32002L0089Oficialusis leidinys L 355 , 30/12/2002 p. 0045 - 0060


Tarybos direktyva 2002/89/EB

2002 m. lapkričio 28 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi:

(1) 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje [4] nustato Bendrijos augalų sveikatos sistemą, apibūdindama fitosanitarines sąlygas, tvarką ir formalumus, taikomus į Bendriją įvežamiems ar joje vežamiems augalams ir augaliniams produktams.

(2) Atsižvelgiant į procedūras ir formalumus, taikomus į Bendriją įvežamiems augalams ir augaliniams produktams, turi būti pateikti tam tikri paaiškinimai, o tam tikrose srityse turi būti pateiktos išsamesnės nuostatos.

(3) Fitosanitarinės procedūros ir formalumai turi būti atlikti iki muitinės formalumų atlikimo. Kadangi augalų ar augalinių produktų siuntų fitosanitarinės procedūros ir formalumai nebūtinai atliekami toje valstybėje narėje, kurioje atliekami muitinės formalumai, turi būti nustatyta atsakingų oficialių institucijų ir muitinių bendradarbiavimo bei keitimosi informacija sistema.

(4) Kad sustiprintų apsaugą nuo augalams ar augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją, valstybės narės turėtų sustiprinti reikiamus patikrinimus. Šie patikrinimai turi būti veiksmingi ir jų vykdymas suderintas visoje Bendrijoje.

(5) Mokesčiai už tokius patikrinimus turi būti pagrįsti skaidriais išlaidų apskaičiavimais ir kuo geriau suderinti visose valstybėse narėse.

(6) Atsižvelgiant į pasikeitimus ir patirtį, reikia papildyti, patikslinti ar iš dalies pakeisti kai kurias kitas Direktyvos 2000/29/EB nuostatas.

(7) Įgyvendinus vidaus rinkos reikalavimus, Maisto ir žemės ūkio organizacijos Tarptautinėje augalų apsaugos konvencijoje (TAAK) nustatyti fitosanitariniai sertifikatai nebenaudojami Bendrijoje parduodant augalus ar augalinius produktus. Tačiau yra svarbu išlaikyti standartizuotus sertifikatus, kuriuos valstybės narės išduoda vadovaudamosi TAAK.

(8) Kai kurioms "vienos bendros institucijos" kiekvienoje valstybėje narėje funkcijoms, susijusioms su veiklos koordinavimu ir ryšiais praktiškai įgyvendinant Bendrijos augalų sveikatos sistemą, vykdyti būtinos specialios mokslinės ar techninės žinios. Todėl būtina sudaryti galimybes perduoti konkrečias užduotis kitai tarnybai.

(9) Kai kurios Komisijos atliekamo Direktyvos 2000/29/EB priedų keitimo ir sprendimų dėl leidžiančių nukrypti nuostatų priėmimo tvarkos dabartinės nuostatos apima tam tikrus procedūrinius reikalavimus, kurie nebėra būtini ar pagrįsti. Taip pat būtina priedų pakeitimus aiškiau pagrįsti techniniais pateisinamaisiais dokumentais, atitinkančiais kenkėjų keliamą pavojų. Nepaprastųjų priemonių priėmimo tvarka nesuteikia galimybės tam tikrais atvejais greitai patvirtinti laikinas priemones, atitinkančias padėties kritiškumo lygį. Todėl atitinkamai turi būti pakeistos šių trijų procedūrų nuostatos.

(10) Atsižvelgiant į dėl naujos praktikos ir patirties besiplečiančią augalų sveikatos veiklą, turi būti išplėstas augalų sveikatos patikrinimų, kuriuos vadovaudamasi savo įgaliojimais gali organizuoti Komisija, sąrašas.

(11) Reikia patikslinti kai kuriuos Bendrijos fitosanitarinės paramos grąžinimo tvarkos aspektus.

(12) Nuo 1993 m. birželio 1 d. kai kurios Direktyvos 2000/29/EB nuostatos (3 straipsnio 7 dalies pirma, antra ir ketvirta pastraipos), taip pat 7, 8 ir 9 straipsniai buvo pakeisti, ir nuo to laiko tos nuostatos yra nebereikalingos. Todėl jos turi būti išbrauktos.

(13) Pagal Susitarimo dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo, toliau SFP susitarimas, 4 straipsnį Bendrija, laikydamasi tam tikrų sąlygų, turi pripažinti kitų šio susitarimo šalių fitosanitarines priemones lygiavertėmis. Šio pripažinimo tvarka augalų sveikatos srityje turėtų būti patikslinta Direktyvoje 2000/29/EB.

(14) Pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [5], turi būti patvirtintos priemonės, būtinos Direktyvai 2000/29/EB įgyvendinti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2000/29/EB iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies antroji pastraipa papildoma šiuo punktu:

"d) "Fitosanitarinio sertifikato"; ir "fitosanitarinio reeksporto sertifikato"; pavyzdžius ar jų elektroninius atitikmenis, kuriuos pagal Tarptautinę augalų apsaugos konvenciją (TAAK) išduoda valstybės narės.";

b) 4 dalis pakeičiama taip:

"4) Valstybės narės užtikrina glaudų, greitą, betarpišką ir veiksmingą bendradarbiavimą tarpusavyje ir su Komisija dėl šioje direktyvoje nustatytų dalykų. Šiam tikslui kiekviena valstybė narė įsteigia ar paskiria vieną bendrą instituciją, kuri būtų atsakinga už bent su šiais dalykais susijusį koordinavimą ir ryšius. Pageidautina, kad šiam tikslui būtų paskirta oficiali augalų apsaugos organizacija, sukurta pagal TAAK reikalavimus.

Apie šią instituciją ir apie bet kokius vėlesnius pakeitimus pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ši viena bendra institucija gali būti įgaliota perduoti kitai tarnybai koordinavimo ar ryšių užduotis, jei jos susiję su šioje direktyvoje nustatytais atskirais augalų apsaugos dalykais."

2. 2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a) a punktas iš dalies keičiamas taip:

i) pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"augalai – tai gyvi augalai ir nurodytos gyvos jų dalys, įskaitant sėklas;"

ii) antroji pastraipa iš dalies keičiama taip:

- po šeštosios įtraukos įterpiama tokia septintoji įtrauka:

- "— lapai, lapija,"

- septintoji įtrauka tampa aštuntąja įtrauka,

- pridedama tokia devinta įtrauka:

- "— gyvos žiedadulkės,"

- pridedama tokia dešimta įtrauka:

- "— įskiepiai, auginiai, ūgliai,"

- pridedama tokia vienuolikta įtrauka:

- "— bet kokios kitos augalų dalys, kurios gali būti nurodytos 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka";

b) e punktas pakeičiamas taip:

"e) ligų sukėlėjai – tai bet kuri augalo ar gyvūno rūšis, štamas ar biotipas arba patogeninis veiksmas, kenkiantis augalams ar augaliniams produktams;";

c) f punkto trečiojoje pastraipoje žodžiai "8 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "18 straipsnio 2 dalyje";

d) g punktas iš dalies keičiamas taip:

i) pirmosios pastraipos i punkte žodis "tarnyba (-os)" pakeičiamas žodžiu "organizacija (-os)";

ii) penktoji pastraipa pakeičiama taip:

"1 straipsnio 4 dalyje paminėta viena bendra institucija praneša Komisijai apie konkrečios valstybės narės atsakingas oficialias institucijas. Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms.";

e) h punkto trečiosios pastraipos antrajame sakinyje ir penktojoje pastraipoje žodžiai "raštu" įterpiami tarp "od"ių "pranešama" ir Komisija;

f) i punkto pirmosios pastraipos pirmoji įtrauka pakeičiama taip:

"— trečiosios šalies oficialios nacionalinės augalų apsaugos organizacijos atstovai arba, jų atsakomybe kiti techniniu požiūriu kvalifikuoti ir tos oficialios nacionalinės augalų apsaugos organizacijos tinkamai įgalioti valstybės pareigūnai, pareiškimų arba priemonių, susijusių su fitosanitarinių sertifikatų ir fitosanitarinių reeksporto sertifikatų ar jų elektroninio atitikmens, išdavimu,";

g) įterpiami šie punktai:

"j) įvažiavimo punktas – tai vieta, kur augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai pirmą kartą patenka į Bendrijos muitų teritoriją: oro uostas, jei įvežama oro transportu, jūrų uostas, jei įvežama jūrų ar upių transportu, stotis, jei įvežama geležinkelių transportu, ir muitinės, atsakingos už tą vietą, kurioje kirsta Bendrijos vidaus siena, vieta, jei įvežama bet kokiu kitu transportu;

k) oficiali įvažiavimo punkto institucija – tai valstybės narės oficiali institucija, atsakinga už įvažiavimo punktą;

l) oficiali paskirties vietos institucija – tai valstybės narės oficiali institucija, atsakinga už vietą, kurioje yra "paskirties vietos muitinė";

m) įvažiavimo punkto muitinė – tai j punkte nurodyta įvažiavimo punkto muitinė;

n) paskirties vietos muitinė – tai Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 [*] OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2787/2000 (OL L 330, 2000 12 27, p. 1). 340b straipsnio 3 dalyje apibrėžta paskirties vietos muitinė;

o) partija – tai siuntos dalį sudarančios vienos prekės, apibūdinamos pagal jos sudėties ir kilmės vienodumą, vienetų skaičius;

p) siunta – tai viename dokumente, kurio reikia dėl muitinės ar kitų formalumų, pavyzdžiui, viename fitosanitariniame sertifikate ar kitame viename dokumente ar žymoje, nurodytas prekių kiekis; siuntą gali sudaryti viena ar kelios partijos;

q) muitinės sankcionuoti veiksmai – tai 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą [**] OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17). (toliau – Bendrijos muitų kodeksas), 4 straipsnio 15 punkte apibrėžti muitinės sankcionuoti veiksmai;

r) tranzitas – tai Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 91 straipsnyje nustatytas prekių, kurioms taikoma muitinės priežiūra, judėjimas iš vieno punkto į kitą Bendrijos muitų teritorijoje."

3. 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos atsižvelgus į sąlygas, kurios gali būti nustatytos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, jeigu augalai, kurie nėra skirti sodinti, yra šiek tiek užkrėsti I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje išvardytais kenksmingais organizmais, arba jeigu yra nustatyta, kad augalams, kurie skirti sodinti, atitinkamai taikomas leistinas nuokrypis dėl II priedo A dalies II skirsnyje išvardytų kenksmingų organizmų, ir jeigu jie buvo parinkti anksčiau, pritarus augalų sveikatos srityje veikiančioms ir valstybėms narėms atstovaujančioms valdžios institucijoms bei pagrindus tai atitinkama kenkėjų rizikos analize";

b) 7 dalis pakeičiama tokiomis 7, 8 ir 9 dalimis:

"7. 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti patvirtintos įgyvendinimo nuostatos, nustatančios šių organizmų įvežimo į valstybes nares ir išplitimo jose sąlygas:

a) organizmai, kurie įtariami, kad yra kenksmingi augalams ar augaliniams produktams, bet nėra išvardyti I ir II prieduose;

b) II priede išvardyti organizmai, kurių atsiranda ant šiame priede neišvardytų augalų ar augaliniuose produktuose, ir įtariama, kad jie yra kenksmingi augalams ar augaliniams produktams;

c) I ir II prieduose išvardyti organizmai, kurie yra izoliuoti ir dėl to manoma, kad jie yra kenksmingi augalams ar augaliniams produktams.

8. Atsižvelgiant į sąlygas, kurios nustatomos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, šio straipsnio 1 dalies, 5 dalies a punkto, 2 dalies, 5 dalies b punkto ir 4 dalies nuostatos netaikomos bandymams, moksliniams tyrimams ar selekciniam darbui.

9. Patvirtinus 7 dalyje nustatytas priemones, atsižvelgiant į sąlygas, kurios nustatomos 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, šios dalies nuostatos netaikomos bandymams, moksliniams tyrimams ar selekciniam darbui."

4. 7, 8 ir 9 straipsniai panaikinami.

5. 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) iš pirmosios pastraipos išbraukiami žodžiai "vietoje 7 ir 8 straipsniuose minimo fitosanitarinio sertifikato";

ii) po pirmosios pastraipos įterpiama tokia pastraipa:

"Tačiau 6 straipsnio 4 dalyje minėtoms sėkloms nereikia išduoti augalo paso, jei 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka yra užtikrinama, kad dokumentuose, išduotuose remiantis Bendrijos nuostatomis, taikomomis oficialiai sertifikuotoms sėkloms parduoti, pateikiami atitikties 6 straipsnio 4 dalyje nurodytiems reikalavimams įrodymai. Tada visais atvejais dokumentai laikomi augalo pasais, kaip nustatyta 2 straipsnio 1 dalies f punkte";

b) 2 dalies pirmojoje pastraipoje prieš žodžius "vežimas Bendrijos teritorija" ir antrojoje pastraipoje prieš žodžius "negalima įvežti" įterpiami žodžiai "ir 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų sėklų".

6. 11 straipsnio 2 dalies pabaigoje pridedami tokie žodžiai:

"ir gali būti naudojamas augalo pasas."

7. 12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

1. Kad užtikrintų šios direktyvos, ypač jos 10 straipsnio 2 dalies, nuostatų laikymąsi, valstybės narės organizuoja oficialius patikrinimus; atliekamus atsitiktinės atrankos būdu, nediskriminuojant augalų, augalinių produktų ar kitų objektų dėl jų kilmės ir laikantis tokių nuostatų:

- atsitiktiniai patikrinimai atliekami bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, kur vežami augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai,

- atsitiktiniai patikrinimai atliekami patalpose, kuriose augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai auginami, gaminami, sandėliuojami arba parduodami, įskaitant ir pirkėjų patalpas,

- atsitiktiniai patikrinimai atliekami kartu su bet kuriuo kitu dokumentų patikrinimu, kuris atliekamas dėl priežasčių, nesusijusių su augalų sveikata.

Patikrinimai patalpose, įtrauktose į oficialų registrą pagal 10 straipsnio 3 dalies ir 13c straipsnio 1b dalies nuostatas, privalo būti atliekami reguliariai, o patalpose, įtrauktose į oficialų registrą pagal 6 straipsnio 6 dalies nuostatas, jie gali būti atliekami reguliariai.

Patikrinimai gali būti tiksliniai, jei atsiranda faktų, leidžiančių manyti, kad nesilaikoma vienos arba daugiau šios direktyvos nuostatų.

2. Pirkėjai, įsigyjantys augalus, augalinius produktus ar kitus objektus komerciniais tikslais, būdami galutiniais vartotojais, užsiimančiais profesionaliu augalų dauginimu ar augalinių produktų gamyba, ne trumpiau kaip metus saugo atitinkamų augalų pasus ir į savo dokumentus įrašo šių pasų duomenis.

Inspektoriai gali susipažinti su augalais, augaliniais produktais ar kitais objektais visais jų auginimo, dauginimo, gaminimo ir pardavimo etapais. Jiems turi teisę atlikti bet kokį tyrimą, būtiną atliekant minėtus oficialius patikrinimus, įskaitant ir augalų pasų bei įrašų tikrinimą.

3. Atlikti oficialius patikrinimus valstybėms narėms gali padėti 21 straipsnyje minimi ekspertai.

4. Jeigu oficialių patikrinimų, atliekamų pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, metu nustatoma, kad augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai gali platinti kenksmingus organizmus, jiems taikomos 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos oficialios priemonės.

Nepažeisdamos 16 straipsnio nuostatų dėl pranešimų ir informacijos, valstybės narės užtikrina, kad, iš kitos valstybės narės atvežus augalus, augalinius produktus ar kitus atitinkamus objektus, priimančios valstybės narės viena bendra institucija nedelsdama informuos tos valstybės narės vieną bendrą instituciją ir Komisiją apie gautus duomenis ir oficialias priemones, kurių ji ėmėsi ar ketina imtis. 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti patvirtinta standartizuota informacijos sistema."

8. 13 straipsnis pakeičiamas tokiais 13, 13a, 13b, 13c, 13d ir 13e straipsniais:

"13 straipsnis

1. Valstybės narės, nepažeisdamos:

- 3 straipsnio 3 dalies, 13b straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalių nuostatų,

- konkrečių reikalavimų ir sąlygų, nustatytų nukrypti leidžiančiose nuostatose, patvirtintose pagal 15 straipsnio 1 dalies nuostatas, lygiavertėse priemonėse, priimtose pagal 15 straipsnio 2 dalies nuostatas, arba nepaprastosiose priemonėse, priimtose pagal 16 straipsnio nuostatas, ir

- konkrečių susitarimų, sudarytų tarp Bendrijos ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių dėl šiame straipsnyje nustatytų dalykų,

i) - augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai nėra užkrėsti I priedo A dalyje nurodytais kenksmingais organizmais,

- II priedo A dalyje išvardyti augalai ar augalų produktai nėra užkrėsti atitinkamais tame priede nurodytais kenksmingais organizmais ir

- IV priedo A dalyje išvardyti augalai, augalų produktai ar kiti objektai atitinka tame priede nurodytus specialius reikalavimus ar, kai taikytina, remiantis 13a straipsnio 4 dalies b punktu sertifikate įrašytą žymą; ir

ii) kad augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai yra vežami kartu su atitinkamais reikalaujamų oficialių fitosanitarinio sertifikato arba fitosanitarinio reeksporto sertifikato, išduotų pagal 13a straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatas, originalais ar, kai reikia, kad alternatyvių dokumentų ar žymų, nurodytų ir leidžiamų įgyvendinimo nuostatose, originalai yra pridėti prie atitinkamų objektų ar kažkaip kitaip prie jų pritvirtinti.

Elektroninis sertifikavimas gali būti pripažintas, jei yra įvykdyti atitinkami reikalavimai, nustatyti įgyvendinimo nuostatose.

Išskirtiniais atvejais, nurodytais įgyvendinimo nuostatose, taip pat gali būti pripažintos oficialiai patvirtintos kopijos.

Įgyvendinimo nuostatos, nurodytos ii punkte, gali būti patvirtintos 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Organizmams, kurie yra kenksmingi saugomai zonai skirtiems augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams, ir I priedo B dalyje, II priedo B dalyje ir IV priedo B dalyje nurodytiems specialiems reikalavimams šioje saugomoje zonoje taikomos straipsnio1 dalies nuostatos.

3. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 1 dalies i punkto pirmosios, antrosios ar trečiosios įtraukų nuostatas, nustato, kad augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, išskyrus nurodytus 1 arba 2 dalyje, kurie atvežti iš trečiosios šalies ir įvežti į Bendrijos muitų teritoriją, nuo pat jų įvežimo gali būti prižiūrimi atsakingų oficialių institucijų. Šie augalai, augaliniai produktai ar objektai apima įvairias medienos formas – medžio paklotus, tarpiklius, padėklus ar pakuotės medžiagą, kurie faktiškai naudojami vežant visų rūšių objektus.

Jei atsakingos oficialiosios institucijos pasinaudoja šia teise, augalai, augaliniai produktai ar atitinkami objektai yra ir toliau prižiūrimi, kaip nurodyta 1 dalyje, kol bus atlikti reikiami formalumai, kuriais remiantis, kiek tai galima nustatyti, bus galima daryti išvadą, kad jie atitinka šioje direktyvoje ar ja vadovaujantis nustatytus atitinkamus reikalavimus.

Įgyvendinimo nuostatos dėl atsakingoms oficialioms institucijoms skirtos informacijos, kurią turi teikti importuotojai ar jų muitinės atstovai, pobūdžio ir jos perdavimo priemonių apie augalus, augalinius produktus ar objektus, įskaitant įvairių tipų medieną, nurodytą pirmoje pastraipoje, patvirtinamos 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4. Jeigu kenksmingi organizmai gali išplisti, nepažeisdamos 13c straipsnio 2 dalies a punkto valstybės narės taip pat taiko 1, 2 ir 3 dalių nuostatas augalams, augalų produktams ar kitiems objektams, su kuriais atliekamas vienas iš Bendrijos muitų kodekso 4 straipsnio 15 dalies b, c, d ir e punktuose numatytų muitinės sankcionuotų veiksmų ar imamasi šio kodekso 4 straipsnio 16 dalies b ir c punktuose nustatytų muitinės procedūrų.

13a straipsnis

1. a) 13 straipsnio 1 dalyje nustatytus formalumus sudaro bent šių dalykų kruopštūs atsakingų oficialių institucijų patikrinimai:

i) pagal muitinės formalumus deklaruotos kiekvienos siuntos, kurią laikantis atitinkamų sąlygų sudaro 13 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje nurodyti augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai ar kurioje jų yra; arba

ii) jei siuntą sudaro skirtingos partijos – kiekvienos pagal muitinės formalumus deklaruotos partijos, kurią sudaro tokie augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai ar kurioje jų yra.

b) Patikrinimais nustatoma, ar:

i) kartu su siunta ar partija yra vežami 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodyti reikalaujami sertifikatai, alternatyvūs dokumentai ar žymos (dokumentų patikrinimai),

ii) remiantis visos siuntos ar partijos arba vieno ar kelių tipinių jos pavyzdžių patikrinimu, siuntą ar partiją sudaro reikalaujamuose dokumentuose nurodyti augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai arba jose jų yra (tapatybės patikrinimai) ir

iii) remiantis visos siuntos ar partijos arba vieno ar kelių tipinių jos pavyzdžių patikrinimu, siunta ar partija, įskaitant pakuotę, ir, jei reikia, transporto priemones, ar jų pakuotės medžiaga iš medienos atitinka šios direktyvos reikalavimus, kaip nustatyta 13 straipsnio 1 dalies i punkte (augalų sveikatos patikrinimai), ir ar taikytina 16 straipsnio 2 dalis.

2. Tapatybės patikrinimai ir augalų sveikatos patikrinimai atliekami rečiau, jei:

- augalai, augaliniai produktai ar kiti siuntos ar partijos objektai jau buvo tikrinti trečiojoje siuntėjo šalyje pagal 13b straipsnio 6 dalyje nurodytų techninių susitarimų nuostatas,

- augalai, augaliniai produktai ar kiti siuntos ar partijos objektai yra nurodyti įgyvendinimo nuostatose, šiam tikslui patvirtintose pagal 5 dalies b punkto nuostatas, arba

- augalai, augaliniai produktai ar kiti siuntos ar partijos objektai atvežti iš tokios trečiosios šalies, kuri yra saistoma išsamių tarptautinių fitosanitarinių susitarimų, pagrįstų vienodos tvarkos Bendrijoje ir trečiojoje šalyje principu, kuriuose yra nuostata dėl retesnių tapatybės ir augalų sveikatos patikrinimų,

išskyrus atvejus, kai yra rimtų priežasčių įtarti, kad nesilaikoma šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų.

Augalų sveikatos patikrinimai taip pat gali būti atliekami rečiau, pasitarus su 18 straipsnyje minimu komitetu ir jei yra Komisijos patikrintų ir ankstesne tokios pačios kilmės medžiagų įvežimo į Bendriją patirtimi pagrįstų ir visų susijusių valstybių narių patvirtintų įrodymų, kad augalai, augaliniai produktai ar kiti siuntos ar partijos objektai atitinka šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus ir yra laikomasi sąlygų, kurios remiantis 5 straipsnio c punktu nurodytos įgyvendinimo nuostatose.

3. Oficialus 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytas "fitosanitarinis sertifikatas" arba "fitosanitarinis reeksporto sertifikatas" turi būti išduotas bent viena iš oficialių Bendrijos kalbų ir atsižvelgus į trečiosios eksporto ar reeksporto šalies įstatymus ar kitus teisės aktus, kuriuos ji, kaip Susitariančioji Šalis arba ne, priėmė laikydamasi TAAK nuostatų. Jis skiriamas Europos Bendrijos valstybių narių augalų apsaugos organizacijoms, nurodytoms 1 straipsnio 4 dalies pirmosios pastraipos paskutiniame sakinyje.

Sertifikatas neturi būti išduotas anksčiau kaip prieš 14 dienų iki dienos, kurią jame nurodyti augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai buvo išvežti iš tos trečiosios šalies, kurioje jis buvo išduotas.

Jame pateikiama informacija, atitinkanti TAAK priede nurodytus pavyzdžius nepriklausomai nuo jo formas.

Jis parengiamas pagal vieną iš pavyzdžių, Komisijos nustatytų remiantis 4 dalies nuostatomis. Sertifikatus išduoda institucijos, įgaliotos pagal atitinkamos trečiosios šalies įstatymus ar kitus teisės aktus, apie kurias laikantis TAAK nuostatų pranešta MŽŪO generaliniam direktoriui, arba, jei trečioji šalis nėra TAAK šalis, – Komisijai. Komisija informuoja valstybes nares apie gautus pranešimus.

4. a) Laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos nustatomi priimtini modeliai, kaip nurodyta įvairiuose TAAK priedo variantuose. Laikantis tos pačios tvarkos trečiosioms šalims, kurios nėra TAAK šalys, gali būti nustatyti alternatyvūs "fitosanitarinių sertifikatų" ar "fitosanitarinių reeksporto sertifikatų" reikalavimai.

b) Nepažeidžiant 15 straipsnio 4 dalies nuostatų, IV priedo A dalies I skirsnyje arba B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų sertifikatuose, skyrelyje "Papildoma deklaracija", kai reikia, nurodoma, kurių iš specialiųjų reikalavimų, išdėstytų kaip alternatyvos atitinkamuose įvairių IV priedo dalių punktuose, buvo laikomasi. Ši informacija pateikiama darant nuorodas į atitinkamus IV priedo punktus.

c) Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems taikomi IV priedo A arba B dalyje nustatyti specialieji reikalavimai, 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytas "fitosanitarinis sertifikatas" turi būti išduotas toje trečiojoje šalyje, iš kurios yra kilę augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai (kilmės šalyje).

d) Jeigu atitinkami specialieji reikalavimai taip pat gali būti įvykdyti ir tose vietose, kurios nėra kilmės vietos, arba jeigu nėra taikoma jokių specialiųjų reikalavimų, "fitosanitarinis sertifikatas" gali būti išduotas toje trečiojoje šalyje, iš kurios buvo atvežti augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai (siuntėjo šalyje).

5. 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti patvirtintos šios įgyvendinimo nuostatos:

a) augalų sveikatos patikrinimų, nurodytų 1 dalies b punkto iii papunktyje, atlikimo tvarkai nustatyti, įskaitant mažiausią jų skaičių ir mažiausią pavyzdžių dydį;

b) augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems augalų sveikatos patikrinimai laikantis 2 dalies pirmosios pastraipos antrosios įtraukos nuostatų atliekami rečiau, sąrašams patvirtinti;

c) 2 dalies antrojoje pastraipoje minimų įrodymų sąlygoms ir augalų sveikatos patikrinimų sumažinimo lygio ir tipo kriterijams nustatyti.

Į 21 straipsnio 6 dalyje nurodytas rekomendacijas Komisija gali įtraukti gaires dėl 2 dalies įgyvendinimo.

13b straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad siuntos ar partijos, kurios buvo atvežtos iš trečiosios šalies, bet atliekant muitinės formalumus nebuvo deklaruota, kad jas sudaro V priedo B dalyje išvardyti augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai ar jose jų yra, taip pat būtų patikrintos atsakingų oficialiųjų institucijų, jei yra rimtų priežasčių įtarti, kad siuntoje ar partijoje yra tokių augalų, augalinių produktų ar kitų objektų.

Valstybės narės užtikrina, kad po muitinės patikrinimo nustačius, kad iš trečiosios šalies atvežtą siuntą ar partiją sudaro V priedo B dalyje išvardyti augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai ar joje jų yra, tikrinanti muitinė nedelsiant informuoja apie tai savo valstybės narės oficialiąją instituciją remdamasi 13c straipsnio 4 dalyje nustatytomis bendradarbiavimo taisyklėmis.

Jei atsakingoms oficialiosioms institucijoms patikrinus lieka abejonių dėl prekės tapatybės, ypač dėl augalų ar augalinių produktų rūšies ar giminės ar jų kilmės, manoma, kad siuntoje yra V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų.

2. Jei nėra kenksmingų organizmų išplitimo Bendrijoje rizikos:

a) 13 straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos įvežant į Bendriją augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, kurie buvo vežti Bendrijoje iš vieno punkto į kitą, vykstant per trečiosios šalies teritoriją, ir kurių muitinis statusas nepasikeitė (vidinis tranzitas);

b) 13 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos įvežant į Bendriją augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, kurie buvo vežti iš vieno punkto į kitą vienoje ar dviejose trečiosiose šalyse, vykstant per Bendrijos teritoriją laikantis atitinkamų muitinės procedūrų, ir kurių muitų statusas nepasikeitė.

3. Nepažeidžiant 4 straipsnio nuostatų dėl III priedo ir jei nėra kenksmingų organizmų išplitimo Bendrijoje rizikos, 13 straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos įvežant į Bendriją nedidelius kiekius augalų, augalinių produktų, maisto produktų ar gyvūnų pašaro, jei jie susiję su augalais ar augaliniais produktais, kai jie skirti savininkui ar gavėjui naudoti nepramoniniais ir nekomerciniais tikslais ar suvartoti vežimo metu.

Pagal 18 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti patvirtintos išsamios taisyklės, nustatančios šios nuostatos įgyvendinimo sąlygas, įskaitant "nedidelių kiekių" sąvokos apibrėžimą.

4. 13 straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos laikantis specialiųjų sąlygų įvežant į Bendriją augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, kurie skirti bandymams, moksliniams tyrimams ar selekciniam darbui. Specialiosios sąlygos nustatomos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

5. Jei nėra kenksmingų organizmų išplitimo Bendrijoje rizikos, valstybė narė gali nustatyti išimtį, kad 13 straipsnio 1 dalis tam tikrais atskirais atvejais netaikoma augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams, kurie buvo užauginti, pagaminti ar naudojami artimiausioje pasienio zonoje su trečiąja šalimi ir yra įvežami į tą valstybę narę tam, kad su jais būtų dirbama jos teritorijoje esančiose artimiausiose pasienio zonose.

Taikydama tokią išimtį, valstybė narė tiksliai nurodo vietovę ir asmens, joje dirbančio su minėtais augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, pavardę. Su tokia nuolatos atnaujinama išsamia informacija gali susipažinti Komisija.

Kartu su augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kuriems taikoma pirmojoje pastraipoje minima išimtis, pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama atitinkamoje trečiojoje šalyje esanti vietovė, iš kurios šie augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai yra kilę.

6. Komisijos ir tam tikrų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų techniniuose susitarimuose 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti sutarta ir patvirtinta, kad 13 straipsnio 1 dalies i punkte nurodyta veikla vadovaujant Komisijai ir atsižvelgiant į atitinkamas 21 straipsnio nuostatas gali būti atliekama siuntėjo trečiojoje šalyje, bendradarbiaujant su oficialia tos šalies augalų apsaugos organizacija.

13c straipsnis

1. a) 13a straipsnio 1 dalyje nurodyti formalumai, 13b straipsnio 1 dalyje nurodyti patikrinimai ir atitikties 4 straipsnio nuostatoms dėl III priedo patikrinimai atliekami, kaip nurodyta 2 dalyje, derinant su 13 straipsnio 1 dalyje arba 13 straipsnio 4 dalyje minimais muitinės procedūrų formalumais.

Jie atliekami laikantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1262/84 [*] OL L 126, 1984 5 12, p. 1. patvirtintos Tarptautinės konvencijos dėl krovinių kontrolės pasienyje sąlygų suderinimo, ypač jos 4 priedo nuostatų.

b) Valstybės narės nustato, kad importuotojams, nesvarbu, ar jie yra, ar nėra V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų gamintojai, turi būti suteiktas oficialus registracijos numeris ir jie turi būti įtraukti į oficialų valstybės narės registrą. Šiems importuotojams atitinkamai taikomos 6 straipsnio 5 dalies trečiosios ir ketvirtosios pastraipų nuostatos.

c) Valstybės narės taip pat nustato, kad:

i) siuntų, kurias sudaro V priedo B dalyje išvardyti augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai ar kuriose jų yra, importuotojai ar jų muitinės atstovai bent viename iš dokumentų, nurodytų 13 straipsnio 1 dalyje arba 13 straipsnio 4 dalyje, reikalingų muitinės procedūroms atlikti, apie tokią siuntos sudėtį informuoja taip:

- nurodo augalų, augalinių produktų ar kitų objektų tipą priskirdami "integruoto Europos Bendrijų muitų tarifo (TARIC)" kodą,

- užrašo "Šioje siuntoje yra fitosanitarijai svarbių produktų" ar kitą lygiavertę alternatyvią žymą, kurią suderina įvažiavimo punkto muitinė ir oficiali įvažiavimo punkto institucija,

- nurodo reikalaujamų fitosanitarinių dokumentų numerį (-ius),

- nurodo b punkte minimą oficialų importuotojo registracijos numerį;

ii) oro uosto institucijos, jūrų uosto institucijos ar kiti importuotojai ar operatoriai, kaip jie yra sutarę, sužinoję, kad atvyks tokios siuntos, iš anksto praneša apie tai įvažiavimo punkto muitinei ir oficialiai įvažiavimo punkto institucijai.

Valstybės narės gali taikyti šią nuostatą mutatis mutandis kelių transportui, ypač tuomet, kai siuntos turi atvykti pasibaigus įprastoms atitinkamos oficialios institucijos ar kitos tarnybos darbo valandoms, kaip nurodyta 2 dalyje.

2. a) "Dokumentų patikrinimus", 13b straipsnio 1 dalyje nurodytus patikrinimus ir atitikties 4 straipsnio nuostatoms dėl III priedo patikrinimus turi atlikti oficiali įvažiavimo punkto institucija arba, tos valstybės narės atsakingos oficialios institucijos ir muitinės institucijų susitarimu, įvažiavimo punkto muitinė.

b) Nepažeidžiant c ir d punktų, "tapatybės patikrinimus" ir "augalų sveikatos patikrinimus" turi atlikti oficiali įvažiavimo punkto institucija, derindama tai su 13 straipsnio 1 dalyje arba 13 straipsnio 4 dalyje minimais muitinės procedūrų formalumais, ir tai turi atlikti toje pačioje vietoje, kur yra atliekami šie formalumai, oficialios įvažiavimo punkto institucijos patalpose arba kitoje netoli esančioje vietoje, kurią paskyrė ar patvirtino muitinės institucija ir atsakinga oficiali institucija, išskyrus d punkte nurodytą paskirties vietą.

c) Jei tranzitu vežamos ne Bendrijos prekės, oficiali įvažiavimo punkto institucija, susitarusi su oficialia paskirties vietos institucija ar institucijomis, gali nuspręsti, kad visus ar dalį "tapatybės patikrinimų" ar "augalų sveikatos patikrinimų" atliks oficiali paskirties vietos institucija savo patalpose arba kitoje netoli esančioje vietoje, kurią paskyrė ar patvirtino muitinės institucija ir atsakinga oficiali institucija, išskyrus d punkte nurodytą paskirties vietą. Jei tokio susitarimo nėra, visus "tapatybės patikrinimus" arba "augalų sveikatos patikrinimus" atlieka oficiali įvažiavimo punkto institucija vienoje iš b punkte nurodytų vietų.

d) 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti nustatyti tam tikri atvejai ar aplinkybės, kurioms esant "tapatybės patikrinimai" ir "augalų sveikatos patikrinimai" gali būti atliekami ne pirma minėtose kitose vietose, o paskirties vietoje, pavyzdžiui, auginimo, dauginimo ar gamybos vietoje, kurią patvirtino oficiali institucija ir muitinės institucijos, atsakingos už vietovę, kurioje yra ši paskirties vieta, su sąlyga, kad laikomasi nuostatų dėl augalų, augalinių produktų ir kitų objektų vežimo specialių garantijų ir dokumentų.

e) 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti patvirtintos šios įgyvendinimo nuostatos:

- būtinosioms "augalų sveikatos patikrinimų", nurodytų b, c ir d punktuose, atlikimo sąlygoms nustatyti,

- specialioms garantijoms ir dokumentams dėl augalų, augalinių produktų ar kitų objektų vežimo į c ir d punktuose nurodytas vietas nustatyti, norint užtikrinti, kad vežant nebūtų kenksmingų organizmų išplitimo rizikos,

- išvardijant d punkte nurodytus atvejus, specialioms garantijoms ir būtinosioms sąlygoms dėl paskirties vietos saugojimo kokybės ir sąlygų nustatyti.

f) Visais atvejais augalų "sveikatos patikrinimai" laikomi sudėtine 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų formalumų dalimi.

3. Valstybės narės nustato, kad atitinkamas sertifikato ar alternatyvaus dokumento, nurodyto 13 straipsnio 1 dalies ii punkte, išskyrus žymas, originalas ar elektroninis jų variantas, kurie laikantis 13a straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčio nuostatų pateikiami atsakingai oficialiai institucijai "dokumentams patikrinti", atlikus patikrinimą pažymimi šios institucijos "viza", jos pavadinimu ir dokumento pateikimo data.

18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti patvirtinta standartizuota sistema, norint užtikrinti, kad tam tikrų sodinti skirtų augalų sertifikate pateikta informacija bus perduota oficialiai kiekvienos valstybės narės ar vietovės, kuri yra augalų siuntos paskirties vieta ar sodinimo vieta, įgaliotai institucijai.

4. Valstybės narės perduoda Komisijai ir kitoms valstybėms narėms raštišką įvažiavimo punktais paskirtų vietų sąrašą. Taip pat nedelsiant raštu pranešama apie šio sąrašo pasikeitimus.

Valstybės narės atsako už 2 dalies b ir c punktuose nustatytų vietų ir 2 dalies d punkte nustatytų paskirties vietų sąrašo patvirtinimą. Šie sąrašai yra prieinami Komisijai.

Kiekviena oficiali įvažiavimo punkto institucija ir kiekviena oficiali paskirties vietos institucija, atliekanti tapatybės ar augalų sveikatos patikrinimus, turi atitikti tam tikrus būtinosios infrastruktūros, darbuotojų ir įrangos reikalavimus.

Laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos minėtos būtinosios sąlygos turi būti nustatytos įgyvendinimo nuostatose.

Ta pačia tvarka išsamios taisyklės turi būti nustatytos:

a) dokumentų, reikalingų muitinės procedūroms atlikti, kuriuose pateikiama 1 dalies c punkto i papunktyje nurodyta informacija, tipui;

b) bendradarbiavimui tarp:

i) oficialios įvažiavimo punkto institucijos ir oficialios paskirties vietos institucijos;

ii) oficialios įvažiavimo punkto institucijos ir įvažiavimo punkto muitinės;

iii) oficialios paskirties vietos institucijos ir paskirties vietos muitinės ir

iv) oficialios įvažiavimo vietos institucijos ir paskirties vietos muitinės.

Šiose taisyklėse nurodomos bendradarbiaujant naudojamų dokumentų formos, šių dokumentų perdavimo priemonės, keitimosi informacija tarp pirma nurodytų oficialių institucijų ir muitinių tvarka, taip pat priemonės, kurių turi būti imamasi norint išlaikyti partijų ir siuntų tapatybę ir apsaugoti nuo kenksmingų organizmų išplitimo rizikos, ypač vežimo metu, kol bus atlikti reikiami muitinės formalumai.

5. Bendrija valstybėms narėms teikia finansinę paramą, kad būtų sustiprinta patikrinimų, susijusių su augalų sveikatos patikrinimais, atliekamais laikantis 2 dalies b arba c punktų nuostatų, infrastruktūra.

Šios paramos tikslas yra pagerinti patikrinimo vietų, išskyrus paskirties vietas, aprūpinimą reikiama įranga ir priemonėmis, kad būtų galima atlikti patikrinimus ir tyrimus, ir, kai reikia, 7 dalyje nurodytas priemones įgyvendinti aukštesniu lygiu, negu jau pasiektas tenkinant būtinąsias sąlygas, nurodytas įgyvendinimo nuostatose pagal 2 dalies e punktą.

Komisija šiuo tikslu siūlo į Europos Sąjungos bendrą biudžetą įtraukti reikiamus asignavimus.

Neviršijant tam tikslui skirtų asignavimų, Bendrijos įnašas padengia iki 50 % išlaidų, tiesiogiai susijusių su įrangos ir priemonių tobulinimu.

Išsamios Bendrijos finansinės paramos taisyklės nustatomos įgyvendinimo reglamente, priimtame 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos skyrimo ir jos dydžio priimamas 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, atsižvelgus į konkrečios valstybės narės pateiktą informaciją ir dokumentus, prireikus ir į tyrimų, kuriuos atliko 21 straipsnyje minimi Komisijos įgalioti ekspertai, rezultatus bei atsižvelgus į šiems tikslams skiriamas lėšas.

6. 10 straipsnio 1 ir 3 dalys mutatis mutandis taikomos 13 straipsnyje minimiems augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams, kurie yra išvardyti V priedo A dalyje, ir kai pagal 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus formalumus manoma, kad ten nurodytos sąlygos yra įvykdytos.

7. Jei pagal 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus formalumus manoma, kad ten nurodytos sąlygos nėra įvykdytos, nedelsiant imamasi vienos ar kelių iš šių oficialių priemonių:

a) neleidžiama įvežti į Bendriją siuntos ar jos dalies;

b) laikantis atitinkamų muitinės procedūrų oficialiai prižiūrima, kaip prekės vežamos Bendrijoje iki paskirties vietos už Bendrijos ribų;

c) iš siuntos pašalinamas užkrėstas produktas;

d) siunta sunaikinama;

e) nustatomas karantino laikotarpis, kol bus gauti tyrimų arba oficialių bandymų rezultatai;

f) išimtiniais atvejais ir tik esant ypatingoms aplinkybėms siunta ar jos dalis atitinkamai apdorojama, jei atsakinga valstybės narės institucija mano, kad atlikus apdorojimą sąlygos bus įvykdytos ir bus pašalinta kenksmingų organizmų išplitimo rizika; I ar II priede neišvardyti kenksmingi organizmai taip pat gali būti atitinkamai apdoroti.

11 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa taikoma mutatis mutandis.

Kai į Bendriją neleidžiama įvežti produktų pagal a punkto nuostatas, vežama į paskirties vietą už Bendrijos ribų pagal b punkto nuostatas arba produktas pašalinamas pagal c punkto nuostatas, valstybės narės nustato, kad atsakinga oficiali institucija paskelbia negaliojančiais fitosanitarinius sertifikatus arba fitosanitarinius reeksporto sertifikatus ir bet kokius kitus dokumentus, kurie buvo pateikti prieš įvežant į jų teritoriją augalus, augalinius produktus arba kitus objektus. Paskelbus sertifikatus ar dokumentus negaliojančiais, jų priekinėje pusėje, gerai matomoje vietoje, uždedamas raudonas trikampis spaudas su minėtos oficialios institucijos užrašu "sertifikatas negalioja" arba "dokumentas negalioja", taip pat nurodomas jos pavadinimas ir draudimo įvežti, vežimo į paskirties vietą už Bendrijos ribų pradžios ar pašalinimo data. Užrašoma didžiosiomis raidėmis ir bent viena iš oficialių Bendrijos kalbų.

8. Nepažeisdamos 16 straipsnio nuostatų dėl pranešimų ir informacijos, valstybės narės užtikrina, kad atsakingos oficialios institucijos informuos trečiosios kilmės šalies ar trečiosios siuntėjo šalies augalų apsaugos organizaciją ir Komisiją apie visus atvejus, kai dėl neatitikties augalų sveikatos reikalavimams buvo sulaikyti iš atitinkamos trečiosios šalies atvežami augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai, taip pat apie sulaikymo priežastis, neapribojant veiksmų, kurių valstybė narė gali imtis ar ėmėsi dėl sulaikytos siuntos. Informacija pateikiama kuo greičiau, kad atitinkamos augalų apsaugos organizacijos ir, kai reikia, ir Komisija, galėtų išnagrinėti įvykį ir imtis veiksmų, kad ateityje būtų išvengta panašių įvykių. 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti patvirtinta standartizuota informavimo sistema.

13d straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad bus surenkami mokesčiai (fitosanitariniai mokesčiai), kurių reikia 13a straipsnio 1 dalyje numatytų dokumentų patikrinimų, tapatybės patikrinimų ir augalų sveikatos patikrinimų, kurie atliekami vykdant 13 straipsnio nuostatas, išlaidoms padengti. Mokesčio dydis priklauso nuo:

a) patikrinimus atliekančių inspektorių darbo užmokesčio, įskaitant socialinį draudimą;

b) šių inspektorių biuro, kitų priemonių ir įrangos;

c) pavyzdžių atrankos vaizdiniam patikrinimui ar laboratoriniam bandymui;

d) laboratorinio bandymo;

e) administracinės veiklos (įskaitant vadovavimą), reikalingos atitinkamiems patikrinimams veiksmingai atlikti, į kurią gali būti įtraukiamos iki-tarnybinio ir tarnybinio inspektorių mokymo išlaidos.

2. Valstybės narės gali nustatyti fitosanitarinio mokesčio dydį, pagrįsdamos jį išsamiu išlaidų apskaičiavimu, atliktu pagal 1 dalies nuostatas, arba gali taikyti VIII a priede nurodytą standartinį mokestį.

Jei pagal 13a straipsnio 2 dalį tam tikros augalų, augalinių produktų ar kitų objektų, kilusių iš tam tikrų trečiųjų šalių, grupės tapatybės patikrinimai ir augalų sveikatos patikrinimai atliekami rečiau, valstybės narės renka proporcingai sumažintą fitosanitarinį mokestį nuo visų šios grupės siuntų ir partijų, nesvarbu, ar jos tikrinamos, ar ne.

18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka šiam sumažintam fitosanitariniam mokesčiui nustatyti gali būti patvirtintos įgyvendinimo priemonės.

3. Jei valstybė narė nustato fitosanitarinį mokestį pagal savo atsakingos oficialios institucijos išlaidas, atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje nurodomas mokesčių apskaičiavimo metodas laikantis 1 dalyje išvardytų punktų.

Bet koks pagal pirmąją pastraipą nustatytas mokestis neturi būti didesnis už faktines valstybės narės atsakingos oficialios institucijos išlaidas.

4. Neleidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai grąžinti šioje direktyvoje nurodytų mokesčių. Tačiau galimas VIIIa priede nurodyto standartinio mokesčio taikymas valstybėje narėje nelaikomas netiesioginiu grąžinimu.

5. VIIIa priede nurodytas standartinis mokestis neriboja papildomų mokesčių papildomoms išlaidoms padengti, kurių atsiranda dėl specialios su patikrinimais susijusios veiklos, pavyzdžiui, išskirtinių inspektorių kelionių ar dėl inspektorių laukimo vėluojančių, ne pagal tvarkaraštį atvežamų siuntų, dėl patikrinimų, atliekamų po įprastų darbo valandų, papildomų patikrinimų ar laboratorinio bandymo, kuriuos reikia atlikti, kaip ir 13 straipsnyje nurodytus patikrinimus, kad būtų patvirtintos patikrinimų išvados, dėl specialių fitosanitarinių priemonių, kurias nustato Bendrijos teisės aktai, priimti pagal 15 ar 16 straipsnius, dėl pagal 13c straipsnio 7 dalies nuostatas patvirtintų priemonių ar dėl reikiamų dokumentų vertimo.

6. Valstybės narės paskiria institucijas, įgaliotas imti fitosanitarinį mokestį. Mokestį moka importuotojas arba jo muitinės atstovas.

7. Fitosanitarinis mokestis pakeičia visus kitus mokesčius, valstybių narių nustatytus šalies, regioniniu ar vietos lygiu už 1 dalyje nurodytus patikrinimus ir jų patvirtinimą.

13e straipsnis

"Fitosanitariniai sertifikatai" ir "fitosanitariniai reeksporto sertifikatai", kuriuos valstybės narės išduoda vadovaudamosi TAAK, yra VII priede pateiktos standartinės formos."

9. 14 straipsnio antroji pastraipa iš dalies keičiama taip:

a) žodžiai "17 straipsnyje" keičiami žodžiais "18 straipsnio 2 dalyje";

b) c punkte žodžiai "susitarus su konkrečia valstybe nare" keičiami žodžiais "pasikonsultavus su konkrečia valstybe nare";

c) d punktas pakeičiamas taip:

"d) bet kokia priedų pataisa, kurią būtina padaryti atsižvelgiant į mokslo arba technikos pažangą ar kuri, techniškai pagrindus, atitinka kenkėjų keliamą pavojų";

d) pridedamas toks e punktas:

"e) VIIIa priedo pataisos."

10. 15 straipsnis pakeičiamas taip:

a) 1 dalies įvadas ir dvi pirmosios pastraipos pirmosios įtraukos pakeičiamos taip:

"1. 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti numatytos išimtys:

- dėl 4 straipsnio 1 ir 2 dalių dėl III priedo A ir B dalių, nepažeidžiant 4 straipsnio 5 dalies nuostatų, ir dėl 5 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 13 straipsnio 1 dalies i punkto trečiosios įtraukos dėl IV priedo A dalies I skirsnyje ir IV priedo B dalyje nustatytų reikalavimų,

- 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatoms dėl medienos, jei lygiavertė apsauga yra užtikrinta alternatyvių dokumentų ar žymėjimo priemonėmis,;"

b) 2 ir 3 dalys pakeičiamos šiomis 2, 3 ir 4 dalimis:

"2. Laikantis 1 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytos tvarkos, trečiosios šalies eksportui į Bendriją patvirtintos fitosanitarinės priemonės pripažįstamos lygiavertėmis šioje direktyvoje nustatytoms fitosanitarinėms priemonėms, ypač nustatytosioms IV priede, jei ši trečioji šalis reikiamai įrodo Komisijai, kad jos priemonės atitinka Bendrijos fitosanitarinės apsaugos lygį, ir jei tai patvirtina 21 straipsnyje nurodytų ekspertų, atitinkamoje trečiojoje šalyje tyrusių patikrinimus, bandymą ir kitas panašias procedūras, išvados.

Trečiajai šaliai paprašius, Komisija pradės tartis dėl dvišalių ar daugiašalių susitarimų sudarymo dėl tam tikrų fitosanitarinių priemonių pripažinimo lygiavertėmis.

3. Sprendimuose dėl leidžiančių nukrypti nuostatų pagal 1 dalies pirmą pastraipą arba lygiavertiškumo pripažinimo pagal 2 dalį reikalaujama, kad kiekvienu konkrečiu taikymo atveju eksportuojanti šalis oficialiai raštu patvirtintų atitiktį nurodytoms sąlygoms ir pateiktų oficialios atitikties patvirtinimo pažymos detales.

4. 3 dalyje minimuose sprendimuose nurodoma, ar ir kokiu būdu valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie kiekvieną konkretų taikymo atvejį ar atvejus."

11. 16 straipsnis pakeičiamas taip:

a) 1 dalies pirmosios pastraipos pirmajame sakinyje prieš žodžius "praneša Komisijai" įterpiamas žodis "raštu";

b) 2 dalies pirmosios ir trečiosios pastraipų pirmajame sakinyje prieš žodžius "praneša Komisijai" įterpiamas žodis "raštu";

c) 3 dalies trečiajame sakinyje prieš žodžius "gali būti patvirtinamos būtinos priemonės" įterpiami žodžiai "remiantis 2 dalyje nurodytais atvejais atliekama kenkėjų rizikos analize ar preliminaria kenkėjų rizikos analize,", o žodžiai "19 straipsnyje" keičiami žodžiais "18 straipsnio 2 dalyje";

d) įterpiama tokia 5 dalis:

"5. Jei Komisija nebuvo informuota apie priemones, kurių imtasi laikantis 1 ar 2 dalių nuostatų, arba jei ji mano, kad priemonių, kurių buvo imtasi, nepakanka, ji, remdamosi preliminaria kenkėjų rizikos analize, gali iki Augalų sveikatos nuolatinio komiteto susitikimo imtis laikinų apsaugos priemonių, kad būtų sustabdytas arba, jei tai neįmanoma, nuslopintas atitinkamų kenksmingų organizmų išplitimas. Šios priemonės kuo greičiau pateikiamos Augalų sveikatos nuolatiniam komitetui patvirtinti, iš dalies pakeisti ar panaikinti 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka."

12. 17 straipsnis naikinamas.

13. 18 straipsnis pakeičiamas taip:

"18 straipsnis

1. Komisijai padeda Tarybos sprendimu 76/894/EEB [*] OL L 340, 1976 12 9, p. 25. įsteigtas Augalų sveikatos nuolatinis komitetas (toliau – komitetas).

2. Darant nuorodą į šią dalį taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles."

14. 19 straipsnis išbraukiamas.

15. 21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Gali būti atliekami šių užduočių patikrinimai, minimi šio straipsnio 1 dalyje:

- stebimi tyrimai pagal 6 straipsnio nuostatas,

- atliekami 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti oficialūs patikrinimai,

- stebimi arba, remiantis 5 dalies penktosios pastraipos nuostatomis, kartu su valstybėmis narėmis atliekami 13 straipsnio 1 dalyje nurodyti patikrinimai,

- atliekama ar stebima 13b straipsnio 6 dalyje minimuose techniniuose susitarimuose nurodyta veikla,

- atliekami 15 straipsnio 1 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 3 dalyje nurodyti tyrimai,

- stebima veikla, nurodyta nuostatose dėl tam tikrų kenksmingų organizmų, augalų, augalų produktų ar kitų objektų įvežimo į Bendriją ar tam tikras jos saugomas zonas sąlygų ar vežimo joje (jose) sąlygų, kai šie objektai vežami 3 straipsnio 9 dalyje, 4 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje ir 13b straipsnio 4 dalyje nurodytais bandymų, mokslinių tyrimų ar selekcinio darbo tikslais,

- pagal 15 straipsnyje nurodytų leidimų reikalavimus, stebimos valstybių narių pagal 16 straipsnio 1 arba 2 dalis patvirtintos priemonės arba pagal 16 straipsnio 3 arba 5 dalis patvirtintos priemonės,

- padedama Komisijai 6 dalyje nurodytais klausimais,

- vykdomos bet kokios kitos ekspertams pagal 7 dalyje nustatytas taisykles paskirtos pareigos,";

b) 5 dalies antrojoje pastraipoje po trečiojo sakinio įterpiamas toks sakinys:

"Ši nuostata netaikoma išlaidoms, atsiradusioms dėl tokių prašymų, kurie buvo pateikti minėtiems ekspertams dalyvaujant valstybių narių importo patikrinimuose: laboratorinio bandymo ar pavyzdžių ėmimo vaizdiniam patikrinimui ar laboratoriniam bandymui, taip pat išlaidoms, kurios jau yra įtrauktos į 13d straipsnyje nurodytus mokesčius."

16. 24 straipsnio 3 dalyje įterpiama tokia pastraipa:

"Pagal 3 dalies nuostatas grąžinamos sumos nustatomos 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka."

17. 25 straipsnio žodžiai "13 straipsnio 9 dalyje" keičiami žodžiais "13c straipsnio 5 dalyje" ir 26 straipsnio žodžiai "13 straipsnio 9 dalies" keičiami žodžiais "13c straipsnio 5 dalies".

18. VII priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

a) Pavadinimas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

"B. Fitosanitarinio reeksporto sertifikato pavyzdys"

.

b) Pavyzdinio sertifikato.

19. Po VIII priedo į direktyvą įterpiamas VIIIa priedas:

"

VIIIa PRIEDAS

Nustatomas toks standartinio mokesčio, nurodyto 13d straipsnio 2 dalyje, dydis:

(EUR) |

Vienetas | Kiekis | Kaina |

a)už dokumentų patikrinimus | už siuntą | 7 |

b)už tapatybės patikrinimus | už siuntą | |

–iki priekabos dydžio, geležinkelio vagono dydžio ar atitinkamo konteinerio dydžio | 7 |

–didesnis už pirmiau nurodytą siuntą | 14 |

c)už augalų sveikatos patikrinimus, atsižvelgiant į šiuos patikslinimus: | | |

–gyvašakių, sodinukų (išskyrus miško reprodukcijos medžiagą), jaunų žemuogių ar daržovių augalų | už siuntą | |

–iki 10000 vienetų | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą 1000 vienetų | 0,7 |

–didžiausia kaina | 140 |

–krūmų, medžių (išskyrus nukirstas Kalėdų egles), kitų sumedėjusių daigynų augalų, įskaitant miško reprodukcijos medžiagą (išskyrus sėklas) | už siuntą | |

–iki 1000 vienetų | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą 100 vienetų | 0,44 |

–didžiausia kaina | 140 |

–svogūnų, gumbasvogūnių, šakniastiebių, šakniagumbių, skirtų sodinti (išskyrus bulvių šakniagumbius) | už siuntą | |

–iki 200 kg svorio | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą 10 kg | 0,16 |

–didžiausia kaina | 140 |

–sėklų, audinių kultūrų | už siuntą | |

–iki 100 kg svorio | 7,5 |

–už kiekvieną papildomą 10 kg | 0,175 |

–didžiausia kaina | 140 |

–kitų sodinti skirtų augalų, kitur šioje lentelėje nenurodytų | už siuntą | |

–iki 5000 vienetų | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą 100 vienetų | 0,18 |

–didžiausia kaina | 140 |

–skintų gėlių | už siuntą | |

–iki 20000 vienetų | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą 1000 vienetų | 0,14 |

–didžiausia kaina | 140 |

–šakų su lapais, spygliuočių dalių (išskyrus nukirstas Kalėdų egles) | už siuntą | |

–iki 100 kg svorio | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą 100 kg | 1,75 |

–didžiausia kaina | 140 |

–nukirstų Kalėdų eglių | už siuntą | |

–iki 1000 vienetų | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą 100 vienetų | 1,75 |

–didžiausia kaina | 140 |

–augalų, pavyzdžiui, vaistažolių, prieskonių ir lapinių daržovių, lapų | už siuntą | |

–iki 100 kg svorio | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą 10 kg | 1,75 |

–didžiausia kaina | 140 |

–vaisių, daržovių (išskyrus lapines daržoves) | už siuntą | |

–iki 25000 kg svorio | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą 1000 kg | 0,7 |

–bulvių šakniagumbių | už partiją | |

–iki 25000 kg svorio | 52,5 |

–už kiekvienus papildomus 25000 kg | 52,5 |

–medienos (išskyrus žievę) | už siuntą | |

–iki 100 m3 dydžio | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą m3 | 0,175 |

–dirvožemio ir žievės | už siuntą | |

–iki 25000 kg svorio | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą 1000 kg | 0,7 |

–didžiausia kaina | 140 |

–grūdų | už siuntą | |

–iki 25000 kg svorio | 17,5 |

–už kiekvieną papildomą 1000 kg | 0,7 |

–didžiausia kaina | 700 |

–kitų augalų ar augalų produktų, kitur šioje lentelėje nenurodytų | už siuntą | 17,5 |

Jei siunta susideda ne tik iš produktų, kuriems taikytinas atitinkamo punkto aprašymas, tos jos dalys, kurias sudaro produktai, kuriems yra taikytinas atitinkamo punkto aprašymas (partija ar partijos), laikomos atskiromis siuntomis.

"

20. Jei bet kurioje nuostatoje, išskyrus paminėtąsias 1–18 dalyse, yra sąvoka "17 straipsnyje nustatyta tvarka" arba "18 straipsnyje nustatyta tvarka", šie žodžiai keičiami žodžiais "18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka".

2 straipsnis

Valstybės narės iki 2005 m. sausio 1 d. priima ir paskelbia nuostatas, kurios įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo metodiką nustato valstybės narės.

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M.Fischer Boel

[1] OL C 240 E, 2001 8 28, p. 88.

[2] OL C 53 E, 2002 2 28, p. 179.

[3] OL C 36, 2002 2 8, p. 46.

[4] OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/36/EB (OL L 116, 2002 5 3, p. 16).

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------