32002L0075Oficialusis leidinys L 254 , 23/09/2002 p. 0001 - 0046


Komisijos direktyva 2002/75/EB

2002 m. rugsėjo 2 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/98/EB dėl laivų įrenginių

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 96/98/EB dėl laivų įrenginių [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/53/EB [2], ypač į jos 17 straipsnio pirmąją ir antrąją įtraukas,

kadangi:

(1) Tarptautinės konvencijos, įskaitant 1974 m. SOLAS konvenciją, ir bandymo standartai bei jų pakeitimai Direktyvoje 96/98/EB - tai galiojančios 2001 m. sausio 1 d. konvencijos ir standartai.

(2) SOLAS konvencijos ir kitų tarptautinių konvencijų pakeitimai bei nauji bandymo standartai įsigaliojo po 2001 m. sausio 1 d. arba įsigalios netrukus.

(3) Tais dokumentais buvo nustatytos laivuose montuotinų įrenginių naujos taisyklės.

(4) Direktyva 96/98/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(5) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Tarybos direktyvos 93/75/EEB [3] 12 straipsniu įsteigto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 96/98/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

C, d ir n punktuose data "2001 m. sausio 1 d." pakeičiama data "2002 m. liepos 1 d."

2. A priedas pakeičiamas šios direktyvos priedo tekstu.

2 straipsnis

Įrenginius, kurie A.1 priedo antraštėje "įrenginio pavadinimas" įrašyti kaip "naujas įrenginys" ir kurie iki 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos buvo pagaminti pagal toliau nurodytos valstybės narės teritorijoje iki šios direktyvos priėmimo datos galiojusias tipo patvirtinimo procedūras, ir iki 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos pagamintus bei turinčius ženklą A.1 priedo 4 ir 5 skirsniuose išvardytus įrenginius galima pateikti į rinką ir montuoti Bendrijos laive, kuriam sertifikatą pagal tarptautines konvencijas yra išdavusi valstybė narė arba jis išduotas jos vardu, dvejus metus nuo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo, įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatas.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. rugsėjo 2 d.

Komisijos vardu

Loyola De Palacio

Komisijos narys

[1] OL L 46, 1997 2 17, p. 25.

[2] OL L 204, 2001 7 28, p. 1.

[3] OL L 247, 1993 10 5, p. 19.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

A PRIEDAS

A.1 PRIEDAS: Įrenginiai, kurių išsamaus bandymo standartai jau parengti tarptautiniuose dokumentuose

Pastabos, taikomos visam A.1 priedui

Bendrieji teiginiai:

Be konkrečiai paminėtų bandymo standartų, tam tikras nuostatas, kurias būtina taikyti atliekant tipo patikrą (tipo patvirtinimas)č kaip nurodyta B priede pateiktuose atitikties vertinimo moduliuose, reikia imti iš taikomų tarptautinių konvencijų ir atitinkamų Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) rezoliucijų ir aplinkraščių reikalavimų.

5 skiltis:

Jeigu remiamasi Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) rezoliucijomis, taikomi tik atitinkamose rezoliucijų priedų dalyse nurodyti bandymo standartai, o pačių rezoliucijų nuostatos netaikomos.

5 skiltis:

Siekiant, kad atitinkami standartai būtų identifikuojami teisingai, bandymo ataskaitose ir atitinkamuose tipo patvirtinimo sertifikatuose turi būti nurodytas taikytas standartas ir 5 skiltyje pateikta jo versija.

5 skiltis:

Jeigu nurodomi du bandymo standartų rinkiniai (atskirti ";" ar "arba"), kiekvienas rinkinys atitinka visus bandymo reikalavimus, kad būtų laikomasi Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) eksploatavimo standartų. Bandymo pagal vieną rinkinį pakanka, kad būtų įrodytas atitinkamų tarptautinių dokumentų reikalavimų laikymasis.

6 skiltis:

Jeigu nurodomas H modulis, turi būti suprantama, kad omenyje turimas H modulis, prie kurio pridedamas projekto tyrimo sertifikatas.

1. Gelbėjimosi priemonės

Pastabos, taikomos 1 skirsniui: Gelbėjimosi priemonės

3 ir 4 skiltys:

Jeigu šios skiltys apibūdinant tam tikrus įrenginius yra padalytos į du skyrius, pirmame skyriuje, jei būtina, nurodomi iki 2002 m. liepos 1 d. pagal HSC kodeksą pastatyti laivai, o apatiniame skyriuje, jei būtina, pagal HSC kodeksą 2002 m. liepos 1 d. arba po šios datos eksploatuojami laivai.

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo patvirtinimas" | Taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties įvertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/1.1 | Gelbėjimo plūdurai | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.1 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.1 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/1.2 | Savaime įsižiebiantys vietą nurodantys žibintai: a)gelbėjimo priemonių ir gelbėjimo valties;b)gelbėjimo plūdurų;c)gelbėjimo juostų | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.1.3, III/22.1.2., III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.3 ir 8.10 (1994 m. HSC kodeksas, TJO MSC/Aplink. 885) | TJO rezoliucija MSC.81 (70), išskyrus dėl akumuliatorių baterijų reikalavimų, nustatytų EN 394 (1993), kurie taikomi tik gelbėjimosi liemenių žibintams | | X | X | X | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.1.3, III/22.1.2., III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.3, 8.10 (2000 m. HSC kodeksas), TJO MSC/Aplink. 885 | | | |

A.1/1.3 | Savaime įsijungiantys gelbėjimo plūdurų dūmų signalai | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.1.3 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.1.3 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/1.4 | Gelbėjimosi liemenės | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70), išskyrus dėl akumuliatorių baterijų reikalavimų, nustatytų EN 394 (1993), kurie taikomi tik gelbėjimosi liemenių žibintams | | X | X | X | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/1.5 | Gelbėjimosi hidrokombinezonai ir apsauginiai kostiumai - su izoliacija arba be jos | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.3, III/22.4, III/32.3 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.3, III/22.4, III/32.3 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/1.6 | Gelbėjimosi hidrokombinezonai ir apsauginiai kostiumai, klasifikuojami kaip gelbėjimosi liemenės | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.3, III/22.4, III/32.3 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO re zoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/7.3, III/22.4, III/32.3 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/1.7 | Terminės apsaugos priemonės | III/4 taisyklė | III/7.3, III/22.4, III/32.3 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.8 | Parašiutu nuleidžiamos signalinės raketos (pirotechninės) | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/6.3 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | X | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/6.3 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.2 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | |

A.1/1.9 | Rankiniai signaliniai deglai (pirotechniniai) | III/4 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.10 | Plūdrieji dūmų signalai (pirotechniniai) | III/4 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.11 | Lyno sviedžiamieji įtaisai (pirotechniniai) | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/18 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | X | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/18 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | |

A.1/1.12 | Pripučiamieji gelbėjimo plaustai | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/21.1, III/31.1 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC/Aplink. 811, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ir 8.10 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/21.1, III/31.1 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC/Aplink. 811, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ir 8.10 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | |

A.1/1.13 | Standieji gelbėjimo plaustai | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/21.1, III/31.1.1.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC/Aplink. 811, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ir 8.10 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/21.1, III/31.1.1.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC/Aplink. 811, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ir 8.10 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | |

A.1/1.14 | Automatiniu būdu prisipučiantis ir iškylantis gelbėjimo plaustas | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/26.2.4 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO MSC/Aplink. 809, TJO MSC/Aplink. 811, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ir 8.10 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/26.2.4 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO MSC/Aplink. 809, TJO MSC/Aplink. 811, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ir 8.10 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | |

A.1/1.15 | Uždengtas atsiverčiantis į teisingą padėtį plaustas | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/26.2.4 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO MSC/Aplink. 809, TJO MSC/Aplink. 811, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ir 8.10 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/26.2.4 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO MSC/Aplink. 809, TJO MSC/Aplink. 811, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ir 8.10 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | |

A.1/1.16 | Automatiniai gelbėjimo plaustų nuleidimo įrenginiai (hidrostatiniai plausto nuleidimo įrenginiai) | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/13.4.2, III/26.2.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO MSC/Aplink. 811, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1 ir 8.6 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/13.4.2, III/26.2.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO MSC/Aplink. 811, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1 ir 8.6 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/1.17 | Gelbėjimo valtys | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | | X | |

A.1/1.18 | Standieji avarinio gelbėjimo kateriai | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/21.2, III/31.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | | X | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/21.2, III/31.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | |

A.1/1.19 | Pripučiamieji avarinio gelbėjimo kateriai | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/21.2, III/31.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ir 8.10 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | | X | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/21.2, III/31.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ir 8.10 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | |

A.1/1.20 | Greitaeigiai avarinio gelbėjimo kateriai | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/26.3 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1 (1994 m. HSC kodeksas). TJO MSC/Aplink. 809 | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | | X | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/26.3 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO MSC/Aplink. 809 | | | | |

A.1/1.21 | Gelbėjimo priemonių nuleidimo įranga naudojant lynus ir nuleidimo gerves | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/23, III/33 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 ir 8.7 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/23, III/33 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 ir 8.7 (2000 m. HSC kodeksas) | | |

A.1/1.22 | Automatinė plūdriųjų gelbėjimo priemonių nuleidimo įranga | Perkelta į A.2 priedą |

A.1/1.23 | Iš laivo numetamų plūdriųjų gelbėjimo priemonių nuleidimo įranga | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/33 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.5 ir 8.7 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | | | | X | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/33 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.5 ir 8.7 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | |

A.1/1.24 | Gelbėjimosi plaustų nuleidimo įranga | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 ir 8.7 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 ir 8.7 (2000 m. HSC kodeksas) | | |

A.1/1.25 | Greitaeigių avarinio gelbėjimo katerių nuleidimo įrenginiai | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/26.3.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO MSC/Aplink. 809 | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/26.3.2 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO MSC/Aplink. 809 | | | |

A.1/1.26 | Gelbėjimo įrangos atkabinimo mechanizmas: a)avarinio gelbėjimo valtims ir kateriamsb)gelbėjimo plaustamsnuleidžiant laisvu kritimu arba su lynais | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1 ir 8.5 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1 ir 8.5 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/1.27 | Jūrinės evakuacijos sistemos | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/15, III/26.2.1 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.7 ir 8.10 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | | | X | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/15, III/26.2.1 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.7 ir 8.10 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | |

A.1/1.28 | Gelbėjimo priemonės | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/26.4 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO MSC/Aplink. 810, TJO rezoliucija MSC. 36 (63) 8.1, 8.5 ir 8.10 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.81 (70), MSC/Aplink. 810 | | X | | | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/26.4 ir III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO MSC/Aplink. 810, TJO rezoliucija MSC. 97 (73) 8.1, 8.5 ir 8.10 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | |

A.1/1.29 | Įlaipinimo į laivą laiptai | Įrenginys perkeltas į A.2/1.4 |

A.1/1.30 | Šviesogrąžės medžiagos | III/4 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66) | TJO rezoliucija A.658 (16), 2 priedas | | X | X | X | | |

A.1/1.31 | Plūdriosios gelbėjimo priemonės dvipusio ryšio aukšto dažnio radijotelefonas | Perkelta į A.1/5.17 ir A.1/5.18 |

A.1/1.32 | 9 GHz gelbėjimo ir paieškos atsakiklis | Perkelta į A.1/4.18 |

A.1/1.33 | Avarinio gelbėjimo valčių ir katerių lokatoriniai atšvaitai | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66) | TJO rezoliucija A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998); TJO rezoliucija A.384 (X), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

A.1/1.34 | Avarinio gelbėjimo valčių ir katerių kompasas | Perkelta į A.1/4.23 |

A.1/1.35 | Avarinio gelbėjimo valtyse ir kateriuose naudojama kilnojamoji gaisro gesinimo įrenga | Perkelta į A.1/3.38 |

A.1/1.36 | Avarinio gelbėjimo valčių ir katerių eigos varikliai | III/4 taisyklė | III/34 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.48 (66) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.37 | Avarinio gelbėjimo katerio eigos variklis-pakabinamas variklis | III/4 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.38 | Avarinio gelbėjimo valčių ir katerių prožektoriai | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66) | TJO rezoliucija MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.39 | Atsiverčiantys atviri gelbėjimo plaustai | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 ir 8.10 (1994 m. HSC kodeksas | TJO rezoliucija MSC.36 (63), 10 priedas (1994 m. HSC kodeksas) | | X | | | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.7 ir 8.10 (2000 m. HSC kodeksas | TJO rezoliucija MSC.97 (73), 11 priedas (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | |

A.1/1.40 ex A.1/4.17 | Mechaninis locmanų keltuvas | V/17 (b) taisyklė | V/17 (f) taisyklė, TJO rezoliucija A.889 (21), TJO MSC/Aplink. 773 | ISO 799 (1986) | | X | X | X | | |

V/23 taisyklė | V/23.6 taisyklė, TJO rezoliucija A.889 (21), TJO MSC/Aplink. 773 | | | |

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1973/1978 m. MARPOL konvencijos taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo patvirtinimas" | Taikomos 1973/1978m. MARPOL konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties vertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/2.1 | Naftos produktų valymo įranga (išvalytame vandenyje naftos produktų ne daugiau kaip 15 mg/kg) | I priedas, 16 taisyklės 4 ir 5 dalys | I priedas, 16 taisyklės 1 ir 2 dalys | TJO rezoliucija MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.2 | Naftos produktų ir vandens tarpfazinės ribos detektoriai | I priedas, 15 taisyklės 3 dalies b punktas | I priedas, 15 taisyklės 3 dalies b punktas | TJO rezoliucija MEPC.5 (XIII) | | X | X | X | | |

A.1/2.3 | Naftos produktų kiekio matuokliai | I priedas, 16 taisyklės 4 ir 5 dalys | I priedas, 16 taisyklės 1 ir 2 dalys | TJO rezoliucija MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.4 | Valymo agregatai, jungiami prie alyva užteršto vandens atskyrimo įrangos (alyvos kiekis išleidžiamame vandenyje ne didesnis kaip 15 mg/kg) | Įrašas išbrauktas |

A.1/2.5 | Tanklaivio naftos išleidimo valdymo ir kontrolės sistema | I priedas, 15 taisyklės 3 dalies a punktas | I priedas, 15 taisyklės 3 dalis | TJO rezoliucija A.586 (14) | | X | X | X | | |

A.1/2.6 | Nutekamųjų vandenų valymo agregatai | IV priedas, 8 taisyklės 1 dalies b punktas | IV priedas, 8 taisyklės 1 dalies b punktas | TJO rezoliucija MEPC.2 (VI) | | X | X | X | X | |

A.1/2.7 | Atliekų laivuose deginimo krosnys | VI priedas, 16 taisyklės 2 dalies a punktas | VI priedas, 16 taisyklės 2 dalies a punktas | TJO rezoliucija MEPC.76 (40) | | X | X | X | X | |

3. Apsauga nuo gaisro

Pastabos, taikomos 3 skirsniui: Apsauga nuo gaisro

3 ir 4 skiltys:

Jeigu šios skiltys apibūdinant tam tikrus įrenginius yra padalytos į du skyrius, viršutiniame skyriuje nurodomos iki 2002 m. liepos 1 d. pastatytiems laivams taikomos taisyklės, o apatiniame skyriuje nurodomi 2002 m. liepos 1 d. arba po šios datos pastatyti laivai (tačiau taip pat galima taikyti iki 2002 m. liepos 1 d. pastatytiems laivams).

5 skiltis:

Joje ne vienam įrenginiui yra nurodytas daugiau kaip vienas bandymo standartas. Bandymo įstaiga turi užtikrinti, kad taikytinas bandymo standartas būtų taikomas įrenginiui, siekiant, jog jis atitiktų tarptautinius konvencijos reikalavimus.

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo patvirtinimas" | Taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties vertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/3.1 | Denio gruntavimas | II-2/34.8, II-2/49.3 taisyklės | II-2/34.8, II-2/49.3 taisyklės | TJO rezoliucija MCS.61 (67), 1 priedo 2 ir 6 dalys, 2 priedas, TJO MSC/Aplink. 1004 | | X | | | | |

II-2/4.4.4, II-2/6.3 taisyklės | II-2/4.4.4, II-2/6.3 taisyklės | | | | | |

A.1/3.2 | Nešiojamieji ugnies gesintuvai | II-2/6.1 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/6 taisyklė, TJO rezoliucija A.602 (15), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.7 ir 7.8.4.1.3 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999) | | X | X | X | | |

II-2/10.3.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 4.2.1 skirsnis (FSS kodeksas) | II-2/10.3 taisyklė, TJO rezoliucija A.602 (15), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.4, 7.8.4.1.3, 7.17.3.7 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.98 (73), 4.1.2, 4.2.1 skirsniai (FSS kodeksas) | | | |

A.1/3.3 | Gaisrininko įranga: apsauginė apranga (dirbant arti ugnies) | II-2/17.1.1.1 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/17.1.1.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.10.3.1.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC/Aplink. 847 | EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1 (1998) EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001) | | X | | | | |

II-2/10.10.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 3.2.1.1.1 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/10.10.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.10.3.1.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.98 (73), 3.2.1.1.1 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | |

A.1/3.4 | Gaisrininko įranga: apsauginiai batai | II-2/17.1.1.2 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/17.1.1.2 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) 2 klasė, IEC 60903 (1993) | | X | | | | |

II-2/10.10.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 3.2.1.1.1 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/10.10.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.98 (73), 3.2.1.1.1 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | |

A.1/3.5 | Gaisrininko įranga: apsauginės pirštinės | II-2/17.1.1.2 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/17.1.1.2 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 m. HSC kodeksas), TJO MSC/Aplink. 847 | EN 659 (1996) | | X | | | | |

II-2/10.10.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 3.2.1.1.1 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/10.10.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.98 (73), 3.2.1.1.1 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | |

A.1/3.6 | Gaisrininko įranga: apsauginis šalmas | II-2/17.1.1.3 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/17.1.1.3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 443 (1997) | | X | | | | |

II-2/10.10.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 3.2.1.1.3 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/10.10.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.10.3.1.3 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.98 (73), 3.2.1.1.3 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | |

A.1/3.7 | Gaisrininko suslėgto oro kvėpavimo aparatas | II-2/17.1.2 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 137 (1993), EN 136 (1998) | | X | | | | |

II-2/10.10.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73) 3.2.1, 3.2.1.2 (FSS kodeksas) | II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.10.3.2.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.98 (73), 3.2.1.2, 3.2.1.3 skyriai (FSS kodeksas) | | | | | |

A.1/3.8 | Gaisrininko oro kvėpavimo aparatas, naudojamas su dūmų šalmu arba dūmų kauke | II-2/17.1.2 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/17.1.2.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 138 (1994) | | X | | | | |

Pastaba | | | | | |

A.1/3.9 | 1974 m SOLAS konvencijos II-2/12 taisyklėje nurodytosioms lygiavertės gyvenamųjų, tarnybinių patalpų ir valdymo punktų sprinklerinių sistemų sudedamosios dalys | II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 taisyklės | II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2 ir II-2/52.2 taisyklės | TJO rezoliucija A.800 (19) | | X | | | X | |

II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 8.1 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 8.1 skyrius (FSS kodeksas) | | | | |

A.1/3.10 | Laivo jėgainėje įrengiamos purškiančios vandenį slėginės stacionariosios gaisro gesinimo sistemos antgaliai | Į A2/3.11 perkelta antraštė |

A.1/3.11 | Gaisrui atsparios "A" ir "B" klasių pertvaros: a)"A" klasės pertvaros;b)"B" klasės pertvaros | II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 taisyklės | II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11 taisyklės | TJO rezoliucija A.754 (18), TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedo 3 dalis ir 2 priedas (FTP kodeksas). TJO MSC/Aplink. 916, TJO MSC/Aplink. 1004, TJO MSC/Aplink. 1005 | | X | X | X | | |

II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 taisyklės | II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 taisyklės | | | |

A.1/3.12 | Įtaisai, užkertantys kelią liepsnai į tanklaivio krovinines cisternas (tik didelio našumo čiaupai) | II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 taisyklės | II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 taisyklės | TJO MSC/Aplink. 677, MSC/Aplink. 1009 | | X | X | X | | |

II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 taisyklės | II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 taisyklės | | | |

A.1/3.13 | Nedegiosios medžiagos | II-2/3.1 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/3.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.2.4 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija A.799 (19), TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedo 1 dalis ir 2 priedas | | X | X | X | | |

II-2/3.33 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/3.33 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.2.3 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.14 | Neplieniniai vamzdžiai, įmontuoti per "A" ir "B" pertvaras | II-2/18.2.1 taisyklė | II-2/18.2.1 taisyklė | TJO rezoliucija A.753 (18), TJO rezoliucija A.754 (18), TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedo 3 dalis | | X | X | X | | |

II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 taisyklės | II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 taisyklės | | | |

A.1/3.15 | Neplieniniai vamzdžiai, naudojami naftos arba kuro perdavimui: a)vamzdžiai ir jungiamosios detalės;b)čiaupai;c)lankstieji vamzdžių rinkiniai | II-2/15.2.8, II-2/18.2.2 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/15.2.8, II-2/18.2.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.5.4 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija A.753 (18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1991) | | X | X | X | | |

II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.5.4 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.16 | Priešgaisrinės durys | II-2/30.2, II-2/31.1.1 ir II-2/47 taisyklės | II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47 taisyklės | TJO rezoliucija A.754 (18), TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedo 3 dalis, TJO MSC/Aplink. 916, TJO MSC/Aplink. 1004 | | X | X | X | | |

II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 taisyklės | II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 taisyklės | | | |

A.1/3.17 | Sudedamosios priešgaisrinių durų kontrolės sistemų dalys | II-2/30.4.15 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/30.4.15 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.9.3.3 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedo 4 dalis | | X | X | X | | |

II-2/9.4.1.1.4.15 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/9.4.1.1.4.15 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.9.3.3 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.18 | Paviršių padengimo medžiagos ir grindų dangos, pasižyminčiomis žemomis gruzdėjimo savybėmis: a)dekoratyvinė fanera;b)dažų dangos;c)grindų dangos;d)vamzdžių izoliavimo dangos | II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1, II-2/34.7, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 ir 7.4.3.6 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija A.653 (16), TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedas, 2 bei 5 dalys, ir 2 priedas, ISO 1716 (1973)TJO MSC/Aplink. 916 su pakeitimais, padarytais TJO MSC/Aplink. 1008, TJO MSC/Aplink. 1004 | | X | X | X | | |

II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2 TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 ir 7.4.3.6 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.19 | Portjeros, užuolaidos ir kitos kabinamosios tekstilės medžiagos bei plėvelės | II-2/3.23.3 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/3.23.3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedas, 7 dalis | | X | X | X | | |

II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.20 | Aptraukti baldai | II-2/3.23.6 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/3.23.6, II-2/34.6 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija A.652 (16), TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedas, 8 dalis | | X | X | X | | |

II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.21 | Lovos reikmenys, patalynė | II-2/3.23.7, II-2/26.2 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/3.23.7, II-2/26.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija A.688 (17), TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedas, 9 dalis | | X | X | X | | |

II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.4.3.3.5 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.22 | Automatinė priešgaisrinė sklendė | II-2/16.11.1 taisyklė | II-2/16, II-2/32, II-2/48 taisyklės | TJO rezoliucija A.754 (18), TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedas, 3 dalis | | X | X | X | | |

II-2/9.7.1.2 taisyklė | II-2/9.7.1.1 taisyklė | | | |

A.1/3.23 | Nedegūs pro "A" klasės pertvaras išvesti vamzdžiai | Antraštė perkelta į A.1/3.26 |

A.1/3.24 | Elektros kabelių išvedimo pro "A" klasės pertvaras įvadai | Antraštė perkelta į A.1/3.26 |

A.1/3.25 | Langai ir bortiniai iliuminatoriai | II-2/33 taisyklė | II-2/33 taisyklė, MSC/Aplink. 847 | TJO rezoliucija A.754 (18), TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedo 3 dalis, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), TJO MSC/Aplink. 1004 | | X | X | X | | |

II-2/9.4.1.3 taisyklė | II-2/9.4.1.3 taisyklė, MSC/Aplink. 847 | | | |

A.1/3.26 | Įvadai pro "A" klasės pertvaras: a)kabeliai;b)vamzdžiai, ventiliaciniai kanalai, ortakiai ir kt. | II-2/18.1.1 taisyklė | II-2/18.1.1 taisyklė | TJO rezoliucija A.754 (18), TJO rezoliucija MSC.61 (67), 1 priedas, 3 dalis | | X | X | X | | |

II-2/9.3.1 taisyklė | II-12/9.3.1 taisyklė | | | |

A.1/3.27 | Įvadai pro "B" klasės pertvaras: a)kabeliai;b)vamzdžiai, ventiliaciniai kanalai, ortakiai ir kt. | II-2/18.1.2 taisyklė | II-2/18.1.2 taisyklė | TJO rezoliucija A.754 (18), TJO rezoliucija MSC 61 (67), 1 priedas, 3 dalis | | X | X | X | | |

II-2/9.3.2 taisyklė | II-2/9.3.1 taisyklė | | | |

A.1/3.28 | Sprinklerinės sistemos (sprinklerių galvutės, automatinio paleidimo ir signalizacijos metodai, pvz., srauto jungikliai, signaliniai skydai) | II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 ir II-2/52.2 taisyklės | II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 ir II-2/52.2 taisyklės | EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000), EN 12259-5, ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995) | | X | X | X | | |

II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2. taisyklės, TJO rezoliucija MSC.98 (73) 8.1 skyrius, 8.2.5.2.3 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.98 (73) 8.1 skyrius, 8.2.5.2.3 skyrius (FSS kodeksas) | | | |

A.1/3.29 | Priešgaisrinės žarnos | II-2/4.7.1 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/4.7.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

II-2/10.2.3.1.1 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/10.2.3.1.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.5.5 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.30 | Deguonies ir dujų patikrinimo įtaisai | VI/3.1 taisyklė | II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5 taisyklės, VI/3.1 taisyklė, MSC/Aplink. 774 (stacionarūs įrenginiai) | EN 50104 (1999) Deguonis, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) Degiosios dujos | | X | X | X | | |

II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 15.2.4.2.4 skyrius (FSS kodeksas) | | | |

A.1/3.31 | Greitaeigių laivų stacionarios sprinklerinės sistemos sudedamosios dalys | X/3 taisyklė | TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) MSC/Aplink. 912 | TJO rezoliucija MSC.44 (65), TJO rezoliucija A.800 (19) | | X | X | X | X | |

TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.13.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO MSC/Aplink. 912 | | |

A.1/3.32 | Gaisro plitimą ribojančios medžiagos greitaeigiams laivams (išskyrus baldus) | X/3 taisyklė | TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.2.2 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.40 (64), TJO rezoliucija MSC.90 (71) | | X | X | X | | |

TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.2.2 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.33 | Gaisro plitimą ribojančios baldų gaminimo medžiagos greitaeigiams laivams | X/3 taisyklė | TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.2 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.40 (64), TJO rezoliucija MSC.90 (71) | | X | X | X | | |

TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.2.2 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.34 | Gaisro plitimą ribojančios pertvaros greitaeigiuose laivuose | X/3 taisyklė | TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.2.1 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.2.1 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.35 | Priešgaisrinės durys greitaeigiuose keleiviniuose laivuose | X/3 taisyklė | TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.36 | Automatinės priešgaisrinės sklendės greitaeigiuose laivuose | X/3 taisyklė | TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.6.4 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.6.4 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.37 | Įvadai per gaisrą sulaikančias greitaeigių laivų pertvaras: a)kabeliai;b)vamzdžiai, ventiliacinės angos, ortakiai ir kt. | X/3 taisyklė | TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.4.2.6 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.4.2.6 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.38 Ex A.1/1.35 | Nešiojamos gaisro gesinimo priemonės avarinio gelbėjimo valtyse ir kateriuose | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija A.602 (15), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1.2 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999) | | X | X | X | | |

III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1.2 (2000 m. HSC kodeksas) | | | |

A.1/3.39 | Alternatyvi įranga gaisro gesinimui hladonais jėgainės patalpose ir siurblių skyriuje — lygiavertės vandenį naudojančių priešgaisrinių sistemų sudedamosios dalys | II-2/10.1, II-2/63.1.3 taisyklės | II-2/10.1, II-2/63.1.3 taisyklės | TJO MSC/Aplink. 668, TJO MSC/Aplink. 728 | | X | X | X | | |

II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1 taisyklės | II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 7.2.2 skyrius (FSS kodeksas) | | | |

A.1/3.40 | Mažame aukštyje įrengiamos apšvietimo sistemos (tik sudedamosios dalys) (Naujas įrenginys) | II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 taisyklės | II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 taisyklės | TJO rezoliucija A.752 (18) arba ISO 15370 (2001) | | X | X | X | X | |

II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 11 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 11 skyrius (FSS kodeksas) | | |

A.1/3.41 | Avarinio gelbėjimosi kvėpavimo priemonės (EEBD) (Naujas įrenginys) | | EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996) | | X | X | X | | |

II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 taisyklės | II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 3.2.2 skyrius (FSS kodeksas), TJO MSC/Aplink. 849 | | | |

A.1/3.42 | Inertinių dujų sistemų sudedamosios dalys (Naujas įrenginys) | II-2/62.1 taisyklė | II-2/62, TJO MSC/Aplink. 847 | TJO MSC/Aplink. 1009, 677, 485, 450/pirma redakcija, 387, 353 ir 282, TJO rezoliucija A.567 (14) ir 1 klaidų sąrašas | | X | X | X | X | |

II-2/4.5.5 taisyklė | II-2/4.5.5 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 15 skyrius (FSS kodeksas), TJO MSC/Aplink. 847 | | |

A.1/3.43 | Kepimo dideliame riebalų kiekyje įrangos gaisro gesinimo sistemų (automatinių arba rankinių) sudedamosios dalys | | TJO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993) | X | X | X | X | | |

II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.6 (2000 m. HSC kodeksas) | | |

A.1/3.44 | Gaisrininko įranga — gelbėjimo lynas (Naujas įrenginys) | II-2/17.2 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/17.2 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.10.3.3 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO MSC.98 (73) 3.2.1.3 skyrius (FSS kodeksas) | | X | X | X | | |

II-2/10.1 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/10.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.10.3.3 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.98 (73), 3.2.1.3 skyrius (FSS kodeksas) | | | |

A.1/3.45 | Dujas naudojančių mašinų patalpų ir krovinio siurblių skyriaus stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų lygiavertės sudedamosios dalys (Naujas įrenginys) | II-2/7.1.1, II-2/63 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/7.1.1, II-2/63 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO MSC/Aplink. 848 | | X | X | X | | |

II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 taisyklės, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 5.2.5 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.3.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.98 (73), 5.2.5 skyrius (FSS kodeksas) | | | |

A.1/3.46 | Dujas naudojančių mašinų patalpų stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų (aerozolinės sistemos) lygiavertės sudedamosios dalys (Naujas įrenginys) | II-2/7.1.1 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/7.1.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO MSC/Aplink. 1007 | | X | X | X | | |

II-2/10.4.1.1.1. taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 5.2.5 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/10.4.1.1.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.3.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.98 (73), 5.2.5 skyrius (FSS kodeksas) | | | |

A.1/3.47 | Koncentratas didelio plėtimosi tūrio putoms, naudojamoms mašinų patalpų ir krovinio siurblių skyriaus stacionariose gaisro gesinimo sistemose, gaminti (Naujas įrenginys) | II-2/9 taisyklė | II-2/9 taisyklė | TJO MSC/Aplink. 670 | | X | X | X | X | |

II-2/10.4.1.1.2 taisyklė | II-2/10.4.1.1.2, taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 6.2.2 skyrius (FSS kodeksas) | | |

A.1/.3.48 | "A" kategorijos mašinų patalpų stacionariosios vietinės priešgaisrinės vandenį naudojančios priešgaisrinės sistemos sudedamosios dalys (Naujas įrenginys) | | TJO MSC/Aplink. 913 | X | X | X | X | | |

II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.3.2.1. (2000 m. HSC kodeksas) | | |

A.1/3.49 | Specialios kategorijos patalpų, krovinio su riedmenimis, horizontalaus krovimo ir transporto priemonėms skirtų patalpų stacionariųjų sprinklerinių priešgaisrinių sistemų antgaliai (Naujas įrenginys) | II-2/37.1.3, II-2/54.2.9 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.8.2 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija A.123 (V) (Darbiniai parametrai), TJO MSC/Aplink. 914 | | X | X | X | | |

II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2 taisyklės, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73), 7 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.8.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija 98 (73), 7 skyrius (FSS kodeksas) | | | |

A. 1/3.50 | Cheminėms medžiagoms atsparūs apsauginiai drabužiai (Naujas įrenginys) | II-2/54.2.6.1 taisyklė | II-2/54.2.6.1 taisyklė | EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001) | | X | X | X | | |

II-2/19.3.6.1 taisyklė | II-2/19.3.6.1 taisyklė | | | |

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo tvirtinimas" | Taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties vertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/4.1 | Magnetinis kompasas | V/12 (r) taisyklė | V/12 (b) taisyklė, TJO rezoliucija A.382 (X), TJO rezoliucija A.694 (17) | EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė | V/19.2.1.1 taisyklė, TJO rezoliucija A.382 (X), TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.2 | Magnetinio kurso perdavimo įranga (ankstesnis elektromagnetinis kompasas) | V/12 (r) taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) | V/12 (b) taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63), 13.2.5, (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.86 (70) 2 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17) | EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.3.5 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.2.5, (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.86 (70), 2 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.3 | Girokompasas | V/12 (r) taisyklė | V/12 (d) taisyklė, TJO rezoliucija A.424 (XI), TJO rezoliucija A.694 (17) | EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162 ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė | V/19.2.5.1 taisyklė, TJO rezoliucija A.424 (XI), TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.4 | Lokatorių įranga | Perkelta į A.1/4.34, A.1/4.35 ir A.1/4.36 |

A.1/4.5 | Automatinė lokatoriaus laivo kelžymos įranga (ARPA) | Perkelta į A.1/4.34 |

A.1/4.6 | Gylio matavimo prietaisai | V/12 (r) taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63), 13.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) | V/12 (k) taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.4 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.224 (VII) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.74 (69) 4 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17) | EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.3.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.4.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.224 (VII) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.74 (69) 4 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.7 | Greičio ir atstumo matavimo prietaisai (SDME) | V/12 (r) taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) | V/12 (l) taisyklė, TJO rezoliucija A.824 (19) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucija MSC.96 (72), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.3 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.3.4 taisyklė, TJO rezoliucija A.824 (19) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucija MSC.96 (72), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.3 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.8 | Vairo sukimo kampas, pasukimų skaičius per minutę, laivasraigčio žingsnio rodiklis | Antraštė padalyta į tris dalis. Žr. A.1/4.20-21-22 |

A.1/4.9 | Posūkio kampinio greičio matuoklis | V/12 (r) taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kodeksas) | V/12 (n) taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.7.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.526 (13), TJO rezoliucija A.694 (17) | TJO rezoliucija A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; TJO rezoliucija A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.9.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.7.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.526 (13), TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.10 | Pelengatorius | Antraštė išbraukta |

A.1/4.11 | "Loran-C" radionavigacinė įranga | V/12 (r) taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) | V/12 (p) taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.6 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17), TJO rezoliucija A.818 (19) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.1.6 taisyklė, TJO rezoliucija 97 (73) 13.6 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.818 (19), TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.12 | Radionavigacinė "Chayka" įranga | V/12 (r) taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kodeksas) | V/12 (p) taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.6 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.818 (19), TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.1.6 taisyklė, TJO rezoliucija 97 (73) 13.6 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.818 (19), TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.13 | Radionavigacinė "Decca" įranga | Antraštė išbraukta |

A.1/4.14 | Globalinės palydovinės laivo buvimo vietos nustatymo sistema | V/12 (r) taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC m. kodeksas) | V/12 (p) taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.6 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.819 (19), TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 61108-1 (1996), EN 60945, EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.1.6 taisyklė, TJO rezoliucija 97 (73) 13.6 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.819 (19), TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.15 | GLONASS įranga | V/12 (r) taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) | V/12 (p) taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.6 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.53 (66), TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97(73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.1.6 taisyklė, TJO rezoliucija 97 (73) 13.6 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.53 (66), TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.16 | Laivo kurso kontrolės sistema (HCS) (anksčiau — automatinė laivo kurso reguliavimo sistema) | V/18.1 taisyklė | V/19.2.8.2 taisyklė, TJO rezoliucija A.342 (IX) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucija MSC.64 (67), 3 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17) | EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.17 | Mechaninė locmano pakėlimo į laivą įranga | Perkelta į A.1/1.40 |

A.1/4.18 | 9 GHz gelbėjimo ir paieškos atsakiklis | III/4 taisyklė, IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) | III/6.2.2 taisyklė, IV/7.1.3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.2.1.2 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.530 (13), TJO rezoliucija A.802 (19), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

III/4 taisyklė, IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36(63) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | III/6.2.2 taisyklė, IV/7.1.3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.7.1.3 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.530 (13), TJO rezoliucija A.802 (19), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | | |

A.1/4.19 | Lokatoriai greitaeigiams laivams | Perkelta į A.1/4.37 |

A.1/4.20 | Vairo posūkio kampo matuoklis | V/12 (r) taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) | V/12 (m) taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.7.2 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A. 694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.5.4 taisyklė, TJO rezoliucija 97 (73) 13.7.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.21 | Apsisukimų skaičiaus matuoklis | V/12 (r) taisyklė | V/12 (m) taisyklė, TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė | V/19.2.5.4 taisyklė, TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.22 | Laivo sraigto mentės posūkio kampo matuoklis | V/12 (r) taisyklė | V/12 (m) taisyklė, TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė | V/19.2.5.4 taisyklė, TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.23 | Avarinio gelbėjimo valčių ir gelbėjimo katerių kompasas | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990); ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) | | X | X | X | X | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1.6 ir 13.7.1 (2000 m. HSC kodeksas) | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | | |

A.1/4.24 | Lokatoriaus automatinė laivo kelžymos įranga greitaeigiams laivams (ARPA) | Perkelta į A.1/4.37 |

A.1/4.25 | Automatinis kurso žymeklis (ATA) | Perkelta į A.1/4.35 |

A.1/4.26 | Automatinis kurso žymeklis greitaeigiams laivams (ATA) | Perkelta į A.1/4.38 |

A.1/4.27 | Elektroninė kelžymos įranga (EPA) | Perkelta į A.1/4.36 |

A.1/4.28 | Kompleksinė vairinės sistema (Naujas įrenginys) | V/18.7 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.6 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 15.4.3 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.64 (67), 1 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.29 | Maršruto duomenų registravimo įtaisas (VDR) (Naujas įrenginys) | V/18.1 taisyklė, V/20.2 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/20 taisyklė, TJO rezoliucija A.861 (20), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.16 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.30 | Elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS) ir rastrinių žemėlapių rodymo sistema (RCDS) (Naujas įrenginys) | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.1.4 taisyklė, V/19.2.1.5 taisyklė TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.8 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.817 (19) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.64 (67) 5 priedu ir TJO rezoliucijos MSC.86 (70) 4 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.31 | Greitaeigių laivų girokompasas (Naujas įrenginys) | X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.2.6 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.821 (19), TJO rezoliucija A.694 (17) | ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001) IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.2.6 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.821 (19), TJO rezoliucija A.694 (17) | | |

A.1/4.32 | Universali automatinė identifikavimo sistemos įranga (AIS) (Naujas įrenginys) | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.4 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.74 (69) 3 priedas, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.15 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M. 1371-1 (10/00) | EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.33 | Kurso reguliavimo sistema (Naujas įrenginys) | V/18.7 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.8.2 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.12 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.74 (69) 2 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.34 | Radiolokacinė įranga su automatiniu radiolokaciniu kurso žymekliu (ARPA) | V/12 (r) taisyklė | V/12 (g) taisyklė, V/12 (h) taisyklė, V/12 (j) taisyklė, TJO rezoliucija A.278 (VIII), TJO rezoliucija A.477 (XII) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.64 (67) 4 priedu, TJO rezoliucija A.823 (19), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė | V/19.2.3.2 taisyklė, V/19.2.7.1 taisyklė, V/19.2.8.1 taisyklė, TJO rezoliucija A.278 (VIII), TJO rezoliucija A.477 (XII) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.64 (67) 4 priedu, TJO rezoliucija A.823 (19), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.35 | Radiolokacinė įranga su automatiniu kurso žymekliu (ATA) | V/12 (r) taisyklė | V/12 (g) taisyklė, V/12 (h) taisyklė, V/12 (i) taisyklė TJO rezoliucija A.278 (VIII) TJO rezoliucija A.477 (XII) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.64 (67) 4 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė | V/19.2.3.2 taisyklė, V/19.2.7.1 taisyklė, V/19.2.5.5 taisyklė, TJO rezoliucija A.278 (VIII) TJO rezoliucija A.477 (XII) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.64 (67) 4 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.36 | Radiolokacinė įranga su elektronine kelžymos įranga (EPA) | V/12 (r) taisyklė | V/12 (g) taisyklė, V/12 (h) taisyklė, V/12 (i) taisyklė, TJO rezoliucija A.278 (VIII), TJO rezoliucija A.477 (XII) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.64 (67) 4 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V/18.1 taisyklė | V/19.2.3.2 taisyklė, V/19.2.3.3 taisyklė, V/19.2.7.1 taisyklė, TJO rezoliucija A.278 (VIII), TJO rezoliucija A.477 (XII) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.64 (67) 4 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.37 | Lokatoriaus automatinė laivo kelžymos įranga greitaeigiams laivams (ARPA) | X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.5 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.820 (19), TJO rezoliucija A.823 (19), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162 (1996), EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

X/3 taisyklė, TJO rezoliucija 97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | TJO Rezoliucija MSC.97 (73) 13.5 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.823 (19), TJO rezoliucija A.820 (19), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.38 | Lokatoriaus automatinė laivo kelžymos įranga greitaeigiams laivams su automatiniu kurso žymekliu (ATA) | X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 m. HSC kodeksas) | TJO Rezoliucija MSC.36 (63) 13.5 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.820 (19), TJO rezoliucija MSC.64 (67), 4 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

X/3 taisyklė, TJO rezoliucija 97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | TJO Rezoliucija MSC.97 (73) 13.5 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.820 (19), TJO rezoliucija MSC.64 (67), 4 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.39 | Radaro atšvaitas (Naujas įrenginys) | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.1.7 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.13 | TJO rezoliucija A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); TJO rezoliucija A.384 (X), EN 60945 (1996), EN ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo patvirtinimas" | Taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties vertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/5.1 | UTB radijo įranga, veikianti skaitmeniniu ir telefoniniu perdavimo ir priėmimo režimu | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/7.1.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.6.1.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.7.1.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.385 (X), TJO rezoliucija A.524 (13), TJO rezoliucija A.803 (19) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.68 (68) 1 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M. 493-10 (05/00), ITU-R M. 541-8 (10/97), ITU-R M. 689-2 (11/93), TJO MSC/Aplink. 862 | ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999 04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), TJO MSC/Aplink. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), TJO MSC/Aplink. 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.2 | UTB skaitmeninis budėjimo imtuvas | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/7.1.2 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.6.1.2 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.7.1.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.803 (19), TJO rezoliucijos MSC.68 (68) 1 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 300 338 (VI.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.3 | Navigacinių pranešimų imtuvas (NAVTEX) | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/7.1.4 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.6.1.4 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.7.1.4 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.525 (13), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95) | EN 300 065 V1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.4 | Laivų grupei perduodamo pagerintos kokybės signalo imtuvas | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/7.1.5 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000 m. HCS kodeksas), TJO rezoliucija A.570 (14), TJO rezoliucija A.664 (16), TJO rezoliucija A.694 (17) | ETS 300 460 1 leid. (1997-11) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.5 | Aukšto dažnio jūrinės laivybos saugumo įranga (aukšto dažnio tiesioginio spausdinimo imtuvas) | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 3.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/7.1.5 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000 m. HCS kodeksas), TJO rezoliucija A.699 (17), TJO rezoliucija A.700 (17), TJO rezoliucija A.806 (19), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90) | ETS 300 067 1 leid. (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 1 leid. (1992-09) + A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.6 | 406 MHz dažnio COSPAS-SARSAT įranga | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/7.1.6 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73), 14.7.1.6 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.662 (16), TJO rezoliucija A.696 (17), TJO rezoliucija A.810 (19) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucija MSC.56 (66) ir TJO rezoliucija MSC.120 (74), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), TJO MSC/Aplink. 862 | ETS 300 066 V1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/Aplink. 862; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/Aplink. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.7 | Ilgų bangų avarinė palydovinė vietos nustatymo buja (EPIRB) (Tarptautinės jūrinių palydovų organizacijos) (INMARSAT) | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/7.1.6 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994 m. HSC kodeksas), MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.662 (16), TJO rezoliucija A.812 (19), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), TJO MSC/Aplink. 862 | ETS 300 372 1 leid. (1996-05), EN 60945 (1997), MSC/Aplink. 862; IEC 61097-5 (1997), MSC/Aplink. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.8 | 2182 kHz nuolat įjungtas nelaimės signalo imtuvas | Antraštė išbraukta |

A.1/5.9 | Masinio informavimo ir bendrosiose informavimo apie pavojų sistemose naudojamas dviejų tonų generatorius | Antraštė išbraukta |

A.1/5.10 | Vidutinių bangų radijo įranga, veikianti skaitmeniniu ir telefoniniu priėmimo ir perdavimo režimu | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/9.1.1 taisyklė, IV/10.1.2 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.8.1.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.9.1.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.804 (19) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.68 (68) 2 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 1 leid. (1995-08) + A 1(1997-08), EN 60945 (1997), MSC/Aplink. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/Aplink. 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.11 | Vidutinių dažnių nelaimės skaitmeninių signalų imtuvas | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/9.1.2 taisyklė, IV/10.1.3 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.8.1.2 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.9.1.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.804 (19) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.68 (68) 2 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.1173 (10/95) | EN 301 033 VI.1.1 (1998-08), EN 300 338 VI.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.12 | "Inmarsat-B" tipo antžeminė palydovinio ryšio įranga | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/10.1.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.570 (14), TJO rezoliucija A.808 (19), TJO rezoliucija A.694 (17), TJO MSC/Aplink. 862 | IEC 61097-10 (1999), MSC/Aplink. 862, IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.13 | "Inmarsat-C" tipo antžeminė palydovinio ryšio įranga | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/10.1.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.570 (14), TJO rezoliucija A.644, TJO rezoliucija A.807 (19) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.68 (68) 4 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17), TJO MSC/Aplink. 862 | ETS 300 460 1 leid. (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC/Aplink. 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Aplink. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.14 | Vidutinio ir aukšto dažnio radijo įranga, veikianti skaitmeniniu, telefoniniu navigacinių pranešimų priėmimo ir perdavimo režimu | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/10.2.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.9.2.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.10.2.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.806 (19) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.68 (68) 3 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3(10/95), ITU-R M.1173 (10/95), TJO MSC/Aplink. 862 | ETS 300 373 1 leid. (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 1 leid. (1990-11) + A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/Aplink. 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Aplink. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.15 | Vidutinių ir aukštų dažnių nelaimės skaitmeninių signalų imtuvas | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/10.2.2 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.9.2.2 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.10.2.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.806 (19) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.68 (68) 3 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1994-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.16 | Aeronautinė dvipusio UTB dažnio radiotelefoninio ryšio įranga | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/7.5 taisyklė, TJO rezoliucija 97 (73) 14.7.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.80 (70) 1 ir 2 priedai, TJO rezoliucija A.694 (17), ICAO konvencija, 10 priedas, radijo taisyklės | EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.17 | Nešiojama plūdriųjų gelbėjimosi priemonių dvipusio UTB dažnio radiotelefoninio ryšio įranga | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1.6 ir 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | III/6.2.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija 97 (73) 8.2.2.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos A.809 (19) 1 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82) | ETS 300 225 3 leid. (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.18 | Stacionari plūdriųjų gelbėjimosi priemonių dvipusio UTB dažnio radiotelefoninio ryšio įranga | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1.6 ir 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | III/6.2.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija 97 (73) 8.2.1.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos A.809 (19) 2 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95) | EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo patvirtinimas" | Taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties vertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/1.1 | Gelbėjimo plaustų radaro atšvaitas | III/4 taisyklė, III/34 taisyklė, X/3 taisyklė | TJO rezoliucija MSC. 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.2 | Hidrokombinezonų medžiagos | III/4 taisyklė, III/34 taisyklė | TJO rezoliucija MSC. 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 ex A.1/1.22 | Automatiniai plūdriųjų gelbėjimo priemonių nuleidimo įtaisai | III/34 taisyklė | TJO rezoliucija MSC. 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 (Naujas įrenginys) | Laivo masinio informavimo sistema ir bendroji avarinės pavojaus signalizacijos sistema | III/6(5) taisyklė | LSA kodeksas 7.2, TJO rezoliucija A.830 (18), MSC/Aplink. 808, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 4.2.2 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | | | |

A.2/1.4 ex A.1/1.29 | Įlaipinimo trapas | III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.36 (63) 8.1 (1994 m. HSC kodeksas) | ISO 799-1980 | | | | | | |

III/4 taisyklė, X/3 taisyklė | III/34 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.48 (66), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 8.1 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | | |

2. Jūrų taršos prevencija

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1973/78 m. MARPOL konvencijos taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo patvirtinimas" | Taikomos 1973/78 m. MARPOL konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties vertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/2.1. (Naujas įrenginys) | Laive sumontuoti NOx kontrolės ir registravimo įtaisai | VI priedo 2 rezoliucijos 1 skyriaus 1.3.9 taisyklė, 2 rezoliucijos 2 skyriaus 2.1.2.5 taisyklė ir 2 rezoliucijos 6.1 skyrius | VI priedo 2 rezoliucijos 1 skyriaus 1.3.9 taisyklė, 2 rezoliucijos 2 skyriaus 2.1.2.5 taisyklė ir 2 rezoliucijos 6.1 skyrius | Turi parengti TJO | | | | | | |

A.2/2.2 (Naujas įrenginys) | Laivo išmetamųjų dujų valymo sistemos | VI priedo 13.3(b)(i) taisyklė ir 14.4(b) taisyklė | VI priedo 13.3(b)(i) taisyklė ir 14.4(b) taisyklė | Turi parengti TJO | | | | | | |

A.2/2.3 (Naujas įrenginys) | Lygiaverčiai metodai laivo NOx išmetalams sumažinti | VI priedo 13.3(b)(ii) taisyklė | VI priedo 13.3(b)(ii) taisyklė | Turi parengti TJO | | | | | | |

A.2/2.4 (Naujas įrenginys) | Kitos technologinės priemonės SOx išmetalams apriboti | VI priedo 14.4(c) taisyklė | VI priedo 14.4(c) taisyklė | Turi parengti TJO | | | | | | |

3. Apsauga nuo gaisro

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo patvirtinimas" | Taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties vertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/3.1 | Stacionarūs ir nešiojamieji gesintuvai | II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, III-2/7.3.1 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999) | | | | | | |

II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1 taisyklės, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73) 4.1.2 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.98 (73) 4.1.2 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.2 | Specialios kategorijos patalpose sumontuotų slėginių vandenį purškiančių gaisro gesinimo sistemų antgaliai | Perkelta į A.1/3.49 |

A.2/3.3 | Generatorių paleidimas šalto oro sąlygomis (paleidimo įtaisai) | II-1/44.2 taisyklė, X/3 taisyklė | II-1/44.2 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 12.4 (1994 m. HSC kodeksas) | | | | | | | |

II-1/44.2 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 12.4 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | | | |

A.2/3.4 | Dviejų tipų antgaliai (puršktuvas/purkštukas) | II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.8.6 (1994 m. HSC kodeksas) | | | | | | | |

II-2/10.2.3.3.4 taisyklė, X/3 taisyklė | II-1/10.2.3.3.4 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.5.6 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | | | |

A.2/3.5 | Valdymo postuose, tarnybinėse, gyvenamosiose patalpose, laivo jėgainėse ir neprižiūrimose laivo jėgainėse montuojamos stacionariosios gaisro aptikimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos sudedamosios dalys | II-2/13, II-2/14.1 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/13, II-2/14.1 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999) | | | | | | |

II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1 taisyklės, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73) 9 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 9 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.6 | Dūmų detektoriai | II-2/13.3.2 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/13.3.2, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15 | | | | | | |

II-2/7.2.2, II-2/7.4 taisyklės, X/3 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 9.2.3.1.2 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/7.2.2, II-2/7.4 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 9.2.3.1.2 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.7 | Šilumos detektoriai | II-2/13.3 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/13.3.3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr. EN 54-15 | | | | | | |

II-2/7.2.2, II-2/7.4 taisyklės, X/3 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 9.2.3.1.3 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/7.2.2, II-2/7.4 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 9.2.3.1.3 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.8 | Elektrinė sprogioje aplinkoje naudojama lempa | II-2/17.1.1.4 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/17.1.1.4 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (1994 m. HSC kodeksas) | 79 IEC leidinys | | | | | | |

II-2/10.10 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73) 3.2.1.1.4 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/10 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.10.3.1.4 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC. 98 (73) 3.2.1.1.4 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.9 | Apsauginiai drabužiai (apsaugantys nuo cheminių medžiagų) | Perkelta į A. 1/3.50 |

A.2/3.10 | Mažame aukštyje sumontuotos apšvietimo sistemos | Perkelta į A.1/3.40 |

A.2/3.11 ex A.1/3.10 | Laivo jėgainėje įrengtos sprinklerinės gesinimo sistemos antgaliai | II-2/10.1 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/10.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 m. HSC kodeksas) | | | | | | | |

II-2/10.10 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 7 skyrius (FSS kodeksas), NB: neįtraukta į 2000 m. HSC kodeksą | II-2/10.4 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.98 (73) 7 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | | |

A.2/3.12 | Mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose montuojamos lygiavertės slėginės dujinės gaisro gesinimo sistemos | Perkelta A.1/3.45 |

A.2/3.13 | Kvėpavimo aparatas, kuriam oras tiekiamas suslėgtojo oro vamzdynu | II-2/17.1.2 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/17.1.2 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999) | | | | | | |

II-2/10.10.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 3 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/10.10.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.10.3.2.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 3 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.14 | Priešgaisrinės žarnos (susukamos ant būgno) | II-2/4.7.1 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/4.7.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994 m. HSC kodeksas) | EN 671-1 (1994) + AC (1995) | | | | | | |

II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2 taisyklės, X/3 taisyklė | II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.5.5 (2000 m. HSC kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.15 | Dūmų aptikimo sistemos su mėginių ėmimu sudedamosios dalys | II-2/13-1 taisyklė | II-2/13-1 taisyklė | | | | | | | |

II-2/7.6 taisyklė, II-2/19.3.3 taisyklė, II-2/20.4.2 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 10 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2 taisyklės, TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 10 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | | |

A.2/3.16 | Liepsnos detektoriai | II-2/132 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/13 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 m. HSC kodeksas) | Pr EN 54-10 | | | | | | |

II-2/7.1, II-2/7.2.2 taisyklės, X/3 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 9.2.3.1.1 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/7.1, II-2/7.2.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.1, 7.7.1.5 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 9.2.3.1.1 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.17 | Rankiniai priešgaisrinės signalizacijos prietaisai | II-2/13 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/13 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 m. HSC kodeksas) | Pr EN 54-11 | | | | | | |

II-2/7.1, II-2/7.2.2 taisyklės, X/3 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 9.2.1.1 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/7.1, II-2/7.2.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 9.2.1.1 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.18 | Pavojaus signalizacijos įtaisai | II-2/13 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/13 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 m. HSC kodeksas) | Pr EN 54-3 (2001) | | | | | | |

II-2/7.1, II-2/7.2.2 taisyklės, X/3 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 9.2.5 skyrius (FSS kodeksas) | II-2/7.1, II-2/7.2.2 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 9.2.5 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.19 | "A" kategorijos mašinų patalpose montuojamų stacionariųjų atskirųjų priešgaisrinių vandens sistemų sudedamosios dalys | Perkelta į A.1/3.48 |

A.2/3.20 | Apmušti baldai | Perkelta į A.1/3.20 |

A.2/3.21 (Naujas įrenginys) | Dažų ir degiųjų skysčių sandėliukuose įrengtų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys | II-2/18.7 taisyklė | II-2/18.7 taisyklė | IMO MSC/Aplink. 847 | | | | | | |

II-2/10.6.3 taisyklė | II-2/10.6.3 taisyklė | | | | | | |

A.2/3.22 (Naujas įrenginys) | Laivo virtuvės traukos kanale sumontuotų stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys | II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 taisyklės | II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 taisyklės | | | | | | | |

II-2/9.7.5 taisyklė | II-2/9.7.5 taisyklė | | | | | | | |

A.2/3.23 (Naujas įrenginys) | Sraigtasparnio denyje įrengtų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys | II-2/18.8.2.3 taisyklė | II-2/18.8.2.3 taisyklė | TJO rezoliucija A.855 (20) | | | | | | |

II-2/18.1.2 taisyklė | II-2/18.1.2 taisyklė | | | | | | |

A.2/3.24 (Naujas įrenginys) | Nešiojamieji putų generatoriai | II-2/6.4 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/6.4 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.8.4.1.2 (1994 m. HSC kodeksas) | | | | | | | |

X/3 taisyklė | TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.8.4.1.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 4.1.2 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | | |

A.2/3.25 (Naujas įrenginys) | "C" klasės pertvaros | II-2/3.5 taisyklė | II-2/3.5 taisyklė | TJO rezoliucija A.799 (19), TJO rezoliucija A.653 (16), TJO rezoliucijos MSC.61 (67) 1 priedo 1, 2 ir 5 dalys ir 2 priedas, ISO 1716 (1973) | | | | | | |

II-2/3.10 taisyklė | II-2/3.5 taisyklė | | | | | | |

A.2/3.26 (Naujas įrenginys) | Laivo reikmėms pritaikytos dujinio kuro sistemos (sudedamosios dalys) | II-2/51 taisyklė | II-2/51 taisyklė | | | | | | | |

II-2/4.3 taisyklė | II-2/4.3 taisyklė | | | | | | | |

A.2/3.27 (Naujas įrenginys) | Stacionariųjų dujinių gaisro gesinimo sistemų (CO2) sudedamosios dalys | II-2/5.2 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.6.2, 7.15 (1994 m. HSC kodeksas) | Pr EN.12094, 1-2 dalys | | | | | | |

II-2/10.4.1.1.1 taisyklė, X/3 taisyklė | II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1, II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1 taisyklės, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 7.7.3.3., 7.15, 7.17.3.8.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 5.2.2 skyrius (FSS kodekas) | | | | | | |

A.2/3.28 (Naujas įrenginys) | Vidutinio plėtimosi tūrio putas naudojančių gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys — denių stacionarieji putų generatoriai | II-2/61.4 taisyklė | II-2/61.4 taisyklė | TJO MSC/Aplink. 798 | | | | | | |

II-2/10.8.1 taisyklė | II-2/10.8.1 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 14 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.29 (Naujas įrenginys) | Mašinų patalpų ir tanklaivio denio apsaugos mažo plėtimosi tūrio putas naudojančių gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys | II-2/8, II-2/61.4 taisyklės | II-2/8, II-2/61.4 taisyklės | TJO MSC.Aplink. 582 ir 1 klaidų sąrašas | | | | | | |

II-2/10.8.1 taisyklė | II-2/10.8.1 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.98 (73) 6.2.3 skyrius, 14 skyrius (FSS kodeksas) | | | | | | |

A.2/3.30 (Naujas įrenginys) | Tanklaiviuose cheminėms medžiagoms vežti įrengtos tūrinio plėtimosi putas naudojančios gaisro gesinimo sistemos | TJO rezoliucija, MSC.4 (48) 11 skyriaus 11.3 dalis (IBC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.4 (48), 11 skyriaus 11.3 dalis (IBC kodeksas) | TJO MSC/Aplink. 799, 582, 553 | | | | | | |

4. Navigacijos įrenginiai

A.2 priedo 4 skirsnio "Navigacijos įrenginiai" pastabos.

3 ir 4 skiltys:

Nuorodos į SOLAS V skyrių — tai nuorodos į 1974 m. SOLAS konvenciją su pakeitimais, padarytais MSC 73 ir įsigaliosiančiais 2002 m. liepos 1 d.

4 skiltis:

Minėtos ITU rekomendacijos — tai nurodytos tarptautinės konvencijos ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai.

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo patvirtinimas" | Taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties vertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/4.1 | Greitaeigių laivų girokompasas | Įrengimas perkeltas į A.1/4.31 |

A.2/4.2 | Greitaeigių laivų kurso reguliavimo sistema (anksčiau — automatinė laivo kurso reguliavimo sistema) | X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.7.1 (2000 m. HSC kodeksas) | IMO rezoliucija MSC.97 (73) 13.12 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.822 (19), TJO rezoliucija A.694 (17) | Būsimasis ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; Būsimasis ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.3 | Įtaisas, informaciją apie kursą perduodantis navigacijos įrenginiams THD (GNSS metodas) (anksčiau — elektromagnetinis kompasas) | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.5.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.2.5 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.382 (X), TJO rezoliucija MSC.116 (73), TJO rezoliucija A.694 (17) | Būsimasis ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; Būsimasis ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.4 | Dieninis šviesos signalizavimo aparatas | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.2.2 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.95 (72), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.9 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.5 | Greitaeigių laivų prožektorius | X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.9 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.6 | Greitaeigiuose laivuose naudojama naktinio matymo įranga | X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.7.1 (2000 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.10 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.94 (72), TJO rezoliucija A.694 (17) | Būsimasis EN ISO 16237, EN 60945 (1997), EN 61162; Būsimasis ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.7 | Kurso reguliavimo sistema | Perkelta į A.1/4.33 |

A.2/4.8 | Elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS) | Perkelta į A.1/4.30 |

A.2/4.9 | Rezervinė elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS) | Perkelta į A.1/4.30 |

A.2/4.10 | Rastrinių žemėlapių rodymo sistema (RCDS) | Perkelta į A.1/4.30 |

A.2/4.11 | Kompleksinė GPS/GLONASS (globalinė laivo buvimo vietos nustatymo sistema) įranga | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.1.6 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.6 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.74 (69) 1 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17) | Būsimasis EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; Būsimasis IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.12 | DGPS, DGLONASS įranga | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.1.6 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.6 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.64 (67) 2 priedas, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17) | Būsimasis EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Būsimasis IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.13 | Greitaeigių laivų girokompasas | Perkelta į A.1/4.31 |

A.2/4.14 | Maršruto duomenų registravimo įtaisas | Perkelta į A.1/4.29 |

A.2/4.15 | Kompleksinė navigacijos sistema | V/18.7 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.6 taisyklė, TJO rezoliucijos MSC.86 (70) 3 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17) | Būsimasis EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; Būsimasis IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.16 | Kompleksinė vairinės sistema | Perkelta į A.1/4.28 |

A.2/4.17 | Priimto radaro signalo stiprintuvas ir siųstuvas | V/18.7 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 m. HSC kodeksas) | ITU-R M.1176 (10/95), TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.18 | Garso priėmimo sistema | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.1.8 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.14 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.86 (70) 1 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996); IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.19 | Magnetinis greitaeigių laivų kompasas | X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.382 (X), TJO rezoliucija A.694 (17) | ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.20 | Greitaeigių laivų kurso reguliavimo sistema | X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 m. HSC kodeksas) | TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.12 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.21 | Žemėlapiai laivo radarui | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.3.2 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.817 (19) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.64 (67) 5 priedu, TJO rezoliucija A.477 (XII) su pakeitimais, padarytais TJO rezoliucijos MSC.64 (67) 4 priedu, TJO rezoliucija A.694 (17) | Būsimasis EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Būsimasis IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.22 | Įtaisas, informaciją apie kursą perduodantis navigacijos įrangai (giroskopo metodas) | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.3.5 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.116 (73), TJO rezoliucija A.694 (17) | Būsimasis ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; Būsimasis ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.23 | Įtaisas, informaciją apie kursą perduodantis navigacijos įrangai (magnetinis metodas) | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.3.5 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucijos MSC.86 (70) 2 priedas, TJO rezoliucija MSC.116 (73), TJO rezoliucija A.694 (17) | Būsimasis ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Būsimasis ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.24 | Traukos indikatorius | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.5.4 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.7.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17) | | | | | | | |

A.2/4.25 | Pagalbinio vairavimo įrenginio traukos, laivasraigčio žingsnio ir veikimo režimo indikatoriai | V/18.1 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 m. HSC kodeksas) | V/19.2.5.4 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.36 (63) 13.11.2 (1994 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.11.2 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17) | | | | | | | |

5. Radijo ryšio įrenginiai

A.2 priedo 5 skirsnio "Radijo ryšio įrenginiai" pastabos.

4 skiltis:

Minėtos ITU rekomendacijos — tai nurodytos tarptautinės konvencijos ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai.

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo patvirtinimas" | Taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties vertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/5.1 | Avarijos vietą per palydovą nurodantis aukšto dažnio gelbėjimo atsakiklis | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/8.3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.8.3 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.662 (16), TJO rezoliucija A.805 (19), TJO rezoliucija A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.693 (06/90) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.2 | Atsarginis radijo įrangos energijos šaltinis | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/13.2 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.13 (2000 m. HSC kodeksas), COMSAR Aplink. 16, TJO rezoliucija A.694 (17) | Būsimasis EN 61097-14, EN 60945 (1997); Būsimasis IEC 61097-14, IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.3 | "Inmarsat-F" tipo antžeminė palydovinio ryšio įranga | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/10.1.1 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.10.1 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.570 (14), TJO rezoliucija A.808 (19), TJO rezoliucija A.694 (17), TJO MSC/Apink. 862 | Būsimasis IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), TJO MSC/Aplink. 862 | | | | | | |

A.2/5.4 | Skydelis nelaimės signalui perduoti | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/6.4 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.6.4 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17), TJO MSC/Aplink. 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.5 | Nelaimės signalas arba skydelis pavojaus signalui perduoti | IV/14 taisyklė, X/3 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 m. HSC kodeksas) | IV/6.6 taisyklė, TJO rezoliucija MSC.97 (73) 14.6.4 (2000 m. HSC kodeksas), TJO rezoliucija A.694 (17), TJO MSC/Aplink. 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

6. Pagal COLREG 72 privalomi įrenginiai

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1972 m. COLREG konvencijos taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo patvirtinimas" | 1972 m. COLREG konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties vertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/6.1 | Navigaciniai žiburiai | I/14 priedas | I/14 priedas, TJO rezoliucija A. 694 (17) | EN 60945 (1997), COLREG 72 I priedas (Eksploatavimas); IEC 60945 (1996), COLREG 72 I priedas (Eksploatavimas) | | | | | | |

A.2/6.2 | Garsinio signalizavimo prietaisai | III/3 priedas | III/3 priedas, TJO rezoliucija A.694 (17) | EN 60945 (1997), Švilpukai — COLREG 72 III/1 priedas (Eksploatavimas), Varpai arba gongai — COLREG 72 III/2 priedas (Eksploatavimas); IEC 60945 (1996), Švilpukai — COLREG 72 III/1 priedas (Eksploatavimas), Varpai arba gongai — COLREG 72 III/2 priedas (Eksploatavimas). | | | | | | |

7. Laivo biraus krovinio vežimo be taros saugos įrenginiai

Nr. | Įrenginio pavadinimas | 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklė su pakeitimais, jeigu būtinas "tipo patvirtinimas" | Taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės su pakeitimais ir atitinkamos TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai | Bandymo standartai | Atitikties vertinimo moduliai |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/7.1 | Pakrovimo priemonės | XII/11 taisyklė, 1997 m. SOLAS konferencijos 5 rezoliucija | XII/11 taisyklė, 1997 m. SOLAS konferencijos 5 rezoliucija | IACS rekomendacija Nr. 48 dėl krovimo priemonių (SOLAS/CONF.4/7) | | | | | | |

"

--------------------------------------------------