32002D0309Oficialusis leidinys L 114 , 30/04/2002 p. 0001 - 0005


Tarybos ir Komisijos Sprendimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo,

2002 m. balandžio 4 d.

dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija

(2002/309/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

Europos Bendrijų Komisija,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos antruoju sakiniu, 300 straipsnio 3 dalies antrąja pastraipa ir 300 straipsnio 4 dalimi,

atsižvelgdamos į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 101 straipsnio antrąją pastraipą,

atsižvelgdamos į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento sutikimą [1],

atsižvelgdamos į Tarybos pritarimą,

kadangi:

(1) Siekiant išlaikyti privilegijuotus Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos ryšius ir jų bendrą norą plėsti ir stiprinti jų santykius 1999 m. birželio 21 d. buvo pasirašyti šie susitarimai ir juos reikia patvirtinti:

- Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo,

- Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl oro transporto,

- Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekių ir keleivių vežimo geležinkeliais ir keliais,

- Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais,

- Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl abipusio atitikties įvertinimo pripažinimo,

- Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų,

- Europos Bendrijų ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimas.

(2) Šie septyni susitarimai tarpusavyje glaudžiai susiję dėl reikalavimo, kad jie įsigaliotų tuo pačiu metu ir kad baigtų galioti tuo pačiu metu, praėjus šešiems mėnesiams po gauto pranešimo apie sprendimą nebeatnaujinti arba denonsuoti bet kurį iš šių susitarimų.

(3) Apie Susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo pasakytina, kad įsipareigojimai, numatyti Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinėje dalyje, privalomi Danijos Karalystei, Airijai ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinei Karalystei ne pagal Bendrijos teisę, bet kaip įsipareigojimai, atsirandantys dėl valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos tarpusavio įsipareigojimų.

(4) Apie Susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais pasakytina, kad galima, kai tai priimtina, priimti priemones, kurios būtinos šio sprendimo 5 straipsnio 3 dalies pirmajai įtraukai įgyvendinti 5 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka. Tos priemonės turi būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, kuriame nustatyta naudojimosi Komisijai suteiktomis įgyvendinimo galiomis tvarka [2].

(5) Pagal susitarimus įsteigtiems jungtiniams komitetams buvo paskirti kai kurie įgyvendinimo uždaviniai, įskaitant įgaliojimą iš dalies pakeisti kai kuriuos susitarimų priedų aspektus. Turi būti nustatyta atitinkama vidaus tvarka, kuri leistų užtikrinti tinkamą susitarimų funkcionavimą ir tam tikrais atvejais įgalioti Komisiją sutikti su tam tikrais daliniais susitarimų techninio pobūdžio pakeitimais arba priimti tam tikrus sprendimus dėl jų įgyvendinimo,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1. Šie šeši susitarimai patvirtinami Europos bendrijos vardu:

- Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo,

- Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl oro transporto,

- Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekių ir keleivių vežimo geležinkeliais ir keliais,

- Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais,

- Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl abipusio atitikties įvertinimo pripažinimo,

- Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų.

Šis susitarimas patvirtinamas Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu:

- Europos Bendrijų ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimas.

Susitarimų tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2. Vadovaujantis jų sąlygomis šie septyni susitarimai įsigalioja tuo pačiu metu ir nustoja galioti tuo pačiu metu, praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo apie sprendimą nebeatnaujinti arba denonsuoti bet kurį iš šių susitarimų.

2 straipsnis

Tvarkant reikalus, susijusius su Susitarimu dėl laisvo asmenų judėjimo, Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Susitarimo 14 straipsnį, Bendrijai atstovauja Komisijos atstovas. Įgyvendinant Susitarimą Bendrijos priimtą poziciją dėl Jungtinio komiteto sprendimų ar rekomendacijų išreiškia Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties atitinkamomis nuostatomis.

3 straipsnis

1. Tvarkant reikalus, susijusius su Susitarimu dėl oro transporto, Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Susitarimo 21 straipsnį, Bendrijai atstovauja Komisija, kuriai padeda valstybių narių atstovai.

2. Bendrijos poziciją dėl Jungtinio komiteto sprendimų, pagal kuriuos Bendrijos teisės aktai pradeda galioti ir Šveicarijoje, atsižvelgdama į visus reikalingus techninius pakeitimus priima Komisija.

3. Bendrijos poziciją dėl kitų Jungtinio komiteto sprendimų priima Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma.

4 straipsnis

1. Tvarkant reikalus, susijusius su susitarimu dėl prekių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais, Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Susitarimo 51 straipsnį, Bendrijai atstovauja Komisija, kuriai padeda valstybių narių atstovai. Bendrijos poziciją dėl Jungtinio komiteto sprendimų priima:

- Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma, kai svarstomi reikalai, numatyti Susitarimo 42, 45, 46, 47 ir 54 straipsniuose,

- Komisija, konsultuodamasi su Komitetu, įsteigtu pagal Sprendimo 92/578/EEB 4 straipsnio 1 papunktį, kai svarstomi visi kiti reikalai [3].

5 straipsnis

1. Tvarkant reikalus, susijusius su Susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais, Komisija, padedama valstybių narių atstovų, atstovauja Bendrijai Jungtiniame žemės ūkio reikalų komitete, numatytame Susitarimo 6 straipsnio 1 dalyje, ir Jungtiniame veterinarijos komitete, numatytame Susitarimo 11 priedo 19 straipsnio 1 dalyje.

2. Bendrijos poziciją Jungtiniame žemės ūkio reikalų ir Jungtiniame veterinarijos komitete priima Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vadovaudamasi atitinkamomis Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatomis.

Tačiau Bendrijos poziciją dėl reikalų, kurių sprendimus priima Jungtinis žemės ūkio reikalų komitetas, kaip numatyta Susitarimo 6 straipsnio 3 dalyje, priima Komisija:

- reikalų, susijusių su Susitarimo 4 priedu ir jo priedėliais, Direktyvos 2000/29/eb 18 straipsnyje nustatyta tvarka [4],

- reikalų, susijusių su Susitarimo 5 priedu ir jo priedėliais, Direktyvos 70/524/eb 23 straipsnyje nustatyta tvarka [5],

- reikalų, susijusių su Susitarimo 6 priedu ir jo priedėliais, Direktyvos 66/400/EEB 21 straipsnyje nustatyta tvarka arba vadovaujantis kitų direktyvų atitinkamomis nuostatomis [6],

- reikalų, susijusių su Susitarimo 7 priedu ir jo priedėliais, reglamento (eb) nr. 1493/1999 75 straipsnyje nustatyta tvarka [7],

- reikalų, susijusių su Susitarimo 8 priedu ir jo priedėliais, reglamento (EEB) Nr. 1576/89 [8] 14 ar 15 straipsnyje arba reglamento (EEB) Nr. 1601/91 [9] 13 AR 14 straipsnyje nustatyta tvarka,

- reikalų, susijusių su Susitarimo 9 priedu ir jo priedėliais, Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 14 straipsnyje nustatyta tvarka [10],

- reikalų, susijusių su Susitarimo 10 priedu ir jo priedėliais, Reglamento (EB) Nr. 2200/96 46 straipsnyje nustatyta tvarka [11].

3. Nepažeisdama 6 dalies, Komisija priima priemones, kurios būtinos Susitarimui įgyvendinti dėl:

- tarifų lengvatų įgyvendinimo, numatytų Susitarimo 2 ir 3 prieduose bei daliniuose pakeitimuose ir techninių aspektų pritaikymuose, kurie buvo būtini dėl Kombinuotosios nomenklatūros ir TARIC kodų dalinių pakeitimų, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 [12] 23 straipsnyje nustatyta tvarka ar kitų reglamentų dėl bendrojo rinkų organizavimo atitinkamomis nuostatomis, arba vadovaujantis 2 dalyje nustatyta tvarka,

- 4 priedo įgyvendinimo Direktyvos 2000/29/EB 18 straipsnyje nustatyta tvarka,

- 5 priedo įgyvendinimo Direktyvos 70/524/EEB 23 straipsnyje nustatyta tvarka,

- 6 priedo įgyvendinimo Direktyvos 66/400/EEB 21 straipsnyje nustatyta tvarka arba vadovaujantis kitų sėklininkystės sektoriaus direktyvų atitinkamomis nuostatomis,

- 7 priedo III antraštinės dalies įgyvendinimo Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnyje nustatyta tvarka,

- 8 priedo 14 straipsnio įgyvendinimo Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 14 straipsnyje arba Reglamento (EEB) Nr. 1601/91 13 straipsnyje nustatyta tvarka,

- 9 priedo įgyvendinimo Reglamento (EEB) 2092/91 14 straipsnyje nustatyta tvarka,

- 10 priedo įgyvendinimo Reglamento (EB) 2200/96 46 straipsnyje nustatyta tvarka,

- 11 priedo įgyvendinimo direktyvos 72/462/EEB [13] 30 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Kai tai priimtina, toliau numatyta tvarka galima priimti 3 dalies pirmoje įtraukoje numatytas būtinąsias priemones.

Komisijai padeda muitinės kodekso komitetas, įsteigtas pagal reglamento (EEB) Nr. 2913/92 248a straipsnį [14].

Šiai daliai taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatomas vieno mėnesio laikotarpis.

5. Muitinės kodekso komitetas gali svarstyti bet kokius klausimus dėl tarifų kvotų taikymo, kuriuos iškelia Komiteto pirmininkas savo iniciatyva arba prašant valstybei narei.

6. Komisija valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva priima sprendimą dėl būtinųjų priemonių vadovaudamasi Susitarimo 10 straipsniu ir jo 7 priedo 29 straipsniu, 8 priedo 16 straipsniu, 9 priedo 9 straipsniu ir 10 priedo 5 straipsniu. Tarybai ir valstybėms narėms pranešama apie tokius sprendimus. Gavusi valstybės narės prašymą Komisija priima dėl jo sprendimą per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Bet kuri valstybė narė gali perduoti Komisijos sprendimą Tarybai per tris dienas nuo tos dieną, kurią jai buvo pranešta apie sprendimą. Taryba nedelsdama sušaukia posėdį. Ji gali kvalifikuota balsų dauguma priimti kitokį sprendimą per 30 dienų nuo tos dienos, kurią jai buvo perduotas Komisijos sprendimas.

6 straipsnis

1. Tvarkant reikalus, susijusius su Susitarimu dėl abipusio atitikties įvertinimo pripažinimo, Bendrijai Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Susitarimo 10 straipsnį, toliau – Komitetas, atstovauja Komisija, kuriai padeda Tarybos paskirtas specialusis komitetas. Pasitarusi su specialiuoju komitetu Komisija tvarko reikalus, susijusius su paskyrimais, pranešimais, informacijos mainais ir patikros prašymais, numatytais Susitarimo 6 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 4 dalies e papunktyje ir 12 straipsnyje.

2. Bendrijos poziciją Komitete suformuluoja Komisija, pasikonsultavusi su specialiuoju komitetu, paminėtu 1 dalyje, atsižvelgdama į:

(a) 1 straipsnio 3 dalies taikymą 1 priedo skyriams;

(b) darbo tvarkos taisyklių priėmimą vadovaujantis Susitarimo 10 straipsnio 2 dalimi ir patikros tvarkos priėmimą vadovaujantis 10 straipsnio 4 dalies c ir d papunkčiais;

(c) atitikties vertinimo institucijų ir susijusių sprendimų suderinamumo patikrą vadovaujantis Susitarimo 8 straipsniu ir 11 straipsnio c dalimi;

(d) I priedo visų skyrių I–V skirsnių dalinius pakeitimus vadovaujantis Susitarimo 10 skyriaus 4 dalies a, b ir e papunkčiais ir 11 straipsniu;

(e) priedų dalinius pakeitimus vadovaujantis Susitarimo 10 straipsnio 5 dalimi, ir

(f) ginčų sprendimo mechanizmą, numatytą Susitarimo 14 straipsnyje.

3. Visais kitais atvejais Bendrijos poziciją Komitete suformuluoja Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma.

7 straipsnis

1. Tvarkant reikalus, susijusius su Susitarimu dėl Vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų, Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Susitarimo 11 straipsnį, Bendrijai atstovauja Komisija, kuriai padeda valstybių narių atstovai.

2. Komisija įgaliota Bendrijos vardu patvirtinti Susitarimo I, II, III, IV, VI ir VII priedų dalinius pakeitimus. Komisijai vykdyti jos užduotis padeda Tarybos paskirtas specialusis komitetas. Pirmajame sakinyje paminėtas įgaliojimas galioja tik tiems I priedo daliniams pakeitimams, kurie bus būtini taikant Direktyvos 93/38/EEB 8 straipsnyje nustatytą tvarką, tiems II, III ir IV priedų daliniams pakeitimams, kurie būtini, jeigu taikoma panaši tvarka su tais priedais susijusiuose sektoriuose ir VI ir VII priedų būsimų derybų, vykdomų pagal 1996 m. Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarimą, rezultatams.

3. Visais kitais atvejais Bendrijos poziciją dėl Jungtinio komiteto sprendimo išreiškia Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties atitinkamomis nuostatomis.

8 straipsnis

Patvirtinimo aktus ar priemones, numatytas kiekviename susitarime, Europos bendrijos vardu deponuoja Tarybos pirmininkas; susijusias su Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimu Europos atominės energijos bendrijos vardu deponuoja Komisijos pirmininkas.

Priimta Briuselyje, 2002 m. balandžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Acebes Paniagua

Komisijos vardu

R. Prodi

Pirmininkas

[1] OL C 41, 2001 2 7, p. 25.

[2] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[3] OL L 373, 1992 12 21, p. 26.

[4] OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/33/EB (OL L 127, 2001 5 9, p. 42).

[5] OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2205/2001 (OL L 297, 2001 11 15, p. 3).

[6] OL L 125, 1966 7 11, p. 2290/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 98/96/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 27).

[7] OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2585/2001 (OL L 345, 2001 11 29, p. 10).

[8] OL L 160, 1989 6 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3378/94 (OL L 366, 1994 12 31, p. 1).

[9] OL L 149, 1991 6 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2061/96 (OL L 277, 1996 10 30, p. 1).

[10] OL L 198, 1999 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2491/2001 (OL L 337, 2001 12 20, p. 9).

[11] OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 911/2001 (OL L 129, 2001 5 11, p. 3).

[12] OL L 181, 1992 7 1, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1666/2000 (OL L 193, 2000 7 29, p. 1).

[13] OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1452/2001 (OL L 198, 2001 7 21, p. 11).

[14] OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

--------------------------------------------------