32002R1406Oficialusis leidinys L 208 , 05/08/2002 p. 0001 - 0009


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

2002 birželio 27 d.

įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4],

kadangi:

(1) Daug teisinių priemonių buvo priimta Bendrijoje siekiant padidinti jūrų transporto saugą ir užkirsti kelią taršai. Kad būtų veiksmingesni, šie teisiniai aktai visoje Bendrijoje turi būti taikomi tinkamai ir vienodai. Tai užtikrins vienodas galimybes, sumažins konkurencijos iškraipymus, atsirandančius dėl ekonominio pranašumo, kurį turi nustatytų reikalavimų nesilaikantys laivai, ir suteiks naudos rimtiems laivybos veikėjams.

(2) Konkrečias užduotis, šiuo metu atliekamas Bendrijos ar nacionaliniu lygiu, galėtų vykdyti specializuota ekspertų įstaiga. Iš tikrųjų, reikia techninės ir mokslinės paramos ir aukšto lygio tvirtos patirties tinkamai taikyti Bendrijos teisės aktus jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos srityse, prižiūrėti jų įgyvendinimą ir vietoje įvertinti priemonių veiksmingumą. Todėl reikia, Bendrijos dabartinės institucijų struktūros ir galių pusiausvyros ribose, įkurti Europos jūrų saugumo agentūrą ("agentūra").

(3) Bendrai kalbant, agentūra turėtų būti techninė įstaiga, teikianti Bendrijai priemones, būtinas veiksmingai veiklai, kuri sustiprintų bendrą jūrų saugumą bei sugriežtintų taršos iš laivų prevencijos taisykles. Agentūra turėtų padėti Komisijai nuolat atnaujinant ir tobulinant Bendrijos teisės aktus jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos srityse bei turėtų teikti reikiamą paramą konverguojančiam ir veiksmingam šių teisės aktų įgyvendinimui visoje Bendrijoje užtikrinti, padėdama Komisijai atlikti užduotis, jai skiriamas esamais ar būsimais Bendrijos teisės aktais dėl jūrų saugumo ir laivų taršos prevencijos.

(4) Norint geriau pasiekti tikslų, dėl kurių yra įsteigiama agentūra, tikslinga, kad ji vykdytų tam tikrą skaičių kitų svarbių užduočių, kurių tikslas - sustiprinti jūrų saugumą ir taršos iš laivų prevenciją valstybių narių vandenyse. Šiuo atžvilgiu agentūra turėtų dirbti kartu su valstybėmis narėmis organizuojant atitinkamą mokymo apie uosto valstybės kontrolės ir vėliavos valstybės klausimus veiklą ir teikti techninę paramą, susijusią su Bendrijos teisės aktų įgyvendinimu. Ji turėtų palengvinti valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą, numatytą 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/59/EB, įdiegiančioje Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinančioje Tarybos direktyvą 93/75/EEB [5], ypač tobulinant ir eksploatuojant visas informacijos sistemas, būtinas direktyvos tikslams pasiekti, ir dalyvaujant sunkių avarijų jūroje tyrimo veikloje. Ji turėtų teikti Komisijai ir valstybėms narėms objektyvią, patikimą ir lyginamąją informaciją bei duomenis apie jūrų saugumą ir laivų taršos prevenciją, kad įpareigotų jas imtis visų reikiamų iniciatyvų, leidžiančių sustiprinti priemones vietoje ir įvertinti jų veiksmingumą. Ji turėtų perduoti Bendrijos jūrų saugumo patirtį valstybėms, pateikusioms prašymus prisijungti. Ji turėtų būti atvira šių valstybių ir kitų trečiųjų šalių, kurios su Bendrija sudarė sutartis, pagal kurias jos priima ir įgyvendina Bendrijos teisės aktus jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos srityje, dalyvavimui.

(5) Agentūra turėtų pritarti geresniam valstybių narių bendradarbiavimui ir plėtotų bei platintų geriausią patirtį Bendrijoje. Tai, savo ruožtu, turėtų padėti stiprinti bendrą Bendrijos jūrų saugumo sistemą ir mažinant avarijų jūrose riziką, jūrų taršą ir žmonių žūtį jose.

(6) Siekiant tinkamai atlikti agentūrai patikėtas užduotis, tikslinga, kad jos pareigūnai lankytųsi valstybėse narėse ir stebėtų, kaip bendrai veikia Bendrijos jūrų saugumo ir laivų taršos prevencijos sistema. Vizitų metu turėtų būti laikomasi agentūros administracinės valdybos nustatytos politikos, o valstybių narių institucijos turėtų juos palengvinti.

(7) Agentūra turėtų taikyti atitinkamus Bendrijos teisės aktus, susijusius visuomenės galimybe naudotis dokumentais ir asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis. Visuomenei ir visoms suinteresuotoms šalims ji turėtų teikti objektyvią, patikimą ir lengvai suprantamą informaciją apie savo darbą.

(8) Kalbant apie agentūros sutartinę atsakomybę, o tai lemia teisė, taikoma agentūros sudarytoms sutartims, Teisingumo Teismas turėtų turėti jurisdikciją pareikšti nuomonę sutinkamai su kiekviena arbitražine išlyga, esančia sutartyje. Teisingumo Teismas taip pat turėtų turėti jurisdikciją ginčuose dėl žalos, kurią lemia agentūros nesutartinė atsakomybė, atlyginimo.

(9) Siekiant veiksmingai užtikrinti agentūros darbą valstybėms narėms ir Komisijai turėtų būti atstovaujama administracinėje valdyboje, kuriai suteikti reikiami įgaliojimai biudžetui įsteigti, jo vykdymui patvirtinti, atitinkamoms finansinėms taisyklėms priimti, skaidriai darbo tvarkai agentūros sprendimų priėmimui nustatyti, jos darbo programai patvirtinti, valstybių narių techninės pagalbos prašymams ištirti, apsilankymų valstybėse narėse politikai nustatyti ir vykdančiajam direktoriui paskirti. Atsižvelgiant į agentūros išimtinai techninę ir mokslinę paskirtį bei uždavinius reikia, kad administracinėje valdyboje būtų po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir keturi Komisijos atstovai, turintys aukšto lygio kompetenciją. Siekiant toliau užtikrinti aukščiausio lygio kompetenciją ir patirtį administracinėje valdyboje ir įtraukti labiausiai su agentūros uždaviniais susijusius sektorius, Komisija valdybos nariais, neturinčiais balso teisės, turėtų paskirti nepriklausomus šių sektorių specialistus, remdamasi jų asmeniniais nuopelnais ir patirtimi jūrų saugumo ir laivų taršos prevencijos srityje, o ne todėl, kad jie yra tam tikros profesinės organizacijos atstovai.

(10) Geram agentūros darbui būtina, kad vykdantysis direktorius būtų skiriamas remiantis nuopelnais ir administraciniais bei valdymo įgūdžiais, kuriuos patvirtina dokumentai, taip pat kompetencija ir patirtimi, tiesiogiai susijusia su jūrų saugumu ir taršos iš laivų prevencija, ir kad organizuodamas agentūros vidaus darbą savo pareigas jis atlieka visiškai nepriklausomai ir lanksčiai. Dėl to vykdantysis direktorius turėtų paruošti ir imtis visų reikiamų priemonių agentūros darbo programai įvykdyti, kiekvienais metais parengti bendrąjį ataskaitos projektą, pateikiamą administracinei valdybai, sudaryti agentūros pajamų ir išlaidų sąmatas bei įgyvendinti biudžetą.

(11) Siekiant užtikrinti visišką agentūros savarankiškumą ir nepriklausomumą, laikoma, kad būtina suteikti jai savarankišką biudžetą, kurio pajamas iš esmės sudaro Bendrijos parama.

(12) Pastaraisiais metais, kai buvo įkurta daugiau decentralizuotų agentūrų, biudžeto valdymo institucija kreipėsi, ragindama pagerinti joms skiriamų Bendrijos lėšų valdymo skaidrumą ir kontrolę, ypač kreipiant dėmesį į mokesčių, finansinės kontrolės, išmokų įgaliojimų, paramos senatvės draudimo sistemai ir vidaus biudžetinės procedūros (elgesio kodeksas) numatymą. Analogiškai 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos rezoliucija (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų [6] agentūrai turėtų būti taikoma be apribojimų, ir tai turėtų prisidėti prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos institucijų susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų [7].

(13) Per penkerius metus nuo tos dienos, kai agentūra ėmėsi vykdyti savo įsipareigojimus, administracinė valdyba turėtų pavesti atlikti nepriklausomą išorinį patikrinimą, įvertinantį šio reglamento poveikį, agentūrą ir jos darbo metodus įtvirtinant aukštą jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos lygį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 straipsnis

Tikslai

1. Siekiant užtikrinti aukštą, vienodą ir veiksmingą jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos lygį Bendrijoje, šiuo reglamentu įkuriama Europos jūrų saugumo agentūra (agentūra).

2. Agentūra valstybėms narėms ir Komisijai teiks reikiamą techninę ir mokslinę pagalbą bei aukštos kompetencijos lygio paramą, siekdama padėti joms tinkamai taikyti Bendrijos teisės aktus jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos srityje, stebėti jų įgyvendinimą ir įvertinti priemonių veiksmingumą vietoje.

2 straipsnis

Uždaviniai

Siekiant užtikrinti, kad 1 straipsnyje nurodytų tikslų siekiama tinkamai, agentūra vykdo toliau išvardytus uždavinius:

a) ji padeda Komisijai, tam tikrais atvejais, paruošiamajame darbe atnaujinant ir tobulinant Bendrijos teisės aktus jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos srityje, ypač derinant su tarptautinės teisės tobulinimu šioje srityje. Ši užduotis apima jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos srityje vykdomų tyrimo projektų analizę;

b) ji padeda Komisijai veiksmingai įgyvendinti Bendrijos teisės aktus dėl jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos visoje Bendrijoje. Agentūra ypač:

i) stebi Bendrijos uosto valstybės kontrolės režimo bendrą veikimą, ir tai gali apimti apsilankymus valstybėse narės, ir pataria komisijai, kaip galima gerinti darbą šioje srityje;

ii) teikia Komisijai techninę pagalbą, būtiną dalyvauti Paryžiaus tarpusavio supratimo protokolo dėl uosto valstybės kontrolės techninių įstaigų darbe;

iii) padeda Komisijai atlikti užduotis, Komisijai skiriamas esamais ar būsimais Bendrijos teisės aktais dėl jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos, ypač teisės aktais, taikomais klasifikacinėms bendrovėms, keleivinių laivų saugai, taip pat tais, kurie taikomi laivų įgulų saugai, mokymui, atestacijai ir stebėjimui;

c) ji dirba su valstybėmis narėmis, kad:

i) tam tikrais atvejais organizuotų mokymo veiklą srityse, už kurias yra atsakingos uosto valstybė ir vėliavos valstybė;

ii) tobulintų techninius sprendimus ir teiktų techninę pagalbą įgyvendinant Bendrijos teisės aktus;

d) ji palengvina valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą srityje, kuriai taikoma Direktyva 2002/59/EB. Agentūra ypač:

i) skatina pakrančių valstybių bendradarbiavimą laivybos srityse, susijusiose su sritimis, kurioms taikoma ši direktyva,

ii) plėtoja ir eksploatuoja visas informacijos sistemas, būtinas šios direktyvos tikslams pasiekti;

e) ji palengvina valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą kuriant, tinkamai atsižvelgiant į skirtingas valstybių narių teisines sistemas, laivų avarijų jūrose tyrimo bendrąją metodologiją pagal sutartus tarptautinius principus, teikiant valstybių narių paramą veikloje, susijusioje su rimtų avarijų jūroje tyrimu, ir analizuojant turimas avarijų tyrimo ataskaitas;

f) Komisijai ir valstybėms narėms ji teikia objektyvią, patikimą ir palyginamąją informaciją bei duomenis apie jūrų saugumą ir laivų sukeliamą taršą, kad įpareigotų jas imtis reikiamų priemonių jūrų saugumui ir laivų taršos prevencijai pagerinti bei turimų priemonių veiksmingumui įvertinti. Šios užduotys apima techninių duomenų jūrų saugumo ir jūrų transporto srityse, taip pat jūrų taršos - ir atsitiktinės, ir tyčinės, - srityje, rinkimą, registravimą ir įvertinimą, sistemingą turimų duomenų bazių eksploatavimą, įskaitant jų kryžminį papildymą, ir tam tikrais atvejais - papildomų duomenų bazių sukūrimą. Remdamasi surinktais duomenimis, agentūra padeda Komisijai kas šešis mėnesius skelbti informaciją apie laivus, kuriems buvo uždrausta įplaukti į Bendrijos uostus pagal 1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyvą 95/21/EB dėl laivo saugumo, taršos prevencijos ir darbo bei gyvenimo sąlygų laivuose tarptautinių standartų taikymo laivams, atplaukiantiems į Bendrijos uostus ir plaukiojantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse (uosto valstybės kontrolė) [8]. Agentūra taip pat padės Komisijai ir valstybėms narėms jų veikloje siekiant nustatyti ir persekioti laivus, išmetančius teršalus;

g) derybų su paraiškas dėl stojimo pateikusiomis valstybėmis metu agentūra gali teikti techninę pagalbą įgyvendinant Bendrijos teisės aktus jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos srityje. Ši užduotis yra koordinuojama dabartine regioninio bendradarbiavimo programa ir tam tikrais atvejais apima susijusios mokymo veiklos organizavimą.

3 straipsnis

Apsilankymai valstybėse narėse

1. Siekdama atlikti jai patikėtas užduotis, agentūra gali lankytis valstybėse narėse pagal administracinės valdybos nustatytą politiką. Nacionalinės valstybių narių valdžios institucijos palengvina agentūros personalo darbą.

2. Agentūra praneša suinteresuotai valstybei narei apie planuojamą vizitą, įgaliotų pareigūnų pavardes ir vizito pradžios datą. Agentūros pareigūnai, įgalioti atlikti tokį vizitą, jo pradžioje pateikia agentūros vykdančiojo direktoriaus sprendimą, nurodantį jų apsilankymo tikslą ir uždavinius.

3. Kiekvieno vizito pabaigoje agentūra paruošia ataskaitą ir siunčia ją Komisijai ir suinteresuotoms valstybėms narėms.

4 straipsnis

Skaidrumas ir informacijos apsauga

1. Agentūra, peržiūrėdama prašymus dėl galimybės naudotis joje esančiais dokumentais, taiko 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentų viešo prieinamumo [9] principus.

2. Agentūra savo iniciatyva gali bendrauti savo veiklos ribose. Ypač ji užtikrina, kad visuomenė ir visos suinteresuotos šalys greitai gautų objektyvią, patikimą ir lengvai suprantamą informaciją apie jos darbą.

3. Administracinė valdyba nustato reikiamas 1 ir 2 dalies taikymo vidaus taisykles.

4. Informacijai, kurią pagal šį reglamentą surenka Komisija ir agentūra, taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo [10].

II DALIS

VIDAUS STRUKTŪRA IR DARBAS

5 straipsnis

Teisinis statusas, regioniniai centrai

1. Agentūra yra Bendrijos įstaiga. Ji turi juridinio asmens teisinį statusą.

2. Visose valstybėse narėse agentūra naudojasi labiausiai išplėstiniu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal jų teisę. Ypač ji gali įsigyti ir valdyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei būti teisminio proceso šalimi.

3. Komisijos prašymu, administracinė valdyba gali nuspręsti, suinteresuotoms valstybėms narėms sutikus, įkurti regioninius centrus, būtinus norint atlikti užduotis, susijusias su navigacijos ir laivų eismo stebėsena, kaip numatyta Direktyvoje 2002/59/EB.

4. Agentūrai atstovauja vykdantysis direktorius.

6 straipsnis

Personalas

1. Europos Bendrijų pareigūnų personalo nuostatai, kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Europos Bendrijos institucijų kartu priimtos šių personalo nuostatų ir įdarbinimo sąlygų taikymo taisyklės yra taikomos agentūros personalui. Administracinė valdyba, Komisijai pritarus, priima reikiamas išsamias taikymo taisykles.

2. Nepažeisdama 16 straipsnio, agentūra savo personalo atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kuriuos paskiriamajai institucijai suteikia personalo nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

3. Agentūros personalą sudaro Komisijos ar valstybių narių paskirti ar laikinai komandiruoti pareigūnai ir kiti tarnautojai, agentūros priimti kaip reikalingi jos uždaviniams vykdyti.

7 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų taikomas agentūrai ir jos personalui.

8 straipsnis

Atsakomybė

1. Agentūros sutartinę atsakomybę lemia teisė, taikoma atitinkamai sutarčiai.

2. Teisingumo Teismas turi jurisdikciją pareikšti nuomonę sutinkamai su kiekviena arbitražine išlyga, esančia agentūros sudarytoje sutartyje.

3. Nesutartinės atsakomybės atveju, agentūra, pagal valstybių narių teisei būdingus bendruosius principus, atlygina visą žalą, kurią, atlikdami savo pareigas, padaro jos tarnautojai ar valdybos.

4. Teisingumo Teismas turi jurisdikciją sprendžiant ginčus dėl žalos, nurodytos 3 straipsnyje, atlyginimo.

5. Asmeninę tarnautojų atsakomybę agentūrai lemia nuostatos, išdėstytos jiems taikomuose personalo nuostatuose ir įdarbinimo sąlygose.

9 straipsnis

Kalbos

1. Agentūrai taikomos nuostatos, išdėstytos 1958 m. balandžio 15 d. Reglamente Nr. 1, nustatančiame Europos ekonominėje bendrijoje vartojamas kalbas [11].

2. Agentūros darbui reikiamas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimų centras.

10 straipsnis

Administracinės valdybos sukūrimas ir įgaliojimai

1. Šiuo dokumentu įkuriama administracinė valdyba.

2. Administracinė valdyba:

a) pagal 16 straipsnį, skiria vykdantįjį direktorių;

b) iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos priima praėjusių metų bendrąją agentūros ataskaitą ir siunčia ją valstybėms narėms, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

c) darbo programos ruošimo planuose nagrinėja valstybių narių techninės pagalbos prašymus, kaip nurodyta 2 straipsnio c punkto ii papunktyje;

d) iki kiekvienų metų spalio 31 dienos, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, priima agentūros kitų metų darbo programą ir siunčia ją valstybėms narėms, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Ši darbo programa priimama nepažeidžiant Bendrijos metinės biudžetinės procedūros. Jei per penkiolika dienų nuo darbo programos priėmimo dienos Komisija pareiškia savo nepritarimą minėtai programai, administracinė valdyba programą nagrinėja iš naujo ir per du mėnesius antruoju skaitymu priima ją, galbūt su pakeitimais, arba dviejų trečiųjų balsų dauguma, arba valstybių narių atstovams balsuojant vieningai;

e) iki finansinių metų pradžios priima agentūros galutinį biudžetą, priderindama jį, jei būtina, prie Bendrijos paramos ir kitų agentūros pajamų;

f) nustato vykdančiojo direktoriaus sprendimų priėmimo tvarką;

g) nustato apsilankymų, vykdomų pagal 3 straipsnį, politiką;

h) su agentūros biudžetu susijusias pareigas vykdo pagal 18, 19 ir 21 straipsnius;

i) drausminę valdžią vykdo per vykdantįjį direktorių ir grupės vadovus, nurodytus 15 straipsnio 3 dalyje;

j) nustato savo darbo tvarkos taisykles.

11 straipsnis

Administracinės valdybos sudėtis

1. Administracinę valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir keturi Komisijos atstovai, taip pat Komisijos skiriami keturi labiausiai suinteresuotų sektorių specialistai, neturintys balso teisės.

Valdybos nariai skiriami remiantis jų atitinkamos patirties laipsniu ir kompetencija jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos srityje.

2. Visos valstybės narės ir Komisija skiria savo administracinės valdybos narius, taip pat pakaitinį narį, kuris atstovauja valdybos nariui, kai šis negali dalyvauti.

3. Kadencijos trukmė yra penkeri metai. Kadekcija gali būti atnaujinama vieną kartą.

4. Prireikus trečiųjų šalių atstovų dalyvavimas ir jo sąlygos nustatomos susitarimais, nurodytais 17 straipsnio 2 dalyje.

12 straipsnis

Pirmininkavimas administracinei valdybai

1. Administracinė valdyba iš savo narių renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Jei pirmininkas negali atlikti savo pareigų, pirmininko pavaduotojas automatiškai užima jo vietą.

2. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami trejų metų kadencijai, kuri baigiasi, kai jie nustoja buvę administracinės valdybos nariais. Kadencija gali būti atnaujinama vieną kartą.

13 straipsnis

Susirinkimai

1. Administracinės valdybos susirinkimus sušaukia jos pirmininkas.

2. Svarstymuose dalyvauja agentūros vykdantysis direktorius.

3. Administracinė valdyba įprastą susirinkimą rengia du kartus per metus. Be to, ji gali susirinkti pirmininko iniciatyva arba Komisijos, arba trečdalio valstybių narių prašymu.

4. Slaptumo ar interesų konflikto atveju administracinė valdyba gali nuspręsti tam tikrus savo darbotvarkės klausimus nagrinėti nedalyvaujant nariams, paskirtiems iš labiausiai suinteresuotų sektorių dėl savo kaip profesionalų sugebėjimų. Išsamios šios nuostatos taikymo taisyklės gali būti nustatytos darbo tvarkos taisyklėse.

5. Administracinė valdyba į savo susirinkimus stebėtojais gali kviesti visus asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi.

6. Administracinės valdybos nariams, nelygu jos darbo tvarkos taisyklių nuostatos, gali padėti patarėjai ar ekspertai.

7. Administracinės valdybos sekretoriatą aprūpina agentūra.

14 straipsnis

Balsavimas

1. Administracinė valdyba sprendimus priima visų balsavimo teisę turinčių narių dviejų trečiųjų balsų dauguma.

2. Visi nariai turi po vieną balsą. Agentūros vykdantysis direktorius nebalsuoja.

Kai valdybos narys dalyvauti negali, jo balso teisė perduodama pakaitiniam nariui.

3. Darbo tvarkos taisyklės nustato išsamesnę balsavimo tvarką, ypač vieno nario veikimo kito nario vardu sąlygas.

15 straipsnis

Vykdančiojo direktoriaus pareigos ir įgaliojimai

1. Agentūrai vadovauja jos vykdantysis direktorius, kuris, nepažeisdamas atitinkamai Komisijos ir administracinės valdybos kompetencijos, atlikdamas savo pareigas yra visiškai nepriklausomas.

2. Vykdantysis direktorius turi šias pareigas ir įgaliojimus:

a) rengia darbo programą ir, pasikonsultavęs su Komisija, pateikia ją administracinei valdybai. Jis imasi reikiamų priemonių jai įgyvendinti. Pagal 10 straipsnio 2 dalies c punktą jis atsako į visus Komisijos ar valstybės narės prašymus teikti pagalbą;

b) pasikonsultavęs su Komisija ir laikydamasis administracinės valdybos pagal 10 straipsnio 2 dalies g punktą nustatytos politikos, nusprendžia atlikti vizitus, numatytus 3 straipsnyje;

c) imasi reikiamų priemonių, įskaitant vidaus administracinių taisyklių priėmimą ir pranešimų skelbimą, agentūros darbui pagal šio reglamento nuostatas užtikrinti;

d) organizuoja veiksmingą stebėsenos sistemą, kad galėtų palyginti agentūros pasiekimus su jos darbo tikslais. Tuo remdamasis, vykdantysis direktorius kiekvienais metais paruošia bendrosios ataskaitos projektą ir pateikia jį administracinei valdybai. Jis nustato nuolatinę įvertinimo tvarką, atitinkančią pripažintus profesinius standartus;

e) personalo atžvilgiu naudojasi 6 straipsnio 2 dalyje nurodytais įgaliojimais;

f) pagal 18 straipsnį sudaro agentūros pajamų ir išlaidų sąmatą, o pagal 19 straipsnį įgyvendina biudžetą.

3. Vykdančiajam direktoriui gali padėti vienas ar daugiau grupės vadovų. Kai vykdantysis direktorius negali dalyvauti, vienas iš grupės vadovų užima jo vietą.

16 straipsnis

Vykdančiojo direktoriaus paskyrimas

1. Agentūros vykdantįjį direktorių skiria administracinė valdyba, remdamasi nuopelnais ir administraciniais bei valdymo įgūdžiais, kuriuos patvirtina dokumentai, taip pat kompetencija ir patirtimi, tiesiogiai susijusia su jūrų saugumu ir taršos iš laivų prevencija. Administracinė valdyba sprendimą priima visų balso teisę turinčių narių keturių penktųjų balsų dauguma. Komisija gali siūlyti vieną ar kelis kandidatus.

Administracinė valdyba gali atleisti vykdantįjį direktorių pagal tą pačią tvarką.

2. Vykdantysis direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Kadencija gali būti atnaujinama vieną kartą.

17 straipsnis

Trečiųjų šalių dalyvavimas

1. Agentūra atvira trečiųjų šalių, kurios su Europos bendrija sudarė sutartis, pagal kurias priėmė ir taiko Bendrijos teisės aktus jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos srityje, dalyvavimui.

2. Pagal atitinkamas šių sutarčių nuostatas bus sudaromos sutartys, kuriose, inter alia, apibrėžiamas šių šalių išsamių dalyvavimo agentūros darbe taisyklių pobūdis ir mastas, įskaitant sąlygas dėl finansinės paramos ir personalo.

III SKYRIUS

FINANSINAI REIKALAVIMAI

18 straipsnis

Biudžetas

1. Agentūros pajamas sudaro:

a) Bendrijos parama;

b) galima bet kurios trečiosios šalies, dalyvaujančios agentūros darbe pagal 17 straipsnį, parama;

c) rinkliava už publikacijas, mokymą ir (arba) kitas agentūros teikiamas paslaugas.

2. Agentūros išlaidas sudaro personalo ir administracijos bei infrastruktūros ir darbo išlaidos.

3. Vykdantysis direktorius sudaro kitų finansinių metų agentūros pajamų ir išlaidų sąmatą ir kartu su personalo projektu siunčia ją administracinei valdybai.

4. Pajamos ir išlaidos sudaro balansą.

5. Kiekvienais metais vėliausiai iki balandžio 30 dienos administracinė valdyba priima biudžeto projektą kartu su preliminarine darbo programa ir siunčia juos Komisijai ir trečiosioms šalims, dalyvaujančioms agentūros darbe pagal 17 straipsnį.

Remdamasi šiuo biudžeto projektu, Komisija sudaro atitinkamas sąmatas preliminaraus bendrojo Europos Sąjungos biudžeto projektui, kurį pateikia Tarybai pagal Sutarties 272 straipsnį. Turi būti laikomasi Bendrijos patvirtinto kitų metų biudžeto perspektyvos taikymo srities.

6. Kai priimamas Europos bendrasis Sąjungos biudžetas, administracinė valdyba priima agentūros biudžetą ir galutinę darbo programą, pritaikę juos, jei būtina, prie Bendrijos paramos. Priimtas biudžetas ir darbo programa nedelsiant siunčiami Komisijai, biudžetinės valdžios institucijai ir trečiosioms šalims, dalyvaujančioms agentūros darbe.

19 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1. Agentūros biudžetą įgyvendina vykdantysis direktorius.

2. Lėšų skyrimą, visų išlaidų apmokėjimą ir visų pajamų buvimą bei gavimą kontroliuoja Komisijos finansinis kontrolierius.

3. Kiekvienais metais vėliausiai iki kovo 31 dienos vykdantysis direktorius pateikia Komisijai, administracinei valdybai ir Audito Rūmams išsamias praėjusių metų pajamų ir išlaidų sąskaitas.

Audito Rūmai tikrina šias sąskaitas pagal Sutarties 248 straipsnį. Kiekvienais metais jie skelbia pranešimą apie agentūros veiklą.

4. Administracinei valdybai rekomendavus, Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į biudžeto vykdymą, atleidžia iš pareigų agentūros vykdantįjį direktorių.

20 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1. Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 nuostatos agentūrai taikomos be apribojimų.

2. Agentūra prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. institucijų susitarimo dėl OLAF atliekamų vidaus tyrimų ir nedelsdama išleidžia atitinkamas visam jos personalui taikomas nuostatas.

3. Sprendimais dėl finansavimo ir įgyvendinimo susitarimais bei iš jų išplaukiančiomis priemonėmis aiškiai nustatoma, kad Audito Rūmai ir OLAF gali, kai būtina, atlikti agentūros lėšų gavėjų ir už šių lėšų paskirstymą atsakingų atstovų patikrą vietoje.

21 straipsnis

Finansinės nuostatos

Administracinė valdyba, gavusi Komisijos sutikimą ir Audito Rūmų pareikštą nuomonę, priima Agentūros finansinį reglamentą. Šis Finansinis reglamentas ypač išsamiai apibrėžia agentūros biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką pagal 1977 m. gruodžio 21 d. Finansinio reglamento, taikomo bendrajam Europos Bendrijų biudžetui, 142 straipsnį [12].

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Įvertinimas

1. Per penkerius metus nuo tos dienos, kai agentūra ėmėsi vykdyti savo įsipareigojimus, administracinė valdyba paveda atlikti nepriklausomą išorinį šio reglamento įgyvendinimo įvertinimą. Komisija agentūrai suteikia galimybę naudotis visa informacija, kuri, pastarosios manymu, yra susijusi su šiuo įvertinimu.

2. Įvertinime nustatomas šio reglamento poveikis, įvertinama agentūra ir jos darbo metodai įtvirtinant aukštą jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos lygį. Administracinė valdyba, pritarus Komisijai ir paisydama susijusių šalių patarimų, išleidžia konkrečias standartų sąlygas.

3. Administracinė valdyba gauna įvertinimą ir Komisijai pateikia rekomendacijas, susijusias su šio reglamento, agentūros vidaus ir jos darbo metodų pakeitimais. Ir įvertinimo išvadas, ir rekomendacijas Komisija siunčia Europos Parlamentui ir Tarybai bei skelbia viešai.

23 straipsnis

Agentūros veiklos pradžia

Įsigaliojus šiam reglamentui, agentūra pradeda darbą per dvylika mėnesių.

24 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2002 m. birželio 27 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Arias Cañete

[1] OL C 120 E, 2001 4 24, p. 83 ir OL C 103 E, 2002 4 30, p. 184.

[2] OL 221, 2001 8 7, p. 64.

[3] OL C 357, 2001 12 14, p. 1.

[4] 2001 m. birželio 14 d. pareikšta Europos Parlamento nuomonė (OL C 53 E, 2002 2 28, p. 312.), 2002 m. kovo 7 d. išreikšta Tarybos bendroji pozicija (OL C 119 E, 2002 5 22, p. 27) ir 2002 m. birželio 12 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje) bei 2002 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas.

[5] OL L 208/1 2002 8 5, p. 10.

[6] OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

[7] OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

[8] OL L 157, 1995 7 7, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/106/EB (OL L 19, 2002 1 22, p. 17).

[9] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

[10] OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

[11] OL 17, 1958 10 6, p. 385/58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[12] OL L 356, 1977 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1.).

--------------------------------------------------