32002D0987Oficialusis leidinys L 344 , 19/12/2002 p. 0039 - 0040


Komisijos sprendimas

2002 m. gruodžio 13 d.

dėl įmonių, Folklandų salose patvirtintų šviežios mėsos importui į Bendriją, sąrašo

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 4988)

(tekstas svarbus EEE)

(2002/987/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų importuojant galvijus, avis ir ožkas, kiaules bei šviežią mėsą ir mėsos produktus iš trečiųjų šalių [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1452/2001 [2], ypač į jos 4 straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Trečiųjų šalių įmonėms galima leisti šviežią mėsą eksportuoti į Bendriją tik tuo atveju, jei jos atitinka Direktyvoje 72/462/EEB nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus7

(2) Apsilankius Bendrijos atstovams, nustatyta, kad gyvūnų sveikatos situacija, ypač susijusi su užkrėtimu ligomis per mėsą, Folklandų salose yra gera ir ją galima palyginti su situacija valstybėse narėse, ir kad šviežios mėsos produkcijos kontrolė yra patenkinama.

(3) Direktyvos 72/462/EEB 4 straipsnio 3 daliai Folklandų salos pateikė išsamią informaciją apie įmonę, kuriai turėtų būti leidžiama į Bendriją eksportuoti šviežią mėsą.

(4) Bendrijos patikrinimas parodė, kad tos įmonės higienos standartai yra patenkinami ir todėl ji gali būti įtraukta į pirmąjį įmonių, iš kurių galima leisti importuoti šviežią mėsą, sąrašą, kurį reikia sudaryti pagal Direktyvos 72/462/EEB 4 straipsnio 1 dalį. Šviežios mėsos importui iš įmonės, nurodytos priede pateiktame sąraše, toliau taikomos jau numatytos nuostatos, bendrosios Sutarties nuostatos ir ypač kitos Bendrijos veterinarijos taisyklės dėl sveikatos apsaugos.

(5) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Priede nurodyta Folklandų salų įmonė patvirtinama šviežios mėsos eksportui į Bendriją.

2. Importui iš šios įmonės toliau taikomos Bendrijos veterinarijos nuostatos, ypač susijusios su sveikatos apsauga.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2002 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 302, 1972 12 31, p. 28.

[2] OL L 198, 2001 7 21, p. 11.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Šalis: Folklandų salos

Patvirtinimo Nr. | Įmonė/adresas | Miestas/regionas | Kategorija | SR |

SL | CP | CS | В | S/G | P | SP |

(FK) 01 | Falkland Island Meat Company | Stanley, Folklandų salos | X | X | X | | X | | |

--------------------------------------------------