32002D0478Oficialusis leidinys L 164 , 22/06/2002 p. 0041 - 0042


Komisijos sprendimas

2002 m. birželio 20 d.

dėl fentino acetato neįrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, savo sudėtyje turinčių šios veikliosios medžiagos, registracijos panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 2199)

(tekstas svarbus EEE)

(2002/478/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/18/EB [2], ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtąją pastraipą,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 3600/92, nustatantį išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2266/2000 [4], ypač į jo 7 straipsnio 3A dalies b punktą,

kadangi:

(1) Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad Komisija vykdo veikliųjų medžiagų, naudojamų augalų apsaugos produktuose, kurie jau buvo rinkoje 1993 m. liepos 15 d., patikrinimo darbų programą. Išsamios šios programos vykdymo taisyklės buvo parengtos Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3600/92.

(2) 1994 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 933/94, nustatančiame augalų apsaugos priemonių veikliąsias medžiagas ir skiriančiame ataskaitų rengėjas valstybes nares Komisijos reglamentui (EEB) Nr. 3600/92 įgyvendinti [5], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2230/95 [6], buvo nustatytos augalų apsaugos produktų veikliosios medžiagos, kurios turėtų būti įvertintos pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3600/92, paskirta valstybė narė, kuri bus kiekvienos medžiagos įvertinimo pranešėja ir nurodyti kiekvienos veikliosios medžiagos gamintojai, laiku pateikę pranešimą.

(3) Fentino (trifenilalavo) acetatas yra viena iš 90 veikliųjų medžiagų, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 933/94.

(4) Pagal Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 7 straipsnio 1 dalies c punktą Jungtinė Karalystė, kaip paskirtoji valstybė narė pranešėja, 1996 m. lapkričio 11 d. pateikė Komisijai informacijos, gautos iš pranešėjų pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalį, įvertinimo ataskaitą.

(5) Gavusi valstybės narės pranešėjos ataskaitą, Komisija pradėjo konsultacijas su valstybių narių ekspertais ir pagrindiniu pranešėju (Agrevo, dabar Aventis), kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 7 straipsnio 3 dalyje.

(6) Jungtinės Karalystės parengtą įvertinimo ataskaitą peržiūrėjo valstybės narės ir Komisija Augalų sveikatos nuolatiniame komitete. Ši peržiūra buvo baigta 2001 m. gruodžio 7 d. pateikiant Komisijos fentino acetato peržiūros ataskaitą pagal Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 7 straipsnio 6 dalį.

(7) Iš atliktų įvertinimų paaiškėjo, kad pateiktos informacijos nepakanka norint įrodyti, ar būtų galima tikėtis, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis fentino acetato turintys augalų apsaugos produktai apskritai atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus, visų pirma dėl operatorių saugos, esant galimam fentino acetato poveikiui ir dėl galimo poveikio netiksliniams organizmams.

(8) Dėl to fentino acetatas neturėtų būti įrašytas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(9) Turėtų būti imtasi priemonių užtikrinti, kad per tam tikrą laikotarpį būtų panaikinta ir nepratęsta fentino acetato turinčių augalų apsaugos produktų registracija, ir kad nebūtų išduodama nauja registracija.

(10) Pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalies nuostatas valstybių narių suteiktas bet koks atidėjimo laikotarpis fentino acetato turinčių augalų apsaugos produktų atsargoms pašalinti, sandėliuoti, pateikti į rinką ir sunaudoti, turėtų būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių, kad turimas atsargas būtų leista naudoti ne ilgiau kaip dar vieną auginimo sezoną.

(11) Šis sprendimas neapriboja jokių veiksmų, kurių vėliau galėtų imtis Komisija dėl šios veikliosios medžiagos pagal 1978 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 79/117/EEB, draudžiančią pateikti į rinką ir naudoti augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų [7], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo aktu.

(12) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Fentino acetatas kaip veiklioji medžiaga neįrašoma į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

1) fentino acetato turinčių augalų apsaugos produktų registracija būtų panaikinta per šešis mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

2) nuo šio sprendimo priėmimo dienos fentino acetato turinčių augalų apsaugos produktų registracija nebūtų išduodama arba pratęsiama pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą.

3 straipsnis

Pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalies nuostatas valstybės narės suteikia atidėjimo laikotarpį, kuris yra kuo trumpesnis, bet ne ilgesnis kaip 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

[2] OL L 55, 2002 2 26, p. 29.

[3] OL L 366, 1992 12 15, p. 10.

[4] OL L 259, 2000 10 13, p. 27.

[5] OL L 107, 1994 4 28, p. 8.

[6] OL L 225, 1995 9 22, p. 1.

[7] OL L 33, 1979 2 8, p. 36.

--------------------------------------------------