32002D0358Oficialusis leidinys L 130 , 15/05/2002 p. 0001 - 0003


Tarybos Sprendimas

2002 m. balandžio 25 d.

dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo patvirtinimo Europos bendrijos vardu ir bendro jame numatytų įsipareigojimų vykdymo

(2002/358/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį, siejant su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (Konvencijos), Bendrijos vardu patvirtintos 1993 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sudarymo [3], tikslas yra pasiekti tokią pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentraciją atmosferoje, kad būtų užkirstas kelias pavojingai antropogeninei įtakai klimato sistemai,

(2) Konvencijos šalių Konferencija savo pirmojoje sesijoje nusprendė, kad išsivysčiusių šalių įsipareigojimas siekti, atskirai ar bendrai, iki 2000 m. sumažinti savo šalių išmetamų anglies dioksido ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms netaikomas Konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos Monrealio protokolas, kiekį iki 1990 m. rodiklių, buvo nepakankamas pasiekti ilgalaikį Konvencijos tikslą užkirsti kelią pavojingai antropogeninei įtakai klimato sistemai. Taip pat Konferencija nutarė pradėti procesą, numatantį tinkamus veiksmus laikotarpiui po 2000 m., priimant protokolą ar kitą teisinį dokumentą [4].

(3) Šį procesą vainikavo 1997 m. gruodžio 11 d. priimtas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas (Protokolas) [5].

(4) Konvencijos šalių Konferencija savo ketvirtojoje sesijoje, siekdama Konvencijos šalių Konferencijos šeštojoje sesijoje susitarti dėl pagrindinių Protokolo nuostatų įgyvendinimo, nutarė priimti Buenos Airių veiksmų planą [6].

(5) Esminės Buenos Airių veiksmų plano įgyvendinimo nuostatos buvo patvirtintos bendru sutarimu Konvencijos šalių Konferencijos Bonoje atnaujintoje šeštojoje sesijoje 2001 m. liepos 19–27 d. [7].

(6) Tam tikri sprendimai, įgyvendinantys Bonos susitarimus, buvo priimti bendru sutarimu Šalių Konferencijos septintojoje sesijoje Marakeše 2001 m. spalio 29 - lapkričio 10 d. [8].

(7) Pagal Protokolo 24 straipsnį, jį ratifikuoti, priimti ar patvirtinti gali Protokolą pasirašiusios valstybės ir regioninės ekonominės integracijos organizacijos.

(8) Protokolo 4 straipsnis numato, kad įsipareigojimus, apibrėžtus 3 straipsnyje, Šalys gali vykdyti bendrai, veikdamos regioninės ekonominės integracijos organizacijos sistemoje ir kartu su ja.

(9) Pasirašant Protokolą 1998 m. balandžio 29 d. Niujorke, Bendrija pareiškė, kad ji ir jos valstybės narės atitinkamus Protokolo 3 straipsnio 1 dalies įsipareigojimus vykdys bendrai, kaip numatyta jo 4 straipsnyje.

(10) Nusprendusios bendrai vykdyti įsipareigojimus pagal Kioto protokolo 4 straipsnį, Bendrija ir jos valstybės narės, pagal 6 šio straipsnio dalį ir Protokolo 24 straipsnio 2 dalį, yra bendrai atsakingos už Bendrijos kiekiais nustatytus įsipareigojimus sumažinti išmetamus teršalus pagal Protokolo 3 straipsnio 1 dalį. Dėl šios priežasties, o taip pat pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnį, valstybės narės privalo atskirai ir bendrai imtis visų reikiamų priemonių, bendrųjų ar specialių, kad būtų užtikrintas vykdymas įsipareigojimų, išplaukiančių iš Bendrijos institucijų atliktų veiksmų, įskaitant Protokole numatytą Bendrijos įsipareigojimą sumažinti išmetamus kiekiais nustatytus teršalus, sudaryti palankias sąlygas šiam įsipareigojimui įgyvendinti ir nesiimti jokių priemonių, galinčių sukliudyti jo vykdymui.

(11) Bet kurio tolesnio sprendimo, susijusio su būsimų Bendrijos įsipareigojimų dėl teršalų išmetimų sumažinimo patvirtinimu, teisinis pagrindas bus nustatomas remiantis sprendimo turiniu ir poveikiu.

(12) Taryba nustatė kiekvienos valstybės narės indėlį į bendrą Bendrijos įsipareigojimą mažinti išmetamų teršalų kiekį 1998 m. birželio 16 d. Tarybos išvadose [9]. Kai kurios valstybės narės pasisakė dėl galimų bazinių metų išmetamų teršalų kiekio, o taip pat bendros bei koordinuotos politikos ir priemonių. Indėliai diferencijuoti, atsižvelgiant i.a. į atitinkamos valstybės narės ūkio plėtros prognozes, energetikos ir pramonės struktūrą. Be to, Taryba nutarė, kad susitarimo sąlygos turi būti įtrauktos į Tarybos sprendimą dėl Protokolo patvirtinimo Bendrijos vardu. Protokolo 4 straipsnio 2 dalis reikalauja, kad Bendrija ir jos valstybės narės praneštų apie susitarimo sąlygas sekretoriatui, įsteigtam Konvencijos 8 straipsniu, ratifikavimo ar patvirtinimo dokumentų deponavimo dieną. Bendrija ir jos valstybės narės privalo imtis priemonių, kad Bendrija galėtų įvykdyti Protokole numatytus įsipareigojimus, nepažeidžiant atskirų valstybių narių atsakomybės Bendrijai ir kitoms valstybėms narėms vykdant savo įsipareigojimus.

(13) Bendrijos ir jos valstybių narių bazinių metų išmetamų teršalų kiekiai nebus galutinai nustatinėjami, kol neįsigalios Protokolas. Galutinai nustačius šiuos bazinių metų teršalų kiekius ir vėliausiai iki įsipareigojimo laikotarpio pradžios, Bendrija ir jos valstybės narės nustato šiuos išmetamų teršalų kiekius anglies dioksido ekvivalento išraiška tonomis pagal tvarką, numatytą 1993 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimo 93/389/EEB dėl CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo [10] 8 straipsnyje.

(14) 2001 m. birželio 15 ir 16 d. Geteborgo Europos Vadovų Taryba patvirtino Bendrijos ir jos valstybių narių pasiryžimą vykdyti savo įsipareigojimus pagal Protokolą, ir pareiškė, kad Komisija parengs pasiūlymą ratifikacijai iki 2001 metų pabaigos, tuo įgalindama Bendriją ir jos valstybes nares įvykdyti savo įsipareigojimą greitai ratifikuoti Protokolą.

(15) 2001 m. gruodžio 14 ir 15 d. Laekeno Europos Vadovų Taryba patvirtino Sąjungos pasiryžimą gerbti savo įsipareigojimus pagal Kioto protokolą ir siekį, kad Protokolas įsigaliotų iki Pasaulio viršūnių susitikimo subalansuotosios plėtros klausimais 2002 m. rugpjūčio 26 - rugsėjo 4 d. Johanesburge.

(16) Šio Sprendimo įgyvendinimui būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [11],

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas (Protokolas), pasirašytas 1998 m. balandžio 29 d. Niujorke, patvirtinamas Europos bendrijos vardu.

Protokolo tekstas išdėstytas I priede.

2 straipsnis

Europos bendrija ir jos valstybės narės vykdo Protokolo 3 straipsnio 1 dalyje numatytus įsipareigojimus bendrai pagal šio Protokolo 4 straipsnį ir visiškai atsižvelgdamos į Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnio nuostatas.

Kiekiais nustatyti įsipareigojimai riboti ir mažinti išmetamus teršalus, dėl kurių Europos bendrija ir jos valstybės narės sutarė siekdamos nustatyti atitinkamus išmetamų teršalų kiekius, priskiriamus kiekvienai jų per pirmąjį kiekiais nustatyto įsipareigojimo riboti ir mažinti išmetamus teršalus laikotarpį nuo 2008 m. iki 2012 m., yra išdėstyti II priede.

Europos bendrija ir jos valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad laikytųsi II priede numatyto išmetamų teršalų lygio, kaip nustatyta šio Sprendimo 3 straipsnyje.

3 straipsnis

Vėliausiai iki 2006 m. gruodžio 31 d. Komisija, pagal šio Sprendimo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, nustato atitinkamus išmetamų teršalų kiekius, priskiriamus Europos bendrijai ir kiekvienai valstybei narei anglies dioksido ekvivalento išraiška tonomis, po to kai bus nustatytos galutinės per bazinius metus išmetamų teršalų normos ir remiantis II priede išdėstytais kiekiais nustatytais įsipareigojimais riboti ir mažinti išmetamus teršalus, atsižvelgiant į metodiką, taikomą įvertinant antropogeninę taršą pagal šaltinius ir šalinimą absorbentais, nustatytą Protokolo 5 straipsnio 2 dalyje, ir nustatyto kiekio apskaičiavimo modalumą sutinkamai su Protokolo 3 straipsnio 7 ir 8 dalimis.

Europos bendrijai ir kiekvienai valstybei narei nustatytas kiekis lygus atitinkamam jų išmetamų teršalų lygiui, nustatytam pagal šį straipsnį.

4 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Sprendimo 93/389/EEB 8 straipsnį įsteigtas komitetas.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

5 straipsnis

1. Tarybos pirmininkas yra įgaliotas skirti asmenį ar asmenis, kurie įgalinami Europos bendrijos vardu pranešti apie šį Sprendimą Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui pagal Protokolo 4 straipsnio 2 dalį.

2. Tarybos pirmininkas yra įgaliotas skirti asmenį ar asmenis, kurie įgalinami šio straipsninio 1 dalyje minimo pranešimo dieną deponuoti patvirtinimo dokumentą Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui pagal Protokolo 24 straipsnio 1 dalį, taip išreiškiant Bendrijos sutikimą įsipareigoti.

3. Tarybos pirmininkas yra įgaliotas skirti asmenį ar asmenis, kurie įgalinami šio straipsnio 1 dalyje minimo pranešimo dieną deponuoti kompetencijos deklaraciją, išdėstytą III priede, pagal Protokolo 24 straipsnio 3 dalį.

6 straipsnis

1. Deponuodamos Protokolo ratifikacijos ar patvirtinimo dokumentus, valstybės narės tuo pačiu metu ir savo vardu praneša apie šį Sprendimą Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui pagal Protokolo 4 straipsnio 2 dalį.

2. Valstybės narės stengiasi imtis veiksmų, būtinų deponuoti ratifikacijos ar patvirtinimo dokumentus tuo pačiu metu kaip Europos bendrija ir kitos valstybės narės ir, kiek tai įmanoma, ne vėliau kaip 2002 m. birželio 1 d.

3. Ne vėliau kaip 2002 m. balandžio 1 d. valstybės narės informuoja Komisiją apie savo sprendimą ratifikuoti ar patvirtinti Protokolą arba, priklausomai nuo aplinkybių, apie galimą būtinų procedūrų užbaigimo datą. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, nustato bendrą ratifikacijos ar patvirtinimo dokumentų deponavimo datą.

7 straipsnis

Šis Sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2002 m. balandžio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Rajoy Brey

[1] OL C 75 E, 2002 3 26, p. 17.

[2] 2002 m. vasario 6 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 33, 1994 2 7, p. 11.

[4] Sprendimas 1/CP.1:"Berlyno mandatas: Konvencijos 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktų atitikties apžvalga, įskaitant su protokolu susijusius pasiūlymus ir sprendimus dėl tolesnių priemonių".

[5] Sprendimas 1/CP.3:"Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo priėmimas".

[6] Sprendimas 1/CP.4:"Buenos Airių veiksmų planas".

[7] Sprendimas 1/CP.6:"Buenos Airių veiksmų plano įgyvendinimas".

[8] Sprendimai 2–24/CP.7:"Marakešo susitarimai".

[9] 1998 m. birželio 19 d. Europos Sąjungos Tarybos dokumentas 9702/98, apžvelgiantis Aplinkos Tarybos posėdžių 1998 m. birželio 16–17 d. rezultatus, I priedas.

[10] OL L 167, 1993 7 9, p. 31. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 1999/296/EB (OL L 117, 1999 5 5, p. 35).

[11] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------