32002R0473Oficialusis leidinys L 075 , 16/03/2002 p. 0021 - 0024


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 473/2002

2002 m. kovo 15 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų I, II ir VI priedus bei nustatantis išsamias taisykles dėl informacijos apie vario junginių naudojimą perdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2491/2001 [2], ypač į jo 13 straipsnio pirmą ir antrą įtraukas,

kadangi:

(1) Būtina tiksliau nustatyti laiką, kada iš esmės prasideda pertvarkymo laikotarpis, ir nustatyti, kokias sąlygas būtina įvykdyti, kad būtų galima atgaline data iki laikotarpio pradžios pripažinti laikotarpį pertvarkymo laikotarpio dalimi.

(2) Esant išimtinėms aplinkybėms, pavyzdžiui, infekcinių ligų protrūkiui, atsitiktiniams užteršimams arba atitinkamiems gamtos reiškiniams, veislinių gyvūnų augintojai pajėgtų įveikti sunkumus dėl ekologiškų pašarų tiekimo ir valstybės narės kompetentinga institucija laikinai ir ribotam laikui turėtų suteikti leidimą, kad būtų naudojami neekologiški pašarai.

(3) II priedo A dalis dėl trąšų ir dirvos kondicionavimo priemonių numato galimybę laikinuoju laikotarpiu kompostuotas buitines atliekas naudoti tik iki 2002 m. kovo 31 d. Kompostuotų buitinių atliekų naudojimas atitinka tam tikrų valstybių narių realų poreikį ir šis produktas atliekų kilmės, surinkimo sistemos, kurią turi būti patvirtinusi valstybė narė, veikimo bei didžiausio sunkiųjų metalų kiekio požiūriu yra griežtai reglamentuojami, nepažeidžiant visų kitų dėl tokio produkto naudojimo bendrai žemės ūkyje reikalavimų. Šiuos reikalavimus gali tekti persvarstyti atsižvelgus į naujus buitines atliekas reglamentuojančius teisės aktus. Dėl to šio leidimo galiojimas gali būti pratęstas ribotam ketverių metų laikotarpiui.

(4) Piretroidai (deltametrinas ir lamdacihalotrinas) yra naudojami tik ekologinėje žemdirbystėje tuo atveju, kai spendžiami spąstai ir tokiu būdu jų naudojimas atitinka Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 7 straipsnio 1 dalies kriterijus. Buvo įrodyta, kad šių medžiagų naudojimas atitinka tam tikrų kultūrų būtiną poreikį ir dėl to turėtų būti leista jas naudoti neapibrėžtą laiką.

(5) Vokietija paprašė leisti geležies fosfatą įrašyti į Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 II priedą, kad jį būtų galima naudoti kaip moliuskicidą ekologinėje žemdirbystėje. Išnagrinėjus šį prašymą, buvo nustatyta, kad to reglamento 7 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos yra įvykdytos. Be to, pastaruoju metu buvo įvertinta, ar pagal 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/18/EB [4], geležies fosfatas atitinka žmonių sveikatos ir aplinkos kriterijus. Šis produktas turėtų būti atitinkamai įtrauktas į II priedo B dalį.

(6) Iki 2002 m. kovo 31 d. ekologinėje žemdirbystėje metaldehidą yra leista naudoti kaip moliuskicidą. Šis laikotarpis turėtų būti pratęstas ne ilgesniam kaip 4 metų pereinamajam laikotarpiui, kuris leistų valstybėse narėse metaldehidą kaip moliuskicidą pakeisti geležies (III) ortofosfatu.

(7) Vario naudojimas vario hidroksido, vario oksichlorido, (tribazio) vario sulfato ir divario oksido forma bei alyvos kaip fungicidų naudojimas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 7 straipsnio 1 dalies nuostatas yra laikomas tradicine ekologinės žemdirbystės veikla. Paaiškėjo, kad tos medžiagos šiuo metu yra būtinos įvairių kultūrų auginimui ir tik aktyvesni moksliniai tyrimai padės rasti vidutinės trukmės arba ilgalaikius atitinkamus alternatyvius sprendimus. Dėl to šiuo metu turėtų būti leista naudoti šias medžiagas. Šis leidimas turi būti peržiūrėtas atsižvelgus į naujas aplinkybes ir įrodymą dėl alternatyvų.

(8) Vario naudojimas pirmiau minėtomis formomis gali turėti ilgalaikes pasekmes dėl jo akumuliacijos dirvoje, o tai yra nesuderinama su ekologinės žemdirbystės tikslu, susijusiu su aplinkai tinkama žemdirbyste. Dėl to vario naudojimo sąlygos turėtų būti apribotos nustačius aukščiausią leistiną naudojimo ribą, išreikštą vario kilogramais hektarui per metus. Šios leistinos ribos turėtų būti pradėtos skaičiuoti nuo 8 kg vario hektarui, o pasibaigus ne ilgesniam kaip ketverių metų pereinamajam laikotarpiui – sumažintos iki 6 kg vario vienam hektarui, nebent būtų pagrįsta, kad kai kurioms kultūroms tokios mažesnės leistinos ribos nėra veiksmingos. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė šias ribas taikyti vidutiniškai penkerius metus. Valstybės narės, kurios naudojasi šia galimybe, turėtų pranešti apie šios priemonės įgyvendinimą ir veiksmingai panaudotus kiekius, atsižvelgdamos į galimą šio režimo peržiūrėjimą, jei to reikia.

(9) Augalų apsaugos produktų naudojimo laikotarpio pratęsimas pagal šį reglamentą nepažeidžia sprendimų, priimtų dėl šių priemonių naudojimo žemės ūkyje apskritai kaip peržiūros programos, numatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, dalis. Komisija pateikė Tarybai ir Parlamentui patikrinti 8 straipsnio 2 dalyje numatytą ataskaitą. Šiame reglamente nustatyti galutiniai terminai turi būti nedelsiant peržiūrėti, jeigu tai būtina atsižvelgus į ataskaitos patikrinimo išvadas.

(10) Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 5 straipsnį gaminys gali būti ženklinamas etiketėmis ir reklamuojamas kaip ekologiškas tik tuo atveju, jeigu produktas ar jo žemės ūkio kilmės ingredientų dalys nebuvo tvarkytos, naudojant VI priedo B skirsnyje neišvardytas medžiagas. Tačiau natrio hidroksidas yra įrašytas į tą priedą naudoti aliejaus gamybai iš rapso (Brassica spp.) tik iki 2002 m. kovo 31 d. Pasirodė, kad šios medžiagos naudojimas atitinka tam tikrų ekologiško rapso aliejaus, naudojamo pašaruose, rūšių gamybos tikrą poreikį. Dėl to šį produktą turėtų būti leista naudoti neapibrėžtą laikotarpį.

(11) Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 207/93 [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2020/2000 [6], apibrėžė Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 VI priedo turinį ir nustatė šio reglamento 5 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo sąlygas. Valstybės narės paprašė į VI priedo C dalį įrašyti gyvūnų žarnas; patikrinus buvo nustatyta, kad šis prašymas atitinka Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 5 straipsnio 4 dalies ir Reglamento (EEB) Nr. 207/93 3 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

(12) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 14 straipsnyje minėto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 I, II ir VI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Jeigu valstybė narė nusprendžia įgyvendinti Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 II priedo B dalyje dėl maksimalaus vario junginių kiekio numatytą nukrypti leidžiančią nuostatą, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešama:

- iki 2002 m. birželio 30 d. – informacija apie priemones, kurių buvo imtasi šiai nuostatai įgyvendinti ir užtikrinti, kad jos būtų laikomasi, ypač atskirų ūkių lygiu,

- iki 2004 m. gruodžio 31 d. – ataskaita apie šių priemonių įgyvendinimą ir jų rezultatus, ypač kiekius, kurių iš tikrųjų reikia kiekvienu auginimo laikotarpiu nuo tada, kai įsigalioja ši nuostata.

Prireikus Komisija imasi atitinkamų priemonių Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Tačiau valstybės narės gali toliau taikyti Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 I priedo A dalies 1 punkto nuostatas, kurios prieš šiam reglamentui įsigaliojant buvo taikomos:

- sklypams, kurių pertvarkymo laikotarpis prasidėjo iki 2002 m. gruodžio 31 d.,

- visiems sklypams, kurie yra pertvarkymo plano dalis, kai pertvarkymo laikotarpis trunka ne ilgiau kaip penkerius metus, ir kuris buvo suderintas su kompetentingomis institucijomis bei prasidėjo iki 2002 m. rugsėjo 1 d.; ši nukrypti leidžianti nuostata netaikoma sklypams, kurie buvo įrašyti į planą po jo pirminio suderinimo.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2002 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 198, 1991 7 22, p. 1.

[2] OL L 337, 2001 12 20, p. 9.

[3] OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

[4] OL L 55, 2002 2 26, p. 29.

[5] OL L 25, 1993 2 2, p. 5.

[6] OL L 241, 2000 9 26, p. 39.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.1.

I priedo A dalies

"Augalai ir augaliniai produktai"

1 punktas pakeičiamas taip:

"1.1. Pertvarkymo laikotarpiu bent dvejus metus iki sėjos sklypams paprastai turėjo būti taikomi 6 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose nustatyti ir ypač šiame priede išdėstyti principai, arba pievų atveju – verčiantis ekologine žemdirbyste ne mažiau kaip dvejus metus iki jų naudojimo pašarams, o daugiamečių kultūrų atveju, išskyrus pievas – bent trejus metus iki pirmojo produktų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies a punkte, derliaus. Pertvarkymo laikotarpis turi prasidėti ne anksčiau tos dienos, kai gamintojas 8 straipsnyje nustatyta tvarka informuoja apie savo veiklą ir sutinka, kad jo ūkiui būtų taikoma 9 straipsnyje numatyta kontrolės sistema.

1.2. Tačiau kontrolės institucija ar įstaiga, suderinusi su kompetentinga institucija, gali nuspręsti atgaline data pripažinti, kad pertvarkymo laikotarpio dalimi buvo bet kuris ankstesnis laikotarpis, kurio metu:

a) žemės sklypai pagal 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2078/92 dėl žemės ūkio produktų gamybos ir metodų, atitinkančių aplinkos apsaugos ir kraštovaizdžio tausojimo reikalavimus [1], arba pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus [2] VI skyrių buvo įgyvendintos programos arba kitos oficialios programos dalis, jeigu įgyvendinant tas programas buvo patvirtinta, kad tuose sklypuose nebuvo naudojami II priedo A ir B dalyse neišvardyti produktai; arba

b) sklypai buvo natūralūs plotai arba žemės ūkio paskirties žemė, netvarkyta produktais, kurie nebuvo išvardyti II priedo A ir B dalyse. Šiam laikotarpiui gali būti taikoma atgalinė data tik tuo atveju, jeigu kontrolės institucijai arba įstaigai buvo pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių jai įsitikinti, kad bent trejus metus buvo laikytasi atitinkamų sąlygų.

1.3. Kontrolės institucija ar įstaiga, kompetentingai institucijai pritarus, tam tikrais atvejais gali nuspręsti pratęsti pertvarkymo laikotarpį ir po 1.1. punkte nustatytos datos, atsižvelgusi į ankstesnę sklypo paskirtį.

1.4. Tais atvejais, kai sklypai jau buvo pertvarkyti arba pertvarkomi į ekologinę žemdirbystę ir buvo tvarkyti, naudojant produktą, kuris nebuvo išvardytas II priede, valstybė narė gali sutrumpinti pertvarkymo laikotarpį iki 1.1 punkte nustatyto trumpesnio laikotarpio šiais dviem atvejais:

a) sklypai buvo tvarkyti, naudojant II priedo B dalyje neišvardytus produktus, kuris yra privalomos ligos arba kenkėjų kontrolės priemonė, patvirtintas valstybės narės kompetentingos institucijos, tos valstybės teritorijoje ar jos dalyje, naudojamas konkrečioms kultūroms;

b) sklypai buvo tvarkyti, naudojant II priedo A arba B dalyse neišvardytus produktus, kuris yra valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintų mokslinių tyrimų dalis.

Tais atvejais pertvarkymo laikotarpio trukmė nustatoma atsižvelgiant į šiuos dalykus:

- vykstant atitinkamo augalų apsaugos produkto skilimo procesui turi būti užtikrinta, kad pertvarkymo laikotarpio pabaigoje dirvoje, o daugiamečių kultūrų atveju – augale, bus nedidelis likutis,

- derlius po tvarkymo negali būti parduotas paženklintas kaip ekologiškas,

- atitinkama valstybė narė turi pranešti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai savo sprendimą reikalauti privalomo tvarkymo."

1.2. B dalis

"Gyvūnai ir toliau nurodytų rūšių gyvūninės kilmės produktai: galvijų (įskaitant bubalus ir bizonų rūšis), kiaulių, avių, ožkų, arklinių, naminių paukščių"

iš dalies keičiama taip:

1.2.1.4.9 punkto tekstas pakeičiamas taip:"Nukrypstant nuo 4.8 punkto, kai pašarų gamyba nutrūksta arba yra nustatomi apribojimai, ypač dėl išskirtinių gamtinių sąlygų, infekcinių ligų protrūkio, užkrėtimo toksiškomis medžiagomis arba dėl gaisro, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti tam tikruose plotuose ribotą laiką vartoti didesnę dalį tradicinių pašarų, jei tokia leidžianti nukrypti nuostata yra pateisinama. Kompetentingai institucijai pritarus, kontrolės institucija arba įstaiga taiko šią leidžiančią nukrypti nuostatą pavieniams operatoriams. Valstybės narės turi informuoti viena kitą ir Komisiją apie jų taikytas nukrypti leidžiančias nuostatas".

1.2.2. 7.4 punkte žodis "išimtinai" įrašomas po žodžio "bendradarbiauti".

2. Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 II priedas iš dalies keičiamas taip:

2.1.A dalis "Trąšos ir dirvos gerinimo priemonės" iš dalies keičiama taip:lentelėje kompostuotų ar fermentuotų buitinių atliekų naudojimo galiojimo data "2002 m. kovo 31 d." pakeičiama "2006 m. kovo 31 d."

2.2. B dalis

"Pesticidai"

iš dalies keičiama taip:

2.2.1.III lentelėje "Tik spąstuose ir (arba) gaudyklėse naudojamos medžiagos" piretroido naudojimo apribojimas iki 2002 m. kovo 31 d. panaikinamas.

2.2.2. III lentelėje "Tik spąstuose ir (arba) gaudyklėse naudojamos medžiagos" metaldehidui galiojimo data "2002 m. kovo 31 d." pakeičiama "2006 m. kovo 31 d."

2.2.3. IV lentelėje

"Kitos medžiagos, tradiciškai naudojamos ekologinėje žemdirbystėje"

variui taikomos nuostatos pakeičiamos taip:

"Pavadinimas | Apibūdinimas; sudėties reikalavimai; naudojimo sąlygos |

Vario hidroksido, vario oksichlorido, (tribazio) vario sulfato, vario oksido formą turintis varis | Fungicidas Iki 2005 m. gruodžio 31 d. – ne daugiau kaip 8 kg vario hektarui per metus, o nuo 2006 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 6 kg vario hektarui per metus, nepažeidžiant nuostatos dėl mažesnio kiekio, nustatyto bendruosiuose teisės aktuose dėl valstybėje narėje konkrečiomis sąlygomis naudotinų augalų apsaugos produktų Daugiametėms kultūroms valstybės narės, nukrypdamos nuo ankstesnės pastraipos, gali numatyti, kad didžiausi kiekiai būtų taikomi taip: bendras didžiausias nuo 2002 m. kovo 23 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. naudojamas kiekis negali viršyti 38 kg vario hektaruinuo 2007 m. sausio 1 d. didžiausias kiekis, kuris gali būti naudojamas kiekvienais metais viename hektare, apskaičiuojamas faktiškai per praėjusius ketverius metus naudotus kiekius atimant nuo atitinkamai 36, 34, 32 ir 30 kg vario 2007, 2008, 2009 ir 2010 ir vėlesniems metamsLeidžiama naudoti tik suderinus su kontrolės įstaiga |

- bendras didžiausias nuo 2002 m. kovo 23 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. naudojamas kiekis negali viršyti 38 kg vario hektarui

- nuo 2007 m. sausio 1 d. didžiausias kiekis, kuris gali būti naudojamas kiekvienais metais viename hektare, apskaičiuojamas faktiškai per praėjusius ketverius metus naudotus kiekius atimant nuo atitinkamai 36, 34, 32 ir 30 kg vario 2007, 2008, 2009 ir 2010 ir vėlesniems metams

Leidžiama naudoti tik suderinus su kontrolės įstaiga" |

2.2.4. IV lentelėje "Kitos medžiagos, tradiciškai naudojamos ekologinėje žemdirbystėje" alyvų naudojimo apribojimas iki 2002 m. kovo 31 d. panaikinamas.

2.3. Įrašoma nauja IIIa lentelė, pavadinta

"Preparatai, kurie turi būti paskleisti paviršiuje tarp kultūrinių augalų"

, kurios turinys yra toks:

"Pavadinimas | Apibūdinimas; sudėties reikalavimai; naudojimo sąlygos |

Geležies (III) ortofosfatas | Moliuskicidas" |

3. Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 VI priedas iš dalies keičiamas taip:

3.1.B skirsnis "Medžiagos, kurias galima naudoti tvarkymo metu ir kiti produktai, kurie gali būti panaudoti iš ekologinės gamybos gautų žemės ūkio kilmės ingredientų, nurodytų Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 5 straipsnio 3 dalies d punkte ir 5 straipsnio 5a dalies e punkte, tvarkymui" iš dalies keičiamas taip: natrio hidroksido naudojimo apribojimas iki 2002 m. kovo 31 d. panaikinamas.

3.2. C skirsnyje "Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 5 straipsnio 4 dalyje nurodyti ne iš ekologinės gamybos gauti žemės ūkio kilmės ingredientai", C.3 punkte įrašoma:"Žarnos – tik iki 2004 m. balandžio 1 d.".

[1] OL L 215, 1992 7 30, p. 85.

[2] OL L 160, 1999 6 26, p. 80.

--------------------------------------------------