32002L0057Oficialusis leidinys L 193 , 20/07/2002 p. 0074 - 0097


Tarybos direktyva 2002/57/EB

2002 m. birželio 13 d.

dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

kadangi:

(1) 1969 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 69/208/EEB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla [2] buvo dažnai ir iš esmės keičiama [3]. Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti konsoliduota.

(2) Bendrijos žemės ūkyje aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos auginimas užima svarbią vietą.

(3) Geri aliejinių ir pluoštinių augalų auginimo rezultatai didžia dalimi priklauso nuo tinkamos sėklos naudojimo.

(4) Bus pasiektas didesnis Bendrijos aliejinių ir pluoštinių augalų auginimo produktyvumas, jei veislių, kuriomis leidžiama prekiauti, pasirinkimui valstybės narės taikys vienodas taisykles, kurios bus kuo griežtesnės. Dėl to Tarybos direktyva 2002/53/EB [4] yra patvirtintas bendrasis žemės ūkio augalų veislių katalogas.

(5) Reikėtų nustatyti vienodą Bendrijos sertifikavimo schemą, pagrįstą patirtimi, įgyta taikant schemas valstybėse narėse ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijose. Stiprinant vidaus rinką, Bendrijos schema turėtų apimti parduoti skirtos sėklos gamybą ir prekybą Bendrijoje bei neturėtų valstybėms narėms suteikti galimybių vienašališkai nukrypti nuo šios schemos ir tokiu būdu trukdyti laisvam sėklos judėjimui Bendrijoje.

(6) Paprastai aliejiniais ir pluoštiniais augalais turėtų būti leidžiama prekiauti tik tada, jei atliekamas oficialus tyrimas ir jie sertifikuojami pagal sertifikavimo taisykles kaip elitinė sėkla arba sertifikuota sėkla. Techninių apibrėžimų "elitinė sėkla" ir "sertifikuota sėkla" pasirinkimas grindžiamas jau galiojančia tarptautine terminologija. Turėtų būti įmanoma nurodytomis sąlygomis pateikti į rinką iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų selekcinę sėklą ir užaugintą sėklą.

(7) Bendrijos taisyklės neturėtų būti taikomos sėklai, kurią ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis.

(8) Siekiant pagerinti ne tik genetinę Bendrijos aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos genetinę kokybę, bet ir jos išorinius požymius, reikėtų nustatyti tam tikrus laboratorinio švarumo ir daigumo reikalavimus.

(9) Siekiant užtikrinti sėklos tapatumą, turi būti nustatytos Bendrijos pakavimo, mėginių ėmimo, uždarymo ir žymėjimo taisyklės. Šiuo tikslu etiketėse turėtų būti nurodomi duomenys, skirti tiek oficialiam tikrinimui, tiek naudotojui informuoti ir aiškiai įrodyti įvairių kategorijų sertifikuotos sėklos Bendrijos sertifikavimą.

(10) Reikėtų nustatyti taisykles, reglamentuojančias chemiškai apdorotos sėklos ir ekologiniam auginimui tinkančios sėklos bei veislių, kurioms gresia genetinis nuskurdimas, apsaugai vietoje skirtos sėklos prekybą.

(11) Tam tikromis sąlygomis, nepažeidžiant Sutarties 14 straipsnio nuostatų, turi būti leista taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas. Valstybės narės, pasinaudojančios šiomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, turi viena kitai teikti tikrinimo paramą.

(12) Siekdamos užtikrinti, kad prekiaujant būtų laikomasi tiek sėklos kokybės reikalavimų, tiek jos tapatumą užtikrinančių nuostatų, valstybės narės privalo numatyti atitinkamas kontrolės priemones.

(13) Šiuos reikalavimus atitinkančiai sėklai, nepažeidžiant Sutarties 30 straipsnio, neturėtų būti taikomi jokie prekybos apribojimai, išskyrus numatytus Bendrijos taisyklėse.

(14) Laikantis tam tikrų sąlygų, kitoje šalyje iš valstybėje narėje sertifikuotos elitinės sėklos padauginta sėkla turėtų būti sertifikuojama kaip toje valstybėje narėje padauginta sėkla.

(15) Reikėtų numatyti leidimą Bendrijoje prekiauti aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla, išauginta trečiosiose šalyse, jei jai bus suteikiamos tokios pačios garantijos, kokios yra suteikiamos Bendrijoje oficialiai sertifikuotai sėklai arba oficialiai patvirtintai komercinei sėklai, ir bus laikomasi Bendrijos taisyklių.

(16) Laikotarpiais, kai kyla sunkumų gaunant įvairių kategorijų sertifikuotos sėklos, turėtų būti leista laikinai prekiauti prastesnės kokybės sėkla ir sėkla, priklausančia veislėms, kurios nėra įtrauktos nei į bendrąjį veislių katalogą, nei į nacionalinį veislių katalogą.

(17) Siekiant suderinti valstybėse narės taikomus sertifikavimo techninius metodus ir sudaryti sąlygas palyginti Bendrijoje sertifikuotą ir iš trečiųjų šalių atvežamą sėklą, valstybėse narėse turėtų būti nustatyti Bendrijos lyginamieji tyrimai, kurie leistų kasmet atlikti įvairių kategorijų "sertifikuotos sėklos"a posteriori kontrolę.

(18) Reikėtų organizuoti laikinus eksperimentus, skirtus tobulesnėms tam tikrų šios direktyvos nuostatų alternatyvoms surasti.

(19) Jei valstybės narės teritorijoje paprastai nėra auginama tam tikrų rūšių sėkla ar ja prekiaujama, reikėtų numatyti Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto tvarka tos valstybės atleidimą nuo įpareigojimo taikyti šią direktyvą minėtoms rūšims.

(20) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinas priemones reikėtų priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų tvarką [5].

(21) Ši direktyva neturi įtakoti valstybių narių įsipareigojimų dėl IV priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę galutinių terminų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma parduoti skirtos aliejinių ir pluoštinių augalų, skirtų žemės ūkio gamybai, o ne dekoratyviniams tikslams, sėklos auginimui ir jos pardavimui Bendrijoje.

Ji netaikoma aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai, kurią ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

1. Šioje direktyvoje:

a) "prekyba": pardavimas, turėjimas ketinant parduoti, pasiūlyti pirkti ir kitoks realizavimas, tiekimas ar perdavimas trečiosioms šalims, siekiant komercinio sėklos panaudojimo, už atlygį arba nemokamai.

Šis sėklos pardavimas nesiekiant komercinio veislės panaudojimo, apimantis toliau išvardytas operacijas, nelaikomas prekyba:

- sėklos tiekimas oficialiems bandymams ir tikrinimo įstaigoms,

- sėklos tiekimas paslaugų teikėjams perdirbti ar pakuoti, jei paslaugų teikėjas netampa taip tiekiamos sėklos savininku.

Sėklos tiekimas tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams tam tikroms žemės ūkio žaliavoms, skirtoms pramonės tikslams, auginti arba sėklai tuo tikslu dauginti, nelaikomas prekyba, jei paslaugų teikėjas netampa nei taip tiekiamos sėklos, nei derliaus produkcijos savininku. Sėklos tiekėjas pateikia sertifikavimo institucijai su paslaugų teikėjų sudarytos sutarties atitinkamų dalių kopiją, įskaitant standartus ir reikalavimus, kuriuos atitinka tiekiama sėkla.

Šios nuostatos taikymo sąlygos nustatomos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

b) "aliejiniai ir pluoštiniai augalai"

: šių genčių ir rūšių augalai:

Arachis hypogaea L. | valgomieji arachiai |

Brassica juncea (L.) and Czernj and Cosson | sreptiniai bastučiai |

Brassica napus L. (partim) | rapsai |

Brassica nigra (L.) Koch | juodieji bastučiai |

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | vasariniai rapsukai |

Cannabis sativa L. | kanapės |

Carthamus tinctorius L. | daržo dygminai |

Carum carvi L. | kmynai |

Glycine max (L.) Merr. | sojos |

Gossypium spp. | vilnamedžiai |

Helianthus annuus L. | saulėgrąžos |

Linum usitatissimum L. | sėmeniniai ir pluoštiniai linai |

Papaver somniferum L. | daržo aguonos |

Sinapis alba L. | baltosios garstyčios; |

c) "elitinė sėkla": (išskyrus hibridines saulėgrąžų veisles) sėkla

i) išauginta selekcininko atsakomybe pagal pripažintą veislės palaikymo metodiką;

ii) skirta "sertifikuotos sėklos" kategorijai arba "sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos" ar "sertifikuotos antrosios reprodukcijos sėklos" arba atitinkamais atvejais "sertifikuotos trečiosios reprodukcijos sėklos" kategorijoms auginti;

iii) pagal 5 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai; ir

iv) atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

d) "elitinė sėkla" (saulėgrąžų hibridai):

1) "inbredinių linijų elitinė sėkla" – tai sėkla,

i) pagal 5 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai; ir

ii) atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

2) "paprastųjų hibridų elitinė sėkla" – tai sėkla,

i) skirta trigubo kryžminimo hibridams arba dvigubiems hibridams auginti;

ii) pagal 5 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai; ir

iii) atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

e) "sertifikuota sėkla": (vasarinių rapsukų, sereptinių bastučių, rapsų, dvinamių kanapių, daržo dygminų, juodųjų bastučių, kmynų, saulėgrąžų, daržo aguonų, baltųjų garstyčių) – tai sėkla,

i) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

ii) skirta kitiems tikslams nei aliejinių ar pluoštinių augalų sėklai auginti;

iii) pagal 5 straipsnio b punkto nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; ir

iv) - atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba

- I priede nustatytų reikalavimų atveju atitinkanti tuos reikalavimus, kaip nustatyta atliktus oficialų tyrimą arba atlikus oficialiai prižiūrimą tyrimą;

f) "sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla": (valgomųjų arachių, vienanamių kanapių, pluoštinų ir sėmeninių linų, sojos, medvilnės) – tai sėkla,

i) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos arba selekcininko prašymu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

ii) skirta "sertifikuotai antrosios reprodukcijos sėklai" arba atitinkamais atvejais "sertifikuotai trečiosios reprodukcijos sėklai" auginti arba kitiems tikslams nei aliejinių ar pluoštinių augalų sėklai auginti;

iii) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; ir

iv) - atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba

- I priede nustatytų reikalavimų atveju atitinkanti tuos reikalavimus, kaip nustatyta atliktus oficialų tyrimą arba atlikus oficialiai prižiūrimą tyrimą;

g) "sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla": (valgomųjų arachių, pluoštinių ir sėmeninių linų, sojos, medvilnės) – tai sėkla,

i) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos, sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

ii) skirta kitiems tikslams nei aliejinių ar pluoštinių augalų sėklai auginti arba atitinkamais atvejais skirta "sertifikuotai trečiosios reprodukcijos sėklai" auginti;

iii) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; ir

iv) - atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba

- I priede nustatytų reikalavimų atveju atitinkanti tuos reikalavimus, kaip nustatyta atliktus oficialų tyrimą arba atlikus oficialiai prižiūrimą tyrimą;

h) "sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla (vienanamių kanapių)": sėkla,

i) tiesiogiai išauginta iš sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, kuri yra išvesta ir oficialiai kontroliuojama specialiai norint auginti sertifikuotą antrosios reprodukcijos sėklą;

ii) skirta kanapėms, nuimamoms žydint, auginti;

iii) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; ir

iv) - atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba

- I priede nustatytų reikalavimų atveju atitinkanti tuos reikalavimus, kaip nustatyta atliktus oficialų tyrimą arba atlikus oficialiai prižiūrimą tyrimą;

i) "sertifikuota trečiosios reprodukcijos sėkla (pluoštinių ir sėmeninių linų)": sėkla,

i) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos ar pirmosios arba antrosios reprodukcijos sertifikuotos sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

ii) skirta kitiems tikslams nei aliejinių ar pluoštinių augalų sėklai auginti;

iii) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; ir

iv) - atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba

- I priede nustatytų reikalavimų atveju atitinkanti tuos reikalavimus, kaip nustatyta atliktus oficialų tyrimą arba atlikus oficialiai prižiūrimą tyrimą;

j) "komercinė sėkla": sėkla,

i) pripažįstama priklausančia rūšiai;

ii) pagal 5 straipsnio b punkto nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus komercinei sėklai; ir

iii) atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

k) "oficialios priemonės": priemonės, kurių imasi

i) valstybinės institucijos; arba

ii) bet kuris pagal viešąją ar privatinę teisę veikiantis juridinis asmuo valstybės atsakomybe; arba

iii) jei tai papildoma veikla, kurią taip pat kontroliuoja valstybė – bet kuris tam tikslui atitinkamai prisaikdintas fizinis asmuo,

jei tokios priemonės ii ir iii įtraukose minimiems asmenims nesuteikia asmeninės naudos.

2. 1 dalies b punkte minimų rūšių sąrašo pakeitimai priimami 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3. Įvairios veislių rūšys, įskaitant komponentus, kuriuos galima sertifikuoti pagal šios direktyvos nuostatas, nustatomos ir apibrėžiamos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4. Valstybės narės gali:

a) pluoštinių ar sėmeninių linų sėklos atveju į elitinės sėklos kategoriją įtraukti kelias reprodukcijas ir skirstyti šią kategoriją pagal reprodukcijas;

b) numatyti, kad sertifikuojant gali būti atliekamas ne visų partijų oficialus patikrinimas, ar laikomasi II priedo I skyriaus 4 dalyje nustatytų reikalavimų dėl Brassica napus, nebent kiltų abejonių, jog šio reikalavimo nesilaikoma.

5. Atliekant oficialiai prižiūrimą patikrinimą, minimą 1 dalies e pastraipos iv punkto antrojoje įtraukoje, 1 dalies f pastraipos iv punkto antrojoje įtraukoje, 1 dalies h pastraipos iv punkto antrojoje įtraukoje ir 1 dalies i pastraipos iv punkto antrojoje įtraukoje, laikomasi šių reikalavimų:

a) inspektoriai:

i) turi būtiną techninę kvalifikaciją;

ii) negauna asmeninės naudos, susijusios su patikrinimo vykdymu;

iii) turi atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucijos išduotą oficialią licenciją, kurioje nurodoma, kad inspektoriai buvo prisaikdinti arba pateikiamas inspektorių pasirašytas raštiškas įsipareigojimo laikytis oficialius patikrinimus reglamentuojančių taisyklių pareiškimas;

iv) atlieka oficialiai prižiūrimus patikrinimus pagal oficialiems patikrinimams taikomas taisykles;

b) sėkliniai augalai, kuriuos reikės tikrinti, auginami iš sėklos, kurios oficiali a posteriori kontrolė, kuri davė patenkinamų rezultatų, yra atlikta;

c) sėklinių augalų dalį tikrina oficialūs inspektoriai. Šią dalį sudaro 10 % savidulkių augalų ir 20 % kryžmadulkių augalų, o tų rūšių, kurioms valstybės narės numato oficialų sėklos laboratorinį tyrimą taikant morfologinius, fiziologinius arba atitinkamais atvejais biocheminius metodus veislei ir grynumui nustatyti, atveju – atitinkamai 5 % ir 15 %.

d) oficialiai a posteriori kontrolei ir atitinkamais atvejais oficialiam sėklos laboratoriniam tyrimui dėl veislės tapatumo ir grynumo imama sėklinių augalų sėklos partijų mėginių dalis.

Valstybės narės nustato nuobaudas, taikomas už pirmojoje pastraipoje išdėstytų taisyklių, reglamentuojančių oficialiai prižiūrint atliekamą patikrinimą, pažeidimus. Jų numatomos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti pirmosios pastraipos a punkto iii įtraukoje minėto oficialią licenciją turinčių inspektorių, kurie yra kalti tyčia arba neapdairiai pažeidę oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles, pripažinimo panaikinimą. Tokio pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

6. Tolesnės priemonės, taikomos oficialiai prižiūrint atliekamiems patikrinimams, gali būti tvirtinamos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Kol bus patvirtintos šios priemonės, laikomasi Komisijos sprendime 89/540/EEB [6] nustatytų reikalavimų.

3 straipsnis

1. Valstybės narės numato, kad:

Brassica napus L. (partim)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Gossypium spp.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. (partim) – pluoštinių, sėmeninių linų

sėkla negali būti pateikiama į rinką, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip "elitinė sėkla" arba "sertifikuota sėkla".

2. Valstybės narės numato, kad aliejinių ir pluoštinių augalų rūšių, kurios nėra išvardytos 1 dalyje, sėkla negali būti pateikiama į rinką, jei ši sėkla nėra oficialiai sertifikuota kaip "elitinė sėkla" arba "sertifikuota sėkla", arba ji nėra komercinė sėkla.

3. 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti numatyta, kad po nustatytų datų aliejinių ir pluoštinių augalų rūšių, kurios nėra išvardytos 1 dalyje, sėkla negali būti pateikta į rinką, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip "elitinė sėkla" arba "sertifikuota sėkla".

4. Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs patikrinimai būtų atliekami pagal esamus tarptautinius metodus, jei tokie metodai yra.

4 straipsnis

Nepaisydamos 3 straipsnio 1 ir 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad:

- iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų selekcinė sėkla ir

- užauginta, perdirbti parduodama, jei užtikrinamas sėklos tapatumas, sėkla

gali būti pateikta į rinką.

5 straipsnis

Nukrypdamos nuo 3 straipsnio nuostatų, valstybės narės gali:

a) leisti oficialiai sertifikuoti elitinę sėklą, kuri neatitinka II priede išdėstytų daigumo reikalavimų ir ja prekiauti; šiuo tikslu imamasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų konkretų daigumą, kurį pardavimo tikslais jis nurodo specialioje etiketėje, kurioje yra jo pavardė ar pavadinimas ir adresas bei sėklos partijos referencinis numeris;

b) siekiant, kad būtų galima greitai gauti sėklos, leisti oficialiai sertifikuoti ar patvirtinti "elitinę sėklą", visų kategorijų "sertifikuotą sėklą" ir "komercinę sėklą" ir ją parduoti pirmam pirkėjui, nepaisant to, kad nėra baigtas oficialus patikrinimas, ar laikomasi II priede nustatytų daigumo reikalavimų. Sertifikuojama ar patvirtinama tik pateikus preliminarią analitinę ataskaitą apie sėklą, jei nurodoma pirmo gavėjo pavardė ar pavadinimas ir adresas; imamasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų preliminarioje ataskaitoje nurodytą daigumą; šis daigumas pardavimo tikslais nurodomas specialioje etiketėje, kurioje yra tiekėjo pavardė ar pavadinimas ir adresas bei sėklos partijos referencinis numeris.

Šios nuostatos netaikomos iš trečiųjų šalių importuotai sėklai, išskyrus atvejus, kai dauginimo už Bendrijos ribų atžvilgiu 18 straipsnyje yra numatyta kitaip.

Valstybės narės, pasinaudojančios a arba b punkte numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, viena kitai teikia administracinę tikrinimo paramą.

6 straipsnis

1. Nepaisydamos 3 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės savo teritorijoje gali leisti gamintojams pateikti į rinką:

a) nedidelį sėklos kiekį moksliniais tikslais ar selekciniam darbui;

b) atitinkamą sėklos kiekį kitiems tyrimams ar bandymams, jei ji priklauso veislėms, dėl kurių įtraukimo į katalogą atitinkamoje valstybėje narėje yra paduota paraiška.

Genetiškai modifikuotos medžiagos atveju toks leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei buvo imtasi visų tinkamų priemonių, siekiant išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Dėl šios priežasties atliekant pavojaus aplinkai įvertinimą atitinkamai taikomos Direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio 4 dalies nuostatos.

2. Priežastys, dėl kurių gali būti suteikiami 1 dalies b punkte numatyti leidimai, nuostatos dėl pakuočių žymėjimo, kiekiai ir sąlygos, kuriomis valstybės narės gali suteikti tokius leidimus, nustatomos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3. Leidimai, kuriuos valstybės narės savo teritorijoje suteikė gamintojams 1 dalyje numatytais tikslais iki 1998 m. gruodžio 14 d, lieka galioti tol, kol bus priimtos 2 dalyje minimos nuostatos. Po to visi tokie leidimai suteikiami laikantis pagal 2 dalį priimtų nuostatų.

7 straipsnis

Valstybės narės gali taikyti papildomus arba griežtesnius reikalavimus sėklos sertifikavimui ir jų teritorijoje išaugintos komercinės sėklos tyrimui, nei nurodyti I ir II prieduose.

8 straipsnis

Valstybės narės numato, kad genealoginių komponentų aprašymas, kurio gali būti reikalaujama, selekcininko prašymu būtų laikomas konfidencialiu.

9 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad, siekiant patikrinti veisles, ištirti sertifikavimui skirtą ir komercinę sėklą, mėginiai būtų imami oficialiai prižiūrint pagal atitinkamus metodus.

2. Sertifikavimui skirtos ir komercinės sėklos tyrimui mėginiai imami iš vienarūšių partijų; didžiausias partijos svoris ir mažiausias mėginio svoris yra nurodyti III priede.

10 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad elitine sėkla, visų kategorijų sertifikuota sėkla ir komercine sėkla būtų prekiaujama tik pakankamai vienarūšėmis siuntomis ir uždarytose pakuotėse, kurios turėtų pagal 11 ir 12 straipsnius numatytą uždarymo įtaisą ir žymenis.

2. Valstybės narės prekybai galutiniam vartotojui skirtais nedideliais kiekiais gali taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies, dėl sėklos pakavimo, uždarymo ir žymėjimo.

11 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos, visų kategorijų sertifikuotos sėklos ir komercinės sėklos pakuotės būtų oficialiai arba oficialiai prižiūrinti uždaromos taip, kad jas atidarant uždarymo sistema būtų sugadinama arba ant 12 straipsnio 1 dalyje numatytos oficialios etiketės ar pakuotės matytųsi sugadinimo ženklai.

Siekiant užtikrinti uždarymą, uždarymo sistemą sudaro bent jau oficiali etiketė arba pritvirtinta oficiali plomba.

Pirmiau išdėstytoje antrojoje pastraipoje numatytos priemonės nebūtinos, jeigu naudojamos vienkartinio sandarinimo sistema.

25 straipsnio 2 dalyje minima tvarka gali būti nustatoma, ar konkreti sandarinimo sistema atitinka šios dalies nuostatas.

2. Pakuotės, kurios buvo oficialiai uždarytos, vieną ar daugiau kartų pakartotinai uždaromos tik oficialiai arba oficialiai prižiūrint. Jei pakuotės uždaromos iš naujo, pagal 12 straipsnio 1 dalį būtinoje etikėje nurodomas uždarymo faktas, naujausio uždarymo data ir už tai atsakinga institucija.

3. Valstybės narės gali numatyti išimtis 1 daliai, taikomas jų teritorijoje uždarytoms mažoms pakuotėms. Reikalavimai, susiję su šiomis išimtimis, gali būti nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

12 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos, visų kategorijų sertifikuotos sėklos ir komercinės sėklos pakuotės:

a) išorinėje pusėje būtų paženklintos oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka IV priede nurodytus reikalavimus, joje būtų pateikta informacija viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Elitinė sėkla ženklinama baltos, sertifikuota elitinės sėklos pirmosios reprodukcijos sėkla mėlynos, vėlesnių reprodukcijų sertifikuota sėkla raudonos, o komercinė sėkla – rudos spalvos etikete. Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba. Jei 5 straipsnio a punkte numatytais atvejais elitinės sėkla neatitinka II priede nustatytų daigumo reikalavimų, tai nurodoma etiketėje. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka oficialiai prižiūrint gali būti leista neištrinamais spaudmenimis užrašyti numatytą informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

b) turėtų tokios pat spalvos kaip etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pati informaciją, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal IV priedo A skyriaus a punkto 4, 5 ir 6 papunkčius, o komercinės sėklos atveju – b punkto 2, 5 ir 6 papunkčius. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkto nuostatas naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos.

2. Valstybės narės gali numatyti išimtis 1 daliai, taikomas jų teritorijoje uždarytoms mažoms pakuotėms. Reikalavimai, susiję su šiomis išimtimis, gali būti nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3. Ši direktyva neapriboja valstybių narių teisės reikalauti, kad aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos, skirtos ne žemės ūkio gamybos tikslams, nebūtų galima pateikti į rinką, jei tai nenurodyta etiketėje.

13 straipsnis

25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti numatyta, kad valstybės narės gali reikalauti, kad tam tikrais šioje direktyvoje nenumatytais atvejais elitinės sėklos, visų kategorijų sertifikuotos sėklos ar komercinės sėklos pakuotės būtų paženklintos tiekėjo etikete (tai gali būti nuo oficialios etiketės atskirta etiketė arba tiekėjo informacija, išspausdinta ant pačios pakuotės ar konteinerio). Duomenys, kurie turi būti nurodyti tokioje etiketėje, nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

14 straipsnis

Genetiškai modifikuotos veislės sėklos etiketėje ar dokumente, oficialiuose ar neoficialiuose, kuri tvirtinama arba kurie pridedami prie sėklos partijos, pagal šios direktyvos nuostatas aiškiai nurodoma, kad veislė yra genetiškai modifikuota.

15 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad apie bet kokį elitinės sėklos, visų kategorijų sertifikuotos sėklos ar komercinės sėklos cheminį apdorojimą būtų nurodyta oficialioje etiketėje arba tiekėjo etiketėje bei ant pakuotės, jos viduje arba ant konteinerio.

16 straipsnis

Ieškant tobulesnių tam tikrų šioje direktyvoje nustatytų nuostatų alternatyvų, gali būti nuspręsta organizuoti laikinus eksperimentus, atliekamus nurodytomis sąlygomis Bendrijos lygiu pagal 25 straipsnio 2 dalyje minimas nuostatas.

Tokius eksperimentus atliekančios valstybės narės gali būti atleistos nuo tam tikrų šioje direktyvoje numatytų įpareigojimų. Šio atleidimo mastas apibrėžiamas remiantis tomis nuostatomis, kurioms jis taikomas. Eksperimentai trunka ne ilgiau nei septynerius metus.

17 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad sėklai, kuri pateikiama į rinką tiek pagal šios direktyvos nuostatas, privalomai ar savo nuožiūra nebūtų taikomi jokie kiti prekybos apribojimai dėl jos požymių, tyrimo reikalavimų, žymėjimo ir uždarymo, nei nustatyti šioje ar kitose direktyvose.

18 straipsnis

Selekcinė iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėkla gali būti pateikiama į rinką pagal 4 straipsnį šiomis sąlygomis:

a) ji turi būti oficialiai patikrinta kompetentingos sertifikavimo įstaigos pagal nuostatas, taikomas elitinės sėklos sertifikavimui;

b) ji turi būti supakuota pagal šios direktyvos nuostatas; ir

c) jos pakuotės turi būti paženklintos oficialia etikete, kurioje nurodoma bent jau ši informacija:

- sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų skiriamieji trumpiniai,

- partijos referencinis numeris,

- uždarymo metai ir mėnuo, arba

- paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimui metai ir mėnuo,

- rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių,

- veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

- aprašymas "superelitinė sėkla",

- reprodukcijų, buvusių iki "sertifikuotos sėklos" arba "sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos", skaičius.

Naudojama baltos spalvos su įstriža purpurine linija etiketė.

19 straipsnis

1. Valstybės narės numato, kad aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla:

- užauginta tiesiogiai iš vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuotos elitinės sėklos arba sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos pagal 20 straipsnio b punktą, arba užauginta tiesiogiai kryžminant valstybėje narėje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą ir tokioje trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą, ir

- nuimta kitoje valstybėje narėje,

gavus prašymą ir nepažeidžiant Direktyvos 2002/53/EB nuostatų, oficialiai sertifikuojama kaip sertifikuota sėkla bet kurioje valstybėje narėje, jei atliktas šios sėklos aprobavimas, atitinkantis I priede nustatytus reikalavimus, keliamus atitinkamai kategorijai, ir jei oficialus tyrimas rodo, kad ji atitinka II priede išdėstytus tai pačiai kategorijai keliamus reikalavimus.

Jei tokiais atvejais sėkla išauginama tiesiogiai iš oficialiai sertifikuotos iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėklos, valstybės narės taip pat gali leisti oficialiai sertifikuoti elitinę sėklą, jei laikomasi tai kategorijai keliamų reikalavimų.

2. Bendrijoje nuimta aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla, kurią ketinama sertifikuoti pagal 1 dalį:

- pakuojama ir ženklinama oficialia etikete, atitinkančia V priedo A ir B dalyse nustatytus reikalavimus pagal 11 straipsnio 1 dalį, ir

- prie jos pridedamas V priedo C dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantis oficialus dokumentas.

Pirmosios pastraipos nuostatų dėl pakavimo ir ženklinimo galima nesilaikyti, jei už aprobavimą sėklos, kuri nėra galutinai sertifikuota, sertifikavimo dokumentų sudarymą ir už sertifikavimą yra atsakingos tos pačios institucijos arba jei jos sutinka dėl netaikymo.

3. Valstybės narės taip pat numato, kad aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla:

- užauginta tiesiogiai iš vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuotos elitinės sėklos arba sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos pagal 20 straipsnio b punktą, arba užauginta tiesiogiai kryžminant valstybėje narėje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą ir tokioje trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą, ir

- nuimta trečiojoje šalyje,

gavus prašymą oficialiai sertifikuojama kaip sertifikuota sėkla bet kurioje šių valstybių narių, kurioje ši elitinė sėkla yra užauginta arba oficialiai sertifikuota, jei atliktas šios sėklos aprobavimas, atitinkantis pagal 20 straipsnio a dalį priimtame sprendime dėl lygiavertiškumo nustatytus reikalavimus, keliamus atitinkamai kategorijai ir jei oficialus tyrimas rodo, kad ji atitinka II priede išdėstytus tai pačiai kategorijai keliamus reikalavimus. Kitoms valstybėms narėms taip pat gali būti leidžiama oficialiai sertifikuoti tokią sėklą.

20 straipsnis

1. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato, ar:

a) 18 straipsnyje nurodytu atveju trečiojoje šalyje atliktas aprobavimas atitinka I priede nustatytus reikalavimus;

b) aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai, nuimtai trečiojoje šalyje, suteikiamos tokios pačios garantijos dėl jos požymių, tyrimo tvarkos, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, kaip ir Bendrijoje nuimtai elitinei sėklai, sertifkuotai sėklai, sertifikuotai pirmosios, antrosios ar trečiosios reprodukcijos sėklai arba komercinei sėklai, ir ar ji atitinka šios direktyvos nuostatas.

2. 1 dalis taip pat taikoma bet kuriai naujai valstybei narei nuo jos įstojimo dienos iki tos dienos, kurią jos priimti įstatymai ir kiti teisės aktai įgyvendina šią direktyvą.

21 straipsnis

1. Siekiant panaikinti laikinus bendro pobūdžio elitinės ar sertifikuotos sėklos tiekimo sunkumus, atsirandančius Bendrijoje, kurių kitaip negalima įveikti, 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti nuspręsta, kad tam tikrą laikotarpį valstybės narės leidžia Bendrijoje prekiauti sėklos, priklausančios kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai, arba veislių, kurios nėra įtrauktos į Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą ar valstybių narių nacionalinius veislių katalogus, sėklos kiekiais, reikalingais tiekimo sunkumams įveikti.

2. Konkrečios veislės sėklos kategorija ženklinama tai kategorijai nustatyta oficialia etikete; veislių, kurios nėra įtrauktos į pirmiau minėtus katalogus, sėkla ženklinama komercinei sėklai numatyta oficialia etikete. Etiketėje visuomet nurodoma, kad atitinkama sėkla priklauso kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai.

3. 1 dalies taikymo taisyklės gali būti priimamos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

22 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla patikrinimai būtų atliekami vykdant bent jau atsitiktinius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų.

2. Nepažeisdamos laisvo sėklos judėjimo Bendrijoje, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog parduodant didesnius nei du kilogramai iš trečiųjų šalių importuotos sėklos kiekius, joms būtų pateikti šie duomenys:

a) rūšis;

b) veislė;

c) kategorija;

d) šalis gamintoja ir oficiali tikrinimo institucija;

e) siunčianti šalis;

f) importuotojas;

g) sėklos kiekis.

Šių duomenų pateikimo būdas gali būti nustatomas 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

23 straipsnis

1. Bendrijos lyginamieji bandymai atliekami Bendrijoje siekiant atlikti elitinės sėklos, išskyrus hibridines ar sintetines veisles, ir visų kategorijų sertifikuotos aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių a posteriori kontrolę. A posteriori tyrimais gali būti patikrinta, ar sėkla atitinka jai keliamus reikalavimus. Priemonės dėl tyrimų vykdymo ir jų rezultatų pateikiamos 25 straipsnio 1 dalyje nurodytam Komitetui.

2. Šie lyginamieji bandymai naudojami sertifikavimo techniniams metodams derinti, kad būtų gaunami lygiaverčiai rezultatai. Iškart pasiekus šį tikslą parengiama metinė pažangos ataskaita apie šiuos bandymus, kuri konfidencialiai siunčiama valstybėms narėms ir Komisijai. Laikydamasi 25 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos Komisija nustato pirmos ataskaitos pateikimo datą.

3. 25 straipsnio 2 dalyje minima tvarka Komisija imamasi būtinų priemonių lyginamiesiems bandymams atlikti. Gali būti atliekami ir trečiosiose šalyse nuimtos aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos lyginamieji bandymai.

24 straipsnis

Priedų turinio daliniai pakeitimai, kurie turi būti padaryti atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, tvirtinami 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

25 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos ir dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimo 66/399/EEB [7] 1 straipsniu.

2. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas – vienas mėnuo.

3. Komitetas tvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

26 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai numatomi kitos nuostatos dėl ligų, kenksmingų organizmų ar jų vektorių nei numatyta II priede, ši direktyva nepažeidžia nacionalinių įstatymų nuostatų, grindžiamų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsauga arba pramoninės ar komercinės nuosavybės apsauga.

27 straipsnis

1. 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti nustatyti konkretūs reikalavimai, kad būtų atsižvelgta į pokyčius šiose srityse:

a) sąlygas, kuriomis gali būti prekiaujama chemiškai apdorota sėkla;

b) sąlygas, kurioms gali būti prekiaujama sėkla, susijusių su apsauga vietoje ir subalansuotu genetinių išteklių naudojimu, įskaitant rūšių, kurioms priskiriamos Direktyvos 2002/53/EB 1 straipsnyje išvardytos rūšys, sėklos mišinius, kurios siejamos su konkrečiomis natūraliomis ir pusiau natūraliomis buveinėmis bei kurioms gresia genetinis nuskurdimas;

c) sąlygas, kuriomis gali būti prekiaujama ekologiniam auginimui tinkančia sėkla.

2. 1 dalies b punkte minimi konkretūs reikalavimai visų pirma apima šiuos aspektus:

a) šių rūšių sėkla yra žinomos provenencijos, kiekvienoje valstybėje narėje patvirtintos atitinkamos institucijos prakybai sėkla nurodytose teritorijose;

b) atitinkamus kiekybinius apribojimus.

28 straipsnis

Gavus valstybės narės prašymą, kuris nagrinėjamas pagal 25 straipsnio 2 dalį, ta valstybė narė gali būti visiškai arba iš dalies atleista nuo įpareigojimo taikyti šios direktyvos nuostatas, išskyrus 17 straipsnį:

a) šioms rūšims:

- dygminams;

b) kitoms rūšims, kurios parastai nėra auginamos ar kuriomis nėra prekiaujama jos teritorijoje.

29 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių vidaus teisės aktų nuostatų tekstus.

Komisija apie tai paneša kitoms valstybėms narėms.

30 straipsnis

Ne vėliau kaip 2004 m. vasario 1 d. Komisija pateikia išsamų Direktyvos 98/96/EB 5 straipsnyje nustatytos sertifikavimo tvarkos supaprastinimo įvertinimą. Šiame įvertinime visų pirma atsižvelgiama į galimą poveikį sėklos kokybei.

31 straipsnis

1. Direktyva 69/208/EEB su pakeitimais, padarytais VI priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su VI priedo B dalyje nustatytais minėtų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę galutiniais terminais.

2. Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal VII priede pateiktą koreliacijos lentelę.

32 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

33 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2002 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

M. Rajoy Brey

Pirmininkas

[1] 2002 m. balandžio 9 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] OL L 169, 1969 7 10, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/96/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 27).

[3] Žr. VI priedo A dalį.

[4] OL L 193, 2002 7 20., p. 1.

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[6] OL L 286, 1989 10 4, p. 24. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 96/336/EB (OL L 128, 1996 5 29, p. 23).

[7] OL L 125, 1966 7 11, p. 2289/66.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PASĖLIAI

1. Lauke augintas priešsėlis turi derėti prie sėklai auginamų rūšių ir veislių augalų, o lauke neturi augti tokie iš priešsėlio savaime įsisėję augalai.

2. Augalai atitinka šiuos standartus dėl atstumų nuo kaimynystėje esančių žiedadulkių šaltinių, kurių nesilaikant gali įvykti nepageidaujamas svetimas apdulkinimas:

(metrais) |

Augalai | Mažiausias atstumas |

1 | 2 |

Brassica spp, išskyrus Brassica napus; Cannabis sativa, išskyrus vienanames kanapes; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp.; Sinapis alba:

—auginant elitinę sėklą | 400 m |

—auginant sertifikuotą sėklą | 200 m |

Brassica napus:

—auginant elitinę sėklą | 200 m |

—auginant sertifikuotą sėklą | 100 m |

Cannabis sativa,vienanamės kanapės:

—auginant elitinę sėklą | 5000 m |

—auginant sertifikuotą sėklą | 1000 m |

Helianthus annuus:

—auginant elitinę hibridų sėklą | 1500 m |

—auginant veislių, išskyrus hibridines, elitinę sėklą | 750 m |

—auginant sertifikuotą sėklą | 500 m |

Šių atstumų galima nesilaikyti, jei yra pakankamai apsisaugota nuo nepageidaujamo svetimo apdulkinimo.

3. Pasėliai yra pakankamai tapačios ir grynos veislės, o Helianthus annuus inbredinės linijos pasėlių požymiai yra pakankamai tapatūs ir gryni.

Auginant Helianthus annuus hibridinių veislių sėklą, pirmiau minėtos nuostatos taip pat taikomos komponentų požymiams, įskaitant vyriškąjį sterilumą arba vaisingumo atstatymą.

Visų pirma Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. ir Helianthus annuus hibridų pasėliai atitina šiuos standartus arba kitus reikalavimus:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi ir Gossypium spp.:

tos rūšies pasėlių augalų, kurie aiškiai neatitinka veislės požymių, skaičius neviršija:

- auginant elitinę sėklą – vieno 30 m2,

- auginant sertifikuotą sėklą – vieno 10 m2.

B. Helianthus annuus hibridai:

a) augalų, kurie aiškiai neatitinka inbredinės linijos ar komponento požymių, skaičiaus procentinė dalis neviršija:

aa) auginant elitinę sėklą:

i) | inbredinių linijų | 0,2 % |

ii) | paprastųjų hibridų | |

—turi priimančius žiedusvyriškasis tėvinis augalas, augalai, kurie barsto žiedadulkes, kai 2 % arba daugiau moteriškųjų augalų | 0,2 % |

—moteriškasis tėvinis augalas | 0,5 % |

bb) auginant sertifikuotą sėklą:

—vyriškasis komponentas, augalai, kurie barsto žiedadulkes, kai 5 % arba daugiau moteriškųjų augalų turėjo priimančius žiedus | 0,5 % |

—moteriškasis komponentas | 1,0 % |

b) auginant hibridinių veislių sėklą laikomasi šių kitų standartų arba reikalavimų:

aa) vyriškojo komponento augalai išbarsto pakankamą kiekį žiedadulkių, kai moteriškojo komponento augalai atveria žydi;

bb) jei moteriškojo komponento augalai atveriant žiedadulkes priimančias purkas, žiedadulkes barsčiusių ar barstančių moteriškųjų komponentų skaičiaus procentinė dalis neviršija 0,5 %;

cc) auginant elitinę sėklą, moteriškojo komponento augalų, kurie aiškiai neatitinka pastebimų komponento požymių, ir barsčiusių ar barstančių žiedadulkes skaičiaus procentinė dalis neviršija 0,5 %;

dd) jei II priedo I dalies 2 punkte nurodytas reikalavimas negali būti įvykdytas, vykdomas šis reikalavimas: vyriškojo sterilumo komponentas naudojamas sertifikuotai sėklai auginti imant vyrišką komponentą, kuriame yra konkreti atstatymo linija arba linijos, kad ne mažiau nei trečdalis augalų, užaugusių iš gauto hibrido, turėtų žiedadulkių, kurios visais atžvilgiais atrodytų normalios.

4. Sėklos vertingumą mažinančių kenksmingų organizmų yra kuo mažiau. Glycine max. atveju šis reikalavimas visų pirma taikomas Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora ir var. sojae, Phialophora gregata ir Phytophthora megasperma f. sp. glycinea.

5. Pirmiau minėtų standartų ar kitų reikalavimų laikymasis elitinės sėklos atveju tiriamas atliekant oficialų aprobavimą, o sertifikuotos sėklos atveju – atliekant oficialų aprobavimą arba oficialiai prižiūrimus patikrinimus. Šis aprobavimas atliekamas pagal šiuos reikalavimus:

A. pasėlių būklė ir augimo tarpsnis leidžia atlikti reikiamą tyrimą,

B. išskyrus saulėgrąžų hibridų pasėlius, atliekamas ne mažiau kaip vienas aprobavimas. Saulėgrąžų hibridų pasėlių atveju atliekami ne mažiau kaip du aprobavimai,

C. lauko, kuris bus tiriama siekiant nustatyti, ar laikomasi šio priedo nuostatų, dydis, jo dalių skaičius ir išsidėstymas nustatomi atitinkamais metodais.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

SĖKLAI KELIAMI REIKALAVIMAI

I. ELITINĖ IR SERTIFIKUOTA SĖKLA

1. Sėkla yra pakankamai tapačios ir grynos veislės. Visų pirma toliau išvardytų rūšių sėkla atitinka šiuos standartus arba kitus reikalavimus:

Rūšis ir kategorija | Mažiausias veislės grynumas (%) |

1 | 2 |

Arachis hypogaea:

—elitinė sėkla | 99,7 |

—sertifikuota sėkla | 99,5 |

Brassica napus, išskyrus veisles, naudojamas tik pašarams; Brassica rapa, išskyrus veisles, naudojamas tik pašarams:

—elitinė sėkla | 99,9 |

—sertifikuota sėkla | 99,7 |

Brassica napus, veislės, naudojamos tik pašarams; Brassica rapa, veislės, naudojamos tik pašarams; Helianthus annuus, išskyrus hibridines veisles, įskaitant jų komponentus; Sinapis alba:

—elitinė sėkla | 99,7 |

—sertifikuota sėkla | 99 |

Linum usitatissimum:

—elitinė sėkla | 99,7 |

—sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla | 98 |

—sertifikuota antrosios ir trečiosios reprodukcijų sėkla | 97,5 |

Papaver somniferum:

—elitinė sėkla | 99 |

—sertifikuota sėkla | 98 |

Glycine max:

—elitinė sėkla | 99,5 |

—sertifikuota sėkla | 99 |

Mažiausias veislės grynumas paprastai patikrinamas atliekant aprobavimą pagal I priede nurodytus reikalavimus.

2. Jei I priedo (3) (B) b punkto dd papunktyje nurodytas reikalavimas negali būti įvykdytas, vykdomas šis reikalavimas: jei saulėgrąžų hibridų sertifikuotai sėklai auginti naudojamas vyriškojo sterilumo moteriškasis komponentas ir vyriškojo vaisingumo neatstatantis vyriškasis komponentas, iš vyriškai sterilių tėvinių augalų išaugusi sėkla sumaišoma su iš visiškai vaisingos sėklos tėvinių augalų išaugusia sėkla. Vyriškai sterilių tėvinių augalų ir vyriškojo vaisingumo tėvinių augalų išaugintos sėklos santykis neviršija dviejų su vienu.

3. Sėkla atitinka šiuos standartus ir kitus reikalavimus dėl daigumo, laboratorinio švarumo ir kitų rūšių augalų, įskaitant Orobanche spp, kiekio:

A. Lentelė:

Rūšis ir kategorija | Mažiau- sias daigumas (grynos sėklos %) | Švarumas | Maksimalus kitų rūšių augalų sėklos kiekis III priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje (iš viso skiltyje) | Reikalavimai dėl Orobanche sėklos kiekio |

Mažiau- sias laboratorinis švarumas | Didžiaus- ias kitų rūšių augalų sėklos kiekis (% svorio) | Kitų rūšių augalai (a) | Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis | Cuscuta spp. | Raphanus raphanistrum | Rumex spp, Rumex acetosella | Alopecurus myosuroides | Lolium remotum |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Arachis hypogaea | 70 | 99 | — | 5 | 0 | 0 (c) | | | | | |

Brassica spp.

—elitinė sėkla | 85 | 98 | 0,3 | — | 0 | 0 (c) (d) | 10 | 2 | | | |

—sertifikuota sėkla | 85 | 98 | 0,3 | — | 0 | 0 (c) (d) | 10 | 5 | | | |

Cannabis sativa | 75 | 98 | — | 30 (b) | 0 | 0 (c) | | | | | (e) |

Carthamus tinctorius | 75 | 98 | — | 5 | 0 | 0 (c) | | | | | (e) |

Carum carvi | 70 | 97 | — | 25 (b) | 0 | 0 (c) (d) | 10 | | 3 | | |

Gossypium spp. | 80 | 98 | — | 15 | 0 | 0 (c) | | | | | |

Helianthus annuus | 85 | 98 | — | 5 | 0 | 0 (c) | | | | | |

Linum usitatissimum:

—pluoštiniai | 92 | 99 | — | 15 | 0 | 0 (c) (d) | | | 4 | 2 | |

—sėmeniniai | 85 | 99 | — | 15 | 0 | 0 (c) (d) | | | 4 | 2 | |

Papaver somniferum | 80 | 98 | — | 25 (b) | 0 | 0 (c) (d) | | | | | |

Sinapis alba:

—elitinė sėkla | 85 | 98 | 0,3 | — | 0 | 0 (c) (d) | 10 | 2 | | | |

—sertifikuota sėkla | 85 | 98 | 0,3 | — | 0 | 0 (c) (d) | 10 | 5 | | | |

Glycine max. | 80 | 98 | — | 5 | 0 | 0 (c) | | | | | |

B. Standartai ar kiti reikalavimai, taikytini tuo atveju, kai į juos daroma nuoroda šio priedo I 3 A skirsnio lentelėje:

a) į didžiausią sėklos kiekį, nustatytą 5 skiltyje, įeina 6–11 skiltyse nurodytų rūšių sėkla;

b) bendro kitų rūšių augalų sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jei nekyla abejonių, kad yra vykdomi 5 skiltyje nurodyti reikalavimai;

c) Cuscuta spp. sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jeigu nekyla abejonių, kad yra vykdomi 7 skiltyje nurodyti reikalavimai;

d) viena Cuscuta spp. sėkla nurodyto svorio mėginyje nelaikoma priemaiša, jeigu antrame tokio paties svorio mėginyje nėra nei vienos Cuscuta spp. sėklos;

e) sėkloje neturi būti Orobanche spp.; vis dėlto viena Orobanche spp. sėkla 100 gramų mėginyje nelaikoma priemaiša, jei antrame 200 gramų mėginyje nėra nė vienos Orobanche spp. sėklos.

4. Sėklos vertingumą mažinančių kenksmingų organizmų yra kuo mažiau. Visų pirma sėkla atitinka šiuos standartus arba kitus reikalavimus:

A. Lentelė:

Rūšis | Kenksimingai organizmai |

Didžiausias kenksmingais organizmais užkrėstų sėklų skaičiaus procentas (iš viso skiltyje) | Sclerotinia sclerotiorum (skleročių arba jų dalių kiekis III priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje) |

Botrytis spp. | Alternaria spp, Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotirchum lini, Fusarium spp. | Platyedria gossypiella |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Brassica napus | | | | 10 (b) |

Brassica rapa | | | | 5 (b) |

Cannabis sativa | 5 | | | |

Gossypium spp. | | | 1 | |

Helianthus annuus | 5 | | | 10 (b) |

Linum usitatissimum | 5 | 5 (a) | | |

Sinnapis alba | | | | 5 (b) |

B. Standartai ar kiti reikalavimai, taikytini tuo atveju, kai į juos daroma nuoroda šio priedo I 4 A skirsnio lentelėje:

a) pluoštinių linų sėkloje Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) užkrėstų sėklų skaičius neviršija 1 %;

b) Sclerotinia sclerotiorum skleročių arba jų dalių skaičiaus nustatyti nereikia, jei nekyla abejonių, kad yra vykdomi 5 skiltyje nurodyti reikalavimai.

C. Konkretūs standartai ar kiti reikalavimai, taikomi Glycine max.:

a) Pseudomonas syringae pv. glycinea atveju didžiausias mėginio dalių skaičius ne mažesniame nei 5000 sėklų mėginyje, paimtame iš partijos, padalintame į 5 mėginio dalis, kurios yra užkėstos minėtu organizmu, neviršija 4;

visose penkiose mėginio dalyse nustačius įtartinas kolonijas, gali būti atliekami atitinkami kiekvienos mėginio dalies įtartinų kolonijų, izoliuotų preferencinėje terpėje, biocheminiai tyrimai pagal pirmiau išdėstytus standartus ar reikalavimus;

b) didžiausias Diaporthe phaseolorum užkrėstų sėklų skaičius neviršija 15 %;

c) inertinės medžiagos svorio procentas, kaip nustatyta pagal dabartinius tarptautinius tyrimų metodus, neviršija 0,3.

25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka valstybėms narėms gali būti leista neatlikti tyrimo dėl pirmiau minėtų konkrečių standartų ar kitų reikalavimų, nebent, remiantis ankstesne patirtimi, kyla abejonių, kad šių standartų ar reikalavimų nesilaikoma.

II. KOMERCINĖ SĖKLA

Komercinei sėklai taikomi II priedo I skyriuje nustatyti reikalavimai, išskyrus I skirsnį.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

PARTIJOS IR MĖGINIO SVORIAI

Rūšis | Didžiausias partijos svoris (tonomis) | Mažiausias iš partijos paimtino mėginio svoris (gramais) | Mėginio, skirto II priedo (I)(3)(A) 5–11 skiltyse ir II priedo (I)(4)(A) 5 skiltyje nurodytam skaičiui nustatyti, svoris (gramais) |

1 | 2 | 3 | 4 |

Arachis hypogaea | 25 | 1000 | 1000 |

Brassica rapa | 10 | 200 | 70 |

Brassica juncea | 10 | 100 | 40 |

Brassica napus | 10 | 200 | 100 |

Brassica nigra | 10 | 100 | 40 |

Cannabis sativa | 10 | 600 | 600 |

Carthamus tinctorius | 25 | 900 | 900 |

Carum carvi | 10 | 200 | 80 |

Gossypium spp. | 25 | 1000 | 1000 |

Helianthus annuus | 25 | 1000 | |

Linum usitatissimum | 10 | 300 | 150 |

Papaver somniferum | 10 | 50 | 10 |

Sinapis alba | 10 | 400 | 200 |

Glycine max. | 25 | 1000 | 1000 |

Didžiausias partijos svoris neviršijamas daugiau nei 5 %.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

ETIKETĖ

A. Būtina informacija

a) Apie elitinę ir sertifikuotą sėklą

1. "EB taisyklės ir standartai".

2. Sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų inicialai.

3. Uždarymo metai ir mėnuo, nurodyti taip: "uždaryta…(metai ir mėnuo)" arba

paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimui metai ir mėnuo, nurodyti taip: "mėginiai imti … (metai ir mėnuo)".

4. Partijos referencinis numeris.

5. Rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių.

6. Veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis.

7. Kategorija

8. Užauginusi šalis.

9. Deklaruojamas neto arba bruto svoris.

10. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp sėklų kamuolėlių ar grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

11. Hibridinių ar inbredinių linijų veislių:

- elitinės sėklos, kai hibridas ar inbredinė linija, kuriai priklauso sėkla, oficialiai pripažįstama pagal Direktyvą 2000/53/EB:

komponento, kuriuo jis yra oficialiai pripažintas, pavadinimas nurodant galutinę veislę ar jos nenurodant, prie hibridų ar inbredinių linijų, kurios bus naudojamos tik kaip galutinių veislių komponentai, pridedant žodį "komponentas",

- kitais elitinės sėklos atvejais:

komponento, kuriam priklauso elitinė sėkla, pavadinimas, kuris gali būti užkoduotas, nurodant galutinę veislę ir nurodant jo funkciją (vyriškasis ar moteriškasis) ar jos nenurodant, pridedant žodį "komponentas",

- sertifikuotos sėklos:

veislės, kuria priklauso sėkla, pavadinimas pridedant žodį "hibridinė".

12. Kai pakartotinai tiriamas daigumas, gali būti užrašomi žodžiai "pakartotinai ištirta … (metai ir mėnuo)" ir nurodoma už šį pakartotinį tyrimą atsakinga tarnyba. Ši informacija gali būti pateikiama prie oficialios etiketės pritvirtintame oficialiame lipduke.

25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka valstybės narės atitinkamais atvejais nustatytą laikotarpį gali būti atleidžiamos nuo reikalavimo nurodyti atskirų rūšių botaninį pavadinimą, jei nustatoma, kad jo įgyvendinimo privalumus nusveria tikėtinus prekybos sėkla privalumus.

b) Apie komercinę sėklą

1. "EB taisyklės ir standartai".

2. "Komercinė sėkla (nesertifikuojama pagal veislę)".

3. Sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų inicialai.

4. Uždarymo metai ir mėnuo, nurodyti taip: "uždaryta…(metai ir mėnuo)".

5. Partijos referencinis numeris.

6. Rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių.

7. Auginimo regionas.

8. Deklaruojamas neto arba bruto svoris.

9. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp sėklų kamuolėlių ar grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

10. Kai pakartotinai tiriamas daigumas, gali būti užrašomi žodžiai "pakartotinai ištirta … (metai ir mėnuo)" ir nurodoma už šį pakartotinį tyrimą atsakinga tarnyba. Ši informacija gali būti pateikiama prie oficialios etiketės pritvirtintame oficialiame lipduke.

25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka valstybės narės atitinkamais atvejais nustatytą laikotarpį gali būti atleidžiamos nuo reikalavimo nurodyti atskirų rūšių botaninį pavadinimą, jei nustatoma, kad jo įgyvendinimo privalumus nusveria tikėtinus prekybos sėkla privalumus.

B. Mažiausi matmenys

110 mm × 67 mm.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

ETIKETĖ IR DOKUMENTAS, NUMATOMAS GALUTINAI NESERTIFIKUOTAI SĖKLAI, NUIMTAI KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE

A. Informacija, kuri turi būti pateikta etiketėje

- už aprobavimą atsakinga institucija ir valstybė narė arba jų inicialai,

- rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių,

- veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis; prie veislių (inbredinių linijų, hibridinių), kurios bus naudojamos tik kaip hibridinių veislių komponentai, pridedamas žodis "komponentas",

- kategorija,

- hibridinių veislių atveju – žodis "hibridas",

- lauko ar partijos referencinis numeris,

- deklaruojamas neto arba bruto svoris,

- žodžiai "galutinai nesertifikuota sėkla".

25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka valstybės narės atitinkamais atvejais nustatytą laikotarpį gali būti atleidžiamos nuo reikalavimo nurodyti atskirų rūšių botaninį pavadinimą, jei nustatoma, kad jo įgyvendinimo privalumai nusveria tikėtinus prekybos sėkla privalumus.

B. Etiketės spalva

Naudojama pilka etiketė.

C. Informacija, kuri turi būti pateikiama dokumente

- dokumentą išduodanti institucija,

- rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių,

- veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

- kategorija,

- laukui apsėti naudotos sėklos referencinis numeris ir tą sėklą sertifikavusios šalies ar šalių pavadinimas,

- lauko ar partijos referencinis numeris,

- dokumente nurodytai partijai auginti įdirbtas plotas,

- nuimtos sėklos kiekis ir pakuočių skaičius,

- sertifikuotos sėklos atveju – po elitinės sėklos buvusių reprodukcijų skaičius,

- patvirtinimas, kad pasėliai, iš kurių užauginta sėkla, atitinka reikalavimus,

- atitinkamais atvejais – preliminarios sėklos analizės rezultatai.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

A DALIS PANAIKINTOJI DIREKTYVA IR JOS VĖLESNI PAKEITIMAI

(minimi 31 straipsnyje)

Direktyva 69/208/EEB (OL L 169, 1969 7 10, p. 3) | |

Tarybos direktyva 71/162/EEB (OL L 87, 1971 4 17, p. 24) | tik 5 straipsnis |

Tarybos direktyva 72/274/EEB (OL L 171, 1972 7 29, p. 37) | tik nuorodos į Direktyvos 69/208/EEB nuostatas 1 ir 2 straipsniuose |

Tarybos direktyva 72/418/EEB (OL L 287, 1972 12 26, p. 22) | tik 5 straipsnis |

Tarybos direktyva 73/438/EEB (OL L 356, 1973 12 27, p. 79) | tik 5 straipsnis |

Tarybos direktyva 75/444/EEB (OL L 196, 1975 7 26, p. 6) | tik 5 straipsnis |

Tarybos direktyva 78/55/EEB (OL L 16, 1978 1 20, p. 23) | tik 5 straipsnis |

Komisijos direktyva 78/388/EEB (OL L 113, 1978 4 25, p. 20) | |

Tarybos direktyva 78/692/EEB (OL L 236, 1978 8 26, p. 13) | tik 6 straipsnis |

Tarybos direktyva 78/1020/EEB (OL L 350, 1978 12 14, p. 27) | tik 3 straipsnis |

Komisijos direktyva 79/641/EEB (OL L 183, 1979 7 19, p. 13) | tik 3 straipsnis |

Komisijos direktyva 80/304/EEB (OL L 68, 1980 3 14, p. 33) | |

Komisijos direktyva 81/126/EEB (OL L 67, 1981 3 12, p. 36) | tik 4 straipsnis |

Komisijos direktyva 82/287/EEB (OL L 131, 1982 5 13, p. 24) | tik 3 ir 4 straipsniai |

Tarybos direktyva 82/727/EEB (OL L 310, 1982 11 6, p. 21) | |

Komisijos direktyva 82/859/EEB (OL L 357, 1982 12 18, p. 31) | |

Tarybos direktyva 86/155/EEB (OL L 118, 1986 5 7, p. 23) | tik 4 straipsnis |

Komisijos direktyva 87/120/EEB (OL L 49, 1987 2 18, p. 39) | tik 4 straipsnis |

Komisijos direktyva 87/480/EEB (OL L 273, 1987 9 26, p. 43) | tik 2 straipsnis |

Tarybos direktyva 88/332/EEB (OL L 151, 1988 6 17, p. 82) | tik 7 straipsnis |

Tarybos direktyva 88/380/EEB (OL L 187, 1988 7 16, p. 31) | tik 5 straipsnis |

Tarybos direktyva 90/654/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 48) | tik nuorodos į Direktyvos 69/208/EEB nuostatas 2 straipsnyje ir II priedo I skyriaus 5 dalyje |

Komisijos direktyva 92/9/EEB (OL L 70, 1992 3 17, p. 25) | |

Komisijos direktyva 92/107/EEB (OL L 16, 1993 1 25, p. 1) | |

Komisijos direktyva 96/18/EB (OL L 76, 1996 3 26, p. 21) | tik 2 straipsnis |

Tarybos direktyva 96/72/EB (OL L 304, 1996 11 27, p. 10) | tik 1 straipsnio 5 dalis |

Tarybos direktyva 98/95/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 1) | tik 5 straipsnis |

Tarybos direktyva 98/96/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 27) | tik 5 straipsnis |

B DALIS PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ GALUTINIAI TERMINAI

(minimi 31 straipsnyje)

Direktyva | Galutinis perkėlimo į nacionalinę teisę terminas |

69/208/EEB | 1970 m. liepos 1 d. |

71/162/EEB | 1970 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 1, 2 ir 7 dalys) |

1972 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 3 dalis) |

1971 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

72/274/EEB | 1972 m. liepos 1 d. (1 straipsnis) |

1973 m. sausio 1 d. (2 straipsnis) |

72/418/EEB | 1973 m. liepos 1 d. |

73/438/EEB | 1973 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 3 dalis) |

1974 m. sausio 1 d. (5 straipsnio 4 dalis) |

1974 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

75/444/EEB | 1975 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 2 dalis) |

1977 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

78/55/EEB | 1978 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 2 dalis) |

1979 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

78/388/EEB | 1981 m. sausio 1 d. (1 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis |

1980 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

78/692/EEB | 1977 m. liepos 1 d. (6 straipsnis) |

1979 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

78/1020/EEB | 1977 m. liepos 1 d. |

79/641/EEB | 1980 m. liepos 1 d. |

80/304/EEB | 1980 m. liepos 1 d. |

81/126/EEB | 1982 m. liepos 1 d. |

82/287/EEB | 1983 m. sausio 1 d. |

82/727/EEB | 1982 m. liepos 1 d. |

82/859/EEB | 1983 m. liepos 1 d. |

86/155/EEB | 1986 m. kovo 1 d. (4 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys) |

1987 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

87/120/EEB | 1988 m. birželio 1 d. |

87/480/EEB | 1990 m. liepos 1 d. |

88/332/EEB | |

88/380/EEB | 1992 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 10, 19, 23 ir 25 dalys ir 5 straipsnio 12 dalis) |

1990 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

90/654/EEB | |

92/9/EEB | 1992 m. birželio 30 d. |

92/107/EEB | 1994 m. liepos 1 d. |

96/18/EB | 1996 m. liepos 1 d. |

96/72/EB | 1997 m. liepos 1 d. |

98/95/EB | 2000 m. vasario 1 d. (Klaidų atitaisymas: OL L 126, 1999 5 20, p. 23) |

98/96/EB | 2000 m. vasario 1 d. |

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 69/208/EEB | Ši direktyva |

1 straipsnis | 1 straipsnio pirmoji pastraipa |

17 straipsnis | 1 straipsnio antroji pastraipa |

1 straipsnio a punktas | 2 straipsnio 1 dalies a punktas |

2 straipsnio 1 dalies A punktas | 2 straipsnio 1 dalies b punktas |

2 straipsnio 1 dalies B punkto a papunktis | 2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies B punkto b papunktis | 2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies B punkto c papunktis | 2 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies B punkto d papunktis | 2 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis |

2 straipsnio 1 dalies Ba punkto 1 dalies a punktas | 2 straipsnio 1 dalies d punkto 1 dalies i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies Ba punkto 1 dalies b punktas | 2 straipsnio 1 dalies d punkto 1 dalies ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies Ba punkto 2 dalies a punktas | 2 straipsnio 1 dalies d punkto 2 dalies i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies Ba punkto 2 dalies b punktas | 2 straipsnio 1 dalies d punkto 2 dalies ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies Ba punkto 2 dalies c punktas | 2 straipsnio 1 dalies d punkto 2 dalies iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies C punkto a papunktis | 2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies C punkto b papunktis | 2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies C punkto c papunktis | 2 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies C punkto d papunktis | 2 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunktis |

2 straipsnio 1 dalies D punkto a papunktis | 2 straipsnio 1 dalies f punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies D punkto b papunktis | 2 straipsnio 1 dalies f punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies D punkto c papunktis | 2 straipsnio 1 dalies f punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies D punkto d papunktis | 2 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktis |

2 straipsnio 1 dalies E punkto a papunktis | 2 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies E punkto b papunktis | 2 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies E punkto c papunktis | 2 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies E punkto d papunktis | 2 straipsnio 1 dalies g punkto iv papunktis |

2 straipsnio 1 dalies Ea punkto a papunktis | 2 straipsnio 1 dalies h punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies Ea punkto b papunktis | 2 straipsnio 1 dalies h punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies Ea punkto c papunktis | 2 straipsnio 1 dalies h punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies Ea punkto d papunktis | 2 straipsnio 1 dalies h punkto iv papunktis |

2 straipsnio 1 dalies F punkto a papunktis | 2 straipsnio 1 dalies i punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies F punkto b papunktis | 2 straipsnio 1 dalies i punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies F punkto c papunktis | 2 straipsnio 1 dalies i punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies F punkto d papunktis | 2 straipsnio 1 dalies i punkto iv papunktis |

2 straipsnio 1 dalies G punkto a papunktis | 2 straipsnio 1 dalies j punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies G punkto b papunktis | 2 straipsnio 1 dalies j punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies G punkto c papunktis | 2 straipsnio 1 dalies j punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies H punkto a papunktis | 2 straipsnio 1 dalies k punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies H punkto b papunktis | 2 straipsnio 1 dalies k punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies H punkto c papunktis | 2 straipsnio 1 dalies k punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1a dalis | 2 straipsnio 2 dalis |

2 straipsnio 1b dalis | 2 straipsnio 3 dalis |

2 straipsnio 2 dalies a punktas | — |

2 straipsnio 2 dalies b punktas | 2 straipsnio 4 dalies a punktas |

2 straipsnio 2 dalies c punktas | — |

2 straipsnio 2 dalies d punktas | 2 straipsnio 4 dalies b punktas |

2 straipsnio 3 dalies i punkto a papunktis | 2 straipsnio 5 dalies a punkto i papunktis |

2 straipsnio 3 dalies i punkto b papunktis | 2 straipsnio 5 dalies a punkto ii papunktis |

2 straipsnio 3 dalies i punkto c papunktis | 2 straipsnio 5 dalies a punkto iii papunktis |

2 straipsnio 3 dalies i punkto d papunktis | 2 straipsnio 5 dalies a punkto vi papunktis |

2 straipsnio 3 dalies ii punktas | 2 straipsnio 5 dalies b punktas |

2 straipsnio 3 dalies iii punktas | 2 straipsnio 5 dalies c punktas |

2 straipsnio 3 dalies iv punktas | 2 straipsnio 5 dalies d punktas |

2 straipsnio 3 dalies v punktas | 2 straipsnio 5 dalies antroji pastraipa |

2 straipsnio 4 dalis | 2 straipsnio 6 dalis |

3 straipsnis | 3 straipsnis |

3 straipsnio a punktas | 4 straipsnis |

4 straipsnis | 5 straipsnis |

4 straipsnio a punktas | 6 straipsnis |

5 straipsnis | 7 straipsnis |

6 straipsnis | 8 straipsnis |

7 straipsnis | 9 straipsnis |

8 straipsnis | 10 straipsnis |

9 straipsnis | 11 straipsnis |

10 straipsnis | 12 straipsnis |

11 straipsnis | 13 straipsnis |

11 straipsnio a punktas | 14 straipsnis |

12 straipsnis | 15 straipsnis |

12 straipsnio a punktas | 16 straipsnis |

13 straipsnis | 17 straipsnis |

14 straipsnis | 19 straipsnis |

14 straipsnio a punktas | 18 straipsnis |

15 straipsnio 1 dalies a punktas | 20 straipsnio a punktas |

15 straipsnio 1 dalies b punktas | 20 straipsnio b punktas |

16 straipsnis | 21 straipsnis |

18 straipsnis | 22 straipsnis |

19 straipsnis | 23 straipsnis |

20 straipsnio a punktas | 24 straipsnis |

20 straipsnis | 25 straipsnis |

21 straipsnis | 26 straipsnis |

21 straipsnio a punkto 1 papunktis | 27 straipsnio 1 dalis |

21 straipsnio a punkto 2 papunkčio i įtrauka | 27 straipsnio 2 dalies a punktas |

21 straipsnio a punkto 2 papunkčio ii įtrauka | 27 straipsnio 2 dalies b punktas |

22 straipsnis | 28 straipsnis |

— | 29 straipsnis |

— | 30 straipsnis |

— | 31 straipsnis |

— | 32 straipsnis |

— | 33 straipsnis |

I priedas | I priedas |

II priedo I dalies 1 punktas | II priedo I dalies 1 punktas |

II priedo I dalies 1 punkto a papunktis | II priedo I dalies 2 punktas |

II priedo I dalies 2 punktas | II priedo I dalies 3 punktas |

II priedo I dalies 3 punktas | II priedo I dalies 4 punktas |

II priedo II dalis | II priedo II dalis |

III priedas | III priedas |

IV priedo A dalies a punkto 1 papunktis | IV priedo A dalies a punkto 1 papunktis |

IV priedo A dalies a punkto 2 papunktis | IV priedo A dalies a punkto 2 papunktis |

IV priedo A dalies a punkto 3 papunktis | IV priedo A dalies a punkto 3 papunktis |

IV priedo A dalies a punkto 4 papunktis | IV priedo A dalies a punkto 4 papunktis |

IV priedo A dalies a punkto 5 papunktis | IV priedo A dalies a punkto 5 papunktis |

IV priedo A dalies a punkto 6 papunktis | IV priedo A dalies a punkto 6 papunktis |

IV priedo A dalies a punkto 7 papunktis | IV priedo A dalies a punkto 7 papunktis |

IV priedo A dalies a punkto 8 papunktis | IV priedo A dalies a punkto 8 papunktis |

IV priedo A dalies a punkto 9 papunktis | IV priedo A dalies a punkto 9 papunktis |

IV priedo A dalies a punkto 10 papunktis | IV priedo A dalies a punkto 10 papunktis |

IV priedo A dalies a punkto 10 papunkčio a punktas | IV priedo A dalies a punkto 11 papunktis |

IV priedo A dalies a punkto 11 papunktis | IV priedo A dalies a punkto 12 papunktis |

IV priedo A dalies b punktas | IV priedo A dalies b punktas |

IV priedo B dalis | IV priedo B dalis |

V priedas | V priedas |

— | VI priedas |

— | VII priedas |

--------------------------------------------------