32002D0357Oficialusis leidinys L 129 , 15/05/2002 p. 0001 - 0002


Tarybos ir Komisijos sprendimas

2002 m. kovo 26 d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, sudarymo

(2002/357/EAPB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA ir

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 238 straipsnį, kartu su jos 228 straipsnio 2 dalies antruoju sakiniu ir 228 straipsnio 3 dalies antrąja pastraipa,

atsižvelgdamos į Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 95 straipsnį,

pasikonsultavusios su Konsultaciniu komitetu ir gavusios vienbalsį Tarybos pritarimą,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento pritarimą [1],

kadangi:

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų, bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, pasirašytas Briuselyje 1997 m. lapkričio 24 d., turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, prie jo pridėti protokolai ir prie Baigiamojo akto pridėtos deklaracijos patvirtinami Europos bendrijos ir Europos anglių ir plieno bendrijos vardu,

Susitarimo, prie jo pridėtų protokolų ir Baigiamojo akto tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

1. Pagal Europos bendrijos ir Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarčių atitinkamas nuostatas Taryba, atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, arba tam tikrais atvejais Komisija nustato, kokios pozicijos turi laikytis Bendrija Asociacijos taryboje ir Asociacijos komitete.

2. Pagal Susitarimo 90 straipsnį Tarybos pirmininkas pirmininkauja Asociacijos tarybai ir pristato Bendrijos poziciją. Pagal Susitarimo 93 straipsnį Tarybos pirmininko atstovas pirmininkauja Asociacijos komitetui ir pristato Bendrijos poziciją.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos vardu deponuoja pranešimo aktą, numatytą Susitarimo 106 straipsnyje. Komisijos pirmininkas deponuoja šį aktą Europos anglių ir plieno bendrijos vardu.

Priimta Briuselyje, 2002 m. kovo 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. M. Birulés Y Bertrán

Komisijos vardu

R. Prodi

Pirmininkas

[1] 1) OL C 226, 1998 7 20, p. 26.

--------------------------------------------------