas atliekamas per nustatytą laiką, bet yra nepakankamas padengti visus pagal 1 dalies a ir b punktus mokėtinus mokesčius, taip pat ir taikomą mokestį už pavėluotai sumokėtus mokesčius, visi dizainai, už kuriuos nebuvo sumokėti mokesčiai, laikomi iš pat pradžių neturėjusiais Reglamentu (EB) Nr. 6/2002 numatytos galios.

Išskyrus atvejus, kai yra aišku, kuriuos dizainus numatoma apimti sumokėta suma, ir neturėdama kitų kriterijų, kuriais remiantis būtų galima nuspręsti, kuriuos dizainus numatoma apimti, Tarnyba nagrinėja dizainus tokia eilės tvarka, kokia jie pateikti pagal 2 straipsnio 4 dalies nuostatas.

Visi dizainai, už kuriuos nebuvo sumokėtas arba buvo sumokėtas ne visas papildomas paskelbimo mokestis, kartu su taikomu mokesčiu už pavėluotai sumokėtus mokesčius, laikomi iš pat pradžių neturėjusiais Reglamentu (EB) Nr. 6/2002 numatytos galios.

16 straipsnis

Paskelbimas pasibaigus paskelbimo atidėjimo terminui

1. Kai savininkas įvykdo 15 straipsnyje nustatytus reikalavimus, pasibaigus paskelbimo atidėjimo terminui arba prašymo dėl ankstesnio paskelbimo atveju, Tarnyba, vos atsiradus techninėms galimybėms:

a) paskelbia registruotąjį Bendrijos dizainą Bendrijos dizainų biuletenyje su duomenimis, nurodytais 14 straipsnio 2 dalyje, kartu su fakto, kad paraiškoje buvo prašymas atidėti registruotojo dizaino paskelbimą remiantis Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio nuostatomis ir prireikus kad buvopateiktas pavyzdys pagal šio reglamento 5 straipsnio reikalavimus, nurodymu;

b) pateikia visuomenės susipažinimui bet kurią su dizainu susijusią bylą;

c) pateikia visuomenės susipažinimui visus registro įrašus, įskaitant įrašus, su kuriais nebuvo leidžiama susipažinti remiantis 73 straipsnio nuostatomis.

2. Kai taikoma 15 straipsnio 4 dalis, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai netaikomi tiems į sudėtinę paraišką įtrauktiems dizainams, kurie laikomi iš pat pradžių neturėjusiais Reglamente (EB) Nr. 6/2002 numatytos galios.

17 straipsnis

Registracijos liudijimas

1. Po dizaino paskelbimo Tarnyba išduoda savininkui dizaino registracijos liudijimą, kuriame nurodyti 69 straipsnio 2 dalies reikalavimus atitinkantys registro įrašų duomenys ir patvirtinama, kad tie duomenys įrašyti į registrą.

2. Savininkas gali paprašyti už tam tikrą mokestį pateikti jam/jai patvirtintas arba nepatvirtintas registracijos liudijimo kopijas.

18 straipsnis

Pakeisto pavidalo dizaino naudojimas

1. Kai pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 25 straipsnio 6 dalies nuostatas registruotasis Bendrijos dizainas naudojamas pakeistu pavidalu, pakeisto pavidalo registruotasis Bendrijos dizainas įrašomas į dizaino registrą ir paskelbiamas Bendrijos dizainų biuletenyje.

2. Pakeisto pavidalo dizaino naudojimas gali būti siejamas su savininko daliniu teisės į dizainą atsisakymu, kurį sudaro ne daugiau kaip 100 žodžių, arba įrašu Bendrijos dizaino registre apie teismo ar Tarnybos sprendimą, skelbiantį dalinį teisės į dizainą negaliojimą.

19 straipsnis

Savininko arba jo/jos registruotojo atstovo vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pasikeitimas

1. Dizaino savininko vardo, pavardės (pavadinimo) arba adreso pasikeitimas, kuris įvyko ne dėl registruotojo dizaino perdavimo, dizaino savininko prašymu įrašomas į Registrą.

2. Prašyme dėl savininko vardo, pavardės (pavadinimo) arba adreso pakeitimo turi būti:

a) dizaino registracijos numeris;

b) savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas, kaip jie įrašyti į Registrą. Jeigu Tarnyba yra suteikusi savininkui identifikacijos numerį, pakanka nurodyti šį numerį kartu su savininko vardu, pavarde (pavadinimu);

c) nurodymas keičiamo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) pagal 1 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus;

d) jeigu savininkas yra paskyręs atstovą, to atstovo vardas, pavardė ir jo verslo adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies e punkto reikalavimus.

3. Už 2 dalyje nurodyto prašymo pateikimą mokesčio nereikalaujama.

4. Galima paduoti vieną prašymą pakeisti vardą, pavardę (pavadinimą) arba adresą dviejose ar daugiau to paties savininko dizaino registracijose.

5. Jeigu neįvykdomi 1 ir 2 dalyse nurodyti reikalavimai, Tarnyba nurodo trūkumus pareiškėjui.

Jeigu trūkumai nepašalinami per Tarnybos nurodytą terminą, Tarnyba prašymą atmeta.

6. Šio straipsnio 1–5 dalyse nurodyti reikalavimai mutatis mutandis taikomi ir keičiant registruotojo atstovo vardą, pavardę (pavadinimą) arba adresą.

7. Šio straipsnio 1–6 dalyse nurodyti reikalavimai mutatis mutandis taikomiir Bendrijos dizainų paraiškoms. Pakeitimas įrašomas į Tarnybos vedamas bylas dėl Bendrijos dizainų paraiškų.

20 straipsnis

Klaidų ir netikslumų Dizainų registre ir registracijos paskelbimuose ištaisymas

Kai dizaino registracijoje arba registracijos paskelbime yra Tarnybai priskirtinų klaidų ar netikslumų, Tarnyba ištaiso klaidas ar netikslumus savo pačios iniciatyva arba savininko prašymu.

Kai tokį prašymą pateikia savininkas, mutatis mutandis taikomos 19 straipsnio nuostatos. Už prašymo pateikimą mokesčio nereikalaujama.

Tarnyba paskelbia pataisymus, padarytus atsižvelgiant į šio straipsnio nuostatas.

III SKYRIUS

REGISTRACIJOS PRATĘSIMAS

21 straipsnis

Pranešimas apie registracijos termino pabaigą

Likus ne mažiau negu šešiems mėnesiams iki registracijos termino pabaigos, Tarnyba praneša dizaino savininkui ir visiems asmenims, turintiems į Registrą įrašytų teisių, susijusių su Bendrijos dizainu, įskaitant licenciją, kad baigiasi registracijos terminas. Pranešimo nepateikimas neturi įtakos registracijos termino pabaigai.

22 straipsnis

Registracijos pratęsimas

1. Prašyme pratęsti dizaino registraciją turi būti:

a) kai prašymą paduoda savininkas, jo/jos vardas, pavardė ir adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas;

b) kai prašymą paduoda asmuo, specialiai savininko įgaliotas tai atlikti, to asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas, taip pat įrodymas, kad jis/ji yra įgaliotas pateikti paraišką;

c) kai prašymo pateikėjas yra paskyręs atstovą, to atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas;

d) registracijos numeris;

e) prireikus nurodymas, kad pratęsimo prašoma visiems dizainams, įtrauktiems į sudėtinę registracijos paraišką, arba, jeigu pratęsimo prašoma ne visiems tokiems dizainams, nurodymas, kokiems dizainams jo prašoma.

2. Mokesčius, mokėtinus už registracijos pratęsimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 13 straipsnio nuostatas, sudaro:

a) registracijos pratęsimo mokestis, proporcingai išdėstomas visiems į sudėtinę registracijos paraišką įtrauktiems dizainams, kurių registraciją prašoma pratęsti;

b) prireikus papildomas mokestis už pavėluotai sumokėtą registracijos pratęsimo mokestį arba pavėluotai pateiktą prašymą dėl registracijos galiojimo pratęsimo pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 13 straipsnio nuostatas, kaip patikslinta Reglamente (EB) Nr. 2246/2002.

3. Kai prašymas dėl registracijos galiojimo pratęsimo pateikiamas laikantis Reglamento (EB) Nr. 6/2002 13 straipsnio 3 dalyje nurodytų terminų, tačiau kitos pratęsimo sąlygos, nurodytos minėto reglamento 13 straipsnyje ir šiame reglamente, neįvykdomos, Tarnyba nurodo trūkumus prašymo pateikėjui.

Jeigu prašymą paduoda asmuo, kurį savininkas specialiai įgaliojo tai atlikti, dizaino savininkas gauna pranešimo kopiją.

4. Kai prašymas dėl registracijos galiojimo pratęsimo nepateikiamas arba pateikiamas pasibaigus Reglamento (EB) Nr. 6/2002 13 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje nurodytam terminui, arba jeigu mokesčiai nesumokami ar sumokami tik po nustatyto termino pabaigos, arba jeigu trūkumai nepašalinami per Tarnybos nustatytą terminą, Tarnyba nusprendžia, kad registracijos galiojimo terminas baigėsi ir praneša apie tai savininkui ir prireikus prašymą dėl registracijos galiojimo pratęsimo pateikusiam asmeniui, taip pat asmeniui, į Registrą įtrauktam kaip turinčiam teisių į dizainą.

Sudėtinės paraiškos registracijos atveju, jeigu sumokėtų mokesčių nepakanka apimti visus dizainus, kurių registracijos galiojimo terminą prašoma pratęsti, toks sprendimas priimamas tik po to, kai Tarnyba nustato, kuriuos dizainus numatoma padengti sumokėta suma.

Nesant kriterijų, nustatančių, kuriuos dizainus numatoma apimti, Tarnyba ima dizainus tokia eilės tvarka, kokia jie pateikti pagal 2 straipsnio 4 dalies nuostatas.

Tarnyba nusprendžia, kad visų dizainų, už kuriuos nebuvo sumokėti arba buvo sumokėti ne visi registracijos pratęsimo mokesčiai, registracijos galiojimo laikas pasibaigė.

5. Kai pagal 4 dalyje nurodytas nuostatas priimtas sprendimas tampa galutiniu, Tarnyba išregistruoja dizainą iš Registro kitą dieną po registracijos galiojimo pabaigos.

6. Kai registracijos pratęsimo mokesčiai, numatyti 2 dalyje, buvo sumokėti, bet registracija nepratęsta, šie mokesčiai grąžinami.

IV SKYRIUS

TEISĖS Į DIZAINĄ PERDAVIMAS, LICENCIJOS IR KITOS TEISĖS, PAKEITIMAI

23 straipsnis

Teisės į dizainą perdavimas

1. Prašyme įregistruoti teisės į dizainą perdavimą Reglamento (EB) Nr. 6/2002 28 straipsnyje nustatyta tvarka turi būti:

a) Bendrijos dizaino registracijos numeris;

b) duomenys apie naująjį savininką pagal 1 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas;

c) kai į teisės į dizainą perdavimą įtraukiami ne visi sudėtinėje registracijoje nurodyti dizainai, duomenys apie tuos registruotuosius dizainus, kurie susiję su teisės į dizainą perdavimu;

d) dokumentai, tinkamai įrodantys teisės į dizainą perdavimą.

2. Prašyme gali būti, kai taikoma, naujojo savininko atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas, kurie nurodomi pagal 1 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas.

3. Prašymas laikomas nepaduotu, kol nesumokamas nustatytas mokestis. Jeigu mokestis nesumokamas arba sumokamas ne visas, Tarnyba praneša apie tai prašymą pateikusiam asmeniui.

4. Pakankamą teisės į dizainą perdavimą pagal 1 dalies d punkto nuostatas įrodo tai, kad:

a) prašymą dėl teisės į dizainą perdavimo registravimo pasirašo registruotasis savininkas arba jo/jos atstovas ir teisių perėmėjas arba jo atstovas; arba

b) prie prašymo, jeigu jį paduoda teisių perėmėjas, pridedamas registruotojo savininko arba jo/jos atstovo pasirašytas pareiškimas, kad jis/ji sutinka su teisių perėmėjo įregistravimu; arba

c) prie prašymo pridedama užpildyta teisių į dizainą perdavimo forma arba dokumentas, kurį pasirašo registruotasis savininkas ar jo/jos atstovas ir teisių perėmėjas ar jo atstovas.

5. Neįvykdžius teisės į dizainą perdavimo registravimui taikomų sąlygų, Tarnyba nurodo trūkumus prašymo pateikėjui.

Jeigu trūkumai nepašalinami per Tarnybos nustatytą terminą, ji prašymą įregistruoti teisės į dizainą perdavimą atmeta.

6. Galima paduoti vieną bendrą prašymą įregistruoti dviejų ar daugiau registruotųjų Bendrijos dizainų teisių perdavimą, jeigu registruotasis savininkas ir teisių perėmėjas kiekvienu atveju yra vienas ir tas pats asmuo.

7. Šio straipsnio 1–6 dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos ir registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų perdavimui. Teisių į dizainą perdavimas įrašomas į Tarnybos tvarkomas Bendrijos dizainų paraiškų bylas.

24 straipsnis

Licencijų ir kitų teisių registravimas

1. Šio reglamento 23 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų ir 23 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 dalių nuostatos mutatis mutandis taikomos ir licencijos suteikimo arba perdavimo registracijai, teisės in rem į registruotąjį Bendrijos dizainą sukūrimo arba perdavimo registracijai ir išieškojimo pagal vykdomuosius raštus registracijai. Tačiau kai registruotasis Bendrijos dizainas susijęs su bankroto byla, kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos prašymas padaryti apie tai įrašą Registre nėra mokesčio mokėjimo dalykas

Registruojant sudėtinę paraišką kiekvienam registruotajam Bendrijos dizainui gali būti suteikiama licencija naudoti jį atskirai nuo kitų, jis gali būti teisių in rem, išieškojimo pagal vykdomąjį raštą arba bankroto bylos dalykas.

2. Kai suteikiama licencija naudoti registruotąjį Bendrijos dizainą tik Bendrijos dalyje arba tam tikrą ribotą laiko tarpą, prašyme įregistruoti licenciją turi būti nurodyta Bendrijos dalis arba laiko tarpas, kuriam ji suteikiama.

3. Neįvykdžius licencijų ir kitų teisių registracijai keliamų sąlygų, kurios išdėstytos Reglamento (EB) Nr. 6/2002 29, 30 arba 32 straipsniuose, šio straipsnio 1 dalyje ir kituose atitinkamuose šio reglamento straipsniuose, Tarnyba nurodo prašymo pateikėjui trūkumus.

Jeigu trūkumai nepašalinami per Tarnybos nustatytą terminą, ji prašymą dėl paraiškos registravimo atmeta.

4. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatos mutatis mutandis taikomos ir licencijoms bei kitoms teisėms, susijusioms su registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškomis. Licencijos, teisės in rem ir išieškojimas pagal vykdomuosius raštus įrašomi Tarnybos tvarkomose Bendrijos dizaino paraiškų bylose.

5. Prašymas suteikti neišimtinę licenciją pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką pateikiamas per tris mėnesius nuo naujojo teisių savininko įrašymo į Registrą dienos.

25 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl licencijos įregistravimo

1. Licencija dėl registruotojo Bendrijos dizaino įrašoma į Registrą kaip išimtinė licencija, jeigu to pageidauja dizaino savininkas arba licenciatas.

2. Licencija dėl registruotojo Bendrijos dizaino įrašoma į Registrą kaip sublicencija, kai ją suteikia licenciatas, kurio licencija yra įrašyta į Registrą.

3. Licencija dėl registruotojo Bendrijos dizaino įrašoma į Registrą kaip teritoriškai apribota licencija, jeigu ji suteikiama naudoti tam tikroje Bendrijos dalyje.

4. Licencija dėl registruotojo Bendrijos dizaino įrašoma į Registrą kaip laikinoji licencija, jeigu ji suteikiama ribotam laiko tarpui.

26 straipsnis

Licencijų ir kitų teisių registracijos paskelbimas negaliojančia arba pakeitimas

1. Pagal 24 straipsnio nuostatas atliktą registraciją skelbiama negaliojančia vieno iš suinteresuotųjų asmenų prašymu.

2. Prašyme turi būti:

a) registruotojo Bendrijos dizaino registracijos numeris arba sudėtinės paraiškos registracijos atveju kiekvieno dizaino registracijos numeris ir

b) duomenys apie teisę, kurios registracija turi būti paskelbta negaliojančia.

3. Prašymas dėl licencijos ar kitos teisės registracijos paskelbimo negaliojančia nelaikomas paduotu, kol nesumokamas būtinas mokestis.

Jeigu mokestis nesumokamas arba sumokamas ne visas, Tarnyba praneša apie tai prašymo pateikėjui. Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos prašymas panaikinti įrašą, kai registruotasis Bendrijos dizainas susijęs su bankroto byla, nėra mokesčio mokėjimo dalykas.

4. Kartu su prašymu paduodami dokumentai, parodantys, kad įregistruotoji teisė daugiau nebegalioja, arba licenciato ar kitos teisės savininko pareiškimas, kad jis/ji sutinka su registracijos paskelbimu negaliojančia.

5. Kai reikalavimai dėl registracijos paskelbimo negaliojančia nepatenkinami, Tarnyba nurodo prašymo pateikėjui trūkumus. Jeigu trūkumai nepašalinami per Tarnybos nustatytą terminą, ji prašymą dėl registracijos paskelbimo negaliojančia atmeta.

6. Šio straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalių nuostatos mutatis mutandis taikomos ir prašymui pakeisti pagal 24 straipsnio nuostatas atliktą registraciją.

7. Šio straipsnio 1–6 dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos ir įrašams, kurie padaromi bylose remiantis 24 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

V SKYRIUS

ATSISAKYMAS IR NEGALIOJIMAS

27 straipsnis

Atsisakymas

1. Pareiškime dėl atsisakymo pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 51 straipsnio nuostatas turi būti:

a) registruotojo Bendrijos dizaino registracijos numeris;

b) savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas;

c) kai paskirtas atstovas, šio atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas;

d) kai atsisakymas pareiškiamas tik dėl tam tikrų į sudėtinę registraciją įtrauktų dizainų, nurodymas, kurių dizainų atsisakoma arba kurių registracija turi išlikti;

e) kai pareiškiama, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 51 straipsnio 3 dalies nuostatas registruotojo Bendrijos dizaino atsisakoma iš dalies, pakeistojo dizaino vaizdas pagal šio reglamento 4 straipsnio nuostatas.

2. Kai trečiosios šalies teisė, susijusi su registruotuoju Bendrijos dizainu, įrašoma į Registrą, pakankamu jos/jo sutikimo atsisakyti dizaino įrodymu yra šios teisės savininko arba jo/jos atstovo pasirašytas pareiškimas apie atsisakymą.

Jeigu įregistruota licencija, dizaino atsisakymas įregistruojamas praėjus trims mėnesiams po tos datos, kurią savininkas įtikina Tarnybą, kad jis/ji apie savo ketinimą atsisakyti dizaino pranešė licenciatą. Jeigu nepasibaigus šiam terminui savininkas įrodo Tarnybai, kad licenciatas davė sutikimą, atsisakymas įregistruojamas nedelsiant.

3. Jeigu teismui pateiktas ieškinys dėl teisės į registruotąjį Bendrijos dizainą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 15 straipsnio nuostatas, pakankamas ieškovo sutikimo su atsisakymu įrodymas yra ieškovo arba jo/jos atstovo pasirašytas pareiškimas apie atsisakymą.

4. Jeigu neįvykdomi atsisakymą reglamentuojantys reikalavimai, Tarnyba nurodo pareiškėjui trūkumus. Jeigu trūkumai nepašalinami per Tarnybos nustatytą terminą, Tarnyba atsisako įtraukti įrašą apie atsisakymą į Registrą.

28 straipsnis

Paraiška dėl negaliojimo paskelbimo

1. Tarnybai pateiktoje paraiškoje dėl negaliojimo paskelbimo pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 52 straipsnio nuostatas turi būti duomenys:

a) apie registruotąjį Bendrijos dizainą, dėl kurio negaliojimo paskelbimo kreiptasi:

i) jo registracijos numeris;

ii) jo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b) apie pagrindus, kuriais paremta paraiška:

i) pagrindų, kuriais paremta paraiška dėl negaliojimo paskelbimo, išdėstymas;

ii) papildomai, paduodant paraišką remiantis Reglamento (EB) Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatomis, vaizdas ir duomenys, identifikuojantys ankstesnįjį dizainą, kuriuo paremta paraiška dėl negaliojimo paskelbimo, ir parodantys, kad pareiškėjas turi teisę pasiremti juo kaip pagrindu dėl negaliojimo remiantis minėtojo reglamento 25 straipsnio 3 dalies nuostatomis;

iii) papildomai, paduodant paraišką remiantis Reglamento (EB) Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies e arba f punktų nuostatomis, skiriamojo ženklo arba autorių teisės saugomo kūrinio, kuriais paremta paraiška dėl negaliojimo paskelbimo, vaizdas ir identifikavimo duomenys, taip pat duomenys, parodantys, kad pareiškėjas yra ankstesnės teisės savininkas pagal minėtojo reglamento 25 straipsnio 3 dalies nuostatas;

iv) papildomai, paduodant paraišką remiantis Reglamento (EB) Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies g punkto nuostatomis, tame straipsnyje nurodyto atitinkamo elemento vaizdas ir identifikavimo duomenys, taip pat duomenys, parodantys, kad paraiška paduota asmens arba įmonės, suinteresuotų dėl nurodyto elemento netinkamo naudojimo pagal minėtojo reglamento 25 straipsnio 4 dalies nuostatas;

v) kai negaliojimo pagrindas yra tai, kad registruotasis Bendrijos dizainas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 6/2002 5 arba 6 straipsniuose nustatytų reikalavimų, ankstesnių dizainų, kurie galėtų tapti kliūtimi pripažįstant registruotojo Bendrijos dizaino naujumą arba individualias savybes, nurodymas ir jų vaizdai, taip pat dokumentai, įrodantys tų ankstesniųjų dizainų buvimą;

vi) tiems pagrindams paremti pateiktų faktų, įrodymų ir argumentų išvardijimas;

c) apie pareiškėją:

i) jo/jos vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas;

ii) jeigu pareiškėjas paskyrė atstovą, to atstovo vardas, pavardė ir verslo adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas;

iii) papildomai, paduodant paraišką remiantis Reglamento (EB) Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, duomenys, parodantys, kad paraiška paduota asmens arba asmenų, kurie turi tokią teisę pagal minėtojo reglamento 25 straipsnio 2 dalies nuostatas.

2. Už paraiškos padavimą imamas Reglamento (EB) Nr. 6/2002 52 straipsnio 2 dalyje nurodytas mokestis.

3. Tarnyba praneša savininkui, kad yra paduota paraiška dėl negaliojimo paskelbimo.

29 straipsnis

Procedūrose dėl negaliojimo vartojamos kalbos

1. Paraiška dėl negaliojimo paskelbimo paduodama ta kalba, kuria vyksta nagrinėjimas pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 98 straipsnio 4 dalies nuostatas.

2. Tais atvejais, kai kalba, kuria vyksta nagrinėjimas, nėra kalba, kuria buvo paduota paraiška ir savininkas savo pastabas pateikė paraiškoje vartota kalba, Tarnyba imasi priemonių, kad tos pastabos būtų išverstos į kalbą, kuria vyksta nagrinėjimas.

3. Praėjus trejiems metams nuo datos, nustatomos remiantis Reglamento (EB) Nr. 6/2002 111 straipsnio 2 dalimi, Komisija pateikia Reglamento (EB) Nr. 6/2002 109 straipsnyje paminėtam Komitetui ataskaitą apie šio straipsnio 2 dalies nuostatų taikymą, ir prireikus pasiūlymus dėl Tarnybos patiriamų išlaidų limito nustatymo, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 6/2002 98 straipsnio 4 dalies ketvirtojoje pastraipoje.

4. Komisija gali nuspręsti šio straipsnio 3 dalyje paminėtą ataskaitą ir galimus pasiūlymus pateikti anksčiau, ir Komitetas juos apsvarsto pirmumo tvarka, jeigu dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų paslaugų susidaro neproporcingai didelės išlaidos.

5. Jeigu paraišką patvirtinantys įrodymai pateikiami ne ta kalba, kuria vyksta nagrinėjimas, pareiškėjas pateikia tų įrodymų vertimą į nagrinėjimo kalbą per du mėnesius nuo minėtų įrodymų pateikimo.

6. Kai pareiškėjas dėl negaliojimo paskelbimo arba savininkas praneša Tarnybai per du mėnesius nuo dienos, kai savininkui gavo šio reglamento 31 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, kad jie susitarė vartoti kitą nagrinėjimo kalbą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 98 straipsnio 5 dalies nuostatas, pareiškėjas per mėnesį nuo pirmiau nurodytos datos pateikia paraiškos vertimą į tą kalbą, jeigu paraiška buvo paduota ne ta kalba.

30 straipsnis

Paraiškos dėl negaliojimo paskelbimo atmetimas kaip nepriimtinos

1. Jeigu Tarnyba nustato, kad paraiška dėl negaliojimo paskelbimo neatitinka Reglamento (EB) Nr. 6/2002 52 straipsnio, šio reglamento 28 straipsnio 1 dalies arba bet kurių kitų Reglamento (EB) Nr. 6/2002 ar šio reglamento nuostatų, ji praneša apie tai pareiškėjui ir paragina jį pašalinti trūkumus per jos nustatytą terminą.

Jeigu trūkumai nepašalinami per nustatytą terminą, Tarnyba atmeta paraišką kaip nepriimtiną.

2. Kai Tarnyba nustato, kad nesumokėti reikiami mokesčiai, ji praneša apie tai pareiškėjui ir jam/jai praneša, kad paraiška laikoma nepaduota, jeigu reikiami mokesčiai nesumokami per nustatytus terminus.

Jeigu reikiami mokesčiai sumokami po nustatytų terminų pabaigos, jie sugrąžinami pareiškėjui.

3. Pareiškėjui pranešama apie bet kurį sprendimą atmesti paraišką dėl negaliojimo paskelbimo pagal 1 dalies nuostatas.

Kai pagal 2 dalies nuostatas laikoma, kad paraiška nebuvo paduota, apie tai pranešama pareiškėjui.

31 straipsnis

Paraiškos dėl negaliojimo paskelbimo ekspertizė

1. Jeigu Tarnyba neatmeta paraiškos dėl negaliojimo paskelbimo pagal 30 straipsnį, ji perduoda tokią paraišką savininkui ir paprašo jo/jos pateikti savo pastabas per jos nustatytus terminus.

2. Jeigu savininkas nepateikia pastabų, Tarnyba, priimdama sprendimą dėl negaliojimo paskelbimo, gali pasiremti turimais įrodymais.

3. Visos savininko pateiktos pastabos perduodamos pareiškėjui, kurį Tarnyba gali paraginti atsakyti per nustatytus terminus.

4. Visi pranešimai pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 53 straipsnio 2 dalies nuostatas ir visos pateiktos pastabos siunčiami suinteresuotoms šalims.

5. Tarnyba gali paraginti suinteresuotas šalis sudaryti taikos sutartį.

32 straipsnis

Sudėtinės paraiškos dėl negaliojimo paskelbimo

1. Tais atvejais, kai pateikiamos kelios paraiškos dėl negaliojimo paskelbimo tam pačiam registruotajam Bendrijos dizainui, Tarnyba gali nagrinėti jas vienu metu.

Tarnyba gali vėliau nuspręsti, kad tokiu būdu šių paraiškų daugiau nebenagrinės.

2. Jeigu išankstinė vienos ar daugiau paraiškų ekspertizė parodo, kad registruotasis Bendrijos dizainas gali būti negaliojantis, Tarnyba gali laikinai sustabdyti kitų bylų dėl negaliojimo nagrinėjimą.

Tarnyba praneša likusiems pareiškėjams apie visus atitinkamus sprendimus, priimamus tose bylose, kurių nagrinėjimas tęsiamas.

3. Kai sprendimas, skelbiantis dizainą negaliojančiu, tampa galutinis, paraiškos, kurių atžvilgiu buvo laikinai sustabdytas nagrinėjimas pagal 2 dalies nuostatas, laikomos baigtomis, ir apie tai informuojami atitinkami pareiškėjai. Reglamento (EB) Nr. 6/2002 70 straipsnio 4 dalyje nurodytu tikslu toks nagrinėjimo užbaigimas laikomas tolygiu atvejui, kai byloje nepriimamas sprendimas.

4. Tarnyba grąžina 50 % Reglamento (EB) Nr. 6/2002 52 straipsnio 2 dalyje paminėto negaliojimo mokesčio, sumokėto visų pareiškėjų, kurių paraiškos laikomos baigtomis pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas.

33 straipsnis

Įtariamojo teisių pažeidimu dalyvavimas nagrinėjant bylą

Tais atvejais, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 54 straipsnio nuostatas įtariamasis teisių pažeidimu siekia būti įtrauktas į bylos nagrinėjimą kaip šalis, jis/ji turi atitikti atitinkamas šio reglamento 28, 29 ir 30 straipsnių nuostatas ir visų pirma turi paduoti motyvuotą pareiškimą ir sumokėti Reglamento (EB) Nr. 6/2002 52 straipsnio 2 dalyje paminėtą mokestį.

VI SKYRIUS

APELIACIJOS

34 straipsnis

Apeliacinio skundo turinys

1. Apeliaciniame skunde turi būti:

a) apelianto vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas;

b) jeigu apeliantas yra paskyręs atstovą, to atstovo vardas, pavardė ir verslo adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas;

c) pareiškimas, nurodantis ginčijamą sprendimą ir apimtis, kuria prašoma sprendimą pakeisti arba panaikinti.

2. Apeliacinis skundas paduodamas ta nagrinėjimo kalba, kuria buvo priimtas sprendimas, dėl kurio paduotas apeliacinis skundas.

35 straipsnis

Apeliacijos atmetimas kaip nepriimtinos

1. Jeigu apeliacija neatitinka Reglamento (EB) Nr. 6/2002 55, 56 ir 57 straipsnių ir šio reglamento 34 straipsnio 1 dalies c punkto ir 2 dalies nuostatų, Apeliacinė taryba atmeta ją kaip nepriimtiną, išskyrus atvejus, kai visi trūkumai pašalinami prieš pasibaigiant Reglamento (EB) Nr. 6/2002 57 straipsnyje nurodytiems terminams.

2. Jeigu Apeliacinė taryba nustato, kad apeliacija neatitinka kitų Reglamento (EB) Nr. 6/2002 arba kitų šio reglamento nuostatų, ypač 34 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimų, ji praneša apie tai apeliantui ir paprašo jį ištaisyti pastebėtus trūkumus per jos nustatytus terminus. Jeigu trūkumai nepašalinami laiku, Apeliacinė taryba atmeta apeliaciją kaip nepriimtiną.

3. Jeigu mokestis už apeliaciją sumokamas pasibaigus Reglamento (EB) Nr. 6/2002 57 straipsnyje nurodytiems apeliacijos padavimo terminams, apeliacija laikoma nepaduota, ir apeliacijos mokestis grąžinamas apeliantui.

36 straipsnis

Apeliacijų ekspertizė

1. Jeigu nenurodyta kitaip, nuostatos, susijusios su nagrinėjimu tame skyriuje, kurio sprendimas buvo apskųstas, taikomos mutatis mutandis ir apeliacinės bylos nagrinėjimui.

2. Apeliacinės tarybos sprendime turi būti:

a) pareiškimas, kad jį priėmė Taryba;

b) sprendimo priėmimo data;

c) nagrinėjime dalyvaujančio Apeliacinės tarybos pirmininko ir kitų jos narių vardai ir pavardės;

d) kompetentingo raštinės darbuotojo vardas, pavardė;

e) šalių ir jų atstovų vardai, pavardės;

f) dalykų, dėl kurių turi būti apsispręsta, išdėstymas;

g) faktų santrauka;

h) motyvai;

i) Apeliacijos tarybos nutartis, įskaitant, kur reikia, sprendimą dėl išlaidų.

3. Sprendimą pasirašo Apeliacinės tarybos pirmininkas ir kiti jos nariai bei Apeliacinės tarybos raštinės darbuotojas.

37 straipsnis

Apeliacijos mokesčių atlyginimas

Atlyginti apeliacijos mokesčius reikalaujama tarpinės peržiūros atveju arba tais atvejais, kai, Apeliacinės tarybos nuomone, apeliacija yra priimtina, jeigu toks atlyginimas pateisinamas dėl esminių procedūrinių pažeidimų. Tarpinės peržiūros atveju apeliacijos mokesčius privalo atlyginti skyrius, kurio sprendimas buvo apskųstas, o kitais atvejais — Apeliacinė taryba.

VII SKYRIUS

TARNYBOS SPRENDIMAI IR PRANEŠIMAI

38 straipsnis

Sprendimų forma

1. Tarnybos sprendimai įforminami raštu ir nurodant juos pagrindžiančius motyvus.

Kai bylos Tarnyboje nagrinėjamos žodžiu, sprendimas gali būti praneštas žodžiu. Vėliau apie šį sprendimą šalims pranešama raštu.

2. Apie Tarnybos sprendimus, dėl kurių galima paduoti apeliacijas, pranešama raštu nurodant, kad apeliacinis skundas turi būti paduotas raštu Tarnybai per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą, dėl kurio paduodama apeliacija, paskelbimo datos. Pranešimuose taip pat atkreipiamas šalių dėmesys į Reglamento (EB) Nr. 6/2002 55, 56 ir 57 straipsnių nuostatas.

Šalys negali teisintis, kad joms nebuvo pranešta apie tokių apeliacijos procedūrinių veiksmų galimybę.

39 straipsnis

Klaidų sprendimuose ištaisymas

Tarnybos sprendimuose gali būti ištaisomos tik kalbos klaidos, perrašymo klaidos ir akivaizdžios klaidos. Jas ištaiso sprendimą priėmęs skyrius, veikdamas savo iniciatyva arba suinteresuotos šalies prašymu.

40 straipsnis

Teisių netekimo nustatymas

1. Jeigu Tarnyba nustato, kad bet kurios teisės netekimas atsirado dėl to, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 arba šio reglamento nuostatas nebuvo priimtas sprendimas, ji pranešta apie tai suinteresuotam asmeniui pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 66 straipsnyje nustatytą tvarką, ir atkreipia jo/jos dėmesį į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teisės gynimo priemones.

2. Jeigu, suinteresuoto asmens nuomone, Tarnybos nustatytas faktas yra netikslus, jis/ji turi teisę per du mėnesius nuo 1 dalyje paminėto pranešimo paskelbimo dienos kreiptis į Tarnybą su prašymu priimti sprendimą šiuo klausimu.

Toks sprendimas priimamas tik tuo atveju, jeigu Tarnyba nesutinka su jo paprašiusio asmeniu; priešingu atveju Tarnyba pakeičia savo nustatytą faktą ir praneša apie tai sprendimo paprašiusiam asmeniui.

41 straipsnis

Parašas, vardas ir pavardė, antspaudas

1. Visuose Tarnybos sprendimuose, skelbimuose ir pranešimuose turi būti nurodytas Tarnybos skyrius ar padalinys, taip pat atsakingo pareigūno ar pareigūnų vardai ir pavardės. Juos pasirašo pareigūnas ar pareigūnai arba vietoje parašo turi būti išspausdintas arba įspaustas Tarnybos antspaudas.

2. Tarnybos pirmininkas gali nuspręsti, kad tais atvejais, kai sprendimai, skelbimai ar pranešimai perduodami faksu ar kitokiomis techninėmis ryšio priemonėmis, gali būti taikomos ir kitos Tarnybos skyrių ar padalinių, taip pat atsakingo pareigūno ar pareigūnų vardų ir pavardžių identifikavimo priemonės.

VIII SKYRIUS

ŽODINIS NAGRINĖJIMAS IR ĮRODYMŲ RINKIMAS

42 straipsnis

Šaukimas atvykti į žodinį nagrinėjimą

1. Šalys šaukiamos atvykti į žodinį nagrinėjimą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 6/2002 64 straipsnyje ir jų dėmesys atkreipiamas į šio straipsnio 3 dalį. Šaukimai įteikiami ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki bylos nagrinėjimo, jeigu šalys nesusitaria dėl trumpesnio termino.

2. Išrašydama šaukimą, Tarnyba atkreipia šalių dėmesį į punktus, kuriuos, jos nuomone, reikia apsvarstyti, kad būtų priimtas sprendimas.

3. Jeigu šalis, kuriai tinkamu laiku buvo įteiktas šaukimas dalyvauti žodiniame nagrinėjime Tarnyboje, neatvyksta, kaip buvo kviesta, nagrinėjimą leidžiama tęsti ir be jos.

43 straipsnis

Tarnybos renkami įrodymai

1. Kai, Tarnybos nuomone, reikia išklausyti šalių, liudytojų ar ekspertų žodinius parodymus arba atlikti tyrimą, ji tuo tikslu priima sprendimą, nurodydama, kokiomis priemonėmis ji numato gauti įrodymus, atitinkamus faktus, kuriuos reikia įrodyti ir numatomos apklausos arba tyrimo datą, laiką bei vietą.

Jeigu šalis prašo, kad būtų išklausyti žodiniai liudytojų ar ekspertų parodymai, Tarnybos sprendimas nustato terminą, per kurį prašymą pateikusi šalis privalo pranešti Tarnybai liudytojų ir ekspertų, kurie turi būti išklausyti šalies pageidavimu, vardus, pavardes ir adresus.

2. Šaukimai atvykti ir duoti parodymus įteikiami šaliai, liudytojui ar ekspertui ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki nagrinėjimo, jeigu nesusitariama dėl trumpesnio termino.

Šaukimuose turi būti:

a) ištrauka iš 1 dalies pirmojoje pastraipoje paminėto sprendimo, pirmiausia pranešant, kur, kada ir kokiu metu įvyks numatyta apklausa, ir nurodant faktus, dėl kurių numatoma išklausyti šalių, liudytojų ir ekspertų parodymus;

b) nagrinėjime dalyvaujančių šalių vardai, pavardės (pavadinimai) ir išsamus teisių, kuriomis gali naudotis liudytojai ar ekspertai pagal šio reglamento 45 straipsnio 2–5 dalių nuostatas, aprašymas.

44 straipsnis

Ekspertų skyrimas

1. Tarnyba nusprendžia, kokia forma turi būti pateikta jos skiriamo eksperto ataskaita.

2. Ekspertų atrankos sąlygose turi būti nurodyti:

a) tikslus jo/jos užduoties aprašymas;

b) terminas, iki kurio turi būti pateikta eksperto ataskaita;

c) nagrinėjime dalyvaujančių šalių vardai, pavardės (pavadinimai);

d) duomenys apie pretenzijas, kurias gali pareikšti ekspertas pagal 45 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatas.

3. Šalims įteikiama po vieną bet kurios raštu pateiktos ataskaitos egzempliorių.

4. Šalys gali pareikšti protestą ekspertui jo nekompetentingumo pagrindu arba tais pačiais pagrindais, dėl kurių gali būti pareikštas protestas tikrintojui arba skyriaus ar Apeliacinės tarybos nariui pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 40/94 [3] 132 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatas. Sprendimą dėl protesto priima atitinkamas Tarnybos skyrius.

45 straipsnis

Įrodymų rinkimo išlaidos

1. Tarnybos renkami įrodymai gali būti padaryti susiejami su sąlyga, kad parodymų išklausymo paprašiusi šalis sumokėtų užstatą, kurio suma nustatoma atsižvelgiant į numatomų išlaidų sąmatą.

2. Liudytojams ir ekspertams, kurie šaukiami ir atvyksta į Tarnybą duoti parodymų, atlyginamos pagrįstos kelionės ir pragyvenimo išlaidos. Šioms išlaidoms padengti Tarnyba gali išmokėti jiems avansą. Pirmasis sakinys taip pat taikomas liudytojams ir ekspertams, kurie atvyksta į Tarnybą duoti parodymų be šaukimų ir kurie išklausomi kaip liudytojai arba ekspertai.

3. Liudytojams, kurie turi teisę į atlyginimą pagal 2 dalies nuostatas, taip pat priklauso atitinkama kompensacija už negautas pajamas, o ekspertai turi teisę į užmokestį už jų paslaugas. Šie mokėjimai liudytojams ir ekspertams atliekami po to, kai jie atlieka savo pareigas ir įvykdo numatytas užduotis tais atvejais, kai šie liudytojai ir ekspertai buvo pakviesti Tarnybos duoti parodymus jos pačios iniciatyva.

4. Pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalies nuostatas mokėtinų sumų ir avansinių išmokų dydžius nustato Tarnybos pirmininkas, ir jie skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

Sumos apskaičiuojamos tuo pačiu pagrindu kaip ir A 4–A 8 kategorijų pareigūnų gaunamos kompensacijos ir atlyginimai, kaip numatyta Europos Bendrijų pareigūnų pareiginiuose nuostatuose ir jų VII priede.

5. Už numatomas sumokėti arba jau sumokėtas sumas pagal šio straipsnio 1–4 dalių nuostatas galutinai atsakinga yra:

a) Tarnyba, jeigu savo pačios iniciatyva Tarnyba laikė esant reikalinga išklausyti liudytojų arba ekspertų parodymus žodžiu; arba

b) suinteresuota šalis, jeigu toji šalis paprašė, kad liudytojai ar ekspertai duotų parodymus žodžiu sprendimo dėl išlaidų paskirstymo ir nustatymo pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 70 ir 71 straipsnių ir šio reglamento 79 straipsnio nuostatas pagrindu.

Pirmosios pastraipos b punkte nurodyta šalis atlygina Tarnybai visas nustatyta tvarka sumokėtas avansines išmokas.

46 straipsnis

Žodinio nagrinėjimo ir įrodymų protokolai

1. Rašomi žodinio nagrinėjimo arba įrodymų rinkimo protokolai, kuriuose fiksuojami pagrindiniai nagrinėjimo arba įrodymų rinkimo momentai, šalių padaryti atitinkami pareiškimai, šalių, liudytojų ar ekspertų parodymai ir visų patikrinimų rezultatai.

2. Liudytojo, eksperto ar šalies parodymų protokolai turi būti perskaitomi arba pateikiami, kad kiekvienas jų galėtų su jais susipažinti. Protokole turi būti įrašyta, kad šis formalumas atliktas ir kad parodymus davęs asmuo protokolui pritaria. Negavus tokio pritarimo, padaromas prierašas, su kuo nesutinkama.

3. Protokolą pasirašo jį surašęs darbuotojas ir žodinę apklausą atlikęs arba įrodymus rinkęs darbuotojas.

4. Šalims įteikiama po vieną protokolo egzempliorių.

5. Šalims paprašius, Tarnyba aprūpina jas žodinio nagrinėjimo įrašų kopijomis, kurios gali būti pateiktos kaip spausdintas tekstas arba ar bet kuria kita mašininio nuskaitymo forma.

Tokių įrašų kopijos pateikiamos, atlyginus Tarnybai už joms pagaminti patirtas išlaidas. Atitinkamo mokesčio sumą nustato Tarnybos pirmininkas.

IX SKYRIUS

PRANEŠIMAI

47 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl pranešimų

1. Nagrinėjimo Tarnyboje metu visi Tarnybos siunčiami pranešimai įforminami kaip dokumentų originalai, Tarybos arba Tarybos antspaudu patvirtintos tų originalų kopijos arba tokiu antspaudu pažymėti kompiuteriniai atspaudai. Dokumentų kopijoms, kurios ateina iš pačių šalių, tokio patvirtinimo nereikia.

2. Pranešimai perduodami:

a) siunčiant paštu pagal 48 straipsnio nuostatas;

b) įteikiant pasirašytinai pagal 49 straipsnio nuostatas;

c) paliekant Tarnyboje įrengtose pašto dėžutėse pagal 50 straipsnio nuostatas;

d) siunčiant faksu arba kitomis techninėmis priemonėmis pagal 51 straipsnio nuostatas;

e) skelbiant viešai pagal 52 straipsnio nuostatas.

48 straipsnis

Pranešimų perdavimas paštu

1. Sprendimai, kuriems galioja nustatytas apeliacijos pateikimo terminas, šaukimai atvykti ir kiti Tarnybos pirmininko nustatyti dokumentai siunčiami registruotu laišku su patvirtinimu apie jo įteikimą.

Sprendimai ir pranešimai, kuriems galioja kitas terminas, siunčiami registruotu laišku, jeigu Tarnybos pirmininkas nenusprendžia kitaip.

Visi kiti pranešimai siunčiami paprastu paštu.

2. Pranešimai adresatams, kurie neturi nei nuolatinės gyvenamosios vietos, nei pagrindinės verslo vietos, nei atstovybės Bendrijoje ir kurie nėra paskyrę atstovo pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 77 straipsnio 2 dalies nuostatas, perduodami reikiamą dokumentą išsiunčiant paprastu paštu su nurodytu paskutiniu Tarnybai žinomu adresato adresu.

Pranešimą išsiuntus, laikoma, kad adresatui pranešta.

3. Kai pranešimas siunčiamas registruotu laišku, nesvarbu, ar su patvirtinimu apie jo įteikimą, ar be jo, laikoma, kad jis buvo įteiktas adresatui dešimtą dieną nuo jo išsiuntimo, išskyrus atvejus, kai laiškas nepasiekė adresato arba pasiekė jį/ją vėliau.

Kilus ginčui, Tarnyba turi atitinkamai įrodyti, kad laiškas pasiekė paskirties vietą arba nurodyti dieną, kada jis buvo įteiktas adresatui.

4. Pranešimą siunčiant registruotu laišku, nesvarbu, ar su patvirtinimu apie jo įteikimą, ar be jo, laikoma, kad šis veiksmas buvo atliktas, net jeigu adresatas atsisako priimti laišką.

5. Visais atvejais, kurių neapima paštu siunčiamiems pranešimams taikomos 1–4 dalių nuostatos, taikomi tos šalies, kurios teritorijoje išsiunčiamas pranešimas, įstatymai.

49 straipsnis

Pranešimų įteikimas pasirašytinai

Pranešimas gali būti perduotas Tarnybos patalpose asmeniškai įteikiant dokumentą pačiam adresatui, kuris po įteikimo pasirašo jį gavęs.

50 straipsnis

Pranešimų perdavimas naudojantis Tarnyboje įrengtomis pašto dėžutėmis

Pranešimus taip pat galima perduoti adresatams, kurie yra aprūpinti Taryboje įrengtomis pašto dėžutėmis, į kurias sudedami dokumentai. Į bylas įsegamas rašytinis pranešimas apie paliktus dokumentus. Ant dokumento užrašoma, kada jis įdėtas į pašto dėžutę. Laikoma, kad siunčiami pranešimai pasiekia adresatą penktąją dieną po dokumentų įdėjimo į Tarnyboje įrengtą pašto dėžutę.

51 straipsnis

Pranešimų perdavimas faksu arba kitomis techninėmis priemonėmis

1. Pranešimas perduodamas faksu išsiunčiant reikiamo perduoti dokumento originalą arba jo kopiją, kaip nurodyta 47 straipsnio 1 dalyje. Tokio perdavimo detales nustato Tarnybos pirmininkas.

2. Pranešimų perdavimo kitomis techninėmis ryšio priemonėmis detales nustato Tarnybos pirmininkas.

52 straipsnis

Viešas pranešimų skelbimas

1. Jeigu negalima nustatyti adresato adreso arba jeigu Tarnybai nepavyko pranešti adresatui remiantis 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka net antruoju bandymu, pranešimas skelbiamas viešai.

Toks pranešimas skelbiamas bent jau Bendrijos dizainų biuletenyje.

2. Tarnybos pirmininkas nusprendžia, kaip turi būti viešai paskelbtas pranešimas, ir nustato, nuo kada prasideda vieno mėnesio terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad dokumentas buvo paskelbtas.

53 straipsnis

Pranešimai atstovams

1. Jeigu buvo paskirtas atstovas arba jeigu pirmuoju bendroje paraiškoje įvardytas pareiškėjas laikomas bendru atstovu pagal 61 straipsnio 1 dalies nuostatas, pranešimai adresuojami tam paskirtajam arba bendrajam atstovui.

2. Jeigu vienai suinteresuotai šaliai paskirti keli atstovai, pakanka pranešti bet kuriam iš jų, jeigu nėra nurodytas konkretus dalykinio susirašinėjimo adresas pagal 1 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas.

3. Jeigu kelios suinteresuotos šalys yra paskyrusios vieną bendrą atstovą, pakanka išsiųsti tam bendrajam atstovui vieną dokumentą.

54 straipsnis

Pranešimų perdavimo tvarkos pažeidimai

Dokumentui pasiekus adresatą, tačiau Tarnybai negalint įrodyti, kad adresatui pranešta laiku, arba pažeidus pranešimo tvarkos reikalavimus, laikoma, kad dokumentas įteiktas adresatui tą datą, kurią, kaip nustato Tarnyba, dokumentas buvo gautas.

55 straipsnis

Pranešimų perdavimas keletui šalių

Apie iš šalių gautus dokumentus su esminiais pasiūlymais arba pareiškimais apie esminio pasiūlymo atšaukimą kitoms šalims pranešama bendra tvarka. Kai dokumentuose naujų pareiškimų nėra, o klausimo sprendimui jau pasirengta, galima apsieiti ir be pranešimo.

X SKYRIUS

TERMINAI

56 straipsnis

Terminų skaičiavimas

1. Terminai nustatomi metais, mėnesiais, savaitėmis arba dienomis.

2. Bet kurio termino pradžia skaičiuojama nuo kitos dienos, einančios po dienos, kurią įvyko atitinkamas įvykis, nesvarbu, ar tai būtų koks nors procedūrinis žingsnis, ar kito termino pabaiga. Jeigu toks procedūrinis žingsnis yra pranešimo perdavimas, konkrečiu įvykiu yra perduodamo dokumento gavimas, jeigu nesusitariama kitaip.

3. Kai nustatomas vienerių ar kelerių metų terminas, jis baigiasi atitinkamą paskesnių metų to paties mėnesio tą pačią dieną, kurią įvyko atitinkamas įvykis. Kai atitinkamas mėnuo neturi tuo pačiu skaitmeniu pažymėtos dienos, terminas baigiasi paskutinę to mėnesio dieną.

4. Kai nustatomas vieno ar kelių mėnesių terminas, jis baigiasi atitinkamo paskesnio mėnesio dieną, kuri pažymėta tuo pačiu skaitmeniu kaip ir diena, kurią įvyko atitinkamas įvykis. Kai diena, kurią įvyko atitinkamas įvykis, yra paskutinė mėnesio diena arba kai atitinkamas paskesnis mėnuo neturi tuo pačiu skaitmeniu pažymėtos dienos, terminas baigiasi paskutinę to mėnesio dieną.

5. Kai nustatomas vienos ar kelių savaičių terminas, jis baigiasi atitinkamos paskesnės savaitės to paties pavadinimo dieną kaip diena, kurią įvyko atitinkamas įvykis.

57 straipsnis

Terminų trukmė

1. Kai Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 arba šis reglamentas nurodo, kad terminą turi nustatyti Tarnyba, tas terminas yra ne trumpesnis nei vienas mėnuo, kai suinteresuotoji šalis turi Bendrijoje nuolatinę gyvenamąją vietą, pagrindinę verslo vietą ar atstovybę, arba ne trumpesnis nei du ir ne ilgesnis nei šeši mėnesiai, kai šalis neatitinka šių sąlygų.

Esant atitinkamoms aplinkybėms, Tarnyba gali pratęsti nustatytą terminą, jeigu to paprašo suinteresuotoji šalis ir jeigu prašymas paduodamas prieš pasibaigiant nustatytajam terminui.

2. Jeigu šalių yra dvi ar daugiau, Tarnyba gali pratęsti nustatytąjį terminą, jeigu su tuo sutinka kitos šalys.

58 straipsnis

Terminų pabaiga tam tikrais atvejais

1. Jeigu terminas baigiasi dieną, kai Tarnyba uždaryta ir dokumentų nepriima, arba kai dėl kitokių nei 2 dalyje nurodytų priežasčių įprastinis paštas nepristatomas į vietovę, kurioje įsikūrusi Tarnyba, terminas pratęsiamas iki pirmosios dienos, kai Tarnyba atsidaro ir priima dokumentus ir kai pristatomas įprastinis paštas.

Dienas, kuriomis Tarnyba uždaryta ir dokumentų nepriima, nustato Tarnybos pirmininkas prieš kiekvienų kalendorinių metų pradžią.

2. Jeigu terminas baigiasi dieną, kai iš viso nutrūksta arba vėliau sutrinka pašto pristatymas valstybėje narėje arba tarp valstybės narės ir Tarnybos, terminas pratęsiamas iki pirmosios dienos, einančios po šio pertrūkio ar sutrikimo laikotarpio pabaigos šalims, kurios paminėtoje šalyje turi nuolatinę gyvenamąją vietą ar buveinę arba yra paskyrusios atstovus, turinčius toje šalyje savo verslą.

Jeigu paminėtoji valstybė narė yra šalis, kurioje įsikūrusi Tarnyba, pirmosios pastraipos nuostatos taikomos visoms šalims.

Pirmoje pastraipoje nurodyto laikotarpio trukmę nustato Tarnybos pirmininkas.

3. 1 ir 2 dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos Reglamente (EB) Nr. 6/2002 arba šiame reglamente nustatytiems terminams, kai atliekami darbai, kurie turi būti atliekami su kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 6/2002 35 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

4. Jeigu tinkamą Tarnybos funkcionavimą pertraukia arba sutrikdo išimtinis įvykis, pavyzdžiui, stichinė nelaimė arba streikas, ir Tarnybos pranešimai šalims dėl terminų pabaigos vėluoja, veiksmai, kuriuos reikia atlikti per tą terminą, gali būti teisėtai atlikti per vieną mėnesį nuo vėluojančio pranešimo įteikimo dienos.

Visų tokių pertrūkių ir sutrikimų pradžios ir pabaigos datą nustato Tarnybos pirmininkas.

XI SKYRIUS

NAGRINĖJIMO SUSTABDYMAS IR ATSISAKYMAS VYKDYTI PRIVERSTINIO IŠIEŠKOJIMO PROCEDŪRAS

59 straipsnis

Nagrinėjimo sustabdymas

1. Nagrinėjimas Tarnyboje sustabdomas:

a) mirus arba tapus neveiksniam pareiškėjui, padavusiam paraišką registruoti Bendrijos dizainą ar registruotojo Bendrijos dizaino savininkui arba asmeniui, nacionalinės teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam veikti jo/jos vardu;

b) tuo atveju, kai dėl veiksmų, kurių buvo imtasi paraišką registruoti Bendrijos dizainą padavusio asmens ar registruotojo Bendrijos dizaino savininko turto atžvilgiu, dėl teisėtų priežasčių jam/jai draudžiama tęsti nagrinėjimą Taryboje;

c) mirus arba tapus neveiksniam asmens, padavusio prašymą registruoti Bendrijos dizainą, ar registruotojo Bendrijos dizaino savininko atstovui, arba kai dėl teisėtų priežasčių, susidariusių dėl veiksmų, kurių buvo imtasi jo turto atžvilgiu, jam/jai draudžiama tęsti nagrinėjimą Taryboje.

Jeigu pirmosios pastraipos a punkte nurodyti įvykiai nepaveikia pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 78 straipsnio nuostatas paskirto atstovo įgaliojimų, nagrinėjimas Tarnyboje sustabdomas tik šio atstovo prašymu.

2. Kai 1 dalies pirmosios pastraipos a ir b punktuose nurodytais atvejais Tarnybai pranešama apie asmens, įgalioto tęsti nagrinėjimą Tarnyboje, tapatybę, Tarnyba praneša tam asmeniui arba bet kuriai suinteresuotai trečiajai šaliai, kad nagrinėjimas atnaujinamas Tarnybos nustatytą dieną.

3. 1 dalies c punkte nurodytu atveju nagrinėjimas atnaujinamas po to, kai Tarnybai pranešama apie pareiškėjo naujojo atstovopaskyrimą arba kai Tarnyba perduoda kitoms šalims pranešimą apie savininko naujojo atstovo paskyrimą.

Jeigu, praėjus trims mėnesiams nuo dienos, kai buvo sustabdytas nagrinėjimas, Tarnybai nebuvo pranešta apie naujojo atstovo paskyrimą, ji praneša apie šį faktą paraišką registruoti Bendrijos dizainą padavusiam asmeniui arba registruotojo Bendrijos dizaino savininkui nurodydama:

a) kai taikomos Reglamento (EB) Nr. 6/2002 77 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad Bendrijos dizaino paraiška bus laikoma atšaukta, jeigu informacija nebus pateikta per du mėnesius nuo šio pranešimo perdavimo; arba

b) kai Reglamento (EB) Nr. 6/2002 77 straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, kad nagrinėjimas su Bendrijos dizainą registruoti padavusiu asmeniu ar registruotojo Bendrijos dizaino savininku bus atnaujintas nuo šio pranešimo perdavimo dienos.

4. Terminai, išskyrus terminą, nustatytą mokesčiui už nagrinėjimo atnaujinimą, kurie galiojo Bendrijos dizainą registruoti padavusiam asmeniui ar registruotojo Bendrijos dizaino savininkui tuo metu, kai buvo sustabdytas nagrinėjimas, vėl įsigalioja nuo nagrinėjimo atnaujinimo dienos.

60 straipsnis

Atsisakymas vykdyti priverstinio išieškojimo procedūras

Tarnybos pirmininkas gali atsisakyti priverstinio bet kurios nesumokėtos sumos išieškojimo veiksmų tais atvejais, kai numatoma atgauti suma yra minimali arba kai jos atgavimas yra pernelyg abejotinas.

XII SKYRIUS

ATSTOVAVIMAS

61 straipsnis

Bendro atstovo paskyrimas

1. Jeigu pareiškėjų daugiau nei vienas ir registruotojo Bendrijos dizaino paraiškoje nėra įvardytas bendras atstovas, paraiškoje pirmuoju nurodytas pareiškėjas laikomas bendru atstovu.

Tačiau jeigu vienas iš pareiškėjų privalo paskirti profesionalų atstovą, toks atstovas laikomas bendru atstovu, išskyrus atvejus, jeigu paraiškoje pirmuoju nurodytas pareiškėjas taip pat yra paskyręs profesionalų atstovą.

Pirmoji ir antroji pastraipos mutatis mutandis taikomos trečiosioms šalims, kurios veikia kartu paduodamos paraišką dėl negaliojimo paskelbimo, ir registruotojo Bendrijos dizaino bendrasavininkiams.

2. Jeigu nagrinėjimo metu teisė į dizainą perduodama daugiau negu vienam asmeniui ir jeigu tie asmenys nėra paskyrę bendro atstovo, taikomos 1 dalies nuostatos.

Jeigu šių nuostatų neįmanoma pritaikyti, Tarnyba pareikalauja, kad šie asmenys paskirtų bendrą atstovą per du mėnesius. Jeigu šis reikalavimas neįvykdomas, bendrą atstovą skiria Tarnyba.

62 straipsnis

Įgaliojimai

1. Praktikuojantys teisininkai ir profesionalūs atstovai, įtraukti į Tarnybos sąrašus pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 78 straipsnio 1 dalies b arba c punktus, gali pateikti Tarnybai prie bylos prijungti skirtą pasirašytą įgaliojimą.

Toks įgaliojimas pateikiamas, jeigu jo aiškiai reikalauja Tarnyba arba kai bylą nagrinėjant Tarnyboje, ten veikiantis atstovas atstovauja kelioms šalims, to aiškiai prašo viena iš šalių.

2. Fiziniams ar juridiniams asmenims pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 77 straipsnio 3 dalies nuostatas atstovaujantys jų darbuotojai pristato Tarnybai prie bylos prijungti skirtą pasirašytą įgaliojimą.

3. Įgaliojimą galima pateikti bet kuria iš oficialių Bendrijos kalbų. Jis gali būti skirtas vienai ar kelioms paraiškoms ar Bendrijos dizainams arba gali būti pateikiamas kaip bendras įgaliojimas, leidžiantis atstovui atlikti Tarnyboje visus veiksmus, kuriuose įgaliojimą išdavęs asmuo yra viena iš šalių.

4. Tais atvejais, kai pagal 1 ar 2 dalių nuostatas turi būti pateiktas įgaliojimas, Tarnyba nustato terminą, per kurį toks įgaliojimas turi būti pristatytas. Jeigu įgaliojimas nepristatomas laiku, nagrinėjimas tęsiamas su atstovaujamu asmeniu. Išskyrus įgaliojimo pristatymą, bet kurie kiti procedūriniai veiksmai, kurių imasi atstovas, laikomi niekiniais, jeigu jiems nepritarė atstovaujamas asmuo. Reglamento (EB) Nr. 6/2002 77 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymas lieka nepasikeitęs.

5. 1, 2 ir 3 dalių reikalavimai mutatis mutandis taikomi ir įgaliojimą atšaukiančiam dokumentui.

6. Bet kuris įgaliojimo netekęs atstovas ir toliau laikomas atstovu, kol Tarnybai nepranešama apie jo įgaliojimo panaikinimą.

7. Jeigu įgaliojime nenurodyta priešingai, įgaliojimas Tarnybos atžvilgiu lieka galioti ir tada, kai jį išdavęs asmuo miršta.

8. Tais atvejais, kai paskirti keli tos pačios šalies atstovai, jie gali, nepaisydami priešingų savo įgaliojimų nuostatų, veikti kolektyviai arba individualiai.

9. Atstovų asociacijos įgaliojimas laikomas bet kurio atstovo, galinčio įrodyti, kad jis yra praktikuojantis tos asociacijos atstovas, įgaliojimu.

63 straipsnis

Atstovavimas

Bet kuris pranešimas ar kita informacija, kurią Tarnyba perduoda tinkamai įgaliotam atstovui, turi tą patį poveikį kaip ir tuo atveju, jeigu jis būtų adresuotas atstovaujamam asmeniui.

Bet kuris pranešimas, kurį deramai paskirtas atstovas adresuoja Tarnybai, turi tą patį poveikį, kaip ir tuo atveju, jeigu jį būtų siuntęs pats atstovaujamas asmuo.

64 straipsnis

Profesionalių atstovų dizaino klausimais ypatingojo sąrašo pakeitimai

1. Profesionalaus atstovo pavardė, įtraukta į profesionalių atstovų dizaino klausimais ypatingąjį sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 78 straipsnio 4 dalies nuostatas, iš jo išbraukiama jo/jos prašymu.

2. Į sąrašą įtraukta profesionalaus atstovo pavardė išbraukiama automatiškai:

a) profesionaliam atstovui mirus arba tapus neveiksniu;

b) profesionaliam atstovui netekus valstybės narės pilietybės, išskyrus atvejį, kai Tarnybos pirmininkas suteikia išimtį pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 78 straipsnio 6 dalies a punkto nuostatas;

c) kai profesionalus atstovas nebeturi Bendrijoje savo verslo ar darbo;

d) kai profesionalus atstovas nebeturi Reglamento (EB) Nr. 6/2002 78 straipsnio 4 dalies c punkto pirmajame sakinyje nurodytos teisės.

3. Profesionalaus atstovo įtraukimas gali būti laikinai sustabdytas Tarnybos iniciatyva tuo atveju, jeigu iš jo laikinai atimta teisė atstovauti fizinius ar juridinius asmenis Beneliukso dizaino tarnyboje arba valstybės narės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 6/2002 78 straipsnio 4 dalies c punkto pirmajame sakinyje.

4. Iš sąrašo išbrauktas asmuo, padavęs prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 78 straipsnio 5 dalies nuostatas, grąžinamas į profesionalių atstovų sąrašą, jeigu pašalintos išbraukimo iš sąrašo sąlygos.

5. Beneliukso dizaino tarnyba ir atitinkamų valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos, vos sužinojusios apie bet kurį 2 ir 3 dalyse nurodytą atitinkamą įvykį, nedelsdamos praneša apie tai Tarnybai.

6. Profesionalių atstovų dizaino klausimais ypatingojo sąrašo pakeitimai skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

XIII SKYRIUS

RAŠYTINĖS INFORMACIJOS PERDAVIMAS IR FORMOS

65 straipsnis

Dokumentų pateikimas raštu ar perdavimas kitomis priemonėmis

1. Atsižvelgiant į 2 dalies nuostatas, paraiškos registruoti Bendrijos dizainą, taip pat bet kokia kita Reglamente (EB) Nr. 6/2002 numatyta paraiška ar pareiškimas ir visa kita Tarnybai siunčiama informacija pateikiami toliau nurodyta tvarka:

a) išsiunčiant Tarnybai parašu patvirtintą svarstomo dokumento originalą paštu, įteikiant asmeniškai arba išsiunčiant kitomis priemonėmis; pateikiamų dokumentų priedų pasirašyti nereikia;

b) persiunčiant pasirašytą originalą faksu pagal 66 straipsnio reikalavimus arba

c) perduodant siunčiamos informacijos turinį elektroninio ryšio priemonėmis pagal 67 straipsnio reikalavimus.

2. Kai pareiškėjas pasinaudoja Reglamento (EB) Nr. 6/2002 36 straipsnio 1 dalies c punkte numatyta galimybe pateikti dizaino pavyzdį, paraiška ir pavyzdys pateikiami Tarnybai vienoje pašto siuntoje šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta forma. Jeigu paraiška ir pavyzdys arba pavyzdžiai sudėtinės paraiškos atveju nepateikiami vienoje pašto siuntoje, Tarnyba nesuteikia paraiškos pateikimo datos, kol negaunamas paskutinis vienetas pagal šio reglamento 10 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

66 straipsnis

Informacijos perdavimas faksu

1. Kai paraiška registruoti Bendrijos dizainą siunčiama faksu ir paraiškoje yra pagal 4 straipsnio 1 dalies nuostatas pateiktas dizaino vaizdas, kuris neatitinka tame straipsnyje keliamų reikalavimų, registracijai ir skelbimui tinkantis reikiamas vaizdas pateikiamas Tarnybai pagal 65 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas.

Jeigu Tarnyba gauna dizaino vaizdą per vieną mėnesį nuo pranešimo faksu gavimo dienos, laikoma, kad Tarnyba gavo paraišką tą dieną, kai buvo gautas pranešimas faksu.

Jeigu Tarnyba gauna dizaino vaizdą pasibaigus šiam terminui, laikoma, kad Tarnyba gavo paraišką tą dieną, kai buvo gautas dizaino vaizdas.

2. Jeigu faksu gautas ne visas pranešimas ar jis yra neįskaitomas arba jeigu Tarnybai kyla pagrįstų abejonių dėl perdavimo tikslumo, Tarnyba praneša apie tai siuntėjui ir paprašo jo per Tarnybos nurodytą terminą pakartotinai išsiųsti originalą faksu arba pateikti originalą pagal 65 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimus.

Jeigu prašymas įvykdomas per nustatytą terminą, pakartotinio persiuntimo ar originalo gavimo data laikoma pirminio pranešimo gavimo data, nustatant, kad tais atvejais, kai nesklandumai yra susiję su datos suteikimu paraiškai registruoti Bendrijos dizainą, taikomos datos suteikimą reglamentuojančios nuostatos.

Jeigu prašymas per nustatytą terminą neįvykdomas, pranešimas laikomas negautu.

3. Bet koks Tarnybai pateiktas pranešimas laikomas deramai pasirašytu, jeigu parašas aiškiai matyti faksu atsiųsto pranešimo atspaude.

4. Tarnybos pirmininkas gali nustatyti faksu siunčiamiems pranešimams papildomus reikalavimus, kaip antai: naudojama įranga, pranešimų techninės charakteristikos ir siuntėjo identifikavimo būdai.

67 straipsnis

Informacijos perdavimas elektroninio ryšio priemonėmis

1. Paraiškos registruoti Bendrijos dizainą, įskaitant ir dizaino vaizdą, nepaisant 65 straipsnio 2 dalies nuostatų pavyzdžio pateikimo atveju, gali būti paduodamos naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis.

Sąlygas nustato Tarnybos pirmininkas.

2. Tarnybos pirmininkas nustato informacijos perdavimui elektroninio ryšio priemonėmis keliamus reikalavimus, kaip antai: naudojama įranga, informacijos perdavimo techninės charakteristikos ir siuntėjo identifikavimo būdai.

3. Kai informacija siunčiama elektroninio ryšio priemonėmis, mutatis mutandis taikomos 66 straipsnio 2 dalies nuostatos.

4. Kai informacija siunčiama Tarnybai elektroninio ryšio priemonėmis, laikoma, kad siuntėjo vardo, pavardės (pavadinimo) nurodymas prilygsta parašui.

68 straipsnis

Formos

1. Tarnyba nemokamai teikia formas, kurios pildomos pateikiant:

a) registruotojo Bendrijos dizaino paraiškas;

b) prašymą pataisyti paraišką arba registraciją;

c) paraišką įregistruoti teisių į dizainą perdavimą ir šio perdavimo formą bei dokumentą, kaip nurodyta 23 straipsnio 4 dalyje;

d) licencijos registravimo paraišką;

e) registruotojo Bendrijos dizaino registracijos pratęsimo paraišką;

f) registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo negaliojančiu paraišką;

g) restitutio in integrum prašymą;

h) apeliacijos prašymą;

i) atstovo įgaliojimą, atskirą arba bendrą.

2. Tarnyba gali nemokamai teikti ir kitokias formas.

3. Tarnyba teikia 1 ir 2 dalyse nurodytas formas visomis oficialiosiomis Bendrijos kalbomis.

4. Tarnyba nemokamai aprūpina šiomis formomis Beneliukso dizaino tarnybą ir valstybių narių centrines pramoninės nuosavybės tarnybas.

5. Tarnyba taip pat gali teikti šias formas mašininio nuskaitymo forma.

6. Tarnyboje nagrinėjamų bylų šalys turėtų naudotis Tarnybos teikiamomis formomis ar tų formų kopijomis arba formomis, kurių turinys ir formatas visiškai atitinka paminėtas formas, pavyzdžiui, formomis, pagamintomis elektroninio duomenų apdorojimo priemonėmis.

7. Formos užpildomos taip, kad jų turinį būtų galima automatiškai įvesti į kompiuterį taikant ženklų atpažinimo arba nuskaitymo įrenginius.

XIV SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

69 straipsnis

Bendrijos dizainų registras

1. Registras gali būti tvarkomas kaip elektroninė duomenų bazė.

2. Registrą sudaro tokie įrašai:

a) paraiškos padavimo data;

b) paraiškos bylos numeris ir visų pavienių dizainų, įtrauktų į sudėtinę paraišką, bylų numeriai;

c) registracijos paskelbimo data;

d) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir pilietybė, taip pat valstybė, kurioje yra jo/jos nuolatinė gyvenamoji vieta, buveinė ar atstovybė;

e) atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas, išskyrus atvejus, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 77 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos reikalavimus atstovo funkcijas atlieka darbuotojas; jeigu yra daugiau nei vienas atstovas, įrašomas tik pirmuoju nurodyto atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas, o po vardo, pavardės (pavadinimo) prirašomi žodžiai "ir kt."; jeigu yra paskirta atstovų asociacija, įrašomas tik šios asociacijos pavadinimas ir adresas;

f) dizaino vaizdas;

g) gaminių pavadinimai, pažymėti klasių ir poklasių pagal Lokarno klasifikaciją numeriais ir atitinkamai sugrupuoti;

h) prašymo pripažinti ankstesnės paraiškos prioritetą remiantis Reglamento (EB) Nr. 6/2002 42 straipsnio nuostatomis duomenys;

i) prašymo pripažinti parodos prioritetą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 44 straipsnio nuostatas duomenys;

j) jeigu taikytina, dizainerio ar dizainerių grupės nurodymas pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 18 straipsnio nuostatas arba pareiškimas, jog dizaineris ar dizainerių grupė atsisakė teisės į vardo nurodymą;

k) kalba, kuria buvo pateikta paraiška, ir antroji kalba, kurią pareiškėjas nurodė savo paraiškoje pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 98 straipsnio 2 dalies nuostatas;

l) dizaino registracijos Registre data ir registracijos numeris;

m) bet kokio prašymo atidėti registracijos paskelbimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio 3 dalies nuostatas paminėjimas nurodant registracijos paskelbimo atidėjimo termino pabaigos datą;

n) paminėjimas, kad buvo paduotas pavyzdys pagal 5 straipsnio nuostatas;

o) paminėjimas, kad buvo paduotas aprašymas pagal 1 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas.

3. Be 2 dalyje išdėstytų įrašų, Registre turi būti toliau nurodyti įrašai, prie kiekvieno iš jų prirašant, kada šis įrašas padarytas:

a) savininko vardo, pavardės (pavadinimo), adreso ar pilietybės arba šalies, kurioje jis/ji nuolat gyvena arba turi savo buveinę ar atstovybę, pasikeitimai;

b) atstovo vardo, pavardės (pavadinimo) ir verslo adreso pasikeitimai, išskyrus atvejus, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 77 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos reikalavimus atstovo funkcijas atlieka darbuotojas;

c) paskyrus naują atstovą, to atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas;

d) paminėjimas, kad sudėtinė paraiška ar registracija buvo išskirta į atskiras paraiškas arba registracijas pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 37 straipsnio 4 dalies nuostatas;

e) pranešimas apie dalinį dizaino pakeitimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 25 straipsnio 6 dalies nuostatas, įskaitant, jeigu taikytina, nuorodas apie teisės į dizainą atsisakymą arba teismo ar Tarnybos sprendimą, skelbiantį dalinį teisės į dizainą negaliojimą, taip pat klaidų ir netikslumų pataisymus pagal šio reglamento 20 straipsnio reikalavimus;

f) paminėjimas, kad registruotojo Bendrijos dizaino atžvilgiu pradėtos teisinės procedūros dėl teisių pripažinimo pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 15 straipsnio 1 dalies nuostatas;

g) galutinis sprendimas ar bet koks kitas pagrindas tą teisinę procedūrą dėl teisių pripažinimo nutraukti pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 15 straipsnio 4 dalies b punkto nuostatas;

h) informacija apie nuosavybės teisės pasikeitimus pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 15 straipsnio 4 dalies c punkto nuostatas;

i) informacija apie perdavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 28 straipsnio nuostatas;

j) informacija apie teisių in rem sukūrimą arba perdavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 29 straipsnio nuostatas ir apie teisių in rem pobūdį;

k) informacija apie išieškojimus pagal vykdomąjį raštą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 30 straipsnio nuostatas ir apie bankroto bylas pagal to reglamento 31 straipsnio nuostatas;

l) informacija apie licencijos suteikimą arba perdavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 16 straipsnio 2 dalies arba 32 straipsnio nuostatas ir, jeigu taikytina, apie licencijos tipą pagal šio reglamento 25 straipsnio nuostatas;

m) informacija apie registracijos pratęsimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 13 straipsnio nuostatas ir data, nuo kurios jis įsigalioja;

n) įrašas apie sprendimą dėl registracijos galiojimo pabaigos;

o) pranešimas apie savininko visišką arba dalinį registruotojo Bendrijos dizaino atsisakymą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 51 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas;

p) paraiškos arba priešpriešinio reikalavimo paskelbti registruotąjį Bendrijos dizainą negaliojančiu padavimo data pagal atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 6/2002 52 straipsnio arba 86 straipsnio 2 dalies nuostatas;

q) sprendimo dėl paraiškos arba priešpriešinio reikalavimo paskelbti registruotąjį Bendrijos dizainą negaliojančiu priėmimo data ir turinys ar bet kurių kitų teisinių procedūrų baigtis pagal atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 6/2002 53 straipsnio arba 86 straipsnio 4 dalies nuostatas;

r) paminėjimas pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio 4 dalies nuostatas, kad registruotasis Bendrijos dizainas laikomas nuo pat pradžios neturėjusiu tuo reglamentu numatytos galios;

s) atstovo, įrašyto pagal 2 dalies e punkto nuostatas, atšaukimas;

t) j, k ir l punktuose nurodytų nuostatų pakeitimas arba išbraukimas iš Registro.

4. Tarnybos pirmininkas gali nuspręsti, kad į Registrą gali būti įrašyti ir kiti nei 2 ir 3 dalyse nurodyti dalykai.

5. Savininkui turi būti pranešama apie visus pakeitimus Registre.

6. Remdamasi 73 straipsnio nuostatomis, Taryba pateikia patvirtintas arba nepatvirtintas ištraukas iš Registro, pateikus prašymą ir sumokėjus mokestį.

XV SKYRIUS

BENDRIJOS DIZAINŲ BIULETENIS IR DUOMENŲ BAZĖ

70 straipsnis

Bendrijos dizainų biuletenis

1. Tarnyba nusprendžia dėl Bendrijos dizainų biuletenio pasirodymo dažnumo ir jo leidybos pobūdžio.

2. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio 2 dalies nuostatų ir vadovaujantis šio reglamento 14 ir 16 straipsnių reikalavimais dėl paskelbimo atidėjimo, Bendrijos dizainų biuletenyje skelbiama dizainų registracija ir Registre daromi įrašai, taip pat kiti duomenys apie dizainų, kuriuos privalu skelbti pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 arba šio reglamento nuostatas, registraciją.

3. Skelbiant duomenis, kuriuos privalu skelbti pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 arba šio reglamento nuostatas Bendrijos dizainų biuletenyje, Biuletenyje nurodyta leidinio pasirodymo data laikoma duomenų paskelbimo data.

4. Informacija, kurią skelbti numatyta 14 ir 16 straipsnyje, tam tikrais atvejais skelbiama visomis oficialiosiomis Bendrijos kalbomis.

71 straipsnis

Duomenų bazė

1. Tarnyba tvarko elektroninę duomenų bazę, kurioje kaupiami paraiškų dėl Bendrijos dizainų registracijos ir Registro įrašų duomenys. Tarnyba, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytus apribojimus, gali leisti naudotis šios duomenų bazės duomenimis tiesiogiai arba pateikdama juos įrašytus į kompaktinę plokštelę ar bet kuria kita mašininio skaitymo forma.

2. Tarnybos pirmininkas nustato naudojimosi duomenų baze sąlygas ir būdą, kaip šios duomenų bazės turinys gali būti pateiktas mašininio skaitymo forma, įskaitant už šias paslaugas imamus mokesčius.

XVI SKYRIUS

SUSIPAŽINIMAS SU BYLOMIS IR BYLŲ LAIKYMAS

72 straipsnis

Bylos dalys, su kuriomis neleidžiama susipažinti

Bylos dalys, su kuriomis neleidžiama susipažinti pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 74 straipsnio 4 dalies nuostatas, yra:

a) dokumentai dėl atsisakymo ar protesto pagal Reglamento (EB) Nr. 40/94 132 straipsnio nuostatas, laikant, kad šiuo tikslu to straipsnio reikalavimai mutatis mutandis taikomi ir registruotiesiems Bendrijos dizainams bei jų paraiškoms;

b) sprendimų ir išvadų projektai bei visi kiti vidaus dokumentai, skirti sprendimų bei išvadų parengimui;

c) bylos dalys, dėl kurių konfidencialumo išlaikymo suinteresuotoji šalis parodė ypatingą susirūpinimą dar prieš tai, kai buvo paduota paraiška susipažinti su byla, išskyrus atvejus, kai susipažinimas su šia bylos dalimi pateisinamas siekiančios susipažinti su byla šalies svarbiausiais teisėtais interesais.

73 straipsnis

Susipažinimas su Bendrijos dizainų registru

Jeigu registracijai taikomas registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo atidėjimas pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio 1 dalies nuostatas:

a) priėjimas prie Registro kitiems asmenims, išskyrus savininką, apribojamas tik nurodant informaciją apie savininko vardą, pavardę (pavadinimą), bet kurio atstovo vardą, pavardę (pavadinimą), paraiškos padavimo ir registracijos datas, paraiškos bylos numerį ir paminėjimą, kad paskelbimas atidėtas;

b) patvirtintose ir nepatvirtintose Registro ištraukose pateikiamas tik savininko vardas, pavardė (pavadinimas), bet kurio atstovo vardas, pavardė (pavadinimas), paraiškos padavimo ir registracijos datos, paraiškos bylos numeris ir paminima, kad paskelbimas atidėtas, išskyrus atvejus, kai prašymas paduotas savininko arba jo/jos atstovo.

74 straipsnis

Susipažinimo su bylomis tvarka

1. Susipažinti su registruotojo Bendrijos dizaino bylomis galima susipažįstant su dokumento originalu ar jo kopijomis arba techninėmis bylų laikymo priemonėmis, jeigu bylos laikomos tokiu pavidalu.

Prašymas susipažinti su bylomis laikomas nepaduotu, kol nesumokamas nustatytas mokestis.

Susipažinimo su bylomis būdą nustato Tarnybos pirmininkas.

2. Jeigu norima susipažinti su registruotojo Bendrijos dizaino paraiška arba registruotuoju Bendrijos dizainu, kuriam taikomas paskelbimo atidėjimas ir kuris galiojant paskelbimo atidėjimui atšaukiamas iki pasibaigiant arba pasibaigus tam terminui arba kuris pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 50 straipsnio 4 dalies nuostatas laikomas nuo pat pradžios neturėjusiu tuo reglamentu numatytos galios, prašyme turi būti nurodyta, pateikiant įrodymus, kad:

a) pareiškėjas arba registruotojo Bendrijos dizaino savininkas sutinka leisti susipažinti su byla arba

b) leidimo susipažinti su byla prašantis asmuo įrodė savo suinteresuotumo teisėtumą, ypatingai tuo atveju, jeigu pareiškėjas arba registruotojo Bendrijos dizaino savininkas yra pareiškęs, kad po dizaino registracijos jis/ji panaudos jam suteikiamas teises prieš susipažinimo su byla prašantį asmenį.

3. Susipažinimas su byla vyksta Tarnybos patalpose.

4. Pateikus prašymą, susipažinti su byla galima išduodant bylos dokumentų kopijas. Kopijos išduodamos už mokestį.

5. Pateikus prašymą, Tarnyba išduoda registruotojo Bendrijos dizaino arba tų bylos dokumentų, kurių kopijos už mokestį gali būti išduodamos pagal 4 dalies nuostatas, patvirtintas ir nepatvirtintas kopijas.

75 straipsnis

Bylose esančios informacijos perdavimas

Atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 6/2002 74 straipsnio ir šio reglamento 72 ir 73 straipsniuose nustatytus apribojimus, Tarnyba esant prašymui gali už mokestį perduoti informaciją iš bet kurios pareikšto registruoti arba įregistruoto Bendrijos dizaino bylos.

Tačiau Tarnyba gali pareikalauti, kad pareiškėjas susipažintų su byla in situ, jeigu Tarnyba laiko tai esant tikslinga dėl reikiamos pateikti informacijos apimties.

76 straipsnis

Bylų laikymas

1. Bylas, susijusias su pareikštais registruoti ir įregistruotais Bendrijos dizainais, Tarnyba laiko mažiausiai penkerius metus nuo pabaigos tų metų, kuriais:

a) paraiška atmesta arba atšaukta;

b) galutinai baigiasi registruotojo Bendrijos dizaino registracijos terminas;

c) įregistruojamas visiškas registruotojo Bendrijos dizaino atsisakymas pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 51 straipsnio nuostatas;

d) registruotasis Bendrijos dizainas yra galutinai išregistruojamas iš registro;

e) registruotasis Bendrijos dizainas laikomas neturėjusiu Reglamentu (EB) Nr. 6/2002 numatytos galios pagal jo 50 straipsnio 4 dalies nuostatas.

2. Bylų laikymo formą nustato Tarnybos pirmininkas.

XVII SKYRIUS

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

77 straipsnis

Apsikeitimas informacija ir pranešimais tarp Tarnybos ir valstybių narių valdžios institucijų

1. Tarnyba ir valstybių narių pramoninės nuosavybės tarnybos ir Beneliukso dizaino tarnyba, esant prašymui, apsikeičia tarpusavyje atitinkama informacija apie registruotųjų Bendrijos dizainų, Beneliukso dizainų ir nacionalinių registruotųjų dizainų paraiškų padavimą, su šiomis paraiškomis susijusius procedūrinius veiksmus ir įregistruotus dizainus kaip jų rezultatą. Tokiam apsikeitimui informacija netaikomi Reglamento (EB) Nr. 6/2002 74 straipsnyje numatyti apribojimai.

2. Ryšiai, atsirandantys tarp Tarnybos ir teismų arba valstybių narių valdžios institucijų taikant Reglamento (EB) Nr. 6/2002 ar šio reglamento nuostatas, tarp šių institucijų palaikomi tiesiogiai.

Toks bendravimas gali vykti ir per valstybių narių pramoninės nuosavybės tarnybas arba Beneliukso dizaino tarnybą.

3. Dėl 1 ir 2 dalyse nurodyto apsikeitimo informacija ir pranešimais susidarančias išlaidas padengia pranešimus siunčianti institucija, o pranešimų siuntimas nėra apmokestinamas.

78 straipsnis

Teismų arba valstybių narių valdžios institucijų ar per jas atliekamas susipažinimas su bylomis

1. Teismams arba valstybių narių valdžios institucijoms susipažįstant su bylomis, susijusiomis su pareikštais registruoti ir įregistruotais Bendrijos dizainais, pateikiami, jeigu paprašoma, dokumentų originalai arba jų kopijos. 74 straipsnio reikalavimai netaikomi.

2. Valstybių narių teismai arba prokuratūros, vykdydamos procedūrinius veiksmus, gali leisti trečiosioms šalims susipažinti su Tarnybos perduotomis bylomis arba jų kopijomis. Tokiam susipažinimui taikomos Reglamento (EB) Nr. 6/2002 74 straipsnio nuostatos.

3. Už 1 ir 2 dalyse nurodytą susipažinimą su bylomis mokesčio Tarnyba nereikalauja.

4. Perduodama bylas arba jų kopijas valstybių narių teismams ar prokuratūroms, Tarnyba nurodo apribojimus, kurie taikomi susipažinimui su pareikštų registruoti ir įregistruotų Bendrijos dizainų bylomis pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 74 straipsnio ar šio reglamento 72 straipsnio nuostatas.

XVIII SKYRIUS

IŠLAIDOS

79 straipsnis

Išlaidų paskirstymas ir nustatymas

1. Išlaidų paskirstymo klausimas pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 70 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas sprendžiamas priimant sprendimą dėl paraiškos paskelbti registruotąjį Bendrijos dizainą negaliojančiu arba sprendimą dėl apeliacijos.

2. Išlaidų paskirstymo klausimas pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 70 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas sprendžiamas Negaliojimo skyriui arba Apeliacinei tarybai priimant sprendimą dėl išlaidų.

3. Prie prašymo nustatyti išlaidas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 6/2002 70 straipsnio 6 dalies pirmajame sakinyje, pridedama išlaidų sąskaita su jas patvirtinančiais įrodymais.

Prašymas yra priimtinas tik tuo atveju, jeigu sprendimas, kurio atžvilgiu reikia nustatyti išlaidas, tampa galutiniu. Išlaidas galima nustatyti tik įrodžius jų tikėtinumą.

4. Reglamento (EB) Nr. 6/2002 70 straipsnio 6 dalies antrajame sakinyje paminėtas prašymas dėl raštinės sprendimu nustatytų išlaidų sumų peržiūrėjimo, nurodantis jį pagrindžiančias priežastis, turi būti paduotas Tarnybai per vieną mėnesį nuo pranešimo apie išlaidų priteisimą dienos.

Jis laikomas nepaduotu iki to laiko, kol nesumokamas mokestis už nustatytų išlaidų sumų peržiūrėjimą.

5. Sprendimą dėl 4 dalyje nurodyto prašymo priima pagal aplinkybes Negaliojimo skyrius arba Apeliacinė taryba be žodinio nagrinėjimo.

6. Mokesčiai, kuriuos turi atlyginti pralaimėjusioji šalis pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 70 straipsnio 1 dalies nuostatas, apsiriboja kitos šalies sumokėtais mokesčiais už paraiškos paskelbti dizainą negaliojančiu ir (arba) apeliacijos padavimą.

7. Pralaimėjusioji šalis padengia laimėjusios šalies dėl nagrinėjimo faktiškai patirtas ir toliau nurodytas būtinas išlaidas pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 70 straipsnio 1 dalies nuostatas, atsižvelgiant į tokias didžiausias normas:

a) vienos šalies kelionės ten ir atgal tarp nuolatinės gyvenamosios vietos ar verslo buveinės ir vietos, kur vyksta žodinis nagrinėjimas arba kur renkami įrodymai, išlaidas apmokant:

i) kelionės geležinkeliu pirmosios klasės bilieto kainą, įskaitant įprastinius transporto priedus, kai bendras kelionės geležinkeliu atstumas neviršija 800 km;

ii) kelionės lėktuvu turistinės klasės bilieto kainą, kai bendras kelionės geležinkeliu atstumas viršija 800 km arba kai kelionė apima ir kelionę jūra;

b) vienos šalies pragyvenimo išlaidas, kurias sudaro A 4–A 8 kategorijų pareigūnams skiriami dienpinigiai, kaip nustatyta Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 13 straipsnyje;

c) atstovų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 6/2002 78 straipsnio 1 dalyje, ir liudytojų bei ekspertų kelionės išlaidas pagal a punkte numatytas normas;

d) atstovų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 6/2002 78 straipsnio 1 dalyje, ir liudytojų bei ekspertų pragyvenimo išlaidas pagal b punkte nurodytas normas;

e) išlaidas, susijusias su įrodymų rinkimu išklausant liudytojus, ekspertų išvadas arba susipažįstant su bylomis, iki 300 eurų vienos bylos nagrinėjimui;

f) atstovavimo išlaidas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 6/2002 78 straipsnio 1 dalyje:

i) atstovaujant pareiškėją bylos dėl registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo negaliojančiu nagrinėjime, iki 400 eurų;

ii) atstovaujant savininką bylos dėl registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo negaliojančiu nagrinėjime, iki 400 eurų;

iii) atstovaujant apeliacinio skundo pateikėją apeliacinio skundo nagrinėjime, iki 500 eurų;

iv) atstovaujant atsakovą apeliacinio skundo nagrinėjime, iki 500 eurų;

g) kai laimėjusi šalis yra atstovaujama daugiau nei vieno atstovo, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 6/2002 78 straipsnio 1 dalyje, pralaimėjusi šalis atlygina išlaidas, nurodytas c, d ir f punktuose, tik vienam tokiam asmeniui;

h) pralaimėjusi šalis neprivalo atlyginti laimėjusiai šaliai jokių sąnaudų, išlaidų ir honorarų, išskyrus tuos, kurie nurodyti a–g punktuose.

Kai įrodymų rinkimas nagrinėjant bet kurią bylą, nurodytą pirmosios pastraipos f punkte, reikalauja liudytojų parodymų išklausymo, susipažinimo su ekspertų išvadomis arba bylomis, atstovavimo išlaidoms skiriama papildoma suma, iki 600 eurų vienam bylos nagrinėjimui.

XIX SKYRIUS

KALBOS

80 straipsnis

Paraiškos ir pareiškimai

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 6/2002 98 straipsnio 4 dalies nuostatų:

a) bet kuri paraiška ar pareiškimas, susijęs su registruotojo Bendrijos dizaino paraiška, gali būti teikiami ta kalba, kuria buvo paduota paraiška, arba kita kalba, kurią pareiškėjas nurodo savo paraiškoje;

b) bet kuri paraiška ar pareiškimas, išskyrus paraišką dėl dizaino paskelbimo negaliojančiu pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 52 straipsnio nuostatas arba pareiškimas dėl atsisakymo nuo registruotojo Bendrijos dizaino pagal to reglamento 51 straipsnio nuostatas, gali būti paduoti viena iš Tarnybos kalbų;

c) naudojant bet kurią iš Tarnybos pagal 68 straipsnį teikiamų formų, gali būti naudojamos bet kuria iš oficialiųjų Tarnybos kalbų parengtos formos su sąlyga, kad teksto atkarpos formoje pildomos viena iš Tarnybos kalbų.

81 straipsnis

Rašytinis nagrinėjimas

1. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 6/2002 98 straipsnio 3 ir 5 dalių nuostatų ir išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, rašytinio nagrinėjimo Tarnyboje metu šalis gali vartoti bet kurią iš Tarnybos kalbų.

Jeigu pasirinkta kalba nėra ta kalba, kuria vyksta nagrinėjimas, šalis privalo pateikti vertimą į tą kalbą per vieną mėnesį nuo dienos, kai buvo įteiktas dokumento originalas.

Jeigu registruotojo Bendrijos dizaino pareiškėjas yra vienintelė Tarnyboje nagrinėjamos bylos šalis ir jeigu registruotojo Bendrijos dizaino paraiškai paduoti buvo pavartota kalba, kuri nėra viena iš Tarnybos kalbų, vertimas taip pat gali būti pateiktas kita paraiškoje nurodyta kalba.

2. Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nurodyta kitaip, dokumentai, kuriuos numatoma naudoti Tarnyboje nagrinėjamos bylos metu, gali būti pateikti bet kuria iš oficialiųjų Bendrijos kalbų.

Tais atvejais, kai tuose dokumentuose vartojama kalba nėra kalba, kuria vyksta nagrinėjimas, Tarnyba gali pareikalauti, kad per jos nustatytą terminą būtų pateiktas vertimas į nagrinėjimo kalbą arba nagrinėjimo šalies pasirinkimu į bet kurią iš Tarnybos kalbų.

82 straipsnis

Žodinis nagrinėjimas

1. Bet kuri Tarnyboje žodžiu nagrinėjamos bylos šalis gali vietoje kalbos, kuria vyksta nagrinėjimas, vartoti vieną iš kitų oficialiųjų Bendrijos kalbų su sąlyga, kad šalis pasirūpina žodiniu vertimu į nagrinėjimo metu vartojamą kalbą.

Kai žodiniai procedūriniai veiksmai vykdomi nagrinėjant dizaino registracijos paraišką, pareiškėjas gali vartoti arba paraiškos kalbą, arba jo nurodytą antrąją kalbą.

2. Vykdydami žodinius procedūrinius veiksmus dėl dizaino registracijos paraiškos, Tarnybos darbuotojai gali vartoti arba paraiškos kalbą, arba pareiškėjo nurodytą antrąją kalbą.

Vykdydami visus kitus žodinius procedūrinius veiksmus, Tarnybos darbuotojai vietoje kalbos, kuria vyksta nagrinėjimas, gali vartoti vieną iš kitų Tarnybos vartojamų kalbų su sąlyga, kad nagrinėjimo šalis ar šalys sutinka su jos vartojimu.

3. Renkant įrodymus bet kuri numatoma išklausyti šalis, taip pat liudytojas ar ekspertas, kurie negali atitinkamai išreikšti savo minčių kalba, kuria vyksta nagrinėjimas, gali vartoti bet kurią iš oficialiųjų Bendrijos kalbų.

Kai rinkti įrodymus nusprendžiama atsižvelgiant į nagrinėjimo šalies prašymą, numatomų išklausyti šalių, liudytojų ar ekspertų, besinaudojančių kitomis kalbomis nei nagrinėjimo kalba, parodymai gali būti išklausyti tik tuo atveju, jeigu prašymą pateikusi šalis imasi priemonių, kad jų parodymai būtų išversti į kalbą, kuria vyksta nagrinėjimas.

Vykdant procedūrinius veiksmus dėl dizaino registracijos paraiškos vietoje kalbos, kuria buvo paduota paraiška, gali būti vartojama antroji pareiškėjo nurodyta kalba.

Procedūriniuose veiksmuose, kuriuose yra tik viena šalis, Tarnyba gali tos šalies prašymu leisti nukrypti nuo šios dalies reikalavimų.

4. Jeigu šalys ir Tarnyba susitaria, žodiniam nagrinėjimui gali būti vartojama bet kuri iš oficialiųjų Bendrijos kalbų.

5. Tarnyba, jeigu reikia, savo sąskaita parūpina žodinį vertimą į kalbą, kuria vyksta nagrinėjimas, arba tam tikrais atvejais į kitas jos kalbas, išskyrus atvejus, kai už šį vertimą yra atsakinga viena iš nagrinėjimo šalių.

6. Tarnybos darbuotojų, nagrinėjimo šalių, taip pat liudytojų ir ekspertų pareiškimai, padaryti nagrinėjant žodžiu viena iš Tarnybos vartojamų kalbų, įrašomi į protokolus pasirinkta kalba. Bet kuria kita kalba padaryti pareiškimai įrašomi į protokolus ta kalba, kuria vyksta nagrinėjimas.

Bendrijos dizaino paraiškos ar jo registracijos pataisymai įrašomi į protokolą ta kalba, kuria vyksta nagrinėjimas.

83 straipsnis

Vertimų tvirtinimas

1. Kai turi būti pateiktas dokumento vertimas, Tarnyba gali pareikalauti, kad per tam tikrą jos nustatytą terminą būtų pateiktas patvirtinimas, kad vertimas atitinka originalo tekstą.

Kai reikia pateikti ankstesnės paraiškos vertimo patvirtinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 42 straipsnio nuostatas, jam skirtas laiko apribojimas yra mažiausia trys mėnesiai nuo paraiškos padavimo datos.

Jeigu patvirtinimas nepateikiamas per nurodytą terminą, dokumentas laikomas nepaduotu.

2. Tarnybos pirmininkas gali nustatyti vertimų tvirtinimo būdus.

84 straipsnis

Vertimų teisinis autentikavimas

Neturėdama įrodymų, kad yra kitaip, Tarnyba gali daryti prielaidą, kad vertimas atitinka konkretaus dokumento originalo tekstą.

XX SKYRIUS

ABIPUSIŠKUMAS, PEREINAMASIS LAIKOTARPIS IR ĮSIGALIOJIMAS

85 straipsnis

Paskelbimas apie abipusiškumą

1. Jeigu reikia, Tarnybos pirmininkas kreipiasi į Komisiją su prašymu pasiteirauti, ar valstybė, kuri nėra Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo arba Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties narė, užtikrina abipusišką vertinimą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 6/2002 41 straipsnio 5 dalyje.

2. Jeigu Komisija nustato, kad abipusiškas vertinimas pagal 1 dalies reikalavimus yra užtikrintas, ji paskelbia apie tai pranešimą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

3. Reglamento (EB) Nr. 6/2002 41 straipsnio 5 dalies nuostatos pradedamos taikyti nuo 2 dalyje paminėto pranešimo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje datos, išskyrus kai pranešime nurodyta ankstesnė šio straipsnio taikymo pradžios data.

Reglamento (EB) Nr. 6/2002 41 straipsnio 5 dalies nuostatos baigiamos taikyti nuo Komisijos pranešimo apie tai, kad abipusiškas vertinimas daugiau neužtikrinamas, paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje datos, išskyrus kai pranešime nurodyta ankstesnė šio straipsnio taikymo pabaigos data.

4. 2 ir 3 dalyse nurodyti pranešimai taip pat skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

86 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

1. Bet kurią registruotojo Bendrijos dizaino paraišką, paduotą ne daugiau kaip prieš tris mėnesius iki datos, nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 111 straipsnio 2 dalies nuostatas, Tarnyba pažymi pagal tas nuostatas nustatyta padavimo data ir faktine paraiškos gavimo data.

2. Paraiškai taikomas šešių mėnesių prioriteto teisių galiojimo laikotarpis, numatytas pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 41 ir 44 straipsnių nuostatas, skaičiuojamas nuo datos, kuri nustatoma pagal to reglamento 111 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Tarnyba turi teisę išduoti pareiškėjui paraiškos gavimo kvitą ankstesne negu pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 111 straipsnio 2 dalies reikalavimus nustatyta data.

4. Tarnyba gali išnagrinėti paraiškas anksčiau pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 111 straipsnio 2 dalies reikalavimus nustatytos datos ir susisiekti su pareiškėju, kad iki tos datos būtų pašalinti visi jose esantys trūkumai.

Visi sprendimai tokių paraiškų atžvilgiu gali būti priimami tik po tos datos.

5. Kai Tarnyba, valstybės narės centrinė pramoninės nuosavybės tarnyba arba Beneliukso dizaino tarnyba gauna registruotojo Bendrijos dizaino paraišką dar prieš prasidedant Reglamento (EB) Nr. 6/2002 111 straipsnio 3 dalyje nustatytam trijų mėnesių terminui, laikoma, kad paraiška nebuvo paduota.

Pareiškėjui apie tai pranešama, o paraiška jam/jai sugrąžinama.

87 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2002 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 3, 2002 1 5, p. 1.

[2] OL L 341, 2002 12 17, p. 54.

[3] OL L 11, 1994 1 14, p. 1.

--------------------------------------------------