32002D0300Oficialusis leidinys L 103 , 19/04/2002 p. 0024 - 0026


Komisijos sprendimas

2002 m. balandžio 18 d.

nustatantis zonų, patvirtintų Bonamia ostreae ir (arba) Marteilia refringens atžvilgiu, sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 1426)

(tekstas svarbus EEE)

(2002/300/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir jų produktų teikimą į rinką [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/45/EB [2], ypač į jos 5 straipsnį,

kadangi:

(1) Valstybės narės, siekdamos gauti patvirtintos zonos statusą vienos arba abiejų moliuskų ligų, bonamiozės ir marteiliozės, atžvilgiu, jei šias ligas sukelia Bonamia ostrea (B. ostreae) ir Marteilia refringens (M. refringens), pateikia tinkamus pateisinimus ir nacionalines taisykles, užtikrinančias Direktyvos 91/67/EEB įgyvendinimą.

(2) Komisijos sprendimu 93/55/EEB [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 93/169/EEB [4], iš dalies keičiamos moliuskų įvežimo į zonas, kurioms patvirtinta B. ostrea ir M. refringens skirta programa, garantijos.

(3) Programa, susijusi su bonamioze ir marteilioze Airijoje, buvo patvirtinta Komisijos sprendimu 93/56/EEB [5].

(4) 1973 m. kovo 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 706/73 dėl Bendrijos tvarkos, skirtos prekybai žemės ūkio produktais ir taikomų Lamanšo sąsiaurio saloms bei Meno salai [6], su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1174/86 [7], nustatyta, kad veterinarijos teisės aktai šioms saloms taikomi tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Jungtinėje Karalystėje į salas importuojamiems arba iš jų į Bendriją eksportuojamiems produktams.

(5) Jungtinės Karalystės pateiktos bonamiozei ir marteiliozei skirtos programos buvo patvirtintos Komisijos sprendimais 92/528/EEB [8] (Didžioji Britanija ir Šiaurės Airija), 93/57/EEB [9] (Džersis), 93/58/EEB [10] (Gernsis) ir 93/59/EEB [11] (Meno sala) atitinkamai.

(6) Airija pateikė atitinkamus pateisinimo įrodymus, būtinus tam, kad tam tikri Airijos rajonai gautų B. ostrea ir M. refringens atžvilgiu patvirtintos zonos statusą, ir nacionalines taisykles, užtikrinančias atitikimą patvirtintos zonos statuso išsaugojimo reikalavimams.

(7) Jungtinė Karalystė pateikė atitinkamus pateisinimo įrodymus, būtinus tam, kad tam tikri Airijos rajonai gautų B. ostrea ir M. refringens atžvilgiu patvirtintos zonos statusą, ir nacionalines taisykles, užtikrinančias atitikimą patvirtintos zonos statuso išsaugojimo reikalavimams.

(8) Airijos ir Jungtinės Karalystės pateikti dokumentai apie minėtas zonas rodo, kad šios zonos atitinka Tarybos direktyvos 91/67/EEB 5 straipsnio reikalavimus.

(9) Dėl aiškumo ir paprastumo reikia sudaryti vieną bonamiozės ir marteiliozės atžvilgiu patvirtintų zonų sąrašą ir panaikinti sprendimus, kuriais patvirtinamos programos, anksčiau taikytos patvirtintų zonų statusą dabar jau gavusioms zonoms.

(10) Todėl Sprendimus 92/528/EEB, 93/56/EEB, 93/57/EEB, 93/58/EEB ir 93/59/EEB turėtų būti panaikinami ir pakeisti šiuo sprendimu.

(11) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Zonos, pripažintos patvirtintomis B. ostrae ir M. refringens atžvilgiu, išvardytos priede.

2 straipsnis

Sprendimai 92/528/EEB, 93/56/EEB, 93/57/EEB, 93/58/EEB ir 93/59/EEB panaikinami.

Nuorodos į panaikintus sprendimus laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 46, 1991 2 19, p. 1.

[2] OL L 189, 1998 7 3, p. 12.

[3] OL L 14, 1993 1 22, p. 24.

[4] OL L 71, 1993 3 24, p. 16.

[5] OL L 14, 1993 1 22, p. 25.

[6] OL L 68, 1973 3 15, p. 1.

[7] OL L 107, 1986 4 24, p. 1.

[8] OL L 332, 1992 11 18, p. 25.

[9] OL L 14, 1993 1 22, p. 26.

[10] OL L 14,1993 1 22, p. 27.

[11] OL L 14, 1993 1 22, p. 28.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

ZONOS, PATVIRTINTOS NEAPIMTOMIS VIENOS ARBA DAUGIAU B. OSTREAE IR M. REFRINGENS MOLIUSKŲ LIGŲ

1.A. Airijos zonos, patvirtintos neapimtomis B. Ostreae

- Visa Airijos kranto linija, išskyrus šiuos keturis rajonus:

- Cork Harbour,

- Galway Bay,

- Ballinakill Harbour,

- Clew Bay.

1.B. Airijos zonos, patvirtintos neapimtomis M. Refringens

- Visa Airijos kranto linija.

2.A. Jungtinės Karalystės, Lamanšo sąsiaurio salų ir Meno salos zonos, patvirtintos neapimtomis B. Ostreae

- Visa Jungtinės Karalystės kranto linija, išskyrus šiuos rajonus:

- pietinė Cornwall pakrantė nuo Lizard iki Start Point,

- teritorija apie Solent žiočių nuo Portland Bill iki Selsey Bill,

- teritorija palei pakrantę Esekse, nuo Shoeburyness iki Landguard Point.

- Visa Šiaurės Airijos pakrantė.

- Visa Guernsey ir Herm pakrantė.

- Džersio valstijų zona: šią zoną sudaro potvynio ir atoslūgio ir artimiausia kranto teritorija tarp pagrindinės aukščiausio vandens pakilimo žymės Džersio saloje ir menamos linijos, nubrėžtos per tris jūrmyles nuo pagrindinės žemiausio atoslūgio taško žymės Džersio saloje. Ši zona yra Normano-Breton įlankoje, pietinėje anglų Lamanšo pusėje.

- Visa Meno salos pakrantė.

2.B. Jungtinės Karalystės, Lamanšo sąsiaurio salų ir Meno salos zonos, patvirtintos neapimtomis M. Refringens

- Visa Jungtinės Karalystės pakrantė.

- Visa Šiaurės Airijos pakrantė.

- Visa Guernsey ir Herm pakrantė.

- Džersio valstijų zona: šią zoną sudaro potvynio ir atoslūgio ir artimiausia kranto teritorija tarp pagrindinės aukščiausio vandens pakilimo žymės Džersio saloje ir menamos linijos, nubrėžtos per tris jūrmyles nuo pagrindinės žemiausio atoslūgio taško žymės Džersio saloje. Ši zona yra Normano-Breton įlankoje, pietinėje anglų Lamanšo pusėje.

- Visa Meno salos pakrantė.

--------------------------------------------------