32002R0006Oficialusis leidinys L 003 , 05/01/2002 p. 0001 - 0024


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002

2001 m. gruodžio 12 d.

dėl Bendrijos dizaino

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi:

(1) Bendra sistema, pagal kurią būtų įgyjamos teisės į Bendrijos dizainą, kuriam suteikiama visoje Bendrijos teritorijoje galiojanti vienoda apsauga, pasitarnautų įgyvendinant Sutartyje nustatytus Bendrijos tikslus.

(2) Tik Beneliukso valstybės yra priėmusios bendrą dizaino apsaugos įstatymą. Visose kitose valstybėse narėse dizaino apsaugą reglamentuoja atitinkami nacionaliniai įstatymai, kurie galioja tik konkrečios valstybės narės teritorijoje. Todėl skirtingose valstybėse narėse identiški dizainai gali būti skirtingai saugomi ir tai atliekama skirtingų savininkų naudai. Tai neišvengiamai sukelia konfliktų valstybėms narėms plėtojant tarpusavio prekybą.

(3) Esminiai valstybių narių dizaino įstatymų skirtumai trukdo konkurencijai visoje Bendrijoje ir ją iškraipo. Lyginant su vidaus prekyba, dizainą turinčiais gaminiais bei su tokių gaminių konkurencija, prekybą ir konkurenciją Bendrijoje trukdo ir iškraipo paraiškų, biurų, procedūrų, įstatymų nacionaliniu mastu apribotų išimtinių teisių gausa ir bendrosios administravimo išlaidos bei atitinkamos didelės pareiškėjų išlaidos ir mokesčiai. 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos [4] prisideda prie šios padėties taisymo.

(4) Nesvarbu, ar valstybių narių teisės aktai yra suderinti, dėl dizaino teisinės apsaugos galiojimo vien tik atskirų valstybių narių teritorijose gali būti padalyta vidaus rinka, prekiaujant dizainą turinčiais gaminiais, kurie yra skirtingiems asmenims priklausančių nacionalinių teisių objektas. Tai yra laisvo prekių judėjimo kliūtis.

(5) Taigi reikia sukurti Bendrijos dizainą, kuris būtų tiesiogiai taikomas kiekvienoje valstybėje narėje, nes tai yra vienintelis būdas viename įstatyme nustatyta bendra tvarka Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) padavus vienintelę paraišką įgyti dizaino teises, kurios galiotų visoje valstybių narių teritorijoje.

(6) Dėl Bendrijos dizaino ir Bendrijos dizaino valdžios institucijos sukūrimo apimties ir poveikio valstybės narės negali tinkamai pasiekti siūlomų veiksmų tikslų, t. y. teisių į vieną dizainą apsaugos visoje valstybių narių teritorijoje. Šių tikslų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, todėl Bendrija gali priimti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje numatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje numatytą proporcingumo principą šis reglamentas neviršija būtinųjų priemonių nurodytiems tikslams pasiekti.

(7) Sustiprinta pramoninio dizaino apsauga ne tik padeda pavieniams dizaineriams prisidėti prie bendrojo šios srities Bendrijos meistriškumo, bet ir skatina naujoviškumą ir naujų gaminių plėtrą bei investicijas į jų gamybą.

(8) Vidaus rinkos poreikiams pritaikyta prieinamesnė dizaino apsaugos sistema yra esminė Bendrijos pramonei.

(9) Esmines šio reglamento nuostatas dėl dizaino įstatymo reikia suderinti su atitinkamomis Direktyvos 98/71/EB nuostatomis.

(10) Dizaino apsaugos suteikimas vien dėl techninės funkcijos savybių neturėtų varžyti technologinio naujoviškumo. Suprantama, kad tai nereiškia, jog dizainas privalo turėti estetinę vertę. Taip pat apsauga neturėtų būti suteikiama mechaninių detalių dizainui, nes tai gali kliudyti skirtingų modelių gaminius keisti vienus kitais. Dėl šios priežasties, vertinant, ar kitos dizaino savybės atitinka apsaugos reikalavimus, neturėtų būti atsižvelgiama į dizaino savybes, kurioms dėl to nesuteikiama apsauga.

(11) Agreguotų gaminių mechaninės sujungiamosios detalės gali būti svarbus agreguotų gaminių naujoviškumo elementas ir didelis turtas rinkodaros atžvilgiu, todėl apsauga joms turėtų būti suteikiama.

(12) Apsauga neturėtų būti teikiama toms sudėtinėms dalims, kurių nematyti gaminį įprastai naudojant, taip pat toms tokios detalės savybėms, kurių nematyti, kai detalė yra įmontuota, arba kurios, paimtos atskirai, neatitiktų naujumo ir individualių savybių reikalavimų. Tačiau vertinant, ar kitos dizaino savybės atitinka apsaugos reikalavimus, neturėtų būti atsižvelgiama į dizaino savybes, kurioms dėl to nesuteikiama apsauga.

(13) Įgyvendinant Direktyvos 98/71/EB nuostatas, nebuvo galima visapusiškai suderinti valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių saugomo dizaino naudojimą taisant sudėtinį gaminį, kad būtų galima atkurti pirminę jo išvaizdą, jei gaminys, kuriame tas dizainas pritaikytas ar panaudotas, yra sudėtinio gaminio sudedamoji dalis, nuo kurios išvaizdos tas saugomas dizainas priklauso. Atlikdama su minėtąja direktyva susijusią taikinimo procedūrą, praėjus trejiems metams nuo tos direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę termino, Komisija įvertino tos direktyvos nuostatų įgyvendinimo padarinius, ypač labiausiai paveiktoms pramonės šakoms. Esant šioms aplinkybėms, tikslinga nesuteikti Bendrijos dizaino apsaugos, jei gaminys, kuriame tas dizainas pritaikytas ar panaudotas, yra sudėtinio gaminio sudedamoji dalis, nuo kurios išvaizdos tas saugomas dizainas priklauso, ir kuris naudojamas taisant sudėtinį gaminį, kad būtų galima atkurti pirminę jo išvaizdą, kol Komisijos siūlymu Taryba neapsispręs dėl savo politikos šiuo klausimu.

(14) Vertinimas, ar dizainas turi individualių savybių, turėtų būti pagrįstas tuo, ar įspūdis, kurį jis padaro dizainą apžiūrinčiam informuotam stebėtojui, aiškiai skiriasi nuo to įspūdžio, kurį jam padaro esama dizainų visuma, atsižvelgiant į gaminio, kuris turi tą dizainą, pobūdį, ypač į pramonės šaką, kuriai gaminys priklauso, ir dizainerio laisvę tą dizainą kuriant.

(15) Kiek įmanoma, Bendrijos dizainas turėtų tenkinti visų Bendrijos pramonės šakų poreikius.

(16) Kai kurios iš šių šakų sukuria daug trumpai rinkoje esančių gaminių dizainų, kai registracijos formalumais neapsunkinta apsauga yra privalumas, o apsaugos laikotarpio trukmė yra ne tokia reikšminga. Kita vertus, yra tokių pramonės šakų, kurioms registracija yra privalumas, nes ji suteikia didesnį teisinį tikrumą, ir kurioms reikia užsitikrinti ilgesnį apsaugos laikotarpį, atsižvelgiant į jų gaminių numatomą buvimą rinkoje.

(17) Todėl reikia nustatyti dvi apsaugos formas, t. y. trumpalaikę neregistruotojo dizaino apsaugą ir ilgesnę registruotojo dizaino apsaugą.

(18) Registruotasis Bendrijos dizainas reikalauja sudaryti ir tvarkyti registrą, kuriame būtų registruojamos visos formaliąsias sąlygas atitinkančios paraiškos, kurioms suteikta registracijos data. Ši registracijos sistema iš esmės neturėtų būti pagrįsta iki registracijos atliekamu išsamiu apsaugos reikalavimų atitikties nagrinėjimu ir turėtų kuo labiau sumažinti pareiškėjams tenkančią registracijos formalumų ir kitų procedūrų naštą.

(19) Komisijos dizainas neturėtų būti patvirtintas, jei dizainas nėra naujas ir jei, palyginti su kitais, jis neturi individualių savybių.

(20) Prieš dizaineriui ar jo teisių perėmėjui apsisprendžiant, ar jis pageidauja užtikrinti apsaugą, kurią suteikia registruotasis Bendrijos dizainas, taip pat būtina sudaryti jam galimybę atlikti gaminių, turinčių jo sukurtą dizainą, bandymą rinkoje. Todėl būtina priimti nuostatą, kuri numatytų, jog dizaineriui ar jo teisių perėmėjui atskleidus dizainą arba atskleidus dizainą per 12 mėnesių nuo paraiškos įregistruoti Bendrijos dizainą padavimo, pažeidžiant dizainerio ar jo teisių perėmėjo teises, tai neturi neigiamų padarinių, atliekant to dizaino naujumo ir individualių savybių vertinimą.

(21) Registruotojo Bendrijos dizaino suteikiamos teisės išimtinis pobūdis atitinka didesnį jo teikiamą teisinį tikrumą. Tačiau neregistruotasis Bendrijos dizainas turėtų tik suteikti teisę užkirsti kelią kopijų gamybai. Todėl apsauga negalėtų būti teikiama dizaino gaminiams, kurie turi antro dizainerio savarankiškai sukurtą dizainą. Ši teisė taip pat turėtų būti taikoma prekybai gaminiais, kurie turi dizaino apsaugos teises pažeidžiantį dizainą.

(22) Šių teisių įgyvendinimo klausimai turėtų būti palikti nacionalinei teisei. Todėl būtina numatyti keletą pagrindinių sankcijų, kurios būtų vienodos visose valstybėse narėse. Nepriklausomai nuo jurisdikcijos, pagal kurią siekiama įgyvendinti šias teises, sankcijos turėtų sudaryti galimybę sustabdyti dizaino apsaugos teisių pažeidimus.

(23) Bet koks trečiasis asmuo, galintis įrodyti, kad jis Bendrijoje pradėjo sąžiningai naudoti (net ir komerciniams tikslams) arba rimtai ir veiksmingai pasirengė naudoti dizainą, kuris priklauso registruotojo Bendrijos dizaino apsaugos sričiai ir nebuvo nukopijuotas nuo to Bendrijos dizaino, gali turėti teisę tą dizainą naudoti ribotai.

(24) Pagrindinis šio reglamento tikslas yra siekti, kad Bendrijos dizaino registracijos tvarka būtų susijusi su kuo mažesnėmis išlaidomis ir būtų kuo paprastesnė, kad ji būtų prieinama mažoms ir vidutinėms įmonėms bei pavieniams dizaineriams.

(25) Pramonės šakoms, per trumpą laikotarpį sukuriančios daug trumpalaikių dizainų, iš kurių tik keletas vėliau gali būti pradėti gaminti masiškai, daugiau privalumų teikia neregistruotasis Bendrijos dizainas. Be to, šios pramonės šakos taip pat jaučia poreikį lengviau pasinaudoti registruotuoju Bendrijos dizainu. Todėl šį poreikį galėtų patenkinti leidimas į vieną sudėtinę paraišką įtraukti keletą dizainų. Tačiau, siekiant įgyvendinti teises, licencijuoti dizainą, įgyvendinti teises in rem, išieškoti pagal vykdomąjį raštą, atlikti teisines bankroto procedūras, dizaino atsisakymą, pratęsimą, paskyrimą, atidėtą paskelbimą ar paskelbti negaliojančiu, kiekvienas sudėtinėje paraiškoje pateiktas dizainas gali būti nagrinėjamas atskirai.

(26) Tam tikrais atvejais įprastinis paskelbimas po Bendrijos dizaino registracijos gali sugriauti su tuo dizainu susijusios komercinės operacijos sėkmę arba jai pakenkti. Tokiais atvejais išeitį užtikrina galimybė atidėti paskelbimą tam tikram laikotarpiui.

(27) Vienoje vietoje atliekamos Bendrijos dizaino galiojimo nagrinėjimo procedūros leistų sumažinti išlaidas ir sutaupyti laiko, lyginant su nagrinėjimu įvairiuose nacionaliniuose teismuose.

(28) Todėl būtina numatyti saugiklių, kaip antai teisė kreiptis į Apeliacinę tarybą ir galiausiai į Teisingumo Teismą. Tokia tvarka padėtų pagal bendrus principus aiškinti Bendrijos dizainų galiojimą reglamentuojančius reikalavimus.

(29) Labai svarbu užtikrinti veiksmingą Bendrijos dizaino suteikiamų teisių įgyvendinimą visoje Bendrijos teritorijoje.

(30) Bylinėjimosi sistema kiek įmanoma turėtų vengti "palankiausio teismo ieškojimo". Todėl būtina nustatyti aiškias tarptautinės jurisdikcijos taisykles.

(31) Šis reglamentas neužkerta kelio Bendrijos dizaino saugomiems dizainams taikyti pramoninės nuosavybės įstatymus ir kitus atitinkamus valstybių narių įstatymus, pavyzdžiui, įstatymus, susijusius su registruotojo dizaino apsauga arba su neregistruotaisiais dizainais, prekių ženklais, patentais ir naudingaisiais modeliais, nesąžininga konkurencija ar civiline atsakomybe.

(32) Kol nesuderinti autorių teises reglamentuojantys teisės aktai, svarbu nustatyti apsaugos kaupimo principą remiantis Bendrijos dizaino apsaugos teise ir autorių teise, valstybėms narėms paliekant laisvę nustatyti autorių teisių apsaugos lygį ir sąlygas, pagal kurias tokia apsauga teikiama.

(33) Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [5],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Bendrijos dizainas

1. "Bendrijos dizainu" vadinamas šiame reglamente pateiktas sąlygas atitinkantis dizainas.

2. Saugomas dizainas:

a) "neregistruotasis Bendrijos dizainas", jei dizainas viešai skelbiamas šiame reglamente nustatyta tvarka;

b) "registruotasis Bendrijos dizainas", jei jo registracija atlikta šiame reglamente nustatyta tvarka.

3. Bendrijos dizainas yra unitarinis. Jis vienodai galioja visoje Bendrijoje. Negalima jo įregistruoti, perduoti, atsisakyti, priimti sprendimą dėl jo negaliojimo ar uždrausti jį naudoti kitaip, kaip tik visoje Bendrijoje. Šis principas galioja ir yra reikšmingas visais atvejais, nebent šis reglamentas numato kitaip.

2 straipsnis

Tarnyba

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas), toliau – Tarnyba, įsteigta 1993 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [6] (toliau – reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo), atlieka šiame reglamente jai patikėtas funkcijas.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

DIZAINŲ TEISĖ

1 skirsnis

Apsaugos reikalavimai

3 straipsnis

Sąvokos

Šiame reglamente:

a) "dizainas" – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, susidarantis dėl paties gaminio ir (arba) jo ornamentikos, specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagų savybių;

b) "gaminys" – tai pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas, taip pat, inter alia, sudėtiniam gaminiui sukonstruoti skirtos surenkamosios dalys, pakuotė, apipavidalinimas, grafiniai simboliai ir spaustuvės šriftai, išskyrus kompiuterių programas;

c) "sudėtinis gaminys" – tai gaminys, susidedantis iš daugelio sudedamųjų dalių, kurias galima pakeisti tą gaminį išardant ir vėl surenkant.

4 straipsnis

Apsaugos reikalavimai

1. Dizainas pagal Bendrijos dizainą saugomas atsižvelgiant į tai, ar jis yra naujas ir ar turi individualių savybių.

2. Dizainas, pritaikytas ar panaudotas gaminiui, kuris yra sudėtinio gaminio sudedamoji dalis, yra laikomas nauju ir turinčiu individualių savybių tiktai:

a) jeigu ta sudedamoji dalis, ją įmontavus į sudėtinį gaminį, išlieka matoma pastarąjį įprastai naudojant ir

b) tik tada, kai tos sudedamosios dalies matomos savybės atitinka naujumo ir individualių savybių reikalavimus.

3. "Įprastas naudojimas", minimas šio straipsnio 2 dalies a punkte, yra su galutiniu naudotoju siejamas naudojimas, išskyrus techninę priežiūrą, apžiūrą ar taisymą.

5 straipsnis

Naujumas

1. Dizainas laikomas nauju, jeigu joks kitas tapatus dizainas netapo prieinamas visuomenei:

a) iki tos datos, kai dizainas, kurį siekiama apsaugoti, tapo pirmą kartą prieinamas visuomenei, jeigu tai yra neregistruotasis Bendrijos dizainas;

b) iki paraiškos įregistruoti dizainą, kurį siekiama apsaugoti, padavimo datos, o prašant prioriteto – iki prioriteto datos, jei tai yra registruotasis Bendrijos dizainas.

2. Dizainai laikomi tapačiais, jei jų savybės skiriasi tik neesminėmis detalėmis.

6 straipsnis

Individualios savybės

1. Dizainas laikomas turinčiu individualių savybių, jeigu jo bendras įspūdis informuotam vartotojui skiriasi nuo bendro įspūdžio, kurį tokiam vartotojui padaro bet koks kitas dizainas, kuris tapo prieinamas visuomenei:

a) iki tos datos, kai dizainas, kurį siekiama apsaugoti, tapo pirmą kartą prieinamas visuomenei, jei tai yra neregistruotasis Bendrijos dizainas;

b) iki paraiškos įregistruoti dizainą, kurį siekiama apsaugoti, padavimo datos, o prašant prioriteto – iki prioriteto datos, jeigu tai yra registruotasis Bendrijos dizainas.

2. Vertinant individualias savybes, atsižvelgiama į dizainerio laisvės mastą kuriant tą dizainą.

7 straipsnis

Atskleidimas

1. Taikant 5 ir 6 straipsnius, dizainas laikomas tapęs prieinamu visuomenei, jeigu jis buvo paskelbtas po registracijos ar kitaip, arba eksponuotas, naudotas versle ar kitaip atskleistas, išskyrus tuos atvejus, kai šie įvykiai atitinkamai iki 5 straipsnio 1 dalies a punkte ir 6 straipsnio 1 dalies a punkte arba atitinkamai iki 5 straipsnio 1 dalies b punkte ir 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos dienos negalėjo pagrįstai tapti įprastu būdu žinomi Bendrijoje veikiantiems atitinkamos srities specialistams. Tačiau dizainas nelaikomas prieinamu visuomenei vien dėl to, kad jis buvo atskleistas trečiajam asmeniui išreikštomis ar žodžiais neišreikštomis konfidencialumo sąlygomis.

2. Taikant 5 ir 6 straipsnius, į dizaino atskleidimą neatsižvelgiama, jeigu dizainas, kurio apsaugos prašoma pagal registruotąjį Bendrijos dizainą, tapo prieinamas visuomenei:

a) dėl paties dizainerio, jo teisių perėmėjo arba trečiojo asmens dėl dizainerio ar jo teisių perėmėjo pateiktos informacijos ar atliktų veiksmų ir

b) per 12 mėnesių laikotarpį iki paraiškos padavimo datos ar, jei prašoma prioriteto, iki prioriteto datos.

3. Šio straipsnio 2 dalis taip pat taikoma, jei dizainas tapo prieinamas visuomenei dėl piktnaudžiavimo dizainerio ar jo teisių perėmėjo atžvilgiu.

8 straipsnis

Techninės funkcijos sąlygojamas dizainas ir sujungiamųjų detalių dizainas

1. Bendrijos dizainas negalioja, jeigu gaminio išvaizdos savybes lemia tik jo techninė funkcija.

2. Bendrijos dizainas negalioja, jei gaminys turi būti būtinai atkurtas tikslios formos ir tikslių matmenų, kad tas gaminys, kuriam dizainas taikytas ar panaudotas, galėtų būti mechaniškai su kitu gaminiu sujungtas arba į jį, aplink jį ar prie jo padėtas, kad kiekvienas gaminys galėtų atlikti savo funkciją.

3. Nepaisant šio straipsnio 2 dalies, laikantis 5 ir 6 straipsniuose nustatytų sąlygų, Bendrijos dizainas galioja, jeigu dizainas kuriamas tam, kad agreguotoje sistemoje būtų galima daug kartų sumontuoti arba sujungti vienas kitą pakeičiančius gaminius.

9 straipsnis

Viešajai tvarkai ar moralei prieštaraujantis dizainas

Bendrijos dizainas negalioja, jeigu dizainas prieštarauja viešajai tvarkai arba visuotinai pripažintiems moralės principams.

2 skirsnis

Apsaugos apimtis ir galiojimo terminas

10 straipsnis

Apsaugos apimtis

1. Bendrijos dizaino teikiama apsauga saugo bet kokį dizainą, kuris informuotam vartotojui nesudaro skirtingo bendro įspūdžio.

2. Vertinant apsaugos apimtį, atsižvelgiama į dizainerio laisvės mastą kuriant tą dizainą.

11 straipsnis

Neregistruotojo Bendrijos dizaino įsigaliojimas ir jo apsaugos galiojimo terminas

1. Šio reglamento 1 skirsnio reikalavimus atitinkantis dizainas saugomas kaip Bendrijos dizainas trejus metus nuo tos datos, kai tas dizainas pirmą kartą tapo prieinamas Bendrijos visuomenei.

2. Taikant šio straipsnio 1 dalies nuostatas, dizainas laikomas tapęs prieinamu Bendrijos visuomenei, jeigu jis buvo paskelbtas, eksponuotas, naudotas versle arba kaip kitaip atskleistas, kad apie tai įprastu būdu būtų sužinoję Bendrijoje veikiantys atitinkamos srities specialistai. Tačiau dizainas nelaikomas tapęs prieinamu visuomenei vien dėl to, kad jis buvo atskleistas trečiajam asmeniui žodžiu išreikštomis arba neišreikštomis konfidencialumo sąlygomis.

12 straipsnis

Registruotojo Bendrijos dizaino įsigaliojimas ir jo apsaugos galiojimo terminas

Įregistruotas Tarnyboje, 1 skirsnio reikalavimus atitinkantis dizainas saugomas kaip Bendrijos dizainas penkerius metus nuo paraiškos padavimo datos. Teisių savininkas gali pratęsti apsaugos galiojimą vienu arba kelis kartus penkerių metų laikotarpiais, tačiau ne daugiau kaip iki 25 metų nuo paraiškos padavimo datos.

13 straipsnis

Pratęsimas

1. Registruotojo Bendrijos dizaino registracija pratęsiama teisių savininko arba bet kokio jo įgaliojimą turinčio asmens prašymu, sumokėjus pratęsimo mokestį.

2. Tarnyba teisių į registruotąjį Bendrijos dizainą savininkui ir bet kuriam teisių į registruotąjį Bendrijos dizainą turinčiam asmeniui, kuris įtrauktas į 72 straipsnyje minėtąjį Bendrijos dizainų registrą (toliau – Registras), per protingą terminą prieš registracijos termino pasibaigimą praneša apie šio termino pabaigą. Tarnyba neatsako, jeigu tokia informacija nepateikiama.

3. Prašymą pratęsti registraciją reikia pateikti ir pratęsimo mokestį sumokėti per šešių mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi paskutinę apsaugos galiojimo pabaigos mėnesio dieną. To nepadarius, prašymą galima pateikti ir sumokėti mokestį per kitą šešių mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmajame sakinyje nurodytos dienos, su sąlyga kad per tą papildomą laikotarpį sumokamas papildomas mokestis.

4. Pratęsimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo pabaigos. Pratęsimas įtraukiamas į Registrą.

3 skirsnis

Teisė į Bendrijos dizainą

14 straipsnis

Teisė į Bendrijos dizainą

1. Teisė į Bendrijos dizainą priklauso dizaineriui arba jo teisių perėmėjui.

2. Jei dizainą kartu sukūrė du arba daugiau asmenų, jie kartu naudojasi teise į Bendrijos dizainą.

3. Jeigu dizainą sukūrė darbuotojas, kuris vykdė savo funkcijas arba darbdavio nurodymus, teisė į Bendrijos dizainą priklauso darbdaviui, išskyrus atvejus, jeigu yra kitoks susitarimas arba jeigu nacionaliniai įstatymai nustato kitokią tvarką.

15 straipsnis

Pretenzijos dėl teisių į Bendrijos dizainą

1. Jeigu asmuo, kuris neturi teisių į dizainą pagal 14 straipsnio nuostatas, atskleidžia neregistruotąjį dizainą arba pareiškia teises į jį arba jeigu tokio asmens vardu paduodama paraiška įregistruoti Bendrijos dizainą arba atliekama Bendrijos dizaino registracija, tai asmuo, kuriam pagal minėtojo straipsnio nuostatas priklauso teisės į tą dizainą, gali pareikalauti pripažinti jį teisėtu Bendrijos dizaino savininku. Tai neapriboja šio asmens teisių naudoti visas kitas galimas priemones padėčiai ištaisyti.

2. Jeigu asmuo turi teisę bendrai naudotis Bendrijos dizainu, tai pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas jis gali pareikalauti pripažinti jį bendrasavininkiu.

3. Teisines procedūras pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalies nuostatas draudžiama pradėti praėjus trejiems metams nuo registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo arba nuo neregistruotojo Bendrijos dizaino atskleidimo dienos. Ši nuostata negalioja, jeigu teisių į bendrijos dizainą neturintis asmuo veikė nesąžiningai tuo metu, kai buvo teikiama paraiška įregistruoti dizainą, kai dizainas buvo atskleistas arba kai to asmens vardu buvo įregistruotas dizainas.

4. Į Registrą įtraukiama tokia informacija apie registruotąjį Bendrijos dizainą:

a) paminėjimas, kad buvo pradėta šio straipsnio 1 dalyje numatyta teisinė procedūra;

b) galutinis sprendimas arba bet koks kitas pagrindas tą teisinę procedūrą nutraukti;

c) informacija apie registruotojo Bendrijos dizaino nuosavybės teisės pasikeitimus, atsiradusius priėmus baigiamąjį sprendimą.

16 straipsnis

Teismo sprendimų dėl teisės į registruotąjį Bendrijos dizainą padariniai

1. Jeigu pasibaigus 15 straipsnio 1 dalyje nurodytai teisinei procedūrai iš esmės pasikeičia registruotojo Bendrijos dizaino nuosavybės teisė, į Registrą įtraukus naująjį teisių savininką pasibaigia licencijų ir kitų teisių galiojimas.

2. Jeigu prieš įregistruojant teisinės procedūros pagal 15 straipsnio 1 dalies nuostatas pradžią registruotojo Bendrijos dizaino savininkas arba licencijos turėtojas panaudojo dizainą Bendrijoje arba rimtai ir veiksmingai pasirengė tai padaryti, jis ir toliau gali taip dizainu naudotis su sąlyga, kad per įgyvendinimo reglamente nustatytą laikotarpį jis pateikia naujajam savininkui, kurio vardas įtrauktas į Registrą, prašymą suteikti jam neišimtinę licenciją. Tokia licencija suteikiama per pagrįstą laiką ir pagrįstomis sąlygomis.

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos negalioja, jeigu pradėdamas naudoti dizainą arba rengdamasis tai daryti, registruotojo Bendrijos dizaino savininkas arba licencijos turėtojas elgėsi nesąžiningai.

17 straipsnis

Registruotojo dizaino savininko prezumpcija

Atliekant teisines procedūras Tarnyboje arba bet kokias kitas teisines procedūras, teisių savininku laikomas asmuo, kurio vardu atlikta registruotojo Bendrijos dizaino registracija arba – iki registracijos – asmuo, kurio vardu paduota paraiška.

18 straipsnis

Dizainerio teisė į vardo nurodymą

Dizaineris, taip pat kaip paraišką įregistruoti Bendrijos dizainą padavęs asmuo arba asmuo, kuris yra registruotojo Bendrijos dizaino savininkas, turi teisę būti nurodytas Tarnyboje ir Registre kaip dizaineris. Jeigu dizainas yra grupinio darbo rezultatas, užuot minėjus vieną dizainerį, galima paminėti visą grupę.

4 skirsnis

Bendrijos dizaino galiojimas

19 straipsnis

Bendrijos dizaino suteikiamos teisės

1. Registruotasis Bendrijos dizainas suteikia jo savininkui išimtinę teisę jį naudoti ir neleisti be jo leidimo jį naudoti trečiajai šaliai. Naudojimu laikomas gaminio, kuriame tas dizainas pritaikytas arba panaudotas, gaminimas, siūlymas, pateikimas į rinką, importavimas, eksportavimas ar naudojimas arba tokio gaminio kaupimas šiems tikslams.

2. Neregistruotasis Bendrijos dizainas suteikia jo savininkui teisę neleisti atlikti šio straipsnio 1 dalyje minėtų veiksmų tik tuo atveju, kai naudojimas yra užginčytas, nes saugomas dizainas buvo nukopijuotas.

Užginčytas naudojimas nelaikomas saugomo dizaino kopijavimo padariniu, jeigu dizainą dizaineris sukūrė savarankiškai ir jeigu galima pagrįstai manyti, kad tas dizaineris nebuvo susipažinęs su dizainu, kurį savininkas padarė prieinamu visuomenei.

3. 2 dalis taip pat taikoma registruotajam Bendrijos dizainui, kurio paskelbimas yra atidėtas, jeigu tik pagal 50 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkami Registro ir bylos įrašai nebuvo padaryti prieinami visuomenei.

20 straipsnis

Bendrijos dizaino suteikiamų teisių apribojimas

1. Bendrijos dizaino suteikiamomis teisėmis nesinaudojama, jeigu veiksmai atliekami:

a) savo poreikiams tenkinti ir nekomerciniais tikslais;

b) eksperimento tikslais;

c) atgaminant citavimo arba mokymo tikslais su sąlyga, kad tokie veiksmai atitinka sąžiningo verslo normas ir pernelyg netrukdo tuo dizainu įprastai naudotis ir kad nurodomas šaltinis, iš kur paimtas dizainas.

2. Be to, Bendrijos dizaino suteikiamomis teisėmis nesinaudojama, jeigu tą dizainą turi:

a) trečiojoje šalyje registruotų laivų ir orlaivių įranga, kai jie laikinai yra atitinkamos valstybės narės teritorijoje;

b) į atitinkamą valstybę narę įvežtos atsarginės dalys ir reikmenys, skirti tokių transporto priemonių remontui;

c) jeigu tas dizainas naudojamas remontuojant tokias transporto priemones.

21 straipsnis

Teisių pasibaigimas

Bendrijos dizaino suteikiamos teisės netaikomos veiksmams, susijusiems su gaminiu, kuriame pritaikytas arba panaudotas Bendrijos dizaino apsaugą turintis dizainas, kai tas gaminys buvo pateiktas į rinką Bendrijoje teisės į dizainą savininko arba jo sutikimu.

22 straipsnis

Registruotojo Bendrijos dizaino pirmalaikio naudojimo teisės

1. Pirmalaikio naudojimo teisę turi bet kuris trečiasis asmuo, galintis įrodyti, kad iki paraiškos padavimo datos, o prašant prioriteto – iki prioriteto datos, jis Bendrijoje pradėjo sąžiningai naudoti arba rimtai ir veiksmingai pasirengė naudoti dizainą, kuris priklauso registruotojo Bendrijos dizaino apsaugos sričiai ir nebuvo nukopijuotas nuo to Bendrijos dizaino.

2. Pirmalaikio naudojimo teisė suteikia tam trečiajam asmeniui teisę naudoti dizainą tiems tikslams, kuriems jis buvo pradėtas naudoti arba kuriems rimtai ir veiksmingai pasirengta iki to registruotojo Bendrijos dizaino registracijos ar prioriteto datos.

3. Pirmalaikio naudojimo teisė nesuteikia galimybės išduoti kitam asmeniui licenciją naudoti dizainą.

4. Pirmalaikio naudojimo teisės negalima perduoti, išskyrus atvejus, kai trečiasis asmuo yra bendrovė ir kai perdavimas atliekamas kartu su verslo dalimi, kurią plėtojant buvo atliktas darbas arba pasirengimas.

23 straipsnis

Naudojimas valstybės reikmėms

Bendrijos dizainams galima pritaikyti visas valstybės narės įstatymų nuostatas, kurios numato valstybės teisę naudoti nacionalinius dizainus arba teisę juos naudoti Vyriausybės vardu, bet tik tiek, kiek toks naudojimas yra būtinas pagrindiniams gynybos arba saugumo poreikiams tenkinti.

5 skirsnis

Negaliojimas

24 straipsnis

Pripažinimas negaliojančiu

1. Registruotąjį Bendrijos dizainą pripažinti negaliojančiu galima VI ir VII antraštinėse dalyse nustatyta tvarka padavus paraišką Tarnybai arba Bendrijos dizaino teismo sprendimu, kuris priimtas teisių pažeidimo teisinio nagrinėjimo metu pateiktų priešpriešinių reikalavimų pagrindu.

2. Bendrijos dizainas gali būti pripažintas negaliojančiu net nustojus jam galioti arba jo atsisakius.

3. Neregistruotąjį Bendrijos dizainą pripažinti negaliojančiu galima Bendrijos dizaino teismo sprendimu, kuris priimtas tokiam teismui paduotos paraiškos arba teisių pažeidimo teisinio nagrinėjimo metu pateiktų priešpriešinių reikalavimų pagrindu.

25 straipsnis

Negaliojimo pagrindai

1. Bendrijos dizainas pripažįstamas negaliojančiu tik šiais atvejais:

a) jeigu tas dizainas neatitinka 3 straipsnio a punkte pateikto apibrėžimo;

b) jeigu jis neatitinka 4–9 straipsnių reikalavimų;

c) teismui priėmus sprendimą, kad teisės savininkas neturi teisės į Bendrijos dizainą pagal 14 straipsnio nuostatas;

d) jeigu yra prieštaravimas tarp Bendrijos dizaino ir ankstesnio dizaino, kuris tapo prieinamas visuomenei po paraiškos padavimo datos arba, jeigu prašoma prioriteto – po prioriteto datos, ir kuris nuo ankstesnės datos negu minėtoji data turi registruotojo Bendrijos dizaino arba paraiškos dėl registruotojo Bendrijos dizaino arba atitinkamos valstybės narės suteiktos teisės į dizainą arba paraiškos dėl tokios teisės teikiamą apsaugą;

e) jeigu vėlesniame dizaine panaudotas skiriamasis ženklas ir jeigu tą ženklą reglamentuojanti Bendrijos teisė arba atitinkamos valstybės narės įstatymai teisių į ženklą savininkui suteikia teisę uždrausti taip naudoti ženklą;

f) jeigu dizainas yra sukurtas be leidimo naudojant atitinkamos valstybės narės autorių teisės saugomą kūrinį;

g) jeigu tas dizainas yra sukurtas nepagrįstai naudojant Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau — Paryžiaus konvencija) 6 ter straipsnyje išvardytus ženklus arba minėtosios konvencijos 6 ter straipsnyje nenurodytus ženklus, simbolius ir herbo skydus, turinčius atitinkamoje valstybėje narėje ypatingą visuomeninę reikšmę.

2. Šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodytu pagrindu gali remtis tik asmuo, kuris turi teisę į Bendrijos dizainą pagal 14 straipsnio nuostatas.

3. Šio straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nurodytais pagrindais gali remtis tik ankstesnės teisės pareiškėjas arba savininkas.

4. Šio straipsnio 1 dalies g punkte nurodytu pagrindu gali remtis tik asmuo arba subjektas, suinteresuotas naudoti dizainą.

5. Šio straipsnio 3 ir 4 dalys nepažeidžia valstybių narių teisės priimti nuostatą, kad šio straipsnio 1 dalies d ir g punktuose nurodytais pagrindais savo iniciatyva gali remtis ir tos valstybės narės atitinkama valdžios institucija.

6. Atitinkamai pakeitus pagal šio straipsnio 1 dalies b, e, f arba g punktų nuostatas pripažinto negaliojančiu registruotojo Bendrijos dizaino pavidalą, tą dizainą galima naudoti, jeigu jo pavidalas atitinka apsaugos reikalavimus ir jeigu išlaikomas dizaino tapatumas. Naudojant pakeisto pavidalo dizainą, registracija gali būti siejama su teisės į dizainą savininko daliniu teisės atsisakymu arba teismo ar Tarnybos sprendimo, skelbiančio dalinį teisės į dizainą negaliojimą, įrašu Registre.

26 straipsnis

Negaliojimo pasekmės

1. Bendrijos dizainas laikomas nuo pat pradžios negaliojančiu tiek, kiek jis buvo pripažintas negaliojančiu.

2. Atsižvelgiant į nacionalinių teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias pretenzijas dėl žalos, kuri padaryta dėl Bendrijos dizaino savininko neatsargumo arba nepakankamo sąžiningumo atlyginimo, arba pretenzijas dėl neteisėto praturtėjimo, Bendrijos dizaino negaliojimas neturi atgalinės galios:

a) sprendimams dėl teisių pažeidimo, dėl kurių buvo priimtas galutinis sprendimas ir kurie buvo įgyvendinti iki negaliojimo paskelbimo;

b) iki priimant sprendimą dėl sudarytos sutarties negaliojimo, kiek joje numatyti įsipareigojimai buvo įvykdyti iki priimant sprendimą; tačiau teisingo reikalavimo pagrindu galima reikalauti grąžinti pagal atitinkamą sutartį sumokėtas sumas, kiek tai pagrįstai leidžia aplinkybės.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIJOS DIZAINAS KAIP NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTAS

27 straipsnis

Bendrijos dizainai kaip nacionalinio dizaino teisės

1. Jeigu 28, 29, 30, 31 ir 32 straipsniuose nenustatyta kitokia tvarka, Bendrijos dizainas, kaip nuosavybės teisės objektas, nagrinėjamas kaip visuma visoje Bendrijos teritorijoje ir yra vertinamas kaip teisė į nacionalinį dizainą, suteikta valstybėje narėje, kurioje:

a) atitinkamą datą yra teisių savininko buveinė ar gyvenamoji vieta; arba

b) atitinkamą datą teisių turėtojas yra įsikūręs, jeigu a punktas negalioja.

2. Registruotojo bendrijos dizaino atveju pagal Registro įrašus galioja šio straipsnio 1 dalies nuostatos.

3. Jei teisė bendrai priklauso keletui savininkų ir du ar daugiau iš jų atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sąlygą, toje dalyje paminėta valstybė narė nustatoma:

a) nurodant atitinkamą teisių bendrasavininkį, kurį jie paskyrė bendru susitarimu, jeigu nagrinėjamas neregistruotasis Bendrijos dizainas;

b) nurodant pirmąjį bendrasavininkį jų paminėjimo Registre eilės tvarka, jeigu nagrinėjamas registruotasis Bendrijos dizainas.

4. Tais atvejais, kai 1, 2 ir 3 dalių nuostatos negalioja, šio straipsnio 1 dalyje paminėtoji valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje yra Tarnybos buveinė.

28 straipsnis

Teisės į registruotąjį Bendrijos dizainą perdavimas

Teisės į registruotąjį Bendrijos dizainą perdavimą reglamentuoja tokios nuostatos:

a) vienos iš šalių prašymu apie perdavimą padaromas įrašas Registre ir paskelbiama;

b) teisių perėmėjas negali naudotis registruotojo Bendrijos dizaino teikiamomis teisėmis, kol nepadarytas Registro įrašas apie teisių perdavimą;

c) jeigu Tarnyba reikalauja laikytis terminų apribojimų ir jau yra gavusi prašymą atlikti teisių perdavimo registraciją, teisių perėmėjas gali padaryti jai atitinkamus pareiškimus;

d) visi dokumentai, apie kuriuos 66 straipsnyje nurodytomis sąlygomis turi būti pranešta Bendrijos dizaino savininkui, adresuojami savininku registruotam asmeniui arba jo atstovui, jeigu toks atstovas yra paskirtas.

29 straipsnis

Registruotojo Bendrijos dizaino teisės in rem

1. Registruotasis Bendrijos dizainas gali būti naudojamas kaip garantija arba būti teisių in rem dalykas.

2. Vienos iš šalių prašymu apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytas teises padaromas įrašas Registre ir yra paskelbiama.

30 straipsnis

Išieškojimai pagal vykdomuosius raštus

1. Bendrijos dizainą galima išieškoti pagal vykdomąjį raštą.

2. Teismai ir 27 straipsnyje nurodytos valstybių narių valdžios institucijos turi išimtinę jurisdikciją Bendrijos dizaino išieškojimų procedūros klausimais.

3. Vienos iš šalių prašymu apie išieškojimą pagal vykdomąjį raštą raštą padaromas įrašas Registre ir yra paskelbiama.

31 straipsnis

Bankroto procedūros

1. Bendrijos dizainas gali būti susietas tik su valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių interesų centras, pradėta bankroto procedūra.

2. Jeigu Bendrijos dizainu naudojamasi bendrąja nuosavybės teise, šio straipsnio 1 dalies nuostata galioja kiekvieno bendrasavininkio nuosavybės teisės daliai.

3. Bendrijos dizainą susiejus su bankroto procedūra, kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos prašymu apie tai padaromas įrašas Registre ir yra paskelbiama 73 straipsnio 1 dalyje nurodytame Bendrijos dizainų biuletenyje.

32 straipsnis

Licencijavimas

1. Gali būti suteikiama licencija naudoti Bendrijos dizainą visoje Bendrijoje arba jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

2. Nepažeisdamas teisinių procedūrų pagal sutarčių teisės nuostatas, savininkas gali pasinaudoti Bendrijos dizaino suteiktomis teisėmis, nukreiptomis prieš licenciatą, nesutinkantį su bet kuria licencinės sutarties nuostata dėl jos trukmės, registracija leidžiamos dizaino vartojimo formos, gaminių, kuriems suteikta licencija, grupės ir dėl licenciato gaminamų gaminių kokybės.

3. Nepažeisdamas licencinės sutarties nuostatų, licenciatas gali pradėti procesą dėl teisių į Bendrijos dizainą pažeidimo tiktai gavęs savininko sutikimą. Tačiau išimtinės licencijos savininkas gali pradėti tokį procesą, jeigu Bendrijos dizaino savininkas, gavęs formalų pranešimą, per atitinkamą laiką pats neiškelia bylos dėl teisių pažeidimo.

4. Norėdamas gauti atlyginimą už jam padarytą žalą, licenciatas turi teisę būti įtrauktas į Bendrijos dizaino savininko pareikštą ieškinį dėl teisių pažeidimo.

5. Vienos iš šalių prašymu apie licencijos vartoti registruotąjį Bendrijos dizainą suteikimą arba perdavimą padaromas įrašas Registre ir tai paskelbiama.

33 straipsnis

Taikymas trečiosioms šalims

1. Taikant 28, 29, 30 ir 32 straipsnių nuostatas trečiosioms šalims, galioja pagal 27 straipsnio reikalavimus nustatytos valstybės narės įstatymai.

2. Tačiau jeigu taikymas susijęs su registruotaisiais Bendrijos dizainais, 28, 29 ir 32 straipsniuose nurodyti teisiniai veiksmai visose valstybėse narėse trečiosioms šalims gali būti taikomi tiktai jas įrašius į Registrą. Nepaisant to, šie veiksmai iki jų įrašymo į Registrą galioja trečiosioms šalims, įgijusioms teises į registruotąjį Bendrijos dizainą po tokio veiksmo atlikimo datos, tačiau teisių įgijimo datą žinojusioms apie jį.

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos asmenims, kurie Bendrijos dizainą arba su Bendrijos dizainu susijusias teises įgyja visos įmonės perdavimo arba kitokiu universaliu jų perėmimo būdu.

4. Iki bendrų valstybėms narėms taisyklių bankroto klausimais įsigaliojimo, bankroto arba panašius procesus prieš trečiąsias šalis reglamentuoja tos valstybės narės, kurioje toks procesas pagal nacionalinį įstatymą arba pagal šioje srityje taikomus kitus teisės aktus pradedamas pirmiausia.

34 straipsnis

Registruotojo Bendrijos dizaino paraiška kaip nuosavybės teisės objektas

1. Registruotojo Bendrijos dizaino paraiška, kaip nuosavybės teisės objektas, nagrinėjama kaip visuma visoje Bendrijos teritorijoje ir yra vertinama kaip nacionalinio dizaino teisė, suteikta pagal 27 straipsnio reikalavimus nustatytoje valstybėje narėje.

2. Registruotojo Bendrijos dizaino paraiškoms mutatis mutandis galioja 28, 29, 30, 31, 32 ir 33 straipsniai. Jeigu kuri nors iš šių nuostatų įsigalioja tiktai padarius Registro įrašą, šį formalumą reikia sutvarkyti atlikus atitinkamo registruotojo Bendrijos dizaino registraciją.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

REGISTRUOTOJO BENDRIJOS DIZAINO PARAIŠKA

1 skirsnis

Paraiškų padavimas ir jas reglamentuojančios nuostatos

35 straipsnis

Paraiškų padavimas

1. Registruotojo Bendrijos dizaino paraiška pareiškėjo nuožiūra paduodama:

a) Tarnybai arba

b) centrinei valstybės narės pramoninės nuosavybės tarnybai; arba

c) paduodant paraišką Beneliukso valstybėse – Beneliukso dizaino tarnybai.

2. Jeigu paraiška paduodama centrinei valstybės narės pramoninės nuosavybės tarnybai arba Beneliukso dizaino tarnybai, ta tarnyba turi imtis visų reikiamų priemonių per dvi savaites nuo paraiškos padavimo dienos perduoti paraišką Tarnybai. Ji gali imti iš pareiškėjo mokestį, kurio dydis neturi viršyti administracinių paraiškos priėmimo ir perdavimo išlaidų.

3. Kai tik Tarnyba gauna valstybės narės pramoninės nuosavybės tarnybos arba Beneliukso dizaino tarnybos siunčiamą paraišką, ji apie tai atitinkamai praneša pareiškėjui ir nurodo datą, kada Tarnyba gavo paraišką.

4. Praėjus ne mažiau kaip 10 metų po šio reglamento įsigaliojimo, Komisija parengia ataskaitą apie registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų padavimo sistemos veikimą kartu su atitinkamais pasiūlymais modifikuoti šią sistemą, jeigu tai reikalinga.

36 straipsnis

Paraiškų reikalavimai

1. Registruotojo Bendrijos dizaino paraiškoje turi būti:

a) prašymas registruoti;

b) pareiškėją identifikuojanti informacija;

c) tinkamas atgaminti dizaino vaizdas. Tačiau jeigu paraiškos objektas yra dvimatis dizainas ir jeigu paraiškoje prašoma atidėti paskelbimą pagal 50 straipsnio nuostatas, vietoje dizaino vaizdo galima pateikti pavyzdį.

2. Paraiškoje taip pat turi būti sąrašas gaminių, kuriuose numatyta pritaikyti dizainą arba kuriuose numatyta tą dizainą panaudoti.

3. Be to, paraiškoje gali būti:

a) dizaino vaizdą arba pavyzdį paaiškinantis aprašymas;

b) prašymas atidėti registracijos paskelbimą pagal 50 straipsnio nuostatas;

c) jeigu pareiškėjas paskyrė savo atstovą – atstovą identifikuojanti informacija;

d) gaminių, į kuriuos numatyta įtraukti dizainą arba kuriems numatyta tą dizainą pritaikyti, suskirstymas į klases;

e) dizainerio ar dizainerių grupės vardo nurodymas arba atsakingas pareiškėjo pareiškimas, jog dizaineris ar dizainerių grupė atsisakė vardo nurodymo teisės.

4. Už paraiškos padavimą imamas registracijos ir paskelbimo mokestis. Jeigu paraiškoje pateiktas šio straipsnio 3 dalies b punkte nurodytas prašymas atidėti registracijos paskelbimą, vietoje paskelbimo mokesčio imamas mokestis už paskelbimo atidėjimą.

5. Paraiška turi atitikti įgyvendinimo reglamento reikalavimus.

6. Šio straipsnio 2 dalyje ir 3 dalies a ir d punktuose nurodyta informacija savaime neturi įtakos dizaino apsaugos apimčiai.

37 straipsnis

Sudėtinės paraiškos

1. Į vieną sudėtinę registruotojo Bendrijos dizaino paraišką galima įtraukti kelis dizainus. Išskyrus ornamentikos dizainą, šia galimybe leidžiama naudotis su sąlyga, kad gaminiai, į kuriuos numatyta įtraukti dizainus arba kuriems numatyta tuos dizainus pritaikyti, priklauso vienai pramoninio dizaino tarptautinio klasifikavimo klasei.

2. Už sudėtinės paraiškos padavimą, be 36 straipsnio 4 dalyje nustatytų mokesčių, imamas papildomas registracijos mokestis ir papildomas paskelbimo mokestis. Jeigu sudėtinėje paraiškoje pateiktas prašymas atidėti registracijos paskelbimą, vietoje paskelbimo mokesčio imamas mokestis už paskelbimo atidėjimą. Papildomi mokesčiai atitinka pagrindinių mokesčių už kiekvieną papildomai įtrauktą dizainą procentines dalis.

3. Sudėtinė paraiška turi atitikti įgyvendinimo reglamente pateiktus paraiškos padavimo reikalavimus.

4. Taikant šio reglamento nuostatas, kiekvienas sudėtinėje paraiškoje pateiktas dizainas gali būti nagrinėjamas atskirai. Dizainą galima įgyvendinti, licencijuoti, realizuoti į jį teises in rem, dizainas gali būti išieškojimo pagal vykdomąjį raštą ar bankroto proceso objektas, dizaino galima atsisakyti, jį pratęsti, paskirti, atidėti jo paskelbimą ar paskelbti negaliojančiu atskirai nuo kitų dizainų. Sudėtinę paraišką ar registraciją padalyti į atskiras paraiškas ar registracijas galima tik esant įgyvendinimo reglamente nustatytoms sąlygoms.

38 straipsnis

Padavimo data

1. Registruotojo Bendrijos dizaino paraiškos padavimo data laikoma ta data, kurią pareiškėjas Tarnybai arba, jeigu paraiška paduodama centrinei valstybės narės pramoninės nuosavybės tarnybai arba Beneliukso dizaino tarnybai – atitinkamai tarnybai, pateikia dokumentus su 36 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija.

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies nuostatos, valstybės narės pramoninės nuosavybės tarnybai arba Beneliukso dizaino tarnybai paduotos paraiškos, kuri pasiekia Tarnybą vėliau kaip per du mėnesius nuo dokumentų su 36 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija pateikimo dienos, pateikimo data yra ta data, kada Tarnyba gauna tuos dokumentus.

39 straipsnis

Padavimo Bendrijai ir nacionalinio padavimo lygiavertiškumas

Valstybėse narėse paduota registruotojo Bendrijos dizaino paraiška, kuriai suteikta padavimo data, yra tolygi įprastine nacionaline tvarka paduotai paraiškai, esant tam tikroms aplinkybėms, įskaitant ir pretenzijas dėl tos paraiškos prioriteto.

40 straipsnis

Klasifikacija

Šiame reglamente naudojamas 1968 m. spalio 8 d. Liucernoje pasirašytos Sutarties dėl tarptautinės pramoninio dizaino klasifikacijos priedas.

2 skirsnis

Prioritetas

41 straipsnis

Prioriteto teisė

1. Teisingai padavęs dizaino teisių arba naudingojo modelio paraišką kiekvienoje ar kiekvienai Paryžiaus konvencijai dėl pramoninės nuosavybės saugojimo arba Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarčiai priklausančioje valstybėje arba valstybei, asmuo arba jo teisių perėmėjai, paduodami Bendrijos dizaino paraišką dėl to paties dizaino arba naudingojo modelio, šešis mėnesius nuo pirmosios paraiškos padavimo datos turi prioriteto teisę.

2. Kiekvienas paraiškos padavimas, kuris yra tolygus tinkamai pagal tos valstybės nacionalinę teisę arba dvišalių ar daugiašalių sutarčių nustatyta tvarka atliktam paraiškos padavimui, pripažįstamas suteikiančiu prioriteto teisę.

3. Pagal nacionalinę teisę tinkamai atliktas paraiškos padavimas reiškia bet kokį paraiškos padavimą, kurio pakanka nustatyti paraiškos padavimo datą nepriklausomai nuo jos nagrinėjimo baigties.

4. Bet kuri vėlesnė dizaino, buvusio ankstesnės pirmosios paraiškos objektu, paraiška, ir paduota toje pačioje ar tai pačiai valstybei, suteikiant prioritetą laikoma pirmąja paraiška su sąlyga, kad vėlesnės paraiškos padavimo datą ankstesnė paraiška buvo atšaukta, jos buvo atsisakyta arba ji buvo atmesta nesudarius visuomenei galimybių su ja susipažinti ir nepaliekant jokių kitų teisių ir kad ja nebuvo pasinaudota kaip pagrindu prašyti suteikti prioriteto teises. Po to ankstesnė paraiška negali būti panaudota kaip pagrindas suteikti prioriteto teises.

5. Jeigu paraiška pirmą kartą buvo paduota valstybėje, kuri nėra Paryžiaus konvencijos ar Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties narė, šio straipsnio 1–4 dalių nuostatos taikomos tiktai tiek, kiek ta valstybė, sprendžiant pagal paskelbtus duomenis, pirmo paraiškos padavimo Tarnybai pagrindu ir sąlygomis, tolygiomis nustatytosioms šiame reglamente, suteikia vienodą galią turinčią prioriteto teisę.

42 straipsnis

Prašymas pripažinti prioritetą

Norintis pasinaudoti ankstesnės paraiškos prioriteto suteikiamais privalumais registruotojo Bendrijos dizaino pareiškėjas paduoda pareiškimą apie prioritetą ir pristato vieną ankstesnės paraiškos egzemplioriaus kopiją. Jeigu pastaroji parašyta ne viena iš oficialiųjų Tarnybos kalbų, pareiškėjas pristato ankstesnės paraiškos vertimą į vieną iš šių kalbų.

43 straipsnis

Prioriteto teisės galiojimas

Prioriteto teisės galiojimas reiškia, kad 5, 6, 7, 22 straipsniuose, 25 straipsnio 1 dalies d punkte ir 50 straipsnio 1 dalyje numatyta prioriteto data laikoma registruotojo Bendrijos dizaino paraiškos padavimo data.

44 straipsnis

Parodos prioritetas

1. Jeigu Bendrijos dizaino pareiškėjas parodė gaminius, kuriuose tas dizainas pritaikytas ar panaudotas, oficialioje arba oficialiai pripažintoje tarptautinėje parodoje, atitinkančioje 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje pasirašytos Konvencijos dėl tarptautinių parodų, paskutinį kartą papildytos 1972 m. lapkričio 30 d., sąlygas, jis gali, jeigu paduoda paraišką per šešis mėnesius nuo pirmojo demonstravimo dienos, prašyti nuo tos datos suteikti jam prioriteto teisę, kaip numatyta 43 straipsnyje.

2. Pareiškėjas, norintis prašyti suteikti prioritetą šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis sąlygomis, privalo įgyvendinimo reglamente nurodyta tvarka pateikti gaminių, kuriuose pritaikytas ar panaudotas paraiškoje nurodytas dizainas, demonstravimo įrodymus.

3. Valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje suteiktas parodos prioritetas nepratęsia 41 straipsnyje nurodyto prioriteto laikotarpio.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

REGISTRAVIMO TVARKA

45 straipsnis

Formaliųjų paraiškos padavimo reikalavimų ekspertizė

1. Suteikdama padavimo datą, Tarnyba patikrina, ar paraiška atitinka 36 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

2. Tarnyba patikrina, ar:

a) paraiška atitinka 36 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalių reikalavimus, o jeigu paduota sudėtinė paraiška – ar ji atitinka 37 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus;

b) paraiška atitinka 36 ir 37 straipsnių įgyvendinimo formaliuosius reikalavimus, numatytus įgyvendinimo reglamente;

c) įvykdyti 77 straipsnio 2 dalies reikalavimai;

d) įvykdyti prašymo suteikti prioritetą reikalavimai, jeigu prašoma suteikti prioritetą.

3. Paraiškos padavimo formaliųjų reikalavimų ekspertizės sąlygos pateiktos įgyvendinimo reglamente.

46 straipsnis

Pašalinami trūkumai

1. Jeigu atlikdama ekspertizę pagal 45 straipsnio nuostatas Tarnyba pastebi, jog esama trūkumų, kuriuos galima pašalinti, ji prašo, kad pareiškėjas per nurodytą laiką juos pašalintų.

2. Jeigu trūkumai susiję su 36 straipsnio 1 dalyje pateiktais reikalavimais ir jeigu pareiškėjas per nurodytą laiką įvykdo Tarnybos prašymą, Tarnyba suteikia paraiškai tokią paraiškos padavimo datą, kurią buvo pašalinti trūkumai. Jeigu per nurodytąjį laiką trūkumai nepašalinami, tokia paraiška nenagrinėjama kaip registruotojo Bendrijos dizaino paraiška.

3. Jeigu trūkumai susiję su 45 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktų reikalavimais, įskaitant reikalavimus sumokėti mokesčius, ir jeigu pareiškėjas per nurodytą laiką įvykdo Tarnybos prašymą, Tarnyba suteikia paraiškai tokią paraiškos padavimo datą, kuri buvo pirminė paraiškos padavimo data. Per nurodytą laiką nepašalinus trūkumų ir nesumokėjus mokesčių, Tarnyba paraišką atmeta.

4. Per nurodytą laiką nepašalinus trūkumų, susijusių su 45 straipsnio 2 dalies d punkto reikalavimais, paraiška netenka teisės į prioritetą.

47 straipsnis

Atsisakymo registruoti pagrindai

1. Jeigu atlikdama ekspertizę pagal 45 straipsnio nuostatas Tarnyba pastebi, jog dizainas, kurį siekiama apsaugoti:

a) neatitinka 3 straipsnio a punkte pateikto apibrėžimo arba

b) prieštarauja viešajai tvarkai arba visuotinai pripažintiems moralės principams, ji atmeta paraišką.

2. Paraiška neatmetama, iki pareiškėjui bus sudaryta galimybė atšaukti arba pataisyti paraišką arba pateikti savo pastabas.

48 straipsnis

Registracija

Jeigu paraiška atitinka registruotojo Bendrijos dizaino paraiškai keliamus reikalavimus ir jeigu paraiška nebuvo atmesta remiantis 47 straipsnyje nurodytais pagrindais, Tarnyba įtraukia paraišką į Bendrijos dizainų registrą kaip registruotąjį Bendrijos dizainą. Registracija turi 38 straipsnyje nurodytą paraiškos padavimo datą.

49 straipsnis

Paskelbimas

Atlikusi registraciją, registruotąjį Bendrijos dizainą Tarnyba paskelbia Bendrijos dizainų biuletenyje 73 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Skelbimo turinys pateiktas įgyvendinimo reglamente.

50 straipsnis

Paskelbimo atidėjimas

1. Paduodamas paraišką, registruotojo Bendrijos dizaino pareiškėjas gali paprašyti atidėti registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimą 30 mėnesių laikotarpiui nuo paraiškos padavimo dienos arba nuo prioriteto dienos, jeigu prašoma suteikti prioritetą.

2. Esant tokiam prašymui, kai įvykdytos 48 straipsnyje iškeltos sąlygos, registruotasis Bendrijos dizainas yra įregistruojamas, bet nei dizaino vaizdas, nei su taikymu susijusios bylos nepateikiamos viešai patikrinti pagal 74 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Tarnyba Bendrijos dizainų biuletenyje paskelbia apie registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo atidėjimą. Kartu su tokiu pranešimu pateikiama registruotojo Bendrijos dizaino teisių savininką identifikuojanti informacija, nurodoma paraiškos padavimo diena ir kita informacija, kurią reikia pateikti pagal įgyvendinimo reglamento reikalavimus.

4. Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui arba bet kuriuo metu iki jo pabaigos, teisių savininkui paprašius, Tarnyba pateikia visuomenei susipažinti visus Registro įrašus ir su taikymu susijusią bylą bei paskelbia registruotąjį Bendrijos dizainą Bendrijos dizainų biuletenyje, bet tik su sąlyga, kad per įgyvendinimo reglamente nurodytą laikotarpį:

a) buvo sumokėtas paskelbimo mokestis arba papildomas paskelbimo mokestis, jeigu tai sudėtinė paraiška;

b) teisių savininkas pateikė Tarnybai dizaino vaizdą, jeigu anksčiau buvo pasinaudojęs 36 straipsnio 1 dalies c punkte pateikta pasirinkimo teise.

Jeigu teisių savininkas nesilaiko šių reikalavimų, registruotasis Bendrijos dizainas laikomas nuo pat pradžios neturėjusiu šiuo reglamentu numatytos galios.

5. Nagrinėjant sudėtines paraiškas, šio straipsnio 4 dalies nuostatas reikia taikyti tik į jas įtrauktiems dizainams.

6. Paskelbimo atidėjimo laikotarpiu registruotojo Bendrijos dizaino pagrindu pradėti teisines procedūras galima tik su sąlyga, kad asmeniui, kuriam tos procedūros taikomos, buvo pateikta Registre ir paraiškos byloje esanti informacija.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

REGISTRUOTOJO BENDRIJOS DIZAINO ATSISAKYMAS IR NEGALIOJIMAS

51 straipsnis

Atsisakymas

1. Apie registruotojo Bendrijos dizaino atsisakymą teisių savininkas raštu praneša Tarnybai. Atsisakymas negalioja, kol Registre nepadarytas atitinkamas įrašas.

2. Atsisakant registruotojo Bendrijos dizaino, kuriam taikomas paskelbimo atidėjimas, jis laikomas nuo pat pradžios neturėjusiu šiuo reglamentu numatytos galios.

3. Galima atsisakyti registruotojo Bendrijos dizaino dalies su sąlyga, kad pakeistas dizaino pavidalas atitinka apsaugos reikalavimus ir išlaikomas dizaino tapatumas.

4. Atsisakymo registracija atliekama tik esant Registre įrašyto teisių savininko sutikimui. Įregistravus licenciją, Registro įrašas apie atsisakymą padaromas tik, jeigu registruotojo Bendrijos dizaino teisių savininkas pateikia įrodymus, kad apie savo ketinimą atsisakyti jis pranešė licencijos turėtojui. Toks įrašas padaromas pasibaigus įgyvendinimo reglamente nustatytam laikotarpiui.

5. Bendrijos dizaino teisme pagal 14 straipsnio nuostatas iškėlus bylą dėl teisės į registruotąjį Bendrijos dizainą, Tarnyba be ieškovo sutikimo nedaro Registro įrašo apie atsisakymą.

52 straipsnis

Paraiška dėl negaliojimo paskelbimo

1. Pagal 25 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalių nuostatas bet koks fizinis ar juridinis asmuo, taip pat įgaliota valdžios institucija gali paduoti Tarnybai paraišką dėl registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo negaliojančiu.

2. Paraiška paduodama kaip rašytinis motyvuotas pareiškimas. Paraiška laikoma paduota tik sumokėjus paraiškos dėl negaliojimo paskelbimo padavimo mokestį.

3. Paraiška dėl negaliojimo paskelbimo atmetama, jeigu byloje tuo pačiu pagrindu, dėl to paties dalyko ir dalyvaujant toms pačioms šalims Bendrijos dizaino teismo priimtas sprendimas jau tapo galutinis.

53 straipsnis

Paraiškos ekspertizė

1. Tarnybai nustačius, kad paraiška dėl negaliojimo paskelbimo yra priimtina, Tarnyba atlieka ekspertizę, ar registruotajam Bendrijos dizainui galima taikyti 25 straipsnyje nurodytus negaliojimo pagrindus.

2. Pagal įgyvendinimo reglamento reikalavimus atlikdama paraiškos ekspertizę, Tarnyba kiek reikalinga kartų per jos nustatytą laiką pasiūlo šalims pateikti atsiliepimus apie kitų šalių arba jos pastabas.

3. Priėmus galutinį sprendimą dėl registruotojo Bendrijos dizaino negaliojimo, jis įrašomas į Registrą.

54 straipsnis

Įtariamojo teisių pažeidimu dalyvavimas procese

1. Padavus paraišką dėl registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo negaliojančiu ir Tarnybai dar nepriėmus galutinio sprendimo, bet kuri trečioji šalis, galinti pateikti įrodymų, kad jai buvo pradėtas procesas dėl teisių į tą patį dizainą pažeidimo, per tris mėnesius nuo proceso dėl teisių pažeidimo pradžios pateikusi atitinkamą prašymą, gali būti įtraukiama į procesą dėl negaliojimo kaip šalis.

Šia nuostata gali pasinaudoti ir bet kuri trečioji šalis, kuri pateikia įrodymų, kad registruotojo Bendrijos dizaino teisių savininkas pateikė jai prašymą sustabdyti įtariamą teisių į dizainą pažeidimą ir kad ji iškėlė bylą, siekdama gauti teismo sprendimą, patvirtinantį, kad ji nepažeidžia teisės į Bendrijos dizainą.

2. Prašymas įtraukti į procesą kaip šalį paduodamas kaip rašytinis motyvuotas pareiškimas. Jis laikomas paduotu tik sumokėjus 52 straipsnio 2 dalyje nurodytą negaliojimo mokestį. Sumokėjus tą mokestį, atsižvelgiant į įgyvendinimo reglamente pateiktas išimtis, prašymas nagrinėjamas kaip paraiška dėl negaliojimo paskelbimo.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

APELIACIJOS

55 straipsnis

Sprendimai, dėl kurių galima paduoti apeliaciją

1. Apeliaciją galima paduoti dėl ekspertų, Prekių ženklų ir dizainų administracijos ir Juridinio skyriaus bei Panaikinimo skyriaus sprendimų. Ji turi sustabdančiąją reikšmę.

2. Paduoti apeliaciją dėl sprendimo, kuriuo nepabaigiamas nagrinėjimas vienos iš šalių naudai, galima tiktai kartu su galutiniu sprendimu, išskyrus atvejus, kada tokiame sprendime numatyta atskiros apeliacijos galimybė.

56 straipsnis

Asmenys, turintys teisę paduoti apeliaciją ir būti apeliacinio proceso šalimis

Apeliaciją gali paduoti bet kuri klausimo nagrinėjime dalyvavusi šalis, kuriai priimtasis sprendimas yra nepalankus. Bet kuri nagrinėjant klausimą dalyvavusi šalis turi teisę būti apeliacinio proceso šalimi.

57 straipsnis

Apeliacijos padavimo terminas ir forma

Apeliacinis skundas turi būti paduodamas Tarnybai raštu per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą, dėl kurio buvo paduota apeliacija, datos. Iki mokesčio už apeliaciją sumokėjimo pranešimas laikomas nepaduotu. Per keturis mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą datos turi būti paduodamas pareiškimas raštu, kuriame turi būti nurodyti apeliacijos pagrindai.

58 straipsnis

Tarpinė peržiūra

1. Jeigu to skyriaus, kurio sprendimas ginčijamas, nuomone apeliacija turi būti priimta ir yra tinkamai pagrįsta, jis pataiso savo sprendimą. Ši nuostata netaikoma, kai apeliaciją padavusios šalies oponentu yra kita nagrinėjime dalyvaujanti šalis.

2. Jeigu per vieną mėnesį nuo dokumento su pagrindų nurodymu gavimo sprendimas nepataisomas, apeliacija nedelsiant ir neduodant atsiliepimų apie jos kokybę perduodama Apeliacinei tarybai.

59 straipsnis

Apeliacijų ekspertizė

1. Jeigu apeliacija yra priimtina, Apeliacinė taryba patikrina jos leistinumą.

2. Atlikdama apeliacijos ekspertizę, Apeliacinė taryba kiek reikalinga kartų per savo nustatytą laiką pasiūlo šalims duoti atsiliepimus apie kitų šalių arba jos pastabas.

60 straipsnis

Sprendimai dėl apeliacijų

1. Po apeliacijos ekspertizės ir išnagrinėjus apeliacijos esmę, Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apeliacijos. Apeliacinė taryba gali arba pasinaudoti bet kokiais to skyriaus, į kurio kompetenciją įeina apskųstasis sprendimas, įgaliojimais arba perduoti bylą tam skyriui nagrinėti toliau.

2. Jeigu Apeliacinė taryba perduoda bylą nagrinėti toliau tam skyriui, kurio sprendimas buvo apskųstas, ratio decidendi jis yra susijęs su Apeliacine taryba tiek, kiek faktai yra tie patys.

3. Apeliacinės tarybos sprendimai įsigalioja tiktai nuo 61 straipsnio 5 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos, arba, jeigu per tą laiką ieškinys buvo paduotas Teisingumo Teismui – nuo tokio ieškinio atmetimo dienos.

61 straipsnis

Bylų sprendimas Teisingumo Teisme

1. Teisingumo Teisme galima iškelti bylas dėl apeliacinių tarybų priimtų sprendimų dėl apeliacijų.

2. Galima kelti bylas esant šiems pagrindams: dėl kompetentingumo stokos, dėl esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimo, dėl Sutarties pažeidimo, dėl šio reglamento arba dėl bet kokių taisyklių nuostatų taikymo arba dėl neteisingo naudojimosi jų suteikiamais įgaliojimais.

3. Teisingumo Teismas turi teisę panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą.

4. Byloje gali dalyvauti bet kuri Apeliacinėje taryboje vykusio nagrinėjimo šalis, kuriai jos sprendimas buvo nepalankus.

5. Bylą Teisingumo Teisme galima iškelti per du mėnesius nuo pranešimo apie Apeliacinės tarybos priimtą sprendimą datos.

6. Reikalaujama, kad Tarnyba imtųsi Teisingumo Teismo sprendimams įvykdyti būtinų priemonių.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

NAGRINĖJIMAS TARNYBOJE

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

62 straipsnis

Sprendimus pagrindžiančių motyvų nurodymas

Tarnybos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Jie grindžiami tiktai tokiais motyvais ar įrodymais, apie kuriuos šalys galėjo duoti savo paaiškinimus.

63 straipsnis

Faktų ekspertizė Tarnybos iniciatyva

1. Nagrinėdama Tarnyboje iškeltas bylas, ji savo iniciatyva atlieka faktų ekspertizę. Tačiau, nagrinėjant paraiškas dėl negaliojimo paskelbimo, Tarnybos veiksmai, atliekant tokią ekspertizę, yra apriboti tiktai šalių nurodytais faktais, įrodymais ir argumentais bei prašomu teisių gynimo būdu.

2. Tarnyba gali neatsižvelgti į suinteresuotųjų šalių laiku nepateiktus faktus ar įrodymus.

64 straipsnis

Žodinis bylų nagrinėjimas

1. Jeigu, Tarnybos nuomone, žodinis bylos nagrinėjimas yra tinkamas, jis vyksta Tarnybos arba bet kurios procese dalyvaujančios šalies prašymu.

2. Žodinis nagrinėjimas, įskaitant ir sprendimo paskelbimą, yra viešas, jeigu tas skyrius, kuriame vyksta procesas, nenusprendžia, kad viešas posėdis gali sudaryti rimtų ir nepateisinamų sunkumų, ypač vienai iš byloje dalyvaujančių šalių.

65 straipsnis

Įrodymų rinkimas

1. Bet kuriose Tarnyboje nagrinėjamose bylose įrodymų pateikimas ar priėmimas apima:

a) šalių paaiškinimus;

b) prašymus pateikti informaciją;

c) dokumentų ir įrodymų pateikimą;

d) liudytojų parodymus;

e) ekspertų išvadas;

f) pareiškimus raštu prisiekus arba iškilmingai patvirtinus arba turinčius panašią galią pagal tos valstybės, kurioje pareiškimas padaromas, įstatymus.

2. Atitinkamas Tarnybos skyrius gali paskirti vieną savo atstovą pateiktiems įrodymams patikrinti.

3. Jeigu, Tarnybos nuomone, šaliai, liudytojui ar ekspertui būtina duoti parodymus žodžiu, ji išsiunčia tokiam asmeniui šaukimą atvykti.

4. Šalims pranešama apie liudytojo ar eksperto atliekamą parodymų davimą Tarnyboje. Jos turi teisę dalyvauti ir užduoti klausimus liudytojui ar ekspertui.

66 straipsnis

Pranešimas

Vadovaudamasi nusistovėjusia praktika, Tarnyba praneša suinteresuotosioms šalims apie sprendimus, šaukimus ir apie bet kokį pranešimą ar kitą informavimą, nuo kurių pradedamas terminų skaičiavimas arba apie kuriuos šiems suinteresuotiems asmenims turi būti pranešta, vadovaujantis šio reglamento arba įgyvendinimo reglamento nuostatomis arba kuriuos pranešti davė nurodymą Tarnybos pirmininkas.

67 straipsnis

Restitutio in integrum

1. Registruotojo Bendrijos dizaino pareiškėjo ar savininko arba bet kurios kitos Tarnyboje nagrinėjamos bylos šalies, kuri, nors ir ėmėsi visų priemonių, kurių reikalavo aplinkybės, nesugebėjo laikytis Tarnybos nustatytų terminų ir kuri padavė dėl to pareiškimą, teisės atkuriamos, jeigu minimas terminų nesilaikymas turėjo tiesioginių šio reglamento nuostatų sąlygojamų pasekmių, susijusių su bet kokių teisių į atlyginimą ar atlyginimo netekimu.

2. Pareiškimas turi būti paduotas raštu per du mėnesius nuo terminų nesilaikymo priežasties pašalinimo. Per šį laiką turi būti pabaigtas neatliktas veiksmas. Pareiškimas priimamas tiktai vienus metus iš karto po nesilaikytų terminų pabaigos. Nepadavus prašymo pratęsti registracijos galiojimo laiką arba nesumokėjus mokesčio už registracijos galiojimo pratęsimą, vienų metų laikotarpis sutrumpinamas šešiais mėnesiais, kurie buvo nurodyti 13 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje.

3. Pareiškime turi būti nurodyti jo padavimo pagrindai ir jį pagrindžiantys faktai. Pareiškimas laikomas nepaduotu tol, kol mokestis už teisių atkūrimą nėra sumokėtas.

4. Sprendimą dėl pareiškimo priima kompetentingas spręsti apie neatliktus veiksmus skyrius.

5. Šio straipsnio nuostatos netaikomos šio straipsnio 2 dalyje ir 41 straipsnio 1 dalyje pateiktiems terminams.

6. Jeigu registruotojo Bendrijos dizaino pareiškėjo ar savininko teisės yra atkuriamos, jis gali nepasinaudoti šiomis teisėmis prieš trečiąją šalį, kuri sąžiningai, laikotarpiu tarp teisių į paraišką arba į registruotąjį Bendrijos dizainą netekimo ir paskelbimo apie šių teisių atkūrimą išleido į rinką gaminius, kuriuose tas registruotojo Bendrijos dizaino saugomas dizainas pritaikytas ar panaudotas.

7. Trečioji šalis, galinti pasinaudoti šio straipsnio 6 dalies nuostatomis, per du mėnesius nuo paskelbimo apie šių teisių atkūrimą gali trečiosios šalies teisėmis iškelti bylą dėl sprendimo atkurti registruotojo Bendrijos dizaino pareiškėjo ar savininko teises.

8. Niekas šiame straipsnyje neapriboja valstybės narės teisių atkurti restitutio in integrum šiame reglamente numatytų terminų, kurių tos valstybės valdžios institucijos turi teisę reikalauti laikytis.

68 straipsnis

Rėmimasis bendraisiais principais

Jei šiame reglamente, įgyvendinimo reglamente, mokesčių taisyklėse arba apeliacinių tarybų darbo tvarkos taisyklėse nepateiktos procedūrinės nuostatos, Tarnyba atsižvelgia į valstybėse narėse visuotinai pripažintus procesinės teisės principus.

69 straipsnis

Finansinių pareigų galiojimo pabaiga

1. Tarnybos teisių galiojimas mokesčių mokėjimo klausimais pasibaigia po ketverių metų nuo tų kalendorinių metų, kuriais turėjo būti sumokėtas mokestis, pabaigos.

2. Teisių reikalauti, kad Tarnyba sugrąžintų mokesčius arba sumokėtų mokesčių dydį viršijančias pinigų sumas, galiojimas pasibaigia po ketverių metų nuo tų kalendorinių metų, kuriais šios teisės atsirado, pabaigos.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minėti laikotarpiai šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju nutraukiami, padavus prašymą dėl mokesčių sumokėjimo, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju – pareiškus pagrįstas pretenzijas raštu. Po nutraukimo jie vėl nedelsiant prasideda ir baigiasi ne vėliau kaip po šešerių metų nuo tų metų, kuriais jie prasidėjo, pabaigos, išskyrus atvejus, kada tuo metu jau yra prasidėjęs teismo procesas dėl teisių įgyvendinimo. Tokiu atveju šie laikotarpiai baigiasi ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sprendimo įsigaliojimo.

2 skirsnis

Išlaidos

70 straipsnis

Išlaidų paskirstymas

1. Pralaimėjusi registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo negaliojančiu arba apeliacijos procesą šalis atlygina kitos šalies sumokėtus mokesčius bei padengia visas kitas dėl bylos turėtas išlaidas, įskaitant atstovo, konsultanto ar advokato kelionės išlaidas, dienpinigius ir honorarą; kiekvienos išlaidų kategorijos dydžio ribos nustatomos vadovaujantis įgyvendinimo reglamente pateiktomis sąlygomis.

2. Tačiau jeigu kiekviena iš šalių laimi vienais, bet pralaimi kitais klausimais, arba jeigu to reikalauja teisingumas, Negaliojimo skyrius arba Apeliacinė taryba priima sprendimą kitaip paskirstyti išlaidas.

3. Šalis, kuri nutraukia procesą, atsisakydama registruotojo Bendrijos dizaino, nepratęsdama jo registracijos galiojimo arba atsiimdama paraišką dėl paskelbimo negaliojančiu arba apeliaciją, turi, kaip nurodyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, atlyginti kitos šalies sumokėtus mokesčius bei jos turėtas išlaidas.

4. Jeigu byloje nepriimamas sprendimas, išlaidų paskirstymo klausimas sprendžiamas Negaliojimo skyriaus arba Apeliacinės tarybos nuožiūra.

5. Jeigu šalys Negaliojimo skyriuje arba Apeliacinėje taryboje susitaria dėl išlaidų atlyginimo kitaip negu nurodyta šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse, šį klausimą sprendžianti institucija į tai atsižvelgia.

6. Paprašyta Negaliojimo skyriaus arba Apeliacinės tarybos raštinė nustato pagal pirmesnes šio skyriaus dalis reikalingas sumokėti išlaidų atlyginimo sumas. Per įgyvendinimo reglamente nurodytą laiką padavus pareiškimą, taip nustatyta suma gali būti peržiūrėta Negaliojimo skyriaus arba Apeliacinės tarybos sprendimu.

71 straipsnis

Išlaidų dydį nustatančių sprendimų vykdymas

1. Bet kurį galutinį išlaidų dydį nustatantį Tarnybos sprendimą privaloma vykdyti.

2. Vykdymas valstybės narės teritorijoje turi būti atliekamas pagal joje galiojančias civilinio proceso taisykles. Vykdymo sprendimas papildomas sprendimu dėl jo įsigaliojimo nereikalaujant jokių kitų formalumų, išskyrus priimto sprendimo autentiškumo patvirtinimą nacionalinėje įstaigoje, kurią tam tikslui paskiria ir apie tai Tarnybai bei Teisingumo Teismui praneša kiekvienos valstybės narės Vyriausybė.

3. Pagal suinteresuotosios šalies paduotą pareiškimą atlikus šiuos formalumus, pastaroji gali pradėti juos vykdyti nacionalinės teisės nustatyta tvarka, tiesiogiai perduodama šį klausimą kompetentingai valdžios institucijai.

4. Vykdymas gali būti sustabdytas tiktai Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau tokios valstybės narės teismams teismingi skundai dėl neteisėto sprendimų vykdymo.

3 skirsnis

Visuomenės ir valstybės narės viešosios valdžios institucijų informavimas

72 straipsnis

Bendrijos dizainų registras

Tarnyba tvarko Registrą, kuris yra žinomas kaip Bendrijos dizainų registras, ir nurodo jame tą informaciją, kurią įregistruoti numato šis arba įgyvendinimo reglamentas. Visuomenė gali susipažinti su Registre esančia medžiaga, išskyrus 50 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus.

73 straipsnis

Periodiniai leidiniai

1. Tarnyba periodiškai leidžia Bendrijos dizainų biuletenį, kuriame skelbia visuomenei susipažinti pateikiamus Registro įrašus bei kitą šiuo arba įgyvendinimo reglamentu numatytą skelbti informaciją.

2. Tarnybos oficialiajame leidinyje skelbiami pranešimai bei Tarnybos pirmininko duota bendro pobūdžio informacija, be to, šiam reglamentui arba jo įgyvendinimui svarbi informacija.

74 straipsnis

Susipažinimas su bylomis

1. Be pareiškėjo ar registruotojo Bendrijos dizaino teisių savininko leidimo negalima leisti susipažinti su nepaskelbtų registruotųjų Bendrijos dizainų bylomis, su dizainų, kurių paskelbimas yra atidėtas pagal 50 straipsnio nuostatas, bylomis, taip pat su dizainų, kuriems galioja toks paskelbimo atidėjimas, bet kurių buvo atsisakyta prieš pasibaigiant ar pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, bylomis.

2. Bet kuris teisėtą interesą galintis įrodyti asmuo ir be pareiškėjo ar registruotojo Bendrijos dizaino teisių savininko sutikimo gali susipažinti su bylomis iki dizaino paskelbimo arba po šio straipsnio 1 dalyje paminėto atsisakymo nuo jo.

Visų pirma ši nuostata galioja, jei suinteresuotasis asmuo įrodo, kad pareiškėjas ar registruotojo Bendrijos dizaino teisių savininkas ėmėsi veiksmų, siekdamas panaudoti prieš jį registruotojo Bendrijos dizaino suteikiamas teises.

3. Su byla galima susipažinti padavus prašymą po registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo.

4. Tačiau, jeigu su bylomis susipažįstama šio straipsnio 2 arba 3 dalyse nurodytomis sąlygomis, vadovaujantis įgyvendinimo reglamentu, galima neleisti susipažinti su tam tikrais jose esančiais dokumentais.

75 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

Jeigu šiame reglamente arba nacionaliniuose įstatymuose nenurodyta kitaip, Tarnyba ir valstybių narių teismai arba valdžios institucijos paprašyti padeda vieni kitiems, suteikdami informaciją arba leisdami susipažinti su bylomis.

Jeigu Tarnyba leidžia susipažinti su bylomis teismams, prokuratūros institucijoms arba centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms, 74 straipsnyje pateikti reikalavimai netaikomi.

76 straipsnis

Apsikeitimas leidiniais

1. Tarnyba ir valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos paprašytos nemokamai siunčia viena kitai naudotis savo reikmėms skirtą vieną arba daugiau atitinkamų savo leidinių egzempliorių.

2. Tarnyba gali sudaryti sutartis dėl apsikeitimo arba aprūpinimo leidiniais.

4 skirsnis

Atstovavimas

77 straipsnis

Bendrieji atstovavimo principai

1. Vadovaujantis šio straipsnio 2 dalies nuostatomis, niekas neverčiamas būti atstovaujamas Tarnyboje.

2. Nepažeidžiant 3 dalies antrosios pastraipos nuostatų, fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Bendrijoje neturi savo gyvenamosios arba pagrindinio verslo vietos arba tikros ir veikiančios pramonės ar prekybos įmonės, pagal 78 straipsnio 1 dalies reikalavimus, atliekant Tarnyboje visus šiuo reglamentu nurodytus veiksmus, išskyrus registruotojo Bendrijos dizaino paraiškos padavimą, turi būti atstovaujami; įgyvendinimo reglamente gali būti numatytos ir kitokios išimtys.

3. Fiziniams arba juridiniams asmenims, turintiems Bendrijoje savo gyvenamąją arba pagrindinio verslo vietą arba tikrą ir veikiančią pramonės ar prekybos įmonę, Tarnyboje gali atstovauti jų darbuotojas, kuris privalo pristatyti prie bylos pridėti skirtą pasirašytą įgaliojimą, apie kurį smulkesnė informacija pateikta įgyvendinimo reglamente.

Juridinio asmens darbuotojas, kuriam taikomos šios dalies nuostatos, gali atstovauti ir kitiems juridiniams asmenims, palaikantiems ekonominius ryšius su pirmuoju juridiniu asmeniu, net jeigu tie kiti juridiniai asmenys neturi Bendrijoje nei savo gyvenamosios ar pagrindinio verslo vietos, nei tikros ir veikiančios pramonės ar prekybos įmonės.

78 straipsnis

Profesionalūs atstovai

1. Atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims pagal šio reglamento nuostatas vykstant nagrinėjimams Tarnyboje gali tiktai:

a) bet kurie savo verslą Bendrijoje turintys praktikuojantys teisininkai, kurių kvalifikacija pripažįstama vienoje iš valstybių narių. Jie gali atstovauti tokiu lygiu, kokiu jie turi teisę tokioje valstybėje būti atstovu pramoninės nuosavybės klausimais; arba

b) profesionalūs atstovai, kurių pavardės yra Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 89 straipsnio 1 dalies b punkte paminėtame Tarnybos sudarytame profesionalių atstovų sąraše; arba

c) asmenys, kurių pavardės yra šio straipsnio 4 dalyje paminėtame profesionalių atstovų dizaino klausimais ypatingajame sąraše.

2. Šio straipsnio 1 dalies c punkte minėti asmenys turi vien tik teisę atstovauti tretiesiems asmenims nagrinėjant su dizaino klausimais susijusias bylas Tarnyboje.

3. Įgyvendinimo reglamentas nustato, ar ir kokiomis sąlygomis atstovai turi paduoti Tarnybai prie bylos pridėti skirtą pasirašytą įgaliojimą.

4. Į profesionalių atstovų dizaino klausimais ypatingąjį sąrašą gali būti įtrauktas bet kuris čia pateiktus reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo:

a) esantis vienos iš valstybės narės piliečiu;

b) turintis Bendrijoje savo verslo ar darbo vietą;

c) turintis teisę atstovauti fizinius arba juridinius asmenis dizaino klausimais tos valstybės narės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje arba Beneliukso dizaino tarnyboje. Jeigu toje valstybėje šios teisės turėjimas nėra sąlygojamas reikalavimu turėti specialią profesinę kvalifikaciją, pareiškusieji norą būti įtrauktais į sąrašą turi būti ne mažiau kaip penkerius metus nuolat užsiėmę dizaino klausimais, nagrinėjant bylas tos valstybės narės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje. Tačiau tiems asmenims, kurių profesinis pasirengimas atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims dizaino klausimais centrinėje vienos iš valstybių narių pramoninės nuosavybės tarnyboje yra oficialiai pripažįstamas tokios valstybės taisyklėmis, profesinės darbo patirties reikalavimas netaikomas.

5. Į šio straipsnio 4 dalyje paminėtą sąrašą įtraukiama padavus prašymą, kartu pateikus tos valstybės narės centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos išduotą pažymėjimą, kuriame turi būti nurodyta, kad yra įvykdytos toje dalyje nurodytos sąlygos.

6. Tarnybos pirmininkas gali leisti taikyti šias išimtis:

a) esant ypatingoms aplinkybėms, jis gali leisti nesilaikyti šio straipsnio 4 dalies a punkto reikalavimų;

b) jis gali leisti nesilaikyti šio straipsnio 4 dalies c punkto antrojo sakinio reikalavimų, jeigu pareiškėjas pateikia įrodymų, jog jis įgijo reikalaujamą kvalifikaciją kitu būdu.

7. Sąlygos, kurioms esant asmuo gali būti išbrauktas iš profesionalių atstovų sąrašo, nurodytos įgyvendinimo reglamente.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

TEISINIŲ VEIKSMŲ SU BENDRIJOS DIZAINAIS JURISDIKCIJA IR PROCEDŪRA

1 skirsnis

Jurisdikcija ir vykdymas

79 straipsnis

Konvencijos dėl jurisdikcijos ir vykdymo taikymas

1. Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, bylose dėl Bendrijos dizainų bei dėl registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų, taip pat bylose dėl veiksmų, remiantis Bendrijos dizainų ir nacionalinių dizainų vienalaike apsauga, taikoma 1968 m. rugsėjo 27 d. Briuselyje pasirašyta Konvencija dėl teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose jurisdikcijos ir vykdymo [7] (toliau – Konvencija dėl jurisdikcijos ir vykdymo).

2. Kiekvienoje valstybėje narėje taikomos tik tokio Konvencijos dėl jurisdikcijos ir vykdymo teksto, kuris bet kuriuo konkrečiu laiku galioja tai valstybei narei, nuostatos, kurių galiojimas numatytas šio straipsnio 1 dalyje.

3. Nagrinėjant 85 straipsnyje nurodytų ieškinių bei pretenzijų pagrindu iškeltas bylas:

a) netaikomi Konvencijos dėl jurisdikcijos ir vykdymo 2 ir 4 straipsniai, 5 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalys, 16 straipsnio 4 dalis bei 24 straipsnis;

b) šios Konvencijos 17 ir 18 straipsniai taikomi, atsižvelgiant į šio reglamento 82 straipsnio 4 dalyje pateiktus apribojimus;

c) šios Konvencijos II dalies nuostatos, taikomos valstybėse narėse gyvenantiems asmenims, taip pat taikomos tokiems asmenims, kurie negyvena nė vienoje iš valstybių narių, tačiau turi joje verslo įmonę.

4. Konvencijos dėl jurisdikcijos ir vykdymo nuostatos netaikomos tai valstybei narei, kuriai ji dar neįsigaliojo. Iki konvencijos įsigaliojimo, tokioje valstybėje narėje nagrinėjant šio straipsnio 1 dalyje minėtas bylas vadovaujamasi bet kokiomis dvišalėmis ar daugiašalėmis konvencijomis, reglamentuojančiomis jos santykius su kita suinteresuota valstybe nare, o jeigu tokios konvencijos nėra – vadovaujantis jos nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais jurisdikciją, sprendimų pripažinimą ir vykdymą.

2 skirsnis

Ginčai dėl Bendrijos dizainų pažeidimo ir galiojimo

80 straipsnis

Bendrijos dizainų teismai

1. Valstybės narės savo teritorijoje paskiria kaip galima mažiau pirmosios ir antrosios instancijų nacionalinių teismų bei tribunolų (Bendrijos dizainų teismų), atliekančių šiuo reglamentu jiems numatytas funkcijas.

2. Ne vėliau kaip iki 2005 m. kovo 6 d. kiekviena valstybė narė perduoda Komisijai Bendrijos dizainų teismų sąrašą, kuriame nurodo jų pavadinimus bei teritorinį teismingumą.

3. Apie bet kokį po šio straipsnio 2 dalyje nurodyto sąrašo perdavimo įvykusį Bendrijos dizainų teismų skaičiaus, pavadinimo bei teritorinio teismingumo pasikeitimą valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai.

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją Komisija praneša valstybėms narėms ir paskelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5. Iki valstybė narė perduoda šio straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, visos 81 straipsnyje nurodytų ieškinių pagrindu iškeltos bylos, kurios pagal 82 straipsnį yra teismingos tos valstybės teismams, sprendžiamos tame konkrečios valstybės narės teisme, kuriam būtų ratione loci ir ratione materiae teismingos toje valstybėje nagrinėjamos nacionalinio dizaino teisės pagrindu iškeltos bylos.

81 straipsnis

Teisių pažeidimo ir galiojimo teismingumas

Bendrijos dizainų teismams yra išimtinai teismingos:

a) ieškiniai dėl teisių pažeidimo ir, jeigu tai leidžia nacionaliniai įstatymai, ieškiniai dėl teisių į Bendrijos dizainą pažeidimo grėsmės;

b) ieškiniai dėl Bendrijos dizaino pažeidimo nebuvimo paskelbimo, jeigu pateikti tokius ieškinius leidžia nacionaliniai įstatymai;

c) ieškiniai dėl neregistruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo negaliojančiu;

d) priešpriešiniai reikalavimai paskelbti Bendrijos dizainą negaliojančiu, kylantys iš a punkte minėtų ieškinių.

82 straipsnis

Tarptautinė jurisdikcija

1. Vadovaujantis šio reglamento nuostatomis, taip pat ir bet kuria pagal 79 straipsnį taikomos Konvencijos dėl jurisdikcijos ir vykdymo nuostata, 81 straipsnyje nurodytos bylos ir ieškiniai keliami tos valstybės narės, kurioje gyvena atsakovas, teismuose arba, jeigu jis negyvena nė vienoje valstybėje narėje, teismuose tos valstybės, kurioje jis turi verslo įmonę.

2. Jeigu atsakovas negyvena valstybėje narėje ir neturi joje verslo įmonės, tokios bylos keliamos valstybės narės, kurioje gyvena ieškovas, teismuose arba, jeigu jis negyvena nei vienoje valstybėje narėje, teismuose tos valstybės, kurioje jis turi verslo įmonę.

3. Jeigu nei atsakovas, nei ieškovas neturi tokios gyvenamosios vietos arba tokios verslo įmonės, tokios bylos nagrinėjamos valstybės narės, kurioje yra Tarnybos būstinė, teismuose.

4. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas:

a) jeigu šalys susitaria dėl kito Bendrijos dizainų teismo teismingumo, galioja Konvencijos dėl jurisdikcijos ir vykdymo17 straipsnis;

b) jeigu atsakovas atvyksta į kitą Bendrijos dizainų teismą, galioja tos konvencijos 18 straipsnis.

5. 81 straipsnio a ir d dalyse paminėtus ieškinius ir pretenzijas taip pat galima nagrinėti tos valstybės narės, kurioje buvo padarytas teisių pažeidimas arba kurioje buvo iškilusi teisių pažeidimo grėsmė, teismuose.

83 straipsnis

Teisių pažeidimo atvejų teismingumas

1. Bendrijos dizainų teismui, kurio teismingumas nustatomas pagal 82 straipsnio 1, 2, 3 arba 4 dalių nuostatas, yra teismingi bet kurios valstybės narės teritorijoje įvykę ar grėsę įvykti teisių pažeidimai.

2. Bendrijos dizainų teismui, kurio teismingumas nustatomas pagal 82 straipsnio 5 dalies nuostatas, yra teismingi tik toje valstybėje narėje, kurioje įsikūręs tas teismas, įvykę ar grėsę įvykti teisių pažeidimai.

84 straipsnis

Ieškinys arba priešpriešinis reikalavimas paskelbti Bendrijos dizainą negaliojančiu

1. Ieškinys arba priešpriešinis reikalavimas dėl negaliojimo paskelbimo gali būti paduodamas tik 25 straipsnyje nurodytais negaliojimo pagrindais.

2. 25 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodytais atvejais ieškinį arba priešpriešinį reikalavimą dėl negaliojimo paskelbimo gali pateikti tik tas asmuo, kuriam tų dalių nuostatos suteikia teisę tai padaryti.

3. Jeigu priešpriešinis reikalavimas dėl negaliojimo paskelbimo yra pareiškiamas dėl ieškinio, kurio šalimi Bendrijos dizaino teisių savininkas jau nėra, jam apie tai pranešama ir jis gali valstybės narės, kurioje yra bylą nagrinėjantis teismas, nacionalinio įstatymo numatytomis sąlygomis įsitraukti į bylą šalies teisėmis.

4. Bendrijos dizaino galiojimas negali būti ieškinio dėl pažeidimo nebuvimo paskelbimo dalykas.

85 straipsnis

Galiojimo prezumpcija – atsakovo argumentacija atsižvelgiant į bylos esmę

1. Nagrinėdami ieškinius dėl registruotojo Bendrijos dizaino teisių pažeidimo arba dėl teisių pažeidimo grėsmės, Bendrijos dizainų teismai Bendrijos dizainą laiko galiojančiu. Galiojimo klausimą galima ginčyti tik padavus priešpriešinį reikalavimą dėl negaliojimo paskelbimo. Pareiškimai dėl Bendrijos dizaino negaliojimo, paduoti ne priešpriešinio reikalavimo būdu, priimami tik atsakovui pareiškus, kad tą Bendrijos dizainą buvo galima paskelbti negaliojančiu dėl atsakovo turimų 25 straipsnio 1 dalies d punkte paminėtų ankstesnių nacionalinio dizaino teisių į jį.

2. Nagrinėdami ieškinius dėl neregistruotojo Bendrijos dizaino teisių pažeidimo arba dėl teisių pažeidimo grėsmės, Bendrijos dizainų teismai Bendrijos dizainą laiko galiojančiu, jeigu teisių savininkas pateikia 11 straipsnyje pateiktų sąlygų įvykdymo įrodymus ir nurodo jo Bendrijos dizaino individualias savybes. Tačiau atsakovas gali iškelti galiojimo klausimą teisminių ginčų metu arba paduodamas priešpriešinį reikalavimą dėl negaliojimo paskelbimo.

86 straipsnis

Sprendimai dėl negaliojimo

1. Kai, nagrinėjant bylą Bendrijos dizainų teisme, paduodamas priešpriešinis reikalavimas paskelbti Bendrijos dizainą negaliojančiu:

a) nustatęs, kad kuris nors 25 straipsnyje paminėtas pagrindas neleidžia išlaikyti Bendrijos dizaino, teismas skelbia Bendrijos dizainą negaliojančiu;

b) nustatęs, kad nė vienas iš 25 straipsnyje paminėtų pagrindų netrukdo išlaikyti Bendrijos dizaino, teismas atmeta priešpriešinį reikalavimą.

2. Bendrijos dizainų teismas, kuriam buvo paduotas priešpriešinis reikalavimas paskelbti registruotąjį Bendrijos dizainą negaliojančiu, praneša Tarnybai priešpriešinio reikalavimo padavimo datą. Tarnyba tai pažymi Registre, padarydama atitinkamą įrašą.

3. Bendrijos dizainų teismas, kuris nagrinėja priešpriešinį reikalavimą paskelbti registruotąjį Bendrijos dizainą negaliojančiu, gavęs registruotojo Bendrijos dizaino teisių savininko pareiškimą ir išklausęs kitas šalis, gali sustabdyti bylos nagrinėjimą ir paprašyti atsakovą per teismo nurodytą laikotarpį paduoti Tarnybai paraišką dėl negaliojimo paskelbimo. Per nurodytą laiką nepadavus paraiškos, bylos nagrinėjimas tęsiamas. Priešpriešinis reikalavimas laikomas atsiimtu. Galioja 91 straipsnio 3 dalies nuostatos.

4. Bendrijos dizainų teismo sprendimui dėl priešpriešinio reikalavimo paskelbti registruotąjį Bendrijos dizainą negaliojančiu tapus galutiniam, sprendimo kopiją reikia pristatyti Tarnybai. Bet kuri šalis gali paprašyti pateikti informaciją apie tokį pristatymą. Tarnyba pagal įgyvendinimo reglamento nuostatas padaro įrašą Registre apie sprendimą.

5. Priešpriešinio reikalavimo paskelbti registruotąjį Bendrijos dizainą negaliojančiu teikti negalima, jeigu Tarnyba jau išnagrinėjo tuo pačiu pagrindu, dėl to paties dalyko ir dalyvaujant toms pačioms šalims paduotą paraišką ir jos priimtas sprendimas jau tapo galutinis.

87 straipsnis

Sprendimų dėl negaliojimo pasekmės

Tapęs galutiniu, Bendrijos dizainų teismo sprendimas, kuriuo Bendrijos dizainas paskelbiamas negaliojančiu, visose valstybėse narėse sukelia 26 straipsnyje nurodytas pasekmes.

88 straipsnis

Taikytina teisė

1. Bendrijos dizainų teismai taiko šio reglamento nuostatas.

2. Visiems klausimams, kurių nereglamentuoja šis reglamentas, Bendrijos dizainų teismai taiko savo nacionalinę, įskaitant tarptautinę privatinę, teisę.

3. Jeigu šiame reglamente nenumatyta kitokia tvarka, Bendrijos dizainų teismas taiko proceso teisės normas, reglamentuojančias tokios pat rūšies teisinius veiksmus, susijusius su valstybės narės, kurioje jis yra, nacionalinėmis dizaino teisėmis.

89 straipsnis

Sankcijos už teisių pažeidimą

1. Jeigu, nagrinėdamas ieškinį dėl teisių pažeidimo arba dėl teisių pažeidimo grėsmės, Bendrijos dizainų teismas nustato, kad atsakovas pažeidė Bendrijos dizaino teises arba sukėlė jų pažeidimo grėsmę, jis, išskyrus atvejus, kada yra ypatingos priežastys nuspręsti kitaip, priima nutarimą taikyti tokias priemones:

a) uždrausti atsakovui tęsti Bendrijos dizainą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus;

b) konfiskuoti teises pažeidžiančius gaminius;

c) konfiskuoti medžiagas ir priemones, kurios dažniausia naudojamos teises pažeidžiantiems gaminiams gaminti, jeigu jų savininkas žinojo jų naudojimo pasekmes arba jeigu, esant tokioms aplinkybėms, tokios pasekmės būtų buvusios akivaizdžios;

d) atsižvelgiant į esamas aplinkybes, bet kokias kitas atitinkamas sankcijas, numatytas valstybės narės, kurioje buvo padaryti teisių pažeidimo veiksmai arba buvo iškilusi tokių veiksmų grėsmė, įstatymai, įskaitant ir jos tarptautinės privatinės teisės normas.

2. Bendrijos dizainų teismas imasi savo nacionaliniuose teisės aktuose numatytų priemonių, kurios užtikrina šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sankcijų vykdymą.

90 straipsnis

Laikinosios priemonės, įskaitant ir apsaugos priemones

1. Valstybių narių teismams, įskaitant ir Bendrijos dizainų teismus, galima paduoti prašymą pritaikyti Bendrijos dizainui tokias laikinas priemones, įskaitant ir apsaugos priemones, kokias tos valstybės įstatymai leidžia taikyti nacionalinio dizaino teisėms, net jeigu šiuo reglamentu nustatyta, kad šis klausimas yra teismingas kitos valstybės narės Bendrijos dizainų teismui.

2. Nagrinėjant bylas dėl laikinųjų priemonių, įskaitant ir apsaugos priemones, atsakovo ne priešpriešinio reikalavimo dėl Bendrijos dizaino negaliojimo būdu paduoti prašymai yra priimami. Tačiau mutatis mutandis taikoma 85 straipsnio 2 dalis.

3. Bendrijos dizainų teismas, kurio teismingumas pagrįstas 82 straipsnio 1, 2, 3 arba 4 dalių nuostatomis, turi jurisdikciją pritaikyti laikinas priemones, įskaitant ir apsaugos priemones, kurios, laikantis bet kurių Konvencijos dėl jurisdikcijos ir galiojimo III antraštinėje dalyje nurodytų pripažinimui ir vykdymui keliamų būtinųjų procedūros reikalavimų, yra taikomos bet kurios valstybės narės teritorijoje. Joks kitas teismas tokio teismingumo neturi.

91 straipsnis

Ypatingos susijusių bylų nagrinėjimo taisyklės

1. Bendrijos dizainų teismas, nagrinėjantis 81 straipsnyje nurodytą ieškinį, išskyrus ieškinį dėl paskelbimo apie teisių pažeidimo nebuvimą, nesant ypatingų priežasčių tęsti jo nagrinėjimą, išklausęs šalis, savo iniciatyva arba vienos šalies prašymu, išklausęs kitas šalis, gali sustabdyti ieškinio nagrinėjimą, jeigu kitame Bendrijos dizainų teisme priešpriešinio reikalavimo pagrindu jau yra iškeltas Bendrijos dizaino galiojimo klausimas, kai Tarnybai jau yra paduotas pareiškimas dėl negaliojimo paskelbimo.

2. Tarnyba, nagrinėdama pareiškimą dėl registruotojo Bendrijos paskelbimo negaliojančiu, nesant ypatingų priežasčių tęsti nagrinėjimą, išklausiusi šalis, savo iniciatyva arba vienos šalies prašymu, išklausiusi kitas šalis, gali sustabdyti pareiškimo nagrinėjimą, jeigu Bendrijos dizaino teisme priešpriešinio reikalavimo pagrindu jau yra iškeltas to registruotojo Bendrijos dizaino galiojimo klausimas. Tačiau vienos iš Bendrijos dizainų teisme nagrinėjamoje byloje dalyvaujančių šalių prašymu teismas, išklausęs kitas šiame nagrinėjime dalyvaujančias šalis, gali nagrinėjimą sustabdyti. Tokiu atveju Tarnyba toliau nagrinėja joje likusias neišspręstas bylas.

3. Jeigu Bendrijos dizainų teismas sustabdo bylos nagrinėjimą, jis gali nurodyti sustabdymo laikotarpiu pritaikyti laikinas priemones, įskaitant ir apsaugos priemones.

92 straipsnis

Antrosios instancijos Bendrijos dizainų teismų jurisdikcija – tolesni apeliaciniai skundai

1. Antrosios instancijos Bendrijos dizainų teismams paduodami apeliaciniai skundai dėl 81 straipsnyje nurodytų ieškinių ir pretenzijų nagrinėjimo pirmosios instancijos Bendrijos dizaino teismuose.

2. Apeliacinių skundų padavimo antrosios instancijos Bendrijos dizainų teismui sąlygas nustato valstybės narės, kurioje tas teismas įsikūręs, nacionaliniai įstatymai.

3. Antrosios instancijos Bendrijos dizainų teismų priimtiems sprendimams taikomos tolimesnes apeliacijas reglamentuojančios nacionalinės taisyklės.

3 skirsnis

Kiti ginčai dėl Bendrijos dizainų

93 straipsnis

Papildomos Bendrijos dizainų teismais nesančių nacionalinių teismų teismingumo nuostatos

1. Valstybėje narėje, kurios teismai turi teismingumą 79 straipsnio 1 arba 4 dalyse nurodytomis sąlygomis, tiems teismams yra teismingi kiti nei 81 straipsnyje nurodyti Bendrijos dizainų ieškiniai, kuriuos spręsti jie būtų teismingi pagal ratione loci ir ratione materiae, jeigu tai būtų ieškiniai dėl toje valstybėje registruotų nacionalinių dizainų.

2. Ieškinius dėl Bendrijos dizainų, išskyrus 81 straipsnyje nurodytus ieškinius, kurie pagal 79 straipsnio 1 ir 4 dalis ir pagal šio straipsnio 1 dalį nėra teismingi jokiam teismui, gali nagrinėti tos valstybės narės, kurioje yra Tarnybos būstinė, teismai.

94 straipsnis

Nacionalinio teismo pareiga

Nacionalinis teismas, nagrinėjantis ieškinį dėl Bendrijos dizaino, išskyrus 81 straipsnyje paminėtus ieškinius, traktuoja dizainą kaip galiojantį. Tačiau mutatis mutandis taikomos 85 straipsnio 2 dalies ir 90 straipsnio 2 dalies nuostatos.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ GALIOJIMAS

95 straipsnis

Kartu nagrinėjami ieškiniai dėl Bendrijos ir nacionalinių dizainų teisių

1. Jeigu skirtingų valstybių narių teismuose tuo pačiu pagrindu ir tarp tų pačių šalių yra pateikti ieškiniai dėl teisių pažeidimo ar jo grėsmės, viename iš kurių yra pateiktas ieškinys dėl Bendrijos dizaino, o kitame – dėl vienalaikę apsaugą teikiančio nacionalinio dizaino, teismas, tačiau ne tas, į kurį buvo kreiptasi pirmiausia, pats atsisako teismingumo pastarojo naudai. Teismas, iš kurio reikalaujama atsisakyti teismingumo, gali sustabdyti savo nagrinėjamas bylas, jeigu kito teismo teismingumas yra ginčijamas.

2. Bendrijos dizainų teismas, nagrinėjantis ieškinį dėl teisių į Bendrijos dizaino pažeidimo arba dėl jo grėsmės, atmeta ieškinį, jeigu galutinis sprendimas dėl bylos esmės buvo priimtas tuo pačiu pagrindu ir dalyvaujant toms pačioms šalims, tuo pagrindu, kad teisė į dizainą teikia vienalaikę apsaugą.

3. Teismas, nagrinėjantis ieškinį dėl teisių į nacionalinio dizaino pažeidimo arba dėl jo grėsmės, atmeta ieškinį, jeigu galutinis sprendimas dėl bylos esmės buvo priimtas tuo pačiu pagrindu ir dalyvaujant toms pačioms šalims, tuo pagrindu, kad teisė į Bendrijos dizainą teikia vienalaikę apsaugą.

4. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatos netaikomos laikinoms priemonėms, įskaitant ir apsaugos priemones.

96 straipsnis

Santykis su kitomis nacionaliniuose įstatymuose numatytomis apsaugos formomis

1. Šio reglamento nuostatos nepažeidžia jokių Bendrijos arba atitinkamos valstybės narės teisės normų, reglamentuojančių neregistruotuosius dizainus, prekių ženklus ar kitus skiriamuosius ženklus, patentus ir naudinguosius modelius, šriftus, civilinę atsakomybę ir nesąžiningą konkurenciją.

2. Dizainas, kurį saugo Bendrijos dizainas, nuo to dizaino sukūrimo arba bet kokio jo pavidalo užfiksavimo dienos taip pat saugomas pagal valstybių narių autorių teisę. Kiekviena valstybė narė nustato apsaugos apimtį ir jos taikymo sąlygas, taip pat originalumo laipsnį, kuris reikalingas norint turėti apsaugą.

XI ANTRAŠTINĖ DALIS

PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL TARNYBOS VEIKLOS

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

97 straipsnis

Bendroji nuostata

Jeigu šioje dalyje nenumatyta kitaip, Tarnyba, įgyvendindama šiame reglamente numatytas užduotis, laikosi reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo XII antraštinės dalies nuostatų.

98 straipsnis

Procedūrų kalba

1. Paraiška dėl registruotojo Bendrijos dizaino paduodama viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų.

2. Pareiškėjas turi nurodyti antrąją oficialiąją Tarnybos kalbą, kurią jis sutinka naudoti procedūrų Tarnyboje metu.

Jeigu paraiška buvo paduota kalba, kuri nėra viena iš oficialiųjų Tarnybos kalbų, Tarnyba imasi priemonių, kad būtų atliktas vertimas į pareiškėjo nurodytą kalbą.

3. Jeigu registruotojo Bendrijos dizaino pareiškėjas yra vienintelė Tarnyboje atliekamų procedūrų šalis, nagrinėjimas vyksta ta kalba, kuria buvo paduota paraiška. Jeigu paraiška buvo paduota kalba, kuri nėra viena iš Tarnybos kalbų, Tarnyba pranešimus pareiškėjui raštu gali siųsti antrąja pareiškėjo paraiškoje nurodyta kalba.

4. Procedūros dėl Bendrijos dizaino negaliojimo vyksta ta kalba, kuria buvo paduota registruotojo Bendrijos dizaino paraiška, jeigu ta kalba yra viena iš Tarnybos kalbų. Jeigu paraiška buvo paduota kalba, kuri nėra viena iš Tarnybos kalbų, procedūros vyksta antrąja paraiškoje nurodyta kalba.

Paraiška dėl negaliojimo paskelbimo teikiama ta kalba, kuria vyksta procedūra.

Tais atvejais, kai kalba, kuria vyksta procedūros, nėra kalba, kuria buvo paduota registruotojo Bendrijos dizaino paraiška, Bendrijos dizaino teisių savininkas savo pastabas gali pateikti paraiškoje vartota kalba. Tarnyba imasi priemonių, kad tos pastabos būtų išverstos į kalbą, kuria vyksta procedūros.

Įgyvendinimo reglamente gali būti numatyta, kad, išskyrus sudėtingų bylų atvejais Tarnybos taikomas išimtis, su tokiu vertimu susijusios Tarnybos išlaidos negali viršyti sumų, kurios procedūrų kategorijai bus nustatytos atsižvelgiant į vidutinę Tarnyboje gaunamų paraiškų apimtį. Tą sumą viršijančias išlaidas pagal 70 straipsnio nuostatas galima nurodyti padengti pralaimėjusiajai šaliai.

5. Procedūrų dėl negaliojimo paskelbimo šalys gali susitarti dėl to, kad procedūros vyktų kita oficialiąja Bendrijos kalba.

99 straipsnis

Paskelbimas ir įrašymas į Registrą

1. Visa informacija, kurią skelbti numato šis arba įgyvendinimo reglamentas, skelbiama visomis oficialiosiomis Bendrijos kalbomis.

2. Visi įrašai Bendrijos dizainų registre daromi visomis oficialiosiomis Bendrijos kalbomis.

3. Iškilus abejonių, autentišku laikomas Tarnyboje, kurioje buvo paduota paraiška dėl registruotojo Bendrijos dizaino, vartojama kalba parengtas tekstas. Jeigu paraiška buvo paduota viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų, kuri nėra viena iš Tarnyboje vartojamų kalbų, autentišku laikomas antrąja pareiškėjo nurodyta kalba parašytas tekstas.

100 straipsnis

Papildomi pirmininko įgaliojimai

Be reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo 119 straipsnyje Tarnybos pirmininkui suteiktų įgaliojimų, pirmininkas taip pat gali teikti Komisijai pasiūlymus dėl šio reglamento, įgyvendinimo reglamento, mokesčių reglamento ir kitų taisyklių pakeitimų, susijusių su registruotaisiais Bendrijos dizainais. Šiuos pasiūlymus jis teikia pasikonsultavęs su Administracine valdyba, o pasiūlymus dėl mokesčių reglamento pakeitimų – pasikonsultavęs su Biudžeto komitetu.

101 straipsnis

Administracinės valdybos papildomi įgaliojimai

Be reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo 121 straipsnyje et seq ir kitomis šio reglamento nuostatomis Administracinei valdybai suteiktų įgaliojimų, Administracinė valdyba:

a) nustato 111 straipsnio 2 dalyje minėtą paraiškų dėl registruotųjų Bendrijos dizainų pirmojo padavimo datą;

b) dalyvauja konsultacijose prieš priimdama nurodymus dėl formaliųjų reikalavimų įvykdymo ekspertizės, atsisakymo registruoti pagrindų ekspertizės ir Tarnyboje nagrinėjamų bylų dėl negaliojimo, taip pat kitais šiame reglamente numatytais atvejais.

2 skirsnis

Procedūros

102 straipsnis

Kompetencija

Priimti sprendimus dėl šiame Reglamente nurodytų procedūrų yra kompetentingi:

a) ekspertai;

b) Prekių ženklų ir dizainų administravimo ir juridinis skyrius;

c) negaliojimo skyriai;

d) apeliacinės tarybos.

103 straipsnis

Ekspertai

Ekspertas Tarnybos vardu priima sprendimus dėl registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų.

104 straipsnis

Prekių ženklų ir dizainų administracija ir Juridinis skyrius

1. Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 128 straipsnyje paminėta Prekių ženklų administravimo ir juridinis skyrius pervadinamas į Prekių ženklų ir dizainų administravimo ir juridinį skyrių.

2. Be reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo suteiktų įgaliojimų, jis yra atsakingas už tuos šiuo reglamentu numatytus sprendimus, kuriuos priimti nėra kompetentingi ekspertai arba Negaliojimo skyrius. Jis taip pat priima sprendimus dėl įrašų į Registrą.

105 straipsnis

Negaliojimo skyriai

1. Negaliojimo skyrius atsakingas už sprendimus, kurie priimami pagal pareiškimus dėl registruotųjų Bendrijos dizainų pripažinimo negaliojančiais.

2. Negaliojimo skyriuje yra trys nariai. Bent vienas iš šių narių turi turėti teisininko kvalifikaciją.

106 straipsnis

Apeliacinės tarybos

Be reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo 131 straipsnyje suteiktų įgaliojimų, pagal tą reglamentą įsteigtos apeliacinės tarybos taip pat atsakingos už sprendimus, priimamus dėl ekspertų, negaliojimo skyrių, Prekių ženklų ir dizainų administravimo ir juridinio skyriaus sprendimų dėl Bendrijos dizainų paduotų apeliacijų klausimais.

XII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

107 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas

1. Šio reglamento įgyvendinimo taisyklės pateiktos įgyvendinimo reglamente.

2. Be šiame reglamente jau minėtų mokesčių, vadovaujantis įgyvendinimo ir mokesčių reglamentuose pateiktomis išsamiomis taisyklėmis, taip pat imami tokie mokesčiai:

a) mokestis už pavėluotai sumokėtą registracijos mokestį;

b) mokestis už pavėluotai sumokėtą paskelbimo mokestį;

c) mokestis už pavėluotai sumokėtą paskelbimo atidėjimo mokestį;

d) mokestis už pavėluotai sumokėtą sudėtinės paraiškos padavimo mokestį;

e) mokestis už registracijos pažymėjimo nuorašo išdavimą;

f) mokestis už teisių į registruotąjį Bendrijos dizainą perdavimo registraciją;

g) mokestis už registruotojo Bendrijos dizaino licencijos ar kitos teisės į tą dizainą registraciją;

h) mokestis už licencijos ar kitos teisės registracijos pripažinimą negaliojančia;

i) mokestis už Registro išrašo išdavimą;

j) mokestis už susipažinimą su byla;

k) mokestis už byloje esančių dokumentų nuorašų išdavimą;

l) mokestis už byloje esančios informacijos perdavimą;

m) mokestis už sprendimo dėl procedūros išlaidų atlyginimo peržiūrėjimą;

n) mokestis už patvirtintų paraiškos nuorašų išdavimą.

3. Įgyvendinimo reglamento ir mokesčių reglamento priėmimo ir keitimo tvarka pateikta 109 straipsnio 2 dalyje.

108 straipsnis

Apeliacinių tarybų darbo tvarkos taisyklės

Apeliacinių tarybų darbo tvarkos taisyklės taikomos pagal šio reglamento nuostatas tose tarybose vykdomose procedūrose, nepažeidžiant jokių būtinųjų pakeitimų ar papildomų nuostatų, priimtų pagal 109 straipsnio 2 dalies nuostatas.

109 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda Komitetas.

2. Ten, kur pateikta nuoroda į šią straipsnio dalį, galioja Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsnių nuostatos.

Nustatoma, kad Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje minėtasis laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas pats priima savo darbo tvarkos taisykles.

110 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

1. Iki įsigalioja Komisijos pasiūlymo pagrindu priimti šio reglamento pakeitimai, kaip Bendrijos dizainas nėra saugomas sudėtinio gaminio sudedamąja dalimi esantis dizainas, pagal 19 straipsnio 1 dalies nuostatas naudojamas taisant tą sudėtinį gaminį, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje paminėtas Komisijos pasiūlymas pateikiamas kartu su visais pakeitimais, kuriuos Komisija pasiūlo padaryti tuo pačiu klausimu pagal Direktyvos 98/71/EB 18 straipsnio nuostatas, bei atsižvelgiant į tuos pakeitimus.

111 straipsnis

Įsigaliojimas

1. Šis reglamentas įsigalioja šešiasdešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

2. Paraiškas dėl registruotųjų Bendrijos dizainų galima paduoti Tarnybai nuo Tarnybos pirmininko pasiūlymu Administracinės tarybos nustatytos datos.

3. Per tris mėnesius iki šio straipsnio 2 dalyje nurodytas datos paduotos paraiškos dėl registruotųjų Bendrijos dizainų laikomos paduotomis tą datą.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gruodžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Aelvoet

[1] OL C 29, 1994 1 31, p. 20 ir OL C 248, 2000 8 29, p. 3.

[2] OL C 67, 2001 3 1, p. 318.

[3] OL C 110, 1995 5 2 ir OL C 75, 2000 3 15, p. 35.

[4] OL L 289, 1998 10 28, p. 28.

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[6] OL L 11, 1994 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3288/94 (OL L 349, 1994 12 31, p. 83).

[7] OL L 299, 1972 12 31, p. 32. Konvencija su pakeitimais, padarytais Konvencija dėl į Europos Bendrijas stojančių valstybių prisijungimo prie šios konvencijos.

--------------------------------------------------