32002R1983Oficialusis leidinys L 306 , 08/11/2002 p. 0008 - 0011


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1983/2002

2002 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2848/98, nustatantį išsamias kvotos atpirkimo programos taikymo taisykles žaliavinio tabako sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMSIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2075/92 dėl bendro žaliavinio tabako rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 546/2002 [2], ypač į jo 14 ir 14a straipsnius,

kadangi:

(1) 1998 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2848/98, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2075/92 taikymo taisykles dėl priemokų schemos, auginimo kvotų ir konkrečios pagalbos, suteikiamos augintojų grupėms žaliavinio tabako sektoriuje [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1501/2002 [4], 36 straipsnis nustatė sumas, kurias augintojai, kurių kvotos buvo atpirktos pagal kvotų atpirkimo programą 1999 m., 2000 m., 2001 m. ir vėlesnio derliaus metais, turėjo teisę gauti.

(2) Kadangi tai priemonei įsigaliojus 1999 m. derliui, buvo atpirkti tik nedideli kiekvienos veislių grupės kiekiai. Pagal dabartines taisykles toji priemonė negalėjo įvykdyti planuotų auginimo racionalizavimo tikslų, nes augintojams ir toliau yra labai sunku parduoti savo išaugintas kai kurių tabako veislių grupes, už kurias jie gali gauti tik ypač mažas kainas.

(3) Todėl, kad toji priemonė būtų patrauklesnė, nuo 2002 m. derliaus III ir IV grupės atpirkimo kainos turėtų būti žymiai padidintos, kitų grupių kainos turėtų būti padidintos šiek tiek mažiau, ir laikotarpis, per kurį atpirkimo kaina yra mokama, turėtų būti pratęstas.

(4) Be to, reikėtų reikalauti, kad valstybės narės augintojos plačiai skelbtų atpirkimo sąlygas, ir reikėtų nustatyti atpirkimo kainos mokėjimo augintojams terminą.

(5) Dauguma tabako augintojų turi labai mažas auginimo kvotas, kurių ekonominis gyvybingumas yra labai abejotinas, ypač kai tam tikros tabako rūšys yra parduodamos labai žemomis kainomis. Programos patrauklumas turėtų būti padidintas, keičiant atpirkimo kainas pagal auginimo kvotos dydį ir taip siekiant padėti jiems pakeisti savo gamybą.

(6) Kad augintojai, suinteresuoti parduoti savo kvotas 2002 m. derliui, turėtų pakankamai laiko nuspręsti pasitraukti iš šio sektoriaus, paskutinė data savo sprendimui paskelbti turėtų būti nukelta į 2002 m. derliaus metus.

(7) Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2844/98 turėtų būti iš dalies pakeistas.

(8) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tabako vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2848/98 iš dalies keičiamas taip:

1. 36 straipsnis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

"36 straipsnis

1. Augintojai, kurių kvotos buvo atpirktos 1999 ir 2000 derliaus metais, įgyja teisę gauti sumas, nurodytas VII(A) priede, kiekvienais metais, kuriais mokamos priemokos už tris derlius, buvusius po to, kai jų kvotos buvo atpirktos.

Augintojai, kurių kvotos buvo atpirktos 2001 m., įgyja teisę, kai priemokos yra mokamos už tris derlius, buvusius po tų derliaus metų, kai jų kvotos buvo atpirktos, gauti kiekvienais metais sumą, lygią tam tikram Reglamento (EEB) Nr. 2075/92 3 straipsnio 1 dalyje pirmiau minėtos priemokos, taikomos atitinkamais derliaus metais išaugintam žaliaviniam tabakui, procentui. Taikytini procentai yra pateikti VII(B) priedo lentelėje.

Nepažeidžiant jokių būsimų pakeitimų, augintojai, kurių kvotos yra atpirktos 2002 ir 2003 m. derliaus metais, turi teisę gauti sumą, lygią tam tikram priemokos procentui, parodytam VIII(C) priedo lentelėse, už kiekvienus penkerius derliaus metus po tų metų, kuriais jų kvota buvo atpirkta. Šios sumos sumokamos iki kiekvienų metų gegužės 31 d.

2. Išimties 1 daliai tvarka augintojai, kurių kvotos yra atpirktos 2001 ir 2002 derliaus metais ir kurie tas kvotas turėjo atitinkamai tik nuo 2001 ar 2002 derliaus metų, įgyja teisę gauti už tris vėlesnius derlius tas pačias sumas kaip ir už 1999 m. derlių.

3. Valstybės narės viešai skelbia kvotų atpirkimo sąlygas."

2. 55 straipsnis papildomas šia dalimi:

"3. Išimties iš 35 straipsnio tvarka paskutinė 2002 m. lapkričio 1 d. data, nurodyta 1 ir 2 dalyje už 2002 m. derlių, pratęsiama iki 2002 m. gruodžio 1 d., o dvejų mėnesių laikotarpis 3 dalyje sutrumpinamas iki vieno mėnesio."

3. Papildoma šio reglamento priedu, kuris tampa VII priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimtas Briuselyje, 2002 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 215, 1992 7 30, p. 70.

[2] OL L 84, 2002 3 28, p. 4.

[3] OL L 358, 1998 12 31, p. 17.

[4] OL L 227, 2002 8 23, p. 16.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

VII PRIEDAS

A. Kvotos atpirkimas 1999 m. ir 2000 m. derliams

–I grupės kvotos | 0,67741 EUR/kg, |

–II grupės kvotos | 0,54187 EUR/kg, |

–III grupės kvotos | 0,54187 EUR/kg, |

–IV grupės kvotos | 0,59591 EUR/kg, |

–V grupės kvotos | 0,54187 EUR/kg, |

–VI grupės kvotos | 0,93854 EUR/kg, |

–VII grupės kvotos | 0,79635 EUR/kg, |

–VIII grupės kvotos | 0,56904 EUR/kg. |

B. Kvotos atpirkimas 2001 m. derliui

Veislių grupė | Metai |

1 | 2 | 3 |

I grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % |

II grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % |

III grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % |

IV grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % |

V grupės kvotos | 75 % | 75 % | 50 % |

VI grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % |

VII grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % |

VIII grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % |

C. Kvotos atpirkimas 2002 m. ir 2003 m. derliui

Augintojai, turintys mažesnę kaip 10 tonų auginimo kvotą |

Veislių grupė | Metai |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

II grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

III grupės kvotos

–2002 m. derlius | 40 % | 40 % | 25 % | 25 % | 20 % |

–2003 m. derlius | 75 % | 75 % | 50 % | 25 % | 25 % |

IV grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

V grupės kvotos | 100 % | 100 % | 75 % | 50 % | 50 % |

VI grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

VII grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

VIII grupės kvotos | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Augintojai, turintys 10 tonų ar didesnę iki 40 tonų auginimo kvotą |

Veislių grupė | Metai |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I grupės kvotos | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

II grupės kvotos | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

III grupės kvotos

–2002 m. derlius | 35 % | 35 % | 20 % | 20 % | 20 % |

–2003 m. derlius | 75 % | 50 % | 40 % | 20 % | 20 % |

IV grupės kvotos | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

V grupės kvotos | 90 % | 90 % | 50 % | 50 % | 50 % |

VI grupės kvotos | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

VII grupės kvotos | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

VIII grupės kvotos | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Augintojai, turintys 40 tonų ir didesnes auginimo kvotas |

Veislių grupė | Metai |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I grupės kvotos | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

II grupės kvotos | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

III grupės kvotos

–2002 m. derlius | 30 % | 30 % | 20 % | 15 % | 15 % |

–2003 m. derlius | 65 % | 65 % | 20 % | 20 % | 20 % |

IV grupės kvotos | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

V grupės kvotos | 75 % | 75 % | 40 % | 40 % | 40 % |

VI grupės kvotos | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

VII grupės kvotos | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

VIII grupės kvotos | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

"

--------------------------------------------------