32002D0813Oficialusis leidinys L 280 , 18/10/2002 p. 0062 - 0083


Tarybos sprendimas

2002 m. spalio 3 d.

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB nustatantis sutrumpintą informacijos pateikimo pranešimui apie apgalvotą genetiškai modifikuotų organizmų išleidimą į aplinką dėl kitokių tikslų nei jų pateikimas į rinką formą

(2002/813/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančią Tarybos direktyvą 90/220/EEB [1], ypač į jos 11 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Pagal Direktyvos 2001/18/EB B dalies nuostatas kompetentingai institucijai turi būti iš anksto pateiktas pranešimas apie ketinimą išleisti į aplinką dėl kitokių tikslų nei jų pateikimas į rinką genetiškai modifikuotą organizmą (toliau – GMO) arba tokių organizmų derinį.

(2) Pagal Direktyva 2001/18/EB nustatytą keitimosi informacija tarp kompetentingų institucijų ir Komisijos sistemą, institucija turi atsiųsti Komisijai nustatytos formos pranešimo santrauką, o Komisija savo ruožtu persiųsti jos kopijas kitoms valstybėms narėms.

(3) Ta forma turi atitikti poreikį kaip galima plačiau keistis atitinkama informacija, pateikiama standartizuotu ir lengvai suprantamu būdu, nepakenkiant nuostatai, kad taip pateikta informacija negali būti naudojama kaip rizikos aplinkai įvertinimo pagrindas.

(4) Pagal Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsnio é dalį įkurtas komitetas 2002 m. birželio 12 d. buvo paprašytas pareikšti savo nuomonę apie Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo, tačiau jos nepareiškė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pagal Direktyvos 2001/18/EB 6 straipsnį gautų pranešimų santraukoms, kurias reikia persiųsti Komisijai, sudaryti kompetentingos institucijos naudoja šio sprendimo priede nurodytą sutrumpintą informacijos pateikimo formą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybės narėms.

Priimta Liuksemburge, 2002 m. spalio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Hansen

[1] OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

SUTRUMPINTA INFORMACIJOS PATEIKIMO PRANEŠIMUI APIE APGALVOTĄ GMO AR JŲ KOMBINACIJOS KAIP ATSKIRŲ PRODUKTŲ ARBA ESANČIŲ KITUOSE PRODUKTUOSE IŠLEIDIMĄ Į APLINKĄ DĖL KITOKIŲ TIKSLŲ NEI JŲ PATEIKIMAS Į RINKĄ FORMA

ĮVADAS

Sutrumpinta informacijos apie apgalvotą GMO ar jų derinio išleidimą į aplinką pateikimo forma skirta Direktyvos 2001/18/EB 11 straipsnyje nurodytiems tikslams ir sudaryta ten nurodyta tvarka.

Pripažįstama, kad ši forma nėra skirta sukaupti visai informacijai, kurios reikia rizikos aplinkai įvertinimui.

Po kiekvieno klausimo paliktos tuščios vietos dydis nenustato, kaip išsamiai informacija turi būti pateikta sutrumpinta informacijos pateikimo forma.

Sutrumpinta informacijos pateikimo forma susideda iš 1 ir 2 dalių.

1 dalis yra skirta produktams, kurie yra sudaryti arba kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų, išskyrus aukštesniuosius augalus, ir sudaryta iš tokių skyrių:

A Bendroji informacija

B Su recipientu arba motininiais organizmais, iš kurių gautas GMO, susijusi informacija

C Su genetine modifikacija susijusi informacija

D Informacija apie organizmą (-us), iš kurio gautas intarpas (apie donorą)

E Su genetiškai modifikuotu organizmu susijusi informacija

F Su išleidimu į aplinką susijusi informacija

G GMO sąveika su aplinka ir galimas poveikis aplinkai

H Su monitoringu susijusi informacija

I Informacija apie laikotarpį po išleidimo ir atliekų apdorojimą

J Inf1ormacija apie reagavimo į kritines situacijas planus

dalyje pateikta informacija turi reikiamai atspindėti (glausta forma) informaciją, pateiktą kompetentingai institucijai pagal Direktyvos 2001/18/EB 6 ir 7 straipsnių nuostatas ir IIIA priedo įžanginėje dalyje nurodytus reikalavimus.

2 dalis yra skirta produktams, kurie yra sudaryti iš genetiškai modifikuotų aukštesniųjų augalų arba kuriuose jų yra. "Aukštesnieji augalai" — tai tokie augalai, kurie priklauso Gymnospermae ir Angiospermae sisteminėms grupėms. 2 dalį sudaro tokie skyriai:

A Bendroji informacija

B Informacija apie genetiškai modifikuotą augalą

C Su eksperimentiniu išleidimu į aplinką susijusi informacija

D GMA išleidimo į aplinką galimo poveikio aplinkai santrauka

E Trumpas rizikos valdymo priemonių aprašymas

F Planuojamų bandymų vietoje, skirtų naujiems duomenims apie išleidimo į aplinką poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai gauti, santrauka 2

dalyje pateikta informacija turi reikiamai atspindėti (glausta forma) informaciją, pateiktą kompetentingai institucijai pagal Direktyvos 2001/18/EB 6 ir 7 straipsnių nuostatas ir IIIB priedo įžanginėje dalyje nurodytus reikalavimus.

1 DALIS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2 DALIS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------