32002D0113Oficialusis leidinys L 049 , 20/02/2002 p. 0001 - 0160


Komisijos Sprendimas

2002 m. sausio 23 d.

iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 1999/217/EB dėl maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registro

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 88)

(tekstas svarbus EEE)

(2002/113/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2232/96, nustatantį Bendrijos tvarką, taikomą kvapiosioms medžiagoms, naudojamoms arba skirtoms naudoti maisto produktuose ar ant jų [1], ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Pagal Reglamento (EB) Nr. 2232/96 3 straipsnio 2 dalį Komisija savo Sprendimu 1999/217/EB [2] su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2000/489/EB [3], priėmė maisto produktuose naudojamų kvapiųjų medžiagų registrą.

(2) Pagal 2000 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1565/2000, nustatantį priemones, būtinas norint priimti Reglamento (EB) Nr. 2232/96 [4] taikymo įvertinimo programą, kiekvienai kvapiajai medžiagai turi būti priskirti nauji numeriai, vadinami "FL numeriais". Be to, visos registro kvapiosios medžiagos turi būti suskirstytos į giminingų medžiagų grupes pagal tame reglamente nustatytų grupių sąrašą. Ši informacija turi būti prieinama asmenims, pateikiantiems medžiagą į rinką, kad jie galėtų vykdyti įsipareigojimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1565/2000. Todėl kvapiųjų medžiagų registre turi būti pateikti nauji FL numeriai ir grupių numeriai.

(3) Sprendimo 1999/217/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2000/489/EB, priede esančios 1, 2, ir 3 registro dalys turi būti sujungtos į vieną A dalį, o medžiagos turi būti išvardytos pagal jų FL numerius. Registro 4 dalis turi būti pakeista prie šio sprendimo pridedamo registro B dalies tekstu.

(4) Kruopštus valstybių narių praneštų ir Sprendime 1999/217/EB nurodytų kvapiųjų medžiagų nagrinėjimas atskleidė keletą cheminių numerių, pavadinimų, sinonimų ir sisteminių pavadinimų neatitikimų ir atskleidė kelis atvejus, kai tos pačios medžiagos registre buvo pateiktos skirtingais cheminiais pavadinimais. Šie neatitikimai turi būti ištaisyti. Jei tai yra tokie neatitikimai, dėl kurių šiuo metu neįmanoma rasti galutinio sprendimo, turi būti paminėtas bent tokio galimo neatitikimo faktas.

(5) Kai kurios valstybės narės panaikino atitinkamus pranešimus apie keletą Sprendime 1999/217/EB nurodytų medžiagų, įskaitant medžiagas, apie kurias buvo pranešta konfidencialiai. Tos medžiagos turi būti išbrauktos iš registro. Valstybės narės taip pat informavo apie naujas medžiagas, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 2232/96 5 straipsnio 2 dalį turi būti įtrauktos į įvertinimo programą, taigi ir į registrą.

(6) Pagal Reglamento (EB) Nr. 2232/96 4 straipsnio 3 dalį medžiaga išbraukiama iš sąrašo, jei atlikus įvertinimą tampa aišku, kad kvapioji medžiaga neatitinka bendrųjų vartojimo kriterijų, nurodytų minėto reglamento priede. Maisto produktų mokslinio komiteto 2001 m. rugsėjo 26 d. pareikštose nuomonėse daroma išvada, kad 4-alil-1,2-dimetoksibenzenas (metileugenolis) ir 1-alil-4-metoksibenzenas (estragolas) yra genotoksiški. Todėl šios medžiagos turi būti išbrauktos iš registro.

(7) Dėl šios priežasties Sprendimas 1999/217/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiamas.

(8) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Registras, pridėtas prie Sprendimo 1999/217/EB, pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 299, 1996 11 23, p. 1.

[2] OL L 84, 1999 3 27, p. 1.

[3] OL L 197, 2000 8 3, p. 53.

[4] OL L 180, 2000 7 19, p. 8.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

Kvapiųjų medžiagų, apie kurias valstybės narės pranešė pagal 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2232/96, nustatančio Bendrijos tvarką, taikomą kvapiosioms medžiagoms, naudojamoms arba skirtoms naudoti maisto produktuose ar ant jų, 3 straipsnio 1 dalį, registras

Chemiškai apibrėžtų kvapiųjų medžiagų registras yra padalintas į dvi atskiras dalis. A dalyje pateiktas pagal FL numerį išvardytų medžiagų sąrašas. B dalyje išvardytos tos medžiagos, kurioms valstybė narė reiklauja konfidencialumo, siekdama apsaugoti gamintojo intelektinės nuosavybės teises.

A dalyje nurodomi, jei yra, CAS [1], Einecs [2], CoE [3] ir FEMA [4] numeriai.

Stulpelio "Pastabos" skaičius žymi vieną iš šių pastabų:

1. Medžiaga, kuri maisto produktuose naudojama ne tik dėl kvapiųjų savybių, bet ir kitais tikslais, todėl jai gali būti taikomos papildomos įstatymų nuostatos.

2. Medžiaga, kurios naudojimui kai kurios valstybės narės taiko ribojančias arba draudžiamąsias priemones.

3. Medžiaga, kuriai turi būti teikiama pirmenybė vykdant įvertinimo programą, nurodytą Reglamente (EB) Nr. 1565/2000.

4. Medžiaga, apie kurią turi būti pateikta papildoma informacija.

5. Pavadinimas, sinonimai, sisteminis pavadinimas, CAS, Einecs, CoE arba FEMA numeriai gali turėti neatitikimų.

Buvo iškeltas atskiras klausimas, kaip tvarkyti druskas ir kitas chemines medžiagas, gautas iš "bendrosios" cheminės medžiagos. Kai kurios medžiagos buvo paskelbtos nurodant labai tikslius jų duomenis. Kitoms medžiagoms tokio išsamaus identifikavimo trūksta. Kai kurių rūgščių ir bazių atvejais nėra specialaus nurodymo apie tikrąją iš jų gautų druskų taikymo apimtį. Tik šiame registre laikinai daroma prielaida, kad jei amonio, natrio, kalio ir kalcio druskos, taip pat chloridai, karbonatai ir sulfatai turi kvapiųjų skoninių savybių, jie atitinka "bendrąją" medžiagą. Tačiau galutinis priėmimas priklausys nuo įvertinimo, kuris šiais atvejais turi kruopščiai patikrinti tokio suvienodinimo tikslumą, rezultatų.

A DALIS

KVAPIOSIOS MEDŽIAGOS

(išdėstystos pagal FL numerius)

FL Nr. | Cheminė grupė | CAS | Pavadinimas | FEMA | CoE | Einecs | FL Nr. | Sinonimai | Sisteminis pavadinimas | Pastabos |

01.001 | 31 | 138-86-3 | Limonenas | 2633 | 491 | 205-341-0 | 01.001 | 1,8(9)-p-mentadienas; p-menta-1,8-dienas; dipentenas; karvenas; 1-metil-4-izopropenil-1-cikloheksenas; cinenas; citrenas | | 5 |

01.002 | 31 | 99-87-6 | 1-izopropil-4-metilbenzenas | 2356 | 620 | 202-796-7 | 01.002 | p-cimenas; cimenas; p-metilizopropilbenzenas; 4-izopropil-1-metilbenzenas; cimolas; 4-metil-1-izopropilbenzenas; 1-metil-4-izopropilbenzenas | | |

01.003 | 31 | 127-91-3 | Pin-2(10)-enas | 2903 | 2114 | 204-872-5 | 01.003 | β-pinenas | 6,6-dimetil-2-metilenbiciklo[3.1.1]heptanas | |

01.004 | 31 | 80-56-8 | Pin-2(3)-enas | 2902 | 2113 | 201-291-9 | 01.004 | α-pinenas | 2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-enas | |

01.005 | 31 | 586-62-9 | Terpinolenas | 3046 | 2115 | 209-578-0 | 01.005 | p-ment-1,4(8)-dienas; 1-metil-4-izopropiliden-1-cikloheksenas; 1,4(8)-terpadienas | p-menta-1,4(8)-dienas | |

01.006 | 31 | 99-83-2 | α-felandrenas | 2856 | 2117 | 202-792-5 | 01.006 | Felandrenas; 2-metil-5-izopropil-1,3-cikloheksadienas; 4-izopropil-1-metil-1,5-cikloheksadienas | p-menta-1,5-dienas | |

01.007 | 31 | 87-44-5 | β-kariofilenas | 2252 | 2118 | 201-746-1 | 01.007 | Kariofilenas; 2-metilen-6,10,10-trimetilbiciklo-[7,2,0]undec-5-enas | 4,11,11-trimetil-8-metilenbiciklo[7.2.0]undec-4(trans)-enas | |

01.008 | 31 | 123-35-3 | Mircenas | 2762 | 2197 | 204-622-5 | 01.008 | 7-metil-3-metilen-1,6-oktadienas | 7-metil-3-metilenokta-1,6-dienas | |

01.009 | 31 | 79-92-5 | Kamfenas | 2229 | 2227 | 201-234-8 | 01.009 | 3,3-dimetil-2-metilennorkamfenas; 2,2-dimetil-3-metilennorbornanas | | |

01.010 | 31 | 1195-32-0 | 1-izopropenil-4-metilbenzenas | 3144 | 2260 | 214-795-9 | 01.010 | 4,α-dimetilstirenas; p-izopropeniltoluenas; 1-metil-4-izopropenilbenzenas; 2-p-tolilpropenas | | |

01.011 | 31 | 644-08-6 | 4-metil-1,1'-bifenilas | 3186 | 2292 | 211-409-0 | 01.011 | p-metildifenilas; p-metilfenilbenzenas; p-feniltoluenas | | |

01.013 | 31 | 92-52-4 | Bifenilas | 3129 | 10978 | 202-163-5 | 01.013 | Difenilas; fenilbenzenas | | 4 |

01.014 | 31 | 90-12-0 | 1-metilnaftalenas | 3193 | 11009 | 201-966-8 | 01.014 | α-metilnaftalenas | | |

01.015 | 31 | 100-42-5 | Vinilbenzenas | 3233 | 11022 | 202-851-5 | 01.015 | Stirenas; vinilbenzolas; feniletenas; feniletilenas | | 2, 3 |

01.016 | 31 | 495-62-5 | 1,4(8),12-bisabolatrienas | 3331 | 10979 | 207-805-8 | 01.016 | γ-bisabolenas; 1-metil-4-(1,5-dimetil-1,4-heksadienil)-1-cikloheksenas | 6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-eniliden)hept-5-enas | |

01.017 | 31 | 4630-07-3 | Valencenas | 3443 | 11030 | 225-047-6 | 01.017 | 1,2,3,5,6,7,8a-oktahidro-1,8a-dimetil-7-izopropenilnaftalenas | 1,2-dimetil-9-izopropilenbiciklo[4.4.0]dec-5-enas | |

01.018 | 31 | 13877-91-3 | β-ocimenas | 3539 | 11015 | 237-641-2 | 01.018 | trans-β-ocimenas; 3,7-dimetil-1,3,6-oktatrienas | 3,7-dimetilokta-1,3(trans),6-trienas | |

01.019 | 31 | 99-86-5 | α-terpinenas | 3558 | 11023 | 202-795-1 | 01.019 | 1-metil-4-izopropil-1,3-cikloheksadienas | p-menta-1,3-dienas | |

01.020 | 31 | 99-85-4 | γ-terpinenas | 3559 | 11025 | 202-794-6 | 01.020 | 1-metil-4-izopropil-1,4-cikloheksadienas; moslenas; kritmenas | p-menta-1,4-dienas | |

01.021 | 31 | 29350-73-0 | δ-kadinenas | | 10982 | 249-580-9 | 01.021 | α-, β-, γ-, ε-, δ-kadienas | 2,3,4,7,8,10-heksahidro-1,6-dimetil-4-izopropilnaftalenas | |

01.022 | 31 | 469-61-4 | α-cedrenas | | 10985 | 207-418-4 | 01.022 | | 2,6,6,8-tetrametil-triciklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-enas | |

01.023 | 31 | 3691-12-1 | 1(5),11-gvajadienas | | 11003 | 201-860-1 | 01.023 | 1,4-dimetil-7-izopropenil-δ-9,10-oktahidroazulenas; α-gvajenas | 2,8-dimetil-5-izopropenilbiciklo[5.3.0]dec-1(7)-enas | |

01.024 | 31 | 5208-59-3 | β-burbonenas | | 11931 | | 01.024 | | 2-metil-8-metilen-5-izopropiltriciklo[5.3.0.0(2.6)]dekanas | |

01.025 | 31 | 30640-46-1 | 2-metil-1,3-cikloheksadienas | | 11797 | 250-269-5 | 01.025 | Dihidrotoluene - (1,3) | | |

01.026 | 31 | 88-84-6 | 1(5),7(11)-gvajadienas | | | 201-860-1 | 01.026 | β-gvajenas; (1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-7-izopropiliden-1,4-dimetilazulenas | 2,8-dimetil-5-izopropilidenbiciklo[5.3.0]dec-1(7)-enas | |

01.027 | 31 | 17627-44-0 | Bisabola-1,8,12-trienas | | | 241-610-9 | 01.027 | α-bisabolenas | 6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-enil)hepta-2,5-dienas | |

01.028 | 31 | 495-61-4 | β-bisabolenas | | | | 01.028 | | | |

01.029 | 31 | 13466-78-9 | δ-3-karenas | 3821 | 10983 | 236-719-3 | 01.029 | 3-karenas; izodiprenas; D-3-karenas; kar-3-enas; 4,7,7-trimetil-3-norkarenas; 3,7,7-trimetilbiciklo[4,1,0]hept-3-enas | 3,7,7-trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-enas | |

01.030 | 31 | 13744-15-5 | β-kubebenas | | 10989 | | 01.030 | | 10-metil-4-metilen-7-izopropiltriciklo[4.4.0.0(1.5)]dekanas | |

01.031 | 31 | 30364-38-6 | 1,2-dihidro-1,1,6-trimetilnaftalenas | | | 250-150-8 | 01.031 | Dehidrojonenas | | |

01.032 | 31 | 7681-88-1 | 2,3-dihidrofarnezenas | | | | 01.032 | | | |

01.033 | 31 | 590-73-8 | 2,2-dimetilheksanas | | | 209-689-4 | 01.033 | | | |

01.034 | 31 | 589-43-5 | 2,4-dimetilheksanas | | | 209-649-6 | 01.034 | | | |

01.035 | 31 | 673-84-7 | 2,6-dimetilokta-2,4,6-trienas | | | 211-614-5 | 01.035 | Aloocimenas | | |

01.036 | 31 | 101-81-5 | Difenilmetanas | | 11847 | 202-978-6 | 01.036 | Benzilbenzenas; 1,1'-metilen-bis-benzenas | | |

01.037 | 31 | 112-41-4 | Dodec-1-enas | | 10992 | 203-968-4 | 01.037 | 1-dodecenas; dodecilenas | | |

01.038 | 31 | 112-40-3 | Dodekanas | | | 203-967-9 | 01.038 | n-dodekanas | | |

01.039 | 31 | 20307-84-0 | δ-elemenas | | 10996 | | 01.039 | | 3-izopropenil-1-izopropil-4-metil-4-vinilcikloheks-1-enas | |

01.040 | 31 | 502-61-4 | α-farnezenas | 3839 | 10998 | 207-948-6 | 01.040 | 3,7,11-trimetil-1,3,6,10-dodekatetraenas (α-izomeras) | 3,7,11-trimetildodeka-1,3,6,10-tetraenas | 5 |

01.041 | 31 | 18794-84-8 | β-farnezenas | 3839 | 10999 | 242-582-0 | 01.041 | 3,7,11-trimetil-1,3,6,10-dodekatetraenas; 2,6,10-trimetil-2,6,9,11-dodekatetrenas | 7,11-dimetil-3-metilen-1,6,10-dodekatrienas | 5 |

01.042 | 31 | 23986-74-5 | Germakra-1(10),4(14),5-trienas | | | | 01.042 | Germakrenas D | 3-izopropil-6-metil-10-metilenciklodeka-1,6-dienas | |

01.043 | 31 | 6753-98-6 | 3,7,10-humulatrienas | | 11004 | 229-816-7 | 01.043 | α-humulenas; α-kariofilenas | 1,5,5,8-tetrametilcikloundeka-3,7,10-trienas | |

01.044 | 31 | 1135-66-6 | Izolongifolenas | | | 214-494-2 | 01.044 | | 2,2,7,7-tetrametiltriciklo[6.2.1(1,8).0(1,6)]undec-5-enas | |

01.045 | 31 | 5989-27-5 | D-limonenas | 2633 | 491 | 227-813-5 | 01.045 | | p-menta-1,8-dienas | |

01.046 | 31 | 5989-54-8 | L-limonenas | 2633 | 491 | 227-815-6 | 01.046 | Levolimonenas | | 5 |

01.047 | 31 | 475-20-7 | Longifolenas | | | 207-491-2 | 01.047 | | Dekahidro-4,8,8-trimetil-9-metilen-1,4-metanazulenas | |

01.049 | 31 | 78-79-5 | 2-metilbuta-1,3-dienas | | | 201-143-3 | 01.049 | Izoprenas; 2-metil-1,3-butadienas; β-metilbivinilas; izopentadienas | | |

01.050 | 31 | 589-34-4 | 3-metilheksanas | | | 209-643-3 | 01.050 | | | |

01.051 | 31 | 91-57-6 | 2-metilnaftalenas | | 11010 | 202-078-3 | 01.051 | β-metilnaftalenas | | |

01.052 | 31 | 10208-80-7 | α-muurolenas | | 11011 | | 01.052 | | 2,8-dimetilen-5-izopropilbiciklo[4.4.0]dekanas | |

01.053 | 31 | 91-20-3 | Naftalenas | | 11014 | 202-049-5 | 01.053 | Naftenas | | |

01.054 | 31 | 629-62-9 | Pentadekanas | | | 211-098-1 | 01.054 | n-pentadekanas | | |

01.055 | 31 | 555-10-2 | β-felandrenas | | 11017 | 209-081-9 | 01.055 | | p-menta-1(7),2-dienas | |

01.056 | 31 | 512-61-8 | α-santalenas | | | | 01.056 | | 1,7-dimetil-7-(4-metil-3-pentenil)triciklo[2.2.1.0(2,6)] heptanas | |

01.057 | 31 | 629-59-4 | Tetradekanas | | | 211-096-0 | 01.057 | n-tetradekanas | | |

01.058 | 31 | 475-03-6 | 1,2,3,4-tetrahidro-1,1,6-trimetilnaftalenas | | | 207-490-7 | 01.058 | Jonenas; 1,1,6-trimetiltetralinas | | |

01.059 | 31 | 3387-41-5 | 4(10)-tujenas | | 11018 | 222-212-4 | 01.059 | | 4-metilen-1-izopropilbiciklo[3.1.0]heksanas | |

01.060 | 31 | 508-32-7 | 1,1,7-trimetiltriciklo[2.2.1.0.(2.6)]heptanas | | | 208-083-7 | 01.060 | Triciklenas | | |

01.061 | 31 | 16356-11-9 | Undeka-1,3,5-trienas | 3795 | | 240-416-1 | 01.061 | | | |

01.062 | 31 | 98-83-9 | (1-metiletenil)benzenas | | | 202-792-5 | 01.062 | 2-fenilpropenas; β-fenilpropenas; izopropilfeniletilenas; metilstirenas | | |

01.064 | 31 | 3338-55-4 | cis-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrienas | | | 222-081-3 | 01.064 | | | |

01.065 | 31 | 4221-98-1 | (R)-5-(1-metiletil)-2-metil-1,3-cikloheksadienas | 2856 | 2117 | 224-167-6 | 01.065 | | | 5 |

01.066 | 31 | | 2-cedrenas | | | | 01.066 | | 2,2,4,8-tetrametiltriciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-enas | |

01.067 | 31 | | 8(14)-cedrenas | | | | 01.067 | β-cedrenas | 2,2,4,8-tetrametiltriciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)] undec-4(14)-enas | |

01.068 | 31 | 592-98-3 | 3-oktenas | | | | 01.068 | | | |

01.069 | 31 | 38533-54-9 | 1,3,5,8-undekatetraenas | | | | 01.069 | | | |

02.001 | 02 | 78-83-1 | 2-metilpropan-1-olis | 2179 | 49 | 201-148-0 | 02.001 | Izobutanolis; izopropilkarbinolis | | |

02.002 | 01 | 71-23-8 | Propan-1-olis | 2928 | 50 | 200-746-9 | 02.002 | Propilo alkoholis | | |

02.003 | 02 | 123-51-3 | Izopentanolis | 2057 | 51 | 204-633-5 | 02.003 | Izoamilo alkoholis; izopentilo alkoholis; 3-metil-1-butanolis; izobutilkarbinolis | 3-metilbutan-1-olis | |

02.004 | 01 | 71-36-3 | Butan-1-olis | 2178 | 52 | 200-751-6 | 02.004 | Propilkarbinolis; hidroksibutanas | | 4 |

02.005 | 01 | 111-27-3 | Heksan-1-olis | 2567 | 53 | 203-852-3 | 02.005 | Alkoholis C-6; n-heksilo alkoholis; amilkarbinolis; n-heksanolis | | |

02.006 | 01 | 111-87-5 | Oktan-1-olis | 2800 | 54 | 203-917-6 | 02.006 | Alkoholis C-8; n-oktilo alkoholis; heptilkarbinolis | | |

02.007 | 01 | 143-08-8 | Nonan-1-olis | 2789 | 55 | 205-583-7 | 02.007 | Alkoholis C-9; pelargono alkoholis; nonalolis; oktilkarbinolis; n-nonilo alkoholis | | |

02.008 | 01 | 112-53-8 | Dodekan-1-olis | 2617 | 56 | 203-982-0 | 02.008 | Alkoholis C-12; laurilo alkoholis; dodecilo alkoholis; 1-dodekanolis; undecilkarbinolis | | |

02.009 | 01 | 36653-82-4 | Dekaheksan-1-olis | 2554 | 57 | 253-149-0 | 02.009 | Cetilo alkoholis; alkoholis C-16; n-heksadecilo alkoholis; palmitilo alkoholis | | |

02.010 | 23 | 100-51-6 | Benzilo alkoholis | 2137 | 58 | 202-859-9 | 02.010 | α-hidroksitoluenas; fenilkarbinolis; fenilmetanolis; fenilmetilo alkoholis | | 1 |

02.011 | 04 | 106-22-9 | Citronelolis | 2309 | 59 | 203-375-0 | 02.011 | | 3,7-dimetilokt-6-en-1-olis | |

02.012 | 03 | 106-24-1 | Geraniolis | 2507 | 60 | 203-377-1 | 02.012 | 2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-olis; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-olis | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dien-1-olis | |

02.013 | 06 | 78-70-6 | Linaloolis | 2635 | 61 | 201-134-4 | 02.013 | 2,6-dimetil-oktadien-2,7-olis-6; 2,6-dimetil-2,7-oktadien-6-olis; linalolis; likareolis; koriandrolis | 3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-olis | |

02.014 | 06 | 98-55-5 | α-terpineolis | 3045 | 62 | 202-680-6 | 02.014 | α-terpineolis; 1-metil-4-izopropil-1-cikloheksen-8-olis | p-ment-1-en-8-olis | |

02.015 | 08 | 89-78-1 | Mentolis | 2665 | 63 | 201-939-0 | 02.015 | 2-izopropil-5-metilcikloheksanolis; heksahidrotimolis; 5-metil-2-izopropilheksahidrofenolis; 5-metil-2-izopropilcikloheksanolis | cis(1,3)-trans(1,4)-mentan-3-olis | 5 |

02.016 | 08 | 507-70-0 | Borneolis | 2157 | 64 | 208-080-0 | 02.016 | Kamfolis; D-kamfanolis; 2-hidroksikamfanas; 2-kamfanolis; bornilo alkoholis | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis | |

02.017 | 22 | 104-54-1 | Cinamilo alkoholis | 2294 | 65 | 203-212-3 | 02.017 | Cinamono alkoholis; γ-fenilalilalkoholis; 3-fenil-2-propen-1-olis | 3-fenilprop-2-enolis | |

02.018 | 06 | 7212-44-4 | Nerolidolis | 2772 | 67 | 230-597-5 | 02.018 | 3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-olis; peruviolis; melaleukolis | 3,7,11-trimetil-1,6(cis),10-dodekatrien-3-olis | 5 |

02.019 | 15 | 60-12-8 | 2-feniletan-1-olis | 2858 | 68 | 200-456-2 | 02.019 | Fenetilo alkoholis; β-fenetilo alkoholis; 1-fenil-2-etanolis; 2-feniletilo alkoholis; benzilkarbinolis | | |

02.020 | 03 | 2305-21-7 | Heks-2-en-1-olis | 2562 | 69 | 218-972-1 | 02.020 | 2-heksenolis; 3-propilalilo alkoholis | | |

02.021 | 01 | 111-70-6 | Heptan-1-olis | 2548 | 70 | 203-897-9 | 02.021 | Heptilo alkoholis; alkoholis C-7; hidroksiheptanas; enanto alkoholis; heksilkarbinolis | | |

02.022 | 05 | 123-96-6 | Oktan-2-olis | 2801 | 71 | 204-667-0 | 02.022 | antr-oktilo alkoholis; metilheksilkarbinolis; heksilmetilkarbinolis | | |

02.023 | 05 | 3391-86-4 | Okt-1-en-3-olis | 2805 | 72 | 222-226-0 | 02.023 | Amilvinilkarbinolis; n-pentilvinilkarbinolis | | |

02.024 | 01 | 112-30-1 | Dekan-1-olis | 2365 | 73 | 203-956-9 | 02.024 | Alkoholis C-10; n-decilo alkoholis; nonilakarbinolis; decilo alkoholis | | |

02.026 | 02 | 106-21-8 | 3,7-dimetiloktan-1-olis | 2391 | 75 | 203-374-5 | 02.026 | Tetrahidrogeraniolis; dihidrocitronelolis | | |

02.027 | 04 | 141-25-3 | Rodinolis | 2980 | 76 | 205-473-9 | 02.027 | α-citronelolis; 2,6-dimetil-1-okten-8-olis | 3,7-dimetilokt-7-en-1-olis | |

02.028 | 06 | 78-69-3 | 3,7-dimetiloktan-3-olis | 3060 | 77 | 201-133-9 | 02.028 | Tetrahidrolinaloolis; tetrahidrolinalolis; 1-etil-1,5-dimetilheksanolis | | |

02.029 | 03 | 4602-84-0 | 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-olis | 2478 | 78 | 225-004-1 | 02.029 | Farnezolis; 2,6,10-trimetil-2,6,10-dodekatrien-12-olis | | |

02.030 | 22 | 101-85-9 | α-pentilcinamilo alkoholis | 2065 | 79 | 202-982-8 | 02.030 | n-amilcinamono alkoholis; 2-amil-3-fenil-2-propen-1-olis; 2-benzilidenheptanolis | 2-pentil-3-fenilprop-2-enolis | |

02.031 | 22 | 122-97-4 | 3-fenilpropan-1-olis | 2885 | 80 | 204-587-6 | 02.031 | Benziletilo alkoholis; hidrocinamilo alkoholis; fenilpropilo alkoholis; dihidrocinamilo alkoholis | | |

02.033 | 21 | 93-54-9 | 1-fenilpropan-1-olis | 2884 | 82 | 202-256-0 | 02.033 | Feniletilkarbinolis; 1-fenilpropilo alkoholis; α-etilbenzilo alkoholis; etilfenilkarbinolis | | |

02.034 | 21 | 705-73-7 | 1-fenilpentan-2-olis | 2953 | 83 | 211-887-0 | 02.034 | α-propilfenetilo alkoholis; benzilpropilkarbinolis; benzilbutilo alkoholis; n-propilbenzilkarbinolis | | |

02.035 | 06 | 100-86-7 | 2-metil-1-fenilpropan-2-olis | 2393 | 84 | 202-896-0 | 02.035 | 2-benzil-2-propanolis; 2-hidroksi-2-metil-1-fenilpropanonas; benzildimetilkarbinolis | | |

02.036 | 21 | 2344-70-9 | 4-fenilbutan-2-olis | 2879 | 85 | 219-055-9 | 02.036 | Feniletilmetilkarbinolis; metil-(2-feniletil)karbinolis | | |

02.037 | 06 | 10415-87-9 | 3-metil-1-fenilpentan-3-olis | 2883 | 86 | 233-889-0 | 02.037 | Feniletilmetiletilkarbinolis; 3-metil-1-fenil-3-pentanolis | | |

02.038 | 08 | 1632-73-1 | Fenchilo alkoholis | 2480 | 87 | 216-639-5 | 02.038 | 2-fenchanolis; α-fencholis; 1,3,3-trimetil-2-norbornanolis; 1,3,3-trimetilbiciklo-2,2,1-heptan-2-olis | 1,3,3-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis | |

02.039 | 23 | 536-60-7 | 4-izopropilbenzilo alkoholis | 2933 | 88 | 208-640-4 | 02.039 | Kuminolis; p-cimen-7-olis; kuminilo alkoholis; kumeno alkoholis | | |

02.040 | 01 | 71-41-0 | Pentan-1-olis | 2056 | 514 | 200-752-1 | 02.040 | Amilo alkoholis; pentilo alkoholis; n-butilkarbinolis | | |

02.041 | 06 | 75-85-4 | 2-metilbutan-2-olis | | 515 | 200-908-9 | 02.041 | tret-amilo alkoholis | | |

02.042 | 06 | 1197-01-9 | 2-(4-metilfenil)propan-2-olis | 3242 | 530 | 214-817-7 | 02.042 | p-cimen-8-olis; p-α-α-trimetilbenzilo alkoholis; 2-p-tolil-2-propanolis; 8-hidroksi p-cimenas; dimetil-p-tolilkarbinolis | | |

02.043 | 02 | 97-95-0 | 2-etilbutan-1-olis | | 543 | 202-621-4 | 02.043 | | | |

02.044 | 05 | 589-82-2 | Heptan-3-olis | 3547 | 544 | 209-661-1 | 02.044 | n-butiletilkarbinolis; etilbutilkarbinolis | | |

02.045 | 05 | 543-49-7 | Heptan-2-olis | 3288 | 554 | 208-844-3 | 02.045 | 2-hidroksiheptanas; amilmetilkarbinolis; antr-heptilo alkoholis; metilamilkarbinolis | | |

02.046 | 05 | 589-55-9 | Heptan-4-olis | | 555 | 209-651-7 | 02.046 | | | |

02.047 | 09 | 107-74-4 | 3,7-dimetiloktan-1,7-diolis | 2586 | 559 | 203-517-1 | 02.047 | Hidroksicitronelolis; 7-hidroksi-3,7-dimetiloktan-1-olis; hidroksidihidrocitronelolis | | |

02.049 | 03 | 7786-44-9 | Nona-2,6-dien-1-olis | 2780 | 589 | 232-097-2 | 02.049 | Nonadienolis | | |

02.050 | 03 | 20273-24-9 | Pent-2-en-1-olis | | 665 | 2164157 | 02.050 | | | |

02.051 | 22 | 10521-91-2 | 5-fenilpentan-1-olis | 3618 | 674 | 234-064-8 | 02.051 | Fenilamilo alkoholis | | |

02.052 | 06 | 75-65-0 | 2-metilpropan-2-olis | | 698 | 200-889-7 | 02.052 | 1,1-dimetiletanolis; tret-butanolis; 1,1-dimetiletanolis | | |

02.053 | 22 | 3360-41-6 | 4-fenilbutan-1-olis | | 699 | 222-128-8 | 02.053 | | | |

02.054 | 06 | 80-53-5 | p-mentan-1,8-diolis | | 701 | 201-288-2 | 02.054 | Terpinhidratas; 4-hidroksi-α,α,4-trimetilcikloheksanmetanolis; dipentenglikolis | | |

02.055 | 02 | 3452-97-9 | 3,5,5-trimetilheksan-1-olis | 3324 | 702 | 222-376-7 | 02.055 | Trimetilheksilo alkoholis; izononanolis | | |

02.056 | 04 | 928-96-1 | Heks-3(cis)-en-1-olis | 2563 | 750 | 213-192-8 | 02.056 | β-γ-heksenolis; cis-3-heksenolis; heks-3-en-1-olis | | 5 |

02.057 | 01 | 112-42-5 | Undekan-1-olis | 3097 | 751 | 203-970-5 | 02.057 | Alkoholis C-11, undecilo alkoholis; decilkarbinolis; 1-hendekanolis | | |

02.058 | 03 | 106-25-2 | Nerolis | 2770 | 2018 | 203-378-7 | 02.058 | Nerololis; neraniolis; nerozolis; cis-3,7-dimetil-2,6,oktadien-1-olis; alerolis; cis-2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-olis; nerodolis | 3,7-dimetil-2(cis),6-oktadien-1-olis | |

02.059 | 08 | 124-76-5 | Izoborneolis | 2158 | 2020 | 204-712-4 | 02.059 | Izokamfolis; (izo)-kamfolis; izobornilo alkoholis; (ekso)-2-kamfanolis; (ekso)-2-bornanolis; bornan-2-olis | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis | |

02.060 | 07 | 536-59-4 | p-menta-1,8-dien-7-olis | 2664 | 2024 | 208-639-9 | 02.060 | Perililo alkoholis; 1-hidroksimetil-4-izopropenil-1-cikloheksenas; dihidrokumino alkoholis | | |

02.061 | 08 | 619-01-2 | Dihidrokarveolis | 2379 | 2025 | 210-575-1 | 02.061 | 8-p-menten-2-olis; 6-metil-3-izopropenilcikloheksanolis | p-ment-8-en-2-olis | |

02.062 | 08 | 99-48-9 | Karveolis | 2247 | 2027 | 202-757-4 | 02.062 | p-menta-6,8-dien-2-olis; 1-metil-4-izopropenil-6-cikloheksen-2-olis | p-menta-1,8-dien-2-olis | |

02.063 | 08 | 2216-52-6 | D-neomentolis | 2666 | 2028 | 218-691-4 | 02.063 | 2-propil-izo-5-metilcikloheksanolis; 2-izopropil-5-metilcikloheksanolis | [1S-(1α,2α,5β)]-2-izopropil-5-metilcikloheksanolis | |

02.064 | 21 | 98-85-1 | 1-feniletan-1-olis | 2685 | 2030 | 202-707-1 | 02.064 | α-metilbenzilo alkoholis; metilfenilkarbinolis; 1-fenil-1-hidroksietanas | | |

02.065 | 21 | 7779-78-4 | 4-metil-1-fenilpentan-2-olis | 2208 | 2031 | 231-939-6 | 02.065 | Benzilizobutilkarbinolis; α-izobutilfenetilo alkoholis; 2-metilpropilbenzilkarbinolis; 4-metil-1-fenil-2-pentanolis | | |

02.066 | 21 | 17488-65-2 | 4-fenilbut-3-en-2-olis | 2880 | 2032 | 241-501-6 | 02.066 | Metilstirilkarbinolis; α-metilcinamilo alkoholis | | |

02.067 | 05 | 89-79-2 | Izopulegolis | 2962 | 2033 | 201-940-6 | 02.067 | 1-metil-4-izopropenilcikloheksan-3-olis; p-ment-8(9)-en-3-olis | p-ment-8-en-3-olis | |

02.068 | 03 | 107-18-6 | Prop-2-en-1-olis | | 2136 | 203-470-7 | 02.068 | Alilo alkoholis; 2-propen-1-olis; 1-propenolis-3; vinilkarbinolis | | |

02.070 | 08 | 108-93-0 | Cikloheksanolis | | 2138 | 203-630-6 | 02.070 | Heksalinas; heksahidrofenolis; hidroksicikloheksanas | | |

02.071 | 08 | 499-69-4 | p-mentan-2-olis | 3562 | 2228 | 207-885-4 | 02.071 | Heksahidrokarvakrolis; 3-izopropil-6-metilcikloheksanolis; karvomentolis; 1-metil-4-izopropil-2-cikloheksanolis | | 5 |

02.072 | 06 | 562-74-3 | 4-terpinenolis | 2248 | 2229 | 209-235-5 | 02.072 | 4-karvomentenolis; 1-metil-4-izopropilcikloheks-1-en-4-olis; 1-p-menten-4-olis; origanolis | p-ment-1-en-4-olis | |

02.073 | 22 | 1123-85-9 | 2-fenilpropan-1-olis | 2732 | 2257 | 214-379-7 | 02.073 | Hidratropo alkoholis; hidratropilo alkoholis; 2-fenilpropilo alkoholis | | |

02.074 | 04 | 6126-50-7 | Heks-4-en-1-olis | 3430 | 2295 | | 02.074 | | | |

02.075 | 08 | 18675-34-8 | neodihidrokarveolis | | 2296 | | 02.075 | | p-ment-8-en-2-olis | |

02.076 | 02 | 137-32-6 | 2-metilbutan-1-olis | | 2346 | 205-289-9 | 02.076 | | | |

02.077 | 05 | 584-02-1 | Pentan-3-olis | | 2349 | 209-526-7 | 02.077 | Dietilkarbinolis | | |

02.078 | 01 | 64-17-5 | Etanolis | 2419 | 11891 | 200-578-6 | 02.078 | Metilkarbinolis | | 1 |

02.079 | 05 | 67-63-0 | Izopropanolis | 2929 | | 200-661-7 | 02.079 | Izopropilo alkoholis; propan-2-olis; izopropanolis; dimetilkarbinolis; antr-propanolis | | 1 |

02.080 | 21 | 536-50-5 | 1-(p-tolil)etan-1-olis | 3139 | 10197 | 208-637-8 | 02.080 | p-α-dimetilbenzilo alkoholis; p-tolilmetilkarbinolis; 1-p-tolil-1-etanolis | 1-(4-metilfenil)etan-1-olis | |

02.081 | 05 | 108-82-7 | 2,6-dimetilheptan-4-olis | 3140 | 11719 | 203-619-6 | 02.081 | Diizobutilkarbinolis | | |

02.082 | 02 | 104-76-7 | 2-etilheksan-1-olis | 3151 | 11763 | 203-234-3 | 02.082 | 2-etilheksilo alkoholis | | |

02.083 | 08 | 491-04-3 | p-ment-1-en-3-olis | 3179 | 10248 | 207-725-3 | 02.083 | Piperitolis | | |

02.085 | 08 | 546-79-2 | Sabineno hidratas | 3239 | 10309 | 208-911-7 | 02.085 | Sabinenhidratas; tujan-4-olis | 1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksan-4-olis | |

02.086 | 05 | 1653-30-1 | Undekan-2-olis | 3246 | 11826 | 216-722-6 | 02.086 | antr-undecilo alkoholis; metilnonilkarbinolis | | |

02.087 | 05 | 628-99-9 | Nonan-2-olis | 3315 | 11803 | 211-065-1 | 02.087 | Metil-n-heptilkarbinolis; antr-n-nonanolis; metilheptilkarbinolis | | |

02.088 | 05 | 6032-29-7 | Pentan-2-olis | 3316 | 11696 | 227-907-6 | 02.088 | antr-amilo alkoholis; α-metilbutanolis; metil-n-propilkarbinolis; propilmetilkarbinolis | | |

02.089 | 05 | 623-37-0 | Heksan-3-olis | 3351 | 11775 | 210-790-0 | 02.089 | Etilpropilkarbinolis | | |

02.090 | 03 | 31502-14-4 | Non-2(trans)-en-1-olis | 3379 | 10292 | 250-662-1 | 02.090 | | | 5 |

02.091 | 07 | 515-00-4 | Mirtenolis | 3439 | 10285 | 208-193-5 | 02.091 | 6,6-dimetil-2-oksometilbiciklo[1,3,3]hept-2-enas; 10-hidroksi-2-pinenas; 2-pinen-10-olis | 2-hidroksimetil-6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-enas | |

02.092 | 08 | 57069-86-0 | Dehidrodihidrojonolis | 3446 | 10195 | | 02.092 | α,2,6,6-tetrametil-1,3-cikloheksadien-1-propanolis | 4-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadienil)butan-2-olis | |

02.093 | 04 | 35854-86-5 | Non-6-en-1-olis | 3465 | 10294 | 252-764-1 | 02.093 | cis-6-nonenolis | | 5 |

02.094 | 04 | 20125-84-2 | Okt-3-en-1-olis | 3467 | 10296 | 243-533-6 | 02.094 | cis-3-oktenolis | | 5 |

02.095 | 06 | 18368-91-7 | 2-etilfencholis | 3491 | 10208 | 242-243-7 | 02.095 | 2-etil-1,3,3-trimetil-2-norbornanolis | 2-etil-1,3,3-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis | |

02.096 | 06 | 586-82-3 | 1-terpinenolis | 3563 | 10252 | 209-585-9 | 02.096 | 4-izopropil-1-metil-3-cikloheksen-1-olis; 1-metil-4-izopropil-3-cikloheksen-1-olis; p-menten-1-olis, p-3-mentenolis-1 | p-ment-3-en-1-olis | |

02.097 | 06 | 138-87-4 | β-terpineolis | 3564 | 10254 | 205-342-6 | 02.097 | 1-metil-4-izopropenilcikloheksan-1-olis; 4-izopropenil-1-metil-1-cikloheksanolis | p-ment-8(10)-en-1-olis | |

02.098 | 05 | 589-98-0 | Oktan-3-olis | 3581 | 11715 | 209-667-4 | 02.098 | Etil-n-amilkarbinolis; amiletilkarbinolis; D-n-oktanolis; amiletilkarbinolis | | |

02.099 | 05 | 616-25-1 | Pent-1-en-3-olis | 3584 | 11717 | 210-472-1 | 02.099 | B-pentenolis; viniletilkarbinolis; etilvinilkarbinolis | | |

02.100 | 08 | 5947-36-4 | Pinokarveolis | 3587 | 10303 | 227-705-8 | 02.100 | 2(10)-pinen-3-olis; 6,6-dimetil-3-hidroksi-2-metilenbiciklo[3.1.1]heptanas; 2(10)-pinenolis-3 | 3-hidroksi-6,6-dimetil-2-metilenbiciklo[3.1.1]heptanas | |

02.101 | 08 | 473-67-6 | Pin-2-en-4-olis | 3594 | 10304 | 207-470-8 | 02.101 | Verbenolis; 4-hidroksi-2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-enas; D-verbenolis; 2-pinenolis-4 | 4,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-3-en-2-onas | |

02.102 | 05 | 76649-14-4 | Okt-3-en-2-olis | 3602 | | 278-508-9 | 02.102 | trans-3-okten-2-olis | | |

02.103 | 05 | 1565-81-7 | Dekan-3-olis | 3605 | 10194 | | 02.103 | Heptiletilkarbinolis; etilheptilkarbinolis | | |

02.104 | 05 | 4798-44-1 | Heks-1-en-3-olis | 3608 | 10220 | 225-355-0 | 02.104 | 1-vinilbutan-1-olis; vinilpropilkarbinolis; propilvinilkarbinolis | | |

02.105 | 08 | 25312-34-9 | 4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)but-3-en-2-olis | 3624 | | 246-815-7 | 02.105 | α-jonolis | | |

02.106 | 08 | 22029-76-1 | 4-(2,2,6-trimetil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-olis | 3625 | | 244-735-7 | 02.106 | β-jonolis | | |

02.107 | 08 | 3293-47-8 | Dihidro-β-jonolis | 3627 | | 221-957-2 | 02.107 | β-dihidrojonolis | 4-(2,2,6-trimetilcikloheks-1-enil)butan-2-olis | |

02.108 | 06 | 103-05-9 | 2-metil-4-fenilbutan-2-olis | 3629 | 10281 | 203-074-4 | 02.108 | Feniletildimetilkarbinolis; 1,1-dimetil-3-fenil-1-propanolis; dimetilfeniletilkarbinolis | | |

02.109 | 03 | 556-82-1 | 3-metilbut-2-en-1-olis | 3647 | 11795 | 209-141-4 | 02.109 | Prenolis | | |

02.110 | 04 | 36806-46-9 | 2,6-dimetilhept-6-en-1-olis | 3663 | | 253-223-2 | 02.110 | | | |

02.111 | 05 | 598-75-4 | 3-metilbutan-2-olis | 3703 | | 209-950-2 | 02.111 | Metilizopropilkarbinolis; izopropilmetilkarbinolis | | |

02.112 | 03 | 41453-56-9 | Non-2(cis)-en-1-olis | 3720 | 10292 | 255-376-0 | 02.112 | (Z)-2-nonen-1-olis | | 5 |

02.113 | 04 | 64275-73-6 | Okt-5(cis)-en-1-olis | 3722 | | 264-764-9 | 02.113 | (Z)-5-okten-1-olis | | |

02.114 | 07 | 1901-38-8 | 2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etan-1-olis | 3741 | | 217-600-5 | 02.114 | α-kamfoleno alkoholis; 2-(2,3,3-trimetilciklopent-3-en-1-il)etanolis | | |

02.115 | 02 | 589-35-5 | 3-metilpentan-1-olis | 3762 | 10275 | 209-644-9 | 02.115 | 2-etil-4-butanolis | | |

02.118 | 06 | 472-97-9 | β-kariofileno alkoholis | | 10188 | 207-458-2 | 02.118 | Kariolan-1-olis; izokarifilenas | 4,4,8-trimetiltriciklo[6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-olis | |

02.119 | 07 | 28231-03-0 | Cedrenolis | | 10189 | 248-917-7 | 02.119 | | 2,6,6-trimetiltriciklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-en-8-il metanolis | |

02.120 | 06 | 77-53-2 | Cedrolis | | 10190 | 201-035-6 | 02.120 | Oktahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-6-olis; 8-β-H-cedran-8-olis | 2,6,6,8-tetrametiltriciklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-olis | |

02.121 | 05 | 78-92-2 | Butan-2-olis | | 11735 | 201-158-5 | 02.121 | 2-hidroksibutanas; butilenhidratas; metiletilkarbinolis; antr-butilo alkoholis | | 1, 4 |

02.122 | 07 | 3269-90-7 | p-menta-1,8(10)-dien-9-olis | | 10239 | 221-889-3 | 02.122 | p-menta-1,8-dien-10-olis | | |

02.123 | 06 | 115-18-4 | 2-metilbut-3-en-2-olis | | 11794 | 204-068-4 | 02.123 | | | |

02.124 | 05 | 1569-60-4 | 6-metilhept-5-en-2-olis | | 10264 | 216-377-1 | 02.124 | | | |

02.125 | 04 | 112-43-6 | Undec-10-en-1-olis | | 10319 | 203-971-0 | 02.125 | Undecen-1-olis; alkoholis C-11; undecileno alkoholis | | |

02.126 | 01 | 112-72-1 | Tetradekan-1-olis | | 10314 | 204-000-3 | 02.126 | Miristo alkoholis; miristilo alkoholis; alkoholis C-14 | | |

02.128 | 23 | 105-13-5 | p-anizilo alkoholis | 2099 | 66 | 203-273-6 | 02.128 | Anyžių alkoholis | 4-metoksibenzilo alkoholis | |

02.129 | 06 | 515-69-5 | Bisabola-1,12-dien-8-olis | | 10178 | 208-205-9 | 02.129 | α-bisabololis | 6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-enil)hept-5-en-2-olis | |

02.130 | 03 | 6117-91-5 | But-2-en-1-olis | | 11737 | 228-086-7 | 02.130 | | | |

02.131 | 05 | 598-32-3 | But-3-en-2-olis | | | 209-929-8 | 02.131 | | | |

02.132 | 09 | 107-88-0 | Butan-1,3-diolis | | | 203-529-7 | 02.132 | 1,3-butilenglikolis | | |

02.133 | 10 | 513-85-9 | Butan-2,3-diolis | | 10181 | 208-173-6 | 02.133 | 2,3-butilenglikolis; dimetiletilenglikolis | | |

02.134 | 07 | 4442-79-9 | 2-cikloheksiletan-1-olis | | | 224-672-1 | 02.134 | | | |

02.135 | 08 | 96-41-3 | Ciklopentanolis | | 10193 | 202-504-8 | 02.135 | Ciklopentilo alkoholis | | |

02.136 | 05 | 51100-54-0 | Dec-1-en-3-olis | 3824 | | 256-967-6 | 02.136 | | | |

02.137 | 03 | 22104-80-9 | Dec-2-en-1-olis | | 11750 | 244-784-4 | 02.137 | | | |

02.138 | 04 | 13019-22-2 | Dec-9-en-1-olis | | | 235-878-6 | 02.138 | ω-decenolis; decileno alkoholis | | |

02.139 | 03 | 18409-21-7 | Deka-2,4-dien-1-olis | 3911 | 11748 | 242-291-9 | 02.139 | | | 5 |

02.140 | 06 | 2270-57-7 | 1,2-dihidrolinaloolis | | | | 02.140 | | 3,7-dimetilokt-6-en-3-olis | |

02.141 | 07 | 128-50-7 | 2-(6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en-2-il)etan-1-olis | 3938 | | 204-890-3 | 02.141 | Nopolis; 6,6-dimetil-2-norpinen-2-etanolis; 2-hidroksietil-6,6-dimetilbiciklo[3,1,1]hept-2-enas | | |

02.142 | 05 | 464-07-3 | 3,3-dimetilbutan-2-olis | | | 207-347-9 | 02.142 | Pinakolilo alkoholis; 3,3-dimetil-2-butanolis; tret-butilmetilkarbinolis | | |

02.143 | 10 | 76-09-5 | 2,3-dimetilbutan-2,3-diolis | | | 200-933-5 | 02.143 | Pinakolis; pinakonas; 2,3-dimetil-2,3-butandiolis | | |

02.144 | 06 | 18479-58-8 | 2,6-dimetilokt-7-en-2-olis | | | 242-362-4 | 02.144 | Dihidromircenolis; dihidromircenatas; mircetolis | | |

02.145 | 05 | 29414-56-0 | 2,6-dimetilokta-1,5,7-trien-3-olis | | | 249-613-7 | 02.145 | Notrienolis | | |

02.146 | 06 | 29957-43-5 | 3,7-dimetilokta-1,5,7-trien-3-olis | 3830 | 10202 | 249-975-6 | 02.146 | | | 5 |

02.147 | 06 | 151-19-9 | 3,6-dimetiloktan-3-olis | | | 205-787-6 | 02.147 | | | |

02.148 | 05 | 10203-28-8 | Dodekan-2-olis | | 11760 | 233-500-4 | 02.148 | | | |

02.149 | 06 | 639-99-6 | Elemolis | | 10205 | 211-360-5 | 02.149 | | 2-(4-metil-3-izopropilen-4-vinilcikloheksil)propan-2-olis | |

02.150 | 06 | 1113-21-9 | Geranillinaloolis | | | 214-201-8 | 02.150 | | 3,7,11,15-tetrametilheksadeka-1,6,10,14-tetraen-3-olis | |

02.151 | 03 | 33467-76-4 | Hept-2-en-1-olis | | 11773 | 251-534-8 | 02.151 | | | 5 |

02.152 | 04 | 10606-47-0 | Hept-3-en-1-olis | | 10219 | | 02.152 | | | |

02.153 | 03 | 33467-79-7 | Hepta-2,4-dien-1-olis | | | 251-535-3 | 02.153 | | | |

02.154 | 01 | 1454-85-9 | Heptadekan-1-olis | | | | 02.154 | | | |

02.155 | 05 | 4938-52-7 | 1-hepten-3-olis | | 10218 | 225-579-9 | 02.155 | | | |

02.156 | 03 | 928-94-9 | Heks-2(cis)-en-1-olis | 3924 | 69 | 213-190-7 | 02.156 | 2-heksenolis | | 5 |

02.157 | 03 | 2305-21-7 | Heks-2(trans)-en-1-olis | 2562 | 69 | 213-191-2 | 02.157 | 2-heksenolis | | |

02.158 | 04 | 928-97-2 | Heks-3(trans)-en-1-olis | 2563 | 750 | 213-193-3 | 02.158 | β-γ-heksenolis | | 5 |

02.159 | 04 | 544-12-7 | Heks-3-en-1-olis | 2563 | 750 | 213-193-3 | 02.159 | β-γ-heksenolis; cis-3-heksenolis | | 5 |

02.160 | 04 | 928-91-6 | Heks-4(cis)-en-1-olis | | | 213-187-0 | 02.160 | | | |

02.161 | 04 | 928-92-7 | Heks-4(trans)-en-1-olis | | | 213-188-6 | 02.161 | | | |

02.162 | 03 | 111-28-4 | Heksa-2,4-dien-1-olis | 3922 | | 203-853-9 | 02.162 | Sorbo alkoholis; 1-hidroksi-2,4-heksadienas; sorbilo alkoholis | | |

02.163 | 05 | 626-93-7 | Heksan-2-olis | | 11774 | 210-971-4 | 02.163 | | | |

02.164 | 23 | 530-56-3 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzilo alkoholis | | | 208-485-2 | 02.164 | Alyvų alkoholis | | |

02.165 | 23 | 623-05-2 | 4-hidroksibenzilo alkoholis | | | 210-768-0 | 02.165 | 4-hidroksibenzenmetanolis | | |

02.166 | 15 | 501-94-0 | 2-(4-hidroksifenil)etan-1-olis | | 10226 | 207-930-8 | 02.166 | 4-hidroksifenetilo alkoholis; 4-hidroksibenzenetanolis | | |

02.167 | 08 | 18675-35-9 | Izodihidrokarveolis | | | | 02.167 | | izo-p-ment-8-en-2-olis | |

02.168 | 06 | 505-32-8 | Izofitolis | | 10233 | 208-008-8 | 02.168 | | 3,7,11,15-tetrametilheksadec-1-en-3-olis | |

02.169 | 08 | 4621-04-9 | 4-izopropilcikloheksan-1-olis | | | 225-035-0 | 02.169 | | | |

02.170 | 04 | 498-16-8 | Lavandulolis | | | | 02.170 | 2-izopropenil-5-metil-4-heksen-1-olis | 5-metil-2-(1-metileneetil)heks-4-en-1-olis | |

02.171 | 06 | 498-81-7 | p-mentan-8-olis | | | 207-871-8 | 02.171 | Dihidro-α-terpineolis; p-mentan-8-olis; 1-metil-4-izopropilcikloheksan-8-olis | | |

02.173 | 22 | 5406-18-8 | 3-(4-metoksifenil)propan-1-olis | | | 226-463-0 | 02.173 | | | |

02.174 | 03 | 4675-87-0 | 2-metilbut-2-en-1-olis | | 10258 | 225-127-0 | 02.174 | | | |

02.175 | 04 | 4516-90-9 | 2-metilbut-3-en-1-olis | | 10259 | | 02.175 | | | |

02.176 | 04 | 763-32-6 | 3-metilbut-3-en-1-olis | | 10260 | 212-110-8 | 02.176 | | | |

02.177 | 05 | 617-29-8 | 2-metilheksan-3-olis | | 10266 | 210-508-6 | 02.177 | | | |

02.178 | 02 | 818-81-5 | 2-metiloktan-1-olis | | | 212-457-5 | 02.178 | | | |

02.179 | 02 | 105-30-6 | 2-metilpentan-1-olis | | 10273 | 203-285-1 | 02.179 | | | |

02.180 | 02 | 626-89-1 | 4-metilpentan-1-olis | | 10278 | 210-969-3 | 02.180 | Izoheksanolis | | |

02.181 | 06 | 590-36-3 | 2-metilpentan-2-olis | | 10274 | 209-681-0 | 02.181 | 2-metil-2-pentanolis | | |

02.182 | 05 | 565-60-6 | 3-metilpentan-2-olis | | 10276 | 209-281-6 | 02.182 | | | |

02.183 | 05 | 108-11-2 | 4-metilpentan-2-olis | | 10279 | 203-551-7 | 02.183 | Metilamilo alkoholis; antr-heksilo alkoholis; metilizobutilkarbinolis | | |

02.184 | 06 | 77-74-7 | 3-metilpentan-3-olis | | 10277 | 201-053-4 | 02.184 | | | |

02.185 | 06 | 543-39-5 | Mircenolis | | | 208-843-8 | 02.185 | | 7-metil-3-metilenokt-1-en-7-olis | |

02.186 | 07 | 514-99-8 | Mirtanolis | | | 208-191-4 | 02.186 | | 2-hidroksimetil-6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]heptanas | |

02.187 | 05 | 21964-44-3 | Non-1-en-3-olis | | 10291 | 244-686-1 | 02.187 | n-heksilvinilkarbinolis | | |

02.188 | 03 | 62488-56-6 | Nona-2,4-dien-1-olis | 3951 | 11802 | 263-571-7 | 02.188 | | | |

02.189 | 04 | 76649-25-7 | Nona-3,6-dien-1-olis | 3885 | 10289 | 278-518-3 | 02.189 | | | 5 |

02.190 | 05 | 624-51-1 | Nonan-3-olis | | 10290 | 210-850-6 | 02.190 | Heksiletilkarbinolis; 3-nonanolis; etil-(n-heksil)karbinolis | | |

02.191 | 06 | 5986-38-9 | Ocimenolis | | | 227-806-7 | 02.191 | | 2,6-dimetilokta-5,7-dien-2-olis | |

02.192 | 03 | 22104-78-5 | Okt-2-en-1-olis | 3887 | 11804 | | 02.192 | | | 5 |

02.193 | 05 | 4798-61-2 | Okt-2-en-4-olis | 3888 | | 225-357-1 | 02.193 | 2-okten-4-olis | | 5 |

02.194 | 05 | 83861-74-9 | Okta-1,5-dien-3-olis | | | | 02.194 | | | |

02.195 | 04 | 70664-96-9 | Okta-3,5-dien-1-olis | | | | 02.195 | | | |

02.196 | 01 | 112-92-5 | Oktadekan-1-olis | | | 204-017-6 | 02.196 | Stearilo alkoholis; oktadekanolis; oktadecilo alkoholis; n-oktadekanolis | | |

02.197 | 06 | 41199-19-3 | 1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetilnaftalen-2-olis | | 10173 | 255-256-8 | 02.197 | Ambrinolis; 2,5,5-trimetil-2-hidroksioktalinas | | |

02.198 | 09 | 23433-05-8 | Oktan-1,3-diolis | | | | 02.198 | 1,3-oktandiolis | | |

02.199 | 06 | 5986-55-0 | Pačiulolis | | | 227-807-2 | 02.199 | Pačiuliolis | Oktahidro-4,8a,9,9-tetrametil-1,6-metanonaftalen-1(2H)olis | 5 |

02.201 | 04 | 821-09-0 | Pent-4-en-1-olis | | | 212-473-2 | 02.201 | 4-penten-1-olis | | |

02.202 | 01 | 629-76-5 | Pentadekan-1-olis | | | 211-107-9 | 02.202 | | | |

02.203 | 06 | 617-94-7 | 2-fenilpropan-2-olis | | 11704 | 210-539-5 | 02.203 | Dimetilfenilkarbinolis; fenilizopropanolis; fenildimetilkarbinolis | | |

02.204 | 03 | 150-86-7 | Fitolis | | 10302 | 205-776-6 | 02.204 | | 3,7,11,15-tetrametilheksadec-2-en-1-olis | |

02.205 | 23 | 495-76-1 | Piperonilo alkoholis | | 10306 | 207-808-4 | 02.205 | Helioalkoholis; 1,3-benzodioksol-5-metanolis | 3,4-metilendioksibenzilo alkoholis | |

02.206 | 06 | 515-03-7 | Sklareolis | | 10311 | 208-194-0 | 02.206 | Labd-14-en-8,13-diolis | 4,6,10,10-tetrametil-5-(3,3-dimetilpent-4-enil)biciklo[4.4.0]dekan-4-olis | |

02.207 | 08 | 21653-20-3 | Tujilo alkoholis | | | 244-504-0 | 02.207 | | 1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksan-3-olis | 5 |

02.209 | 08 | 116-02-9 | 3,3,5-trimetilcikloheksan-1-olis | 3962 | | 204-122-7 | 02.209 | Ciklonolis; homomentolis | | |

02.210 | 03 | 37617-03-1 | Undec-2-en-1-olis | | | 253-569-4 | 02.210 | | | |

02.211 | 05 | 56722-23-7 | Undeka-1,5-dien-3-olis | | | | 02.211 | | | |

02.213 | 23 | 498-00-0 | Vanililo alkoholis | 3737 | 690 | 207-852-4 | 02.213 | | 4-hidroksi-3-metoksibenzilo alkoholis | |

02.214 | 08 | 89-88-3 | Vetiverolis | | 10321 | 201-949-5 | 02.214 | Vetivenolis; vetivolis | 2-hidroksimetil-6-metil-9-(1-metilenetil)biciklo[5.3.0]dekanas ir 2-hidroksimetilizoprop-5-eniltriciklo[6.2.1.0(3.7)]undekanas | |

02.215 | 06 | 552-02-3 | Viridiflorolis | | 10322 | 209-003-3 | 02.215 | | 2,6,6,9-tetrametiltriciklo[6.3.0.0(5.7)]undekan-2-olis | |

02.216 | 07 | 77-42-9 | 12-β-santalen-14-olis | 3006 | 74 | 201-027-2 | 02.216 | β-santalolis | | 4, 5 |

02.217 | 07 | 115-71-9 | 12-α-santalen-14-olis | 3006 | 74 | 204-102-8 | 02.217 | α-santalolis | | 4, 5 |

02.218 | 08 | 1490-04-6 | D,L-mentolis | 2665 | 63 | 216-074-4 | 02.218 | | | 5 |

02.219 | 06 | 13254-34-7 | 2,6-dimetil-2-heptanolis | | | 236-244-1 | 02.219 | | | |

02.220 | 08 | 20752-34-5 | Neomentolis | 2666 | 2028 | | 02.220 | | | 5 |

02.222 | 04 | 39161-19-8 | 3-penten-1-olis | | 10298 | | 02.222 | | | |

02.224 | 30 | 87061-04-9 | 3-(1-mentoksi)propan-1,2-diolis | 3784 | | 289-296-2 | 02.224 | | | |

02.225 | 09 | 111-45-5 | 2-(2-propeniloksi)-etanolis | | | 203-871-7 | 02.225 | Etilenglikolio monoalileteris | | |

02.226 | 06 | 142-50-7 | [S-(cis)]-3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-olis | | 67 | 205-540-2 | 02.226 | | | 5 |

02.228 | 04 | 6812-78-8 | (S)-3,7-dimetil-7-okten-1-olis | 2980 | 76 | 229-887-4 | 02.228 | | | 5 |

02.229 | 04 | 7540-51-4 | (-)-3,7-dimetil-6-okten-1-olis | 2309 | 59 | 231-415-7 | 02.229 | | | 5 |

02.230 | 06 | 8000-41-7 | Terpineolis | | | 232-268-1 | 02.230 | Terpineolis | | 5 |

02.231 | 03 | 28069-72-9 | trans-2,cis-6-nonadien-1-olis | 2780 | 589 | 248-816-8 | 02.231 | | | 5 |

02.232 | 06 | 40716-66-3 | trans-3,7,11-trimetildodeka-1,6,10-trien-3-olis | | | 255-053-4 | 02.232 | (E)-nerolidolis | | |

02.234 | 04 | 10340-23-5 | 3-nonen-1-olis | | 10293 | | 02.234 | | | 5 |

02.237 | 06 | 19700-21-1 | Geosminas | | 10216 | 243-239-8 | 02.237 | Geosminas | 2,6-dimetilbiciklo[4.4.0]dekan-1-olis | |

02.238 | 08 | | 2-cedren-15-olis | | | | 02.238 | | 8-metoksi-2,2,4-trimetiltriciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-enas | |

02.241 | 08 | 2102-59-2 | (1R-cis)-2-metil-5-(1-metiletenil)-2-cikloheksen-1-olis | | | 218-270-5 | 02.241 | | | 5 |

02.242 | 09 | 111-76-2 | 2-butoksietan-1-olis | | 10182 | 203-905-0 | 02.242 | Etilenglikolio monobutileteris | | |

03.001 | 16 | 470-82-6 | 1,8-cineolas | 2465 | 182 | 207-431-5 | 03.001 | Eukaliptolis; 1,8-oksido-p-mentanas; 1,3,3-trimetil-2-oksabiciklo[2.2.2]oktanas | 1,8-epoksi-p-mentanas | |

03.003 | 26 | 539-30-0 | Benziletileteris | 2144 | 521 | 208-714-6 | 03.003 | Etilbenzileteris | | |

03.004 | 26 | 103-50-4 | Dibenzileteris | 2371 | 11856 | 203-118-2 | 03.004 | Benzileteris; benziloksidas | | |

03.005 | 16 | 2679-87-0 | 2-butiletileteris | 3131 | 10911 | 220-234-9 | 03.005 | Etil-(antr-butil)eteris | | |

03.006 | 26 | 3558-60-9 | 2-metoksietilbenzenas | 3198 | 11812 | 222-619-7 | 03.006 | Metilfenetileteris; fenetilmetileteris; feniletilmetileteris | | |

03.007 | 16 | 470-67-7 | 1,4-cineolas | 3658 | 11225 | 207-428-9 | 03.007 | | 1,4-epoksi-p-mentanas | |

03.008 | 16 | 57709-95-2 | 2-acetoksi-1,8-cineolas | | | | 03.008 | | 2-acetoksi-1,8-epoksi-p-mentanas | |

03.010 | 26 | 588-67-0 | Benzilbutileteris | 2139 | 520 | 209-626-0 | 03.010 | | | |

03.011 | 26 | 538-86-3 | Benzilmetileteris | | 10910 | 208-705-7 | 03.011 | | | |

03.012 | 26 | 54852-64-1 | Benziloktileteris | | | | 03.012 | | | |

03.015 | 16 | 40267-72-9 | Etilgeranileteris | | | 254-867-7 | 03.015 | Geraniletileteris | 1-etoksi-3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienas | |

03.016 | 16 | 4747-07-3 | Heksilmetileteris | | | 225-263-0 | 03.016 | | | |

03.018 | 16 | 1634-04-4 | 2-metoksi-2-metilpropanas | | | 216-653-1 | 03.018 | Metil-(tret-butil)eteris | | |

03.019 | 16 | 22094-00-4 | Preniletileteris | 3777 | | | 03.019 | Etil-(3-metilbut-2-enil)eteris | 1-etoksi-3-metilbut-2-enas | |

03.020 | 16 | 14576-08-0 | α-terpinilmetileteris | | | 238-620-0 | 03.020 | 4-(1-metoksi-1-metiletil)-1-metilcikloheksenas | p-ment-1-en-8-ilmetileteris | |

04.002 | 25 | 94-86-0 | 6-etoksiprop-3-enilfenolis | 2922 | 170 | 202-370-0 | 04.002 | 1-etoksi-2-hidroksi-4-propenilbenzenas; 5-propenilgvajetolis; 3-propenil-6-etoksifenolis; hidroksimetilanetolas | | |

04.003 | 18 | 97-53-0 | Eugenolis | 2467 | 171 | 202-589-1 | 04.003 | 4-alilgvajakolis; 2-metoksi-4-prop-2-enilfenolis; 1-hidroksi-2-metoksi-4-alilbenzenas; 1-hidroksi-2-metoksi-4-propenilbenzenas | 4-alil-2-metoksifenolis | |

04.004 | 17 | 97-54-1 | Izoeugenolis | 2468 | 172 | 202-590-7 | 04.004 | 4-propenilgvajakolis; 2-metoksi-4-propenilfenolis; 1-hidroksi-2-metoksi-4-propen-1-ilbenzenas | 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenolis | |

04.005 | 25 | 90-05-1 | 2-metoksifenolis | 2532 | 173 | 201-964-7 | 04.005 | Gvajakolis; o-metilkatecholis; 1-hidroksi-2-metoksibenzenas; o-metoksifenolis; 1-oksi-2-metoksibenzenas | | |

04.006 | 25 | 89-83-8 | Timolis | 3066 | 174 | 201-944-8 | 04.006 | 1-metil-3-hidroksi-4-izopropilbenzenas; 3-hidroksi-p-cimenas; α-cimofenolis | 2-izopropil-5-metilfenolis | |

04.007 | 25 | 93-51-6 | 2-metoksi-4-metilfenolis | 2671 | 175 | 202-252-9 | 04.007 | 4-metilgvajakolis; 1-hidroksi-2-metoksi-4-metilbenzenas; 3-metoksi-4-hidroksitoluenas; kreozolis | | |

04.008 | 25 | 2785-89-9 | 4-etilgvajakolis | 2436 | 176 | 220-500-4 | 04.008 | 1-hidroksi-2-metoksi-4-etilbenzenas; 2-metoksi-2-etilfenolis | 4-etil-2-metoksifenolis | |

04.009 | 25 | 7786-61-0 | 2-metoksi-4-vinilfenolis | 2675 | 177 | 232-101-2 | 04.009 | Vinilgvajakolis; 4-hidroksi-3-metoksistirenas; p-vinilkatechol-O-metileteris; p-vinilgvajakolis | | |

04.010 | 30 | 4180-23-8 | 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzenas | 2086 | 183 | 224-052-0 | 04.010 | trans-anetolas; izoestragolas; 1-metoksi-4-propenilbenzenas; 1-(4-metoksifenil)-1-propenas; 4-metoksi-1-propenilbenzenas | | 5 |

04.013 | 26 | 93-16-3 | 1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)benzenas | 2476 | 186 | 202-224-6 | 04.013 | Metilizoeugenolis; 1,2-dimetoksi-4-propenilbenzenas; 4-propenilveratrolis; 1,2-dimetoksi-4-propenas | | |

04.014 | 26 | 578-58-5 | 1-metoksi-2-metilbenzenas | 2680 | 187 | 209-426-3 | 04.014 | o-metilanizolas; o-krezilmetileteris; 2-metoksitoluenas; o-metoksitoluenas; metil-(o-tolil)eteris | | |

04.015 | 26 | 104-93-8 | 1-metoksi-4-metilbenzenas | 2681 | 188 | 203-253-7 | 04.015 | p-metilanizolas; o-metil-p-krezolis; 4-metoksitoluenas; metil-(p-tolil)eteris; p-krezilmetileteris; p-metoksitoluenas | | |

04.016 | 26 | 151-10-0 | 1,3-dimetoksibenzenas | 2385 | 189 | 205-783-4 | 04.016 | m-dimetoksibenzenas; rezorcinolio dimetileteris; dimetilrezorcinolis | | |

04.017 | 30 | 7784-67-0 | 1-etoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzenas | 2472 | 190 | 232-072-6 | 04.017 | Etilizoeugenileteris; 1-etoksi-2-metoksi-4-benzenas; 2-etoksi-5-propenilanizolas; etilizoeugenolis | | |

04.018 | 26 | 120-11-6 | Benzilizoeugenileteris | 3698 | 522 | 204-370-6 | 04.018 | Benzilizoeugenolis; benzil-(2-metoksi-4-propenilfenil)eteris; izoeugenilbenzileteris; 1-benziloksi-2-metoksi-4-propenilbenzenas | Benzil-(2-metoksi-4-prop-1-enilfenil)eteris | |

04.019 | 25 | 95-87-4 | 2,5-dimetilfenolis | 3595 | 537 | 202-461-5 | 04.019 | 1-hidroksi-2,5-dimetilbenzenas | | |

04.020 | 25 | 108-68-9 | 3,5-dimetilfenolis | | 538 | 203-606-5 | 04.020 | | | |

04.021 | 25 | 620-17-7 | 3-etilfenolis | | 549 | 210-627-3 | 04.021 | | | |

04.022 | 25 | 123-07-9 | 4-etilfenolis | 3156 | 550 | 204-598-6 | 04.022 | 4-hidroksietilbenzenas | | |

04.026 | 25 | 108-39-4 | 3-metilfenolis | 3530 | 617 | 203-577-9 | 04.026 | m-krezolis; 1-hidroksi-3-metilbenzenas; 1-metil-3-hidroksibenzenas; m-metilfenolis | | |

04.027 | 25 | 95-48-7 | 2-metilfenolis | 3480 | 618 | 202-423-8 | 04.027 | o-krezolis; 1-hidroksi-2-metilbenzenas; 2-hidroksi-1-metilbenzenas; o-hidroksitoluenas; o-metilfenolis | | |

04.028 | 25 | 106-44-5 | 4-metilfenolis | 2337 | 619 | 203-398-6 | 04.028 | p-krezolis; 4-hidroksitoluenas; 1-metil-4-hidroksibenzenas; 1-hidroksi-4-metilbenzenas; 4-krezolis | | |

04.029 | 25 | 120-80-9 | Benzen-1,2-diolis | | 680 | 204-427-5 | 04.029 | Katecholis | | |

04.031 | 25 | 499-75-2 | Karvakrolis | 2245 | 2055 | 207-889-6 | 04.031 | 2-p-cimenolis; 2-hidroksi-p-cimenolis; hidroksi-p-cimenas; 2-metil-5-izopropilfenolis | 5-izopropil-2-metilfenolis | |

04.032 | 26 | 100-66-3 | Anizolas | 2097 | 2056 | 202-876-1 | 04.032 | Metilfenileteris; fenilmetileteris | Metoksibenzenas | |

04.033 | 26 | 93-18-5 | β-naftiletileteris | 2768 | 2058 | 202-226-7 | 04.033 | 2-etoksinaftalenas; etil-(2-naftil)eteris; etil-(β-naftil)eteris; nerolinas; nerolinas II | | |

04.034 | 26 | 150-78-7 | 1,4-dimetoksibenzenas | 2386 | 2059 | 205-771-9 | 04.034 | p-dimetoksibenzenas; hidrochinondimetileteris; dimetilhidrochinonas; 4-metoksifenilmetileteris | | |

04.035 | 26 | 101-84-8 | Difenileteris | 3667 | 2201 | 202-981-2 | 04.035 | Difeniloksidas; fenileteris | | |

04.036 | 25 | 91-10-1 | 2,6-dimetoksifenolis | 3137 | 2233 | 202-041-1 | 04.036 | 2-hidroksi-1,3-dimetoksibenzenas; pirogalolio dimetileteris; siringolas | | |

04.037 | 25 | 622-62-8 | 4-etoksifenolis | 3695 | 2258 | 210-748-1 | 04.037 | Hidrochinono monoetileteris; 1-etoksi-4-hidroksibenzenas; p-etoksifenolis | | |

04.038 | 26 | 4732-13-2 | Karvakriletileteris | 2246 | 11840 | 225-238-4 | 04.038 | 2-etoksi-p-cimenas; etilkarvakrileteris | 2-etoksi-4-izopropil-1-metilbenzenas | |

04.039 | 26 | 104-45-0 | 1-metoksi-4-propilbenzenas | 2930 | 11835 | 203-203-4 | 04.039 | p-propilanizolas; dihidroanetolas; p-n-propilanizolas; 4-propilmetoksibenzenas | | |

04.040 | 30 | 6380-23-0 | 1,2-dimetoksi-4-vinilbenzenas | 3138 | 11228 | 228-962-9 | 04.040 | 3,4-dimetoksistirenas | | |

04.041 | 25 | 108-95-2 | Fenolis | 3223 | 11811 | 203-632-7 | 04.041 | Karbolio rūgštis; hidroksibenzenas | | |

04.042 | 25 | 576-26-1 | 2,6-dimetilfenolis | 3249 | 11261 | 209-400-1 | 04.042 | 2,6-ksilenolis; 2-hidroksi-1,3-dimetilbenzenas | | |

04.043 | 26 | 1076-56-8 | 1-izopropil-2-metoksi-4-metilbenzenas | 3436 | 11245 | 214-063-9 | 04.043 | Timolio metileteris; 3-metoksi-p-cimenas | | |

04.044 | 25 | 88-69-7 | 2-izopropilfenolis | 3461 | 11234 | 201-852-8 | 04.044 | 2-(1-metiletil)-fenolis; 1-hidroksi-1-izopropilbenzenas; o-kumenolis; o-izopropilfenolis | | |

04.045 | 25 | 20920-83-6 | 2-(etoksimetil)fenolis | 3485 | 11905 | | 04.045 | | | |

04.046 | 25 | 644-35-9 | 2-propilfenolis | 3522 | 11908 | 211-415-3 | 04.046 | 1-(2-hidroksifenil)propanas | | |

04.047 | 25 | 108-46-3 | Benzen-1,3-diolis | 3589 | 11250 | 203-585-2 | 04.047 | Rezorcinolis; 1,3-dihidroksibenzenas; m-dihidroksibenzenas | | |

04.048 | 25 | 95-65-8 | 3,4-dimetilfenolis | 3596 | 11262 | 202-439-5 | 04.048 | 3,4-ksilenolis; 1-hidroksi-3,4-dimetilbenzenas | | |

04.049 | 25 | 2785-87-7 | 2-metoksi-4-propilfenolis | 3598 | | 220-499-0 | 04.049 | 4-propil-o-metoksifenolis; 4-propilgvajakolis; 5-propil-o-hidroksianizolas; dihidroeugenolis | | |

04.050 | 25 | 645-56-7 | 4-propilfenolis | 3649 | | 211-446-2 | 04.050 | | | |

04.051 | 18 | 6627-88-9 | 4-alil-2,6-dimetoksifenolis | 3655 | 11214 | 229-600-2 | 04.051 | 2,6-dimetoksi-4-(2-propenil)-fenolis; 4-alilsiringolis; 4-metoksieugenolis | | |

04.052 | 25 | 14059-92-8 | 4-etil-2,6-dimetoksifenolis | 3671 | 11231 | | 04.052 | 4-etilsiringolis | | |

04.053 | 25 | 6638-05-7 | 4-metil-2,6-dimetoksifenolis | 3704 | | 229-641-6 | 04.053 | 4-metilsiringolis; 2,6-dimetoksi-p-krezolis | | |

04.054 | 26 | 2173-57-1 | Izobutil-β-naftileteris | 3719 | 11886 | 218-529-2 | 04.054 | 2-izobutoksinaftalenas; fragarolis | 2-metilpropil-β-naftileteris | |

04.055 | 17 | 20675-95-0 | 2,6-dimetoksi-4-prop-1-enilfenolis | 3728 | | | 04.055 | 4-propenilsiringolis; 6-metoksiizoeugenolis | | |

04.056 | 25 | 6766-82-1 | 2,6-dimetoksi-4-propilfenolis | 3729 | | | 04.056 | 4-propilsiringolis | | |

04.057 | 25 | 2628-17-3 | 4-vinilfenolis | 3739 | 11257 | 220-103-6 | 04.057 | 4-etenilfenolis; 4-hidroksistirenas | | |

04.058 | 18 | 501-92-8 | 4-alilfenolis | | 11218 | 207-929-2 | 04.058 | p-alilfenolis | | |

04.059 | 26 | 6379-73-3 | Karvakrilmetileteris | | 11224 | 228-959-2 | 04.059 | 5-izopropil-2-metilmetoksibenzenas | 4-izopropil-2-metoksi-1-metilbenzenas | |

04.060 | 26 | 494-99-5 | 1,2-dimetoksi-4-metilbenzenas | | | 207-796-0 | 04.060 | Homoveratrolis; 3,4-dimetoksitoluenas | | |

04.061 | 25 | 28343-22-8 | 2,6-dimetoksi-4-vinilfenolis | | 11229 | | 04.061 | | | |

04.062 | 26 | 91-16-7 | 1,2-dimetoksibenzenas | 3799 | 10320 | 202-045-3 | 04.062 | Veratrolis; o-dimetoksibenzenas | | |

04.063 | 26 | 6738-23-4 | 1,3-dimetil-4-metoksibenzenas | 3828 | | 229-794-9 | 04.063 | 2,4-dimetil-1-metoksibenzenas | | |

04.064 | 25 | 98-54-4 | 4-(1,1-dimetiletil)fenolis | 3918 | | 202-679-0 | 04.064 | 4-tret-butilfenolis; 1-hidroksi-4-tret-butilbenzenas | | |

04.065 | 25 | 526-75-0 | 2,3-dimetilfenolis | | 11258 | 208-395-3 | 04.065 | 2,3-ksilenolis; 1-hidroksi-2,3-dimetilbenzenas | | |

04.066 | 25 | 105-67-9 | 2,4-dimetilfenolis | | 11259 | 203-321-6 | 04.066 | 2,4-ksilenolis; 1-hidroksi-2,4-dimetilbenzenas; 4,6-dimetilfenolis | | |

04.067 | 26 | 17600-72-5 | 1-etoksi-2-metoksibenzenas | | | 241-571-8 | 04.067 | Etilgvajakolis | | |

04.068 | 26 | 5076-72-2 | 1-etoksi-4-metoksibenzenas | | | 225-786-4 | 04.068 | Aniziletileteris | | |

04.069 | 26 | 1515-95-3 | 1-etil-4-metoksibenzenas | | | | 04.069 | 4-etilanizolas | | |

04.070 | 25 | 90-00-6 | 2-etilfenolis | | 11232 | 201-958-4 | 04.070 | Florolis; 1-etil-2-hidroksibenzenas | | |

04.071 | 17 | 115422-59-8 | Izoeugenilbutileteris | | 11857 | | 04.071 | | 1-butoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzenas | |

04.072 | 25 | 618-45-1 | 3-izopropilfenolis | | | 210-551-0 | 04.072 | | | |

04.073 | 25 | 99-89-8 | 4-izopropilfenolis | | | 202-798-8 | 04.073 | | | |

04.074 | 26 | 93-04-9 | 2-metoksinaftalenas | | | 202-213-6 | 04.074 | β-naftilmetileteris | | |

04.075 | 26 | 2216-69-5 | 1-metoksinaftalenas | | | 218-696-1 | 04.075 | | | |

04.076 | 25 | 150-19-6 | 3-metoksifenolis | | | 205-754-6 | 04.076 | m-hidroksianizolas | | |

04.077 | 25 | 150-76-5 | 4-metoksifenolis | | 11241 | 205-769-8 | 04.077 | p-hidroksianizolas; hidrochinono monometileteris | | |

04.078 | 25 | 88-60-8 | 5-metil-2-(tret-butil)fenolis | | | 201-842-3 | 04.078 | 6-tret-butil-m-krezolis | 5-metil-2-(1,1-dimetiletil)fenolis | |

04.079 | 26 | 1515-81-7 | Metil-4-metoksibenzileteris | | | 216-161-7 | 04.079 | | | |

04.080 | 25 | 533-31-3 | 3,4-metilendioksifenolis | | | 208-561-5 | 04.080 | | | |

04.081 | 25 | 1195-09-1 | 5-metilgvajakolis | | 11243 | 214-791-7 | 04.081 | 1-hidroksi-2-metoksi-5-metilbenzenas | 2-metoksi-5-metilfenolis | |

04.083 | 25 | 123-31-9 | Chinolis | | 11249 | 204-617-8 | 04.083 | Hidrochinonas; 1,4-benzendiolis; p-hidroksifenolis | 1,4-dihidroksibenzenas | |

04.084 | 26 | 634-36-6 | 1,2,3-trimetoksibenzenas | | | 211-207-2 | 04.084 | | | |

04.085 | 25 | 2416-94-6 | 2,3,6-trimetilfenolis | 3963 | | 219-330-3 | 04.085 | 3-hidropseudokumenas | | |

04.088 | 30 | 104-46-1 | 1-metoksi-4-(1-propenil)benzenas | 2086 | 183 | 203-205-5 | 04.088 | Anetolas; p-propilanizolas; izoestragolas; p-propilfenilmetileteris | | 5 |

04.091 | 25 | 57726-26-8 | Etil-4-hidroksibenzileteris | | | 260-918-4 | 04.091 | | | |

04.092 | 25 | 5355-17-9 | 4-hidroksibenzilmetileteris | | | 226-334-9 | 04.092 | | | |

04.093 | 23 | 82654-98-6 | Butilvanilileteris | 3796 | | | 04.093 | 4-(butoksimetil)-2-metoksifenolis | Butil-(4-hidroksi-3-metoksibenzil)eteris | |

04.094 | 25 | 13184-86-6 | Etil-4-hidroksi-3-metoksibenzileteris | 3815 | | 236-136-4 | 04.094 | | Etil-(4-hidroksi-3-metoksibenzil)eteris | |

05.001 | 01 | 75-07-0 | Acetaldehidas | 2003 | 89 | 200-836-8 | 05.001 | Etanalis; acto aldehidas | | |

05.002 | 01 | 123-38-6 | Propanalis | 2923 | 90 | 204-623-0 | 05.002 | Propionaldehidas; propilaldehidas; metilacetaldehidas; propan-1-alis; aldehidas C-3 | | |

05.003 | 01 | 123-72-8 | Butanalis | 2219 | 91 | 204-646-6 | 05.003 | n-butiraldehidas; butilaldehidas; n-butanalis; butan-1-alis; n-butilaldehidas | | |

05.004 | 02 | 78-84-2 | 2-metilpropanalis | 2220 | 92 | 201-149-6 | 05.004 | Izobutanalis; izobutiraldehidas; izobutilaldehidas | | |

05.005 | 01 | 110-62-3 | Pentanalis | 3098 | 93 | 203-784-4 | 05.005 | Valeraldehidas; n-valerijonų aldehidas; amilaldehidas; pentan-1-alis; aldehidas C-5 | | |

05.006 | 02 | 590-86-3 | 3-metilbutanalis | 2692 | 94 | 209-691-5 | 05.006 | Izovaleraldehidas; 3-metilbutilaldehidas; izoamilaldehidas; izovalerijonų aldehidas | | |

05.007 | 02 | 97-96-1 | 2-etilbutanalis | 2426 | 95 | 202-623-5 | 05.007 | 2-etilbutiraldehidas; dietilacetaldehidas | | |

05.008 | 01 | 66-25-1 | Heksanalis | 2557 | 96 | 200-624-5 | 05.008 | Aldehidas C-6; heksaldehidas; kaproaldehidas; n-heksaldehidas | | |

05.009 | 01 | 124-13-0 | Oktanalis | 2797 | 97 | 204-683-8 | 05.009 | Aldehidas C-8; oktilaldehidas; kaprilaldehidas; n-oktilaldehidas | | |

05.010 | 01 | 112-31-2 | Dekanalis | 2362 | 98 | 203-957-4 | 05.010 | Aldehidas C-10; decilaldehidas; kapraldehidas; n-decilaldehidas | | |

05.011 | 01 | 112-54-9 | Dodekanalis | 2615 | 99 | 203-983-6 | 05.011 | Aldehidas C-12; lauro aldehidas; laurilaldehidas; n-dodecilaldehidas; dodekan-1-alis | | |

05.012 | 09 | 107-75-5 | 3,7-dimetil-7-hidroksioktanalis | 2583 | 100 | 203-518-7 | 05.012 | Hidroksicitronelalis; 7-hidroksi-3,7-dimetiloktan-1-alis; laurinas | | |

05.013 | 23 | 100-52-7 | Benzaldehidas | 2127 | 101 | 202-860-4 | 05.013 | Benzenmetilalis; benzenkarbonalis; benzenkarboksaldehidas | | |

05.014 | 22 | 104-55-2 | Cinamaldehidas | 2286 | 102 | 203-213-9 | 05.014 | Cinamono aldehidas; fenilakroleinas; cinamalis; 3-fenilpropenalis; 3-fenil-2-propen-1-alis; β-fenilakroleinas | 3-fenilprop-2-enalis | |

05.015 | 23 | 123-11-5 | 4-metoksibenzaldehidas | 2670 | 103 | 204-602-6 | 05.015 | p-anyžių aldehidas; aubepinas | | |

05.016 | 23 | 120-57-0 | Piperonalis | 2911 | 104 | 204-409-7 | 05.016 | Heliotropinas; piperonilaldehidas, dioksimetilenprotokatechaldehidas | 3,4-metilendioksibenzenkarbaldehidas | |

05.017 | 23 | 120-14-9 | Veratraldehidas | 3109 | 106 | 204-373-2 | 05.017 | o-metilvanilinas; p-veratro aldehidas; protokatechaldehido dimetileteris; 3,4-dimetoksibenzenkarbonalis | 3,4-dimetoksibenzenkarbaldehidas | |

05.018 | 23 | 121-33-5 | Vanilinas | 3107 | 107 | 204-465-2 | 05.018 | Metilprotokatechaldehidas; protokatechaldehido 3-metileteris; vanilino aldehidas | 4-hidroksi-3-metoksibenzenkarbaldehidas | |

05.019 | 23 | 121-32-4 | Etilvanilinas | 2464 | 108 | 204-464-7 | 05.019 | Burbonalis; etilprotalis; 3-etoksiprotokatechaldehidas | 3-etoksi-4-hidroksibenzenkarbaldehidas | |

05.020 | 03 | 5392-40-5 | Citralis | 2303 | 109 | 226-394-6 | 05.020 | Lemaromas; geranialis; 3,7-dimetil-2,6-oktadienalis; neralis | 3,7-dimetilokta-2,6-dienalis | |

05.021 | 04 | 106-23-0 | Citronelalis | 2307 | 110 | 203-376-6 | 05.021 | 3,7-dimetil-6-oktenalis; rodinalis | 3,7-dimetilokt-6-enalis | |

05.022 | 23 | 122-03-2 | 4-izopropilbenzaldehidas | 2341 | 111 | 204-516-9 | 05.022 | Kuminaldehidas; p-izopropilbenzaldehidas; kumino aldehidas; kuminalis; p-propilizobenzaldehidas | | |

05.023 | 02 | 7779-07-9 | 2,6-dimetiloktanalis | 2390 | 112 | 215-328-1 | 05.023 | Izodecilaldehidas | | |

05.024 | 02 | 7786-29-0 | 2-metiloktanalis | 2727 | 113 | 232-093-0 | 05.024 | Metilheksilacetaldehidas; metilheksilacetaldehidas | | |

05.025 | 01 | 124-19-6 | Nonanalis | 2782 | 114 | 204-688-5 | 05.025 | Pelargono aldehidas; aldehidas C-9; pelargonaldehidas; nonano aldehidas | | |

05.026 | 23 | 529-20-4 | o-tolualdehidas | 3068 | 115 | 208-452-2 | 05.026 | | 2-metilbenzaldehidas | 5 |

05.027 | 23 | 1334-78-7 | Tolualdehidas | 3068 | 115 | 215-615-1 | 05.027 | Toluilo aldehidas (2,3,4 mišinys) | 2-,3- ir 4-metilbenzenkarbaldehidas | |

05.028 | 23 | 620-23-5 | m-tolualdehidas | 3068 | 115 | 210-632-0 | 05.028 | | 3-metilbenzenkarbaldehidas | 5 |

05.029 | 23 | 104-87-0 | p-tolualdehidas | 3068 | 115 | 203-246-9 | 05.029 | | 4-metilbenzenkarbaldehidas | 5 |

05.030 | 15 | 122-78-1 | Fenilacetaldehidas | 2874 | 116 | 204-574-5 | 05.030 | α-toluilo aldehidas; α-tolualdehidas; hiacintinas; fenilacto aldehidas; benzilkarboksialdehidas; 1-okso-2-feniletanas | | |

05.031 | 01 | 111-71-7 | Heptanalis | 2540 | 117 | 203-898-4 | 05.031 | Aldehidas C-7; n-heptaldehidas; heptilaldehidas; enantaldehidas; enantalis | | |

05.032 | 01 | 124-25-4 | Tetradekanalis | 2763 | 118 | 204-692-7 | 05.032 | Miristaldehidas; aldehidas C-14; miristo aldehidas; tetradecilaldehidas; tetradekan-1-alis | | |

05.033 | 03 | 10031-88-6 | 2-etilhept-2-enalis | 2438 | 120 | | 05.033 | 2-etil-3-butilakroleinas | | |

05.034 | 01 | 112-44-7 | Undekanalis | 3092 | 121 | 203-972-6 | 05.034 | Undekano aldehidas; undecilaldehidas; hendekanalis; aldehidas C-11; undekan-1-alis | | |

05.035 | 04 | 112-45-8 | Undec-10-enalis | 3095 | 122 | 203-973-1 | 05.035 | Undecileno aldehidas (izomerų mišinys); undecenalis; aldehidas C-11 | | |

05.036 | 04 | 143-14-6 | Undec-9-enalis | 3094 | 123 | 205-586-3 | 05.036 | Undecileno aldehidas; hendecen-9-alis; aldehidas C-11 | | |

05.037 | 03 | 4826-62-4 | 2-dodecenalis | 2402 | 124 | 225-402-5 | 05.037 | 3-nonilakroleinas; dodec-2-enalis | | |

05.038 | 22 | 93-53-8 | 2-fenilpropanalis | 2886 | 126 | 202-255-5 | 05.038 | 2-fenilpropionaldehidas, hidratropaldehidas; α-metiltolualdehidas; α-metilfenilacetaldehidas; α-fenilpropionaldehidas | | |

05.039 | 22 | 7492-44-6 | α-butilcinamaldehidas | 2191 | 127 | 231-320-0 | 05.039 | 2-benzilidenheksanalis; butilcinamono aldehidas; α-butil-β-fenilakroleinas | 2-butil-3-fenilprop-2-enalis | |

05.040 | 22 | 122-40-7 | α-pentilcinamaldehidas | 2061 | 128 | 204-541-5 | 05.040 | α-amilcinamaldehidas; amilcinamono aldehidas; α-amil-β-fenilakroleinas; 2-benzilidenheptanalis; α-pentilcinamaldehidas | 2-pentil-3-fenilprop-2-enalis | |

05.041 | 22 | 101-86-0 | α-heksilcinamaldehidas | 2569 | 129 | 202-983-3 | 05.041 | 2-benzilidenoktanalis; α-n-heksilcinamono aldehidas; α-n-heksil-β-fenilakroleinas | 2-benzilidenoktanalis | |

05.042 | 15 | 104-09-6 | p-tolilacetaldehidas | 3071 | 130 | 203-173-2 | 05.042 | | 4-metilfenilacetaldehidas | |

05.043 | 22 | 99-72-9 | 2-(p-tolil)propionaldehidas | 3078 | 131 | 202-782-0 | 05.043 | p-metil-α-metilfenilacetaldehidas; p-metilhidratropaldehidas | 2-(4-metilfenil)propanalis | |

05.044 | 15 | 4395-92-0 | p-izopropilfenilacetaldehidas | 2954 | 132 | 224-522-5 | 05.044 | Kumilacetaldehidas; 2-(p-izopropilfenil)acetaldehidas; korteksalis; kumilaldehidas; p-kumen-7-karboksaldehidas; p-propilfenilacetaldehidas | | |

05.045 | 22 | 103-95-7 | 3-(p-kumenil)-2-metilpropionaldehidas | 2743 | 133 | 203-161-7 | 05.045 | Ciklamenaldehidas; p-izopropil-α-metilhidrocinamaldehidas; ciklamalis; ciklaviolis; α-metil-p-izopropilhidrocinamaldehidas | 2-metil-3-(4-izopropilfenil)propanalis | |

05.046 | 22 | 40654-82-8 | 2-metil-4-fenilbutiraldehidas | 2737 | 134 | 255-022-5 | 05.046 | 2-metil-4-fenilbutanalis | | |

05.047 | 23 | 123-08-0 | 4-hidroksibenzaldehidas | | 558 | 204-599-1 | 05.047 | p-hidroksibenzaldehidas | | |

05.048 | 22 | 1504-74-1 | 2-metoksicinamaldehidas | 3181 | 571 | 216-131-3 | 05.048 | β-o-metoksifenilakroleinas; 3-o-metoksifenil-2-propenalis | 3-(2-metoksifenil)prop-2-enalis | |

05.049 | 02 | 96-17-3 | 2-metilbutiraldehidas | 2691 | 575 | 202-485-6 | 05.049 | 2-metilbutanalis; metiletilacetaldehidas; α-metilbutiraldehidas; 2-metilbutanalis-1 | | |

05.050 | 22 | 101-39-3 | α-metilcinamaldehidas | 2697 | 578 | 202-938-8 | 05.050 | 2-metilcinamaldehidas; α-metilcinamono aldehidas; α-metilcinimalis | 2-metil-3-fenilprop-2-enalis | |

05.051 | 22 | 65405-67-6 | 3-(4-metoksifenil)-2-metilprop-2-enalis | 3182 | 584 | 265-737-4 | 05.051 | α-metil-p-metoksicinamaldehidas; 3-(p-metoksifenil)-2-metil-2-propenalis | | |

05.052 | 22 | 41496-43-9 | 2-metil-3-(p-tolil)propionaldehidas | 2748 | 587 | 255-410-4 | 05.052 | 2-metil-3-(4-metilfenil)propanalis | | 5 |

05.053 | 01 | 123-63-7 | 2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksanas | | 594 | 204-639-8 | 05.053 | Paraldehidas; paracetaldehidas | | |

05.054 | 22 | 1009-62-7 | 2,2-dimetil-3-fenilpropionaldehidas | | 598 | 213-771-5 | 05.054 | 3-fenilpropildimetilaldehidas | | |

05.055 | 23 | 90-02-8 | Salicilaldehidas | 3004 | 605 | 201-961-0 | 05.055 | Salicilo aldehidas; o-hidroksibenzaldehidas; salicilalis | 2-hidroksibenzaldehidas | |

05.056 | 23 | 10031-82-0 | 4-etoksibenzenkarbaldehidas | 2413 | 626 | 233-093-3 | 05.056 | Anyžių aldehidas | | |

05.057 | 03 | 142-83-6 | Heksa-2(trans),4(trans)-dienalis | 3429 | 640 | 205-564-3 | 05.057 | 2-propilenakroleinas, sorbo aldehidas, heksa-2,4-dienalis | | 5 |

05.058 | 03 | 557-48-2 | Nona-2(trans),6(cis)-dienalis | 3377 | 659 | 209-178-6 | 05.058 | 2,6-nonadienalis; nona-2,6-dienalis | | |

05.059 | 04 | 2277-19-2 | Non-6(cis)-enalis | 3580 | 661 | 218-900-9 | 05.059 | cis-6-nonen-1-alis; non-6-enalis | | |

05.060 | 03 | 2363-89-5 | Okt-2-enalis | 3215 | 663 | 219-115-4 | 05.060 | α-amilakroleinas; 2-pentilakroleinas | | |

05.061 | 04 | 63826-25-5 | Okt-6-enalis | | 664 | | 05.061 | | | |

05.062 | 22 | 4411-89-6 | 2-fenilkrotonaldehidas | 3224 | 670 | 224-567-0 | 05.062 | 2-fenil-but-2-en-1-alis | 2-fenilbut-2(trans)-enalis | |

05.064 | 03 | 13552-96-0 | Trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienalis | 3638 | 685 | 236-936-3 | 05.064 | Trideka-2,4,7-trienalis | | |

05.066 | 23 | 120-25-2 | 4-etoksi-3-metoksibenzaldehidas | | 703 | 204-382-1 | 05.066 | Vanilinetileteris | | |

05.068 | 23 | 4748-78-1 | 4-etilbenzaldehidas | 3756 | 705 | 225-268-8 | 05.068 | p-etilbenzaldehidas | | |

05.069 | 02 | 123-15-9 | 2-metilpentanalis | 3413 | 706 | 204-605-2 | 05.069 | 2-metilvaleraldehidas | | |

05.070 | 03 | 2463-63-0 | 2-heptenalis | 3165 | 730 | 219-563-0 | 05.070 | 3-butilakroleinas; β-butilakroleinas; hept-2-enalis; trans-hept-2-enalis | | 5 |

05.071 | 03 | 6750-03-4 | Nona-2,4-dienalis | 3212 | 732 | 229-810-4 | 05.071 | | | |

05.072 | 03 | 18829-56-6 | trans-2-nonenalis | 3213 | 733 | 242-609-6 | 05.072 | 3-heksil-2-propenalis; non-2-enalis; 3 arba β-heksilakroleinas | | 5 |

05.073 | 03 | 6728-26-3 | Heks-2(trans)-enalis | 2560 | 748 | 229-778-1 | 05.073 | β-propilakroleinas; trans-heks-2-enalis | | 5 |

05.074 | 04 | 106-72-9 | 2,6-dimetilhept-5-enalis | 2389 | 2006 | 203-427-2 | 05.074 | Melonalis; 2,6-dimetil-2-hepten-7-alis | | |

05.075 | 04 | 6789-80-6 | Heks-3(cis)-enalis | 2561 | 2008 | 229-854-4 | 05.075 | cis-β,γ-heksilenaldehidas; heks-3-enalis | | |

05.076 | 03 | 3913-71-1 | Dec-2-enalis | 2366 | 2009 | 223-472-1 | 05.076 | Decenaldehidas; 3-heptilakroleinas; dec-2-enalis; 2-decen-1-alis | | |

05.077 | 02 | 110-41-8 | 2-metilundekanalis | 2749 | 2010 | 203-765-0 | 05.077 | Metilnonilacetaldehidas; aldehidas C-12; MNA; 2-metilhendekanalis | | |

05.078 | 03 | 7774-82-5 | Tridec-2-enalis | 3082 | 2011 | 231-883-2 | 05.078 | 3-decilakroleinas | | |

05.079 | 09 | 7492-67-3 | Citroneliloksiacetaldehidas | 2310 | 2012 | 231-324-2 | 05.079 | Citroneloksiacetaldehidas; 6,10-dimetil-3-oksa-9-undecenalis | 6,10-dimetil-3-oksaundec-9-enalis | |

05.080 | 22 | 104-53-0 | 3-fenilpropanalis | 2887 | 2013 | 203-211-8 | 05.080 | 3-fenilpropionaldehidas; hidrocinamaldehidas; fenilpropilaldehidas; benzilacetaldehidas; β-fenilpropionaldehidas | | |

05.081 | 03 | 2363-88-4 | 2,4-dekadienalis | 3135 | 2120 | 219-114-9 | 05.081 | Deka-2,4-dienalis | | 5 |

05.082 | 04 | 13553-09-8 | Dodeka-3,6-dienalis | | 2121 | | 05.082 | | | |

05.084 | 03 | 4313-03-5 | Hepta-2,4-dienalis | 3164 | 729 | 224-328-0 | 05.084 | | | 5 |

05.085 | 04 | 6728-31-0 | Hept-4-enalis | 3289 | 2124 | 229-779-7 | 05.085 | cis-4-hepten-1-alis; cis-4-etilidenbutiraldehidas; n-propilidenbutiraldehidas | | 5 |

05.086 | 04 | 929-22-6 | trans-4-heptenalis | 3289 | 2125 | 213-198-0 | 05.086 | trans-hept-4-enalis; 4-hepten-1-alis; n-propilidenbutiraldehidas | | |

05.090 | 03 | 623-36-9 | 2-metilpent-2-enalis | 3194 | 2129 | 210-789-5 | 05.090 | α-metil-β-etilakroleinas; 2,4-dimetilkrotonaldehidas | | |

05.091 | 23 | 698-27-1 | 2-hidroksi-4-metilbenzaldehidas | 3697 | 2130 | 211-813-7 | 05.091 | 4-metilsalicilaldehidas; 4-metilsalicilo aldehidas | | |

05.094 | 22 | 7775-00-0 | 3-(4-izopropilfenil)propionaldehidas | 2957 | 2261 | 231-885-3 | 05.094 | Kuminilacetaldehidas; p-cimilpropanalis; p-izopropilhidrocinamaldehidas | | |

05.095 | 03 | 497-03-0 | 2-metilkrotonaldehidas | 3407 | 2281 | 207-833-0 | 05.095 | | 2-metilbut-2(trans)-enalis | 5 |

05.096 | 04 | 30390-50-2 | 4-decenalis | 3264 | 2297 | 244-514-5 | 05.096 | Decenaldehidas, cis-dec-4-enalis | | 5 |

05.097 | 22 | 2439-44-3 | 3-metil-2-fenilbutiraldehidas | 2738 | 135 | 219-461-6 | 05.097 | 3-metil-2-fenilbutanalis; α-izopropilfenilacetaldehidas; α-izopropilfenilacetaldehidas | | |

05.098 | 07 | 29548-14-9 | p-ment-1-en-9-alis | 3178 | 10347 | 249-688-6 | 05.098 | Karvomentenalis | | |

05.099 | 22 | 21834-92-4 | 5-metil-2-fenilheks-2-enalis | 3199 | 10365 | 244-602-3 | 05.099 | 2-fenil-5-metil-2-heksenalis | | |

05.100 | 22 | 26643-91-4 | 4-metil-2-fenilpent-2-enalis | 3200 | 10366 | 247-869-4 | 05.100 | | | |

05.101 | 03 | 764-40-9 | Penta-2,4-dienalis | 3217 | 11695 | | 05.101 | | | |

05.102 | 03 | 764-39-6 | Pent-2-enalis | 3218 | 10375 | 212-120-2 | 05.102 | 3-etilakroleinas | | |

05.103 | 22 | 939-21-9 | 3-fenilpent-4-enalis | 3318 | 10378 | 213-356-9 | 05.103 | β-vinilhidrocinamaldehidas; 3-fenil-3-vinilpropionaldehidas | | |

05.104 | 07 | 116-26-7 | 2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-karbaldehidas | 3389 | 10383 | 204-133-7 | 05.104 | Safranalis; dehidro-β-ciklocitralis; 1,1,3-trimetil-2-formilcikloheksa-2,4-dienas | | |

05.105 | 03 | 25409-08-9 | 2-butilbut-2-enalis | 3392 | 10324 | 246-950-1 | 05.105 | 2-etilidenheksanalis | | |

05.106 | 07 | 564-94-3 | Mirtenalis | 3395 | 10379 | 209-274-8 | 05.106 | Pin-2-en-10-alis; benihinalis | 2-formil-6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-enas | |

05.107 | 03 | 35158-25-9 | 2-izopropil-5-metilheks-2-enalis | 3406 | 10361 | 252-406-4 | 05.107 | 2-izopropil-5-metil-2-heksenalis | | |

05.108 | 03 | 13162-46-4 | Undeka-2,4-dienalis | 3422 | 10385 | | 05.108 | | | 5 |

05.109 | 03 | 2463-77-6 | 2-undecenalis | 3423 | 11827 | 219-564-6 | 05.109 | 2-undecen-1-alis | | |

05.110 | 23 | 15764-16-6 | 2,4-dimetilbenzaldehidas | 3427 | | 239-856-7 | 05.110 | 2,4-ksililaldehidas; 1-formil-2,4-dimetilbenzenas | | |

05.111 | 03 | 56767-18-1 | Okta-2(trans),6(trans)-dienalis | 3466 | 10371 | 260-372-7 | 05.111 | | | |

05.112 | 07 | 472-66-2 | 2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-acetaldehidas | 3474 | 10338 | 207-454-0 | 05.112 | β-homociklocitralis | | |

05.113 | 04 | 4634-89-3 | Heks-4-enalis | 3496 | 10337 | 225-058-6 | 05.113 | | | 5 |

05.114 | 03 | 5362-56-1 | 4-metilpent-2-enalis | 3510 | 10364 | 226-348-5 | 05.114 | | | |

05.115 | 22 | 24401-36-3 | 2-fenilpent-4-enalis | 3519 | 10377 | 246-224-4 | 05.115 | | | |

05.116 | 02 | 5435-64-3 | 3,5,5-trimetilheksanalis | 3524 | 10384 | 226-603-0 | 05.116 | Izononilaldehidas; tret-butilizopentanalis | | |

05.117 | 07 | 2111-75-3 | p-menta-1,8-dien-7-alis | 3557 | 11788 | 218-302-8 | 05.117 | 4-izopropenil-1-cikloheksen-1-karboksaldehidas; perilaldehidas | | |

05.118 | 22 | 1963-36-6 | 4-metoksicinamaldehidas | 3567 | 11919 | 217-807-0 | 05.118 | 3-4-metoksifenil-2-propenalis | 3-(4-metoksifenil)prop-2-enalis | |

05.119 | 07 | 4501-58-0 | 2,2,3-trimetilciklopent-3-en-1-ilacetaldehidas | 3592 | 10325 | 224-815-8 | 05.119 | α-kamfolenaldehidas; (2,3,3-trimetilciklopent-3-en-1-il-2)acetaldehidas | | |

05.120 | 03 | 21662-13-5 | Dodeka-2,6-dienalis | 3637 | | 244-515-0 | 05.120 | | | 5 |

05.121 | 07 | 432-25-7 | 2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-karboksaldehidas | 3639 | 2133 | 207-081-3 | 05.121 | | 2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-karboksaldehidas | 5 |

05.122 | 22 | 1504-75-2 | p-metilcinamaldehidas | 3640 | 10352 | | 05.122 | 3-p-tolilpropenalis; 3-p-metilfenilpropenalis | 3-(4-metilfenil)prop-2-enalis | |

05.123 | 07 | 55253-28-6 | 5-izopropenil-2-metilciklopentankarboksaldehidas | 3645 | | | 05.123 | Fotocitralis A; cis-2-metil-cis-5-izopropenilciklopentan-1-karboksaldehidas | 5-(1-metilen-etil)-2-metilciklopentankarboksaldehidas | |

05.124 | 03 | 107-86-8 | 3-metilkrotonaldehidas | 3646 | 10354 | 203-527-6 | 05.124 | 3-metilbut-2-enalis; prenalis; senecialdehidas | 3-metilbut-2(trans)-enalis | |

05.125 | 03 | 21662-16-8 | Dodeka-2,4-dienalis | 3670 | 11758 | 244-517-1 | 05.125 | E,E-2,4-dodekadienalis | | 5 |

05.126 | 03 | 49576-57-0 | 2-metilokt-2-enalis | 3711 | 10363 | 256-386-8 | 05.126 | | | 5 |

05.127 | 03 | 30361-28-5 | Okta-2(trans),4(trans)-dienalis | 3721 | 11805 | 250-147-1 | 05.127 | E,E-2,4-oktadienalis | | |

05.128 | 04 | 41547-22-2 | Okt-5(cis)-enalis | 3749 | | | 05.128 | (Z)-5-oktenalis | | |

05.129 | 23 | 135-02-4 | 2-metoksibenzaldehidas | | 10350 | 205-171-7 | 05.129 | o-metoksibenzaldehidas; o-anyžių aldehidas | | |

05.130 | 03 | 17909-77-2 | α-sinensalis | 3141 | 10380 | 241-854-6 | 05.130 | 2,6-dimetil-10-metilen-2,6,11-dodekatrienalis | 2,6-dimetil-10-metilendodeka-2,6,11-trienalis | 5 |

05.133 | 07 | | p-menta-1,3-dien-7-alis | | 10344 | | 05.133 | | | |

05.134 | 22 | | 2-metil-3-tolilpropionaldehidas (o-, m-, p-mišinys) | 2748 | 587 | | 05.134 | 2-metil-3-tolilpropanalis | 2-metil-3-(2,3 arba 4-metilfenil)propanalis | 5 |

05.135 | 03 | 123-73-9 | But-2-enalis | | 11736 | 204-647-1 | 05.135 | Krotonaldehidas | | |

05.137 | 04 | 21662-09-9 | Dec-4(cis)-enalis | 3264 | 2297 | 244-514-5 | 05.137 | | | 5 |

05.138 | 04 | 65405-70-1 | Dec-4(trans)-enalis | | | 265-741-6 | 05.138 | | | |

05.139 | 04 | 39770-05-3 | Dec-9-enalis | 3912 | | 254-624-5 | 05.139 | | | |

05.140 | 03 | 25152-84-5 | Deka-2(trans),4(trans)-dienalis | 3135 | 2120 | 246-668-9 | 05.140 | 2,4-dekadienalis; deka-2,4-dienalis; heptenilakroleinas | | 5 |

05.141 | 03 | 51325-37-2 | Deka-2,4,7-trienalis | | | | 05.141 | | | |

05.142 | 23 | 139-85-5 | 3,4-dihidroksibenzaldehidas | | 10328 | 205-377-7 | 05.142 | | | |

05.143 | 04 | 56134-05-5 | 2,5-dimetil-2-vinilheks-4-enalis | | | 260-006-6 | 05.143 | Nerolio aldehidas | | |

05.144 | 03 | 20407-84-5 | Dodec-2(trans)-enalis | 2402 | 124 | | 05.144 | | | 5 |

05.145 | 09 | 107-22-2 | Etandialis | | | 203-474-9 | 05.145 | Glioksalis | | |

05.147 | 02 | 123-05-7 | 2-etilheksanalis | | 10331 | 204-596-5 | 05.147 | 2-etilheksaldehidas; butiletilacetaldehidas; α-etilkaproaldehidas | | |

05.148 | 03 | 19317-11-4 | Farnezalis | | | 242-957-9 | 05.148 | | 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-onas | |

05.149 | 09 | 111-30-8 | Glutaraldehidas | | | 203-856-5 | 05.149 | Glutaro dialdehidas; 1,3-diformilpropanas; 1,5-pentadialis | Pentan-1,5-dialis | |

05.150 | 03 | 18829-55-5 | Hept-2(trans)-enalis | 3165 | 730 | 242-608-0 | 05.150 | (E)-2-hepten-1-alis; 2-heptenalis; β-butilakroleinas; trans-hept-2-en-1-alis | | |

05.151 | 04 | 69112-21-6 | Heks-3(trans)-enalis | 3923 | | 273-874-6 | 05.151 | | | 5 |

05.152 | 01 | 629-80-1 | Heksadekanalis | | 10336 | 211-111-0 | 05.152 | | | |

05.153 | 23 | 134-96-3 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzaldehidas | | 10340 | 205-167-5 | 05.153 | | | |

05.154 | 22 | 4206-58-0 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksicinamaldehidas | | 10341 | | 05.154 | Sinapaldehidas | 3-(4-hidroksi-3,5-dimetoksifenil)prop-2-enalis | |

05.155 | 22 | 458-36-6 | 4-hidroksi-3-metoksicinamaldehidas | | 10342 | 207-278-4 | 05.155 | | 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)prop-2-enalis | |

05.156 | 22 | 80638-48-8 | 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propanalis | | | 279-524-9 | 05.156 | Dihidrokoniferaldehidas | | |

05.157 | 07 | 1335-66-6 | Izociklocitralis | | | 215-638-7 | 05.157 | | 1,3,5-trimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehidas | |

05.158 | 23 | 591-31-1 | 3-metoksibenzaldehidas | | 10351 | 209-712-8 | 05.158 | | | |

05.159 | 15 | 5703-26-4 | p-metoksifenilacetaldehidas | | | 227-191-5 | 05.159 | | | |

05.160 | 02 | 19009-56-4 | 2-metildekanalis | | | 242-745-6 | 05.160 | | | |

05.161 | 02 | 116854-43-4 | 10-metildodekanalis | | | | 05.161 | | | |

05.162 | 02 | 92168-98-4 | 11-metildodekanalis | | | | 05.162 | | | |

05.163 | 02 | 93815-50-0 | 14-metilheksadekanalis | | | | 05.163 | | | |

05.164 | 02 | 925-54-2 | 2-metilheksanalis | | | 213-118-4 | 05.164 | | | |

05.165 | 02 | 19269-28-4 | 3-metilheksanalis | | | | 05.165 | | | |

05.166 | 02 | 1119-16-0 | 4-metilpentanalis | | 10369 | 214-273-0 | 05.166 | 4-metilvaleraldehidas | | |

05.167 | 02 | 75853-50-8 | 12-metiltetradekanalis | | | | 05.167 | | | |

05.168 | 02 | 75853-51-9 | 13-metiltetradekanalis | | | | 05.168 | | | |

05.169 | 02 | 75853-49-5 | 12-metiltridekanalis | | | | 05.169 | | | |

05.170 | 03 | 106-26-3 | Neralis | 2303 | 109 | 203-379-2 | 05.170 | | 3,7-dimetil-2(cis),6-oktadienalis | 5 |

05.171 | 03 | 2463-53-8 | Non-2-enalis | 3213 | 733 | 219-562-5 | 05.171 | β-heksilakroleinas; α-nonenilaldehidas | | 5 |

05.172 | 03 | 17587-33-6 | Nona-2(trans),6(trans)-dienalis | 3766 | | 241-557-1 | 05.172 | | | |

05.173 | 03 | 57018-53-8 | Nona-2,4,6-trienalis | | | | 05.173 | | | |

05.174 | 04 | 2100-17-6 | Pent-4-enalis | | | 218-265-8 | 05.174 | | | |

05.175 | 22 | 3491-63-2 | 2-fenilpent-2-enalis | | | | 05.175 | | | |

05.176 | 03 | 107-02-8 | Prop-2-enalis | | | 203-453-4 | 05.176 | | | |

05.177 | 07 | 1726-47-2 | Pseudociklocitralis | | 11849 | | 05.177 | | 2,6,6-trimetilcikloheks-3-enkarbaldehidas | 5 |

05.178 | 03 | 60066-88-8 | β-sinensalis | | 10381 | 262-043-3 | 05.178 | | 2,6-dimetil-10-metilendodeka-2,6,11-trienalis | |

05.179 | 03 | 51534-36-2 | Tetradec-2-enalis | | | | 05.179 | | | |

05.181 | 01 | 10486-19-8 | Tridekanalis | | 10382 | 234-004-0 | 05.181 | | | |

05.182 | 07 | 432-24-6 | 2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-karboksaldehidas | 3639 | 10326 | 207-080-8 | 05.182 | β-ciklocitralis | | 5 |

05.183 | 07 | 65405-84-7 | 4-(2,6,6-trimetilcikloheksenil)-2-metilbutanalis | | | 265-747-9 | 05.183 | α,2,2,6-tetrametilcikloheksenbutanalis | | |

05.184 | 03 | 53448-07-0 | Undec-2(trans)-enalis | 3423 | 11827 | 258-559-3 | 05.184 | | | 5 |

05.186 | 03 | 5577-44-6 | 2,4-oktadienalis | 3721 | 11805 | 250-147-1 | 05.186 | | | 5 |

05.188 | 03 | 141-27-5 | trans-3,7-dimetilokta-2,6-dienalis | 2303 | 109 | 205-476-5 | 05.188 | Geranialis | | 5 |

05.189 | 03 | 505-57-7 | 2-heksenalis | 2560 | 748 | 208-014-0 | 05.189 | | | 5 |

05.190 | 03 | 2548-87-0 | trans-2-oktenalis | 3215 | 663 | 219-833-8 | 05.190 | | | 5 |

05.191 | 03 | 3913-81-3 | trans-2-decenalis | 2366 | 2009 | 223-474-2 | 05.191 | | | 5 |

05.192 | 04 | 4440-65-7 | 3-heksenalis | 3923 | | 224-659-0 | 05.192 | | | 5 |

05.194 | 03 | 5910-87-2 | trans-2,trans-4-nonadienalis | 3212 | 732 | 227-629-5 | 05.194 | | | 5 |

05.195 | 03 | 7069-41-2 | trans-2-tridecenalis | 3082 | 2011 | 230-362-7 | 05.195 | | | 5 |

05.196 | 03 | 30361-29-6 | trans-2,trans-4-undekadienalis | 3422 | 10385 | 250-148-7 | 05.196 | | | 5 |

05.198 | 07 | 58102-02-6 | α-metiljonalis | | | 261-121-4 | 05.198 | | 2-metil-4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)but-3-enalis | |

05.200 | 03 | | trans-2,trans-4,cis-7-dekatrienalis | | | | 05.200 | | | |

05.203 | 04 | 5090-41-5 | 9-oktadecenalis | | | | 05.203 | | | |

05.206 | 02 | 93815-51-1 | 15-metilheksadekanalis | | | | 05.206 | | | |

06.001 | 01 | 105-57-7 | 1,1-dietoksietanas | 2002 | 35 | 203-310-6 | 06.001 | Dietilacetalis; acetaldehido dietilacetalis; etilidindietileteris; 1,1-dietoksietanas | | |

06.002 | 23 | 1319-88-6 | 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksanas | 2129 | 36 | 215-294-8 | 06.002 | Benzaldehido glicerilacetalis; 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksanas; 2-fenil-m-dioksan-5-olis; 4-hidroksimetil-2-fenil-1,3-dioksolanas | | |

06.003 | 23 | 1125-88-8 | α,α-dimetoksitoluenas | 2128 | 37 | 214-413-0 | 06.003 | Benzaldehido dimetilacetalis; 1,1-dimetoksifenilmetanas | | |

06.004 | 03 | 7492-66-2 | Citraldietilacetalis | 2304 | 38 | 231-323-7 | 06.004 | 3,7-dimetil-2,6-oktadienalio dietilacetalis; 1,1-dietoksi-3,7-dimetil-2,6-oktadienas | 1,1-dietoksi-3,7-dimetilokta-2,6-dienas | |

06.005 | 03 | 7549-37-3 | Citraldimetilacetalis | 2305 | 39 | 231-434-0 | 06.005 | 3,7-dimetil-2,6-oktadienalio dimetilacetalis; 1,1-dimetoksi-3,7-dimetil-2,6-oktadienas | 1,1-dimetoksi-3,7-dimetilokta-2,6-dienas | |

06.006 | 15 | 101-48-4 | 1,1-dimetoksi-2-feniletanas | 2876 | 40 | 202-945-6 | 06.006 | α-tolilaldehido dimetilacetalis; fenilacetaldehido dimetilacetalis | | |

06.007 | 15 | 29895-73-6 | Fenilacetaldehido glicerilacetalis | 2877 | 41 | 249-934-2 | 06.007 | 5-hidroksi-2-benzil-1,3-dioksanas; 5-hidroksimetil-2-benzil-1,3-dioksolanas | 2-benzil-4-hidroksi-1,3-dioksanas ir2-benzil-4-hidroksimetil-1,3-dioksolanas (mišinys) | |

06.008 | 01 | 10022-28-3 | 1,1-dimetoksioktanas | 2798 | 42 | 233-018-4 | 06.008 | Oktanalio dimetilacetalis; C-8-dimetilacetalis; kaprilaldehido dimetilacetalis; oktaldehido dimetilacetalis | | |

06.009 | 01 | 7779-41-1 | 10,10-dimetoksidekanas | 2363 | 43 | 231-928-6 | 06.009 | Dekanalio dimetilacetalis; decilaldehido DMA; aldehido C-10 dimetilacetalis; 1,1-dimetoksidekanas; decilaldehido dimetilacetalis | | |

06.010 | 02 | 7779-94-4 | 1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktan-7-olis | 2584 | 44 | 231-945-9 | 06.010 | Hidroksicitronelalio dietilacetalis; 1,1-dietoksi-3,7-dimetil-7-oktanolis; 8,8-dietoksi-2,6-dimetil-2-oktanolis; 7-hidroksi-1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktanas | | |

06.011 | 02 | 141-92-4 | 1,1-dimetoksi-3,7-dimetiloktan-7-olis | 2585 | 45 | 205-510-9 | 06.011 | Hidroksicitronelalio dimetilacetalis; 8,8-dimetoksi-2,6-dimetil-2-oktanolis; 1,1-dimetoksi-3,7-dimetil-7-oktanolis | | |

06.012 | 23 | 1333-09-1 | Tolualdehido glicerilacetalis | 3067 | 46 | | 06.012 | 2-(o-, m-, p-krezil)-5-hidroksidioksanas; 2-(metilfenil)-1,3-dioksan-5-olis; 2-5-hidroksimetildioksolanas | 2-(2,3 ir 4-metilfenil)-5-hidroksi-1,3-dioksanas ir2-(2,3 ir 4-metilfenil)-5-hidroksimetil-1,3-dioksolanas (mišinys) | |

06.013 | 22 | 91-87-2 | α-pentilcinamaldehido dimetilacetalis | 2062 | 47 | 202-104-3 | 06.013 | α-n-amil-β-fenilakroleindimetilacetalis;1,1-dimetoksi-2-amil-3-fenil-2-propenas | 1,1-dimetoksi-2-pentil-3-fenilprop-2-enas | |

06.014 | 22 | 5660-60-6 | Cinamaldehido etilenglikolio acetalis | 2287 | 48 | 227-110-3 | 06.014 | 2-stiril-m-dioksolanas; 2-stiril-1,3-dioksolanas; cinamono aldehido etilenglikolio acetalis | 2-(2-feniletilen)-1,3-dioksolanas | |

06.015 | 01 | 534-15-6 | 1,1-dimetoksietanas | 3426 | 510 | 208-589-8 | 06.015 | Acetaldehido dimetilacetalis; dimetilacetalis; etilidendimetileteris | | |

06.016 | 15 | 7493-57-4 | 1-feniletoksi-1-propoksietanas | 2004 | 511 | 231-327-9 | 06.016 | Acetaldehido fenetilpropilacetalis; [2-(1-propoksietoksi)etil]benzenas; 1-fenetoksi-1-propoksietanas; propilfenetilacetalis; acetalis R; pepitalis | | |

06.017 | 23 | 774-48-1 | (Dietoksimetil)benzenas | | 517 | 212-265-1 | 06.017 | Benzaldehido dietilacetalis; 1,1-dietoksifenilmetanas; fenildietoksimetanas; 1,1-dietoksitoluenas | | |

06.019 | 23 | 7492-39-9 | 1-benziloksi-1-(2-metoksietoksi)etanas | 2148 | 523 | | 06.019 | Acetaldehido benzilmetoksietilacetalis; acetaldehido benzil-β-metoksietilacetalis; 1-benzoil-1-(2-metoksietoksi)etanas | | |

06.020 | 01 | 34764-02-8 | 1,1-dietoksidekanas | | 531 | 252-202-5 | 06.020 | Dekanalio dietilacetalis; dekan-1-alio dietilacetalis; decilaldehido dietilacetalis | | |

06.021 | 01 | 688-82-4 | 1,1-dietoksiheptanas | | 553 | 211-707-0 | 06.021 | Heptanalio dietilacetalis; enantalio dietilacetalis | | |

06.023 | 01 | 3658-93-3 | 1,1-dietoksiheksanas | | 557 | 222-911-4 | 06.023 | Heksanalio dietilacetalis; heksilaldehido dietilacetalis | | |

06.024 | 15 | 68345-22-2 | 1,1-diizobutoksi-2-feniletanas | 3384 | 595 | 269-851-5 | 06.024 | Fenilacetaldehido diizobutilacetalis | 1,1-di(2-metilpropoksi)-2-feniletanas | |

06.025 | 03 | 67674-36-6 | 1,1-dietoksinona-2,6-dienas | 3378 | 660 | 266-874-2 | 06.025 | Nonadienildietilacetalis | | 5 |

06.027 | 15 | 5468-06-4 | 4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioksolanas | 2875 | 669 | | 06.027 | Fenilacetaldehido 2,3-butilenglikolio acetalis | | |

06.028 | 01 | 10032-05-0 | 1,1-dimetoksiheptanas | 2541 | 2015 | 233-103-6 | 06.028 | Heptanalio dimetilacetalis; aldehido C-7 dimetilacetalis; heptaldehido dimetilacetalis; enantalio dimetilacetalis | | |

06.029 | 09 | 72854-42-3 | Heptanalglicerilacetalis (1,2 ir 1,3 acetalių mišinys) | 2542 | 2016 | 276-947-0 | 06.029 | 2-heksil-4-hidroksimetil-1,3-dioksolanas + 2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksanas; 2-heksil-4-hidroksi-1,3-dioksanas | | |

06.030 | 22 | 90-87-9 | 1,1-dimetoksi-2-fenilpropanas | 2888 | 2017 | 202-022-8 | 06.030 | Fenilpropanalio dimetilacetalis; hidratropinio aldehido dimetilacetalis; 2-fenilpropionaldehido dimetilacetalis | | |

06.031 | 03 | 54306-00-2 | 1,1-dietoksiheks-2-enas | | 2135 | 259-086-5 | 06.031 | 2-heksenalio dietilacetalis | | |

06.032 | 23 | 2568-25-4 | 4-metil-2-fenil-1,3-dioksolanas | 2130 | 2226 | 219-906-4 | 06.032 | Benzaldehido propilenglikolio acetalis; 4-metil-2-fenil-m-dioksolanas; 4-metil-2-fenil-1,3-dioksolanas | | |

06.033 | 01 | 871-22-7 | 1,1-dibutoksietanas | | 2341 | 212-804-0 | 06.033 | Acetaldehido dibutilacetalis | | |

06.034 | 01 | 105-82-8 | 1,1-dipropoksietanas | | 2342 | 203-335-2 | 06.034 | n-propilacetalis; dipropilacetalis; acetaldehido dipropilacetalis | | |

06.035 | 03 | 10444-50-5 | Citralio propilenglikolio acetalis | | 2343 | 233-929-7 | 06.035 | | 2-(2,6-dimetilhepta-1,5-dienil)-4-metil-1,3-dioksalanas | |

06.036 | 15 | 64577-91-9 | 1-butoksi-1-(2-feniletoksi)etanas | 3125 | 10007 | 264-948-9 | 06.036 | Acetaldehido butilfenetilacetalis; 2-butoksi-2-feniletoksi-etanas | | |

06.037 | 04 | 18492-65-4 | 1,1-dietoksihept-4-enas (cis ir trans) | 3349 | 10011 | 242-376-0 | 06.037 | 4-heptenalio dietilacetalis | | 5 |

06.038 | 09 | 5436-21-5 | 4,4-dimetoksibutan-2-onas | 3381 | 10029 | 226-605-1 | 06.038 | Acetilacetaldehido dimetilacetalis; 3-oksobutanalio dimetilacetalis; 3-ketobutiraldehido dimetilacetalis | | |

06.039 | 30 | 67715-79-1 | 1,2-di((1'-etoksi)-etoksi)propanas | 3534 | | 266-979-3 | 06.039 | 4,6,9-trimetil-3,5,8,10-tetraoksadodekanas | | |

06.040 | 09 | 67715-82-6 | 1,2,3-tris([1'-etoksi]etoksi)propanas | 3593 | 11930 | | 06.040 | 7-(1-etoksietoksi)-4,10-dimetil-3,5,9,11-tetraoksatridekanas | | |

06.041 | 02 | | 1-izobutoksi-1-etoksi-2-metilpropanas | | 10055 | | 06.041 | Izobutanalio etilizobutilacetalis; 2-metilpropanalio etilizobutilacetalis | 1-etoksi-2-metil-1-(2-metilpropoksi)propanas | |

06.042 | 02 | | 1-izobutoksi-1-etoksi-3-metilbutanas | | 10057 | | 06.042 | Izovaleraldehido etilizobutilacetalis; 3-metilbutanalio etilizobutilacetalis | 1-etoksi-3-metil-1-(2-metilpropoksi)butanas | |

06.043 | 01 | | 1-izoamiloksi-1-etoksipropanas | | 10038 | | 06.043 | Propanalio etil-(3-metilbutil)acetalis | 1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)etanas | |

06.044 | 01 | | 1-izobutoksi-1-etoksipropanas | | 10058 | | 06.044 | Propanalio etilizobutilacetalis | 1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)propanas | |

06.045 | 02 | | 1-izobutoksi-1-izopentiloksi-2-metilpropanas | | 10061 | | 06.045 | Izobutanalio izobutilizoamilacetalis; metilpropanalio izobutil-(3-metilbutil)acetalis | 2-metil-1-(3-metilbutoksi)-1-(2-metilpropoksi)propanas | |

06.046 | 02 | | 1-izobutoksi-1-izopentiloksi-3-metilbutanas | | 10060 | | 06.046 | Izovaleraldehido izoamilizobutilacetalis; 3-metilbutanalio izobutil-(3-metilbutil)acetalis | 3-metil-1-(3-metilbutoksi)-1-(2-metilpropoksi)butanas | |

06.047 | 01 | | 1-izopentiloksi-1-propoksietanas | | 10065 | | 06.047 | Acetaldehido 3-metilbutilpropilacetal | 1-(3-metilbutoksi)-1-propoksietanas | |

06.048 | 01 | | 1-izopentiloksi-1-propoksipropanas | | 10066 | | 06.048 | Propanalio 3-metilbutilpropilacetalis | 1-(3-metilbutoksi)-1-propoksipropanas | |

06.049 | 01 | 77249-20-8 | 1-butoksi-1-(2-metilbutoksi)etanas | | | | 06.049 | Acetaldehido butil-(2-metilbutil)acetalis | | |

06.050 | 01 | 57006-87-8 | 1-butoksi-1-etoksietanas | | 10003 | | 06.050 | Acetaldehido butiletilacetalis | | |

06.051 | 01 | 13535-43-8 | 1,1-di-(2-metilbutoksi)etanas | | | | 06.051 | Acetaldehido di(2-metilbutil)acetalis | | |

06.052 | 02 | 13262-24-3 | 1,1-diizobutoksi-2-metilpropanas | | 10025 | | 06.052 | Izobutanalio diizobutilacetalis; 2-metilpropanalio diizoobutilacetalis | 1,1-di(2-metilpropoksi)-2-metilpropanas | |

06.053 | 01 | 5669-09-0 | 1,1-diizobutoksietanas | | 10023 | 227-129-7 | 06.053 | Acetaldehido diizobutilacetalis | 1,1-di(2-metilpropoksi)etanas | |

06.054 | 01 | 13262-27-6 | 1,1-diizobutoksipentanas | | 10026 | | 06.054 | Valeraldehido diizobutilacetal; pentanalio diizobutilacetalis | 1,1-di(2-metilpropoksi)pentanas | |

06.055 | 01 | 13002-09-0 | 1,1-diizopentiloksietanas | | 10028 | 235-839-3 | 06.055 | Acetaldehido diizoamilacetal; acetaldehido di(3-metilbutil)acetalis | 1,1-di(3-metilbutoksi)etanas | |

06.056 | 01 | 4285-59-0 | 1,1-diizopropiloksietanas | | | | 06.056 | Acetaldehido diizopropilacetalis | | 5 |

06.057 | 02 | 3658-94-4 | 1,1-dietoksi-2-metilbutanas | | 10013 | | 06.057 | 2-metilbutanalio dietilacetalis | | |

06.058 | 02 | 1741-41-9 | 1,1-dietoksi-2-metilpropanas | | 10015 | 217-107-5 | 06.058 | Izobutanalio dietilacetalis; 2-metilpropanalio dietilacetalis | | |

06.059 | 02 | 3842-03-3 | 1,1-dietoksi-3-metilbutanas | | 10014 | 223-335-6 | 06.059 | Izovaleraldehido dietilacetalis; 3-metilbutanalio dietilacetalis | | |

06.060 | 03 | 10602-34-3 | 1,1-dietoksibut-2-enas | | | 234-224-7 | 06.060 | 2-butenalio dietilacetalis | | |

06.061 | 01 | 3658-95-5 | 1,1-dietoksibutanas | | 10009 | 222-913-5 | 06.061 | Butanalio dietilacetalis | | |

06.062 | 01 | 53405-98-4 | 1,1-dietoksidodekanas | | | 258-541-5 | 06.062 | Dodekanalio dietilacetalis | | |

06.063 | 04 | 73545-18-3 | 1,1-dietoksiheks-3-enas | | | 277-532-7 | 06.063 | 3-heksenalio dietilacetalis | | 5 |

06.064 | 01 | 462-95-3 | Dietoksimetanas | | 10012 | 207-330-6 | 06.064 | Formaldehido dietilacetalis | | |

06.065 | 01 | 54815-13-3 | 1,1-dietoksinonanas | | 10016 | 259-360-4 | 06.065 | Nonanalio dietilacetalis | | |

06.066 | 01 | 54889-48-4 | 1,1-dietoksioktanas | | | 259-385-0 | 06.066 | Oktanalio dietilacetalis | | |

06.067 | 01 | 3658-79-5 | 1,1-dietoksipentanas | | 10017 | 222-909-3 | 06.067 | Valeraldehido dietilacetalis; pentanalio dietilacetalis | | |

06.068 | 03 | 3054-95-3 | 1,1-dietoksiprop-2-enas | | 10020 | 221-276-0 | 06.068 | 2-propenalio dietilacetalis | | |

06.069 | 01 | 4744-08-5 | 1,1-dietoksipropanas | | 10018 | 225-257-8 | 06.069 | Propanalio dietilacetalis | | |

06.070 | 01 | 53405-97-3 | 1,1-dietoksiundekanas | | | 258-539-4 | 06.070 | Undekanalio dietilacetalis | | |

06.071 | 01 | 5405-58-3 | 1,1-diheksiloksietanas | | 10022 | 226-458-3 | 06.071 | Acetaldehido diheksilacetalis | | |

06.072 | 03 | 18318-83-7 | 1,1-dimetoksiheks-2(trans)-enas | | | 242-204-4 | 06.072 | trans-2-heksenalio dimetilacetalis | | |

06.073 | 01 | 1599-47-9 | 1,1-dimetoksiheksanas | | | 216-488-5 | 06.073 | Heksanalio dimetilacetalis | | |

06.074 | 01 | 109-87-5 | Dimetoksimetanas | | 10031 | 203-714-2 | 06.074 | Formaldehido dimetilacetalis; metilalis | | |

06.075 | 01 | 26450-58-8 | 1,1-dimetoksipentanas | | | 247-716-1 | 06.075 | Pentanalio dimetilacetalis | | |

06.076 | 01 | 4744-10-9 | 1,1-dimetoksipropanas | | | 225-258-3 | 06.076 | Propanalio dimetilacetalis | | |

06.077 | 01 | 3390-12-3 | 2,4-dimetil-1,3-dioksolanas | | | 222-221-3 | 06.077 | | | |

06.078 | 15 | 122-71-4 | 1,1-difenetoksietanas | | | 204-568-2 | 06.078 | Acetaldehido difenetilacetalis | | |

06.079 | 01 | 13602-09-0 | 1-etoksi-1-(2-metilbutoksi)etanas | | 10040 | | 06.079 | Acetaldehido etil-(2-metilbutil)acetalis | | |

06.080 | 15 | 2556-10-7 | 1-etoksi-1-(2-feniletoksi)etanas | | 10049 | 219-868-9 | 06.080 | Acetaldehido etil-(2-feniletil)acetalis | | |

06.081 | 04 | 28069-74-1 | 1-etoksi-1-(3-hekseniloksi)etanas | 3775 | 10034 | 248-817-3 | 06.081 | Etil-(cis-3-heksenil)acetalis; acetaldehido etil-(3-heksenil)acetalis | | 5 |

06.082 | 01 | 54484-73-0 | 1-etoksi-1-heksiloksietanas | | 11948 | 259-184-8 | 06.082 | Acetaldehido etilheksilacetalis; 1-(1-etoksietoksi)heksanas | | |

06.083 | 01 | 13442-90-5 | 1-etoksi-1-izopentiloksietanas | | 10037 | 236-581-4 | 06.083 | Acetaldehido etil-(3-metilbutil)acetalis | 1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)etanas | |

06.084 | 01 | 10471-14-4 | 1-etoksi-1-metoksietanas | | 10039 | 233-959-0 | 06.084 | Acetaldehido etilmetilacetalis | | |

06.085 | 01 | 59184-43-9 | 1-etoksi-1-pentiloksietanas | | 10046 | | 06.085 | Acetaldehido etilamilacetalis; acetaldehido etilpentilacetalis | | |

06.086 | 01 | 20680-10-8 | 1-etoksi-1-propoksietanas | | 10050 | 243-963-4 | 06.086 | Acetaldehido etilpropilacetalis | | |

06.087 | 10 | 6290-17-1 | Etil-(2,4-dimetil-1,3-dioksolan-2-acetatas) | | | 228-536-2 | 06.087 | Etilacetacetato propilenglikolio ketalis | | |

06.088 | 01 | 4359-46-0 | 2-etil-4-metil-1,3-dioksolanas | | | 224-435-2 | 06.088 | | | |

06.089 | 01 | 6454-22-4 | 2-heksil-4,5-dimetil-1,3-dioksolanas | | | 229-261-0 | 06.089 | | | |

06.090 | 09 | 3674-21-3 | 4-hidroksimetil-2-metil-1,3-dioksolanas | | | | 06.090 | | | |

06.091 | 01 | 6986-51-2 | 1-izobutoksi-1-etoksietanas | | 10054 | 230-251-3 | 06.091 | Acetaldehido etilizobutilacetalis | 1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)etanas | |

06.092 | 01 | 75048-15-6 | 1-izobutoksi-1-izopentiloksietanas | | 10059 | 278-063-0 | 06.092 | Acetaldehido izobutilizoamilacetalis; acetaldehido izobutil-(3-metilbutil)acetalis | 1-(3-metilbutoksi)-1-(2-metilpropoksi)etanas | |

06.093 | 02 | 67879-60-1 | 2-izopropil-4-metil-1,3-dioksolanas | | | 267-550-3 | 06.093 | | | |

06.094 | 01 | 1599-49-1 | 4-metil-2-pentil-1,3-dioksolanas | 3630 | | 247-807-6 | 06.094 | | | |

06.095 | 01 | 4352-99-2 | 4-metil-2-propil-1,3-dioksolanas | | | 224-420-0 | 06.095 | | | |

06.096 | 01 | 122-51-0 | Trietoksimetanas | | 10903 | 204-550-4 | 06.096 | Trietilortoformiatas; etilortoformiatas | | |

06.097 | 09 | 7789-92-6 | 1,1,3-trietoksipropanas | | 10075 | 232-193-4 | 06.097 | 3-etoksipropanalio dietilacetalis | | |

06.098 | 05 | 1193-11-9 | 2,2,4-trimetil-1,3-dioksolanas | 3441 | 11423 | 214-766-0 | 06.098 | | | |

06.099 | 23 | 4359-31-3 | Vanilino butilenglikolio acetalis | | | | 06.099 | 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehido 2,3-butandiilacetalis | 4-etil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-1,3-dioksolanas | |

06.100 | 01 | 13002-08-9 | Acetaldehido dipentilacetalis | | 10032 | 235-838-8 | 06.100 | | | |

06.102 | 09 | 1708-36-7 | 2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksanas | | 2016 | 216-961-6 | 06.102 | | | |

06.104 | 23 | 68527-74-2 | Vanilino propilenglikolio acetalis | 3905 | | | 06.104 | 4-metil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-1,3-dioksolanas | | |

06.105 | 02 | 13285-51-3 | 3-metil-1,1-diizopentiloksibutanas | | 10070 | | 06.105 | Izovaleraldehido diizoamilacetalis; 3-metilbutanalio di(3-metilbutil)acetalis | 3-metil-1,1-di(3-metilbutoksi)butanas | |

06.106 | 02 | 13112-63-5 | 2-metil-1,1-diizopentiloksipropanas | | 10071 | | 06.106 | | 2-metil-1,1-di(3-metilbutoksi)propanas | |

06.107 | 01 | 13548-84-0 | 1-(2-metilbutoksi)-1-izopentiloksietanas | | 10068 | | 06.107 | Metilbutilacetalis | 1-(2-metilbutoksi)-1-(3-metilbutoksi)etanas | |

06.108 | 23 | | Anyžių aldehido butan-2,3-diolio acetalis | | | | 06.108 | | 4,5-dimetil-2-(4-metoksifenil)-1,3-dioksolanas | |

06.109 | 04 | | 1,1-dietoksi-3,7-dimetilokt-6-enas | | | | 06.109 | Citronelalio dietilacetalis; 3,7-dimetil-6-oktenalio dietilacetalis | | |

06.110 | 01 | | 1-etoksi-1-izopentiloksiheksanas | | | | 06.110 | Heksanalio etil-(3-metilbutil)acetalis | 1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)heksanas | |

06.111 | 01 | | 1-etoksi-1-metoksipropanas | | | | 06.111 | Propanalio etilmetilacetalis | | |

06.112 | 01 | | 1-etoksi-1-propoksiheksanas | | | | 06.112 | Heksanalio etilpropilacetalis | | |

06.113 | 23 | | Heliotropino butan-2,3-diolio acetalis | | | | 06.113 | Piperonalio butan-2,3-diolio acetalis | 4,5-dimetil-2-(3,4-metilendioksifenil)-1,3-dioksolanas | |

06.114 | 01 | | 1-heksiloksi-1-izopentiloksietanas | | | | 06.114 | Acetaldehido heksilizoamilacetalis; acetaldehido heksil-(3-metilbutil)acetalis | 1-heksoksi-1-(3-metilbutoksi)etanas | |

06.115 | 01 | | 1-izopentiloksi-1-pentiloksietanas | | | | 06.115 | Acetaldehido (3-metilbutil)pentilacetalis | 1-(3-metilbutoksi)-1-pentiloksietanas | |

06.120 | 08 | | D,L-mentono 1,2-glicerolio ketalis | 3808 | | | 06.120 | | | |

06.123 | 01 | | 1-butoksi-1-izopentiloksietanas | | 10004 | | 06.123 | Acetaldehido butilizoamilacetalis | 1-butoksi-1-(3-metilbutoksi)etanas | |

06.124 | 02 | | 1,1-diizobutoksi-3-metilbutanas | | 10024 | | 06.124 | Izovaleraldehido diizobutilacetalis; 3-metilbutanalio diizobutilacetalis | 1,1-di(2-metilpropoksi)-3-metilbutanas | |

06.125 | 01 | | 1,1-diizobutoksipropanas | | 10027 | | 06.125 | Propanalio diizobutilacetalis | 1,1-di(2-metilpropoksi)propanas | |

06.127 | 01 | | 1-etoksi-1-izopentiloksipropanas | | 10036 | | 06.127 | Butanalio etilizoamilacetalis; butanalio etil-(3-metilbutil)acetalis | 1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)propanas | |

06.128 | 01 | | 1-etoksi-1-pentiloksibutanas | | 10045 | | 06.128 | Butanalio etilamilacetalis; 2,3-butilenglikolis; dimetiletilenglikolis | | |

06.129 | 02 | | 1-etoksi-2-metil-1-izopentiloksipropanas | | 10043 | | 06.129 | Izobutanalio etilizoamilacetalis; 2-metilpropanalio etil-(3-metilbutil)acetalis | 1-etoksi-2-metil-1-(3-metilbutoksi)butanas | |

06.130 | 02 | | 1-etoksi-2-metil-1-propoksipropanas | | 10044 | | 06.130 | Izobutanalio etilpropilacetalis; 2-metilpropanalio etilpropilacetalis | | |

06.131 | 02 | | 1-etoksi-3-metil-1-izopentiloksibutanas | | 10042 | | 06.131 | Izovaleraldehido etilizoamilacetalis; 3-metilbutanalio etil-(3-metilbutil)acetalis | 1-etoksi-3-metil-1-(3-metilbutoksi)butanas | |

07.001 | 09 | 78-98-8 | 2-oksopropanalis | 2969 | 105 | 201-164-8 | 07.001 | Piruvaldehidas; 2-ketopropionaldehidas; acetilformaldehidas; metilglioksalis; piruvo aldehidas; propan-2-on-1-alis | | |

07.002 | 05 | 110-43-0 | Heptan-2-onas | 2544 | 136 | 203-767-1 | 07.002 | Ketonas C-7; metilamilketonas; amilmetilketonas | | |

07.003 | 05 | 106-35-4 | Heptan-3-onas | 2545 | 137 | 203-388-1 | 07.003 | Etilbutilketonas; butiletilketonas | | |

07.004 | 21 | 98-86-2 | Acetofenonas | 2009 | 138 | 202-708-7 | 07.004 | Metilfenilketonas; acetilbenzenas; fenilmetilketonas | | |

07.005 | 21 | 122-48-5 | Vanililacetonas | 3124 | 139 | 204-548-3 | 07.005 | Zingeronas; 3-metoksi-4-hidroksi-benzilacetonas; 2-etilmetilketonas; 3-metoksi-4-metoksibenzilacetonas; vanililacetonas | 4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)butan-2-onas | |

07.006 | 08 | 76-22-2 | D-kamparas | 2230 | 140 | 200-945-0 | 07.006 | 2-kamfanonas; 2-bornanonas; 2-keto-1,7,7-trimetilnorkamfanas; 1,7,7-trimetilbiciklo-[2.2.1]-2-heptanonas | D,L-bornan-2-onas | 5 |

07.007 | 08 | 127-41-3 | α-jononas | 2594 | 141 | 204-841-6 | 07.007 | | 4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas | |

07.008 | 08 | 14901-07-6 | β-jononas | 2595 | 142 | 238-969-9 | 07.008 | β-irizonas; 4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas; β-ciklocitrilidenacetonas | 4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but-3-en-2-onas | 5 |

07.009 | 08 | 7779-30-8 | Metil-α-jononas | 2711 | 143 | 204-842-1 | 07.009 | α-cetonas; 5-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-4-penten-3-onas; raldeinas; α-ciklocitrilidenmetiletilketonas | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)pent-1-en-3-onas | |

07.010 | 08 | 127-43-5 | Metil-β-jononas | 2712 | 144 | 204-843-7 | 07.010 | 5-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-4-penten-3-onas; raldeinas; β-ciklocitrilidenbutanonas, β-metiljononas; β-iraldeinas | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)pent-1-en-3-onas | |

07.011 | 08 | 79-69-6 | 4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksenil)-3-buten-2-onas | 2597 | 145 | 201-219-6 | 07.011 | α-ironas; 6-metiljononas; 4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas | | |

07.012 | 08 | 99-49-0 | Karvonas | 2249 | 146 | 202-759-5 | 07.012 | Karvolas; 1-metil-4-izopropenil-6-cikloheksen-2-onas | p-menta-1,8-dien-2-onas | |

07.013 | 21 | 93-08-3 | Metil-2-naftilketonas | 2723 | 147 | 202-216-2 | 07.013 | 2-acetonaftonas; 2-acetilnaftalenas; β-metilnaftilketonas; β-acetonaftonas | | |

07.014 | 12 | 118-71-8 | Maltolis | 2656 | 148 | 204-271-8 | 07.014 | Veltolis (Pfizer); corps praliné; 3-hidroksi-2-metil-4H-piran-4-onas; 3-hidroksi-2-metil-(1,4-piranas); 2-metilpiromekono rūgštis | 3-hidroksi-2-metil-4-pironas | |

07.015 | 05 | 110-93-0 | 6-metilhept-5-en-2-onas | 2707 | 149 | 203-816-7 | 07.015 | Metilheptenonas; 2-metil-2-hepten-6-onas; 2-metilheptenonas; metilheksenilketonas | | |

07.016 | 05 | 112-12-9 | Undekan-2-onas | 3093 | 150 | 203-937-5 | 07.016 | Metilnonilketonas; 2-hendekanonas; undekanonas-2; 2-oksoundekanas; nonilmetilketonas | | |

07.017 | 05 | 108-10-1 | 4-metilpentan-2-onas | 2731 | 151 | 203-550-1 | 07.017 | Metilizobutilketonas; izobutilmetilketonas; izopropilacetonas; izoheksanonas; heksonas | | |

07.018 | 10 | 3848-24-6 | Heksan-2,3-dionas | 2558 | 152 | 223-350-8 | 07.018 | Metilpropildiketonas; acetilbutirilas; acetil-n-butirilas | | |

07.019 | 05 | 111-13-7 | Oktan-2-onas | 2802 | 153 | 203-837-1 | 07.019 | Metilheksilketonas; n-heksilmetilketonas; heksilmetilketonas; oktan-2-onas | | |

07.020 | 05 | 821-55-6 | Nonan-2-onas | 2785 | 154 | 212-480-0 | 07.020 | Metilheptilketonas | | |

07.021 | 10 | 7493-59-6 | Undeka-2,3-dionas | 3090 | 155 | 231-330-5 | 07.021 | Acetilnonanilas; acetilnonanoilas; acetilpelargonilas | | |

07.022 | 21 | 122-00-9 | 4-metilacetofenonas | 2677 | 156 | 204-514-8 | 07.022 | p-metilacetofenonas; metil-p-tolilketonas; 1-acetil-4-metilbenzenas; 1-metil-4-acetilbenzenas | | |

07.023 | 21 | 89-74-7 | 2,4-dimetilacetofenonas | 2387 | 157 | 201-935-9 | 07.023 | Acetil-m-ksilenas; metil-2,4-dimetilfenilketonas | | |

07.024 | 21 | 122-57-6 | 4-fenilbut-3-en-2-onas | 2881 | 158 | 204-555-1 | 07.024 | Benzilidenacetonas; cinamilmetilketonas; metilstirilketonas; acetocinamonas; benzalacetonas | | |

07.025 | 21 | 5349-62-2 | 4-metil-1-fenilpentan-2-onas | 2740 | 159 | 226-316-0 | 07.025 | Benzilizobutilketonas; izobutilbenzilketonas | | |

07.026 | 21 | 7774-79-0 | 4-(p-tolil)butan-2-onas | 3074 | 160 | | 07.026 | | 4-(4-metilfenil)butan-2-onas | |

07.027 | 21 | 1901-26-4 | 3-metil-4-fenilbut-3-en-2-onas | 2734 | 161 | 217-599-1 | 07.027 | Benzilidenmetilacetonas; 1-metil-1-benzilidenacetonas; 3-benziliden-2-butanonas; α-metil-α-benzalacetonas | | |

07.028 | 21 | 119-53-9 | Benzoinas | 2132 | 162 | 204-331-3 | 07.028 | Benzoilfenilkarbinolis; α-hidroksi-α-fenilacetofenonas; 2-hidroksi-1,2-difeniletanas | 2-hidroksi-2-fenilacetofenonas | |

07.029 | 21 | 104-20-1 | 4-(4-metoksifenil)butan-2-onas | 2672 | 163 | 203-184-2 | 07.029 | Anizilacetonas; p-metoksifenilbutanonas; 4-(4-metoksifenil)-2-butanonas; metiloksanonas; p-metoksibenzilacetonas | | |

07.030 | 21 | 104-27-8 | 1-(4-metoksifenil)pent-1-en-3-onas | 2673 | 164 | 203-190-5 | 07.030 | Etonas; α-metilanizalacetonas; α-metilanizilidenacetonas; p-metoksistiriletilketonas | | |

07.031 | 21 | 55418-52-5 | Piperonilacetonas | 2701 | 165 | 259-630-1 | 07.031 | 4-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-butanonas; dulcinilas; heliotropilacetonas | 4-(3,4-metilendioksifenil)butan-2-onas | |

07.032 | 21 | 119-61-9 | Benzofenonas | 2134 | 166 | 204-337-6 | 07.032 | Benzoilbenzenas; difenilketonas; difenilmetanonas; α-oksodifenilmetanas | | |

07.033 | 08 | 95-41-0 | Izojazmonas | 3552 | 167 | 202-417-5 | 07.033 | | 2-heksil-ciklopent-2-en-1-onas ir 2-heksilidenciklopentanonas | 5 |

07.034 | 08 | 17373-89-6 | 2-heksilidenciklopentan-1-onas | 2573 | 167 | 241-411-7 | 07.034 | α-heksilidenciklopentanonas | | 5 |

07.035 | 08 | 17369-60-7 | Tetrametiletilcikloheksenonas (izomerų mišinys) | 3061 | 168 | 241-403-3 | 07.035 | | | 5 |

07.036 | 08 | 127-51-5 | α-izometiljononas | 2714 | 169 | 204-846-3 | 07.036 | 4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-metil-3-buten-2-onas; metil-γ-jononas; izometiljononas; γ-metiljononas | 4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)-3-metilpent-3-en-2-onas | |

07.037 | 08 | 1195-79-5 | Fenchonas | 2479 | 551 | 225-160-0 | 07.037 | D-1,3,3-trimetil-2-norbornanonas; D-1,3,3-trimetil-2-norkamfanonas | | 5 |

07.038 | 21 | 100-06-1 | 4-metoksiacetofenonas | 2005 | 570 | 202-815-9 | 07.038 | Acetanizolas; p-acetilanizolas; 4-acetilanizolas | | |

07.039 | 09 | 7786-52-9 | Oktan-3-on-1-olis | 2804 | 592 | | 07.039 | 3-okso-1-oktanolis; kaproiletanoatas; heksanoiletanoatas; metilolmetilamilketonas; 1-hidroksioktan-3-onas | | |

07.040 | 21 | 93-55-0 | 1-fenilpropan-1-onas | 3469 | 599 | 202-257-6 | 07.040 | Propiofenonas; feniletilketonas; propionilbenzenas | | |

07.041 | 08 | 79-89-0 | β-izometiljononas | | 650 | 201-231-1 | 07.041 | Izometil-β-jononas | 3-metil-4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but-3-en-2-onas | |

07.042 | 21 | 645-13-6 | 4-izopropilacetofenonas | 2927 | 651 | 211-433-1 | 07.042 | Metil-(p-izopropilfenil)ketonas; p-acetilkumenas; p-propilacetofenonas | | |

07.044 | 05 | 625-33-2 | Pent-3-en-2-onas | 3417 | 666 | 210-888-3 | 07.044 | | | |

07.045 | 08 | 2408-37-9 | 2,2,6-trimetilcikloheksanonas | 3473 | 686 | 219-309-9 | 07.045 | | | |

07.046 | 21 | 1080-12-2 | Vanililidenacetonas | 3738 | 691 | 214-096-9 | 07.046 | Metil-3-metoksi-4-hidroksistirilketonas; dihidrozingeronas | 4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)but-3-en-2-onas | |

07.047 | 12 | 4940-11-8 | Etilmaltolas | 3487 | 692 | 225-582-5 | 07.047 | 2-etilpiromekono rūgštis; 3-hidroksi-2-etil-4-pironas; 2-etil-3-ol-4H-piran-4-onas | 2-etil-3-hidroksi-4-pironas | |

07.048 | 05 | 2497-21-4 | 4-heksen-3-onas | 3352 | 718 | 219-681-2 | 07.048 | 2-heksen-4-onas; heks-2-en-4-onas; propilenetilketonas | | |

07.049 | 21 | 103-13-9 | 1-(4-metoksifenil)-4-metilpent-1-en-3-onas | 3760 | 719 | | 07.049 | Metoksistirilizopropilketonas; izopropil-(4-metiloksistiril)ketonas | | |

07.050 | 05 | 67-64-1 | Acetonas | 3326 | 737 | 200-662-2 | 07.050 | Propan-2-onas; dimetilketonas; 2-oksopropanas; β-ketopropanas | | 1 |

07.051 | 10 | 513-86-0 | 3-hidroksibutan-2-onas | 2008 | 749 | 208-174-1 | 07.051 | Acetoinas; AMC; acetilmetilkarbinolis; 2,3-butanolonas; dimetilketolis; 3-hidroksi-2-butanonas; γ-hidroksi-β-oksobutanas | | |

07.052 | 10 | 431-03-8 | Diacetilas | 2370 | 752 | 207-069-8 | 07.052 | Dimetildiketonas; biacetilas; 2,3-diketobutanas; 2,3-butandionas; dimetilglioksalis | Butan-2,3-dionas | |

07.053 | 05 | 78-93-3 | Butan-2-onas | 2170 | 753 | 201-159-0 | 07.053 | Etilmetilketonas; metiletilketonas; ketonas C-4 | | |

07.054 | 05 | 107-87-9 | Pentan-2-onas | 2842 | 754 | 203-528-1 | 07.054 | Etilacetonas; metilpropilketonas; propilmetilketonas; pentan-2-onas | | |

07.055 | 21 | 5471-51-2 | 4-(p-hidroksifenil)butan-2-onas | 2588 | 755 | 226-806-4 | 07.055 | p-hidroksibenzilacetonas; oksifenalonas; 1-p-hidroksifenil-3-butanonas | | |

07.056 | 30 | 80-71-7 | 3-metilciklopentan-1,2-dionas | 2700 | 758 | 201-303-2 | 07.056 | 2-hidroksi-3-metilciklopent-2-en-1-onas; metilciklopentenolonas; 3-metilciclopentan-1,2-dionas; ciklotenas; korilonas; 3-metil-2-ciklopenten-2-ol-1-onas | | |

07.057 | 30 | 21835-01-8 | 3-etilciklopentan-1,2-dionas | 3152 | 759 | 244-606-5 | 07.057 | 2-hidroksi-3-etil-2-ciklopenten-1-onas; etilciklopentenolonas; etilciklopentalonas; 3-etil-2-ciklopenten-2-ol-1-onas | | |

07.058 | 05 | 123-19-3 | Heptan-4-onas | 2546 | 2034 | 204-608-9 | 07.058 | Dipropilketonas; butironas | | |

07.059 | 08 | 10458-14-7 | p-mentan-3-onas | 2667 | 2035 | 233-944-9 | 07.059 | 2-izopropil-5-metilcikloheksanonas; 4-izopropil-1-metilcikloheksan-3-onas | | |

07.060 | 10 | 600-14-6 | Pentan-2,3-dionas | 2841 | 2039 | 209-984-8 | 07.060 | Acetilpropionilas | | |

07.061 | 08 | 79-78-7 | Alil-α-jononas | 2033 | 2040 | 201-225-9 | 07.061 | 1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-1,6-heptadien-3-onas; Alilciklocitrilidenacetonas; α-aliljononas S | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)-1,6-heptadien-3-onas | |

07.062 | 05 | 106-68-3 | Oktan-3-onas | 2803 | 2042 | 203-423-0 | 07.062 | Etilamilketonas; amiletilketonas | | |

07.063 | 10 | 7493-58-5 | 4-metilpentan-2,3-dionas | 2730 | 2043 | 231-328-4 | 07.063 | Acetilizobutirilas | | |

07.064 | 10 | 96-04-8 | Heptan-2,3-dionas | 2543 | 2044 | 202-472-5 | 07.064 | Acetilpentanoilas; acetilvalerilas; valerilacetilas | | |

07.065 | 10 | 496-77-5 | 5-hidroksioktan-4-onas | 2587 | 2045 | 207-830-4 | 07.065 | Butiroinas; 5-oktanol-4-onas | | |

07.067 | 08 | 29606-79-9 | Izopulegonas | 2964 | 2051 | 249-725-6 | 07.067 | 1-metil-4-izopropenilcikloheksan-3-onas; 1-metil-4-izopropenil-3-cikloheksanonas | p-ment-8-en-3-onas | 5 |

07.069 | 05 | 4433-36-7 | Tetrahidropseudojononas | 3059 | 2053 | 224-634-4 | 07.069 | 6,10-dimetil-9-undecen-2-onas; dihidrogeranilacetonas | 6,10-dimetilundec-9-en-2-onas | |

07.070 | 21 | 7492-37-7 | 3-benzilheptan-4-onas | 2146 | 2140 | 231-317-4 | 07.070 | | | |

07.071 | 10 | 5455-24-3 | Oktan-4,5-dionas | | 2141 | | 07.071 | Dibutirilas | | |

07.072 | 05 | 624-42-0 | 6-metilheptan-3-onas | | 2143 | 210-844-3 | 07.072 | Izoamiletilketonas | | |

07.073 | 05 | 110-12-3 | 5-metilheksan-2-onas | | 2144 | 203-737-8 | 07.073 | Izoamilmetilketonas | | |

07.075 | 30 | 13494-06-9 | 3,4-dimetilciklopentan-1,2-dionas | 3268 | 2234 | 236-810-8 | 07.075 | 2-hidroksi-3,4-dimetil-2-ciklopenten-1-onas | | |

07.076 | 30 | 13494-07-0 | 3,5-dimetilciklopentan-1,2-dionas | 3269 | 2235 | 236-811-3 | 07.076 | | | |

07.077 | 10 | 4437-51-8 | Heksan-3,4-dionas | 3168 | 2255 | 224-651-7 | 07.077 | Dipropionilas; 3,4-dioksoheksanas; dietil-α,β-diketonas | | |

07.078 | 08 | 491-07-6 | D,L-izomentonas | 3460 | 2259 | 207-727-4 | 07.078 | cis-1-metil-4-izopropil-3-cikloheksanonas; cis-p-mentan-3-onas | cis-p-mentan-3-onas | |

07.079 | 30 | 579-07-7 | 1-fenilpropan-1,2-dionas | 3226 | 2275 | 209-435-2 | 07.079 | Metilfenildiketonas; metilfenilglioksalis; fenilmetildiketonas | | |

07.080 | 30 | 3008-43-3 | 3-metilcikloheksan-1,2-dionas | 3305 | 2311 | 221-122-2 | 07.080 | 3-metil-1,2-cikloheksandionas; 2-metil-3,4-cikloheksandionas | | |

07.081 | 05 | 4312-99-6 | Okt-1-en-3-onas | 3515 | 2312 | 224-327-5 | 07.081 | Vinilamilketonas; amilvinilketonas | | |

07.082 | 05 | 4643-27-0 | Okt-2-en-4-onas | 3603 | 2313 | 225-071-7 | 07.082 | Butilpropenilketonas; propenilbutilketonas | | |

07.083 | 08 | 23726-92-3 | β-damaskonas | 3243 | 2340 | 245-843-7 | 07.083 | | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but-2-en-1-onas | 5 |

07.084 | 05 | 96-22-0 | Pentan-3-onas | | 2350 | 202-490-3 | 07.084 | Dimetilacetonas; dietilketonas | | |

07.086 | 21 | 102-04-5 | 1,3-difenilpropan-2-onas | 2397 | 11839 | 203-000-0 | 07.086 | Dibenzilketonas; α,α-difenilketonas; benzilketonas | | |

07.087 | 21 | 122-84-9 | 4-metoksifenilacetonas | 2674 | 11836 | 204-578-7 | 07.087 | Anizilmetilketonas; 3-(4-metoksifenil)propan-2-onas; p-metoksifenilacetonas | | |

07.088 | 08 | 7784-98-7 | Metil-δ-jononas | 2713 | 11852 | 232-074-7 | 07.088 | 5-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-4-penten-3-onas | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-enil)pent-1-en-3-onas | |

07.089 | 08 | 4674-50-4 | Nootkatonas | 3166 | 11164 | 225-124-4 | 07.089 | 5,6-dimetil-8-izopropenilbiciklo[4.4.0]dec-1-en-3-onas; 4,4a,5,6,7,8-heksahidro-6-izopropenil-4,4a-dimetil-2(3H)-naftalenas | 4,4a,5,6,7,8-heksahidro-4,4a-dimetil-6-(1-metilenetil)-naftalen-2(3H)-onas | |

07.090 | 09 | 5077-67-8 | 1-hidroksibutan-2-onas | 3173 | 11102 | 225-790-6 | 07.090 | 2-okso-1-butanolis; propionilkarbinolis; etilhidroksimetilketonas; 1-butanol-2-onas | | |

07.091 | 08 | 79-76-5 | γ-jononas | 3175 | | 201-223-8 | 07.091 | 4-(2,2-dimetil-6-metilencikloheksil)-3-buten-2-onas; 4-(2-metilen-6,6-dimetilcikloheksil)-3-buten-2-onas | 4-(2,2-dimetil-6-metilencikloheksil)but-3-en-2-onas | |

07.092 | 08 | 499-70-7 | p-mentan-2-onas | 3176 | 11128 | 207-887-5 | 07.092 | Karvomentonas; tetrahidromentonas; tetrahidrokarvonas | | |

07.093 | 10 | 13706-86-0 | 5-metilheksan-2,3-dionas | 3190 | 11148 | 237-241-8 | 07.093 | 2-metil-4,5-heksandionas; izobutilmetildiketonas; izobutilmetilglioksalis | | |

07.094 | 08 | 488-10-8 | 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciklopent-2-en-1-onas | 3196 | 11786 | 207-668-4 | 07.094 | cis-jazmonas | | 5 |

07.095 | 08 | 14765-30-1 | 2-(antr-butil)cikloheksanonas | 3261 | 11044 | 238-830-2 | 07.095 | 2-but-2-ilcikloheksanonas | 2-(1-metilpropil)cikloheksanonas | |

07.096 | 05 | 589-38-8 | Heksan-3-onas | 3290 | 11097 | 209-645-4 | 07.096 | Etilpropilketonas | | |

07.097 | 10 | 59191-78-5 | 3-(hidroksimetil)oktan-2-onas | 3292 | 11113 | 261-652-1 | 07.097 | | | |

07.098 | 08 | 1193-18-6 | 3-metilcikloheks-2-en-1-onas | 3360 | 11134 | 214-769-7 | 07.098 | 1-metil-1-cikloheksenonas-3 | | |

07.099 | 05 | 1604-28-0 | 6-metilhepta-3,5-dien-2-onas | 3363 | 11143 | 216-507-7 | 07.099 | 2-metil-hepta-2,4-dien-6-onas; metilheptadienonas | | |

07.100 | 05 | 3240-09-3 | 5-metilheks-5-en-2-onas | 3365 | 11150 | 221-807-6 | 07.100 | 2-metilalilacetonas; 2-metil-1-heksen-5-onas; 2-metilalilacetonas | | |

07.101 | 05 | 141-79-7 | 4-metilpent-3-en-2-onas | 3368 | 11853 | 205-502-5 | 07.101 | Mezitiloksidas; metilizobutenilketonas; izopropilidenacetonas | | |

07.102 | 05 | 1629-58-9 | Pent-1-en-3-onas | 3382 | 11179 | 216-624-3 | 07.102 | Etilvinilketonas | | |

07.103 | 05 | 593-08-8 | Tridekan-2-onas | 3388 | 11194 | 209-784-0 | 07.103 | Metilundecilketonas; hendecilmetilketonas | | |

07.104 | 05 | 4643-25-8 | Hept-2-en-4-onas | 3399 | 11093 | 225-070-1 | 07.104 | | | |

07.105 | 05 | 1119-44-4 | Hept-3-en-2-onas | 3400 | 11094 | 214-278-8 | 07.105 | Metilpentenilketonas; butilidenacetonas; n-butilidenacetonas | | |

07.106 | 05 | 5166-53-0 | 5-metilheks-3-en-2-onas | 3409 | 11149 | 225-950-5 | 07.106 | Izobutilidenacetonas | | |

07.107 | 05 | 1669-44-9 | Okt-3-en-2-onas | 3416 | 11170 | 216-793-3 | 07.107 | | | |

07.108 | 08 | 23696-85-7 | β-damascenonas | 3420 | 11197 | 245-833-2 | 07.108 | 4-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dienil)-but-2-en-4-onas | 1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dienil)but-2-en-1-onas | |

07.109 | 30 | 1125-21-9 | 2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1,4-dionas | 3421 | 11200 | 214-406-2 | 07.109 | 3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1,4-dionas; 3,5,5-trimetil-2-cikloheksendionas-1,4 | | |

07.110 | 08 | 542-46-1 | Cikloheptadec-9-en-1-onas | 3425 | 11744 | 208-813-4 | 07.110 | Civetonas | | 5 |

07.111 | 08 | 541-91-3 | 3-metilciklopentadekan-1-onas | 3434 | 11135 | 208-795-8 | 07.111 | Muskonas; metileksaltonas | | |

07.112 | 08 | 2758-18-1 | 3-metil-2-ciklopenten-1-onas | 3435 | 11137 | 220-421-5 | 07.112 | 1-metil-1-ciklopenten-3-onas | | |

07.113 | 05 | 925-78-0 | Nonan-3-onas | 3440 | 11160 | 213-125-2 | 07.113 | Etilheksilketonas | | |

07.114 | 05 | 762-29-8 | 6,10,14-trimetilpentadeka-5,9,13-trien-2-onas | 3442 | 11206 | 212-097-9 | 07.114 | Farnezilacetonas; 2,6,10-trimetil-2,6,10-pentadekatrien-14-onas; 6,10,14-trimetil-5,9,13-pentadekatrien-2-onas | | |

07.115 | 08 | 20483-36-7 | 3,4-dehidrodihidro-β-jononas | 3447 | 11057 | 243-847-3 | 07.115 | Dehidrodihidrojononas; 4-(2,6,6-trimetilcikloheksadien-1-il)-2-butanonas | 4-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadienil)butan-2-onas | |

07.116 | 08 | 43219-68-7 | 1-(1,4-dimetilcikloheks-3-en-1-il)etan-1-onas | 3449 | 11062 | 256-150-4 | 07.116 | 4-acetil-1,4-dimetilcikloheks-1-enas | | |

07.117 | 30 | 42348-12-9 | 3-etil-2-hidroksi-4-metilciklopent-2-en-1-onas | 3453 | 11077 | 255-767-6 | 07.117 | 3-etil-4-metilciklotenas; etilciklopentenolonas; 3-etil-2-ciklopenten-2-ol-1-onas | | |

07.118 | 30 | 53263-58-4 | 5-etil-2-hidroksi-3-metilciklopent-2-en-1-onas | 3454 | 11078 | 258-451-6 | 07.118 | 5-etil-3-metilciklotenas | | |

07.119 | 30 | 10316-66-2 | 2-hidroksicikloheks-2-en-1-onas | 3458 | 11046 | | 07.119 | Cikloheksan-1,2-dionas | | |

07.120 | 30 | 4883-60-7 | 2-hidroksi-3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-onas | 3459 | 11198 | | 07.120 | 3,5,5-trimetilcikloheksan-1,2-dionas; 3,5,5-trimetil-1,2-cikloheksandionas | | |

07.121 | 05 | 10519-33-2 | Dec-3-en-2-onas | 3532 | 11751 | 234-059-0 | 07.121 | Heptilidenacetonas; enantilidenacetonas | | |

07.122 | 05 | 108-83-8 | 2,6-dimetilheptan-4-onas | 3537 | 11914 | 203-620-1 | 07.122 | Diizobutilketonas; izobutilketonas; izononanonas; izovaleronas | | |

07.123 | 05 | 3796-70-1 | Geranilacetonas | 3542 | 11088 | 223-269-8 | 07.123 | α,β-dihidropseudojononas | 6,10-dimetil-5(trans),9-undekadien-2-onas | |

07.124 | 21 | 118-93-4 | 2-hidroksiacetofenonas | 3548 | 11784 | 204-288-0 | 07.124 | 1-(2-hidroksifenil)-etanonas; o-acetilfenolis | | |

07.125 | 10 | 3142-66-3 | 3-hidroksipentan-2-onas | 3550 | 11115 | | 07.125 | Acetiletilbarbonolas | | |

07.126 | 08 | 78-59-1 | 3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-onas | 3553 | 11918 | 201-126-0 | 07.126 | Izoforonas; izoacetoferonas | | |

07.127 | 08 | 491-09-8 | p-menta-1,4(8)-dien-3-onas | 3560 | 11189 | 207-729-5 | 07.127 | Piperitenonas; 4-izopropiliden-1-metil-1-cikloheksen-3-onas | | |

07.128 | 08 | 7764-50-3 | Dihidrokarvonas | 3565 | 11703 | 231-857-0 | 07.128 | cis-dihidrokarvonas; cis-menten-8(9)-onas-2; 1-metil-4-izopropenilcikloheksan-2-onas | p-ment-8(10)-en-2-onas | |

07.129 | 08 | 3720-16-9 | 3-metil-5-propilcikloheks-2-en-1-onas | 3577 | | 223-069-0 | 07.129 | 1-metil-5-n-propil-1-cikloheksen-3-onas | | |

07.130 | 08 | 57378-68-4 | δ-damaskonas | 3622 | | 260-709-8 | 07.130 | | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-enil)but-2-en-1-onas | 5 |

07.131 | 08 | 17283-81-7 | Dihidro-β-jononas | 3626 | 11060 | 241-318-1 | 07.131 | 4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)butan-2-onas | 4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)butan-2-onas | |

07.132 | 08 | 31499-72-6 | Dihidro-α-jononas | 3628 | 11059 | 250-657-4 | 07.132 | | 4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)butan-2-onas | |

07.133 | 21 | 13171-00-1 | 4-acetil-6-tret-butil-1,1-dimetilindanas | 3653 | | 236-114-4 | 07.133 | Celestolidas; 4-acetil-1,1-dimetil-6-tret-butilindanas | Acetil-6-tret-butil-2,3-dihidro-1,1-dimetilindanas | |

07.134 | 08 | 43052-87-5 | α-damaskonas | 3659 | 11053 | | 07.134 | 4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)-2-buten-4-onas | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)but-2-en-1-onas | 5 |

07.135 | 25 | 28631-86-9 | 2,4-dihidroksiacetofenonas | 3662 | 11884 | | 07.135 | 1-etanonas | | |

07.136 | 08 | 34545-88-5 | 4,4a,5,6-tetrahidro-7-metilnaftalen-2(3H)-onas | 3715 | | 252-079-8 | 07.136 | | | |

07.137 | 05 | 2345-28-0 | Pentadekan-2-onas | 3724 | 11808 | 219-064-8 | 07.137 | Metiltridecilketonas | | |

07.138 | 05 | 63759-55-7 | 2-pentilbut-1-en-3-onas | 3725 | | 264-448-0 | 07.138 | 3-metilen-2-oktanonas | 3-metilenoktan-2-onas | |

07.139 | 05 | 81925-81-7 | 5-metilhept-2-en-4-onas | 3761 | | | 07.139 | 2–Hepten-4–one,5–methyl | | |

07.140 | 08 | 1128-08-1 | 3-metil-2-pentilciklopent-2-en-1-onas | 3763 | | 214-434-5 | 07.140 | Dihidrojazmonas; 2-pentil-3-metil-2-ciklopenten-1-onas; 3-metil-2-(n-pentanil)-2-ciklopenten-1-onas | | |

07.142 | 25 | 498-02-2 | Acetovanilonas | | 11035 | 207-854-5 | 07.142 | | 4-hidroksi-3-metoksiacetofenonas | |

07.143 | 08 | 32388-55-9 | Acetilcedrenas | | | 251-020-3 | 07.143 | Metilcedrenilketonas; 1-(2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onas | 5-acetil-2,2,4,8-tetrametiltriciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(5)-enas | |

07.144 | 30 | 1670-46-8 | 2-acetilciklopentan-1-onas | | | 216-797-5 | 07.144 | | | |

07.145 | 05 | 78-94-4 | But-3-en-2-onas | | 11043 | 201-160-6 | 07.145 | Metilvinilketonas | | |

07.146 | 08 | 2244-16-8 | D-karvonas | 2249 | 146 | 218-827-2 | 07.146 | | D-p-menta-1,8-dien-2-onas | 5 |

07.147 | 08 | 6485-40-1 | L-karvonas | 2249 | 146 | 229-352-5 | 07.147 | | l-p-menta-1,8-dien-2-onas | 5 |

07.148 | 08 | 108-94-1 | Cikloheksanonas | 3909 | 11047 | 203-631-1 | 07.148 | Cikloheksilketonas; heksanonas; ketoheksametilenas | | |

07.149 | 08 | 120-92-3 | Ciklopentanonas | 3910 | 11050 | 204-435-9 | 07.149 | Ketociklopentanas; ketopentametilenas | | |

07.150 | 05 | 693-54-9 | Dekan-2-onas | | 11055 | 211-752-6 | 07.150 | | | |

07.151 | 05 | 928-80-3 | Dekan-3-onas | | 11056 | 213-183-9 | 07.151 | | | |

07.152 | 10 | 51933-13-2 | 3,3-dietoksibutan-2-onas | | | | 07.152 | | | |

07.153 | 08 | 1803-39-0 | 1,10-dihidronootkatonas | 3776 | | | 07.153 | | 1,2,6-trimetil-9-izopropilenbiciklo[4.4.0]dekan-4-onas | |

07.154 | 25 | 5650-43-1 | 1-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)propan-1-onas | | 11106 | | 07.154 | Propiosiringonas; 3,5-dimetoksi-4-hidroksipropiofenonas | | |

07.155 | 08 | 30434-64-1 | 3,4-dimetilciklopent-2-en-1-onas | | | 250-199-5 | 07.155 | | | |

07.156 | 05 | 2550-18-7 | 2,6-dimetilokt-6-en-3-onas | | | | 07.156 | | | |

07.157 | 05 | 1604-34-8 | 6,10-dimetilundekan-2-onas | | 11068 | 216-509-8 | 07.157 | | | |

07.158 | 05 | 6175-49-1 | Dodekan-2-onas | | 11069 | 228-222-5 | 07.158 | | | |

07.159 | 08 | 4695-62-9 | D-fenchonas | 2479 | 551 | 225-160-0 | 07.159 | D-1,3,3-trimetil-2-norbornanonas | 1,3,3-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-onas | 5 |

07.160 | 05 | 2922-51-2 | Heptadekan-2-onas | | 11089 | | 07.160 | Metilpentadecilketonas | | |

07.161 | 05 | 1629-60-3 | Heks-1-en-3-onas | | | 216-625-9 | 07.161 | | | |

07.162 | 05 | 109-49-9 | Heks-5-en-2-onas | | | 203-675-1 | 07.162 | | | |

07.163 | 05 | 591-78-6 | Heksan-2-onas | | 11776 | 209-731-1 | 07.163 | | | |

07.164 | 21 | 2478-38-8 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksiacetofenonas | | 11105 | 219-610-5 | 07.164 | Acetosiringonas | | |

07.165 | 10 | 123-42-2 | 4-hidroksi-4-metilpentan-2-onas | | | 204-626-7 | 07.165 | | | |

07.166 | 10 | 590-90-9 | 4-hidroksibutan-2-onas | | 11103 | 209-693-6 | 07.166 | | | |

07.167 | 10 | 4984-85-4 | 4-hidroksiheksan-3-onas | | 11108 | 225-637-3 | 07.167 | | | |

07.168 | 30 | 490-03-9 | 2-hidroksipiperitonas | | | 207-704-9 | 07.168 | | 2-hidroksi-ment-1-en-3-onas | |

07.169 | 09 | 116-09-6 | 1-hidroksipropan-2-onas | | 11101 | 204-124-8 | 07.169 | Hidroksiacetonas; acetilkarbinolis | | |

07.170 | 32 | 23267-57-4 | β-jononepoksidas | | 11202 | 245-542-0 | 07.170 | | 4-(1,2-epoksi-2,6,6-trimetilcikloheksil)but-3-en-2-onas | |

07.171 | 08 | 18358-53-7 | Izopinokamfonas | | 11125 | 242-228-5 | 07.171 | | 2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]cikloheptan-3-onas | |

07.172 | 08 | 500-02-7 | 4-izopropilcikloheks-2-en-1-onas | 3939 | 11127 | 207-898-5 | 07.172 | Kriptonas; 4-izopropilcikloheks-2-enonas; D,L-kriptonas | | |

07.173 | 08 | 13215-88-8 | Megastigma-4,6,8-trien-3-onas | | | 236-187-2 | 07.173 | | 4-(2-buteniliden)-3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-onas | |

07.174 | 08 | 67401-27-8 | Megastigma-5,8-dien-4-onas | | | 266-685-5 | 07.174 | | 3-(2-butenil)-2,4,4-trimetilcikloheks-2-en-1-onas | |

07.175 | 08 | 89-81-6 | p-ment-1-en-3-onas | 2910 | 2052 | 201-942-7 | 07.175 | Piperitonas; α-piperitonas; 1-metil-4-izopropil-1-cikloheksen-3-onas | | |

07.176 | 08 | 89-80-5 | trans-mentonas | 2667 | 2035 | 201-941-1 | 07.176 | | trans-p-mentan-3-onas | 5 |

07.177 | 05 | 33046-81-0 | 7-metil-3-oktenonas-2 | 3868 | | 251-361-8 | 07.177 | trans-7-metil-3-okten-2-onas | | 5 |

07.178 | 05 | 563-80-4 | 3-metilbutan-2-onas | | 11131 | 209-264-3 | 07.178 | 3-metil-1-butenolis-2; metilizopropilketonas | | |

07.179 | 08 | 583-60-8 | 2-metilcikloheksanonas | 3946 | | 209-513-6 | 07.179 | Metilanonas | | |

07.180 | 08 | 591-24-2 | 3-metilcikloheksanonas | 3947 | | 209-710-7 | 07.180 | | | |

07.181 | 05 | 928-68-7 | 6-metilheptan-2-onas | | 11146 | 213-179-7 | 07.181 | | | |

07.182 | 05 | 541-85-5 | 5-metilheptan-3-onas | | | 208-793-7 | 07.182 | | | |

07.184 | 10 | 113486-29-6 | 3-metilnona-2,4-dionas | | | | 07.184 | | | |

07.185 | 05 | 565-61-7 | 3-metilpentan-2-onas | | 11157 | 209-282-1 | 07.185 | | | |

07.186 | 10 | 815-57-6 | 3-metilpentan-2,4-dionas | | | 212-420-3 | 07.186 | | | |

07.187 | 05 | 32064-72-5 | Non-2-en-4-onas | | 11162 | 250-909-3 | 07.187 | | | |

07.188 | 05 | 14309-57-0 | Non-3-en-2-onas | 3955 | 11163 | 238-248-9 | 07.188 | | | |

07.189 | 05 | 4485-09-0 | Nonan-4-onas | | 11161 | 224-770-4 | 07.189 | | | |

07.190 | 05 | 65213-86-7 | Okta-1,5-dien-3-onas | | | | 07.190 | | | |

07.191 | 10 | 123-54-6 | Pentan-2,4-dionas | | 11036 | 204-634-0 | 07.191 | Acetilacetonas | | |

07.192 | 30 | 93-91-4 | 1-fenilbutan-1,3-dionas | | 11181 | 202-286-4 | 07.192 | Benzoilacetonas | | |

07.193 | 21 | 495-40-9 | 1-fenilbutan-1-onas | | | 207-799-7 | 07.193 | | | |

07.194 | 21 | 2550-26-7 | 4-fenilbutan-2-onas | | 11182 | 219-847-4 | 07.194 | | | |

07.195 | 21 | 103-79-7 | 1-fenilpropan-2-onas | | 11042 | 203-144-4 | 07.195 | Benzilmetilketonas | | |

07.196 | 08 | 80-57-9 | Pin-2-en-4-onas | | 11186 | 201-292-4 | 07.196 | Verbenonas | 4,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-3-en-2-onas | |

07.197 | 08 | 31375-17-4 | 6-propionil-p-ment-1-enas | | | 250-600-3 | 07.197 | | 1-(p-ment-1-en-6-il)propan-1-onas | |

07.198 | 05 | 141-10-6 | Pseudojononas | | 11191 | 205-457-1 | 07.198 | | 6,10-dimetilundeka-3,5,9-trien-2-onas | |

07.199 | 05 | 2345-27-9 | Tetradekan-2-onas | | 11192 | 219-063-2 | 07.199 | | | |

07.200 | 08 | 79-70-9 | 4-(2,5,6,6-tetrametil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-onas | | | 201-220-1 | 07.200 | β-ironas | | |

07.201 | 05 | 60437-21-0 | Tridec-12-en-2-onas | | | | 07.201 | | | |

07.202 | 08 | 20013-73-4 | 2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-onas | | | 243-465-7 | 07.202 | | | |

07.203 | 08 | 873-94-9 | 3,3,5-trimetilcikloheksan-1-onas | | | 212-855-9 | 07.203 | | | |

07.204 | 05 | 546-49-6 | 3,3,6-trimetilhepta-1,5-dien-4-onas | | | 208-903-3 | 07.204 | | | |

07.205 | 05 | 502-69-2 | 6,10,14-trimetilpentadekan-2-onas | | 11205 | 207-950-7 | 07.205 | Heksahidrofarnezilacetonas | | |

07.206 | 21 | 56681-06-2 | 4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-onas | | | | 07.206 | | | |

07.207 | 08 | 3603-99-4 | Ciklotetradekanonas | | | 222-758-3 | 07.207 | | | |

07.209 | 08 | 21368-68-3 | Kamparas | 2230 | 140 | 207-355-2 | 07.209 | | | 5 |

07.210 | 05 | 24415-26-7 | 1-nonen-3-onas | | | | 07.210 | | | |

07.214 | 21 | 941-98-0 | α-metilnaftilketonas | | | 213-384-1 | 07.214 | Naftilmetilketonas, 1-acetonaftonas | | |

07.215 | 08 | 464-49-3 | (1R)-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-onas | 2230 | 140 | 207-335-2 | 07.215 | D-kamparas | | 5 |

07.216 | 05 | 689-67-8 | 6,10-dimetil-5,9-undekadien-2-onas | | | 211-711-2 | 07.216 | | | |

07.218 | 08 | 1335-46-2 | Metiljononas | | | 215-635-0 | 07.218 | | | |

07.219 | 08 | 6261-18-3 | trans-3-metil-2-(2-pentenil)-2-ciklopenten-1-onas | 3196 | 11786 | 228-410-7 | 07.219 | trans-jazmonas | | 5 |

07.221 | 08 | 11050-62-7 | 2-metil-3-(2-pentenil)-2-ciklopenten-1-onas | 3552 | | 234-273-4 | 07.221 | | | |

07.222 | 08 | 14073-97-3 | (2S-trans)-5-metil-2-(1-metiletil)cikloheksanonas | 2667 | 2035 | 237-926-1 | 07.222 | l-mentonas | | 5 |

07.224 | 08 | 23726-91-2 | trans-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-onas | 3243 | 2340 | 245-842-1 | 07.224 | | | 5 |

07.225 | 08 | 23726-94-5 | cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-onas | 3659 | 11053 | 245-845-8 | 07.225 | cis-α-damaskonas | | 5 |

07.226 | 08 | 24720-09-0 | trans-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-onas | | | 246-430-4 | 07.226 | | | |

07.227 | 05 | 68228-05-7 | 6,10-dimetilundekadien-2-onas | | | 269-400-2 | 07.227 | | | |

07.231 | 08 | | α-damascenonas | | | | 07.231 | | 1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-2,4-dienil)but-2-en-1-onas | |

07.234 | 25 | | 5-paradolis | | | | 07.234 | | 1-(4-hidroksi-3-metoksifenil)nonan-3-onas | |

07.236 | 05 | 22610-86-2 | 5-okten-2-onas | | 11171 | | 07.236 | | | |

07.238 | 10 | 37160-77-3 | 3-hidroksi-2-oktanonas | | | | 07.238 | | | |

08.001 | 01 | 64-18-6 | Skruzdžių rūgštis | 2487 | 1 | 200-579-1 | 08.001 | Metano rūgštis | | 1 |

08.002 | 01 | 64-19-7 | Acto rūgštis | 2006 | 2 | 200-580-7 | 08.002 | Etano rūgštis; metankarboksirūgštis | | 1 |

08.003 | 01 | 79-09-4 | Propiono rūgštis | 2924 | 3 | 201-176-3 | 08.003 | Metilacto rūgštis; etilskruzdžių rūgštis | | 1 |

08.004 | 09 | 598-82-3 | Pieno rūgštis | 2611 | 4 | 209-954-4 | 08.004 | α-hidroksipropano rūgštis | 2-hidroksipropano rūgštis | 1 |

08.005 | 01 | 107-92-6 | Sviesto rūgštis | 2221 | 5 | 203-532-3 | 08.005 | Etilacto rūgštis; butano rūgštis; 1-propankarboksirūgštis | | |

08.006 | 02 | 79-31-2 | 2-metilpropiono rūgštis | 2222 | 6 | 201-195-7 | 08.006 | Izosviesto rūgštis; izopropilskruzdžių rūgštis | | |

08.007 | 01 | 109-52-4 | Valerijonų rūgštis | 3101 | 7 | 203-677-2 | 08.007 | Pentano rūgštis; propilacto rūgštis; 1-butankarboksirūgštis | | |

08.008 | 02 | 503-74-2 | 3-metilsviesto rūgštis | 3102 | 8 | 207-975-3 | 08.008 | Izopentano rūgštis; β-metilsviesto rūgštis | | |

08.009 | 01 | 142-62-1 | Heksano rūgštis | 2559 | 9 | 205-550-7 | 08.009 | Kaprono rūgštis; 2-butilacto rūgštis | | 1 |

08.010 | 01 | 124-07-2 | Oktano rūgštis | 2799 | 10 | 204-677-5 | 08.010 | Kaprilo rūgštis; 1-heptankarboksirūgštis | | 1 |

08.011 | 01 | 334-48-5 | Dekano rūgštis | 2364 | 11 | 206-376-4 | 08.011 | Kaprino rūgštis; 1-nonankarboksirūgštis | | |

08.012 | 01 | 143-07-7 | Dodekano rūgštis | 2614 | 12 | 205-582-1 | 08.012 | Lauro rūgštis | | 1 |

08.013 | 01 | 112-80-1 | Oleino rūgštis | 2815 | 13 | 204-007-1 | 08.013 | trans-elaido rūgštis | Oktadec-9-eno rūgštis | 1 |

08.014 | 01 | 57-10-3 | Heksadekano rūgštis | 2832 | 14 | 200-312-9 | 08.014 | Palmitino rūgštis; cetilo rūgštis; 1-pentadekankarboksirūgštis | | 1 |

08.015 | 01 | 57-11-4 | Oktadekano rūgštis | 3035 | 15 | 200-313-4 | 08.015 | Stearino rūgštis | | |

08.016 | 01 | 544-63-8 | Tetradekano rūgštis | 2764 | 16 | 208-875-2 | 08.016 | Miristo rūgštis | | 1 |

08.017 | 30 | 6915-15-7 | l-obuolių rūgštis | 2655 | 17 | 230-022-8 | 08.017 | 2-hidroksi-1,4-butandikarboksirūgštis; hidroksigintaro rūgštis | 2-hidroksibutan-1,4-dikarboksirūgštis | 1, 5 |

08.018 | 30 | 133-37-9 | Vyno rūgštis | 3044 | 18 | 205-105-7 | 08.018 | 2,3-dihidroksigintaro rūgštis | 2,3-dihidroksibutandikarboksirūgštis | 1 |

08.019 | 09 | 127-17-3 | Piruvo rūgštis | 2970 | 19 | 204-824-3 | 08.019 | 2-ketopropiono rūgštis; acetilskruzdžių rūgštis; α-ketopropiono rūgštis | 2-oksopropano rūgštis | |

08.021 | 23 | 65-85-0 | Benzenkarboksirūgštis | 2131 | 21 | 200-618-2 | 08.021 | Fenilskruzdžių rūgštis; fenilkarboksirūgštis | | 1 |

08.022 | 22 | 621-82-9 | Cinamono rūgštis | 2288 | 22 | 210-708-3 | 08.022 | tret-β-fenilakrilo rūgštis; 3-fenil-2-propeno rūgštis; β-fenilakrilo rūgštis; 3-fenilakrilo rūgštis | 3-fenilprop-2-eno rūgštis | 1 |

08.023 | 09 | 123-76-2 | 4-oksopentano rūgštis | 2627 | 23 | 204-649-2 | 08.023 | Levulino rūgštis; acetopropiono rūgštis; 3-acetilpropiono rūgštis | | 1 |

08.024 | 09 | 110-15-6 | Gintaro rūgštis | | 24 | 203-740-4 | 08.024 | Butan-1,4-dikarboksirūgštis; 1,2-etandikarboksirūgštis | Butano dirūgštis | 1 |

08.025 | 09 | 110-17-8 | Fumaro rūgštis | 2488 | 25 | 203-743-0 | 08.025 | trans-butendikarboksirūgštis; trans-1,2-etilendikarboksirūgštis | But-2(trans)-eno dirūgštis | 1 |

08.026 | 09 | 124-04-9 | Adipo rūgštis | 2011 | 26 | 204-673-3 | 08.026 | 1,4-butandikarboksrūgštis | Heksano dirūgštis | 1 |

08.028 | 01 | 111-14-8 | Heptano rūgštis | 3348 | 28 | 203-838-7 | 08.028 | n-heptano rūgštis; enanto rūgštis | | 1 |

08.029 | 01 | 112-05-0 | Nonano rūgštis | 2784 | 29 | 203-931-2 | 08.029 | Pelargono rūgštis; oktan-1-karboksirūgštis | | |

08.031 | 02 | 97-61-0 | 2-metilvalerijonų rūgštis | 2754 | 31 | 202-594-9 | 08.031 | 2-metilpentano rūgštis; metilpropilacto rūgštis | | |

08.032 | 22 | 501-52-0 | 3-fenilpropiono rūgštis | 2889 | 32 | 207-924-5 | 08.032 | Benzilacto rūgštis; hidrocinamono rūgštis; β-fenilpropiono rūgštis; dihidrocinamono rūgštis | | |

08.033 | 30 | 499-12-7 | Prop-1-en-1,2,3-trikarboksirūgštis | 2010 | 33 | 207-877-0 | 08.033 | Akonito rūgštis; 2-karboksigliutakono rūgštis | | |

08.034 | 07 | 5292-21-7 | Cikloheksilacto rūgštis | 2347 | 34 | 226-132-0 | 08.034 | Cikloheksanacto rūgštis | | |

08.035 | 02 | 4536-23-6 | 2-metilheksano rūgštis | 3191 | 582 | 224-883-9 | 08.035 | 2-metilkaprono rūgštis; 2-butilpropano rūgštis | | |

08.036 | 04 | 502-47-6 | Citronelo rūgštis | 3142 | 616 | 207-939-7 | 08.036 | Rhodinolic acid; Rhodinic acid | 3,7-dimetilokt-6-eno rūgštis | |

08.037 | 30 | 328-50-7 | 2-oksoglutaro rūgštis | 3891 | 653 | 206-330-3 | 08.037 | α-ketoglutaro rūgštis; 2-okso-1,5-pentandikarboksirūgštis; 2-ketoglutaro rūgštis | 2-oksopentano dirūgštis | |

08.038 | 15 | 103-82-2 | Fenilacto rūgštis | 2878 | 672 | 203-148-6 | 08.038 | α-toluilo rūgštis; benzilkarboksirūgštis | | |

08.039 | 04 | 112-38-9 | Undec-10-eno rūgštis | 3247 | 689 | 203-965-8 | 08.039 | Undecileno rūgštis | | |

08.040 | 23 | 99-96-7 | 4-hidroksibenzenkarboksirūgštis | | 693 | 202-804-9 | 08.040 | p-hidroksibenzenkarboksirūgštis | | |

08.041 | 04 | 60-33-3 | Oktadeka-9,12-dieno rūgštis | 3380 | 694 | 200-470-9 | 08.041 | Linolo rūgštis | | 1, 5 |

08.042 | 01 | 112-37-8 | Undekano rūgštis | 3245 | 696 | 203-964-2 | 08.042 | n-undekano rūgštis | | |

08.043 | 23 | 121-34-6 | Vanilino rūgštis | | 697 | 204-466-8 | 08.043 | 4-hidroksi-3-metoksibenzenkarboksirūgštis | 4-hidroksi-3-metoksibenzenkarboksirūgštis | |

08.044 | 03 | 21016-46-6 | 2,4-dimetilpent-2-eno rūgštis | 3143 | 744 | | 08.044 | | | |

08.045 | 02 | 88-09-5 | 2-etilsviesto rūgštis | 2429 | 2001 | 201-796-4 | 08.045 | α-etilsviesto rūgštis; dietilacto rūgštis | | |

08.046 | 02 | 116-53-0 | 2-metilsviesto rūgštis | 2695 | 2002 | 204-145-2 | 08.046 | Metiletilacto rūgštis; butan-2-karboksirūgštis | | |

08.047 | 02 | 1188-02-9 | 2-metilheptano rūgštis | 2706 | 2003 | 214-704-2 | 08.047 | 2-metilenanto rūgštis; metilamilacto rūgštis; izokaprono rūgštis; izooktano rūgštis | | |

08.048 | 04 | 591-80-0 | Pent-4-eno rūgštis | 2843 | 2004 | 209-732-7 | 08.048 | Alilacto rūgštis | | |

08.049 | 15 | 122-59-8 | Fenoksiacto rūgštis | 2872 | 2005 | 204-556-7 | 08.049 | Glikolio rūgšties fenileteris; fenoksietano rūgštis; o-fenilglikolio rūgštis | | |

08.050 | 04 | 4219-24-3 | Heks-3-eno rūgštis | 3170 | 2256 | 224-157-1 | 08.050 | | | |

08.051 | 09 | 759-05-7 | 3-metil-2-oksosviesto rūgštis | 3869 | 2262 | 212-065-4 | 08.051 | 2-oksoizovalerijonų rūgštis; dimetilpiruvo rūgštis | | |

08.052 | 09 | 816-66-0 | 4-metil-2-oksovalerijonų rūgštis | 3871 | 2263 | 212-435-5 | 08.052 | 2-keto-4-metilpentano rūgštis; 4-metil-2-oksopentano rūgštis; α-ketoizokaprono rūgštis; izopropilpiruvo rūgštis | | |

08.053 | 09 | 141-82-2 | Malono rūgštis | | 2264 | 205-503-0 | 08.053 | Metandikarboksirūgštis; propano dirūgštis; propan-1,3-dirūgštis | Propano dirūgštis | 1 |

08.054 | 03 | 13419-69-7 | Heks-2(trans)-eno rūgštis | 3169 | 11777 | 236-528-5 | 08.054 | β-propilakrilo rūgštis; 3-propilakrilo rūgštis | | 5 |

08.055 | 03 | 3142-72-1 | 2-metil-2-penteno rūgštis | 3195 | 11680 | 241-026-4 | 08.055 | 3-etil-2-metilakrilo rūgštis; 2-penten-2-karboksirūgštis; 2-propilidinpropiono rūgštis | | |

08.056 | 02 | 105-43-1 | 3-metilvalerijonų rūgštis | 3437 | 10149 | 203-297-7 | 08.056 | antr-butilacto rūgštis; 2-metilbutan-1-karboksirūgštis; β-metilvalerijonų rūgštis | | |

08.057 | 02 | 646-07-1 | 4-metilvalerijonų rūgštis | 3463 | 10150 | 211-464-0 | 08.057 | Izoheksano rūgštis; izokaprono rūgštis; 4-metilpentano rūgštis | | |

08.058 | 04 | 37674-63-8 | 2-metilpent-3-eno rūgštis | 3464 | 10147 | 253-610-6 | 08.058 | | | |

08.059 | 04 | 1575-74-2 | 2-metilpent-4-eno rūgštis | 3511 | 10148 | 216-404-7 | 08.059 | | | |

08.060 | 07 | 98-89-5 | Cikloheksankarboksirūgštis | 3531 | 11911 | 202-711-3 | 08.060 | | | |

08.061 | 02 | 628-46-6 | 5-metilheksano rūgštis | 3572 | 10142 | | 08.061 | Izoheptano rūgštis; izoamilacto rūgštis | | |

08.062 | 02 | 45019-28-1 | 4-metilnonano rūgštis | 3574 | 11925 | 256-180-8 | 08.062 | 4-metilpelargono rūgštis | | |

08.063 | 02 | 54947-74-9 | 4-metiloktano rūgštis | 3575 | 11926 | 259-404-2 | 08.063 | | | |

08.064 | 03 | 80-59-1 | 2-metilkrotono rūgštis | 3599 | 10168 | 201-295-0 | 08.064 | Tiglo rūgštis; 2-metilkrotono rūgštis; 2-metil-2-buteno rūgštis; trans-2,3-dimetilakrilo rūgštis | Metilbut-2(trans)-eno rūgštis | 5 |

08.065 | 04 | 14436-32-9 | Dec-9-eno rūgštis | 3660 | 10090 | 238-410-9 | 08.065 | | | |

08.066 | 09 | 600-18-0 | 2-oksosviesto rūgštis | 3723 | | 209-986-9 | 08.066 | Ketosviesto rūgštis; α-ketosviesto rūgštis | | |

08.067 | 07 | 71298-42-5 | 1,2,5,6-tetrahidrokumeno rūgštis | 3731 | | | 08.067 | 4-izopropil-3-cikloheksen-1-karboksirūgštis; (±)-4-(1-metiletil)-3-cikloheksen-1-karboksirūgštis | 1-(4-izopropilcikloheks-3-enil)karboksirūgštis | |

08.068 | 04 | 72881-27-7 | Dec-(5- ir 6)-eno rūgštis | 3742 | | | 08.068 | | | |

08.070 | 03 | 541-47-9 | 3-metilkrotono rūgštis | 3187 | 10138 | 208-782-7 | 08.070 | 3,3-dimetilakrilo rūgštis; 3-metilbut-2-eno rūgštis; β,β-dimetilakrilo rūgštis | 3-metilbut-2(trans)-eno rūgštis | |

08.071 | 23 | 100-09-4 | p-anyžių rūgštis | 3945 | 10077 | 202-818-5 | 08.071 | 4-anyžių rūgštis; p-metoksibenzenkarboksirūgštis | 4-metoksibenzenkarboksirūgštis | |

08.072 | 03 | 3724-65-0 | But-2-eno rūgštis (cis ir trans) | 3908 | 10080 | 223-077-4 | 08.072 | Krotono rūgštis (trans) + izokrotono rūgštis (cis) | | 5 |

08.073 | 03 | 3913-85-7 | Dec-2-eno rūgštis | 3913 | 10087 | 223-475-8 | 08.073 | 2-deceno rūgštis | | 5 |

08.074 | 04 | 15469-77-9 | Dec-3-eno rūgštis | | 10088 | 239-489-2 | 08.074 | 3-deceno rūgštis | | |

08.075 | 04 | 26303-90-2 | Dec-4-eno rūgštis | 3914 | 10089 | 247-599-7 | 08.075 | 4-deceno rūgštis | | |

08.076 | 23 | 89-86-1 | 2,4-dihidroksibenzenkarboksirūgštis | 3798 | | 201-946-9 | 08.076 | | | |

08.077 | 09 | 4324-38-3 | 3-etoksipropiono rūgštis | | 10096 | 224-357-9 | 08.077 | | | |

08.078 | 02 | 149-57-5 | 2-etilheksano rūgštis | | | 205-743-6 | 08.078 | | | |

08.079 | 02 | 16493-80-4 | 4-etiloktano rūgštis | 3800 | | 240-560-5 | 08.079 | | | |

08.080 | 23 | 149-91-7 | Galo rūgštis | | 10170 | 205-749-9 | 08.080 | 3,4,5-trihidroksibenzenkarboksirūgštis | 3,4,5-trihidroksibenzenkarboksirūgštis | 1 |

08.081 | 03 | 459-80-3 | Gerano rūgštis | | 10094 | 207-299-9 | 08.081 | 3,7-dimetil-2(trans),6-oktadieno rūgštis; 3,7-dimetilokta-2,6-dieno rūgštis | 3,7-dimetil-2(trans),6-oktadieno rūgštis | |

08.082 | 09 | 110-94-1 | Glutaro rūgštis | | | 203-817-2 | 08.082 | | Pentano dirūgštis | 1 |

08.083 | 03 | 18999-28-5 | Hept-2-eno rūgštis | 3277 | 10102 | 242-738-8 | 08.083 | | | 5 |

08.084 | 04 | 29901-85-7 | Hept-3-eno rūgštis | | 10103 | 249-943-1 | 08.084 | | | |

08.085 | 03 | 110-44-1 | Heksa-2,4-dieno rūgštis | 3921 | | 203-768-7 | 08.085 | | | 5 |

08.086 | 30 | 1113-60-6 | 3-hidroksi-2-oksopropiono rūgštis | 3843 | | | 08.086 | 3-hidroksi-2-oksopropano rūgštis | | |

08.087 | 23 | 530-57-4 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzenkarboksirūgštis | | 10111 | 208-486-8 | 08.087 | Siringo rūgštis | | |

08.088 | 22 | 530-59-6 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksicinamono rūgštis | | | 208-487-3 | 08.088 | Sinapo rūgštis | 3-(4-hidroksi-3,5-dimetoksifenil)prop-2-eno rūgštis | |

08.089 | 22 | 1135-24-6 | 4-hidroksi-3-metoksicinamono rūgštis | | 10113 | 214-490-0 | 08.089 | Ferulo rūgštis | 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)prop-2-eno rūgštis | |

08.090 | 09 | 498-36-2 | 2-hidroksi-4-metilvalerijonų rūgštis | | 10118 | 207-860-8 | 08.090 | | | |

08.091 | 04 | 506-32-1 | Eikoza-5,8,11,14-tetraeno rūgštis | | | 208-033-4 | 08.091 | Arachidono rūgštis | | |

08.092 | 23 | 586-38-9 | 3-metoksibenzenkarboksirūgštis | 3944 | | 209-574-9 | 08.092 | m-anyžių rūgštis; 3-anyžių rūgštis | | |

08.093 | 09 | 39748-49-7 | 3-metil-2-oksovalerijonų rūgštis | 3870 | 10146 | 254-616-1 | 08.093 | Metiletilpiruvo rūgštis; 3-metil-2-oksopentano rūgštis | | |

08.094 | 02 | 24323-24-8 | 4-metildekano rūgštis | | | | 08.094 | | | |

08.095 | 02 | 5601-60-5 | 8-metildekano rūgštis | | | | 08.095 | | | |

08.096 | 02 | 3780-58-3 | 3-metilheksano rūgštis | | | | 08.096 | | | |

08.097 | 02 | 1561-11-1 | 4-metilheksano rūgštis | | | 216-336-8 | 08.097 | | | |

08.099 | 03 | 10321-71-8 | 4-metilpent-2-eno rūgštis | | | 233-706-4 | 08.099 | 4–methylped-2–en-1–oic acid | | |

08.100 | 04 | 504-85-8 | 4-metilpent-3-eno rūgštis | | | | 08.100 | | | |

08.101 | 03 | 3760-11-0 | Non-2-eno rūgštis | 3954 | 10153 | 223-171-5 | 08.101 | | | 5 |

08.102 | 04 | 4124-88-3 | Non-3-eno rūgštis | | 10154 | 223-932-1 | 08.102 | | | |

08.103 | 09 | 123-99-9 | Nonano dirūgštis | | 10079 | 204-669-1 | 08.103 | Azelaino rūgštis | | |

08.105 | 04 | 1577-19-1 | Okt-3-eno rūgštis | | 10157 | 216-418-3 | 08.105 | | | |

08.106 | 04 | 463-40-1 | Oktadeka-9,12,15-trieno rūgštis | 3380 | 695 | 207-334-8 | 08.106 | Linoleno rūgštis | | 5 |

08.107 | 03 | 13991-37-2 | Pent-2-eno rūgštis | | 10163 | 237-791-9 | 08.107 | | | 5 |

08.108 | 22 | 492-37-5 | 2-fenilpropiono rūgštis | | 10164 | 207-752-0 | 08.108 | Hidratropo rūgštis | | |

08.109 | 30 | 156-06-9 | 3-fenilpiruvo rūgštis | 3892 | | 205-847-1 | 08.109 | 3-fenil-2-oksopropano rūgštis | 3-okso-3-fenilpropano rūgštis | |

08.110 | 30 | 88-99-3 | Ftalio rūgštis | | | 201-873-2 | 08.110 | o-benzendikarboksirūgštis | 1,2-benzendikarboksirūgštis | 1 |

08.111 | 30 | 36413-60-2 | Chino rūgštis | | | 253-023-5 | 08.111 | 1,3,4,5-tetrahidroksicikloheksankarboksirūgštis | 1,3,4,5-tetrahidroksicikloheksan-1-karboksirūgštis | |

08.112 | 23 | 69-72-7 | Salicilo rūgštis | | 10165 | 200-712-3 | 08.112 | 2-hidroksibenzenkarboksirūgštis | 2-hidroksibenzenkarboksirūgštis | |

08.113 | 09 | 150-90-3 | Gintaro rūgšties dinatrio druska | 3277 | 24 | 203-740-4 | 08.113 | | | 5 |

08.114 | 03 | 1871-67-6 | 2-okteno rūgštis | 3957 | 10156 | 216-001-6 | 08.114 | trans-2-okteno rūgštis | Okt-2-eno rūgštis | 5 |

08.115 | 02 | 3302-03-2 | 4-metilheptano rūgštis | | | | 08.115 | | | |

08.118 | 09 | 110-16-7 | cis-2-buteno dirūgštis | | | 203-742-5 | 08.118 | Maleino rūgštis | | |

08.119 | 03 | 1191-04-4 | 2-hekseno rūgštis | 3169 | 11777 | 214-727-8 | 08.119 | | | 5 |

08.120 | 03 | 13201-46-2 | 2-metil-2-buteno rūgštis | 3599 | 10168 | 236-167-3 | 08.120 | | | 5 |

08.122 | 04 | 1617-32-9 | trans-3-penteno rūgštis | | | 216-573-7 | 08.122 | | | |

08.123 | 03 | 10352-88-2 | trans-2-hepteno rūgštis | 3920 | | 233-769-8 | 08.123 | | | |

08.124 | 04 | 28163-84-0 | trans-3-hepteno rūgštis | | | 248-876-5 | 08.124 | | | |

08.125 | 04 | 5163-67-7 | trans-3-okteno rūgštis | | | 225-941-6 | 08.125 | | | |

08.126 | 03 | 32466-55-0 | trans-2-trideceno rūgštis | | | 251-062-2 | 08.126 | | | |

08.127 | 22 | | 2-(4-metoksifenoksi)propiono rūgštis | | | | 08.127 | Laktizolas | | |

08.128 | 03 | | 2-metilbut-2(cis)-eno rūgštis | | | | 08.128 | Angelo rūgštis | | |

09.001 | 01 | 141-78-6 | Etilacetatas | 2414 | 191 | 205-500-4 | 09.001 | Etiletanoatas | | |

09.002 | 01 | 109-60-4 | Propilacetatas | 2925 | 192 | 203-686-1 | 09.002 | Propiletanoatas | | |

09.003 | 05 | 108-21-4 | Izopropilacetatas | 2926 | 193 | 203-561-1 | 09.003 | Izopropiletanoatas | | |

09.004 | 01 | 123-86-4 | Butilacetatas | 2174 | 194 | 204-658-1 | 09.004 | Butiletanoatas | | |

09.005 | 02 | 110-19-0 | Izobutilacetatas | 2175 | 195 | 203-745-1 | 09.005 | Izobutiletanoatas; 2-metil-1-propilacetatas; izobutilacetatas | 2-metilpropilacetatas | |

09.006 | 01 | 142-92-7 | Heksilacetatas | 2565 | 196 | 205-572-1 | 09.006 | Heksiletanoatas; 1-acetoksiheksanas | | |

09.007 | 01 | 112-14-1 | Oktilacetatas | 2806 | 197 | 203-939-6 | 09.007 | Acetatas C-8; n-oktanilacetatas; 2-etilheksilacetatas; oktiletanoatas | | |

09.008 | 01 | 143-13-5 | Nonilacetatas | 2788 | 198 | 205-585-8 | 09.008 | Acetatas C-9; pelargonilacetatas; noniletanoatas | | |

09.009 | 01 | 112-17-4 | Decilacetatas | 2367 | 199 | 203-942-2 | 09.009 | Acetatas C-10; deciletanoatas; 1-acetoksidekanas; acto rūgšties decilesteris; dekanolio acetatas | | |

09.010 | 01 | 112-66-3 | Dodecilacetatas | 2616 | 200 | 203-995-1 | 09.010 | Laurilacetatas; acetatas C-12; dodekanilacetatas; lauriletanoatas; dodekaniletanoatas | | |

09.011 | 03 | 105-87-3 | Geranilacetatas | 2509 | 201 | 203-341-5 | 09.011 | Geraniolio acetatas; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilacetatas; 2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-ilacetatas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienilacetatas | |

09.012 | 04 | 150-84-5 | Citronelilacetatas | 2311 | 202 | 205-775-0 | 09.012 | 3,7-dimetil-6-okten-1-ilacetatas; 3,7-dimetil-6-okten-1-iletanoatas | 3,7-dimetilokt-6-enilacetatas | |

09.013 | 06 | 115-95-7 | Linalilacetatas | 2636 | 203 | 204-116-4 | 09.013 | Bergamolas; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ilacetatas, linaloolio acetatas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enilacetatas | |

09.014 | 23 | 140-11-4 | Benzilacetatas | 2135 | 204 | 205-399-7 | 09.014 | Benziletanoatas | | |

09.015 | 06 | 80-26-2 | α-terpinilacetatas | 3047 | 205 | 201-265-7 | 09.015 | α,α,4-trimetil-3-cikloheksen-1-metanolio acetatas | p-ment-1-en-8-ilacetatas | 5 |

09.016 | 08 | 29066-34-0 | Mentilacetatas | 2668 | 206 | 240-459-6 | 09.016 | l-p-ment-3-ilacetatas; mentolio acetatas; 1-izopropil-4-metilcikloheks-2-ilacetatas | (1α,2β,5α)-2-izopropil-5-metilcikloheksilacetatas | 4 |

09.017 | 08 | 76-49-3 | Bornilacetatas | 2159 | 207 | 200-964-4 | 09.017 | Borneolio acetatas; 2-kamfanilacetatas; borniletanoatas; l-bornilacetatas; D-bornilacetatas | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-ilacetatas | |

09.018 | 22 | 103-54-8 | Cinamilacetatas | 2293 | 208 | 203-121-9 | 09.018 | 3-fenil-2-propen-1-ilacetatas; 3-fenilalilacetatas | 3-fenilprop-2-enilacetatas | |

09.019 | 23 | 104-21-2 | p-anizilacetatas | 2098 | 209 | 203-185-8 | 09.019 | 4-metoksibenzilacetatas | 4-metoksibenzilacetatas | |

09.020 | 18 | 93-28-7 | Eugenilacetatas | 2469 | 210 | 202-235-6 | 09.020 | Eugenolio acetatas; 2-metoksi-4-fenilacetatas | 4-alil-2-metoksifenilacetatas | |

09.021 | 01 | 628-63-7 | Pentilacetatas | | 211 | 211-047-3 | 09.021 | Amilacetatas | | |

09.022 | 01 | 112-06-1 | Heptilacetatas | 2547 | 212 | 203-932-8 | 09.022 | Acetatas C-7; heptanilacetatas; heptiletanoatas | | |

09.023 | 01 | 79-20-9 | Metilacetatas | 2676 | 213 | 201-185-2 | 09.023 | Metiletanoatas | | |

09.024 | 02 | 123-92-2 | Izopentilacetatas | 2055 | 214 | 204-662-3 | 09.024 | Izoamilacetatas; β-metilbutilacetatas; izoamiletanoatas | 3-metilbutilacetatas | |

09.025 | 02 | 10031-87-5 | 2-etilbutilacetatas | 2425 | 215 | 233-095-4 | 09.025 | β-etilbutilacetatas | | |

09.026 | 22 | 7493-78-9 | α-pentilcinamilacetatas | 2064 | 216 | 231-339-4 | 09.026 | α-n-amil-β-fenilakrilacetatas; α-pentilcinamilacetatas | 2-pentil-3-fenilprop-2-enilacetatas | |

09.027 | 08 | 622-45-7 | Cikloheksilacetatas | 2349 | 217 | 210-736-6 | 09.027 | Ciklokeksano acetatas | | |

09.028 | 07 | 21722-83-8 | 2-cikloheksiletilacetatas | 2348 | 218 | 2266952 | 09.028 | Cikloheksanetilacetatas; etilcikloheksilacetatas; heksahidrofeniletilacetatas | | |

09.029 | 06 | 103-07-1 | 1,1-dimetil-3-fenilpropilacetatas | 2735 | 219 | 203-077-0 | 09.029 | 1,1-dimetil-3-fenilpropan-1-ilacetatas; 2-metil-4-fenil-2-butilacetatas | | |

09.030 | 17 | 93-29-8 | 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenilacetatas | 2470 | 220 | 202-236-1 | 09.030 | Izoeugenilacetatas; izoeugenolio acetatas; 2-metoksi-4-propenilfenilacetatas | | |

09.031 | 15 | 103-45-7 | Fenetilacetatas | 2857 | 221 | 203-113-5 | 09.031 | 2-feniletilacetatas | | |

09.032 | 22 | 122-72-5 | 3-fenilpropilacetatas | 2890 | 222 | 204-569-8 | 09.032 | Fenilpropilacetatas; 3-fenil-1-propilacetatas; hidrocinamilacetatas; β-fenilpropilacetatas | | |

09.033 | 04 | 141-11-7 | Rodinilacetatas | 2981 | 223 | 205-458-7 | 09.033 | α-citronelilacetatas | 3,7-dimetilokt-7-enilacetatas | |

09.034 | 07 | 1323-00-8 | Santalilacetatas | 3007 | 224 | 2153496 | 09.034 | α-santalolio acetatas; β-santalolio acetatas | | 4 |

09.035 | 23 | 881-68-5 | Vanililacetatas | 3108 | 225 | 212-920-1 | 09.035 | Acetilvanilinas; 4-(acetiloksi)-3-metoksibenzaldehidas; | 3-metoksi-4-acetoksibenzaldehidas4-acetoksi-3-metoksibenzaldehidas | |

09.036 | 25 | 140-39-6 | p-tolilacetatas | 3073 | 226 | 205-413-1 | 09.036 | p-krezilacetatas; 4-metilbenzenkarboksirūgšties metilesteris; acetil-p-krezolis; p-toliletanoatas | 4-metilfenilacetatas | |

09.037 | 01 | 140-88-5 | Etilakrilatas | 2418 | 245 | 205-438-8 | 09.037 | Etilpropenoatas | Etilprop-2-enoatas | |

09.038 | 01 | 623-42-7 | Metilbutiratas | 2693 | 263 | 210-792-1 | 09.038 | Metilbutanoatas | | |

09.039 | 01 | 105-54-4 | Etilbutiratas | 2427 | 264 | 203-306-4 | 09.039 | Etil-n-butanoatas; etilbutanoatas | | |

09.040 | 01 | 105-66-8 | Propilbutiratas | 2934 | 266 | 203-320-0 | 09.040 | Propilbutanoatas | | |

09.041 | 05 | 638-11-9 | Izopropilbutiratas | 2935 | 267 | 211-320-7 | 09.041 | Propilizobutiratas; propilizobutanoatas; izopropilbutanoatas | | |

09.042 | 01 | 109-21-7 | Butilbutiratas | 2186 | 268 | 203-656-8 | 09.042 | Butilbutanoatas | | |

09.043 | 02 | 539-90-2 | Izobutilbutiratas | 2187 | 269 | 208-729-8 | 09.043 | Butilizobutiratas; 2-metil-1-propilbutiratas; izobutilbutanoatas | 2-metilpropilbutanoatas | |

09.044 | 01 | 540-18-1 | Pentilbutiratas | 2059 | 270 | 208-739-2 | 09.044 | Amilbutiratas; amilbutanoatas | | |

09.045 | 01 | 2639-63-6 | Heksilbutiratas | 2568 | 271 | 220-136-6 | 09.045 | n-heksil-n-butanoatas; heksilbutanoatas | | |

09.046 | 01 | 110-39-4 | Oktilbutiratas | 2807 | 272 | 203-762-4 | 09.046 | Oktilbutanoatas | | |

09.047 | 01 | 5454-09-1 | Decilbutiratas | 2368 | 273 | 226-700-8 | 09.047 | Decilbutanoatas; 1-butiroksidekanas | | |

09.048 | 03 | 106-29-6 | Geranilbutiratas | 2512 | 274 | 203-381-3 | 09.048 | trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilbutanoatas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienilbutanoatas | |

09.049 | 04 | 141-16-2 | Citronelilbutiratas | 2312 | 275 | 205-463-4 | 09.049 | 3,7-dimetil-6-okten-1-ilbutiratas | 3,7-dimetilokt-6-enilbutanoatas | |

09.050 | 06 | 78-36-4 | Linalilbutiratas | 2639 | 276 | 201-109-8 | 09.050 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ilbutiratas; linalil-n-butiratas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enilbutanoatas | |

09.051 | 23 | 103-37-7 | Benzilbutiratas | 2140 | 277 | 203-105-1 | 09.051 | Benzil-n-butiratas; benzil-n-butanoatas; benzilbutanoatas | | |

09.052 | 06 | 2153-28-8 | Terpinilbutiratas | 3049 | 278 | 218-445-6 | 09.052 | p-ment-1-en-8-ilbutiratas; p-ment-1-en-8-olio butiratas | p-ment-1-en-8-ilbutanoatas | |

09.053 | 22 | 103-61-7 | Cinamilbutiratas | 2296 | 279 | 203-128-7 | 09.053 | Fenilpropenil-n-butiratas; 3-fenil-2-propen-1-ilbutanoatas; sviesto rūgšties 3-fenil-2-propen-1-ilesteris | 3-fenilprop-2-enilbutanoatas | |

09.054 | 03 | 2051-78-7 | Alilbutiratas | 2021 | 280 | 218-129-8 | 09.054 | Alil-n-butiratas; vinilkarbinilbutiratas; 2-propen-1-ilbutanoatas; alilbutanoatas | | |

09.055 | 02 | 106-27-4 | 3-metilbutilbutiratas | 2060 | 282 | 203-380-8 | 09.055 | Izoamilbutiratas; izoamil-n-butiratas | | |

09.057 | 22 | 80866-83-7 | 2-fenilpropilbutiratas | 2891 | 285 | 279-587-2 | 09.057 | α-fenilpropilo alkoholio sviesto rūgšties esteris; β-metilfenetilbutiratas; hidratropilbutiratas | | |

09.058 | 23 | 6963-56-0 | p-anizilbutiratas | 2100 | 286 | 230-163-5 | 09.058 | p-metoksibenzilbutiratas; sviesto rūgšties p-metoksibenzilesteris | 4-metoksibenzilbutanoatas | |

09.059 | 01 | 110-38-3 | Etildekanoatas | 2432 | 309 | 203-761-9 | 09.059 | Etilkapratas; etildecilatas; etilkaprinatas | | |

09.060 | 01 | 123-66-0 | Etilheksanoatas | 2439 | 310 | 204-640-3 | 09.060 | Etilkaproatas; etilkapronatas | | |

09.061 | 01 | 626-77-7 | Propilheksanoatas | 2949 | 311 | 210-963-0 | 09.061 | Propilkaproatas | | |

09.062 | 05 | 2311-46-8 | Izopropilheksanoatas | 2950 | 312 | 219-000-9 | 09.062 | Propilizoheksanoatas; propilizoheksilatas; izopropilkapronatas; izopropilkaproatas | | |

09.063 | 01 | 626-82-4 | Butilheksanoatas | 2201 | 313 | 210-964-6 | 09.063 | Butilkaproatas | | |

09.064 | 02 | 105-79-3 | Izobutilheksanoatas | 2202 | 314 | 203-332-6 | 09.064 | Izobutilkaproatas | 2-metilpropilheksanoatas | |

09.065 | 01 | 540-07-8 | Pentilheksanoatas | 2074 | 315 | 208-732-4 | 09.065 | Amilheksanoatas; amilkaproatas; pentilkaproatas | | |

09.066 | 01 | 6378-65-0 | Heksilheksanoatas | 2572 | 316 | 228-952-4 | 09.066 | Heksilkaproatas | | |

09.067 | 03 | 10032-02-7 | Geranilheksanoatas | 2515 | 317 | 233-102-0 | 09.067 | Geranilkaproatas; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilheksanoatas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienil-n-heksanoatas | |

09.068 | 06 | 7779-23-9 | Linalilheksanoatas | 2643 | 318 | 231-922-3 | 09.068 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ilheksanoatas; linalilkaproatas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enilheksanoatas | |

09.069 | 01 | 106-70-7 | Metilheksanoatas | 2708 | 319 | 203-425-1 | 09.069 | Metilkaproatas | | |

09.070 | 02 | 2198-61-0 | 3-metilbutilheksanoatas | 2075 | 320 | 218-600-8 | 09.070 | Izoamilheksanoatas; izoamilkaproatas; izopentil-n-heksanoatas; pentilizoheksanoatas; pentilizokaproatas; izopentilheksanoatas | | |

09.071 | 22 | 6281-40-9 | 3-fenilpropilheksanoatas | 2896 | 321 | 228-490-3 | 09.071 | Hidrocinamilheksanoatas; hidrocinamilkaproatas; 3-fenilpropilkaproatas | | |

09.072 | 01 | 109-94-4 | Etilformiatas | 2434 | 339 | 203-721-0 | 09.072 | Etilmetanoatas | | |

09.073 | 01 | 110-74-7 | Propilformiatas | 2943 | 340 | 203-798-0 | 09.073 | Propilmetanoatas | | |

09.074 | 01 | 112-23-2 | Heptilformiatas | 2552 | 341 | 203-949-0 | 09.074 | n-heptilmetanoatas; heptilmetanoatas | | |

09.075 | 01 | 112-32-3 | Oktilformiatas | 2809 | 342 | 203-959-5 | 09.075 | Oktilmetanoatas | | |

09.076 | 03 | 105-86-2 | Geranilformiatas | 2514 | 343 | 203-339-4 | 09.076 | trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilformiatas; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-metanoatas; geranilmetanoatas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienilformiatas | |

09.077 | 23 | 104-57-4 | Benzilformiatas | 2145 | 344 | 203-214-4 | 09.077 | Skruzdžių rūgšties benzilesteris; benzilmetanoatas | | |

09.078 | 04 | 105-85-1 | Citronelilformiatas | 2314 | 345 | 203-338-9 | 09.078 | 3,7-dimetil-6-okten-1-ilformiatas; 3,7-dimetil-6-okten-1-ilmetanoatas | 3,7-dimetilokt-6-enilformiatas | |

09.079 | 04 | 141-09-3 | Rodinilformiatas | 2984 | 346 | 205-456-6 | 09.079 | α-citronelilformiatas | 3,7-dimetilokt-7-enilformiatas | |

09.080 | 06 | 115-99-1 | Linalilformiatas | 2642 | 347 | 204-120-6 | 09.080 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ilformiatas; linaloolio formiatas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enilformiatas | |

09.081 | 06 | 2153-26-6 | α-terpinilformiatas | 3052 | 348 | 218-444-0 | 09.081 | p-ment-1-en-8-ilformiatas | | |

09.082 | 08 | 7492-41-3 | Bornilformiatas | 2161 | 349 | 231-319-5 | 09.082 | Bornilmetanoatas; borneolio formiatas; D-bornilformiatas; endo-2-bornanilformiatas; 2-kamfanilformiatas; l-bornilformiatas | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-ilformiatas | |

09.083 | 15 | 104-62-1 | Fenetilformiatas | 2864 | 350 | 203-220-7 | 09.083 | 2-feniletilformiatas; 2-feniletilmetanoatas; benzilkarbinilformiatas; benzilkarbinilmetanoatas | | |

09.084 | 22 | 104-64-3 | 3-fenilpropilformiatas | 2895 | 351 | 203-222-8 | 09.084 | Fenilpropilformiatas; hidrocinamilformiatas; hidrocinamilmetanoatas; β-fenilpropilformiatas | | |

09.085 | 22 | 104-65-4 | Cinamilformiatas | 2299 | 352 | 203-223-3 | 09.085 | 3-fenil-2-propen-1-ilformiatas; 3-fenilalilformiatas; cinamilmetanoatas | 3-fenilprop-2-enilformiatas | |

09.086 | 06 | 10058-43-2 | 2-metil-1-fenil-2-propilformiatas | 2395 | 353 | | 09.086 | α,α-dimetilfenetilformiatas; 2-benzil-2-propilformiatas; benzildimetilkarbinilformiatas; dimetilbenzilkarbinilformiatas | | |

09.087 | 23 | 122-91-8 | p-anizilformiatas | 2101 | 354 | 204-582-9 | 09.087 | Anizilo alkoholio formiatas; anizilmetanoatas; p-metoksibenzilmetanoatas; 4-metoksibenzilformiatas | 4-metoksibenzilformiatas | |

09.088 | 18 | 10031-96-6 | 4-eugenilformiatas | 2473 | 355 | 233-099-6 | 09.088 | Eugenolio formiatas | 4-alil-2-metoksifenilformiatas | |

09.089 | 17 | 7774-96-1 | Izoeugenilformiatas | 2474 | 356 | 231-884-8 | 09.089 | 4-metoksi-4-fenilformiatas; 2-metoksi-4-propenilfenilformiatas | 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenilformiatas | |

09.090 | 22 | 7493-79-0 | α-pentilcinamilformiatas | 2066 | 357 | 231-341-5 | 09.090 | α-n-amil-fenilakrilformiatas; α-pentilcinamilformiatas | 2-pentil-3-fenilprop-2-enilformiatas | |

09.091 | 01 | 5454-28-4 | Butilheptanoatas | 2199 | 363 | 226-707-6 | 09.091 | Butilheptilatas; butilenantatas | | |

09.092 | 02 | 7779-80-8 | Izobutilheptanoatas | 2200 | 364 | 231-940-1 | 09.092 | Izobutilheptilatas; izobutilheptoatas; 2-metil-1-propilheptanoatas | 2-metilpropilheptanoatas | |

09.093 | 01 | 106-30-9 | Etilheptanoatas | 2437 | 365 | 203-382-9 | 09.093 | Etilheptilatas; etilheptoatas; etilenantatas | | |

09.094 | 01 | 5132-75-2 | Oktilheptanoatas | 2810 | 366 | 225-882-6 | 09.094 | Oktilheptilatas; oktilenantatas | | |

09.095 | 01 | 7778-87-2 | Propilheptanoatas | 2948 | 367 | 231-917-6 | 09.095 | Propilheptilatas; propilheptoatas; propilenantatas | | |

09.096 | 01 | 106-73-0 | Metilheptanoatas | 2705 | 368 | 203-428-8 | 09.096 | Metilheptoatas; metilenantatas | | |

09.097 | 03 | 142-19-8 | Alilheptanoatas | 2031 | 369 | 205-527-1 | 09.097 | Alilheptilatas; alilheptoatas; alilenantatas | | |

09.098 | 01 | 7493-82-5 | Pentilheptanoatas | 2073 | 370 | 231-342-0 | 09.098 | Amilheptanoatas; amilheptilatas; amilheptoatas; amilenantatas | | |

09.099 | 01 | 106-33-2 | Etildodekanoatas | 2441 | 375 | 203-386-0 | 09.099 | Etillauratas; etildodecilatas | | |

09.100 | 01 | 106-18-3 | Butildodekanoatas | 2206 | 376 | 203-370-3 | 09.100 | Butillauratas; butildodecilatas | | |

09.101 | 01 | 111-82-0 | Metildodekanoatas | 2715 | 377 | 203-911-3 | 09.101 | Metillauratas; metildodecilatas | | |

09.102 | 25 | 10024-57-4 | p-tolildodekanoatas | 3076 | 378 | 233-024-7 | 09.102 | p-krezildodekanoatas; p-krezillauratas; p-metilfenildodekanoatas | 4-metilfenildodekanoatas | |

09.103 | 02 | 6309-51-9 | 3-metilbutildodekanoatas | 2077 | 379 | 228-626-1 | 09.103 | Izoamillauratas; izoamildodenanoatas; izopentillauratas | | |

09.104 | 01 | 124-06-1 | Etiltetradekanoatas | 2445 | 385 | 204-675-4 | 09.104 | Etilmiristatas | | |

09.105 | 05 | 110-27-0 | Izopropiltetradekanoatas | 3556 | 386 | 203-751-4 | 09.105 | Izopropilmiristatas | | |

09.106 | 01 | 124-10-7 | Metiltetradekanoatas | 2722 | 387 | 204-680-1 | 09.106 | Metilmiristatas | | |

09.107 | 01 | 123-29-5 | Etilnonanoatas | 2447 | 388 | 204-615-7 | 09.107 | Etilpelargonatas; etilnonilatas | | |

09.108 | 01 | 1731-84-6 | Metilnonanoatas | 2724 | 389 | 217-052-7 | 09.108 | Metilnonilatas; metilpelargonatas | | |

09.109 | 03 | 7493-72-3 | Alilnonanoatas | 2036 | 390 | 231-334-7 | 09.109 | 2-propenilnonanoatas; alilpelargonatas; alilnonilatas; 2-propenilpelargonatas | | |

09.110 | 02 | 7779-70-6 | 3-metilbutilnonanoatas | 2078 | 391 | 231-933-3 | 09.110 | Izoamilpelargonatas; izopentilnonanoatas; izopentilnonilatas; izoamilnonilatas | | |

09.111 | 01 | 106-32-1 | Etiloktanoatas | 2449 | 392 | 203-385-5 | 09.111 | Etilkaprilatas; etiloktilatas | | |

09.112 | 01 | 638-25-5 | Pentiloktanoatas | 2079 | 393 | 211-328-0 | 09.112 | Amiloktanoatas; amilkaprilatas; amiloktilatas; pentiloktilatas | | |

09.113 | 01 | 1117-55-1 | Heksiloktanoatas | 2575 | 394 | 214-247-9 | 09.113 | Heksilkaprilatas; heksiloktilatas | | |

09.114 | 01 | 2306-88-9 | Oktiloktanoatas | 2811 | 395 | 218-980-5 | 09.114 | Oktiloktilatas | | |

09.115 | 01 | 7786-48-3 | Noniloktanoatas | 2790 | 396 | 232-099-3 | 09.115 | Noniloktilatas | | |

09.116 | 06 | 10024-64-3 | Linaliloktanoatas | 2644 | 397 | 233-026-8 | 09.116 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-iloktanoatas; linalilkaprilatas; linaliloktoatas; linaliloktilatas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-eniloktanoatas | |

09.117 | 01 | 111-11-5 | Metiloktanoatas | 2728 | 398 | 203-835-0 | 09.117 | Metiloktilatas | | |

09.118 | 01 | 4265-97-8 | Heptiloktanoatas | 2553 | 399 | 224-252-8 | 09.118 | Heptilkaprilatas | | |

09.119 | 03 | 4230-97-1 | Aliloktanoatas | 2037 | 400 | 224-184-9 | 09.119 | Alilkaprilatas; 2-propeniloktanoatas; 2-propeniloktilatas; aliloktilatas | | |

09.120 | 02 | 2035-99-6 | 3-metilbutiloktanoatas | 2080 | 401 | 218-004-8 | 09.120 | Izoamiloktanoatas; izopentiloktanoatas; izoamilkaprilatas; izopentiloktilatas | | |

09.121 | 01 | 105-37-3 | Etilpropionatas | 2456 | 402 | 203-291-4 | 09.121 | Etilpropanoatas | | |

09.122 | 01 | 106-36-5 | Propilpropionatas | 2958 | 403 | 203-389-7 | 09.122 | Propilpropanoatas; n-propilpropionatas | | |

09.123 | 05 | 637-78-5 | Izopropilpropionatas | 2959 | 404 | 211-300-8 | 09.123 | Propilizopropionatas | | |

09.124 | 01 | 590-01-2 | Butilpropionatas | 2211 | 405 | 209-669-5 | 09.124 | Butilpropanoatas | | |

09.125 | 02 | 540-42-1 | Izobutilpropionatas | 2212 | 406 | 208-746-0 | 09.125 | Izobutilpropanoatas | 2-metilpropilpropanoatas | |

09.126 | 01 | 142-60-9 | Oktilpropionatas | 2813 | 407 | 205-548-6 | 09.126 | Oktilpropanoatas | | |

09.127 | 01 | 5454-19-3 | Decilpropionatas | 2369 | 408 | 226-703-4 | 09.127 | Decilpropanoatas; 1-propionoksidekanas | | |

09.128 | 03 | 105-90-8 | Geranilpropionatas | 2517 | 409 | 203-344-1 | 09.128 | trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilpropanoatas; 2,6-dimetiloktadien-6-il-8-n-propionatas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienilpropanoatas | |

09.129 | 04 | 141-14-0 | Citronelilpropionatas | 2316 | 410 | 205-461-3 | 09.129 | | 3,7-dimetilokt-6-enilpropanoatas | |

09.130 | 06 | 144-39-8 | Linalilpropionatas | 2645 | 411 | 205-627-5 | 09.130 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ilpropanoatas; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ilpropionatas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enilpropanoatas | |

09.131 | 08 | 2756-56-1 | Izobornilpropionatas | 2163 | 412 | 220-410-5 | 09.131 | | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-ilpropanoatas | |

09.132 | 23 | 122-63-4 | Benzilpropionatas | 2150 | 413 | 204-559-3 | 09.132 | Benzilpropanoatas; benzilpropanoatas | | |

09.133 | 22 | 103-56-0 | Cinamilpropionatas | 2301 | 414 | 203-124-5 | 09.133 | 3-fenil-2-propen-1-ilpropanoatas; γ-fenilalilpropionatas | 3-fenilprop-2-enilpropanoatas | |

09.134 | 01 | 554-12-1 | Metilpropionatas | 2742 | 415 | 209-060-4 | 09.134 | Metilpropanoatas | | |

09.135 | 01 | 624-54-4 | Pentilpropionatas | | 416 | 210-852-7 | 09.135 | Pentilpropanoatas; amilpropionatas | | |

09.136 | 02 | 105-68-0 | 3-metilbutilpropionatas | 2082 | 417 | 203-322-1 | 09.136 | Izoamilpropionatas; izopentilpropionatas; izoamilpropanoatas | | |

09.137 | 15 | 122-70-3 | Fenetilpropionatas | 2867 | 418 | 204-567-7 | 09.137 | Feniletilpropionatas; 2-feniletilpropanoatas; benzilkarbinilpropionatas | | |

09.138 | 22 | 122-74-7 | 3-fenilpropilpropionatas | 2897 | 419 | 204-571-9 | 09.138 | Fenilpropilpropionatas; hidrocinamilpropionatas; β-fenilpropilpropanoatas; 3-fenilpropilpropanoatas | | |

09.139 | 01 | 2445-76-3 | Heksilpropionatas | 2576 | 420 | 219-495-1 | 09.139 | Heksilpropanoatas | | |

09.140 | 08 | 6222-35-1 | Cikloheksilpropionatas | 2354 | 421 | 228-303-5 | 09.140 | | | |

09.141 | 04 | 105-89-5 | Rodinilpropionatas | 2986 | 422 | 203-343-6 | 09.141 | α-citronelilpropionatas | 3,7-dimetilokt-7-enilpropanoatas | |

09.142 | 06 | 80-27-3 | Terpinilpropionatas | 3053 | 423 | 201-266-2 | 09.142 | p-mentanilpropionatas (izomerų mišinys pagal FEMA); p-ment-1-en-8-ilpropionatas | p-ment-1-en-8-ilpropanoatas | |

09.143 | 08 | 97-45-0 | Karvilpropionatas | 2251 | 424 | 202-583-9 | 09.143 | l-karveolio propionatas; p-menta-6,8-dien-2-ilpropionatas | p-menta-6,8-dien-2-ilpropanoatas | |

09.144 | 21 | 120-45-6 | 1-fenetilpropionatas | 2689 | 425 | 204-397-3 | 09.144 | α-metilbenzilpropionatas; 1-fenil-1-etilpropionatas; metilfenilkarbinilpropionatas | | |

09.145 | 23 | 7549-33-9 | p-anizilpropionatas | 2102 | 426 | 231-433-5 | 09.145 | 4-metoksibenzilpropionatas | 4-metoksibenzilpropanoatas | |

09.146 | 03 | 7493-76-7 | Alilundec-10-enoatas | 2044 | 441 | 231-337-3 | 09.146 | Alilundecilenatas; 2-propenil-10-undecenoatas; alilundecilenoatas | | |

09.147 | 01 | 539-82-2 | Etilvaleratas | 2462 | 465 | 208-726-1 | 09.147 | Etilpentanoatas; etilvalerianatas | | |

09.148 | 01 | 591-68-4 | Butilvaleratas | 2217 | 466 | 209-728-5 | 09.148 | Butilvalerianatas; butilpentanoatas | | |

09.149 | 01 | 2173-56-0 | Pentilvaleratas | | 467 | 218-528-7 | 09.149 | Amilpentanoatas; amilvaleratas | | |

09.150 | 03 | 10402-47-8 | Geranilvaleratas | | 468 | 233-869-1 | 09.150 | Geranilpentanoatas; 2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-ilpentanoatas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienilpentanoatas | |

09.151 | 04 | 7540-53-6 | Citronelilvaleratas | 2317 | 469 | 231-416-2 | 09.151 | 3,7-dimetil-6-okten-1-ilpentanoatas | 3,7-dimetilokt-6-enilpentanoatas | |

09.152 | 23 | 10361-39-4 | Benzilvaleratas | | 470 | 233-789-7 | 09.152 | Benzilvalerianatas; benzilpentanoatas; fenilmetilpentanoatas | | |

09.153 | 08 | 7549-41-9 | Bornilvaleratas | 2164 | 471 | 231-435-6 | 09.153 | Bornilpentanoatas; bornilvalerianatas; bornil-n-pentanoatas; endo-2-kamfanilvaleratas; endo-2-bornilvaleratas | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-ilpentanoatas | |

09.154 | 08 | 89-47-4 | Mentilvaleratas | | 472 | 201-910-2 | 09.154 | Mentilpentanoatas | p-mentan-3-ilpentanoatas | |

09.156 | 01 | 111-80-8 | Metil-2-noninoatas | 2726 | 479 | 203-909-2 | 09.156 | Metiloktinkarbonatas; metiloktinkarboksilatas | | |

09.157 | 01 | 10031-92-2 | Etil-2-noninoatas | 2448 | 480 | 233-098-0 | 09.157 | Etiloktinkarbonatas; etiloktinkarboksilatas; etilnon-2-inoatas; etilheksilpropiolatas | | |

09.158 | 01 | 111-12-6 | Metil-2-oktinoatas | 2729 | 481 | 203-836-6 | 09.158 | Metilokt-2-inoatas; metilpentilpropiolatas | | |

09.159 | 01 | 638-49-3 | Pentilformiatas | 2068 | 497 | 211-340-6 | 09.159 | Amilformiatas; amilmetanoatas; n-pentilmetanoatas | | |

09.160 | 08 | 4351-54-6 | Cikloheksilformiatas | 2353 | 498 | 224-415-3 | 09.160 | | | |

09.161 | 01 | 629-33-4 | Heksilformiatas | 2570 | 499 | 211-087-1 | 09.161 | n-heksilformiatas; heksilmetanoatas; skruzdžių rūgšties heksilesteris | | |

09.162 | 02 | 110-45-2 | 3-metilbutilformiatas | 2069 | 500 | 203-769-2 | 09.162 | Izoamilformiatas; izopentilformiatas; izopentilmetanoatas; izoamilmetanoatas | | |

09.163 | 01 | 592-84-7 | Butilformiatas | 2196 | 501 | 209-772-5 | 09.163 | Butilmetanoatas | | |

09.164 | 02 | 542-55-2 | Izobutilformiatas | 2197 | 502 | 208-818-1 | 09.164 | Tetrilformiatas;izobutilmetanoatas; 2-metil-1-propilformiatas | 2-metilpropilformiatas | |

09.165 | 05 | 625-55-8 | Izopropilformiatas | 2944 | 503 | 210-901-2 | 09.165 | Izopropilmetanoatas | | |

09.166 | 01 | 5870-93-9 | Heptilbutiratas | 2549 | 504 | 227-526-5 | 09.166 | Heptilbutanoatas | | |

09.167 | 03 | 999-40-6 | Nerilbutiratas | 2774 | 505 | 213-660-1 | 09.167 | cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilbutanoatas | 3,7-dimetil-2(cis),6-oktadienilbutanoatas | |

09.168 | 15 | 103-52-6 | Fenetilbutiratas | 2861 | 506 | 203-119-8 | 09.168 | β-fenetil-n-butanoatas; 2-feniletilbutanoatas; 2-feniletilbutiratas; benzilkarbinilbutiratas | | |

09.169 | 03 | 105-91-9 | Nerilpropionatas | 2777 | 509 | 203-345-7 | 09.169 | cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilpropionatas | 3,7-dimetil-2(cis),6-oktadienilpropanoatas | |

09.171 | 08 | 77-54-3 | Cedrilacetatas | | 527 | 201-036-1 | 09.171 | | 2,6,6,8-tetrametiltriciklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-il acetatas | |

09.172 | 08 | 6243-10-3 | Cikloheksilheksanoatas | | 528 | 228-354-3 | 09.172 | | | |

09.174 | 25 | 613-70-7 | 2-metoksifenilacetatas | 3687 | 552 | 210-350-8 | 09.174 | Gvajacilacetatas; 1-acetoksi-2-metoksibenzenas; acetilgvajakolis; o-metoksifenilacetatas | | |

09.175 | 08 | 58479-55-3 | Izobornilbutiratas | | 564 | 261-281-5 | 09.175 | | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-ilbutanoatas | |

09.176 | 08 | 1200-67-5 | Izobornilformiatas | 2162 | 565 | 214-853-3 | 09.176 | Izobornilmetanoatas; ekso-2-bornilformiatas; ekso-2-kamfanilformiatas | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-ilformiatas | |

09.177 | 03 | 7149-29-3 | 2-metilalilbutiratas | 2678 | 572 | 230-474-6 | 09.177 | 2-metil-2-propen-1-ilbutiratas; 2-metilalilbutanoatas; izopropenilkarbinil-n-butiratas; metilalilbutiratas | 2-metilprop-2-enilbutanoatas | |

09.178 | 21 | 93-92-5 | 1-fenetilacetatas | 2684 | 573 | 202-288-5 | 09.178 | Stiralilacetatas; α-feniletilacetatas; metilfenilkarbinilacetatas; antr-feniletilacetatas | 1-feniletilacetatas | |

09.179 | 21 | 7775-38-4 | 1-fenetilformiatas | 2688 | 574 | 231-893-7 | 09.179 | α-metilbenzilformiatas; 1-fenil-1-etilformiatas; α-metilbenzilmetanoatas | | |

09.180 | 01 | 112-39-0 | Metilheksadekanoatas | | 581 | 203-966-3 | 09.180 | Metilpalmitatas | | |

09.181 | 01 | 13894-63-8 | Metilheks-2-enoatas | 2709 | 583 | 237-663-2 | 09.181 | Metil-β-propilakrilatas | | |

09.182 | 01 | 624-24-8 | Metilvaleratas | 2752 | 588 | 210-838-0 | 09.182 | Metilpentanoatas; metilvalerianatas | | |

09.185 | 09 | 592-20-1 | 2-oksopropilacetatas | | 607 | 209-746-3 | 09.185 | Acetonilacetatas | | |

09.186 | 10 | 4906-24-5 | antr-butan-3-onilacetatas | 3526 | 608 | | 09.186 | 2-acetoksi-3-butanonas; AMC acetatas; acetoinacetatas; acetilmetilkarbinilacetatas; 2-butanon-3-ilacetatas | 1-metil-2-oksopropilacetatas | |

09.188 | 01 | 5933-87-9 | Pentildekanoatas | | 611 | 227-682-4 | 09.188 | Amilkapratas, amilkaprinatas | | |

09.189 | 21 | 10031-86-4 | 1-fenilpropilbutiratas | 2424 | 628 | 233-094-9 | 09.189 | α-etilbenzilbutiratas; etilfenilkarbinilbutiratas; 1-fenil-1-propilbutiratas; α-fenilpropilbutiratas | | |

09.190 | 01 | 1552-67-6 | Etilheks-2-enoatas | 3675 | 631 | 216-296-1 | 09.190 | Ethyl E-2–hexenoate | | 5 |

09.191 | 01 | 2396-83-0 | Etilheks-3-enoatas | 3342 | | 219-257-7 | 09.191 | | | |

09.192 | 01 | 111-62-6 | Etiloleatas | 2450 | 633 | 203-889-5 | 09.192 | Etil-cis-9-oktadecenoatas | Etiloktadec-9-enoatas | |

09.193 | 01 | 628-97-7 | Etilheksadekanoatas | 2451 | 634 | 211-064-6 | 09.193 | Etilpalmitatas; etilcetilatas | | |

09.194 | 01 | 2396-84-1 | Etilheksa-2,4-dienoatas | 2459 | 635 | 219-258-2 | 09.194 | Etilsorbatas; etil-2,4-heksadienoatas | | |

09.196 | 03 | 10094-40-3 | Heks-2-enilacetatas | 2564 | 643 | 233-223-9 | 09.196 | trans-2-heksenilacetatas; 2-heksen-1-ilacetatas; 2-hekseniletanoatas | | 5 |

09.197 | 04 | 3681-71-8 | Heks-3(cis)-enilacetatas | 3171 | 644 | 222-960-1 | 09.197 | cis-3-heksen-1-ilacetatas; cis-3-heksenilacetatas; cis-3-hekseniletanoatas | | |

09.198 | 02 | 2050-09-1 | Izopentilvaleratas | | 648 | 218-081-8 | 09.198 | Izoamilpentanoatas | 3-metilbutilpentanoatas | |

09.200 | 21 | 10415-88-0 | 1-metil-3-fenilpropilacetatas | 2882 | 671 | 233-890-6 | 09.200 | Metilfeniletilkarbinilacetatas; 4-fenil-2-butilacetatas; feniletilmetilkarbinilacetatas | | |

09.201 | 15 | 7460-74-4 | Fenetilvaleratas | | 673 | 231-246-9 | 09.201 | Fenetilpentanoatas | | |

09.202 | 01 | 141-06-0 | Propilvaleratas | | 679 | 205-452-4 | 09.202 | Propilpentanoatas; propilvaleratas | | |

09.204 | 01 | 544-35-4 | Etiloktadeka-9,12-dienoatas | | 711 | 208-868-4 | 09.204 | Etillinoleatas | | |

09.205 | 01 | 1191-41-9 | Etiloktadeka-9,12,15-trienoatas | | 712 | 214-734-6 | 09.205 | Etillinolenatas | | |

09.208 | 01 | 142-77-8 | Butiloleatas | | 741 | 205-559-6 | 09.208 | | Butiloktadec-9-enoatas | |

09.209 | 01 | 589-75-3 | Butiloktanoatas | | 742 | 209-659-0 | 09.209 | Butilkaprilatas | | |

09.210 | 01 | 111-61-5 | Etiloktadekanoatas | 3490 | 745 | 203-887-4 | 09.210 | Etilstearatas | | |

09.211 | 30 | 60-01-5 | Gliceriltributiratas | 2223 | 747 | 200-451-5 | 09.211 | Tributirinas; glicerolio tributiratas; butirinas | | 1 |

09.212 | 03 | 2142-94-1 | Nerilformiatas | 2776 | 2060 | 218-401-6 | 09.212 | cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilformiatas; cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilmetanoatas | 3,7-dimetil-2(cis),6-oktadienilformiatas | |

09.213 | 03 | 141-12-8 | Nerilacetatas | 2773 | 2061 | 2054592 | 09.213 | cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilacetatas; cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-iletanoatas | 3,7-dimetil-2(cis),6-oktadienilacetatas | |

09.214 | 04 | 112-19-6 | Undec-10-enilacetatas | 3096 | 2062 | 203-944-3 | 09.214 | Acetatas C-11; 10-hendecilacetatas; undecenilacetatas | | |

09.215 | 08 | 97-42-7 | Karvilacetatas | 2250 | 2063 | 202-580-2 | 09.215 | Karveilacetatas; p-menta-6,8-dien-2-ilacetatas | p-menta-6,8-dien-2-ilacetatas | |

09.216 | 08 | 20777-49-5 | Dihidrokarvilacetatas | 2380 | 2064 | 244-029-9 | 09.216 | 6-metil-3-(1-metilvinil)cikloheksilacetatas; dihidrokarveilacetatas; 8-p-menten-2-ilacetatas; 6-metil-3-izopropenilcikloheksenilacetatas | p-ment-8-en-2-ilacetatas | |

09.218 | 08 | 125-12-2 | Izobornilacetatas | 2160 | 2066 | 204-727-6 | 09.218 | Ekso-2-kamfanilacetatas; izoborniletanoatas; ekso-2-bornilacetatas | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-ilacetatas | |

09.219 | 08 | 57576-09-7 | Izopulegilacetatas | 2965 | 2067 | 260-820-1 | 09.219 | 5-metil-2-izopropenilcikloheksilacetatas; 1-metil-4-izopropenilcikloheksan-3-ilacetatas | p-ment-8-en-3-ilacetatas | |

09.220 | 23 | 326-61-4 | Piperonilacetatas | 2912 | 2068 | 206-312-5 | 09.220 | Heliotropilacetatas; 3,4-metilendioksibenzilacetatas; 1,3-benzodioksol-5-metanolio acetatas | 3,4-metilendioksibenzilacetatas | |

09.224 | 05 | 108-84-9 | 1,3-dimetilbutilacetatas | | 2073 | 203-621-7 | 09.224 | 4-metil-2-pentilacetatas; metilizobutilkarbinilacetatas | | |

09.225 | 09 | 1322-17-4 | 1,3-nonandiolio acetatas | 2783 | 2075 | 215-332-3 | 09.225 | 1,3-nonandiolio acetatas (esterių mišinys); acetoksinonilacetatas (esterių mišinys); jazmonilas | Nonan-1,3-diilacetatas | 5 |

09.226 | 09 | 7779-54-6 | 3-oksononan-1-ilacetatas | | 2076 | | 09.226 | | | |

09.227 | 06 | 151-05-3 | 1,1-dimetil-2-fenetilacetatas | 2392 | 2077 | 205-781-3 | 09.227 | 2-metil-1-fenil-2-propilacetatas; benzildimetilkarbinilacetatas; dimetilbenzilkarbinilacetatas | | |

09.228 | 25 | 533-18-6 | o-tolilacetatas | 3072 | 2078 | 208-556-8 | 09.228 | Acetil-o-krezolis; o-krezolio acetatas; o-krezilacetatas | 2-metilfenilacetatas | |

09.230 | 08 | 1551-44-6 | Cikloheksilbutiratas | 2351 | 2082 | 216-290-9 | 09.230 | Cikloheksilbutanoatas | | |

09.231 | 21 | 3460-44-4 | 1-fenetilbutiratas | 2686 | 2083 | 222-409-5 | 09.231 | α-metilbenzilbutiratas; metilfenilkarbinilbutiratas; stiralilbutiratas; 1-fenil-1-etilbutanoatas | 1-feniletilbutiratas | |

09.232 | 06 | 10094-34-5 | 1,1-dimetil-2-fenetilbutiratas | 2394 | 2084 | 233-221-8 | 09.232 | 2-metil-1-fenil-2-propilbutiratas; benzildimetilkarbinilbutiratas; α,α-dimetilfenetilbutiratas | | |

09.233 | 03 | 2408-20-0 | Alilpropionatas | 2040 | 2094 | 219-307-8 | 09.233 | 2-propenilpropanoatas; alilpropanoatas | | |

09.234 | 01 | 111-79-5 | Metilnon-2-enoatas | 2725 | 2099 | 203-908-7 | 09.234 | Metilnonilenatas; metilnonilenoatas | | |

09.235 | 01 | 7492-45-7 | Butildec-2-enoatas | 2194 | 2100 | | 09.235 | | | |

09.236 | 01 | 5760-50-9 | Metilundec-9-enoatas | 2750 | 2101 | 227-279-3 | 09.236 | Metilundecilenatas | | |

09.237 | 01 | 692-86-4 | Etilundec-10-enoatas | 2461 | 10634 | 211-734-8 | 09.237 | Etilundecilenatas | | |

09.238 | 01 | 109-42-2 | Butilundec-10-enoatas | 2216 | 2103 | 203-670-4 | 09.238 | Butilundecilenatas | | |

09.239 | 01 | 10522-18-6 | Metil-2-undecinoatas | 2751 | 2111 | | 09.239 | Metildecinkarbonatas; metilundec-2-inoatas; metiloktilpropiolatas | | |

09.240 | 04 | 33467-73-1 | Heks-3(cis)-enilformiatas | 3353 | 2153 | 251-532-7 | 09.240 | β,γ-heksenilmetanoatas; (Z)-3-heksenolio formiatas; 3-heksenilmetanoatas | | 5 |

09.244 | 03 | 123-68-2 | Alilheksanoatas | 2032 | 2181 | 204-642-4 | 09.244 | Alilkaproatas; 2-propenilheksanoatas | | |

09.246 | 01 | 123-95-5 | Butiloktadekanoatas | 2214 | 2189 | 204-666-5 | 09.246 | Butilstearatas | | |

09.247 | 03 | 20474-93-5 | Alilkrotonatas | | 2222 | 243-845-2 | 09.247 | | Alilbut-2(trans)-enoatas | |

09.248 | 01 | 623-70-1 | Etil-trans-2-butenoatas | 3486 | 2244 | 210-808-7 | 09.248 | Etilkrotonatas | | |

09.249 | 21 | 68922-11-2 | 1-metil-2-fenetilbutiratas | 3197 | 2276 | 272-983-6 | 09.249 | 1-fenil-2-propilbutiratas; α-metilfenetilbutiratas | | |

09.250 | 02 | 10588-10-0 | Izobutilvaleratas | | 2303 | 234-191-9 | 09.250 | Izobutilpentanoatas | 2-metilpropilpentanoatas | |

09.251 | 01 | 110-42-9 | Metildekanoatas | | 2304 | 203-766-6 | 09.251 | | | |

09.253 | 25 | 528-79-0 | 2-izopropil-5-metilfenilacetatas | | 2308 | 208-442-8 | 09.253 | Timilacetatas; acetiltimolis | | |

09.254 | 05 | 4864-61-3 | 3-oktilacetatas | 3583 | 2347 | 225-471-1 | 09.254 | 1-etilheksilacetatas; n-amiletilkarbinilacetatas | 1-etilheksilacetatas | |

09.256 | 01 | 6513-03-7 | Propilnonanoatas | | 2351 | 229-403-1 | 09.256 | Propilpelargonatas | | |

09.258 | 30 | 3891-59-6 | Gliukozės pentaacetatas | 2524 | | 223-439-1 | 09.258 | 1,2,3,4,6-pentaacetil-α-D-gliukozė; 1,2,3,4,6-pentaacetil-β-D-gliukozė; α-pentaacetildekstrogliukozė | 1,2,3,4,6-pentaacetil-α-D-gliukozė ir 1,2,3,4,6-pentaacetil-β-D-gliukozė | |

09.260 | 03 | 3025-30-7 | Etildeka-2(cis),4(trans)-dienoatas | 3148 | 10574 | 221-178-8 | 09.260 | Etil-(2E,4Z)-dekadienoatas | | |

09.261 | 15 | 6290-37-5 | 2-fenetilheksanoatas | 3221 | 10882 | 228-538-3 | 09.261 | 2-feniletikaproatas; 2-feniletilheksanoatas; benzilkarbinilkaproatas; benzilkarbinilheksanoatas | | |

09.262 | 15 | 5457-70-5 | Fenetiloktanoatas | 3222 | 10884 | 226-718-6 | 09.262 | 2-feniletilkaprilatas; benzilkarbiniloktanoatas | | |

09.263 | 30 | 139-45-7 | Gliceriltripropionatas | 3286 | 10657 | 205-365-1 | 09.263 | Propiono rūgšties trigliceridas; tripropioninas | | 1 |

09.264 | 10 | 84642-61-5 | antr-butan-3-onilbutiratas | 3332 | 10525 | 283-438-7 | 09.264 | Acetoilbutiratas; AMC butiratas | 1-metil-2-oksopropilbutanoatas | |

09.265 | 01 | 34495-71-1 | Etilokt-4-enoatas | 3344 | 10619 | 252-065-1 | 09.265 | | | 5 |

09.266 | 01 | 19089-92-0 | Heksil-2-butenoatas | 3354 | 10688 | 242-808-8 | 09.266 | | | 5 |

09.267 | 01 | 2396-78-3 | Metilheks-3-enoatas | 3364 | 10801 | 219-256-1 | 09.267 | O-heksilheksanolidas | | |

09.268 | 01 | 21063-71-8 | Metilokt-4(cis)-enoatas | 3367 | 10834 | 244-188-4 | 09.268 | | | |

09.269 | 08 | 13851-11-1 | Fenchilacetatas | 3390 | 11769 | 237-588-5 | 09.269 | 1,3,3-trimetil-2-norbornanilacetatas | 1,3,3-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-ilacetatas | |

09.270 | 04 | 16491-36-4 | Heks-3-enilbutiratas | 3402 | 11859 | 240-553-7 | 09.270 | β,γ-heksenil-n-butiratas; cis-3-heksenilbutanoatas | | 5 |

09.271 | 04 | 31501-11-8 | Heks-3-enilheksanoatas | 3403 | 11779 | 250-661-6 | 09.271 | 3-heksenilkaproatas; cis-3-heksenilkaproatas | | 5 |

09.272 | 07 | 72928-52-0 | Mirtenilformiatas | 3405 | 10858 | 277-082-1 | 09.272 | 2-pinen-10-olio formiatas | (6,6-dimetilbiciklo[3.3.1]hept-2-en-2-il) metilformiatas | |

09.273 | 02 | 589-66-2 | Izobutilkrotonatas | 3432 | 10706 | 209-658-5 | 09.273 | | 2-metilpropilbut-2(trans)-enoatas | |

09.274 | 01 | 627-90-7 | Etilundekanoatas | 3492 | 10633 | 211-018-5 | 09.274 | Etilundecilatas, etilhendekanoatas | | |

09.275 | 04 | 1576-77-8 | Hept-3(trans)-enilacetatas | 3493 | 10662 | 216-411-5 | 09.275 | | | |

09.276 | 03 | 3913-80-2 | Okt-2-enilacetatas | 3516 | 11906 | 223-473-7 | 09.276 | (E)-2-okten-1-olio acetatas | | 5 |

09.277 | 03 | 84642-60-4 | Okt-2(trans)-enilbutiratas | 3517 | 11907 | 283-437-1 | 09.277 | Trans-2-oktenilbutiratas | | |

09.278 | 07 | 15111-96-3 | p-menta-1,8-dien-7-ilacetatas | 3561 | 10742 | 239-162-4 | 09.278 | Perililacetatas; acto rūgšties perililesteris; mentadien-7-karbinilacetatas | | |

09.280 | 09 | 67715-81-5 | Nonan-1,4-diildiacetatas | 3579 | 11927 | | 09.280 | Nonandiolio-1,4 acetatas | | |

09.281 | 05 | 2442-10-6 | Okt-1-en-3-ilacetatas | 3582 | 11716 | 219-474-7 | 09.281 | Oktenilacetatas; amilvinilkarbinilacetatas; 3-acetoksioktenas; amilkrotonilacetatas; pentilkrotonilacetatas | 1-vinilheksilacetatas | |

09.282 | 05 | 16491-54-6 | Okt-1-en-3-ilbutiratas | 3612 | | 240-555-8 | 09.282 | | 1-vinilheksilbutiratas | |

09.283 | 01 | 7367-88-6 | Etildec-2-enoatas | 3641 | 10577 | 230-918-9 | 09.283 | | | 5 |

09.284 | 01 | 76649-16-6 | Etildec-4-enoatas | 3642 | 10578 | 278-509-4 | 09.284 | | | 5 |

09.285 | 01 | 7367-82-0 | Etilokt-2(trans)-enoatas | 3643 | 10617 | 230-913-1 | 09.285 | | | 5 |

09.286 | 02 | 624-41-9 | 2-metilbutilacetatas | 3644 | 10762 | 210-843-8 | 09.286 | | | |

09.287 | 01 | 28316-62-3 | Propildeka-2,4-dienoatas | 3648 | 10889 | 248-960-1 | 09.287 | | | 5 |

09.288 | 21 | 3572-06-3 | 4-(4-acetoksifenil)butan-2-onas | 3652 | | 222-682-0 | 09.288 | | | |

09.289 | 07 | 36789-59-0 | α-kamfoleno acetatas | 3657 | | 253-212-2 | 09.289 | 1-acetoksi-2-(2,2,3)-trimetil-3-ciklopenteniletanas | 2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etilacetatas | 5 |

09.290 | 01 | 69925-33-3 | Etilokta-4,7-dienoatas | 3682 | | | 09.290 | Etil-(Z)-4,7-oktadienoatas | | |

09.291 | 04 | 61444-38-0 | Heks-3-enilheks-3-enoatas | 3689 | | 262-797-3 | 09.291 | (Z)-3-heksenil-(Z)-3-heksenoatas | | 5 |

09.292 | 01 | 33855-57-1 | Heksil-2-heksenoatas | 3692 | | | 09.292 | Heksil-(E)-2-heksenoatas | | |

09.293 | 09 | 52789-73-8 | 1-acetoksi-1-acetilcikloheksanas | 3701 | | 258-186-6 | 09.293 | Metil-1-acetoksicikloheksilas; 1-acetilcikloheksilacetatas | | |

09.294 | 23 | 17373-93-2 | 2-metilbenzilacetatas | 3702 | | 241-412-2 | 09.294 | | | 5 |

09.298 | 01 | 13481-87-3 | Metilnon-3-enoatas | 3710 | | 236-786-9 | 09.298 | | | |

09.299 | 01 | 7367-81-9 | Metilokt-2(trans)-enoatas | 3712 | 11800 | 230-912-6 | 09.299 | Metil-(E)-2-oktenoatas | | 5 |

09.300 | 01 | 689-89-4 | Metilheksa-2,4-dienoatas | 3714 | | 211-712-8 | 09.300 | Metilsorbatas; metil-2,4-heksadienoatas, metil-(E,E)-2,4-heksadienoatas | | 5 |

09.301 | 25 | 59558-23-5 | p-toliloktanoatas | 3733 | | 261-803-1 | 09.301 | o-kreziloktanoatas; p-metilfeniloktanoatas; p-krezilkaprilatas | 4-metilfeniloktanoatas | |

09.302 | 07 | 1079-01-2 | Mirtenilacetatas | 3765 | 10887 | 214-088-5 | 09.302 | 2-pinen-10-olio acetatas | (6,6-dimetilbiciklo[3.3.1]hept-2-en-2-il)metilacetatas | |

09.303 | 03 | | Hept-2-enilizovaleratas | | 10664 | | 09.303 | | Hept-2-enil-3-metilbutanoatas | |

09.304 | 05 | | antr-heptilizovaleratas | | 10806 | | 09.304 | | 1-metilheksil-3-metilbutanoatas | |

09.305 | 08 | 22030-19-9 | β-jonilacetatas | 3844 | 10702 | | 09.305 | β-jonolio acetatas; 3-buten-2-olis, 4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)acetatas | 4-(2,2,6-trimetilcikloheks-1-enil)but-3-en-2-ilacetatas | |

09.306 | 22 | | 2-metoksicinamilacetatas | | 10752 | | 09.306 | | 3-(2-metoksifenil)prop-2-enilacetatas | |

09.307 | 02 | | 2-metilbutildodekanoatas | | 10766 | | 09.307 | | | |

09.311 | 03 | 591-87-7 | Alilacetatas | | 11730 | 209-734-8 | 09.311 | | | |

09.312 | 03 | 7493-75-6 | Alilheksa-2,4-dienoatas | 2041 | 2182 | 231-336-8 | 09.312 | Alilsorbatas | | |

09.313 | 23 | 56423-40-6 | Benzil-2-metilbutiratas | | 10523 | 260-169-3 | 09.313 | | | |

09.314 | 23 | 65416-24-2 | Benzilkrotonatas | | | 265-764-1 | 09.314 | | Benzilbut-2(trans)-enoatas | |

09.315 | 23 | 140-25-0 | Benzildodekanoatas | | | 205-405-8 | 09.315 | Benzillauratas | | |

09.316 | 23 | 6938-45-0 | Benzilheksanoatas | | 10521 | 230-068-9 | 09.316 | | | |

09.317 | 23 | 2051-96-9 | Benzillaktatas | | | 218-136-6 | 09.317 | | Benzil-2-hidroksipropanoatas | |

09.318 | 23 | 10276-85-4 | Benziloktanoatas | | | 233-620-7 | 09.318 | | | |

09.319 | 08 | 13109-70-1 | Bornilbutiratas | 3907 | | 236-036-0 | 09.319 | Bornilbutanoatas; sviesto rūgšties 2-bornilesteris | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-ilbutanoatas | |

09.320 | 09 | 112-07-2 | 2-butoksietilacetatas | | | 203-933-3 | 09.320 | | | |

09.321 | 01 | 7785-64-0 | Butil-2-metilbut-2(cis)-enoatas | | | 232-084-1 | 09.321 | Butilangelatas | | |

09.322 | 01 | 6297-41-2 | Butil-2-metilvaleratas | | | 228-569-2 | 09.322 | Butil-2-metilpentanoatas | | |

09.323 | 05 | 105-46-4 | antr-butilacetatas | | 10527 | 203-300-1 | 09.323 | But-2-ilacetatas | 1-metilpropilacetatas | |

09.324 | 01 | 591-63-9 | Butilbut-2-enoatas | | | | 09.324 | | | |

09.325 | 05 | 819-97-6 | antr-butilbutiratas | | 10528 | 212-465-9 | 09.325 | But-2-ilbutiratas | 1-metilpropilbutanoatas | |

09.326 | 01 | 28369-24-6 | Butildeka-2,4-dienoatas | | 10529 | 248-994-7 | 09.326 | | | 5 |

09.327 | 01 | 30673-36-0 | Butildekanoatas | | 10530 | 250-280-5 | 09.327 | Butilkapratas | | |

09.328 | 05 | 589-40-2 | antr-butilformiatas | | 10532 | | 09.328 | But-2-ilformiatas | 1-metilpropilformiatas | |

09.329 | 01 | 13416-74-5 | Butilheks-2-enoatas | | | | 09.329 | | | |

09.330 | 01 | 118869-62-8 | Butilheks-3-enoatas | | | | 09.330 | | | |

09.331 | 01 | 111-06-8 | Butilheksadekanoatas | | | 203-829-8 | 09.331 | Butilpalmitatas | | |

09.332 | 05 | 820-00-8 | antr-butilheksanoatas | | 10533 | | 09.332 | But-2-ilkaproatas; 2-butilheksanoatas | 1-metilpropilheksanoatas | |

09.333 | 09 | 18449-60-0 | antr-butillaktatas | | | 242-334-1 | 09.333 | | 1-metilpropil-2-hidroksipropanoatas | |

09.334 | 01 | 50623-57-9 | Butilnonanoatas | | | 256-661-2 | 09.334 | | | |

09.335 | 01 | 57403-32-4 | Butilokt-2-enoatas | | 10536 | 260-720-8 | 09.335 | | | |

09.336 | 01 | 110-36-1 | Butiltetradekanoatas | | | 203-759-8 | 09.336 | Butilmiristatas | | |

09.337 | 25 | 6380-28-5 | Karvakrilacetatas | | | 228-963-4 | 09.337 | | 5-izopropil-2-metilfenilacetatas | |

09.338 | 08 | 32214-91-8 | Kariofileno alkoholio acetatas | | | 250-960-1 | 09.338 | Kariofileno acetatas | 4,11,11-trimetil-8-metilenbiciklo[7.2.0]undec-3-en-5-il acetatas | |

09.339 | 22 | 61792-12-9 | Cinamil-2-metilkrotonatas | | | 263-215-0 | 09.339 | Cinamiltiglatas | 3-fenilprop-2-enil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.340 | 03 | 24717-85-9 | Citronelil-2-metilbut-2-enoatas | | | 246-426-2 | 09.340 | | 3,7-dimetilokt-6-enil-2-metilbutanoatas | |

09.341 | 04 | 10580-25-3 | Citronelilheksanoatas | | | 234-175-1 | 09.341 | | 3,7-dimetilokt-6-enilheksanoatas | |

09.342 | 07 | 54993-30-5 | Ciklogeranilacetatas | | | | 09.342 | | (2,6,6-trimetil-1-cikloheksenil)metilacetatas | |

09.343 | 08 | 1129-47-1 | Cikloheksilizobutiratas | | 10548 | 214-448-1 | 09.343 | | Cikloheksil-2-metilpropanoatas | |

09.344 | 04 | 50816-18-7 | Dec-9-enilacetatas | | | 256-784-1 | 09.344 | Rosalva acetatas | | |

09.345 | 09 | 818-04-2 | Diizopentilsukcinatas | | 10555 | 212-448-6 | 09.345 | Diizoamilsukcinatas; di-(3-metilbutil)sukcinatas | Di-(3-metilbutil)butandioatas | |

09.346 | 30 | 1587-18-4 | Dibutilmalatas | | | | 09.346 | | Dibutil-2-hidroksibutandioatas | |

09.347 | 09 | 141-03-7 | Dibutilsukcinatas | | | 205-449-8 | 09.347 | | Dibutilbutandioatas | |

09.348 | 09 | 141-28-6 | Dietiladipatas | | | 205-477-0 | 09.348 | | Dietilheksandioatas | |

09.349 | 30 | 32074-56-9 | Dietilcitratas | | | 250-914-0 | 09.349 | | | |

09.350 | 09 | 623-91-6 | Dietilfumaratas | | | 210-819-7 | 09.350 | | Dietilbut-2(trans)-endioatas | |

09.351 | 09 | 141-05-9 | Dietilmaleatas | | 10551 | 205-451-9 | 09.351 | 2-buteno dirūgšties dietilesteris; etilmaleatas | Dietilbut-2(cis)-endioatas | |

09.352 | 09 | 624-17-9 | Dietilnonandioatas | | 10549 | 210-833-3 | 09.352 | Dietilazelatas | | |

09.353 | 09 | 95-92-1 | Dietiloksalatas | | | 202-464-1 | 09.353 | | Dietiletandioatas | |

09.354 | 09 | 818-38-2 | Dietilpentandioatas | | | 212-451-2 | 09.354 | | | |

09.355 | 08 | 20777-49-5 | Neodihidrokarvilacetatas | | 10859 | 244-029-9 | 09.355 | | p-ment-8(9)-en-2-ilacetatas | |

09.356 | 06 | 20487-40-5 | 1,1-dimetiletilpropionatas | | | | 09.356 | tret-butilpropionatas | | |

09.358 | 02 | 20780-49-8 | 3,7-dimetiloktilacetatas | | 10899 | 244-034-6 | 09.358 | Tetrahidrogeranilacetatas | | |

09.359 | 09 | 111-15-9 | 2-etoksietilacetatas | | 10565 | 203-839-2 | 09.359 | Etilenglikolio monoetileterio acetatas | | |

09.360 | 09 | 2985-28-6 | Etil-2-acetoksipropionatas | | | | 09.360 | Etilacetillaktatas | | |

09.361 | 09 | 27372-03-8 | Etil-2-hidroksi-3-metilbutiratas | | 10600 | | 09.361 | | | |

09.362 | 23 | 60770-00-5 | Etil-2-hidroksi-4-metilbenzenkarboksilatas | | | | 09.362 | | | |

09.363 | 23 | 7335-26-4 | Etil-2-metoksibenzenkarboksilatas | | | 230-843-1 | 09.363 | | | |

09.364 | 15 | 2510-99-8 | Etil-2-fenilpropionatas | | | 219-727-1 | 09.364 | | | |

09.365 | 01 | 638-10-8 | Etil-3-metilkrotonatas | | 10610 | 211-319-1 | 09.365 | Etilsenecioatas | Etil-3-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.366 | 09 | 121312-01-4 | Etil-4-acetoksioktanoatas | | | | 09.366 | | | |

09.367 | 23 | 120-47-8 | Etil-4-hidroksibenzenkarboksilatas | | | 204-399-4 | 09.367 | | | 4 |

09.368 | 01 | 6849-18-9 | Etil-4-metilpent-3-enoatas | | 10615 | | 09.368 | | | |

09.370 | 01 | 67233-91-4 | Etildec-9-enoatas | | 10579 | | 09.370 | | | |

09.371 | 01 | 78417-28-4 | Etil-deka-2,4,7-trienoatas | 3832 | 10576 | | 09.371 | Etil-deka-2,4,7-trienoatas; 2,4,7-dekatrieno rūgšties etilesteris | | |

09.372 | 01 | 28290-90-6 | Etildodec-2-enoatas | | 10584 | | 09.372 | | | |

09.373 | 01 | 32659-21-5 | Etilgeranatas | | | 251-144-8 | 09.373 | | Etil-3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienoatas | |

09.374 | 01 | 54340-72-6 | Etilhept-2-enoatas | | | | 09.374 | | | |

09.375 | 01 | 97-63-2 | Etilmetakrilatas | | | 202-597-5 | 09.375 | | Etil-2-metilprop-2-enoatas | |

09.376 | 01 | 26553-47-9 | Etilokt-3(trans)-enoatas | | | 247-799-4 | 09.376 | | | |

09.377 | 01 | 1117-65-3 | Etilokt-3-enoatas | | 10618 | | 09.377 | | | |

09.378 | 01 | 78989-37-4 | Etilokt-4(trans)-enoatas | | | 279-035-0 | 09.378 | | | |

09.379 | 01 | 2445-93-4 | Etilpent-2-enoatas | | 10623 | 219-500-7 | 09.379 | | | |

09.380 | 01 | 41114-00-5 | Etilpentadekanoatas | | 10622 | 255-223-8 | 09.380 | | | |

09.381 | 02 | 103-09-3 | 2-etilheksilacetatas | | | 203-079-1 | 09.381 | β-etilheksilacetatas; 2-etilheksanilacetatas | | |

09.382 | 03 | 68705-63-5 | Geranil-2-metilbutiratas | | | 272-100-4 | 09.382 | | 3,7-dimetil-2(trans),6-oktadienil-2-metilbutanoatas | |

09.383 | 03 | 7785-33-3 | Geranil-2-metilkrotonatas | | 11829 | 232-078-9 | 09.383 | Geraniltiglatas | 3,7-dimetil-2(trans),6-oktadienil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.384 | 03 | 51532-26-4 | Geraniloktanoatas | | | 257-256-3 | 09.384 | Geranilkaprilatas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dieniloktanoatas | |

09.385 | 03 | 16939-73-4 | Hept-2-enilacetatas | | 10661 | 241-002-3 | 09.385 | | | 5 |

09.386 | 05 | 94088-33-2 | antr-hept-4(cis)-enilacetatas | | | 302-032-3 | 09.386 | | 1-metilheks-3(cis)-enilacetatas | |

09.387 | 01 | 50862-12-9 | Heptil-2-metilbutiratas | | 10668 | 256-811-7 | 09.387 | | | |

09.388 | 05 | 5921-82-4 | antr-heptilacetatas | | 10802 | 227-647-3 | 09.388 | | 1-metilheksilacetatas | |

09.390 | 01 | 6976-72-3 | Heptilheksanoatas | | 10666 | 230-239-8 | 09.390 | | | |

09.391 | 05 | 6624-58-4 | antr-heptilheksanoatas | | 10805 | 229-582-6 | 09.391 | | 1-metilheksilheksanoatas | |

09.392 | 01 | 56423-43-9 | Heptilizovaleratas | | 10667 | 260-170-9 | 09.392 | | Heptil-3-metilbutanoatas | |

09.393 | 01 | 5451-80-9 | Heptilvaleratas | | 10672 | 226-686-3 | 09.393 | Heptilpentanoatas | | |

09.394 | 03 | 2497-18-9 | Heks-2(trans)-enilacetatas | 2564 | 643 | 219-680-7 | 09.394 | trans-2-heksenilacetatas; 2-heksen-1-ilacetatas | | 5 |

09.395 | 03 | 53398-80-4 | Heks-2(trans)-enilpropionatas | 3932 | 11830 | 258-513-2 | 09.395 | 2-heksenilpropanoatas; (E)-heks-2-enilpropionatas; trans-2-heksenilpropionatas | | |

09.396 | 03 | 53398-83-7 | Heks-2-enilbutiratas | 3926 | | 258-515-3 | 09.396 | | | 5 |

09.397 | 03 | 53398-78-0 | Heks-2-enilformiatas | 3927 | 11858 | 258-512-7 | 09.397 | (E)-heks-2-enilformiatas; trans-2-heksenilformiatas | | 5 |

09.398 | 03 | 53398-86-0 | Heks-2-enilheksanoatas | | | 258-519-5 | 09.398 | | | 5 |

09.399 | 03 | 35154-45-1 | Heks-2-enilizovaleratas | 3930 | | 252-404-3 | 09.399 | | Heks-2-enil-3-metilbutanoatas | 5 |

09.400 | 15 | 68133-78-8 | Heks-2-enilfenilacetatas | | | 268-705-8 | 09.400 | | | 5 |

09.401 | 09 | 2308-18-1 | Izopentilacetoacetatas | 3551 | 227 | 218-991-5 | 09.401 | 3-metilbutilacetoacetatas; pentil-3-oksobutanoatas; izoamil-β-ketobutiratas | 3-metilbutil-3-oksobutanoatas | |

09.402 | 09 | 141-97-9 | Etilacetoacetatas | 2415 | 240 | 205-516-1 | 09.402 | Etilacetilacetatas; etil-β-ketobutiratas; acetoacto rūgšties etilesteris | Etil-3-oksobutanoatas | |

09.403 | 09 | 591-60-6 | Butilacetoacetatas | 2176 | 241 | 209-722-2 | 09.403 | Butil-3-ketobutanoatas; butil-3-ketobutiratas | Butil-3-oksobutanoatas | |

09.404 | 09 | 7779-75-1 | Izobutilacetoacetatas | 2177 | 242 | 231-937-5 | 09.404 | Izobutil-β-ketobutiratas; izobutil-3-oksobutanoatas; 2-metil-1-propilacetoacetatas; izobutil-3-ketobutanoatas | 2-metilpropil-3-oksobutanoatas | |

09.405 | 09 | 10032-00-5 | Geranilacetoacetatas | 2510 | 243 | 233-101-5 | 09.405 | Geranil-3-oksobutanoatas; geranil-β-ketobutiratas; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilacetoacetatas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienil-3-oksobutanoatas | |

09.406 | 23 | 5396-89-4 | Benzil-3-oksobutiratas | 2136 | 244 | 226-416-4 | 09.406 | Benzilacetilacetatas; benzil-3-oksobutanoatas; benzil-β-ketobutiratas | | |

09.407 | 15 | 42078-65-9 | 2-fenetil-3-metilkrotonatas | 2869 | 246 | 255-649-4 | 09.407 | 2-feniletil-3-metil-2-butenoatas; 2-fenetilsenecioatas; fenetil-3,4-dimetilakrilatas | 2-feniletil-3-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.408 | 02 | 7779-81-9 | Izobutil-2-metilbut-2(cis)-enoatas | 2180 | 247 | 231-941-7 | 09.408 | Izobutilangelatas; izobutil-cis-2-metil-2-butenoatas | 2-metilpropil-2-metilbut-2(cis)-enoatas | 5 |

09.409 | 01 | 7452-79-1 | Etil-2-metilbutiratas | 2443 | 265 | 231-225-4 | 09.409 | Etil-2-metilbutanoatas | | |

09.410 | 03 | 7493-69-8 | Alil-2-etilbutiratas | 2029 | 281 | 231-332-6 | 09.410 | 2-propenil-2-etilbutanoatas; 2-propenil-2-etilbutiratas | | |

09.411 | 03 | 7493-65-4 | Alilcikloheksanbutiratas | 2024 | 283 | | 09.411 | Alil-4-cikloheksilbutiratas; 2-propen-1-ilcikloheksanbutiratas; alilheksahidrofenilbutiratas; alilcikloheksilbutiratas | | |

09.412 | 01 | 547-63-7 | Metilizobutiratas | 2694 | 287 | 208-929-5 | 09.412 | Metildimetilacetatas, metil-2-metilpropionatas | Metil-2-metilpropanoatas | |

09.413 | 01 | 97-62-1 | Etilizobutiratas | 2428 | 288 | 202-595-4 | 09.413 | Etilizobutanoatas; etil-2-metilpropanoatas, propano rūgšties 2-metiletilesteris | Etil-2-metilpropanoatas | |

09.414 | 01 | 644-49-5 | Propilizobutiratas | 2936 | 289 | 211-417-4 | 09.414 | | Propil-2-metilpropanoatas | |

09.415 | 05 | 617-50-5 | Izopropilizobutiratas | 2937 | 290 | 210-517-5 | 09.415 | Propilizobutiratas, izopropil-2-metilpropanoatas | Izopropil-2-metilpropanoatas | |

09.416 | 01 | 97-87-0 | Butilizobutiratas | 2188 | 291 | 202-614-6 | 09.416 | Butil-2-metilpropionatas; n-butil-2-metilpropanoatas | Izobutil-2-metilpropanoatas | |

09.417 | 02 | 97-85-8 | Izobutilizobutiratas | 2189 | 292 | 202-612-5 | 09.417 | Izobutil-2-metilpropionatas; 2-metil-1-propil-2-metilpropanoatas | 2-metilpropil-2-metilpropanoatas | |

09.418 | 01 | 2445-72-9 | Pentilizobutiratas | | 293 | 219-494-6 | 09.418 | Amilizobutiratas | Pentil-2-metilpropanoatas | |

09.419 | 02 | 2050-01-3 | Izopentilizobutiratas | 3507 | 294 | 218-078-1 | 09.419 | Izopentil-2-metilpropanoatas | 3-metilbutil-2-metilpropanoatas | |

09.420 | 01 | 2349-13-5 | Heptilizobutiratas | 2550 | 295 | 219-076-3 | 09.420 | Heptil-2-metilpropanoatas | Heptil-2-metilpropanoatas | |

09.421 | 04 | 97-89-2 | Citronelilizobutiratas | 2313 | 296 | 202-616-7 | 09.421 | Citronelil-2-metilpropionatas; 3,7-dimetil-6-okten-1-ilizobutiratas; 3,7-dimetil-6-okten-1-il-2-metilpropanoatas | 3,7-dimetilokt-6-enil-2-metilpropanoatas | |

09.423 | 06 | 78-35-3 | Linalilizobutiratas | 2640 | 298 | 201-108-2 | 09.423 | Linalil-2-metilpropionatas; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ilizobutiratas, linaloolio izobutiratas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil-2-metilpropanoatas | |

09.424 | 03 | 2345-24-6 | Nerilizobutiratas | 2775 | 299 | 219-061-1 | 09.424 | 2-cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilizobutiratas | 3,7-dimetil-2(cis),6-oktadienil-2-metilpropanoatas | |

09.425 | 06 | 7774-65-4 | Terpinil-2-metilpropionatas | 3050 | 300 | 231-878-5 | 09.425 | Terpinilizobutiratas; 1-metil-1-(4-metilcikloheks-3-enil)etil-2-metilpropionatas | p-ment-1-en-8-ilizobutiratas | |

09.426 | 23 | 103-28-6 | Benzilizobutiratas | 2141 | 301 | 203-095-9 | 09.426 | Benzil-2-metilpropanoatas | Benzil-2-metilpropanoatas | |

09.427 | 15 | 103-48-0 | Fenetilizobutiratas | 2862 | 302 | 203-116-1 | 09.427 | 2-fenetilizobutiratas; 2-feniletilizobutiratas; benzilkarbinil-2-metilpropanoatas; fenetil-2-metilpropanoatas | 2-feniletil-2-metilpropanoatas | |

09.428 | 22 | 103-58-2 | 3-fenilpropilizobutiratas | 2893 | 303 | 203-125-0 | 09.428 | Hidrocinamilizobutiratas; hidrocinamil-2-metilpropanoatas | 3-fenilpropil-2-metilpropanoatas | |

09.429 | 25 | 103-93-5 | p-tolilizobutiratas | 3075 | 304 | 203-159-6 | 09.429 | p-krezilizobutiratas; p-metilfenil-2-metilpropanoatas; p-metilfenilizobutiratas; p-tolil-2-metilpropanoatas | 4-metilfenil-2-metilpropanoatas | |

09.430 | 23 | 5461-08-5 | Piperonilizobutiratas | 2913 | 305 | 226-745-3 | 09.430 | Piperonil-2-metilpropionatas; 3,4-metilendioksibenzil-2-metilpropanoatas; heliotropil-2-metilpropanoatas | 3,4-metilendioksibenzil-2-metilpropanoatas | |

09.431 | 03 | 2345-26-8 | Geranilizobutiratas | 2513 | 306 | 219-062-7 | 09.431 | Geranil-2-metilpropionatas; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilizobutiratas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienil-2-metilpropanoatas | |

09.432 | 01 | 2412-80-8 | Metil-4-metilvaleratas | 2721 | 322 | 219-320-9 | 09.432 | Metil-4-metilpentanoatas; metilizokaproatas, metilizobutilacetatas | | |

09.433 | 09 | 97-64-3 | Etillaktatas | 2440 | 371 | 202-598-0 | 09.433 | Etil-α-hidroksipropionatas | Etil-2-hidroksipropanoatas | |

09.434 | 09 | 138-22-7 | Butillaktatas | 2205 | 372 | 205-316-4 | 09.434 | Butil-α-hidroksipropionatas; butilhidroksipropanoatas | Butil-2-hidroksipropanoatas | |

09.435 | 09 | 539-88-8 | Etil-4-oksovaleratas | 2442 | 373 | 208-728-2 | 09.435 | Etillevulinatas; etil-4-ketovaleratas; etilacetilpropanoatas; etillevulatas | | |

09.436 | 09 | 2052-15-5 | Butil-4-oksovaleratas | 2207 | 374 | 218-143-4 | 09.436 | Butillevulinatas; butil-4-ketovaleratas; butil-4-oksopentanoatas; butilacetilpropionatas | | |

09.439 | 30 | 7554-12-3 | Dietilmalatas | 2374 | 382 | 231-444-5 | 09.439 | Dietilhidroksisukcinatas; etilmalatas | Dietil-2-hidroksibutandioatas | |

09.441 | 09 | 17373-84-1 | Butiletilmalonatas | 2195 | 384 | | 09.441 | Etilbutilmalonatas | Butiletilpropandioatas | |

09.442 | 09 | 617-35-6 | Etilpiruvatas | 2457 | 430 | 210-511-2 | 09.442 | Etilacetilformiatas; etil-α-ketopropionatas; etilpiroracematas | Etil-2-oksopropanoatas | |

09.443 | 09 | 7779-72-8 | Izopentilpiruvatas | 2083 | 431 | 231-934-9 | 09.443 | Izoamil-2-oksopropanoatas | 3-metilbutil-2-oksopropanoatas | |

09.444 | 09 | 123-25-1 | Dietilsukcinatas | 2377 | 438 | 204-612-0 | 09.444 | Dietilbutandioatas; dietiletandikarboksilatas; etilsukcinatas | Dietilbutandioatas | |

09.445 | 09 | 106-65-0 | Dimetilsukcinatas | 2396 | 439 | 203-419-9 | 09.445 | Dimetilbutandioatas; metilsukcinatas | Dimetilbutandioatas | |

09.446 | 30 | 87-91-2 | Dietiltartratas | 2378 | 440 | 201-783-3 | 09.446 | Dietil-2,3-dihidroksibutandioatas; etiltartratas; dietil-2,3-dihidroksisukcinatas | Dietil-2,3-dihidroksibutandioatas | |

09.447 | 01 | 108-64-5 | Etilizovaleratas | 2463 | 442 | 203-602-3 | 09.447 | Etil-β-metilbutiratas; etilizopentanoatas | Etil-3-metilbutanoatas | |

09.448 | 01 | 557-00-6 | Propilizovaleratas | 2960 | 443 | 209-148-2 | 09.448 | Propilizovalerianatas, propil-3-metilbutanoatas, propilizopentanoatas, propil-3-metilbutiratas | | |

09.449 | 01 | 109-19-3 | Butilizovaleratas | 2218 | 444 | 203-654-7 | 09.449 | Butilizovalerianatas; butilizopentanoatas | Butil-3-metilbutanoatas | |

09.450 | 05 | 32665-23-9 | Izopropilizovaleratas | 2961 | 445 | 251-145-3 | 09.450 | Propilizovaleratas; izopropilizovalerianatas; izopropilizopentanoatas | Izopropil-3-metilbutanoatas | |

09.451 | 01 | 7786-58-5 | Oktilizovaleratas | 2814 | 446 | 232-100-7 | 09.451 | Oktilizovalerianatas; oktilizopentanoatas; oktil-3-metilbutiratas | Oktil-3-metilbutanoatas | |

09.452 | 01 | 7786-47-2 | Nonilizovaleratas | 2791 | 447 | 232-098-8 | 09.452 | Nonilizovalerianatas; nonilizopentanoatas | Nonil-3-metilbutanoatas | |

09.453 | 03 | 109-20-6 | Geranilizovaleratas | 2518 | 448 | 203-655-2 | 09.453 | Geranil-3-metilbutiratas; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilizopentanoatas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienil-3-metilbutanoatas | |

09.454 | 06 | 1118-27-0 | Linalilizovaleratas | 2646 | 449 | 214-259-4 | 09.454 | Linalil-3-metilbutiratas; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ilizovaleratas, linalilizopentanoatas, linalilizovalerianatas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil-3-metilbutanoatas | |

09.455 | 08 | 16409-46-4 | Mentilizovaleratas | 2669 | 450 | 240-460-1 | 09.455 | p-ment-3-ilizovaleratas; mentilizovalerianatas; 1-izopropil-4-metilcikloheks-2-il-3-metilbutanoatas | 2-izopropil-5-metilcikloheksanil-3-metilbutanoatas | |

09.456 | 08 | 76-50-6 | Bornilizovaleratas | 2165 | 451 | 200-966-5 | 09.456 | Bornil-3-metilbutiratas; bornilizovalerianatas; bornilizopentanoatas | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-3-metilbutanoatas | |

09.457 | 08 | 7779-73-9 | Izobornilizovaleratas | 2166 | 452 | 231-935-4 | 09.457 | Izobornil-3-metilbutiratas; izobornilizovalerianatas; bornilizovaleratas; bornilizopentanoatas | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-3-metilbutanoatas | |

09.458 | 23 | 103-38-8 | Benzilizovaleratas | 2152 | 453 | 203-106-7 | 09.458 | Benzilizovalerianatas; benzilizopentanoatas | Benzil-3-metilbutanoatas | |

09.459 | 22 | 140-27-2 | Cinamilizovaleratas | 2302 | 454 | 205-407-9 | 09.459 | Cinamil-3-metilbutiratas; cinamilizovalerianatas; 3-fenilalilizovaleratas; 3-fenil-2-propen-1-il-3-metilbutanoatas | 3-fenilprop-2-enil-3-metilbutanoatas | |

09.460 | 04 | 68922-10-1 | Citronelilizovaleratas | | 455 | 272-982-0 | 09.460 | Citronelilizopentanoatas | 3,7-dimetilokt-6-enil-3-metilbutanoatas | |

09.461 | 06 | 1142-85-4 | Terpinilizovaleratas | 3054 | 456 | | 09.461 | p-ment-1-en-8-ilizovaleratas; terpinilizopentanoatas; p-ment-1-en-8-il-3-metilbutiratas | p-ment-1-en-8-il-3-metilbutanoatas | |

09.462 | 01 | 556-24-1 | Metilizovaleratas | 2753 | 457 | 209-117-3 | 09.462 | Metilizovalerianatas, metil-β-metilbutiratas | Metil-3-metilbutanoatas | |

09.463 | 02 | 659-70-1 | 3-metilbutil-3-metilbutiratas | 2085 | 458 | 211-536-1 | 09.463 | Izoamilizopentanoatas; izopentilizopentanoatas; izoamil-β-metilbutiratas | | |

09.464 | 08 | 7774-44-9 | Cikloheksilizovaleratas | 2355 | 459 | 231-874-3 | 09.464 | Cikloheksilizovalerianatas; cikloheksilizopentanoatas | Cikloheksil-3-metilbutanoatas | |

09.465 | 04 | 7778-96-3 | Rodinilizovaleratas | 2987 | 460 | 231-919-7 | 09.465 | α-citronelilizopentanoatas | 3,7-dimetilokt-7-enil-3-metilbutanoatas | 5 |

09.466 | 15 | 140-26-1 | Fenetilizovaleratas | 2871 | 461 | 205-406-3 | 09.466 | Feniletilizopentanoatas; 2-feniletilizovaleratas; benzilkarbinil-3-metilbutanoatas | 2-feniletil-3-metilbutanoatas | |

09.467 | 22 | 5452-07-3 | 3-fenilpropilizovaleratas | 2899 | 462 | 226-692-6 | 09.467 | Hidrocinamilizovaleratas; 3-fenilpropilizovalerianatas; hidrocinamil-3-metilbutanoatas; 3-fenilpropilizopentanoatas | 3-fenilpropil-3-metilbutanoatas | |

09.468 | 22 | 7493-80-3 | α-pentilcinamilizovaleratas | 2067 | 463 | | 09.468 | α-amilcinamil-3-metilbutiratas; α-n-amil-β-fenilakrilizovaleratas; floksinizovaleratas | 2-pentil-3-fenilprop-2-enil-3-metilbutanoatas | |

09.469 | 03 | 7493-68-7 | Alilcikloheksanvaleratas | 2027 | 474 | | 09.469 | Alil-5-cikloheksilpentanoatas; alilcikloheksanpentanoatas; 2-propen-1-ilcikloheksanvaleratas | | |

09.470 | 22 | 103-59-3 | Cinamilizobutiratas | 2297 | 496 | 203-126-6 | 09.470 | Cinamil-2-metilpropionatas; cinamil-2-metilpropanoatas; 3-fenil-2-propen-1-ilizobutiratas | 3-fenilprop-2-enil-2-metilpropanoatas | |

09.471 | 03 | 3915-83-1 | Nerilizovaleratas | 2778 | 508 | 223-478-4 | 09.471 | Neril-β-metilbutiratas; neril-3-metilbutiratas; nerilizovalerianatas; cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ilizopentanoatas | 3,7-dimetil-2(cis),6-oktadienil-3-metilbutanoatas | |

09.472 | 02 | 589-59-3 | Izobutilizovaleratas | 3369 | 568 | 209-653-8 | 09.472 | | 2-metilpropil-3-metilbutanoatas | |

09.473 | 01 | 109-15-9 | Oktilizobutiratas | 2808 | 593 | 203-651-0 | 09.473 | | Oktil-2-metilpropanoatas | |

09.474 | 09 | 109-43-3 | Dibutilsebacatas | 2373 | 622 | 203-672-5 | 09.474 | Butilsebacatas; dibutildekandioatas; dibutil-1,8-oktandikarboksilatas | Dibutildekan-1,10-dioatas | |

09.475 | 09 | 110-40-7 | Dietilsebacatas | 2376 | 623 | 203-764-5 | 09.475 | Dietil-1,8-oktandikarboksilatas; etilsebacatas | Dietildekandioatas | |

09.476 | 30 | 94-02-0 | Etil-3-fenil-3-oksopropionatas | 2423 | 627 | 202-295-3 | 09.476 | Etilbenzoilacetatas; etil-3-fenil-3-oksopropanoatas; Etil-β-keto-β-fenilpropionatas | | |

09.478 | 01 | 2349-07-7 | Heksilizobutiratas | 3172 | 646 | 219-075-8 | 09.478 | | Heksil-2-metilpropanoatas | |

09.480 | 25 | 36438-54-7 | o-tolilizobutiratas | 3753 | 681 | | 09.480 | | 2-metilfenil-2-metilpropanoatas | |

09.481 | 01 | 105-58-8 | Dietilkarbonatas | | 710 | 203-311-1 | 09.481 | | | |

09.482 | 03 | 4728-82-9 | Alilcikloheksanacetatas | 2023 | 2070 | 225-230-0 | 09.482 | Alilcikloheksilacetatas; 2-propen-1-ilcikloheksanacetatas | | |

09.483 | 01 | 868-57-5 | Metil-2-metilbutiratas | 2719 | 2085 | 212-778-0 | 09.483 | Metilmetiletilacetatas, metil-2-metilbutanoatas | | |

09.484 | 06 | 10031-71-7 | 1,1-dimetil-3-fenilpropilizobutiratas | 2736 | 2086 | 233-092-8 | 09.484 | Dimetilfenetilkarbinilizobutiratas; 2-metil-4-fenil-2-butilizobutiratas; 2-metil-4-fenil-2-butil-2-metilpropanoatas | 1,1-dimetil-3-fenilpropil-2-metilpropanoatas | |

09.485 | 22 | 65813-53-8 | 2-fenilpropilizobutiratas | 2892 | 2087 | 265-931-9 | 09.485 | 2-metil-2-feniletil-2-metilpropanoatas; 2-α-fenilpropilo alkoholio izosviesto rūgšties esteris; hidratropilizobutiratas | 2-fenilpropil-2-metilpropanoatas | |

09.486 | 21 | 7775-39-5 | 1-fenetilizobutiratas | 2687 | 2088 | 231-894-2 | 09.486 | α-metilbenzilizobutiratas; stiralilizobutiratas; metilfenilkarbinilbutiratas; 1-fenil-1-etil-2-metilpropanoatas; metilfenilkarbinilizobutiratas | 1-(2-feniletil)-2-metilpropanoatas | |

09.487 | 15 | 103-60-6 | 2-fenoksietilizobutiratas | 2873 | 2089 | 203-127-1 | 09.487 | 2-fenoksietil-2-metilpropanoatas; etilenglikolio monofenileterio izobutiratas; fenilcelozolvo izobutiratas | 2-fenoksietil-2-metilpropanoatas | |

09.488 | 01 | 10094-36-7 | Etilcikloheksanpropionatas | 2431 | 2095 | 233-222-3 | 09.488 | Etil-3-cikloheksilpropionatas; etilheksahidrofenilpropionatas | | |

09.489 | 03 | 2835-39-4 | Alilizovaleratas | 2045 | 2098 | 220-609-7 | 09.489 | 2-propenilizopentanoatas; alilizopentanoatas; alilizovalerianatas; 2-propenil-3-metilbutanoatas | Alil-3-metilbutanoatas | |

09.490 | 09 | 105-53-3 | Dietilmalonatas | 2375 | 2106 | 203-305-9 | 09.490 | Etilmalonatas; etilpropandioatas; etilmetandikarboksilatas | Dietilpropandioatas | |

09.491 | 09 | 7492-70-8 | Butil-O-butirillaktatas | 2190 | 2107 | 231-326-3 | 09.491 | Butilbutirolaktatas; butil-α-butiroksipropionatas; butil-2-(propilkarboksi)propanoatas | Butil-2-butanoiloksipropanoatas | |

09.492 | 03 | 7493-66-5 | Alilcikloheksanheksanoatas | 2025 | 2180 | | 09.492 | Alil-3-cikloheksilheksanoatas; alilheksahidrofenilheksanoatas; alilcikloheksankaproatas | | |

09.493 | 03 | 7493-71-2 | Alil-2-metilkrotonatas | 2043 | 2183 | 231-333-1 | 09.493 | Aliltiglatas; alil-trans-2,3-dimetilakrilatas; alil-trans-2-metil-2-butenoatas; alil-2-metilkrotonatas | Alil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.494 | 23 | 37526-88-8 | Benzil-2-metilkrotonatas | 3330 | 2184 | 253-544-8 | 09.494 | Benziltiglatas; benzil-trans-2,3-dimetilakrilatas; benzil-trans-2-metilkrotonatas | Benzil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.495 | 01 | 5837-78-5 | Etil-2-metilkrotonatas | 2460 | 2185 | 227-425-6 | 09.495 | Etiltiglatas; etil-trans-2,3-dimetilakrilatas, etil-(trans)-2-metilkrotonatas, tiglo rūgšties etilesteris | Etil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.496 | 15 | 55719-85-2 | Fenetil-2-metilkrotonatas | 2870 | 2186 | 259-774-5 | 09.496 | Fenetiltiglatas; 2-feniletiltiglatas; 2-feniletil-trans-2,3-dimetilakrilatas; 2-feniletil-trans-2-metilbutenoatas | 2-feniletil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.497 | 09 | 94022-04-5 | Butil-O-butirilglikolatas | | 2188 | 301-496-4 | 09.497 | | | |

09.498 | 03 | 2705-87-5 | Alilcikloheksanpropionatas | 2026 | 2223 | 220-292-5 | 09.498 | Alil-3-cikloheksilpropionatas; 2-propen-1-ilcikloheksanpropionatas; alilheksahidrofenilpropionatas | | |

09.499 | 01 | 25415-62-7 | Pentilizovaleratas | | 2224 | 246-954-3 | 09.499 | Amilizopentanoatas; pentil-3-metilbutiratas; pentil-3-metilbutanoatas, n-amilizovalerianatas | Pentil-3-metilbutanoatas | |

09.501 | 21 | 620-79-1 | Etil-2-acetil-3-fenilpropionatas | 2416 | 2241 | 210-651-4 | 09.501 | Etil-2-benzilacetoacetatas; etil-2-acetildihidrocinamatas; etil-α-acetilhidrocinamatas | | |

09.502 | 09 | 71662-27-6 | Etilbutirillaktatas | | 2242 | 275-793-1 | 09.502 | Etil-O-butirillaktatas | Etil-2-(butoksikarbonil)propanoatas | |

09.505 | 04 | 10032-11-8 | Heks-3-enilizovaleratas | 3498 | 2344 | 233-104-1 | 09.505 | 3-heksenilizopentanoatas; 3-heksenilizovaleratas | Heks-3-enil-3-metilbutanoatas | |

09.506 | 04 | 10094-41-4 | Heks-3-enil-2-metilbutiratas | 3497 | 2345 | 233-224-4 | 09.506 | 3-heksenil-2-metilbutiratas; cis-3-heksenil-α-metilbutiratas; heks-3-enil-2-metilbutanoatas | | |

09.507 | 01 | 10032-15-2 | Heksil-2-metilbutiratas | 3499 | 4132 | 233-106-2 | 09.507 | | | |

09.508 | 23 | 7492-69-5 | Benzil-2,3-dimetilkrotonatas | 2143 | 11868 | | 09.508 | Benzilmetiltiglatas; benzil-2,3-dimetil-2-butenoatas | Benzil-2,3-dimetilbut-2(trans)-enoatas | |

09.509 | 06 | 7774-60-9 | 1-metil-1-fenetilizobutiratas | 2388 | 11828 | 231-876-4 | 09.509 | Dimetilfenilkarbinilizobutiratas; fenilpropan-2-il-2-metilpropionatas; α,α-dimetilbenzilizobutiratas; 2-fenilpropan-2-il-2-metilpropanoatas | 1-metil-1-(2-feniletil)-2-metilpropanoatas | |

09.510 | 30 | 1321-30-8 | Etilakonitatas | 2417 | 11845 | | 09.510 | Trietilakonitatas; etil-1-propen-1,2,3-trikarboksilatas; etil-2-karboksiglutakonatas | Trietilpropen-1,2,3-trikarboksilatas | |

09.511 | 30 | 77-90-7 | Tributilacetilcitratas | 3080 | | 201-067-0 | 09.511 | Acetiltributilcitratas | Tributil-2-acetoksi-1,2,3-propantrikarboksilatas | |

09.512 | 30 | 77-93-0 | Trietilcitratas | 3083 | 11762 | 201-070-7 | 09.512 | Etilcitratas | Trietil-2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilatas | 1 |

09.513 | 05 | 1733-25-1 | Izopropil-2-metilkrotonatas | 3229 | 10733 | 217-067-9 | 09.513 | Izopropiltiglatas; izopropil-α-metilkrotonatas | Izopropil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.514 | 30 | 13246-52-1 | Etil-2,4-dioksoheksanoatas | 3278 | 11903 | 236-228-4 | 09.514 | Etilpropionilpiruvatas; etil-2,4-diketokaproatas; etilpropionilpiruvatas | | |

09.515 | 03 | 73019-14-4 | Geranil-2-etilbutiratas | 3339 | 11667 | 277-234-7 | 09.515 | | 3,7-dimetil-2(trans),6-oktadienil-2-etilbutanoatas | |

09.516 | 02 | 2445-78-5 | 2-metilbutil-2-metilbutiratas | 3359 | 10773 | 219-497-2 | 09.516 | 2-metilbutil-2-metilbutanoatas | | |

09.517 | 01 | 2270-60-2 | Metilcitronelatas | 3361 | 10781 | 218-874-9 | 09.517 | Metil-3,7-dimetil-okt-6-enoatas | Metil-3,7-dimetilokt-6-enoatas | |

09.518 | 25 | 55066-56-3 | 4-metilfenilizovaleratas | 3387 | 10545 | 259-465-5 | 09.518 | p-krezilizopentanoatas; 4-metilfenil-3-metilbutiratas; p-tolilizovaleratas; p-tolil-3-metilbutiratas | 4-metilfenil-3-metilbutanoatas | |

09.519 | 01 | 15706-73-7 | Butil-2-metilbutiratas | 3393 | 10534 | 239-798-2 | 09.519 | | | |

09.520 | 30 | 24851-98-7 | Metil-3-okso-2-pentil-1-ciklopentilacetatas | 3408 | 10785 | 246-495-9 | 09.520 | Hedionas; metildihidrojazmonatas; metil-2-pentil-3-okso-1-ciklopentil-acetatas; (E)-dihidrojazminų rūgšties metilesteris | | |

09.521 | 30 | 39924-52-2 | Metil-3-okso-2-pent-2-enil-1-ciklopentilacetatas | 3410 | 10821 | 214-918-6 | 09.521 | Metiljazmonatas; 2-pentenilciklopentanon-3-acto rūgšties metilesteris; metil-(2-pent-2-enil-3-okso-1-ciklopentil)acetatas | | |

09.522 | 09 | 5405-41-4 | Etil-3-hidroksibutiratas | 3428 | 10596 | 226-456-2 | 09.522 | Etil-3-hidroksibutanoatas; etil-β-hidroksibutiratas | | |

09.523 | 01 | 6624-71-1 | Dodecilizobutiratas | 3452 | 10563 | 229-583-1 | 09.523 | Dodecil-2-metilpropanoatas; laurilizobutiratas; lauril-2-metilpropionatas | Dodecil-2-metilpropanoatas | |

09.524 | 01 | 1617-23-8 | Etil-2-metilpent-3-enoatas | 3456 | 10612 | 216-572-1 | 09.524 | | | |

09.525 | 12 | 65416-14-0 | Maltilizobutiratas | 3462 | 10739 | 265-755-2 | 09.525 | 2-metil-4-piron-3-il-2-metilpropanoatas; maltil-2-metilpropanoatas | 2-metil-4H-piran-4-on-3-il-2-metilpropanoatas | |

09.526 | 01 | 39255-32-8 | Etil-2-metilvaleratas | 3488 | 10616 | 254-384-1 | 09.526 | Etil-2-metilpentanoatas | | |

09.527 | 01 | 53399-81-8 | Etil-2-metilpent-4-enoatas | 3489 | 10613 | 258-520-0 | 09.527 | | | |

09.528 | 04 | | trans-3-heptenilizobutiratas | 3494 | 10663 | | 09.528 | Hept-3(trans)-enilizobutiratas | Hept-3(trans)-enil-2-metilpropanoatas | |

09.529 | 01 | 10032-13-0 | Heksilizovaleratas | 3500 | 10692 | 233-105-7 | 09.529 | Heksilizopentanoatas; heksilizovalerianatas | Heksil-3-metilbutanoatas | |

09.530 | 02 | 27625-35-0 | Izopentil-2-metilbutiratas | 3505 | 10721 | 248-581-1 | 09.530 | Izoamil-2-metilbutanoatas; izopentil-2-metilbutanoatas; izoamil-2-metilbutanoatas | 3-metilbutil-2-metilbutanoatas | |

09.531 | 02 | 2445-77-4 | 2-metilbutilizovaleratas | 3506 | 10772 | 219-496-7 | 09.531 | 2-metilbutilizopentanoatas | 2-metilbutil-3-metilbutanoatas | |

09.532 | 09 | 21188-58-9 | Metil-3-hidroksiheksanoatas | 3508 | 10812 | 244-261-0 | 09.532 | Metil-3-hidroksikaproatas; metil-β-hidroksikaproatas; metil-β-hidroksiheksanoatas | | |

09.533 | 09 | 105-95-3 | Etilbrasilatas | 3543 | 10571 | 203-347-8 | 09.533 | Etilenglikolio brasilato ciklinis diesteris; etileno brasilatas; etileno undekandikarboksilatas | 1,4-dioksacikloheptadekan-5,17-dionas | |

09.534 | 01 | 3289-28-9 | Etilcikloheksankarboksilatas | 3544 | 11916 | 221-945-7 | 09.534 | | | |

09.535 | 09 | 2305-25-1 | Etil-3-hidroksiheksanoatas | 3545 | 11764 | 218-973-7 | 09.535 | | | |

09.536 | 01 | 4630-82-4 | Metilcikloheksankarboksilatas | 3568 | 11920 | 225-050-2 | 09.536 | | | |

09.537 | 01 | 29811-50-5 | Oktil-2-metilbutiratas | 3604 | 10866 | 249-872-6 | 09.537 | | | |

09.538 | 15 | 24817-51-4 | Fenetil-2-metilbutiratas | 3632 | 10883 | 246-476-5 | 09.538 | 2-feniletil-2-metilbutanoatas; benzilkarbinil-2-metilbutiratas; β-fenetil-α-metilbutanoatas | | |

09.539 | 05 | 94133-92-3 | Okt-3-il-2-metilkrotonatas | 3676 | | 302-757-5 | 09.539 | Okt-3-iltiglatas; 1-etilheksil-2-metil-2-butenoatas; 1-etilheksil-2-metilkrotonatas; 3-oktiltiglatas | 1-etilheksil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.540 | 01 | 60523-21-9 | Etil-2-metilpenta-3,4-dienoatas | 3678 | | 262-278-1 | 09.540 | | | |

09.541 | 01 | 5870-68-8 | Etil-3-metilvaleratas | 3679 | | 227-524-4 | 09.541 | | | |

09.542 | 09 | 3249-68-1 | Etil-3-oksoheksanoatas | 3683 | | 221-835-9 | 09.542 | Etil-β-ketoheksanoatas | | |

09.543 | 30 | 26446-31-1 | Gliceril-5-hidroksidekanoatas | 3685 | 10648 | 247-699-0 | 09.543 | | | |

09.544 | 30 | 26446-32-2 | Gliceril-5-hidroksidodekanoatas | 3686 | 10649 | 247-700-4 | 09.544 | | | |

09.545 | 09 | 61931-81-5 | Heks-3-enillaktatas | 3690 | 10681 | 263-337-4 | 09.545 | | Heks-3-enil-2-hidroksipropanoatas | |

09.546 | 01 | 58625-95-9 | Heksil-2-metilpent-(3 ir 4)-enoatas | 3693 | | | 09.546 | | | |

09.547 | 05 | 66576-71-4 | Izopropil-2-metilbutiratas | 3699 | | 266-411-4 | 09.547 | | | |

09.548 | 09 | 40348-72-9 | Metil-2-hidroksi-4-metilvaleratas | 3706 | | 254-883-4 | 09.548 | Metil-2-hidroksiizokaproatas | | |

09.549 | 01 | 2177-77-7 | Metil-2-metilvaleratas | 3707 | | 218-543-9 | 09.549 | Metil-2-metilvaleratas | | |

09.550 | 09 | 3682-42-6 | Metil-2-okso-3-metilvaleratas | 3713 | | | 09.550 | Metil-2-keto-3-metilpentanoatas; metil-2-keto-3-metilvaleratas; metil-3-metil-2-oksovaleratas | | |

09.551 | 08 | 59259-38-0 | L-mentillaktatas | 3748 | | 261-678-3 | 09.551 | 5-metil-2-(1-metiletil)cikloheksil-α-hidroksipropanoatas; L-p-mentan-3-illaktatas | | |

09.552 | 30 | 91052-69-6 | 3-oksodekano rūgšties gliceridas | 3767 | 10650 | 293-231-3 | 09.552 | Gliceril-β-ketodekanoatas; 3-oksodekano rūgšties glicerilmonoesteris | | |

09.553 | 30 | 91052-70-9 | 3-oksododekano rūgšties gliceridas | 3768 | 10651 | 293-232-9 | 09.553 | Gliceril-β-ketododekanoatas; 3-oksododekano rūgšties glicerilmonoesteris | | |

09.554 | 30 | 91052-71-0 | 3-oksoheksadekano rūgšties gliceridas | 3769 | 10652 | 293-233-4 | 09.554 | Gliceril-β-ketoheksadekanoatas; 3-oksoheksadekano rūgšties glicerilmonoesteris | | |

09.555 | 30 | 91052-72-1 | 3-oksoheksano rūgšties gliceridas | 3770 | 10653 | 293-235-5 | 09.555 | Gliceril-β-ketoheksanoatas; 3-oksoheksano rūgšties glicerildiesteris | | |

09.556 | 30 | 91052-68-5 | 3-oksooktano rūgšties gliceridas | 3771 | 10654 | 293-230-8 | 09.556 | Gliceril-β-ketooktanoatas; 3-oksooktano rūgšties glicerilmonoesteris | | |

09.557 | 30 | 91052-73-2 | 3-oksotetradekano rūgšties gliceridas | 3772 | 10655 | 293-236-0 | 09.557 | Gliceril-β-ketotetradekanoatas; 3-oksotetradekano rūgšties glicerilmonoesteris | | |

09.558 | 09 | 108-59-8 | Dimetilmalonatas | | 11754 | 203-597-8 | 09.558 | Dimetilazelatas | Dimetilpropandioatas | |

09.559 | 04 | 67883-79-8 | Heks-3(cis)-enil-2-metilkrotonatas | 3931 | | 267-554-5 | 09.559 | cis-3-hekseniltiglatas; cis-3-heksenil-2-metil-trans-2-butenoatas; (Z)-3-heksenil-2-metilkrotonatas | Heks-3(cis)-enil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.560 | 23 | 121432-33-5 | Heks-3(cis)-enilanizatas | | | | 09.560 | | Heks-3(cis)-enil(4-metoksi)benzenkarboksilatas | |

09.561 | 27 | 65405-76-7 | Heks-3(cis)-enilantranilatas | 3925 | 10676 | 265-744-2 | 09.561 | (Z)-heksenil-2-aminobenzenkarboksilatas; (Z)-heks-3-enilantranilatas; cis-3-heksenilantranilatas | Heks-3(cis)-enil-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.562 | 04 | 56922-80-6 | trans-3-heksenilformiatas | 3353 | | 260-442-7 | 09.562 | | | 5 |

09.563 | 04 | 41519-23-7 | Heks-3(cis)-enilizobutiratas | 3929 | 11783 | 255-424-0 | 09.563 | β,γ-heksenilizobutanoatas; (Z)-heks-3-enilizobutiratas; cis-3-heksenilizobutiratas | Heks-3(cis)-enil-2-metilpropanoatas | |

09.564 | 04 | 33467-74-2 | Heks-3(cis)-enilpropionatas | 3933 | 10683 | 251-533-2 | 09.564 | β,γ-heksenilpropanoatas; (E)-heks-2-enilpropionatas; trans-2-heksenilpropionatas | | |

09.565 | 09 | 68133-76-6 | Heks-3-enil-2-oksopropionatas | 3934 | 10684 | 268-703-7 | 09.565 | Heks-3-enilpiruvatas | | 5 |

09.566 | 04 | 65405-80-3 | Heks-3-enilbut-2-enoatas | | | 265-746-3 | 09.566 | | | 5 |

09.567 | 04 | 85554-69-4 | Heks-3-enildekanoatas | | | 287-601-3 | 09.567 | | | 5 |

09.568 | 04 | 53398-87-1 | Heks-3-enilheks-2-enoatas | 3928 | | | 09.568 | | | 5 |

09.569 | 04 | 61444-41-5 | Heks-3-eniloktanoatas | | | 262-799-4 | 09.569 | | | 5 |

09.570 | 23 | 65405-77-8 | Heks-3-enilsalicilatas | | 10685 | 265-745-8 | 09.570 | | Heks-3-enil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.571 | 04 | 35852-46-1 | Heks-3-enilvaleratas | 3936 | 10686 | 252-761-5 | 09.571 | Heks-3-enilpentanoatas; cis-3-heksenilpentanoatas; cis-3-heksenilvaleratas; (Z)-heks-3-enilvaleratas | | 5 |

09.572 | 04 | 42125-17-7 | Heks-4-enilacetatas | | | | 09.572 | | | |

09.573 | 03 | 1516-17-2 | Heksa-2,4-dienilacetatas | | 10675 | 216-163-8 | 09.573 | | | |

09.574 | 01 | 629-70-9 | Heksadec-1-ilacetatas | | | 211-103-7 | 09.574 | Cetilacetatas | | |

09.575 | 04 | 61444-39-1 | 3-heksenilheptanoatas | | | 262-798-9 | 09.575 | | | 5 |

09.576 | 05 | 5953-49-1 | antr-heksilacetatas | | 10840 | 227-716-8 | 09.576 | | 1-metilpentilacetatas | |

09.577 | 05 | 6963-52-6 | antr-heksilbutiratas | | | | 09.577 | | 1-metilpentilbutanoatas | |

09.578 | 01 | 19089-92-0 | Heksilkrotonatas | 3354 | 10688 | 240-997-1 | 09.578 | | Heksilbut-2(trans)-enoatas | |

09.579 | 01 | 34316-64-8 | Heksildodekanoatas | | | 251-932-1 | 09.579 | | | |

09.580 | 09 | 20279-51-0 | Heksillaktatas | | | 243-676-4 | 09.580 | | Heksil-2-hidroksipropanoatas | |

09.581 | 23 | 6259-76-3 | Heksilsalicilatas | | 10695 | 228-408-6 | 09.581 | n-heksilhidroksibenzenkarboksilatas | Heksil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.582 | 01 | 42231-99-2 | Heksiltetradekanoatas | | | 255-722-0 | 09.582 | | | |

09.583 | 01 | 1117-59-5 | Heksilvaleratas | | 10696 | 214-248-4 | 09.583 | Heksilpentanoatas | | |

09.584 | 08 | 85586-67-0 | Izobornilizobutiratas | | | 287-872-8 | 09.584 | Izobornil-2-metilpropionatas | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-2-metilpropanoatas | |

09.585 | 02 | 2445-67-2 | Izobutil-2-metilbutiratas | | 10710 | 219-492-5 | 09.585 | | 2-metilpropil-2-metilbutanoatas | |

09.586 | 02 | 97-86-9 | Izobutil-2-metilprop-2-enoatas | | | 202-613-0 | 09.586 | | 2-metilpropil-2-metilprop-2-enoatas | |

09.587 | 02 | 30673-38-2 | Izobutildekanoatas | | 10707 | 250-281-0 | 09.587 | | 2-metilpropildekanoatas | |

09.588 | 02 | 37811-72-6 | Izobutildodekanoatas | | 10708 | 253-675-0 | 09.588 | | 2-metilpropildodekanoatas | |

09.589 | 02 | 110-34-9 | Izobutilheksadekanoatas | | 10715 | 203-758-2 | 09.589 | Izobutilpalmitatas | 2-metilpropilheksadekanoatas | |

09.590 | 09 | 585-24-0 | Izobutillaktatas | | 10709 | 209-551-3 | 09.590 | | 2-metilpropil-2-hidroksipropanoatas | |

09.591 | 02 | 30982-03-7 | Izobutilnonanoatas | | 10713 | 250-411-6 | 09.591 | | 2-metilpropilnonanoatas | |

09.592 | 02 | 646-13-9 | Izobutiloktadekanoatas | | | 211-466-1 | 09.592 | Izobutilstearatas | 2-metilpropiloktadekanoatas | |

09.593 | 02 | 5461-06-3 | Izobutiloktanoatas | | 10714 | 226-744-8 | 09.593 | | 2-metilpropiloktanoatas | |

09.594 | 02 | 25263-97-2 | Izobutiltetradekanoatas | | 10712 | 246-765-6 | 09.594 | Izobutilmiristatas | 2-metilpropiltetradekanoatas | |

09.596 | 02 | 10482-55-0 | Izopentil-2-metilkrotonatas | | | 233-985-2 | 09.596 | Izoamilangelatas | 3-metilbutil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.597 | 02 | 25415-77-4 | Izopentilbut-2-enoatas | | | 246-958-5 | 09.597 | Izoamil-2-butenoatas | 3-metilbutilbut-2-enoatas | |

09.598 | 02 | 2306-91-4 | Izopentildekanoatas | | | 218-982-6 | 09.598 | | 3-metilbutildekanoatas | |

09.599 | 02 | 109-25-1 | Izopentilheptanoatas | | 10719 | 203-658-9 | 09.599 | | 3-metilbutilheptanoatas | |

09.600 | 02 | 81974-61-0 | Izopentilheksadekanoatas | | 10723 | 279-864-8 | 09.600 | Izoamilpalmitatas | 3-metilbutilheksadekanoatas | |

09.601 | 09 | 19329-89-6 | Izopentillaktatas | | 10720 | 242-966-8 | 09.601 | | 3-metilbutil-2-hidroksipropanoatas | |

09.602 | 02 | 62488-24-8 | Izopentiltetradekanoatas | | 10722 | 263-570-1 | 09.602 | Izoamilmiristatas | 3-metilbutiltetradekanoatas | |

09.603 | 05 | 6284-46-4 | Izopropilkrotonatas | | 10729 | | 09.603 | | Izopropilbut-2(trans)-enoatas | |

09.604 | 05 | 2311-59-3 | Izopropildekanoatas | | 10730 | 219-001-4 | 09.604 | Izopropilkapratas | | |

09.605 | 05 | 10233-13-3 | Izopropildodekanoatas | | | 233-560-1 | 09.605 | Izopropillauratas | | |

09.606 | 05 | 142-91-6 | Izopropilheksadekanoatas | | 10732 | 205-571-1 | 09.606 | Izopropilpalmitatas | | |

09.608 | 05 | 5458-59-3 | Izopropiloktanoatas | | 10731 | 226-721-2 | 09.608 | Izopropilkaprilatas | | |

09.609 | 05 | 18362-97-5 | Izopropilvaleratas | | | 242-235-3 | 09.609 | Izopropilpentanoatas | | |

09.610 | 08 | 579-94-2 | 2-izopropil-5-metilcikloheksiletoksiacetatas | | | 209-448-3 | 09.610 | Korifinas B | | |

09.611 | 23 | 59230-57-8 | 4-izopropilbenzilacetatas | | | 261-671-5 | 09.611 | Kuminilacetatas | | |

09.612 | 04 | 25905-14-0 | Lavandulilacetatas | | | 247-327-7 | 09.612 | | 5-metil-2-(1-metilenetil)heks-4-enilacetatas | |

09.614 | 06 | 10471-96-2 | Linalilvaleratas | | 10738 | 233-961-1 | 09.614 | Linalilpentanoatas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enilpentanoatas | |

09.615 | 07 | 28839-13-6 | p-ment-1-en-9-ilacetatas | 3566 | 10748 | 249-266-1 | 09.615 | | | |

09.616 | 08 | 77341-67-4 | mono-ment-3-ilsukcinatas | 3810 | | | 09.616 | Butano dirūgšties [1R-(1α,2β,5α)]-5-metil-2-(1-metil-etil)cikloheksil monoesteris | 3-(5-metil-2-izopropilcikloheksoksikarbonil)propano rūgštis | |

09.617 | 06 | 58985-18-5 | p-mentan-8-ilacetatas | | | 261-543-9 | 09.617 | Dihidro-α-terpinilacetatas | | |

09.618 | 08 | 2230-90-2 | Mentilformiatas | | 10751 | 218-768-2 | 09.618 | | p-mentan-3-ilformiatas | |

09.619 | 08 | 6070-16-2 | Mentilheksanoatas | | | 228-007-6 | 09.619 | | p-mentan-3-ilheksanoatas | 5 |

09.620 | 15 | 26171-78-8 | Mentilfenilacetatas | | | 247-498-8 | 09.620 | (-)-mentilfenilacetatas | | |

09.621 | 25 | 89-46-3 | Mentilsalicilatas | | | 201-909-7 | 09.621 | Mentil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | p-mentan-3-il-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.622 | 01 | 598-98-1 | Metil-2,2-dimetilpropionatas | | 10790 | 209-959-1 | 09.622 | Metilpivalatas | | |

09.623 | 23 | 4707-47-5 | Metil-2,4-dihidroksi-3,6-dimetilbenzenkarboksilatas | | | 225-193-0 | 09.623 | | | |

09.624 | 01 | 6622-76-0 | Metil-2-metilkrotonatas | | | 229-575-8 | 09.624 | Metiltiglatas | Metil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.625 | 01 | 33603-30-4 | Metil-2-metilpent-3-enoatas | | | | 09.625 | | | |

09.626 | 09 | 600-22-6 | Metil-2-oksopropionatas | | 10848 | 209-987-4 | 09.626 | Metilpiruvatas | | |

09.627 | 09 | 139564-42-4 | Metil-3-acetoksi-2-metilbutiratas | | | | 09.627 | | | |

09.628 | 09 | 89422-42-4 | Metil-3-acetoksibutiratas | | | | 09.628 | | | |

09.629 | 09 | 21188-60-3 | Metil-3-acetoksiheksanoatas | | 10755 | 244-262-6 | 09.629 | | | |

09.630 | 01 | 924-50-5 | Metil-3-metilbut-2-enoatas | | | 213-107-4 | 09.630 | Metilsenecioatas | | |

09.631 | 23 | 99-75-2 | Metil-4-metilbenzenkarboksilatas | | | 202-784-1 | 09.631 | Metil-p-toluatas | | |

09.632 | 09 | 35234-22-1 | Metil-5-acetoksiheksanoatas | | 10756 | | 09.632 | | | |

09.633 | 09 | 101853-47-8 | Metil-5-hidroksidekanoatas | | | | 09.633 | | | |

09.634 | 09 | 105-45-3 | Metilacetoacetatas | | | 203-299-8 | 09.634 | Metilacetilacetatas | Metil-3-oksobutanoatas | |

09.635 | 01 | 96-33-3 | Metilakrilatas | | 10759 | 202-500-6 | 09.635 | | Metil-prop-2-enoatas | |

09.636 | 01 | 623-43-8 | Metilkrotonatas | | | 210-793-7 | 09.636 | 2-buteno rūgšties metilesteris | Metil-but-2(trans)-enoatas | |

09.637 | 01 | 2482-39-5 | Metildec-2-enoatas | | 11799 | 219-618-9 | 09.637 | | | |

09.638 | 01 | 7367-83-1 | Metildec-4-enoatas | | 10784 | 230-914-7 | 09.638 | | | 5 |

09.639 | 01 | 4493-42-9 | Metildeka-2,4-dienoatas | 3859 | | 224-787-7 | 09.639 | | | |

09.640 | 01 | 1191-03-3 | Metildeka-4,8-dienoatas | | 10782 | | 09.640 | | | |

09.641 | 01 | 6208-91-9 | Metildodec-2-enoatas | | 10792 | | 09.641 | | | |

09.642 | 01 | 107-31-3 | Metilformiatas | | 10795 | 203-481-7 | 09.642 | | | |

09.643 | 01 | 1189-09-9 | Metilgeranatas | | 10797 | 214-712-6 | 09.643 | | Metil-3,7-dimetil-2(trans),6-oktadienoatas | |

09.644 | 09 | 27871-49-4 | Metillaktatas | | | 248-704-9 | 09.644 | | Metil-2-hidroksipropanoatas | 5 |

09.645 | 01 | 112-63-0 | Metillinoleatas | 3411 | 713 | 203-993-0 | 09.645 | Metiloktadeka-9(cis),12(cis)-dienoatas | | 5 |

09.646 | 01 | 301-00-8 | Metillinolenatas | 3411 | 714 | 206-102-3 | 09.646 | Metiloktadeka-9(cis),12(cis),15(cis)-trienoatas | | 5 |

09.647 | 01 | 80-62-6 | Metilmetakrilatas | | | 201-297-1 | 09.647 | | Metil-2-metilprop-2-enoatas | |

09.648 | 27 | 10072-05-6 | Metil-N,N-dimetilantranilatas | | | 233-202-4 | 09.648 | | Metil-2-(N,N-dimetilamino)benzenkarboksilatas | |

09.649 | 27 | 2719-08-6 | Metil-n-acetilantranilatas | | | 220-318-5 | 09.649 | | Metil-2-(n-acetilamino)benzenkarboksilatas | |

09.650 | 27 | 41270-80-8 | Metil-n-formilantranilatas | | | 255-287-7 | 09.650 | | Metil-2-(n-formilamino)benzenkarboksilatas | |

09.651 | 01 | 112-61-8 | Metiloktadekanoatas | | 10849 | 203-990-4 | 09.651 | Metilstearatas | | |

09.652 | 01 | 112-62-9 | Metiloleatas | | 10836 | 203-992-5 | 09.652 | Metil-9-oktadecenoatas | Metiloktadec-9-enoatas | |

09.653 | 01 | 1731-86-8 | Metilundekanoatas | | 10854 | 217-053-2 | 09.653 | | | |

09.654 | 30 | 68227-51-0 | 2-metil-5-oksociklopent-1-enilbutiratas | | 11787 | 269-363-2 | 09.654 | Metilciklopentenolono butiratas | | |

09.655 | 04 | 5205-07-2 | 3-metilbut-3-enilacetatas | | | 225-996-6 | 09.655 | | | |

09.656 | 23 | 5205-12-9 | 3-metilbut-3-enilbenzenkarboksilatas | | | | 09.656 | | | |

09.657 | 05 | 626-38-0 | 1-metilbutilacetatas | | 10761 | 210-946-8 | 09.657 | Pent-2-ilacetatas | | |

09.658 | 05 | 60415-61-4 | 1-metilbutilbutiratas | 3893 | 10763 | 262-226-8 | 09.658 | Pent-2-ilbutiratas | | |

09.659 | 02 | 51115-64-1 | 2-metilbutilbutiratas | | | 256-973-9 | 09.659 | | | |

09.660 | 02 | 55195-23-8 | 2-metilbutildekanoatas | | 10765 | | 09.660 | | | |

09.661 | 02 | 35073-27-9 | 2-metilbutilformiatas | | | 252-343-2 | 09.661 | | | |

09.662 | 02 | 2601-13-0 | 2-metilbutilheksanoatas | | 10768 | 220-005-3 | 09.662 | | | |

09.663 | 02 | 2445-69-4 | 2-metilbutilizobutiratas | | 10770 | 219-493-0 | 09.663 | 2-metilpropiono rūgšties 2-metilbutilesteris | 2-metilbutil-2-metilpropanoatas | |

09.664 | 02 | 67121-39-5 | 2-metilbutiloktanoatas | | 10776 | | 09.664 | | | |

09.665 | 02 | 2438-20-2 | 2-metilbutilpropionatas | | 10778 | 219-449-0 | 09.665 | | | |

09.666 | 02 | 93805-23-3 | 2-metilbutiltetradekanoatas | | 10774 | 298-506-1 | 09.666 | Metilbutilmiristatas | | |

09.669 | 06 | 1118-39-4 | Mircenilacetatas | | 10857 | 214-262-0 | 09.669 | | 7-metil-3-metilenokt-1-en-7-ilacetatas | |

09.670 | 07 | 29021-36-1 | Mirtanilacetatas | | | 249-371-2 | 09.670 | | (6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]heptan-2-il)metilacetatas | |

09.671 | 06 | 56001-43-5 | Nerolidilacetatas | | 10862 | 259-941-2 | 09.671 | | 1,5,9-trimetil-1-vinil-4(cis),8-dekadienilacetatas | |

09.672 | 04 | 13049-88-2 | Non-3-enilacetatas | | | | 09.672 | | | |

09.673 | 04 | 76238-22-7 | Non-6-enilacetatas | | | 278-397-7 | 09.673 | | | 5 |

09.674 | 04 | 76649-26-8 | Nona-3,6-dienilacetatas | | | 278-519-9 | 09.674 | | | |

09.676 | 05 | 2051-50-5 | antr-oktilacetatas | | 10799 | 218-123-5 | 09.676 | | 1-metilheptilacetatas | |

09.677 | 01 | 4887-30-3 | Oktilheksanoatas | | 10865 | 225-499-4 | 09.677 | | | |

09.678 | 03 | 74298-89-8 | Pent-2-enilheksanoatas | | | 277-808-7 | 09.678 | | | 5 |

09.679 | 01 | 68039-26-9 | Pentil-2-metilbutiratas | | 10875 | 268-244-2 | 09.679 | Amil-2-metilbutiratas | | |

09.680 | 01 | 7785-63-9 | Pentil-2-metilizokrotonatas | | | 232-083-6 | 09.680 | Amilangelatas | Pentil-2-metilbut-2(cis)-enoatas | |

09.681 | 01 | 5350-03-8 | Pentildodekanoatas | | | 226-319-7 | 09.681 | Amildodekanoatas | | |

09.682 | 01 | 31148-31-9 | Pentilheksadekanoatas | | | 250-487-0 | 09.682 | Amilpalmitatas | | |

09.683 | 09 | 6382-06-5 | Pentillaktatas | | | 228-974-4 | 09.683 | | Pentil-2-hidroksipropanoatas | |

09.684 | 15 | 64181-20-0 | Fenetilkrotonatas | | 10880 | | 09.684 | | Feniletilbut-2(trans)-enoatas | |

09.685 | 15 | 61810-55-7 | 2-fenetildekanoatas | | 10881 | 263-237-0 | 09.685 | Fenetilkapratas | | |

09.686 | 15 | 10138-63-3 | Fenetillaktatas | | | | 09.686 | | 2-feniletil-2-hidroksipropanoatas | |

09.687 | 15 | 23511-70-8 | 2-fenoksietilbutiratas | | | 245-705-6 | 09.687 | | | |

09.688 | 25 | 122-79-2 | Fenilacetatas | 3958 | 10878 | 204-575-0 | 09.688 | Fenolio acetatas; acetoksibenzenas | | |

09.689 | 25 | 118-55-8 | Fenilsalicilatas | 3960 | 11814 | 204-259-2 | 09.689 | Salolis; fenil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | Fenil-o-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.690 | 22 | 7402-29-1 | 3-fenilpropilbutiratas | | | 231-005-8 | 09.690 | | | |

09.691 | 03 | 10236-16-5 | Fitilacetatas | | | 233-565-9 | 09.691 | | 3,7,11,15-tetrametilheksadec-2-enilacetatas | 5 |

09.692 | 03 | 1191-16-8 | Prenilacetatas | | 11796 | 214-730-4 | 09.692 | | 3-metilbut-2-enilacetatas | |

09.693 | 23 | 5205-11-8 | Prenilbenzenkarboksilatas | | | 225-998-7 | 09.693 | | 3-metilbut-2-enilbenzenkarboksilatas | |

09.694 | 03 | 68480-28-4 | Prenilformiatas | | | 270-906-0 | 09.694 | | 3-metilbut-2-enilformiatas | |

09.695 | 03 | 76649-23-5 | Prenilizobutiratas | | | 278-516-2 | 09.695 | | 3-metilbut-2-enil-2-metilpropanoatas | |

09.696 | 23 | 68555-58-8 | Prenilsalicilatas | | | 271-434-8 | 09.696 | | 3-metilbut-2-enil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.698 | 01 | 37064-20-3 | Propil-2-metilbutiratas | | 10891 | 253-329-9 | 09.698 | | | |

09.699 | 01 | 10352-87-1 | Propilkrotonatas | | | 233-768-2 | 09.699 | | Propilbut-2(trans)-enoatas | |

09.700 | 01 | 30673-60-0 | Propildekanoatas | | | 250-283-1 | 09.700 | Propilkapratas | | |

09.701 | 15 | 7493-74-5 | Alilfenoksiacetatas | 2038 | 228 | 231-335-2 | 09.701 | Acetatas P.A.; 2-propenilfenoksiacetatas | | |

09.702 | 15 | 4606-15-9 | Propilfenilacetatas | 2955 | 229 | 225-012-5 | 09.702 | Propil-α-toluatas; propil-α-toluatas | | |

09.703 | 15 | 122-45-2 | Oktilfenilacetatas | 2812 | 230 | 204-545-7 | 09.703 | Oktil-α-toluatas | | |

09.704 | 15 | 102-22-7 | Geranilfenilacetatas | 2516 | 231 | 203-014-7 | 09.704 | Geranil-α-toluatas; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-fenilacetatas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienilfenilacetatas | |

09.705 | 23 | 102-16-9 | Benzilfenilacetatas | 2149 | 232 | 203-008-4 | 09.705 | Benzil-α-toluatas; fenilacto rūgšties benzilesteris; benzil-2-feniletanoatas | | |

09.706 | 23 | 102-17-0 | Anizilfenilacetatas | 3740 | 233 | 203-010-5 | 09.706 | 4-metoksibenzilfenilacetatas; anizil-α-toluatas; p-metoksibenzilfenilacetatas; fenilacto rūgšties p-metoksibenzilesteris | | |

09.707 | 15 | 102-20-5 | Fenetilfenilacetatas | 2866 | 234 | 203-013-1 | 09.707 | Feniletilfenilacetatas; fenetil-α-toluatas; 2-feniletil-α-toluatas; 2-feniletilfenilacetatas | | |

09.708 | 22 | 7492-65-1 | Cinamilfenilacetatas | 2300 | 235 | 231-322-1 | 09.708 | 3-fenil-2-propen-1-ilfenilacetatas; cinamil-α-toluatas; 3-fenilalilfenilacetatas | 3-fenilprop-2-enilfenilacetatas | |

09.709 | 15 | 101-94-0 | p-tolilfenilacetatas | 3077 | 236 | 202-990-1 | 09.709 | p-krezil-α-toluatas; p-krezilfenilacetatas; p-tolil-α-toluatas | 4-metilfenilfenilacetatas | |

09.710 | 17 | 120-24-1 | Izoeugenilfenilacetatas | 2477 | 237 | 204-381-6 | 09.710 | 2-metoksi-4-fenilfenilacetatas; 4-propenilgvajacilfenilacetatas; izoeugenil-α-toluatas | 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenilfenilacetatas | |

09.711 | 25 | 4112-89-4 | Gvajacilfenilacetatas | 2535 | 238 | 223-898-8 | 09.711 | o-metilkatecholacetatas; gvajakolfenilacetatas; o-metoksifenilfenilacetatas | 2-metoksifenilfenilacetatas | |

09.712 | 15 | 1323-75-7 | Santalilfenilacetatas | 3008 | 239 | 215-358-5 | 09.712 | α-santalilfenilacetatas; β-santalilfenilacetatas; santalil-α-toluatas | | 4 |

09.713 | 23 | 121-98-2 | Metil-4-metoksibenzenkarboksilatas | 2679 | 248 | 204-513-2 | 09.713 | Metil-p-metoksibenzenkarboksilatas; metil-p-anizatas; metilanizatas | | |

09.714 | 23 | 94-30-4 | Etil-4-metoksibenzenkarboksilatas | 2420 | 249 | 202-320-8 | 09.714 | Etil-p-metoksibenzenkarboksilatas; etil-p-anizatas; etilanizatas | | |

09.715 | 27 | 134-20-3 | Metilantranilatas | 2682 | 250 | 205-132-4 | 09.715 | Metil-o-aminobenzenkarboksilatas; o-aminometilbenzenkarboksilatas | Metil-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.716 | 27 | 87-25-2 | Etilantranilatas | 2421 | 251 | 201-735-1 | 09.716 | Etil-o-aminobenzenkarboksilatas | Etil-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.717 | 27 | 7756-96-9 | Butilantranilatas | 2181 | 252 | 231-816-7 | 09.717 | Butil-2-aminobenzenkarboksilatas; butil-o-aminobenzenkarboksilatas | Butil-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.718 | 27 | 7779-77-3 | Izobutilantranilatas | 2182 | 253 | 231-938-0 | 09.718 | Izobutil-2-aminobenzenkarboksilatas; izobutil-o-aminobenzenkarboksilatas | 2-metilpropil-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.719 | 27 | 7493-63-2 | Alilantranilatas | 2020 | 254 | 231-331-0 | 09.719 | Alil-o-aminobenzenkarboksilatas; 2-propenil-2-aminobenzenkarboksilatas; 2-propenilantranilatas | Alil-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.721 | 06 | 7149-26-0 | Linalilantranilatas | 2637 | 256 | 230-472-5 | 09.721 | Linalil-o-aminobenzenkarboksilatas; linalil-2-aminobenzenkarboksilatas; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il-2-aminobenzenkarboksilatas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.722 | 27 | 7779-16-0 | Cikloheksilantranilatas | 2350 | 257 | 231-920-2 | 09.722 | | Cikloheksil-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.723 | 15 | 133-18-6 | Fenetilantranilatas | 2859 | 258 | 205-098-0 | 09.723 | 2-feniletilantranilatas; β-feniletil-o-aminobenzenkarboksilatas | 2-feniletil-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.724 | 06 | 14481-52-8 | α-terpinilantranilatas | 3048 | 259 | | 09.724 | p-ment-1-en-8-ilantranilatas; p-menta-1-en-8-il-2-aminobenzenkarboksilatas; terpinilo o-aminobenzenkarboksilatas | p-ment-1-en-8-il-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.725 | 23 | 93-58-3 | Metilbenzenkarboksilatas | 2683 | 260 | 202-259-7 | 09.725 | Metilbenzenkarboksilatas | | |

09.726 | 23 | 93-89-0 | Etilbenzenkarboksilatas | 2422 | 261 | 202-284-3 | 09.726 | Etilbenzenkarboksilatas | | |

09.727 | 23 | 120-51-4 | Benzilbenzenkarboksilatas | 2138 | 262 | 204-402-9 | 09.727 | Benzenkarboksirūgšties benzilesteris; benzilbenzenkarboksilatas; benzilfenilformiatas | | |

09.728 | 22 | 10031-93-3 | Etil-4-fenilbutiratas | 2453 | 307 | | 09.728 | 4-fenilbutano rūgšties etilesteris; etil-4-fenilbutanoatas | | |

09.729 | 22 | 2046-17-5 | Metil-4-fenilbutiratas | 2739 | 308 | 218-067-1 | 09.729 | Metil-γ-fenilbutiratas | | |

09.730 | 22 | 103-36-6 | Etilcinamatas | 2430 | 323 | 203-104-6 | 09.730 | Etil-β-fenilakrilatas; etil-trans-cinamatas; etil-3-fenilpropenoatas; etilfenilakrilatas | Etil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.731 | 22 | 7778-83-8 | Propilcinamatas | 2938 | 324 | 231-916-0 | 09.731 | n-propil-3-fenilpropenoatas; n-propil-β-fenilakrilatas | Propil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.732 | 22 | 7780-06-5 | Izopropilcinamatas | 2939 | 325 | 231-949-0 | 09.732 | Izopropil-3-fenilpropenoatas; 1-metiletil-3-fenilpropenoatas | Izopropil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.733 | 22 | 538-65-8 | Butilcinamatas | 2192 | 326 | 208-699-6 | 09.733 | Butil-3-fenilpropenoatas; butil-β-fenilakrilatas; n-butilfenilakrilatas; cinamono rūgšties butilesteris | Butil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.734 | 22 | 122-67-8 | Izobutilcinamatas | 2193 | 327 | 204-564-0 | 09.734 | 2-metilpropil-β-fenilakrilatas; 2-metilpropil-3-fenilpropenoatas; izobutil-β-fenilakrilatas; | 2-metilpropil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.735 | 22 | 3487-99-8 | Pentilcinamatas | | 328 | 222-478-1 | 09.735 | Amilcinamatas; cinamono rūgšties amilesteris; pentil-3-fenilprop-2-enoatas | Pentil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.736 | 06 | 78-37-5 | Linalilcinamatas | 2641 | 329 | 201-110-3 | 09.736 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ilcinamatas; linalil-3-fenilpropenoatas; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il-β-fenilakrilatas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil-3-fenilpropenoatas | |

09.737 | 06 | 10024-56-3 | Terpinilcinamatas | 3051 | 330 | 233-023-1 | 09.737 | Terpinil-3-fenilpropenoatas; terpinil-β-fenilakrilatas | p-ment-1-en-8-ilcinamatas | 5 |

09.738 | 23 | 103-41-3 | Benzilcinamatas | 2142 | 331 | 203-109-3 | 09.738 | Cinameinas; benzil-β-fenilakrilatas; 2-propeno rūgšties 3-fenilfenilmetilesteris | Benzil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.739 | 22 | 122-69-0 | Cinamilcinamatas | 2298 | 332 | 204-566-1 | 09.739 | Stiracinas; fenilalilcinamatas; 3-fenil-2-propen-1-il-3-fenilpropenoatas | 3-fenilprop-2-enil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.740 | 22 | 103-26-4 | Metilcinamatas | 2698 | 333 | 203-093-8 | 09.740 | Metil-3-fenilpropenoatas; metil-3-fenilprop-2-enoatas | Metil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.741 | 22 | 1866-31-5 | Alilcinamatas | 2022 | 334 | 217-477-8 | 09.741 | Alil-β-fenilakrilatas; propenilcinamatas; alil-3-fenilpropenoatas | Alil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.742 | 22 | 7779-65-9 | Izopentilcinamatas | 2063 | 335 | 231-931-2 | 09.742 | Izoamilcinamatas; izopentil-3-fenilpropenoatas; izopentil-β-fenilakrilatas | 3-metilbutil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.743 | 15 | 103-53-7 | Fenetilcinamatas | 2863 | 336 | 203-120-3 | 09.743 | Benzilkarbinilcinamatas; benzilkarbinilcinamatas; 2-feniletil-3-fenilpropenoatas; β-fenetil-β-fenilakrilatas | Fenetil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.744 | 22 | 7779-17-1 | Cikloheksilcinamatas | 2352 | 337 | 231-921-8 | 09.744 | Cikloheksil-3-fenilpropenoatas; cikloheksil-β-fenilakrilatas; cikloheksil-3-fenilprop-2-enoatas | Cikloheksil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.745 | 22 | 122-68-9 | 3-fenilpropilcinamatas | 2894 | 338 | 204-565-6 | 09.745 | Hidrocinamilcinamatas; fenilpropilcinamatas; hidrocinamil-3-fenilpropenoatas; 3-fenilpropil-β-fenilakrilatas | 3-fenilpropil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.746 | 22 | 103-25-3 | Metil-3-fenilpropionatas | 2741 | 427 | 203-092-2 | 09.746 | Metilhidrocinamatas; metildihidrocinamatas | | |

09.747 | 22 | 2021-28-5 | Etil-3-fenilpropionatas | 2455 | 429 | 217-966-6 | 09.747 | Etilhidrocinamatas; etildihidrocinamatas | | |

09.748 | 23 | 118-61-6 | Etilsalicilatas | 2458 | 432 | 204-265-5 | 09.748 | Salicilo eteris; salicilo rūgšties etilesteris | Etil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.749 | 23 | 119-36-8 | Metilsalicilatas | 2745 | 433 | 204-317-7 | 09.749 | | Metil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.750 | 23 | 87-19-4 | Izobutilsalicilatas | 2213 | 434 | 201-729-9 | 09.750 | 2-metil-1-propilsalicilatas; 2-metilpropil-o-hidroksibenzenkarboksilatas; butilsalicilatas; izobutil-o-hidroksibenzenkarboksilatas | 2-metilpropil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.751 | 23 | 87-20-7 | Izopentilsalicilatas | 2084 | 435 | 201-730-4 | 09.751 | Izopentil-o-hidroksibenzenkarboksilatas; salicilo rūgšties izopentilesteris; izoamil-o-hidroksibenzenkarboksilatas; 3-metilbutilsalicilatas | 3-metilbutil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.752 | 23 | 118-58-1 | Benzilsalicilatas | 2151 | 436 | 204-262-9 | 09.752 | Benzenkarboksirūgšties 2-hidroksifenilmetilesteris; benzil-o-hidroksibenzenkarboksilatas; salicilo rūgšties benzilesteris | Benzil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.753 | 15 | 87-22-9 | Fenetilsalicilatas | 2868 | 437 | 201-732-5 | 09.753 | 2-feniletilsalicilatas; benzilkarbinil-2-hidroksibenzenkarboksilatas; benzilkarbinilsalicilatas | 2-feniletil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.754 | 23 | 94-26-8 | Butil-4-hidroksibenzenkarboksilatas | 2203 | 525 | 202-318-7 | 09.754 | Butil-p-hidroksibenzenkarboksilatas; p-hidroksibenzenkarboksirūgšties butilesteris | | 4 |

09.755 | 23 | 94-46-2 | Izopentilbenzenkarboksilatas | 2058 | 562 | 202-334-4 | 09.755 | Izoamilbenzenkarboksilatas; pentilizobenzenkarboksilatas; amilizobenzenkarboksilatas; izopentilfenilmetanoatas | 3-metilbutilbenzenkarboksilatas | |

09.756 | 15 | 94022-06-7 | Izobornilfenilacetatas | | 566 | 301-499-0 | 09.756 | ekso-2-bornilfenilacetatas | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-ilfenilacetatas | |

09.757 | 23 | 120-50-3 | Izobutilbenzenkarboksilatas | 2185 | 567 | 204-401-3 | 09.757 | Izobutilfenilmetanoatas | 2-metilpropilbenzenkarboksilatas | |

09.758 | 15 | 3549-23-3 | Metil-p-tret-butilfenilacetatas | 2690 | 577 | 222-602-4 | 09.758 | | Metil-4-(1,1-dimetiletil)fenilacetatas | |

09.761 | 15 | 5137-52-0 | Pentilfenilacetatas | | 612 | 225-895-7 | 09.761 | Amilfenilacetatas | | |

09.762 | 23 | 2050-08-0 | Pentilsalicilatas | | 613 | 218-080-2 | 09.762 | Izoamil-o-hidroksibenzenkarboksilatas; izoamilsalicilatas | Pentil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.763 | 23 | 2052-14-4 | Butilsalicilatas | 3650 | 614 | 218-142-9 | 09.763 | Butil-(2-hidroksifenil)-metanoatas | Butil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | |

09.764 | 27 | 38446-21-8 | Etil-n-etilantranilatas | | 629 | 253-935-3 | 09.764 | | Etil-n-etil-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.765 | 27 | 35472-56-1 | Etil-n-metilantranilatas | | 632 | | 09.765 | | Etil-2-(n-metilamino)benzenkarboksilatas | |

09.766 | 18 | 531-26-0 | Eugenilbenzenkarboksilatas | 2471 | 636 | 208-504-4 | 09.766 | Benzoileugenolis; eugenolio benzenkarboksilatas | 4-alil-2-metoksifenilbenzenkarboksilatas | |

09.767 | 23 | 94-48-4 | Geranilbenzenkarboksilatas | 2511 | 639 | 202-337-0 | 09.767 | Geraniolio benzenkarboksilatas; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-benzenkarboksilatas | 3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienilbenzenkarboksilatas | |

09.768 | 23 | 6789-88-4 | Heksilbenzenkarboksilatas | 3691 | 645 | 229-856-5 | 09.768 | n-heksilbenzenkarboksilatas; heksilfenilmetanoatas | | |

09.769 | 27 | 65505-24-0 | Izobutil-n-metilantranilatas | | 649 | 265-798-7 | 09.769 | | 2-metilpropil-2-(n-metilamino)benzenkarboksilatas | |

09.770 | 23 | 939-48-0 | Izopropilbenzenkarboksilatas | 2932 | 652 | 213-361-6 | 09.770 | Propilizobenzenkarboksilatas; 1-metiletilbenzenkarboksilatas | | |

09.771 | 06 | 126-64-7 | Linalilbenzenkarboksilatas | 2638 | 654 | 204-796-2 | 09.771 | Linaloolio benzenkarboksilatas; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ilbenzenkarboksilatas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enilbenzenkarboksilatas | |

09.772 | 06 | 7143-69-3 | Linalilfenilacetatas | 3501 | 655 | 230-444-2 | 09.772 | Linalil-α-toluatas; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ilfenilacetatas; linalil-α-toluatas | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enilfenilacetatas | |

09.774 | 15 | 94-47-3 | Fenetilbenzenkarboksilatas | 2860 | 667 | 202-336-5 | 09.774 | 2-fenilerilbenzenkarboksilatas; benzilkarbinilbenzenkarboksilatas | | |

09.776 | 23 | 2315-68-6 | Propilbenzenkarboksilatas | 2931 | 677 | 219-020-8 | 09.776 | Propilfenilmetanoatas | | |

09.779 | 23 | 136-60-7 | Butilbenzenkarboksilatas | | 740 | 205-252-7 | 09.779 | n-butilbenzenkarboksilatas | | |

09.780 | 22 | 5320-75-2 | Cinamilbenzenkarboksilatas | | 743 | 226-180-2 | 09.780 | 3-fenilalilbenzenkarboksilatas | 3-fenilprop-2-enilbenzenkarboksilatas | |

09.781 | 27 | 85-91-6 | Metil-n-metilantranilatas | 2718 | 756 | 201-642-6 | 09.781 | Dimetilantranilatas; 2-metilamino metilbenzenkarboksilatas; metil-2-metilamonobenzenkarboksilatas; metil-o-metilaminobenzenkarboksilatas | Metil-2-(n-metilamino)benzenkarboksilatas | |

09.782 | 22 | 10032-08-3 | Heptilcinamatas | 2551 | 2104 | | 09.782 | Heptil-β-fenilakrilatas; heptil-3-fenilpropenoatas | Heptil-3-fenilprop-2-enoatas | |

09.783 | 15 | 101-41-7 | Metilfenilacetatas | 2733 | 2155 | 202-940-9 | 09.783 | Metil-α-toluatas | | |

09.784 | 15 | 101-97-3 | Etilfenilacetatas | 2452 | 2156 | 202-993-8 | 09.784 | Etil-α-toluatas; α-toluilo rūgšties etilesteris | | |

09.785 | 15 | 139-70-8 | Citronelilfenilacetatas | 2315 | 2157 | 205-373-5 | 09.785 | 3,7-dimetil-6-okten-1-ilfenilacetatas; citronelil-α-toluatas | 3,7-dimetilokt-6-enilfenilacetatas | |

09.786 | 15 | 4861-85-2 | Izopropilfenilacetatas | 2956 | 2158 | 225-468-5 | 09.786 | Izopropil-α-toluatas | | |

09.787 | 15 | 122-43-0 | Butilfenilacetatas | 2209 | 2159 | 204-543-6 | 09.787 | Butil-α-toluatas | | |

09.788 | 15 | 102-13-6 | Izobutilfenilacetatas | 2210 | 2160 | 203-007-9 | 09.788 | Izobutil-α-toluatas | 2-metilpropilfenilacetatas | |

09.789 | 15 | 102-19-2 | 3-metilbutilfenilacetatas | 2081 | 2161 | 203-012-6 | 09.789 | Izoamilfenilacetatas; izopentilfenilacetatas; izoamil-α-toluatas | | |

09.790 | 03 | 1797-74-6 | Alilfenilacetatas | 2039 | 2162 | 217-281-2 | 09.790 | Alil-α-toluatas; 2-propenilfenilacetatas | | |

09.791 | 15 | 10486-14-3 | Rodinilfenilacetatas | 2985 | 2163 | 234-003-5 | 09.791 | α-citronelilfenilacetatas; 3,7-dimetil-7-okten-1-ilfenilacetatas; rodinil-α-toluatas | 3,7-dimetilokt-7-enil-2-fenilacetatas | 5 |

09.796 | 23 | 606-45-1 | Metil-2-metoksibenzenkarboksilatas | 2717 | 2192 | 210-118-6 | 09.796 | o-metoksibenzenkarboksirūgšties metilesteris; dimetilsalicilatas; metil-o-anizatas | | |

09.797 | 15 | 67028-40-4 | Etil-(p-toliloksi)acetatas | 3157 | 2243 | 266-554-2 | 09.797 | Etilkrezoksiacetatas | Etil-(4-metilfenoksi)acetatas | |

09.798 | 23 | 617-05-0 | Etilvanilatas | | 2302 | 210-503-9 | 09.798 | | Etil-4-hidroksi-3-metoksibenzenkarboksilatas | |

09.799 | 23 | 3943-74-6 | Metilvanilatas | | 2305 | 223-525-9 | 09.799 | | Metil-4-hidroksi-3-metoksibenzenkarboksilatas | |

09.801 | 27 | 63449-68-3 | 2-naftilantranilatas | 2767 | 11862 | 264-155-8 | 09.801 | 2-naftil-o-aminobenzenkarboksilatas | Naft-2-il-2-aminobenzenkarboksilatas | |

09.802 | 22 | 2983-36-0 | Etil-2-etil-3-fenilpropionatas | 3341 | 10587 | 221-042-8 | 09.802 | Etil-α-etildihidrocinamatas; etilbenzilbutiratas; etil-2-etildihidrocinamatas | | |

09.803 | 23 | 19224-26-1 | Propilenglikolio dibenzenkarboksilatas | 3419 | 10890 | 242-894-7 | 09.803 | 1,2-propandiolio dibenzenkarboksilatas | Propan-1,2-diildibenzenkarboksilatas | |

09.804 | 15 | 5421-17-0 | Heksilfenilacetatas | 3457 | 10694 | 226-537-2 | 09.804 | Heksil-α-toluatas; fenilacto rūgšties heksilesteris | | |

09.805 | 15 | 42436-07-7 | Heks-3(cis)-enilfenilacetatas | 3633 | 10682 | 255-826-6 | 09.805 | β,γ-heksenil-α-toluatas; 3-heksenil-α-toluatas; heksenilfenilacetatas | | |

09.806 | 23 | 25152-85-6 | Heks-3-enilbenzenkarboksilatas | 3688 | 11778 | 246-669-4 | 09.806 | 3-heksen-1-olio benzenkarboksilatas | | 5 |

09.807 | 25 | 617-01-6 | o-tolilsalicilatas | 3734 | | 210-500-2 | 09.807 | 2-metilfenil-2-hidroksibenzenkarboksilatas; o-krezilsalicilatas | 2-hidroksi-2-metilfenilbenzenkarboksilatas | |

09.808 | 06 | 134-28-1 | Gvajilacetatas | | 10659 | 205-135-0 | 09.808 | Gvajilio acetatas | 1-metil-1((3S,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-3,8-dimetilazulen-5-il)acetatas | 5 |

09.809 | 07 | 15111-97-4 | p-menta-1,8(10)-dien-9-ilacetatas | | 10743 | 239-164-5 | 09.809 | Limonen-9-ilacetatas | | |

09.811 | 23 | 20665-85-4 | Vanilinizobutiratas | 3754 | | 243-956-6 | 09.811 | 4-izobutiril-m-anisaldehidas; 3-metoksi-4-izobutirilbenzaldehidas; 4-formil-2-metoksi-fenil-2-metilpropionatas | 4-formil-2-metoksifenil-2-metilpropanoatas | |

09.812 | 23 | 614-33-5 | Gliceriltribenzenkarboksilatas | 3398 | 10656 | 210-379-6 | 09.812 | | Propantri-1,2,3-iltribenzenkarboksilatas | 4 |

09.813 | 01 | 3681-78-5 | Propildodekanoatas | | | 222-961-7 | 09.813 | Propillauratas | | |

09.814 | 01 | 2239-78-3 | Propilheksadekanoatas | | 10893 | 218-803-1 | 09.814 | Propilpalmitatas | | |

09.815 | 09 | 616-09-1 | Propillaktatas | | | 210-464-8 | 09.815 | | Propil-2-hidroksipropanoatas | |

09.816 | 01 | 624-13-5 | Propiloktanoatas | | 10892 | 210-830-7 | 09.816 | Propilkaprilatas | | |

09.817 | 15 | 10521-96-7 | Stirilacetatas | | | 234-065-3 | 09.817 | | 2-feniletenilacetatas | |

09.818 | 03 | 29548-30-9 | 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trienilacetatas | | | 249-689-1 | 09.818 | Farnezilacetatas | | |

09.819 | 02 | 58430-94-7 | 3,5,5-trimetilheksilacetatas | | | 261-245-9 | 09.819 | | | |

09.820 | 01 | 1731-81-3 | Undecilacetatas | | 10906 | 217-051-1 | 09.820 | | | |

09.821 | 08 | 117-98-6 | Vetiverilacetatas | | 11887 | 204-225-7 | 09.821 | Vetivero acetatas; vetivertacetatas | 2,6-dimetil-9-(1-metiletiliden)biciklo[5.3.0]dec-2-en-4-ilacetatas | |

09.822 | 03 | 108-22-5 | Izopropenilacetatas | | | 203-562-7 | 09.822 | | | |

09.824 | 09 | 607-97-6 | Etil-2-acetilbutiratas | | | 210-151-6 | 09.824 | | | |

09.825 | 23 | 2049-96-9 | Pentilbenzenkarboksilatas | | 2307 | 218-077-6 | 09.825 | Amilbenzenkarboksilatas; izoamilbenzenkarboksilatas; 3-metil-1-butilbenzenkarboksilatas | | |

09.828 | 01 | 2396-85-2 | Metil-2-oktenoatas | 3712 | 11800 | 219-259-8 | 09.828 | | | 5 |

09.829 | 01 | 5452-75-5 | Etilcikloheksilacetatas | 2348 | 218 | 226-695-2 | 09.829 | | | 5 |

09.830 | 06 | 8007-35-0 | Terpineolio acetatas | 3047 | 205 | 201-265-7 | 09.830 | | | 5 |

09.831 | 01 | 13058-12-3 | Etil-3,7-dimetil-2,6-oktadienoatas | | | 235-948-6 | 09.831 | Etilgeranatas | | |

09.832 | 09 | 21188-61-4 | Etil-3-acetoheksanoatas | | 10566 | 244-263-1 | 09.832 | | | 5 |

09.833 | 09 | 21884-26-4 | Izopropil-4-oksopentanoatas | | | 244-630-6 | 09.833 | Izopropillevulinatas | | |

09.835 | 23 | 42175-41-7 | Benzildekanoatas | | | 255-696-0 | 09.835 | | | |

09.836 | 22 | 60045-26-3 | 3-fenilpropilbenzenkarboksilatas | | | | 09.836 | | | |

09.837 | 22 | 60045-27-4 | 3-fenilpropil-3-fenilpropionatas | | | 262-036-5 | 09.837 | | | |

09.838 | 04 | 67633-96-9 | 3-heksenilmetilkarbonatas | | | 266-797-4 | 09.838 | | | 5 |

09.839 | 01 | 72928-48-4 | Decil-3-metilbutiratas | | | 277-077-4 | 09.839 | | | |

09.840 | 01 | 84788-08-9 | Propil-2,4-dekadienoatas | 3648 | 10889 | 284-147-8 | 09.840 | | | |

09.841 | 03 | 85554-72-9 | 2-hekseniloktanoatas | | | 287-605-5 | 09.841 | | | 5 |

09.842 | 08 | 156679-39-9 | Mentolo etilenglikolio karbonatas | 3805 | | | 09.842 | | | |

09.843 | 08 | 30304-82-6 | Mentolio1- ir 2-propilenglikolio karbonatas | 3806 | | | 09.843 | | | |

09.845 | 08 | 1205-42-1 | cis-2-metil-5-(1-metiletenil)-2-cikloheksen-1-ilacetatas | | | 214-883-7 | 09.845 | | | |

09.846 | 04 | 2315-09-5 | 3-heksenilformiatas | 3353 | 2153 | 219-017-1 | 09.846 | | | 5 |

09.848 | 08 | 5655-61-8 | (1S-endo)-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olio acetatas | | | 227-101-4 | 09.848 | | | |

09.849 | 05 | 10250-45-0 | 2,6-dimetil-4-heptilacetatas | | | 233-588-4 | 09.849 | | 1-izobutil-3-metilbutilacetatas | |

09.850 | 01 | 27829-72-7 | Etil-trans-2-heksenoatas | 3675 | 631 | 248-681-5 | 09.850 | | | 5 |

09.852 | 23 | 51115-63-0 | 2-metilbutil-2-hidroksibenzenkarboksilatas | | | 256-972-3 | 09.852 | | | 5 |

09.853 | 23 | 52513-03-8 | 2-metilbutilbenzenkarboksilatas | | | 257-982-0 | 09.853 | | | |

09.854 | 04 | 53398-85-9 | cis-3-heksenil-2-metilbutanoatas | 3497 | 2345 | 258-517-4 | 09.854 | | | 5 |

09.855 | 04 | 56922-82-8 | trans-3-heksenilheksanoatas | | | 260-444-8 | 09.855 | | | |

09.856 | 04 | 65405-80-3 | cis-3-heksenilkrotonatas | | | 265-746-3 | 09.856 | | cis-3-heksenil-trans-2-butenoatas | 5 |

09.857 | 09 | 63270-14-4 | Nonandiolio diacetatas | 2783 | | 264-060-1 | 09.857 | | Nonan-1,3-diildiacetatas | |

09.858 | 23 | 67674-41-3 | Fenilmetil-2-metil-2-butenoatas | 3330 | 2184 | 266-880-5 | 09.858 | | | |

09.862 | 09 | 85554-66-1 | Etil-3-acetoksioktanoatas | | | 287-598-9 | 09.862 | | | |

09.863 | 09 | 638-33-5 | 2-metilbutillaktatas | | 10769 | | 09.863 | | 2-metilbutil-2-hidroksipropanoatas | |

09.865 | 01 | 20290-84-0 | Heksil-9-oktadecenoatas | | | 243-692-1 | 09.865 | Heksiloleatas | | |

09.866 | 03 | | Alilvaleratas | | | | 09.866 | Alilpentanoatas | | |

09.868 | 05 | | antr-butil-2-metilkrotonatas | | | | 09.868 | 2-butiltiglatas | 1-metilpropil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.870 | 08 | | Karvil-3-metilbutiratas | | | | 09.870 | Karvilizopentanoatas | p-menta-6,8-dienil-2-metilbutanoatas | |

09.871 | 04 | | Citronelildekanoatas | | | | 09.871 | Citronelilkapratas | 3,7-dimetilokt-6-enildekanoatas | |

09.872 | 04 | | Citronelildodekanoatas | | | | 09.872 | Citronelillauratas | 3,7-dimetilokt-6-enildodekanoatas | |

09.874 | 30 | | Di(2-metilbutil)malatas | | | | 09.874 | | Di-(2-metilbutil)-2-hidroksibutandioatas | |

09.878 | 18 | 61114-24-7 | Eugenilizovaleratas | | | | 09.878 | | 4-alil-2-metoksifenil-3-metilbutanoatas | |

09.880 | 05 | | Hept-4-enil-2-butiratas | | | | 09.880 | | 1-metilheks-3-enilbutiratas | |

09.881 | 03 | | Heks-2(trans)-enilizobutiratas | | | | 09.881 | | Heks-2(trans)-enil-2-metilpropanoatas | |

09.883 | 04 | | Heks-3(cis)-enilmetilkarbonatas | | | | 09.883 | | | |

09.884 | 04 | | Heks-3-enil-2-etilbutiratas | | | | 09.884 | | | |

09.885 | 04 | | Heks-3-enilheksadekanoatas | | | | 09.885 | 3-heksenilpalmitatas | | |

09.887 | 01 | 16930-96-4 | Heksiltiglatas | | | | 09.887 | | Heksil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.888 | 08 | | Izobornil-2-metilbutiratas | | | | 09.888 | | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-2-metilbutanoatas | |

09.889 | 02 | | Izobutil-2-metilkrotonatas | | | | 09.889 | Izobutiltiglatas | 2-metilpropil-2-metilbut-2(trans)-enoatas | |

09.890 | 04 | | Izoprenil-2-metilbutiratas | | | | 09.890 | | 2-metil-1,3-butadienil-2-metilbutanoatas | |

09.893 | 25 | | 2-izopropil-5-metilfenilformiatas | | | | 09.893 | Timilformiatas | | |

09.894 | 17 | | 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenil-3-metilbutiratas | | | | 09.894 | Izoeugenilizopentanoatas | | |

09.895 | 23 | | 4-metoksibenzil-2-metilpropionatas | | | | 09.895 | | | |

09.896 | 03 | | 2-metilbut-2-enilformiatas | | | | 09.896 | | | |

09.897 | 04 | | 3-metilbut-3-en-1-ilbutiratas | | | | 09.897 | | | |

09.898 | 04 | | 3-metilbut-3-en-1-ilheksanoatas | | | | 09.898 | | | |

09.899 | 07 | | Mirtenil-2-metilbutiratas | | | | 09.899 | | (6,6-dimetilbiciklo[3.3.1]hept-2-en-2-il)metil-2-metilbutanoatas | |

09.900 | 07 | | Mirtenil-3-metilbutiratas | | | | 09.900 | Mirtenilizovaleratas | (6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-enil)metilizopentanoatas | |

09.903 | 03 | | Prenil-3-metilbut-2-enoatas | | | | 09.903 | | 3-metilbut-2-enil-3-metilbut-2-enoatas | |

09.914 | 30 | | Dietilcitratas (asim.) | | | | 09.914 | | | |

09.915 | 23 | 94-13-3 | Propil-4-hidroksibenzenkarboksilatas | 2951 | 678 | 202-307-7 | 09.915 | | | |

09.916 | 09 | 7367-90-0 | Etil-3-hidroksioktanoatas | | 10603 | 230-919-4 | 09.916 | | | |

10.001 | 09 | 104-61-0 | Nonan-1,4-laktonas | 2781 | 178 | 203-219-1 | 10.001 | γ-nonalaktonas; 4-hidroksinonano rūgšties γ-laktonas; aldehidas C-18; prunolidas; γ-amilbutirolaktonas; nonanolidas-1,4 | | |

10.002 | 09 | 104-67-6 | Undekan-1,4-laktonas | 3091 | 179 | 203-225-4 | 10.002 | γ-undekalaktonas; aldehidas C-14; γ-undecillaktonas; γ-heptilbutirolaktonas; 1,4-hendekanolidas | | |

10.003 | 09 | 7779-50-2 | Heksadec-6-en-1,16-laktonas | 2555 | 180 | 231-929-1 | 10.003 | Ambretolidas; ω-6-heksadecenlaktonas; 16-hidroksi-7-heksadeceno rūgšties laktonas; cikloheksadecen-7-olidas; 6-heksadecenolidas | | 5 |

10.004 | 09 | 106-02-5 | Pentadekan-1,15-laktonas | 2840 | 181 | 203-354-6 | 10.004 | Ekzaltolidas; ω-pentadekalaktonas; muskolaktonas; 15-hidroksitetradekano rūgšties laktonas; 1,15-epoksipentadekan-1-onas; ciklopentadekanolidas; 15-pentadekanolidas | | |

10.005 | 11 | 17369-59-4 | 3-propilidenftalidas | 2952 | 494 | 241-402-8 | 10.005 | | | |

10.006 | 09 | 96-48-0 | Butiro-1,4-laktonas | 3291 | 615 | 202-509-5 | 10.006 | 4-hidroksibutano rūgšties laktonas; γ-butirolaktonas; 1,4-epoksibutan-1-onas; 2-oksooksolenas; dihidro-2-(3H)furanonas; 3-(arba 4-)-hidroksisviesto rūgšties laktonas; 1,2-butanolidas | | |

10.007 | 09 | 705-86-2 | Dekan-1,5-laktonas | 2361 | 621 | 211-889-1 | 10.007 | δ-dekalaktonas; dekanolidas-1,5; amil-δ-valerolaktonas; δ-n-amil-δ-valerolaktonas | | |

10.008 | 09 | 713-95-1 | Dodekan-1,5-laktonas | 2401 | 624 | 211-932-4 | 10.008 | δ-dodekalaktonas; n-heptil-δ-valerolaktonas; 5-hidroksidodekano rūgšties δ-laktonas; δ-heptil-δ-valerolaktonas; dodekanolidas-1,5 | | |

10.009 | 09 | 18679-18-0 | Dodec-6-en-1,4-laktonas | 3780 | 625 | 242-497-9 | 10.009 | γ-dodecen-6-laktonas; 4-hidroksi-6-dodeceno rūgšties laktonas; dihidro-5(2-oktenil)-2(3H)-furanonas; cis-6-dodecen-4-olidas | | 5 |

10.010 | 09 | 823-22-3 | Heksan-1,5-laktonas | 3167 | 641 | 212-511-8 | 10.010 | δ-heksalaktonas; 5-hidroksiheksano rūgšties laktonas; δ-kaprolaktonas; 5-metil-D-valerolaktonas; 5-metil-5-hidroksipentano rūgšties laktonas | | |

10.011 | 09 | 710-04-3 | Undekan-1,5-laktonas | 3294 | 688 | 211-915-1 | 10.011 | 5-hidroksiundekano rūgšties laktonas; undekanolidas-1,5; α-n-heksil-δ-valerolaktonas; 5-n-heksil-5-hidroksipentano rūgšties laktonas | | |

10.012 | 13 | 591-12-8 | 5-metilfuran-2(3H)-onas | 3293 | 731 | 209-701-8 | 10.012 | 4-hidroksi-3-penteno rūgšties laktonas; pent-3-en-1,4-laktonas; β,γ-angelolaktonas;5-metil-2-(3H)furanonas; γ-metil-β-butenolidas | | |

10.013 | 09 | 108-29-2 | Pentan-1,4-laktonas | 3103 | 757 | 203-569-5 | 10.013 | γ-valerolaktonas; 4-hidroksipentano rūgšties laktonas; γ-metil-γ-butirolaktonas; γ-pentalaktonas; 4-valerolaktonas; 4-pentanolidas | | |

10.014 | 09 | 3301-94-8 | Nonano-1,5-laktonas | 3356 | 2194 | 221-974-5 | 10.014 | δ-nonalaktonas; 5-hidroksinonano rūgšties laktonas; nonanolidas-1,5; n-butil-δ-valerolaktonas | | |

10.015 | 09 | 698-76-0 | Oktan-1,5-laktonas | 3214 | 2195 | 211-820-5 | 10.015 | 5-hidroksioktano rūgšties laktonas; δ-oktalaktonas; tetrahidro-6-propil-5-hidroksi-2H-piran-2-onas | | |

10.016 | 09 | 2721-22-4 | Tetradekan-1,5-laktonas | 3590 | 2196 | 220-334-2 | 10.016 | δ-tetradekalaktonas; 5-hidroksitetradekano rūgšties laktonas; tetrahidro-6-nonil-2H-piran-2-onas | | |

10.017 | 09 | 706-14-9 | Dekan-1,4-laktonas | 2360 | 2230 | 211-892-8 | 10.017 | γ-dekalaktonas; γ-n-dekalaktonas; dekanolidas-1,4; γ-n-heksil-γ-butirolaktonas | | |

10.018 | 09 | 7774-47-2 | 4-butiloktan-1,4-laktonas | 2372 | 2231 | 231-875-9 | 10.018 | 4,4-dibutil-4-hidroksisviesto rūgšties γ-laktonas; 4-butil-4-hidroksioktano rūgšties laktonas | | |

10.019 | 09 | 2305-05-7 | Dodekan-1,4-laktonas | 2400 | 2240 | 218-971-6 | 10.019 | γ-dodekalaktonas; dodekanolidas-1,4; γ-n-oktil-γ-n-butirolaktonas; dodekanolidas-1 | | |

10.020 | 09 | 105-21-5 | Heptan-1,4-laktonas | 2539 | 2253 | 203-279-9 | 10.020 | Heptanolidas-1,4; γ-heptalaktonas; 4-hidroksiheptano rūgšties γ-laktonas | | |

10.021 | 09 | 695-06-7 | Heksan-1,4-laktonas | 2556 | 2254 | 211-778-8 | 10.021 | γ-heksalaktonas; heksanolidas-1,4; γ-etil-n-butirolaktonas; tonkalidas; γ-kaprolaktonas; etilbutirolaktonas | | |

10.022 | 09 | 104-50-7 | Oktan-1,4-laktonas | 2796 | 2274 | 203-208-1 | 10.022 | γ-oktalaktonas; oktanolidas-1,4; γ-n-butil-γ-butirolaktonas | | |

10.023 | 13 | 698-10-2 | 5-etil-3-hidroksi-4-metilfuran-2(5H)-onas | 3153 | 2300 | 211-811-6 | 10.023 | Emoksifuronas; 2,4-dihidroksi-3-metil-2-hekseno rūgšties γ-laktonas; 2-etil-3-metil-4-hidroksidihidro-2,5-furan-5-onas | | |

10.024 | 11 | 551-08-6 | 3-butilidenftalidas | 3333 | 10083 | 208-991-3 | 10.024 | | | |

10.025 | 11 | 6066-49-5 | 3-butilftalidas | 3334 | 10084 | 228-000-8 | 10.025 | | | |

10.026 | 09 | 40923-64-6 | 3-heptildihidro-5-metil-2(3H)-furanonas | 3350 | 10953 | 255-141-2 | 10.026 | α-heptil-γ-valerolaktonas; α-n-heptil-8-valerolaktonas | | |

10.027 | 09 | 499-54-7 | 3,7-dimetiloktan-1,6-laktonas | 3355 | 11833 | 207-882-8 | 10.027 | Mentanlaktonas; 6-hidroksi-3,7-dimetilkaprilo rūgšties laktonas; 4-metil-7-izopropil-2-oksoepanonas; mentonlaktonas | | |

10.028 | 09 | 16429-21-3 | Dodekan-1,6-laktonas | 3610 | | 240-483-7 | 10.028 | ε-dodekalaktonas; 7-heksil-2-oksepanonas | | |

10.029 | 09 | 5579-78-2 | Dekan-1,6-laktonas | 3613 | | 226-963-9 | 10.029 | ε -dekalaktonas; 7-butil-2-oksepanonas; 6-butilheksanolidas | | |

10.030 | 13 | 28664-35-9 | 3-hidroksi-4,5-dimetilfuran-2(5H)-onas | 3634 | 11834 | 249-136-4 | 10.030 | 2-hidroksi-3-metilpent-2-en-1,4-laktonas;2,3-dimetil-4-hidroksi-2,5-dihidro furan-5-onas | | |

10.031 | 09 | 27593-23-3 | 6-pentil-2H-piran-2-onas | 3696 | 10967 | 248-552-3 | 10.031 | 6-pentil-α-pironas; 6-pentil-2H-piran-2-onas | | |

10.033 | 09 | 34686-71-0 | Dec-7-en-1,5-laktonas | 3745 | | 247-074-2 | 10.033 | (Z)-tetrahidro-6-(2-pentenil)-2H-piran-2-onas; 7-decen-5-olidas | | |

10.034 | 13 | 80417-97-6 | 5,6-dihidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-onas | 3755 | | 279-462-2 | 10.034 | Dehidromentofurolaktonas; (R)-5,6-dihidro-3,6-dimetil-2(4H)-benzofuranonas | | |

10.035 | 09 | 68959-28-4 | Undec-8-en-1,5-laktonas | 3758 | | 273-411-8 | 10.035 | 5-hidroksiundec-8-eno rūgšties δ-laktonas; 6-(3-heksenil)tetrahidro(2H)piran-2-onas; (Z)-6-(3-heksenil)tetrahhidro-2H-piran-2-onas | | |

10.036 | 11 | 13341-72-5 | 5,6,7,7a-tetrahidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-onas | 3764 | | 236-390-6 | 10.036 | 5,6,7,7a,-tetrahidro-3,6-dimetil-2(4H)-benzofuranonas; dehidroksimentofurolaktonas | Mintlaktonas | |

10.037 | 09 | 54814-64-1 | Dec-2-en-1,5-laktonas | 3744 | | 259-359-9 | 10.037 | Massoia laktonas | | |

10.038 | 09 | 67114-38-9 | Dec-7-en-1,4-laktonas | | | | 10.038 | | | |

10.039 | 09 | 63095-33-0 | cis-dec-7-en-1,4-laktonas | | | 263-852-4 | 10.039 | (Z)-5-(3-heksenil)dihidrofuran-2(3H)-onas | | |

10.040 | 09 | 32764-98-0 | Dec-8-en-1,5-laktonas | | | 251-201-7 | 10.040 | Tetrahidro-6-(3-pentenil)-2H-piran-2-onas | | |

10.041 | 13 | 10547-84-9 | 3,4-dimetil-5-pentilfuran-2(5H)-onas | | | | 10.041 | | | |

10.042 | 13 | 774-64-1 | 3,4-dimetil-5-pentilidenfuran-2(5H)-onas | | 11873 | | 10.042 | Bovolidas; 4-hidroksi-2,3-dimetilnona-2,4-dieno rūgšties laktonas | | |

10.043 | 09 | 74183-60-1 | 2,7-dimetilokta-5(trans),7-dien-1,4-laktonas | | | | 10.043 | Marmarolaktonas | | |

10.044 | 09 | 16400-72-9 | Dodec-2-en-1,5-laktonas | 3802 | | 240-453-3 | 10.044 | 5-hidroksi-2-dodeceno rūgšties laktonas; δ-2-dodecenolaktonas; 6-heptil-5,6-dihidro-2-pironas; 5-heptil-2-penten-5-olidas | | |

10.045 | 09 | 3301-90-4 | Heptan-1,5-laktonas | | 10660 | 221-972-4 | 10.045 | 6-etiltetrahidro-2H-piran-2-onas | | |

10.046 | 13 | 2407-43-4 | Heks-2-en-1,4-laktonas | | | 219-304-1 | 10.046 | 5-etil-2(5H)-furanonas; 5-etilfuran-2(5H)-onas | | |

10.047 | 09 | 109-29-5 | Heksadekan-1,16-laktonas | | | 203-662-0 | 10.047 | Dihidroambretolidas; heksadekan-16-olidas; oksacikloheptadekan-2-onas | | |

10.048 | 09 | 730-46-1 | Heksadekan-1,4-laktonas | | 10673 | | 10.048 | | | |

10.049 | 09 | 7370-44-7 | Heksadekan-1,5-laktonas | | 10674 | 230-924-1 | 10.049 | Tetrahidro-6-undecil-2H-piran-2-onas | | |

10.050 | 13 | 92015-65-1 | Heksahidro-3,6-dimetil-2(3H)-benzofuranonas | | | | 10.050 | | | |

10.051 | 09 | 7011-83-8 | 5-heksil-5-metildihidrofuran-2(3H)-onas | 3786 | | 230-291-1 | 10.051 | Metil-γ-dekalaktonas; dihidrojazmono laktonas; 5-heksildihidro-5-metilfuran-2(3H)-onas | | |

10.052 | 09 | 33673-62-0 | 3-metilnonan-1,4-laktonas | | | 251-629-4 | 10.052 | Dihidro-4-metil-5-pentilfuran-2(3H)-onas | | |

10.053 | 09 | 39212-23-2 | 3-metiloktan-1,4-laktonas | 3803 | 10535 | 254-357-4 | 10.053 | β-metil-γ-oktalaktonas; 4-butil-3-metil-1,4-butirolaktonas; 5-butildihidro-4-metilfuran-2(3H)-onas | | |

10.054 | 13 | 21963-26-8 | Non-2-en-1,4-laktonas | | | 244-685-6 | 10.054 | 5-pentilfuran-2(5H)-onas | | |

10.055 | 09 | 542-28-9 | Pentan-1,5-laktonas | | 10907 | 208-807-1 | 10.055 | 1,5-valerolaktonas; δ-valerolaktonas | | |

10.056 | 11 | 87-41-2 | Ftalidas | | | 201-744-0 | 10.056 | 1(3H)-izobenzofuranonas | Benzofuran-2(5H)-onas | |

10.057 | 11 | 57743-63-2 | 3a,4,5,7a-tetrahidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(3H)-onas | | | | 10.057 | | | |

10.058 | 09 | 7370-92-5 | Tridekan-1,5-laktonas | | 10902 | 230-927-8 | 10.058 | Tetrahidro-6-oktil-2H-piran-2-onas | | |

10.059 | 09 | 123-69-3 | Heksadec-7-en-1,16-laktonas | | | 203-644-5 | 10.059 | Heksadec-7-en-16-olidas; (Z)-oksacikloheptadec-8-en-2-onas | | |

10.060 | 13 | 2518-53-8 | 2-decen-1,4-laktonas | | | 219-742-3 | 10.060 | 5-heksilfuran-2(5H)-onas | | |

10.061 | 13 | 70851-61-5 | cis-5-heksenildihidro-5-metilfuran-2(3H)-onas | 3937 | | 274-942-8 | 10.061 | 4-hidroksi-4-metildec-9-eno rūgšties laktonas; (Z)-5-heks-3-enildihidro-5-metilfuran-2(3H)-onas | | |

10.063 | 09 | 28645-51-4 | Heksadec-9-en-1,16-laktonas | | | 249-120-7 | 10.063 | | Oksacikloheptadec-10-en-2-onas | |

10.065 | 13 | | 2,3-dimetilnon-2-en-1,4-laktonas | | | | 10.065 | | | |

10.066 | 13 | | Furan-2(5H)-onas | | | | 10.066 | But-2-en-1,4-laktonas | | |

10.068 | 09 | | Pentadekan-1,14-laktonas | | | | 10.068 | | | |

11.001 | 33 | 107-85-7 | 3-metilbutilaminas | 3219 | 512 | 203-526-0 | 11.001 | Izoamilaminas; izopentilaminas; 3-metil-1-butanaminas | | |

11.002 | 33 | 78-81-9 | Izobutilaminas | | 513 | 201-145-4 | 11.002 | | 2-metilpropilaminas | |

11.003 | 33 | 109-73-9 | Butilaminas | 3130 | 524 | 203-699-2 | 11.003 | 1-aminobutanas | | |

11.004 | 33 | 107-10-8 | Propilaminas | | 601 | 203-462-3 | 11.004 | | | |

11.005 | 33 | 13952-84-6 | antr-butilaminas | | 707 | 237-732-7 | 11.005 | But-2-ilaminas | 1-metilpropilaminas | |

11.006 | 33 | 64-04-0 | Fenetilaminas | 3220 | 708 | 200-574-4 | 11.006 | 1-amino-2-feniletanas; 2-aminoetilbenzenas; 2-feniletilaminas | | |

11.007 | 33 | 51-67-2 | 2-(4-hidroksifenil)etilaminas | | 709 | 200-115-8 | 11.007 | Tiraminas; 4-(2-aminoetil)fenolis; 4-hidroksifeniletilaminas; tirozaminas | | |

11.008 | 33 | 551-93-9 | 2-aminoacetofenonas | 3906 | 2041 | 209-002-8 | 11.008 | 1-acetil-2-aminobenzenas; o-acetilanilinas; 2-acetilfenilaminas; o-aminoacetofenonas; 2-aminofenilmetilketonas | | |

11.009 | 33 | 75-50-3 | Trimetilaminas | 3241 | 10497 | 200-875-0 | 11.009 | N,N-dimetilmetilaminas | | |

11.011 | 33 | 5331-48-6 | n-acetilpropilaminas | | | 226-231-9 | 11.011 | n-propilacetamidas | | |

11.012 | 33 | 109-89-7 | Dietilaminas | | 10470 | 203-716-3 | 11.012 | n-etiletilaminas | | |

11.013 | 33 | 124-40-3 | Dimetilaminas | | 10473 | 204-697-4 | 11.013 | | | |

11.014 | 33 | 19342-01-9 | N,N-dimetilfenetilaminas | | | 242-976-2 | 11.014 | | | |

11.015 | 33 | 75-04-7 | Etilaminas | | 10477 | 200-834-7 | 11.015 | | | |

11.016 | 33 | 111-26-2 | Heksilaminas | | 10478 | 203-851-8 | 11.016 | | | |

11.017 | 33 | 35448-31-8 | n-izopentilidenizopentilaminas | | | | 11.017 | | n-(3-metilbutiliden)-3-metil-1-butilaminas | |

11.018 | 33 | 75-31-0 | Izopropilaminas | | 10480 | 200-860-9 | 11.018 | | 2-aminopropanas | |

11.019 | 33 | 74-89-5 | Metilaminas | | 10483 | 200-820-0 | 11.019 | | | |

11.020 | 33 | 96-15-1 | 2-metilbutilaminas | | 10484 | 202-483-5 | 11.020 | | | |

11.021 | 33 | 110-58-7 | Pentilaminas | | 11734 | 203-780-2 | 11.021 | Amilaminas | | |

11.022 | 33 | 102-82-9 | Tributilaminas | | | 203-058-7 | 11.022 | | | |

11.023 | 33 | 121-44-8 | Trietilaminas | | 10496 | 204-469-4 | 11.023 | N,N-dietiletilaminas | | |

11.024 | 33 | 593-81-7 | Trimetilamino hidrochloridas | | | 209-810-0 | 11.024 | | | |

11.025 | 33 | 1184-78-7 | Trimetilamino oksidas | | 10494 | 214-675-6 | 11.025 | Trimetilamino n-oksido dihidratas | | |

11.026 | 33 | 102-69-2 | Tripropilaminas | | 10495 | 203-047-7 | 11.026 | | | |

12.001 | 20 | 3268-49-3 | 3-(metiltio)propiono aldehidas | 2747 | 125 | 221-882-5 | 12.001 | Metionalis; 3-(metiltio)propanalis; metilmerkaptopropiono aldehidas; β-metiopropiono aldehidas | | |

12.002 | 20 | 13532-18-8 | Metil-3-(metiltio)propionatas | 2720 | 428 | 236-883-6 | 12.002 | Metil-β-metilmerkaptopropionatas; metil-β-metiopropionatas | | |

12.003 | 20 | 74-93-1 | Metantiolis | 2716 | 475 | 200-822-1 | 12.003 | Metilmerkaptanas; tiometilo alkoholis; metilsulfhidratas; merkaptometanas | | |

12.004 | 20 | 870-23-5 | Aliltiolis | 2035 | 476 | 212-792-7 | 12.004 | 2-propen-1-tiolis; alilsulfhidratas | | |

12.005 | 20 | 100-53-8 | Fenilmetantiolis | 2147 | 477 | 202-862-5 | 12.005 | Benzilmerkaptanas; α-merkaptotoluenas; α-toluentiolis; benzilhidrosulfidas; benziltiolis; tiobenzilo alkoholis | | |

12.006 | 20 | 75-18-3 | Dimetilsulfidas | 2746 | 483 | 200-846-2 | 12.006 | Metilsulfidas; 2-tiapropanas | | |

12.007 | 20 | 544-40-1 | Dibutilsulfidas | 2215 | 484 | 208-870-5 | 12.007 | Butilsulfidas; di-n-butilsulfidas; butiltiobutanas | | |

12.008 | 20 | 2179-57-9 | Dialildisulfidas | 2028 | 485 | 218-548-6 | 12.008 | Alildisulfidas; 2-propenildisulfidas | | |

12.009 | 20 | 2050-87-5 | Dialiltrisulfidas | 3265 | 486 | 218-107-8 | 12.009 | Aliltrisulfidas; prop-2-eniltritioprop-2-enas; aliltrisulfidas | | |

12.010 | 20 | 109-79-5 | Butan-1-tiolis | 3478 | 526 | 203-705-3 | 12.010 | n-butilmerkaptanas | | |

12.011 | 20 | 1569-69-3 | Cikloheksantiolis | | 529 | 216-378-7 | 12.011 | Cikloheksilmerkaptanas | | |

12.012 | 20 | 110-81-6 | Dietildisulfidas | | 533 | 203-805-7 | 12.012 | | | |

12.013 | 20 | 3658-80-8 | Dimetiltrisulfidas | 3275 | 539 | 222-910-9 | 12.013 | Metiltrisulfidas; metiltritiometanas | | |

12.014 | 20 | 629-19-6 | Dipropildisulfidas | 3228 | 540 | 211-079-8 | 12.014 | Propildisulfidas; propilditiopropanas | | |

12.015 | 20 | 111-47-7 | Dipropilsulfidas | | 541 | 203-873-8 | 12.015 | | | |

12.016 | 20 | 625-80-9 | Diizopropilsulfidas | | 542 | 210-911-7 | 12.016 | | | |

12.017 | 20 | 75-08-1 | Etantiolis | | 546 | 200-837-3 | 12.017 | Etilmerkaptanas | | |

12.018 | 20 | 625-60-5 | S-etilacetotioatas | 3282 | 11665 | 210-904-9 | 12.018 | Etiltioacetatas; acto rūgšties tioetilesteris; etantiorūgšties S-etilesteris | | |

12.019 | 20 | 2179-60-4 | Metilpropildisulfidas | 3201 | 585 | 218-551-2 | 12.019 | Propilmetildisulfidas; metilditiopropanas | | |

12.020 | 20 | 17619-36-2 | Metilpropiltrisulfidas | 3308 | 586 | 241-594-3 | 12.020 | Propilmetiltrisulfidas; metiltritiopropanas | | |

12.021 | 20 | 2179-59-1 | Alilpropildisulfidas | | 600 | 218-550-7 | 12.021 | | | |

12.022 | 20 | 4532-64-3 | Butan-2,3-ditiolis | 3477 | 725 | 224-870-8 | 12.022 | 2,3-dimerkaptobutanas | | |

12.023 | 20 | 6028-61-1 | Dipropiltrisulfidas | 3276 | 726 | 227-903-4 | 12.023 | Propiltrisulfidas; propiltritiopropanas | | |

12.024 | 20 | 37887-04-0 | 3-merkaptobutan-2-olis | 3502 | 760 | 253-701-0 | 12.024 | 2-hidroksi-3-butantiolis; 3-hidroksi-2-butantiolis; 3-merkapto-2-butanolis | | |

12.025 | 30 | 57-06-7 | Alilizotiocianatas | 2034 | 2110 | 200-309-2 | 12.025 | 3-izotiocianatopropenas; 2-propenilizotiocianatas; AITC; izotiociano rūgšties alilesteris; 2-propenilizotiocianatas; alilizosulfocianatas | | |

12.026 | 20 | 624-92-0 | Dimetildisulfidas | 3536 | 2175 | 210-871-0 | 12.026 | Metildisulfidas | | |

12.027 | 20 | 137-06-4 | 2-metilbenzen-1-tiolis | 3240 | 2272 | 205-276-8 | 12.027 | o-toluentiolis; 2-metiltiofenolis; o-tolilmerkaptanas | | |

12.028 | 20 | 2550-40-5 | Dicikloheksildisulfidas | 3448 | 2320 | 219-851-6 | 12.028 | Cikloheksildisulfidas | | |

12.029 | 20 | 1679-07-8 | Ciklopentantiolis | 3262 | 2321 | 216-841-3 | 12.029 | Ciklopentilmerkaptanas | | |

12.030 | 30 | 505-79-3 | 3-(metiltio)propilizotiocianatas | 3312 | 2326 | 208-020-3 | 12.030 | 3-metilmerkaptopropilizotiocianatas; izotiociano rūgšties 3-(metiltio)propilesteris | | |

12.031 | 20 | 67633-97-0 | 3-merkaptopentan-2-onas | 3300 | 2327 | 266-799-5 | 12.031 | | | |

12.032 | 20 | 2432-51-1 | S-metilbutantioatas | 3310 | 2328 | 219-407-1 | 12.032 | Metiltiobutiratas; metantiol-n-butiratas; tiosviesto rūgšties metilesteris | | |

12.033 | 20 | 91-60-1 | Naftalen-2-tiolis | 3314 | 2330 | 202-082-5 | 12.033 | β-tionaftolis; 2-merkaptonaftalenas; 2-naftilmerkaptanas; 2-tionaftolis | | |

12.034 | 20 | 1191-62-4 | Oktan-1,8-ditiolis | 3514 | 2331 | 214-738-8 | 12.034 | 1,8-dimerkaptooktanas; oktametilendimerkaptanas | | |

12.035 | 20 | | 2-,3- ir 10-merkaptopinanas | 3503 | 2332 | 2459006 | 12.035 | Pinantiolis; pinanilmerkaptanas | 2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]heptan-(2,3 ir 10)-tiolis | |

12.036 | 20 | 54957-02-7 | 3-[(2-merkapto-1-metilpropil)tio]butan-2-olis | 3509 | 2353 | | 12.036 | α-metil-β-hidroksipropil-α-metil-β-merkaptopropilsulfidas; 3-[(2-merkapto-1-metilpropil)tiol-2-butanolis | | |

12.037 | 20 | 2179-58-0 | Alilmetildisulfidas | 3127 | 11866 | 218-549-1 | 12.037 | Metilalildisulfidas | | |

12.038 | 20 | 38462-22-5 | 8-merkapto-p-mentan-3-onas | 3177 | 11789 | 253-953-1 | 12.038 | 8-merkaptomentonas; tiomentonas | | |

12.039 | 20 | 79-42-5 | 2-merkaptopropiono rūgštis | 3180 | 11790 | 201-206-5 | 12.039 | Tiopieno rūgštis; α-merkaptopropiono rūgštis; 2-tiolpropiono rūgštis | | |

12.040 | 20 | 23328-62-3 | 2-metiltioacetaldehidas | 3206 | 11686 | 245-587-6 | 12.040 | Metilmerkaptoaldehidas; metilmerkaptoacetaldehidas | | |

12.041 | 20 | 13678-58-5 | 1-(metiltio)butan-2-onas | 3207 | 11543 | 237-169-7 | 12.041 | | | |

12.042 | 20 | 1073-29-6 | 2-(metiltio)fenolis | 3210 | 11553 | 214-027-2 | 12.042 | 1-hidroksi-2-metilmerkaptobenzenas; 2-metilmerkaptofenolis | | |

12.043 | 20 | 882-33-7 | Difenildisulfidas | 3225 | 11757 | 212-926-4 | 12.043 | Fenildisulfidas; bifenildisulfidas; fenilditiobenzenas | | |

12.044 | 20 | 5905-46-4 | Prop-1-enilpropildisulfidas | 3227 | 11699 | 227-604-9 | 12.044 | Propilpropenildisulfidas | | |

12.045 | 20 | 34135-85-8 | Metilaliltrisulfidas | 3253 | 11867 | 251-843-8 | 12.045 | Metilaliltrisulfidas | | |

12.046 | 20 | 19788-49-9 | Etil-2-merkaptopropionatas | 3279 | 11469 | 243-314-5 | 12.046 | Etiltiolaktatas; 2-merkaptopropiono rūgšties etilesteris | | |

12.047 | 20 | 40789-98-8 | 3-merkaptobutan-2-onas | 3298 | 11497 | 255-082-2 | 12.047 | | | |

12.048 | 20 | 1878-18-8 | 2-metilbutan-1-tiolis | 3303 | 11509 | 217-515-3 | 12.048 | Amilmerkaptanas; 2-metilbutilmerkaptanas; tioamilo alkoholis | | |

12.049 | 20 | 2084-18-6 | 3-metilbutan-2-tiolis | 3304 | 11510 | 218-223-9 | 12.049 | antr-izoamilmerkaptanas | | |

12.052 | 20 | 40790-04-3 | Di-(3-oksobutil)sulfidas | 3335 | 11441 | | 12.052 | Bis(butan-3-on-1-il)sulfidas | | |

12.053 | 20 | 13327-56-5 | Etil-3-(metiltio)propionatas | 3343 | 11476 | 236-370-7 | 12.053 | Etil-β-metiltiopropionatas | | |

12.054 | 20 | 4500-58-7 | 2-(etiltio)fenolis | 3345 | 11666 | 224-811-6 | 12.054 | 2-etilfenilmerkaptanas; 2-etilbenzentiolis | | |

12.055 | 20 | 34619-12-0 | 4-merkaptobutan-2-onas | 3357 | 11498 | | 12.055 | 2-keto-4-butantiolis | | |

12.056 | 20 | 16630-52-7 | 3-(metiltio)butanalis | 3374 | 11687 | 240-678-7 | 12.056 | 3-metiltiobutiraldehidas; 3-metilpropantiolis; tioizoamilaldehidas; tioizovaleraldehidas | | |

12.057 | 20 | 34047-39-7 | 4-(metiltio)butan-2-onas | 3375 | 11688 | 251-810-8 | 12.057 | (4-metil)-tio-2-butanonas; metilpropiltioketonas; 4-metil-2-butantionas; 2-pentantionas | | |

12.058 | 20 | 23550-40-5 | 4-(metiltio)-4-metilpentan-2-onas | 3376 | 11551 | 245-727-6 | 12.058 | | | |

12.059 | 20 | 2307-10-0 | Propiltioacetatas | 3385 | 11576 | 218-984-7 | 12.059 | Etantiorūgšties S-propilesteris; acto rūgšties tiopropilesteris | | |

12.060 | 20 | 53053-51-3 | Metil-4-(metiltio)butiratas | 3412 | 11526 | 258-328-7 | 12.060 | Metil-γ-metilmerkaptobutiratas | | |

12.061 | 20 | 42919-64-2 | 4-(metiltio)butanalis | 3414 | 11542 | 256-001-3 | 12.061 | 4-(metilmerkapto)butanalis | | |

12.062 | 20 | 505-10-2 | 3-(metiltio)propan-1-olis | 3415 | 11554 | 208-004-6 | 12.062 | Metionolis; γ-hidroksipropilmetilsulfidas; 3-metiltiopropilo alkoholis; metil-3-hidroksipropilsulfidas | | |

12.063 | 20 | 51755-66-9 | 3-(metiltio)heksan-1-olis | 3438 | 11548 | 257-380-8 | 12.063 | 3-metilmerkapto-1-heksanolis | | |

12.064 | 20 | 39067-80-6 | Tiogeraniolis | 3472 | 11583 | 254-269-6 | 12.064 | 3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-tiolis | 3,7-dimetil-2(trans),6-oktadien-1-tiolis | |

12.065 | 20 | 59902-01-1 | 2,8-ditianon-4-en-4-karboksaldehidas | 3483 | 11904 | 261-978-4 | 12.065 | 5-(metiltio)-2-(metiltio)metilpent-2-en-1-alis | 5-metiltio-2-[(metiltio)metil]pent-2-enalis | |

12.066 | 20 | 540-63-6 | Etan-1,2-ditiolis | 3484 | 11467 | 208-752-3 | 12.066 | Ditioglikolis; 1,2-dimerkaptoetanas; etilenditioglikolis; etilenmerkaptanas | | |

12.067 | 20 | 1191-43-1 | Heksan-1,6-ditiolis | 3495 | 11486 | 214-735-1 | 12.067 | 1,6-dimerkaptoheksanas; heksametilendimerkaptanas | | |

12.068 | 20 | 699-10-5 | Benzilmetildisulfidas | 3504 | 11508 | 211-826-8 | 12.068 | Benzilditiometanas; metilfenilmetildisulfidas | | |

12.069 | 20 | 3489-28-9 | Nonan-1,9-ditiolis | 3513 | 11558 | 222-482-3 | 12.069 | 1,9-dimerkaptononanas; nonametilendimerkaptanas | | |

12.070 | 20 | 814-67-5 | Propan-1,2-ditiolis | 3520 | 11564 | 212-398-5 | 12.070 | 1,2-dimerkaptopropanas | | |

12.071 | 20 | 107-03-9 | 1-propan-1-tiolis | 3521 | 11816 | 203-455-5 | 12.071 | Propilmerkaptanas; n-tiopropilo alkoholis; propiltiolis | | |

12.072 | 20 | 16128-68-0 | Butan-1,2-ditiolis | 3528 | 11909 | 240-290-8 | 12.072 | 1,2-dimerkaptobutanas | | |

12.073 | 20 | 24330-52-7 | Butan-1,3-ditiolis | 3529 | 11910 | 246-172-2 | 12.073 | 1,3-dimerkaptobutanas | | |

12.074 | 20 | 72869-75-1 | Dialilpolisulfidai | 3533 | 11912 | | 12.074 | 2-propenilpolisulfidai; dialildi-, tri-, tetra- ir pentasulfidai | | |

12.075 | 20 | 5905-47-5 | Metilprop-1-enildisulfidas | 3576 | 11712 | 227-605-4 | 12.075 | 1-propenilmetildisulfidas; metilditio-1-propenas | | |

12.076 | 20 | 109-80-8 | Propan-1,3-ditiolis | 3588 | 11929 | 203-706-9 | 12.076 | 1,3-dimerkaptopropanas; trimetilendimerkaptanas | | |

12.077 | 20 | 766-92-7 | Benzilmetilsulfidas | 3597 | | 212-174-7 | 12.077 | Metiltiometilbenzenas | | |

12.078 | 20 | 20582-85-8 | 4-(metiltio)butan-1-olis | 3600 | | | 12.078 | | | |

12.079 | 20 | 40878-72-6 | 2-(metiltiometil)but-2-enalis | 3601 | 11549 | 255-126-0 | 12.079 | 2-etilidenmetionalis | | |

12.080 | 20 | 108-98-5 | Tiofenolis | 3616 | 11585 | 203-635-3 | 12.080 | Benzentiolis; fenilmerkaptanas | | |

12.081 | 20 | 150-60-7 | Dibenzildisulfidas | 3617 | | 205-764-0 | 12.081 | 1,4-difenil-2,3-ditiobutanas; α-benzilditiotoluenas | | |

12.082 | 20 | 118-72-9 | 2,6-(dimetil)tiofenolis | 3666 | | 204-272-3 | 12.082 | 2,6-dimetilbenzentiolis; 2,6-ksilentiolis | | |

12.083 | 20 | 5466-06-8 | Etil-3-merkaptopropionatas | 3677 | | 226-771-5 | 12.083 | Etil-3-tiopropionatas | | |

12.084 | 20 | 22014-48-8 | Etil-4-(metiltio)butiratas | 3681 | | 244-720-5 | 12.084 | | | |

12.085 | 20 | 71159-90-5 | p-ment-1-en-8-tiolis | 3700 | | 275-223-1 | 12.085 | α,α,4-trimetil-3-cikloheksen-1-metantiolis | | |

12.086 | 20 | 51534-66-8 | Metil-2-(metiltio)butiratas | 3708 | | 255-648-9 | 12.086 | Metiltio-2-metilbutiratas | 2-metilbutantiorūgšties S-metilesteris | |

12.087 | 20 | 65887-08-3 | 2-(metiltiometil)-3-fenilpropenalis | 3717 | | | 12.087 | α-benzilidenmetionalis; 2-(metiltiometil)-3-fenil-2-propenalis | | |

12.088 | 20 | 592-88-1 | Dialilsulfidas | 2042 | 11846 | 209-775-1 | 12.088 | Alilsulfidas; 2-propenilsulfidas; tioalileteris | | |

12.089 | 20 | | Etil-3-(metiltio)butiratas | 3836 | 11475 | | 12.089 | | | |

12.090 | 20 | | Propilmetantiosulfinatas | | 11571 | | 12.090 | | | |

12.091 | 20 | 6588-78-9 | 10-merkaptopinanas | 3503 | 2332 | 229-520-8 | 12.091 | | 2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]heptan-10-tiolis | 5 |

12.092 | 20 | | Dialilpentasulfidas | 3533 | 11912 | | 12.092 | | | |

12.093 | 20 | | Dialilheksasulfidas | 3533 | 11912 | | 12.093 | | | |

12.094 | 20 | | Dialilheptasulfidas | 3533 | 11912 | | 12.094 | | | |

12.096 | 20 | 10152-76-8 | Alilmetilsulfidas | | 11429 | 233-422-0 | 12.096 | | | |

12.097 | 20 | 90195-83-8 | Alilmetiltetrasulfidas | | | | 12.097 | | | |

12.098 | 20 | 33368-82-0 | Alilprop-1-enildisulfidas | | 11433 | | 12.098 | | | |

12.099 | 20 | 33922-70-2 | Alilpropilsulfidas | | 11434 | | 12.099 | (2-propenil)tiopropanas | | |

12.100 | 20 | 33922-73-5 | Alilpropiltrisulfidas | | 11435 | | 12.100 | | | |

12.101 | 20 | 41820-22-8 | Aliltiopropionatas | 3329 | 11436 | | 12.101 | | | |

12.102 | 30 | 622-78-6 | Benzilizotiocianatas | | 11863 | 210-753-9 | 12.102 | 2-izotiocianatotoluenas | | |

12.103 | 20 | 1191-08-8 | Butan-1,4-ditiolis | | | 214-728-3 | 12.103 | 1,4-butanditiolis | | |

12.104 | 20 | 513-53-1 | Butan-2-tiolis | | | 208-165-2 | 12.104 | 2-butantiolis | | |

12.105 | 20 | 34322-09-3 | S-2-butil-3-metilbut-2-entioatas | | | 251-938-4 | 12.105 | antr-butil-3-metil-2-butentioatas | | |

12.106 | 20 | 2432-91-9 | S-2-butil-3-metilbutantioatas | | | 219-416-0 | 12.106 | | | |

12.107 | 30 | 592-82-5 | Butilizotiocianatas | | 11488 | 209-770-4 | 12.107 | 4-izotiocianato-but-1-enas | | |

12.108 | 20 | 68084-03-7 | Diizopentiltiomalatas | | 11454 | 268-416-7 | 12.108 | bis(3-metilbutil)merkaptosukcinatas | Di-(3-metilbutil)but-2(cis)-en-bis(tioatas) | |

12.109 | 20 | 4253-89-8 | Diizopropildisulfidas | 3827 | 11455 | 224-225-0 | 12.109 | Izopropildisulfidas; 2,5-dimetil-3,4-ditioheksanas; bis(1-metiletil)disulfidas | | |

12.110 | 20 | 2444-49-7 | Dialiltetrasulfidas | | 11449 | 219-485-7 | 12.110 | | | |

12.111 | 20 | 629-45-8 | Dibutildisulfidas | | | 211-091-3 | 12.111 | | | |

12.112 | 20 | 5943-31-7 | Dibutiltrisulfidas | | | | 12.112 | | | |

12.113 | 20 | 352-93-2 | Dietilsulfidas | 3825 | 11450 | 206-526-9 | 12.113 | Etiltioetanas; etilsulfidas; 1,1-tio-bisetanas; 3-tiopentanas; dietiltioeteris | | |

12.114 | 20 | 3600-24-6 | Dietiltrisulfidas | | 11451 | 222-754-1 | 12.114 | | | |

12.115 | 20 | 420-12-2 | Dietilensulfidas | | | 206-993-9 | 12.115 | | | |

12.116 | 20 | 5756-24-1 | Dimetiltetrasulfidas | | 11459 | 227-278-8 | 12.116 | | | |

12.117 | 20 | 872-10-6 | Dipentilsulfidas | | | 212-820-8 | 12.117 | | | |

12.118 | 20 | 1618-26-4 | 2,4-ditiapentanas | 3878 | | 216-577-9 | 12.118 | Formaldehido dimetilmerkaptalis; bis[metilmerkapto]metanas; formaldehido dimetilditioacetalis | | |

12.119 | 20 | 112-55-0 | Dodecilmerkaptanas | | | 203-984-1 | 12.119 | Dodekan-1-tiolis | Dodekan-1-tiolis | |

12.120 | 20 | 68398-18-5 | 2,8-epitio-p-mentanas | | | 269-970-2 | 12.120 | | | |

12.121 | 20 | 23747-43-5 | Etil-2-(metilditio)propionatas | 3834 | 11471 | 245-862-0 | 12.121 | Etil-α-(metilditio)propionatas | | |

12.122 | 20 | 4455-13-4 | Etil-2-(metiltio)acetatas | 3835 | | 224-700-2 | 12.122 | Etil-(metiltio)acetatas; etil-2-metiltioacetatas | | |

12.124 | 20 | 638-46-0 | Etilbutilsulfidas | | | | 12.124 | | | |

12.125 | 20 | 2432-42-0 | Etilpropantioatas | | | 219-405-0 | 12.125 | S-etilpropantioatas | | |

12.126 | 20 | 30453-31-7 | Etilpropildisulfidas | | 11478 | | 12.126 | Etilditiopropanas | | |

12.127 | 20 | 4110-50-3 | Etilpropilsulfidas | | 11479 | 223-890-4 | 12.127 | | | |

12.128 | 20 | 7341-17-5 | 2-etilheksan-1-tiolis | 3833 | | 230-854-1 | 12.128 | | | |

12.129 | 20 | 18721-61-4 | 3-(etiltio)propan-1-olis | | | 242-534-9 | 12.129 | 3-(etiltio)propanolis | | |

12.130 | 20 | 1639-09-4 | Heptan-1-tiolis | | 11485 | 216-678-8 | 12.130 | Heptilmerkaptanas | | |

12.131 | 20 | 2917-26-2 | Heksadekan-1-tiolis | | | 220-846-6 | 12.131 | | | |

12.132 | 20 | 111-31-9 | Heksan-1-tiolis | 3842 | 11487 | 203-857-0 | 12.132 | Heksilmerkaptanas | | |

12.133 | 20 | 93762-35-7 | Izopentil-3-(metiltio)propionatas | | | 297-748-5 | 12.133 | | 3-metilbutil-3-(metiltio)propanoatas | 5 |

12.134 | 20 | 34365-79-2 | S-izopropil-3-metilbut-2-entioatas | | | 251-966-7 | 12.134 | S-izopropiltiosenecioatas; S-izopropil-3-metiltiokrotonatas | | |

12.135 | 20 | 26473-47-2 | 3-merkapto-2-metilpropiono rūgštis | | | 247-726-6 | 12.135 | 3-merkaptoizosviesto rūgštis | | |

12.136 | 20 | 2464-23-5 | 3-merkapto-2-oksopropiono rūgštis | | | | 12.136 | | | |

12.137 | 20 | 34300-94-2 | 3-merkapto-3-metilbutan-1-olis | 3854 | | | 12.137 | 3-merkapto-3-metil-1-butanolis; 3-metil-3-merkaptobutilo alkoholis; 3-merkapto-3-metilbutilo alkoholis | | |

12.138 | 20 | 50746-10-6 | 3-merkapto-3-metilbutilformiatas | 3855 | | | 12.138 | 3-metil-3-tiobutilformiatas; 3-merkapto-3-metil-1-butanolio formiatas; 3-metil-3-merkaptobutilformiatas | | |

12.139 | 20 | 7217-59-6 | 2-merkaptoanizolas | | 11880 | 230-605-7 | 12.139 | Tiogvajakolis; 2-metoksitiofenolis; 2-metoksibenzentiolis | 2-metoksibenzen-1-tiolis | |

12.140 | 20 | 17042-24-9 | 2-merkaptopentan-3-onas | | | | 12.140 | | | |

12.141 | 20 | 23832-18-0 | 2-merkaptopinanas | 3503 | 2332 | 245-900-6 | 12.141 | Pinan-2-tiolis | 2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]heptan-2-tiolis | 5 |

12.142 | 20 | 72361-41-2 | 3-merkaptopinanas | 3503 | 2332 | 276-598-4 | 12.142 | | 2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]heptan-3-tiolis | 5 |

12.143 | 20 | 24653-75-6 | 1-merkaptopropan-2-onas | 3856 | | | 12.143 | Merkaptoacetonas | | |

12.144 | 20 | 107-96-0 | 3-merkaptopropiono rūgštis | | 11709 | 203-537-0 | 12.144 | | | |

12.145 | 20 | 94087-83-9 | 4-metoksi-2-metilbutan-2-tiolis | 3785 | | 301-977-9 | 12.145 | | | |

12.146 | 20 | 16630-66-3 | Metil(metiltio)acetatas | | 11525 | 240-683-4 | 12.146 | | | |

12.148 | 20 | 61122-71-2 | S-metil-4-metilpentantioatas | 3867 | | | 12.148 | | | |

12.149 | 20 | 1534-08-3 | S-metilacetotioatas | 3876 | | 216-252-1 | 12.149 | | | |

12.150 | 20 | 5925-68-8 | S-metilbenzotioatas | 3857 | 11505 | 227-656-2 | 12.150 | Metantiobenzenkarboksilatas; S-metiltiobenzenkarboksilatas; metantiolio benzenkarboksilatas | | |

12.151 | 20 | 60779-24-0 | Metilbutildisulfidas | | | | 12.151 | | | |

12.152 | 20 | 628-29-5 | Metilbutilsulfidas | | | 211-034-2 | 12.152 | | | |

12.153 | 20 | 20333-39-5 | Metiletildisulfidas | | 11470 | | 12.153 | | | |

12.154 | 20 | 624-89-5 | Metiletilsulfidas | 3860 | 11474 | 210-868-4 | 12.154 | (Metiltio)etanas; etilmetilsulfidas; 1-(metiltio)etanas; 2-tiobutanas; etilmetiltioeteris | | |

12.155 | 20 | 31499-71-5 | Metiletiltrisulfidas | 3861 | | | 12.155 | 2,3,4-tritioheksanas; etilmetiltrisulfidas | | |

12.156 | 20 | 20756-86-9 | S-metilheksantioatas | 3862 | 11515 | | 12.156 | | | |

12.157 | 20 | 23747-45-7 | S-metilizopentantioatas | 3864 | 11506 | 245-863-6 | 12.157 | Metantioizopentanoatas | S-metil-3-metilbutantioatas | |

12.158 | 20 | 5897-45-0 | Metilizoprenilsulfidas | | | | 12.158 | | 2-metil-1-metiltio-1,3-butadienas | |

12.159 | 20 | 2949-92-0 | Metilmetantiosulfonatas | | 11520 | 220-970-0 | 12.159 | | | |

12.160 | 20 | 42075-43-4 | S-metilpentantioatas | | | | 12.160 | | | |

12.161 | 20 | 14173-25-2 | Metilfenildisulfidas | 3872 | 11532 | 238-020-9 | 12.161 | Fenilmetildisulfidas | | |

12.162 | 20 | 100-68-5 | Metilfenilsulfidas | 3873 | 11533 | 202-878-2 | 12.162 | Tioanizolas; (metiltio)-benzenas; 1-fenil-1-tioetanas; metilfeniltioeteris | | |

12.163 | 20 | 10152-77-9 | Metilprop-1-enilsulfidas | | 11538 | | 12.163 | | | |

12.164 | 20 | 33368-80-8 | Metilprop-1-eniltrisulfidas | | 11539 | | 12.164 | | | |

12.165 | 20 | 5925-75-7 | S-metilpropantioatas | | | | 12.165 | | | |

12.166 | 20 | 3877-15-4 | Metilpropilsulfidas | | 11541 | 223-403-5 | 12.166 | | | |

12.167 | 20 | 87148-08-1 | Metilpropiltetrasulfidas | | | 289-302-3 | 12.167 | | | |

12.168 | 20 | 67952-60-7 | 2-metil-2-(metilditio)propanalis | 3866 | | 267-914-1 | 12.168 | 2-metil-2-(metilditio)propionaldehidas; 2-(metilditio)izobutiraldehidas | | |

12.169 | 20 | 19872-52-7 | 2-metil-4-oksopentan-2-tiolis | | 11500 | 243-386-8 | 12.169 | 4-merkapto-4-metilpentan-2-onas | | |

12.170 | 20 | 5287-45-6 | 3-metilbut-2-en-1-tiolis | 3896 | 11511 | | 12.170 | | | |

12.171 | 20 | 541-31-1 | 3-metilbutan-1-tiolis | 3858 | | 208-774-3 | 12.171 | Izoamilmerkaptanas | | |

12.172 | 20 | 1679-09-0 | 2-metilbutan-2-tiolis | | | 216-843-4 | 12.172 | | | |

12.173 | 20 | 513-44-0 | 2-metilpropan-1-tiolis | | 11536 | 208-162-6 | 12.173 | Izobutilmerkaptanas | | |

12.174 | 20 | 75-66-1 | 2-metilpropan-2-tiolis | | 11537 | 200-890-2 | 12.174 | tret-butilmerkaptanas | | |

12.175 | 20 | 67-68-5 | Metilsulfinilmetanas | 3875 | | 200-664-3 | 12.175 | Dimetilsulfoksidas; metilsulfoksidas; DMSO | | |

12.176 | 20 | 583-92-6 | 4-(metiltio)-2-oksosviesto rūgštis | 3881 | | | 12.176 | | | |

12.177 | 20 | 32637-94-8 | 8-(metiltio)-p-mentan-3-onas | | | | 12.177 | | | |

12.178 | 20 | 16630-65-2 | 3-(metiltio)sviesto rūgštis | | | 240-682-9 | 12.178 | | | |

12.179 | 20 | 5271-38-5 | 2-(metiltio)etan-1-olis | | 11545 | 226-090-3 | 12.179 | 2-(metiltio)etanolis; 2-hidroksietilmetilsulfidas | | |

12.180 | 20 | 31331-53-0 | 1-(metiltio)etan-1-tiolis | | | | 12.180 | | | |

12.181 | 20 | 66735-69-1 | 1-(metiltio)pentan-3-onas | | | | 12.181 | | | |

12.182 | 20 | 58809-73-7 | 2-(metiltio)propiono rūgštis | | | 261-450-3 | 12.182 | | | |

12.183 | 20 | 646-01-5 | 3-(metiltio)propiono rūgštis | | | 211-460-9 | 12.183 | | | |

12.184 | 20 | 84559-98-8 | 3-(metiltio)propil-3-metilbutiratas | | | 283-185-2 | 12.184 | 3-(metiltio)propilizovaleratas | | |

12.185 | 20 | 16630-60-7 | 3-(metiltio)propilbutiratas | | | 240-680-8 | 12.185 | | | |

12.186 | 30 | 4104-45-4 | 3-(metiltio)propilaminas | | | 223-875-2 | 12.186 | | | |

12.187 | 20 | 74758-93-3 | Metiltiometilbutiratas | 3879 | | 277-989-2 | 12.187 | | | |

12.188 | 20 | 74758-91-1 | Metiltiometilheksanoatas | 3880 | | 277-988-7 | 12.188 | | | |

12.189 | 20 | 77974-85-7 | S-(metiltiometil)-2-metilpropantioatas | | | | 12.189 | | | |

12.190 | 20 | 25103-58-6 | 2,4,4,6,6-pentametilheptan-2-tiolis | | | 246-619-1 | 12.190 | tret-dodecilmerkaptanas; tret-dodeciltiolis | | 5 |

12.191 | 20 | 110-66-7 | Pentan-1-tiolis | | | 203-789-1 | 12.191 | 1-pentantiolis | | |

12.192 | 20 | 2084-19-7 | Pentan-2-tiolis | 3792 | | 218-224-4 | 12.192 | antr-amilmerkaptanas; 1-metilbutantiolis; 2-merkaptopentanas | | |

12.193 | 30 | 2257-09-2 | Fenetilizotiocianatas | | 11495 | 218-855-5 | 12.193 | | | |

12.194 | 20 | 4410-99-5 | 2-feniletan-1-tiolis | 3894 | 11561 | 224-563-9 | 12.194 | | | |

12.195 | 20 | 33049-93-3 | S-preniltioacetatas | 3895 | | | 12.195 | Etantiorūgšties S-(3-metil-2-buten-1-il)esteris; tioacto rūgšties S-(3-metil-but-2-en-1-il)esteris | 3-metilbut-2-enilacetotioatas | |

12.196 | 20 | 53626-94-1 | S-preniltioizobutiratas | | | | 12.196 | | S-(3-metilbut-2-enil)-2-metilpropantioatas | |

12.197 | 20 | 75-33-2 | Propan-2-tiolis | 3897 | 11565 | 200-861-4 | 12.197 | Izopropilmerkaptanas | | |

12.198 | 20 | | 2,3,5-tritiaheksanas | | | | 12.198 | | | |

12.199 | 20 | 507-09-5 | Etantiorūgštis | | | 208-063-8 | 12.199 | Tioacto rūgštis | | |

12.200 | 20 | 14252-42-7 | 1,1-bis(etiltio)etanas | | | | 12.200 | Acetaldehido dietilmerkaptalis | | |

12.201 | 20 | 57074-34-7 | 8-acetiltio-p-mentanonas-3 | 3809 | | 304-949-4 | 12.201 | | | |

12.203 | 20 | 74586-09-7 | Metiltio-2-(acetiloksi)propionatas | 3788 | | 277-931-6 | 12.203 | | | |

12.204 | 20 | 623-51-8 | Etil-2-merkaptoacetatas | | | 210-800-3 | 12.204 | | | |

12.205 | 20 | 4124-63-4 | Merkaptoacetaldehidas | | | 223-929-5 | 12.205 | 2-merkaptoetanalis | | |

12.211 | 20 | | But-1-enilmetilsulfidas | 3820 | | | 12.211 | | | |

12.212 | 20 | | Etil-5-(metiltio)valeratas | | | | 12.212 | | | |

12.213 | 20 | | S-etilbenzotioatas | | | | 12.213 | | | |

12.214 | 20 | 127931-21-9 | Izobutil-3-(metiltio)butiratas | | | | 12.214 | | 2-metilpropil-3-(metiltio)butanoatas | |

12.215 | 20 | | S-izopropil-3-metilbutantioatas | | | | 12.215 | S-izopropiltioizopentanoatas | | |

12.217 | 20 | | 3-merkaptoheksan-1-olis | 3850 | | | 12.217 | 3-tioheksanolis; 3-tioheksan-1-olis | | |

12.218 | 20 | | Metil-3-metil-1-butenildisulfidas | 3865 | | | 12.218 | | | |

12.219 | 20 | | 5-metiltio-2-(metiltio)metilpent-2-enalis | | | | 12.219 | | | |

12.220 | 20 | | 2,2,4,6,6-pentametilheptan-4-tiolis | | | | 12.220 | | | |

12.221 | 20 | | S-preniltioizopentanoatas | | | | 12.221 | | 3-metilbut-2-enil-3-metilbutantioatas | |

12.225 | 20 | | Etil-3-metiltio-2-metilpropanoatas | | | | 12.225 | | | |

12.227 | 20 | | Metiltio-2-(propioniloksi)propionatas | 3790 | | | 12.227 | | | |

12.229 | 20 | | 3-merkapto-2-metilbutilformiatas | | | | 12.229 | | | |

12.234 | 20 | 136954-20-6 | 3-merkaptoheksilacetatas | 3851 | | | 12.234 | | | |

12.235 | 20 | 136954-21-7 | 3-merkaptoheksilbutiratas | 3852 | | | 12.235 | | | |

12.236 | 20 | 51755-85-2 | 3-(metiltio)heksilacetatas | 3789 | | | 12.236 | | | |

12.237 | 20 | 16630-55-0 | 3-(metiltio)propilacetatas | 3883 | | 240-679-2 | 12.237 | 3-acetoksipropilmetilsulfidas; 3-(metiltio)-1-propanolio acetatas; metionilacetatas | | |

13.001 | 14 | 620-02-0 | 5-metilfurfurolas | 2702 | 119 | 210-622-6 | 13.001 | 5-metil-2-furaldehidas | 5-metil-2-furaldehidas | |

13.002 | 14 | 611-13-2 | Metil-2-furoatas | 2703 | 358 | 210-254-6 | 13.002 | Metilfuroatas; metilpiromukatas; furan-α-karboksirūgšties metilesteris | | |

13.003 | 14 | 615-10-1 | Propil-2-furoatas | 2946 | 359 | 210-407-7 | 13.003 | Propilfuran-2-karboksilatas, n-propilpiromukatas | | |

13.004 | 03 | 4208-49-5 | Alil-2-furoatas | 2030 | 360 | 224-128-3 | 13.004 | Alilfuran-2-karboksilatas; alilpiromukatas; 2-propenilfuran-2-karboksilatas; 2-propenil-2-furoatas | | |

13.005 | 14 | 39251-86-0 | Heksil-2-furoatas | 2571 | 361 | 254-377-3 | 13.005 | | | |

13.006 | 14 | 7149-32-8 | Fenetil-2-furoatas | 2865 | 362 | | 13.006 | 2-feniletil-2-furoatas | | |

13.007 | 13 | 3208-40-0 | 2-(3-fenilpropil)tetrahidrofuranas | 2898 | 489 | 221-715-6 | 13.007 | 2-hidrocinamiltetrahidrofuranas; α-(3-fenilpropil)-tetrahidrofuranas | | |

13.009 | 11 | 119-84-6 | 3,4-dihidrokumarinas | 2381 | 535 | 204-354-9 | 13.009 | Dihidrokumarinas; 1,2-benzodihidropironas; hidrokumarinas; 2-chromanonas; 2-oksochromanas; o-hidroksidihidrocinamono rūgšties laktonas | | |

13.010 | 13 | 3658-77-3 | 4-hidroksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-onas | 3174 | 536 | 222-908-8 | 13.010 | Furaneolis; 2,5-dimetil-4-hidroksi-2,3-dihidrofuran-3-onas | | |

13.011 | 14 | 623-20-1 | Etilfurfurakrilatas | | 545 | 210-778-5 | 13.011 | | Etil-3-(2-furil)prop-2-enoatas | |

13.012 | 11 | 92-48-8 | 6-metilkumarinas | 2699 | 579 | 202-158-8 | 13.012 | 5-metil-2-hidroksifenilpropeno rūgšties laktonas; 6-metil-2H-1-benzpiran-2-onas; 6-metilbenzpironas | 6-metil-1,2-benzpironas | |

13.015 | 14 | 28588-73-0 | bis(2,5-dimetil-3-furil)disulfidas | 3476 | 722 | 249-093-1 | 13.015 | 3,3(1)-ditio-bis(2,5-dimetilfuranas) | | |

13.016 | 14 | 28588-75-2 | bis(2-metil-3-furil)disulfidas | 3259 | 723 | 249-095-2 | 13.016 | 2-metil-3-furildisulfidas; 3,3′-ditio-2,2′-dimetildifuranas | | |

13.017 | 14 | 28588-76-3 | bis(2-metil-3-furil)tetrasulfidas | 3260 | 724 | | 13.017 | 2-metil-3-furiltetrasulfidas; 3,3′-tetratio-bis(2-metilfuranas) | | |

13.018 | 14 | 98-01-1 | Furfurolas | 2489 | 2014 | 202-627-7 | 13.018 | Furaldehidas; 2-furankarboksaldehidas; 2-formilfuranas; 2-furaldehidas; 2-furilkarboksaldehidas | | 2, 3 |

13.019 | 14 | 98-00-0 | Furfurilo alkoholis | 2491 | 2023 | 202-626-1 | 13.019 | 2-furilmetanolis; α-furilkarbinolis; 2-furilkarbinolis; 2-hidroksimetilfuranas | | |

13.020 | 13 | 97-99-4 | Tetrahidrofurfurilo alkoholis | 3056 | 2029 | 202-625-6 | 13.020 | Tetrahidro-2-furankarbinolis; tetrahidro-2-furanmetanolis; tetrahidro-2-furilmetanolis | | |

13.021 | 14 | 7779-66-0 | Izopentil-4-(2-furan)butiratas | 2070 | 2080 | | 13.021 | Izopentilfuril-2-butiratas; izoamilfurfurilpropionatas; 3-metilbutil-2-furanbutiratas; α-izoamilfurfurilpropionatas | 3-metilbutil-4-(2-furan)butanoatas | |

13.022 | 14 | 10031-90-0 | Etil-3-(2-furil)propionatas | 2435 | 2091 | 233-097-5 | 13.022 | Etil-2-furanpropionatas; etilfurfurilacetatas; etilfurilpropionatas | | |

13.023 | 14 | 7779-67-1 | Izopentil-3-(2-furan)propionatas | 2071 | 2092 | 231-932-8 | 13.023 | Izoamilfurilpropionatas; izoamilfurfurilacetatas; α-izoamilfurfurilacetatas | 3-metilbutil-3-(2-furan)propanoatas | |

13.024 | 14 | 105-01-1 | Izobutil-3-(2-furil)propionatas | 2198 | 2093 | 203-261-0 | 13.024 | Izobutil-2-furanpropionatas; izobutilfurfurilacetatas; izobutil-2-furanpropionatas | 2-metilpropil-3-(2-furil)propanoatas | |

13.025 | 14 | 1334-82-3 | Pentil-2-furoatas | 2072 | 2109 | 215-616-7 | 13.025 | Amil-2-furoatas; amilfuran-2-karboksilatas; pentilfuran-2-karboksilatas | | |

13.026 | 14 | 98-02-2 | 2-furanmetantiolis | 2493 | 2202 | 202-628-2 | 13.026 | Furfurilmerkaptanas; 2-furilmetantiolis; α-furfurilmerkaptanas | | |

13.027 | 12 | 65504-96-3 | 2-pentil-5- arba 6-keto-1,4-dioksanas | 2076 | 2205 | | 13.027 | 5-pentil-1,4-dioksan-2-onas | | |

13.028 | 12 | 65504-45-2 | 2-butil-5- arba 6-keto-1,4-dioksanas | 2204 | 2206 | | 13.028 | 5-butil-1,4-dioksan-2-onas | | |

13.029 | 14 | 625-86-5 | 2,5-dimetilfuranas | | 2208 | 210-914-3 | 13.029 | | | |

13.030 | 14 | 534-22-5 | 2-metilfuranas | | 2209 | 208-594-5 | 13.030 | | | |

13.031 | 14 | 4265-16-1 | 2-benzofurankarboksaldehidas | 3128 | 2247 | 224-248-6 | 13.031 | 2-formilbenzofuranas | | |

13.032 | 14 | 1883-78-9 | Furfurilizopropilsulfidas | 3161 | 2248 | | 13.032 | Izopropilfurfurilsulfidas | | |

13.033 | 14 | 13678-68-7 | S-furfurilacetotioatas | 3162 | 2250 | 237-173-9 | 13.033 | Furfuriltioacetatas | | |

13.034 | 14 | 623-30-3 | 3-(2-furil)akrilaldehidas | 2494 | 2252 | 210-785-3 | 13.034 | 2-furanakroleinas; furilakroleinas | 3-(2-furil)prop-2-enalis | |

13.035 | 14 | 494-90-6 | Mentofuranas | 3235 | 2265 | 207-795-5 | 13.035 | 3,9-epoksi-p-menta-3,8-dienas | 4,5,6,7-tetrahidro-3,6-dimetilbenzofuranas | 2, 3 |

13.036 | 14 | 623-18-7 | Metilfurfurakrilatas | | 2267 | | 13.036 | | Metil-3-(2-furil)prop-2-enoatas | |

13.037 | 16 | 16409-43-1 | 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropiranas | 3236 | 2269 | 240-457-5 | 13.037 | Tetrahidro-4-metil-2-(2-metilpropen-1-il)piranas | | |

13.038 | 14 | 50626-02-3 | 2-fenil-3-karbetoksifuranas | 3468 | 2309 | 256-663-3 | 13.038 | Feniloksaromatas; etil-2-fenil-3-furoatas | Etil-2-fenil-3-furoatas | |

13.039 | 30 | 22694-96-8 | 2,4,5-trimetil-δ-3-oksazolinas | 3525 | 2319 | | 13.039 | 2,4,5-trimetil-2,5-dihidrooksazolas; 2,4,5-trimetil-3-oksazolinas | | |

13.040 | 14 | 65505-16-0 | 2,5-dimetil-3-tiofuroilfuranas | 3481 | 2323 | 265-796-6 | 13.040 | S-(2,5-dimetil-3-furil)tio-2-furoatas | | |

13.041 | 14 | 55764-28-8 | 2,5-dimetil-3-(izopentiltio)furanas | 3482 | 2324 | 259-802-6 | 13.041 | S-(2,5-dimetil-3-furil)tioizovaleratas | 2,5-dimetil-3-(3-metilbutiltio)furanas | 5 |

13.042 | 13 | 3188-00-9 | 4,5-dihidro-2-metilfuran-3(2H)-onas | 3373 | 2338 | 221-685-4 | 13.042 | Tetrahidro-2-metil-3-oksofuranas; 2-metiltetrahidrofuran-3-onas; dihidro-2-metil-3-furanonas | | |

13.043 | 14 | 770-27-4 | Furfuriliden-2-butanalis | 2492 | 11885 | 212-221-1 | 13.043 | Furfuriliden-2-butiraldehidas; 3-etil-3(2-furil)-2-propenalis; 2-etil-3-(2-furil)akroleinas; 3-(2-furil)-2-etilakroleinas | | |

13.044 | 14 | 623-15-4 | 4-(2-furil)but-3-en-2-onas | 2495 | 11838 | 210-774-3 | 13.044 | Furfurilidinacetonas | | |

13.045 | 14 | 6975-60-6 | 1-(2-furil)-propan-2-onas | 2496 | 11837 | 230-234-0 | 13.045 | Furfurilmetilketonas; 2-acetonilfuranas; furilacetonas; metilfurfurilketonas | | |

13.046 | 14 | 874-66-8 | 3-(2-furil)-2-metilprop-2-enalis | 2704 | 11878 | 212-866-9 | 13.046 | 2-furfurilidenpropiono aldehidas; 2-metil-3-furilakroleinas; α-metil-β-furilakroleinas; furfuriliden-2-propanalis | | |

13.047 | 14 | 623-22-3 | Propil-3-(2-furil)akrilatas | 2945 | 11842 | 210-780-6 | 13.047 | Propilfuranakrilatas; propilfurilakrilatas | Propil-3(2-furil)prop-2-enoatas | |

13.048 | 13 | 2217-33-6 | Tetrahidrofurfurilbutiratas | 3057 | 11841 | 211-297-3 | 13.048 | Tetrahidro-2-furilmetil-n-butanoatas; tetrahidrofurfuril-n-butiratas | | |

13.049 | 13 | 637-65-0 | Tetrahidrofurfurilpropionatas | 3058 | 11843 | 218-710-6 | 13.049 | 2-tetrahidrofurilmetilpropionatas | | |

13.050 | 14 | 4437-20-1 | Difurfurildisulfidas | 3146 | 11480 | 224-649-6 | 13.050 | Bis-(2-furfuril)disulfidas; 2-furfurildisulfidas | | |

13.051 | 14 | 59020-90-5 | 2-furfuriltioformiatas | 3158 | 11770 | 261-563-8 | 13.051 | 2-furilmetantiolio formiatas; furfuriltioformiatas | | |

13.052 | 14 | 13679-46-4 | Furfurilmetileteris | 3159 | 10944 | 237-176-5 | 13.052 | Metilfurfurileteris | | |

13.053 | 14 | 1438-91-1 | Metilfurfurilsulfidas | 3160 | 11482 | 215-874-0 | 13.053 | | | |

13.054 | 14 | 1192-62-7 | 2-acetilfuranas | 3163 | 11653 | 214-757-1 | 13.054 | 2-furilmetilketonas; metil-2-furilketonas | | |

13.055 | 14 | 28588-74-1 | 2-metilfuran-3-tiolis | 3188 | 11678 | 249-094-7 | 13.055 | 2-metil-3-furilmerkaptanas | | |

13.056 | 14 | 13678-67-6 | Difurfurilsulfidas | 3238 | 11438 | 237-172-3 | 13.056 | 2,2′-(tiodimetilen)-difuranas; 2-furfurilmonosulfidas; difurfurilmonosulfidas | | |

13.057 | 14 | 13678-60-9 | Furfurilizovaleratas | 3283 | 10642 | 237-171-8 | 13.057 | | Furfuril-3-metilbutanoatas | |

13.058 | 14 | 31704-80-0 | 3-(5-metil-2-furil)butanalis | 3307 | 10355 | 250-771-4 | 13.058 | β,5-dimetilfuranpropanalis; 3-(5-metil-2-furil)butiraldehidas | | |

13.059 | 14 | 3777-69-3 | 2-pentilfuranas | 3317 | 10966 | 223-234-7 | 13.059 | 2-amilfuranas | | |

13.060 | 13 | 65505-25-1 | Tetrahidrofurfurilcinamatas | 3320 | 11821 | 265-799-2 | 13.060 | Cinamono rūgšties tetrahidrofurfurilesteris; tetrahidro-2-furilmetil-3-fenilpropenoatas; tetrahidro-2-furilmetilcinamatas | Tetrahidrofurfuril-3-fenilprop-2-enoatas | |

13.061 | 14 | 4437-22-3 | Difurfurileteris | 3337 | 10930 | | 13.061 | Furfurileteris | | |

13.062 | 14 | 623-19-8 | Furfurilpropionatas | 3346 | 10646 | 210-776-4 | 13.062 | Furfurilpropanoatas | | |

13.063 | 14 | 59020-85-8 | S-furfurilpropantioatas | 3347 | 11484 | 261-562-2 | 13.063 | Furfuriltiopropionatas | | |

13.064 | 14 | 57500-00-2 | Metilfurfurildisulfidas | 3362 | 11513 | 260-773-7 | 13.064 | Furfurilmetildisulfidas; metil-2-furilmetildisulfidas | | |

13.065 | 14 | 13678-59-6 | 2-metil-5-(metiltio)furanas | 3366 | 11550 | 237-170-2 | 13.065 | Metil-5-metil-2-furilsulfidas; (5-metilfuril-2)-tiometanas | | |

13.066 | 14 | 10599-70-9 | 3-acetil-2,5-dimetilfuranas | 3391 | 10921 | 234-216-3 | 13.066 | 2,5-dimetil-3-acetilfuranas | | |

13.067 | 14 | 39252-03-4 | Furfuriloktanoatas | 3396 | 10645 | 254-381-5 | 13.067 | α-furfurilkaprilatas | | |

13.068 | 14 | 36701-01-6 | Furfurilvaleratas | 3397 | 10647 | 253-160-0 | 13.068 | Furfurilpentanoatas; α-furfurilpentanoatas; α-furfurilvaleratas | | |

13.069 | 14 | 3777-71-7 | 2-heptilfuranas | 3401 | 10952 | 223-236-8 | 13.069 | | | |

13.070 | 14 | 14360-50-0 | 2-heksanoilfuranas | 3418 | 11180 | 238-333-0 | 13.070 | 2-furilpentilketonas | | |

13.071 | 14 | 55764-23-3 | 2,5-dimetilfuran-3-tiolis | 3451 | 11457 | 259-800-5 | 13.071 | 2,5-dimetil-3-merkaptofuranas; 2,5-dimetil-3-furilmerkaptanas | | |

13.072 | 16 | 3738-00-9 | 1,5,5,9-tetrametil-13-oksatriciklo[8.3.0.0.(4.9)]tridekanas | 3471 | 10514 | 223-118-6 | 13.072 | Tetrametilperhidronaftofuranas | | |

13.073 | 14 | 39251-88-2 | Oktil-2-furoatas | 3518 | 10864 | 254-378-9 | 13.073 | Oktil-2-furankarboksilatas | | |

13.074 | 14 | 3782-00-1 | 2,3-dimetilbenzofuranas | 3535 | 11913 | 223-245-7 | 13.074 | | | |

13.075 | 14 | 61295-51-0 | 2,6-dimetil-3-[(2-metil-3-furil)tio]heptan-4-onas | 3538 | 11915 | 262-692-2 | 13.075 | 1,3-diizopropilacetonil-2-metil-3-furilsulfidas; 3[(2-metil-3-furil)tio]-2,6-dimetil-4-heptanonas | | |

13.076 | 06 | 65620-50-0 | 6-hidroksidihidroteaspiranas | 3549 | 11917 | | 13.076 | 6-hidroksi-2,6,10,10-tetrametil-1-oksaspiro(4,5)dekanas | 2,6,10,10-tetrametil-1-oksaspiro[4.5]dekan-6-olis | |

13.077 | 14 | 61295-41-8 | 3-[(2-metil-3-furil)tio]heptan-4-onas | 3570 | 11922 | 262-690-1 | 13.077 | 1,3-dietilacetonil-2-metil-3-furilsulfidas | | |

13.078 | 14 | 61295-50-9 | 4-[(2-metil-3-furil)tio]nonan-5-onas | 3571 | 11923 | 262-691-7 | 13.078 | 1,3-dipropilacetonil-2-metil-3-furilsulfidas | | |

13.079 | 14 | 65505-17-1 | Metil-2-metil-3-furildisulfidas | 3573 | 11924 | 265-797-1 | 13.079 | | | |

13.082 | 14 | 61197-09-9 | Propil-2-metil-3-furildisulfidas | 3607 | | 262-650-3 | 13.082 | 2-metil-3-furilpropildisulfidas | | |

13.083 | 14 | 1193-79-9 | 2-acetil-5-metilfuranas | 3609 | 11038 | 214-779-1 | 13.083 | Metil-5-metil-2-furilketonas; 1-(5-metil-2-furanil)-etanonas | | |

13.084 | 13 | 27538-09-6 | 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanonas | 3623 | | 248-513-0 | 13.084 | 5-etil-4-hidroksi-2-metil-3(2h)-furanonas | | 5 |

13.085 | 13 | 19322-27-1 | 4-hidroksi-5-metilfuran-3(2H)-onas | 3635 | 11785 | 242-961-0 | 13.085 | 2,3-dihidro-4-hidroksi-5-metilfuran-3-onas; 5-metil-4-hidroksi-3(2H)-furanonas | | |

13.086 | 14 | 26486-14-6 | 4,5-dihidro-2-metil-3-tioacetoksifuranas | 3636 | | 247-731-3 | 13.086 | 2-metil-4,5-dihidro-3-furantiolio acetatas; 4,5-dihidro-2-metil-3-furantiolio acetatas | | |

13.087 | 30 | 57893-27-3 | 6-acetoksidihidroteaspiranas | 3651 | | 261-005-3 | 13.087 | 2,6,10,10-tetrametil-1-oksaspiro(4.5)dec-6-ilacetatas | 2,6,10,10-tetrametil-1-oksaspiro[4.5]dekan-6-ilacetatas | |

13.088 | 16 | 1786-08-9 | 3,6-dihidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-en-1-il)-2H-piranas | 3661 | | 217-241-4 | 13.088 | 3,6-dihidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)-2H-piranas | | |

13.089 | 13 | 4077-47-8 | 2,5-dimetil-4-metoksifuran-3(2H)-onas | 3664 | | 223-797-9 | 13.089 | Mezifuranas; 4-metoksi-2,5-dimetil-3-furanonas | | |

13.090 | 13 | 7416-35-5 | 2,2-dimetil-5-(1-metilprop-1-enil)tetrahidrofuranas | 3665 | 10937 | 231-028-3 | 13.090 | 2,2-dimetil-5-(1-metil-1-propenil)-tetrahidrofuranas | | |

13.091 | 30 | 53833-30-0 | 4,5-dimetil-2-etiloksazolas | 3672 | | 258-815-4 | 13.091 | | | |

13.092 | 14 | 3208-16-0 | 2-etilfuranas | 3673 | 11706 | 221-714-0 | 13.092 | 2–Ethyloxale | | |

13.093 | 14 | 94278-27-0 | Etil-3-(2-furfuriltio)propionatas | 3674 | | 304-716-7 | 13.093 | Etil-β-furfuril-α-tiopropionatas; etil-β-furfuril-α-tiopropionatas | | |

13.094 | 16 | 7392-19-0 | 2,6,6-trimetil-2-viniltetrahidropiranas | 3735 | 10976 | 230-983-3 | 13.094 | Bois de rose oksidas | | |

13.095 | 13 | 41239-48-9 | 2,5-dietiltetrahidrofuranas | 3743 | 11882 | 255-274-6 | 13.095 | Tetrahydrofuran, 2,5–diethyl-; Furan, 2,5–diethyltetrahydro- | | |

13.096 | 13 | 5989-33-3 | 5-(2-hidroksiizopropil)-2-metil-2-viniltetrahidrofuranas | 3746 | 2214 | 227-814-0 | 13.096 | Linaloolio oksidas B (cis, 5-naris ciklas) | | 5 |

13.097 | 13 | 13679-86-2 | Anhidrolinaloolio oksidas (5-naris ciklas) | 3759 | 11944 | 237-184-9 | 13.097 | Anhidrolinaloolio oksidas; dehidroksilinaloolio oksidas | 2-(1-metilenetil)-5-metil-5-viniltetrahidrofuranas | |

13.098 | 16 | 36431-72-8 | Teaspiranas | 3774 | 10515 | 253-031-9 | 13.098 | 1-oksaspiro-2,6,10,10-tetrametil[4.5]dec-6-enas | 2,6,10,10-tetrametil-1-oksaspiro[4.5]dec-6-enas | |

13.099 | 13 | 4166-20-5 | 4-acetoksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-onas | 3797 | | | 13.099 | | | |

13.100 | 30 | 13678-73-4 | 2-acetil-1-furfurilpirolas | | 11941 | | 13.100 | | | |

13.101 | 14 | 22940-86-9 | 2-acetil-3,5-dimetilfuranas | | | | 13.101 | | | |

13.102 | 14 | 583-33-5 | Butil-2-furoatas | | | | 13.102 | | | |

13.103 | 14 | 4466-24-4 | 2-butilfuranas | | 10927 | 224-732-7 | 13.103 | | | |

13.104 | 13 | 1004-29-1 | 2-butiltetrahidrofuranas | | | 213-718-6 | 13.104 | | | |

13.105 | 14 | 100113-53-9 | 2-butirilfuranas | | 11045 | | 13.105 | 2-furilpropilketonas | | |

13.106 | 14 | 83469-85-6 | 2-decilfuranas | | | | 13.106 | | | |

13.107 | 14 | 64280-32-6 | 2,4-difurfurilfuranas | | | | 13.107 | | | |

13.108 | 14 | 26486-13-5 | 4,5-dihidro-3-merkapto-2-metilfuranas | | | | 13.108 | 2-metil-4,5-dihidrofuran-3-tiolis | | |

13.109 | 11 | 17092-92-1 | Dihidroaktinidiolidas | | 10931 | | 13.109 | | 2,2,6-trimetil-7-oksabiciklo[4.3.0]non-9-enas | |

13.110 | 30 | 62147-49-3 | 2,5-dihidroksi-2,5-di(hidroksimetil)-1,4-dioksanas | | | | 13.110 | | | |

13.112 | 30 | 53833-32-2 | 4,5-dimetil-2-propiloksazolas | | 11379 | 258-817-5 | 13.112 | | | |

13.113 | 14 | 61197-06-6 | 2,5-dimetil-3-(metilditio)furanas | | | | 13.113 | | | |

13.114 | 14 | 63359-63-7 | 2,5-dimetil-3-(metiltio)furanas | | | | 13.114 | | | |

13.115 | 30 | 77311-02-5 | 2,4-dimetil-3-oksazolinas | | | | 13.115 | | | |

13.116 | 14 | 55764-22-2 | 2,5-dimetil-3-tioacetoksifuranas | | | 259-799-1 | 13.116 | S-(2,5-dimetil-3-furil)etantioatas | | |

13.117 | 13 | 65330-49-6 | 2,5-dimetil-4-etoksifuran-3(2H)-onas | | | 265-701-8 | 13.117 | 4-etoksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-onas | | |

13.118 | 30 | 30408-61-8 | 2,5-dimetil-4-etiloksazolas | | | 250-181-7 | 13.118 | 4-etil-2,5-dimetiloksazolas | | |

13.119 | 13 | 14400-67-0 | 2,5-dimetilfuran-3(2H)-onas | | 11066 | 238-365-5 | 13.119 | | | |

13.120 | 16 | 1003-38-9 | 2,5-dimetiltetrahidrofuranas | | | 213-707-6 | 13.120 | Tetrahidro-2,5-dimetilfuranas | | |

13.121 | 11 | 87-05-8 | 7-etoksi-4-metilkumarinas | | 11870 | 201-721-5 | 13.121 | | | |

13.122 | 14 | 614-99-3 | Etil-2-furoatas | | 10588 | 210-404-0 | 13.122 | | | |

13.123 | 14 | 6270-56-0 | Etilfurfurileteris | | 10940 | 228-454-7 | 13.123 | 2-(etoksimetil)furanas | | |

13.124 | 14 | 2024-70-6 | Etilfurfurilsulfidas | | | | 13.124 | | | |

13.125 | 14 | 1703-52-2 | 2-etil-5-metilfuranas | | 10942 | 216-937-5 | 13.125 | | | |

13.126 | 14 | 13529-27-6 | Furaldehido dietilacetalis | | | 236-872-6 | 13.126 | 2-furaldehido dietilacetalis | | 2, 3 |

13.127 | 14 | 13678-61-0 | Furfuril-2-metilbutiratas | | 10643 | | 13.127 | | | |

13.128 | 14 | 623-17-6 | Furfurilacetatas | 2490 | 2065 | 210-775-9 | 13.128 | | | |

13.129 | 14 | 59020-84-7 | Furfurilbut-2-enoatas | | | | 13.129 | | | |

13.130 | 14 | 623-21-2 | Furfurilbutiratas | | 638 | 210-779-0 | 13.130 | | | |

13.131 | 14 | 39481-28-2 | Furfurilheptanoatas | | | | 13.131 | | | |

13.132 | 14 | 39252-02-3 | Furfurilheksanoatas | | | | 13.132 | | | |

13.133 | 14 | 6270-55-9 | Furfurilizobutiratas | | 10641 | 228-453-1 | 13.133 | | Furfuril-2-metilpropanoatas | |

13.134 | 30 | 1438-94-4 | 1-furfurilpirolas | 3284 | 2317 | 215-876-1 | 13.134 | 1-furfuril-1H-pirolas | | |

13.135 | 14 | 58066-86-7 | 1-(2-furfuriltio)propanonas | | | | 13.135 | | | |

13.136 | 14 | 88-14-2 | 2-furano rūgštis | | 10098 | 201-803-0 | 13.136 | | 2-furankarboksirūgštis | |

13.137 | 14 | 65545-81-5 | 3-(2-furil)-2-fenilprop-2-enalis | 3586 | 11928 | | 13.137 | | | |

13.138 | 14 | 699-17-2 | 1-(2-furil)butan-3-onas | | 11084 | 211-831-5 | 13.138 | 4-(2-furil)butan-2-onas | | |

13.139 | 14 | 67-47-0 | 5-hidroksimetilfuraldehidas | | 11112 | 200-654-9 | 13.139 | 5-(hidroksimetil)-2-furaldehidas | | |

13.140 | 30 | 1365-19-1 | Linaloolio oksidas (5-naris ciklas) | 3746 | 11876 | 215-723-9 | 13.140 | | 5-(1-hidroksi-1-izopropil)-2-metil-2-vinil tetrahidrofuranas | 5 |

13.141 | 14 | 108499-33-8 | Metil-(2-furfuriltio)acetatas | | | | 13.141 | | | |

13.142 | 14 | 13679-61-3 | S-metil-2-furantiokarboksilatas | 3311 | 11547 | 237-177-0 | 13.142 | Furoiltiometanas; metiltio-2-furoatas | | |

13.143 | 14 | 94278-26-9 | Metil-3-(furfuriltio)propionatas | | | 304-715-1 | 13.143 | | | |

13.144 | 14 | 78818-78-7 | Metil-5-metilfurfurildisulfidas | | | | 13.144 | | | |

13.145 | 14 | 13679-60-2 | Metil-5-metilfurfurilsulfidas | | 11522 | | 13.145 | | | |

13.146 | 14 | 66169-00-4 | Metilfurfuriltrisulfidas | | | | 13.146 | | | |

13.147 | 13 | 92343-93-6 | 2-(3-metil-1,3-butadienil)-4-metiltetrahidrofuranas | | | | 13.147 | | | |

13.148 | 14 | 15186-51-3 | 3-metil-2(3-metilbut-2-enil)furanas | | | | 13.148 | | | |

13.149 | 14 | 59303-05-8 | 5-metil-2-furanmetantiolis | | | | 13.149 | | | |

13.150 | 14 | 5555-90-8 | 3-(5-metil-2-furil)prop-2-enalis | | | | 13.150 | | | |

13.151 | 14 | 65530-53-2 | 2-metil-3,5 ir 6-(furfuriltio)pirazinas | 3189 | 2287 | | 13.151 | Metil(furfuriltio)pirazinas (izomerų mišinys) | | |

13.152 | 14 | 63012-97-5 | 2-metil-3-(metiltio)furanas | 3949 | | | 13.152 | Dimetiltiofuranas | | |

13.153 | 14 | 55764-25-5 | 2-metil-3-furiltioacetatas | | | 259-801-0 | 13.153 | S-(2-metil-3-furil)etantioatas | | |

13.154 | 30 | 95-21-6 | 2-metil-4,5-benzoksazolas | | | 202-399-9 | 13.154 | 2-metilbenzoksazolas | | |

13.155 | 14 | 10599-69-6 | 2-metil-5-propionilfuranas | | 11158 | 234-215-8 | 13.155 | 1-(5-metil-2-furil)propan-1-onas | | |

13.156 | 13 | 41763-99-9 | 2-metilfuran-3(2H)-onas | | | | 13.156 | | | |

13.157 | 13 | 3511-32-8 | 5-metilfuran-3(2H)-onas | | | | 13.157 | | | |

13.158 | 13 | 96-47-9 | 2-metiltetrahidrofuranas | | 10964 | 202-507-4 | 13.158 | Tetrahidro-2-metilfuranas | | |

13.159 | 13 | 34003-72-0 | 5-metiltetrahidrofuran-3-onas | | | | 13.159 | | | |

13.160 | 13 | 57124-87-5 | 2-metiltetrahidrofuran-3-tiolis | 3787 | | 260-572-4 | 13.160 | | | |

13.161 | 11 | 4430-31-3 | Oktahidrokumarinas | 3791 | | 224-623-4 | 13.161 | Biciklononalaktonas; cikloheksillaktonas; oktahidro-2H-1-benzpiran-2-onas | Oktahidro-1(2H)-benzpiran-2-onas | |

13.162 | 14 | 4179-38-8 | 2-oktilfuranas | | 10965 | 224-049-4 | 13.162 | | | |

13.163 | 14 | 3194-17-0 | 2-pentanoilfuranas | | | | 13.163 | | | |

13.164 | 14 | 4229-91-8 | 2-propilfuranas | | 10971 | 224-182-8 | 13.164 | | | |

13.165 | 16 | 5552-30-7 | 6,7,8,8a-tetrahidro-2,5,5,8a-tetrametil-5H-1-benzpiranas | 3822 | | 226-916-2 | 13.165 | | | |

13.166 | 13 | 637-64-9 | Tetrahidrofurfurilacetatas | 3055 | 2069 | 211-296-8 | 13.166 | | | |

13.167 | 13 | 5421-00-1 | Tetrahidrofurilfenilacetatas | | | 226-534-6 | 13.167 | | | 5 |

13.169 | 30 | 20662-84-4 | Trimetiloksazolas | | 11424 | 243-952-4 | 13.169 | 2,4,5-trimetiloksazolas | | |

13.170 | 16 | 3033-23-6 | 2S-cis-tetrahidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)-2H-piranas | | | 221-217-9 | 13.170 | | | |

13.175 | 13 | | 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-onas | | | | 13.175 | | | |

13.176 | 14 | | Furanilbutiratas | | | | 13.176 | | 2,5-dimetilfuran-3(2H)-on-4-ilbutanoatas | |

13.178 | 14 | | 3-(furfurilditio)-2-metilfuranas | | | | 13.178 | | | |

13.181 | 14 | | 2-metil-3-furilbutan-3-on-1-ildisulfidas | | | | 13.181 | 2-metil-3-furil-3-oksobutildisulfidas | | |

13.182 | 14 | | 2-metil-3-tioacetoksitetrahidrofuranas | | | | 13.182 | | | |

13.185 | 14 | | 2-furfuril-3-okso-2-butildisulfidas | | | | 13.185 | | | |

13.187 | 14 | 23747-34-4 | 2-propionil-3-metil-furanas | | 10970 | | 13.187 | | | |

13.188 | 14 | 59303-07-0 | 2-metil-3-furfuriltiopirazinas | 3189 | | | 13.188 | | | |

13.189 | 16 | 56469-39-7 | Linaloolio oksido (5-naris ciklas) acetatas | | | | 13.189 | | 2-(5-metil-5-viniltetrahidro-2-furil)propan-2-ilacetatas | |

13.190 | 14 | 61296-44-1 | 3-[(2-metil-3-furil)tio]-2-butanonas | | | | 13.190 | | | |

14.001 | 28 | 119-65-3 | Izochinolinas | 2978 | 487 | 204-341-8 | 14.001 | 2-azanaftalenas; 2-benzazinas; 3,4-benzpirinas; benzpirinas | | |

14.002 | 30 | 491-35-0 | 4-metilchinolinas | | 488 | 207-734-2 | 14.002 | Lepidinas | | |

14.003 | 30 | 94-62-2 | Piperinas | 2909 | 492 | 202-348-0 | 14.003 | 1-piperoilpiperidinas; piperoilpiperidinas | 1-(5-(3,4-metilendioksifenil)-1-okso-2,4-pentadienil) piperidinas | |

14.004 | 28 | 83-34-1 | 3-metilindolas | 3019 | 493 | 201-471-7 | 14.004 | Skatolas; 3-metil-4,5-benzpirolas; β-metilindolas | | |

14.005 | 24 | 15707-24-1 | 2,3-dietilpirazinas | 3136 | 534 | 239-800-1 | 14.005 | | | |

14.006 | 24 | 15707-23-0 | 2-etil-3-metilpirazinas | 3155 | 548 | 239-799-8 | 14.006 | | | |

14.007 | 28 | 120-72-9 | Indolas | 2593 | 560 | 204-420-7 | 14.007 | Benzpirolas; 1-benzazolas; 1-benzpirolas; 2,3-benzpirolas | | |

14.008 | 28 | 110-86-1 | Piridinas | 2966 | 604 | 203-809-9 | 14.008 | Azinas; azabenzenas | | |

14.010 | 30 | 110-89-4 | Piperidinas | 2908 | 675 | 203-813-0 | 14.010 | Heksahidropiridinas; pentametileniminas | | |

14.011 | 30 | 130-89-2 | Chinino hidrochloridas | 2976 | 715 | 205-001-1 | 14.011 | Chinino chloridas; chinino monohidrochloridas | | 2, 3 |

14.014 | 30 | 36267-71-7 | 5,7-dihidro-2-metiltieno-(3,4-d)pirimidinas | 3338 | 720 | 252-940-8 | 14.014 | | | |

14.015 | 24 | 34413-35-9 | 5,6,7,8-tetrahidrochinoksalinas | 3321 | 721 | 252-002-8 | 14.015 | Cikloheksapirazinas; tetrahidrochinoksalinas | | |

14.016 | 24 | 27043-05-6 | 2,5-dimetil-3-etilpirazinas | 3149 | 727 | 248-182-2 | 14.016 | | | 5 |

14.017 | 24 | 13360-64-0 | 2-etil-5-metilpirazinas | 3154 | 728 | 236-416-6 | 14.017 | 2-metil-5-etilpirazinas; 2-metil-5-etilpirazinas | | |

14.018 | 24 | 1124-11-4 | 2,3,5,6-tetrametilpirazinas | 3237 | 734 | 214-391-2 | 14.018 | | | |

14.019 | 24 | 14667-55-1 | 2,3,5-trimetilpirazinas | 3244 | 735 | 2387120 | 14.019 | | | |

14.020 | 24 | 123-32-0 | 2,5-dimetilpirazinas | 3272 | 2210 | 204-618-3 | 14.020 | 2,5-dimetil-1,4-diazinas; glikolinas; ketinas; 2,5-dimetil-1,4-diazinas; 2,5-dimetilparadiazinas; 2,5-dimetilpiazinas | | |

14.021 | 24 | 108-50-9 | 2,6-dimetilpirazinas | 3273 | 2211 | 203-589-4 | 14.021 | 2,6-dimetil-1,4-diazinas; 2,6-dimetil-1,4-diazinas; 2,6-dimetilparadiazinas; 2,6-dimetilpiazinas | | |

14.022 | 24 | 13925-00-3 | Etilpirazinas | 3281 | 2213 | 237-691-5 | 14.022 | 2-etilpirazinas; 2-etil-1,4-diazinas; 2-etil-1,4-diazinas | | |

14.023 | 28 | 96-54-8 | 1-metilpirolas | | 2217 | 202-513-7 | 14.023 | n-metilpirolas | | |

14.024 | 24 | 13925-07-0 | 2-etil-3,5-dimetilpirazinas | 3150 | 2245 | 237-694-1 | 14.024 | 2,6-dimetil-3-etilpirazinas | | |

14.025 | 24 | 63450-30-6 | 2,5 arba 6-metoksi-3-metilpirazinas | 3183 | 2266 | 264-168-9 | 14.025 | Metilmetoksipirazinas | | |

14.026 | 24 | 13925-05-8 | 2-izopropil-5-metilpirazinas | 3554 | 2268 | | 14.026 | 5-izopropil-2-metilpirazinas; 2-metil-5-izopropilpirazinas | | |

14.027 | 24 | 109-08-0 | 2-metilpirazinas | 3309 | 2270 | 203-645-8 | 14.027 | 2-metil-1,4-diazinas | | |

14.028 | 24 | 13708-12-8 | 5-metilchinoksalinas | 3203 | 2271 | 237-246-5 | 14.028 | | | |

14.029 | 30 | 65504-93-0 | 1-fenil-(3 arba 5)-propilpirazolas | 3727 | 2277 | | 14.029 | 1-fenil-3 arba 5-propil-1,2-diazolas | | |

14.030 | 28 | 2044-73-7 | 2-piridinmetantiolis | 3232 | 2279 | 218-061-9 | 14.030 | 2-merkaptometilpiridinas; 2-piridilmetantiolis; 2-piridilmetilmerkaptanas | | |

14.031 | 24 | 35250-53-4 | Pirazinetantiolis | 3230 | 2285 | | 14.031 | 2-piraziniletantiolis; piraziniletantiolis | | |

14.032 | 24 | 22047-25-2 | Acetilpirazinas | 3126 | 2286 | 244-753-5 | 14.032 | 2-acetilpirazinas; metilpirazinilketonas | | |

14.034 | 24 | 21948-70-9 | Pirazinilmetilsulfidas | 3231 | 2288 | 244-675-1 | 14.034 | 2-metiltiopirazinas; pirazinilmetilmetilsulfidas | (Metiltio)pirazinas | |

14.035 | 24 | 67952-65-2 | 2-metil-3,5 arba 6-metiltiopirazinas | 3208 | 2290 | 267-918-3 | 14.035 | Metil(metiltio)pirazinas (izomerų mišinys) | | |

14.037 | 24 | 23747-48-0 | 6,7-dihidro-5-metil-5H-ciklopentapirazinas | 3306 | 2314 | 245-864-1 | 14.037 | | | |

14.038 | 28 | 1122-62-9 | 2-acetilpiridinas | 3251 | 2315 | 214-355-6 | 14.038 | Metil-2-piridilketonas; 2-acetopiridinas | | |

14.039 | 28 | 350-03-8 | 3-acetilpiridinas | 3424 | 2316 | 206-496-7 | 14.039 | β-acetilpiridinas; metil-3-piridilketonas; metil-β-piridilketonas; metilpiridilketonas | | |

14.041 | 28 | 109-97-7 | Pirolas | 3386 | 2318 | 203-724-7 | 14.041 | Azolas; divinileniminas; imidolas | | |

14.042 | 28 | 91-62-3 | 6-metilchinolinas | 2744 | 2339 | 202-084-6 | 14.042 | p-metilchinolinas; p-toluchinolinas | | |

14.043 | 24 | 24683-00-9 | 2-izobutil-3-metoksipirazinas | 3132 | 11338 | 246-402-1 | 14.043 | 2-butil-3-metoksipirazinas; 2-metoksi-3-izobutilpirazinas | | |

14.044 | 24 | 13925-06-9 | 2-izobutil-3-metilpirazinas | 3133 | | 237-693-6 | 14.044 | 2-butil-3-metilpirazinas; 2-metil-3-izobutilpirazinas | 2-(2-metilpropil)-3-metilpirazinas | |

14.045 | 28 | 39741-41-8 | 2-acetil-1-etilpirolas | 3147 | 11371 | | 14.045 | 1-etil-2-acetilazolas | | |

14.046 | 28 | 932-16-1 | 2-acetil-1-metilpirolas | 3184 | 11373 | 213-247-6 | 14.046 | 1-metilpirol-2-ilmetilketonas; 2-acetil-n-metilpirolas; metil-1-metilpirol-2-ilketonas | | |

14.047 | 28 | 1072-83-9 | 2-acetilpirolas | 3202 | 11721 | 214-016-2 | 14.047 | Metil-2-pirolilketonas; 2-acetopirolas; 2-pirolilmetilketonas | | |

14.049 | 24 | 32974-92-8 | 2-acetil-3-etilpirazinas | 3250 | 11293 | 251-316-2 | 14.049 | 2-etil-3-pirazinilmetilketonas; 2-acetil-3-etil-1,4-diazinas | | |

14.050 | 24 | 5910-89-4 | 2,3-dimetilpirazinas | 3271 | 11323 | 227-630-0 | 14.050 | 2,3-dimetil-1,4-diazinas | | |

14.051 | 24 | 68739-00-4 | 2,5 arba 6-metoksi-3-etilpirazinas | 3280 | 11329 | 272-125-0 | 14.051 | 3-etil-(5 arba 6)-metoksipirazinas, 5 arba 6-metoksi-3-etilpirazinas; 2,5 arba 6-metoksi-3-etilpiraksinas | | 5 |

14.052 | 24 | 38713-41-6 | Izopropenilpirazinas | 3296 | 11341 | | 14.052 | 2-izopropenil-1,4-diazinas | (1-metilenetil)pirazinas | |

14.053 | 24 | 59021-02-2 | Merkaptometilpirazinas | 3299 | 11502 | | 14.053 | Pirazinmetantiolis | | |

14.054 | 24 | 3149-28-8 | Metoksipirazinas | 3302 | 11347 | 221-579-8 | 14.054 | 2-metoksi-1,4-diazinas | | |

14.055 | 24 | 54300-08-2 | 2-acetil-3,5-dimetilpirazinas | 3327 | 11294 | 259-076-0 | 14.055 | | | |

14.056 | 24 | 18138-04-0 | 2,3-dietil-5-metilpirazinas | 3336 | 11303 | 242-024-6 | 14.056 | | | |

14.057 | 24 | 25773-40-4 | 2-izopropil-3-metoksipirazinas | 3358 | 11344 | 247-256-1 | 14.057 | | | 5 |

14.058 | 28 | 6304-24-1 | 2-izobutilpiridinas | 3370 | 11395 | 228-606-2 | 14.058 | 2-butilpiridinas | 2-(2-metilpropil)piridinas | |

14.059 | 28 | 14159-61-6 | 3-izobutilpiridinas | 3371 | 11396 | 2380036 | 14.059 | 3-butilpiridinas | 3-(2-metilpropil)piridinas | |

14.060 | 28 | 2294-76-0 | 2-pentilpiridinas | 3383 | 11412 | 218-937-0 | 14.060 | 2-amilpiridinas | | |

14.061 | 28 | 536-78-7 | 3-etilpiridinas | 3394 | 11386 | 208-647-2 | 14.061 | β-etilpiridinas; β-lutidinas | | |

14.062 | 24 | 24168-70-5 | 2-(antr-butil)-3-metoksipirazinas | 3433 | 11300 | 246-050-9 | 14.062 | 2-but-2-il-3-metoksipirazinas, 2-metoksi-3-(1-metilpropil)-cikloheksanonas; 2-metoksi-3-antr-butilpirazinas | 2-(1-metilpropil)-3-metoksipirazinas | |

14.063 | 28 | 91-22-5 | Chinolinas | 3470 | 11364 | 202-051-6 | 14.063 | 1-benzazinas; 2,3-benzpirinas; benzpirinas; chinoleinas; leukolinas; 1-azanaftalenas; leukolas | 2,3-benzpiridinas | |

14.064 | 28 | 123-75-1 | Pirolidinas | 3523 | 10491 | 204-648-7 | 14.064 | Tetrametileniminas | Tetrahidropirolas | |

14.065 | 28 | 108-48-5 | 2,6-dimetilpiridinas | 3540 | 11381 | 203-587-3 | 14.065 | 2,6-lutidinas | | |

14.066 | 28 | 104-90-5 | 5-etil-2-metilpiridinas | 3546 | 11385 | 203-250-0 | 14.066 | 5-etil-2-pikolinas; 2-metil-5-etilpiridinas | | |

14.067 | 24 | 32737-14-7 | 2-metil-3,5 arba 6-etoksipirazinas | 3569 | 11921 | 2511846 | 14.067 | | | 5 |

14.068 | 28 | 1073-26-3 | 2-propionilpirolas | 3614 | 11942 | 214-026-7 | 14.068 | Etil-2-pirolilketonas | | |

14.069 | 24 | 28217-92-7 | Cikloheksilmetilpirazinas | 3631 | | 248-905-1 | 14.069 | Cikloheksilmetil-2-pirazinas | | |

14.070 | 30 | 67860-38-2 | 4-acetil-2-metilpirimidinas | 3654 | | | 14.070 | Ethanone, 1–(2–methyl-4–pyramidinyl)- | | |

14.071 | 28 | 93-60-7 | Metilnikotinatas | 3709 | | 202-261-8 | 14.071 | 3-karbometoksipiridinas | Metil-3-piridinkarboksilatas | |

14.072 | 28 | 2110-18-1 | 2-(3-fenilpropil)piridinas | 3751 | | 218-300-7 | 14.072 | | | |

14.076 | 24 | | 2-metoksi-(3,5 arba 6)-metilpirazinas | 3183 | 2266 | | 14.076 | | | |

14.077 | 24 | | 2-etil-(3,5 arba 6)-metoksipirazinas (85 %) ir 2-metil-(3,5 arba 6)-metoksipirazinas (13 %) | 3280 | 11329 | | 14.077 | | | |

14.078 | 24 | | 2-izopropil-(5 arba 6)-metoksipirazinas | 3358 | 11344 | | 14.078 | | | 5 |

14.079 | 28 | 27300-27-2 | 2-acetil-1,4,5,6-tetrahidropiridinas | | | | 14.079 | | | |

14.080 | 33 | 99583-29-6 | 2-acetil-1-pirolinas | | | | 14.080 | | | |

14.081 | 24 | 54300-10-6 | 5-acetil-2,3-dimetilpirazinas | | | | 14.081 | | | |

14.082 | 24 | 23787-80-6 | 2-acetil-3-metilpirazinas | | 11296 | 245-889-8 | 14.082 | | | |

14.083 | 24 | 43108-58-3 | 2-acetil-5-etilpirazinas | | | | 14.083 | | | |

14.084 | 24 | 22047-27-4 | 2-acetil-5-metilpirazinas | | 11297 | | 14.084 | | | |

14.085 | 28 | 6982-72-5 | 2-acetil-5-metilpirolas | | | | 14.085 | | | |

14.086 | 24 | 34413-34-8 | 2-acetil-6-etilpirazinas | | 11295 | | 14.086 | | | |

14.087 | 24 | 22047-26-3 | 2-acetil-6-metilpirazinas | | 11298 | | 14.087 | | | |

14.088 | 28 | 576-15-8 | 1-acetilindolas | | | 209-396-1 | 14.088 | n-acetilindolas; 1-acetil-1H-indolas | | |

14.089 | 28 | 1122-54-9 | 4-acetilpiridinas | | | 214-350-9 | 14.089 | Metil-4-piridilketonas | | |

14.090 | 28 | 25224-14-0 | 3-(antr-butil)piridinas | | | | 14.090 | 3-but-2-ilpiridinas | 3-(1-metilpropil)piridinas | |

14.091 | 24 | 15987-00-5 | 2-butil-3-metilpirazinas | | | 240-126-5 | 14.091 | | | |

14.092 | 28 | 5058-19-5 | 2-butilpiridinas | | | 225-758-1 | 14.092 | | | |

14.093 | 28 | 539-32-2 | 3-butilpiridinas | | | 208-715-1 | 14.093 | | | |

14.094 | 28 | 74808-78-9 | 4-butilchinolinas | | | | 14.094 | | | |

14.095 | 24 | 18138-05-1 | 3,5-dietil-2-metilpirazinas | 3916 | 11305 | | 14.095 | 2,6-dietil-3-metilpirazinas | | |

14.096 | 24 | 32736-91-7 | 2,5-dietil-3-metilpirazinas | 3915 | 11304 | | 14.096 | | | |

14.097 | 24 | 13238-84-1 | 2,5-dietilpirazinas | | 11306 | | 14.097 | | | |

14.098 | 24 | 38917-62-3 | 6,7-dihidro-2,3-dimetil-5H-ciklopentapirazinas | 3917 | 11309 | | 14.098 | | | |

14.099 | 24 | 41330-21-6 | 6,7-dihidro-5,7-dimetil-5H-ciklopentapirazinas | | | | 14.099 | | | |

14.100 | 24 | 55031-15-7 | 3,(5- arba 6-)dimetil-2-etilpirazinas | 3149 | 727 | | 14.100 | 2,(5 arba 6)-dimetil-3-etilpirazinas; 2-etil-3,5(6)-dimetilpirazinas; 3-etil-2,5(6)-dimetilpirazinas | | |

14.101 | 24 | 40790-20-3 | 2,5-dimetil-3-izopropilpirazinas | | 11318 | | 14.101 | | | |

14.102 | 24 | 38917-61-2 | 5,6-dimetildihidrociklopentapirazinas | | | | 14.102 | | | |

14.103 | 28 | 583-61-9 | 2,3-dimetilpiridinas | | | 209-514-1 | 14.103 | | | |

14.104 | 28 | 108-47-4 | 2,4-dimetilpiridinas | | | 203-586-8 | 14.104 | | | |

14.105 | 28 | 583-58-4 | 3,4-dimetilpiridinas | | | 209-511-5 | 14.105 | | | |

14.106 | 28 | 591-22-0 | 3,5-dimetilpiridinas | | 11382 | 209-708-6 | 14.106 | | | |

14.107 | 28 | 625-84-3 | 2,5-dimetilpirolas | | 11383 | 210-913-8 | 14.107 | 2,5-dimetil-1H-pirolas | | |

14.108 | 24 | 2379-55-7 | 2,3-dimetilchinoksalinas | | | 219-162-0 | 14.108 | | | |

14.109 | 24 | 32737-14-7 | 2-etoksi-3-metilpirazinas | 3569 | 11325 | 251-184-6 | 14.109 | | | 5 |

14.110 | 28 | 614-18-6 | Etilnikotinatas | | | 210-370-7 | 14.110 | 3-piridinkarboksirūgšties etilesteris | Etil-3-piridinkarboksilatas | |

14.111 | 24 | 13360-65-1 | 3-etil-2,5-dimetilpirazinas | 3149 | 2246 | 236-417-1 | 14.111 | | | 5 |

14.112 | 24 | 25680-58-4 | 2-etil-3-metoksipirazinas | 3280 | 11329 | 247-184-0 | 14.112 | | | 5 |

14.113 | 24 | 52517-53-0 | 5-etil-6,7-dihidro-5H-ciklopentapirazinas | | | | 14.113 | | | |

14.114 | 24 | 13925-03-6 | 2-etil-6-metilpirazinas | 3919 | 11331 | 237-692-0 | 14.114 | 2-metil-6-etilpirazinas; 6-metil-2-etilpirazinas | | |

14.115 | 28 | 100-71-0 | 2-etilpiridinas | | 11767 | 202-881-9 | 14.115 | | | |

14.116 | 28 | 536-75-4 | 4-etilpiridinas | | 11387 | 208-646-7 | 14.116 | | | |

14.117 | 28 | 1129-69-7 | 2-heksilpiridinas | | | 214-454-4 | 14.117 | | | |

14.118 | 28 | 142-08-5 | 2-hidroksipiridinas | | | 205-520-3 | 14.118 | 2-piridonas | | |

14.120 | 28 | 553-60-6 | Izopropilnikotinatas | | | 209-043-1 | 14.120 | | Izopropil-3-piridinkarboksilatas | |

14.121 | 24 | 93905-03-4 | 2-izopropil-(3,5 arba 6)-metoksipirazinas | 3358 | 11344 | 299-837-4 | 14.121 | | | |

14.122 | 24 | 67952-59-4 | 2-izopropil-3-metiltiopirazinas | | 11342 | 267-913-6 | 14.122 | | 2-(1-metiletil)-3-(metiltio)pirazinas | |

14.123 | 24 | 29460-90-0 | Izopropilpirazinas | 3940 | 11343 | 249-646-7 | 14.123 | | (2-metilpropil)pirazinas | |

14.124 | 28 | 644-98-4 | 2-izopropilpiridinas | | 11400 | 211-426-3 | 14.124 | | | |

14.125 | 28 | 696-30-0 | 4-izopropilpiridinas | | | 211-794-5 | 14.125 | | | |

14.126 | 24 | 2847-30-5 | 2-metoksi-3-metilpirazinas | 3183 | 2266 | 220-651-6 | 14.126 | 2-metil-3-metoksipirazinas | | 5 |

14.127 | 24 | 25680-57-3 | 2-metoksi-3-propilpirazinas | | | | 14.127 | | | |

14.128 | 24 | 2882-20-4 | 2-metil-3-metiltiopirazinas | | | 220-736-8 | 14.128 | 2-metil-3-(metiltio)pirazinas | | |

14.129 | 24 | 15986-80-8 | 2-metil-3-propilpirazinas | | | 240-121-8 | 14.129 | | | |

14.131 | 28 | 95-20-5 | 2-metilindolas | | | 202-398-3 | 14.131 | | | |

14.133 | 33 | 109-05-7 | 2-metilpiperidinas | | | 203-642-1 | 14.133 | α-pipekolinas | | |

14.134 | 28 | 109-06-8 | 2-metilpiridinas | | 11415 | 203-643-7 | 14.134 | α-pikolinas; 2-pikolinas | | |

14.135 | 28 | 108-99-6 | 3-metilpiridinas | | 11801 | 203-636-9 | 14.135 | β-pikolinas; 3-pikolinas | | |

14.136 | 28 | 108-89-4 | 4-metilpiridinas | | 11416 | 203-626-4 | 14.136 | γ-pikolinas; 4-pikolinas | | |

14.137 | 28 | 120-94-5 | 1-metilpirolidinas | | | 204-438-5 | 14.137 | | | |

14.138 | 30 | 91-63-4 | 2-metilchinolinas | | 11358 | 202-085-1 | 14.138 | Chinaldinas | | |

14.139 | 24 | 7251-61-8 | 2-metilchinoksalinas | | | 230-664-9 | 14.139 | | | |

14.140 | 28 | 1802-20-6 | 3-pentilpiridinas | | | | 14.140 | | | |

14.141 | 33 | 110-85-0 | Piperazinas | | | 203-808-3 | 14.141 | | | |

14.142 | 24 | 18138-03-9 | Propilpirazinas | 3961 | 11362 | 242-023-0 | 14.142 | | | |

14.143 | 28 | 4673-31-8 | 3-propilpiridinas | | 11419 | 225-122-3 | 14.143 | | | |

14.144 | 24 | 290-37-9 | Pirazinas | | 11363 | 206-027-6 | 14.144 | | | |

14.145 | 28 | 1003-29-8 | Pirol-2-karbaldehidas | | 11393 | 213-705-5 | 14.145 | 2-formilpirolas | | |

14.146 | 30 | 130-95-0 | Chininas | | | 205-003-2 | 14.146 | | | 2, 3 |

14.147 | 24 | 91-19-0 | Chinoksalinas | | 11365 | 202-047-4 | 14.147 | 1,4-benzodiazinas | | |

14.148 | 24 | 52517-54-1 | 5,6,7,8-tetrahidro-5-metilchinoksalinas | | | | 14.148 | | | |

14.149 | 28 | 91-61-2 | 1,2,3,4-tetrahidro-6-metilchinolinas | | | 202-083-0 | 14.149 | | | |

14.150 | 28 | 108-75-8 | 2,4,6-trimetilpiridinas | | | 203-613-3 | 14.150 | 2,4,6-kolidinas | | |

14.151 | 24 | 4177-16-6 | Vinilpirazinas | | 11370 | 224-045-2 | 14.151 | | | |

14.152 | 30 | 6119-70-6 | Chinino sulfatas | 2977 | | | 14.152 | | | 2, 3, 5 |

14.153 | 28 | 1333-53-5 | (1-metiletil)chinolinas | | | 215-595-4 | 14.153 | | | |

14.154 | 30 | 7549-43-1 | Chinino chlorhidratas | | | 231-437-7 | 14.154 | Chinino hidrochloridas | | 2, 3 |

14.155 | 30 | 6119-47-7 | Chinino monohidrochlorido dihidratas | | | | 14.155 | | | 2, 3 |

14.156 | 33 | 147030-02-2 | (E)-1-(1-okso-2decenil)-piperidinas | | | | 14.156 | | | |

14.157 | 33 | 78910-33-5 | (E,E)-1-(okso-2,4-dekadienil)-pirolidinas | | | | 14.157 | | | |

14.158 | 24 | 94089-22-2 | 2-izo-propoksi-3-metilpirazinas | | | 302-122-2 | 14.158 | 2-metil-3-(1-metiletoksi)pirazinas | | |

14.161 | 24 | | 6,7-dihidro-2,5-dimetil-5H-ciklopentapirazinas | | 11310 | | 14.161 | | | |

15.001 | 29 | 7774-74-5 | 2-merkaptotiofenas | 3062 | 478 | 231-881-1 | 15.001 | 2-tionilmerkaptanas; 2-tiofentiolis | | |

15.002 | 29 | 38205-64-0 | 2-metil-5-metoksitiazolas | 3192 | 736 | | 15.002 | 5-metoksi-2-metiltiazolas | | |

15.004 | 29 | 13679-70-4 | 5-metil-2-tiofenkarbaldehidas | 3209 | 2203 | 237-178-6 | 15.004 | 2-formil-5-metiltiofenas; 5-metil-2-tiofenkarboksaldehidas | | |

15.005 | 29 | 65505-18-2 | 2,4-dimetil-5-viniltiazolas | 3145 | 2237 | | 15.005 | | | |

15.006 | 20 | 55704-78-4 | 2,5-dihidroksi-2,5-dimetil-1,4-ditianas | 3450 | 2322 | 259-770-3 | 15.006 | 2,5-dimetil-2,5-dihidroksi-p-ditianas | | |

15.007 | 20 | 38325-25-6 | spiro(2,4-ditia-1-metil-8-oksabiciklo[3.3.0]oktan-3,3′-(1′-oksa-2′-metil)-ciklopentanas) ir spiro(ditia-6-metil-7-oksabiciklo [3.3.0]oktan-3,3′-(1′-oksa-2-metil)ciklopentanas) | 3270 | 2325 | 253-884-7 | 15.007 | Spiro[ditia-6-metil-7-oksabiciklo[3.3.0]oktan-3,3α-(1α-oksa-2-metil)ciklopentanas] (izomerų komponentas) | | |

15.008 | 29 | 6911-51-9 | 2-tienildisulfidas | 3323 | 2333 | | 15.008 | 2,2-ditiofenas; 2,2α-ditiofenas | | |

15.009 | 20 | 828-26-2 | Tritioacetonas | 3475 | 2334 | 212-582-5 | 15.009 | 2,2,4,4,6,6-heksametil-s-tritianas | 2,2,4,4,6,6-heksametil-1,3,5-tritianas | |

15.010 | 29 | 29926-41-8 | 2-acetil-2-tiazolinas | 3817 | 2335 | | 15.010 | Acetiltiazolinas-2; 2-acetil-4,5-dihidrotiazolas | | |

15.011 | 29 | 38205-60-6 | 5-acetil-2,4-dimetiltiazolas | 3267 | 2336 | 253-826-0 | 15.011 | 2,4-dimetil-5-acetiltiazolas; 2,4-dimetil-5-tiazoilmetilketonas | | |

15.012 | 29 | 1003-04-9 | 4,5-dihidrotiofen-3(2H)-onas | 3266 | 2337 | 213-698-9 | 15.012 | 3-tetrahidrotiofenonas; 3-tiofenonas; tetrahidrotiofen-3-onas; dihidrotiofenonas | | |

15.013 | 29 | 18640-74-9 | 2-izobutiltiazolas | 3134 | 11618 | 242-470-1 | 15.013 | 2-butiltiazolas | 2-(2-metilpropil)tiazolas | |

15.014 | 29 | 137-00-8 | 5-(2-hidroksietil)-4-metiltiazolas | 3204 | 11621 | 205-272-6 | 15.014 | 4-metil-5-tiazoletanolis; sulfurolis | | |

15.015 | 29 | 656-53-1 | 4-metil-5-(2-acetoksietil)tiazolas | 3205 | 11620 | 211-515-7 | 15.015 | 4-metil-5-tiazoletanolio acetatas | | |

15.016 | 29 | 95-16-9 | Benzotiazolas | 3256 | 11594 | 202-396-2 | 15.016 | | | |

15.017 | 29 | 3581-91-7 | 4,5-dimetiltiazolas | 3274 | 11606 | 222-703-3 | 15.017 | | | |

15.018 | 29 | 1759-28-0 | 4-metil-5-viniltiazolas | 3313 | 11633 | 217-160-4 | 15.018 | Thiazole, 4–methyl-5–vinyl | | |

15.019 | 29 | 13623-11-5 | 2,4,5-trimetiltiazolas | 3325 | 11650 | 237-107-9 | 15.019 | | | |

15.020 | 29 | 24295-03-2 | 2-acetiltiazolas | 3328 | 11726 | 246-134-5 | 15.020 | Metil-2-tiazoilketonas; 1-(2-tiazolil)-etanonas; 2-tiazolilmetilketonas | | |

15.021 | 29 | 15679-19-3 | 2-etoksitiazolas | 3340 | 11611 | 239-760-5 | 15.021 | 2-tiazoliletileteris; etil-2-tiazolileteris | | |

15.022 | 29 | 18277-27-5 | 2-(antr-butil)tiazolas | 3372 | 11598 | 242-154-3 | 15.022 | 2-but-2-iltiazolas; 2-antr-butiltiazolas | 2-(1-metilpropil)tiazolas | |

15.023 | 29 | 13679-85-1 | 4,5-dihidro-2-metiltiofen-3(2H)-onas | 3512 | 11601 | 237-183-3 | 15.023 | 2-metiltetratiofen-3-onas; 2-metil-4,5-3-tiofenonas; 2-metiltiolan-3-onas; 2-metildihidrotiofenonas-3(2H) | | |

15.024 | 29 | 2530-10-1 | 3-acetil-2,5-dimetiltiofenas | 3527 | 11603 | 219-779-5 | 15.024 | 2,5-dimetil-3-tienilmetilketonas; 1-(2,5-dimetil-3-tienil)-etanonas | | |

15.025 | 20 | 23654-92-4 | 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolanas | 3541 | 11883 | 245-808-6 | 15.025 | | | |

15.026 | 29 | 15679-13-7 | 2-izopropil-4-metiltiazolas | 3555 | | 239-758-4 | 15.026 | Thiazole, 2–isopropyl-4–methyl- | | |

15.027 | 29 | 43039-98-1 | 2-propioniltiazolas | 3611 | | | 15.027 | Thiazole, 2–propuonyl- | | |

15.028 | 29 | 288-47-1 | Tiazolas | 3615 | 11642 | 206-021-3 | 15.028 | | | |

15.029 | 29 | 65894-82-8 | 2-(antr-butil)-4,5-dimetil-3-tiazolinas | 3619 | | 265-968-0 | 15.029 | 2,5-dihidro-4,5-dimetil-2-but-2-iltiazolas | 2-(1-metilpropil)-4,5-dimetil-3-tiazolinas | |

15.030 | 29 | 76788-46-0 | 4,5-dimetil-2-etil-3-tiazolinas | 3620 | | 278-551-3 | 15.030 | 2-etil-4,5-dimetil-3-tiazolinas | | |

15.032 | 29 | 65894-83-9 | 4,5-dimetil-2-izobutil-3-tiazolinas | 3621 | | 265-969-6 | 15.032 | 4,5-dimetil-2-(2-metilpropil)-3-tiazolinas | | |

15.033 | 29 | 15679-12-6 | 2-etil-4-metiltiazolas | 3680 | 11612 | 239-757-9 | 15.033 | | | |

15.034 | 20 | 5616-51-3 | 2-metil-1,3-ditiolanas | 3705 | | 227-038-2 | 15.034 | | | |

15.035 | 29 | 693-95-8 | 4-metiltiazolas | 3716 | 11627 | 211-764-1 | 15.035 | | | |

15.036 | 20 | 43040-01-3 | 3-metil-1,2,4-tritianas | 3718 | | 256-056-3 | 15.036 | | | |

15.037 | 29 | 13679-72-6 | 2-acetil-3-metiltiofenas | | 11590 | 237-179-1 | 15.037 | 1-(3-metil-2-tienil)etan-1-onas | | |

15.038 | 29 | 7533-07-5 | 2-acetil-4-metiltiazolas | | 11589 | | 15.038 | | | |

15.039 | 29 | 59303-17-2 | 2-acetil-5-metiltiazolas | | | | 15.039 | | | |

15.040 | 29 | 88-15-3 | 2-acetiltiofenas | | 11728 | 201-804-6 | 15.040 | Metil-2-tienilketonas | | |

15.041 | 29 | 76572-48-0 | 2-butil-4,5-dimetiltiazolas | | | | 15.041 | | | |

15.042 | 30 | 132344-97-9 | 2-butil-4-metil(4H)pirolidino[1,2d]-1,3,5-ditiazinas | | | | 15.042 | | 4-butil-2-metil-1-aza-3,5-ditiabiciklo[4.3.0]nonanas | |

15.043 | 29 | 54411-06-2 | 2-butil-5-etiltiofenas | | 11596 | | 15.043 | | | |

15.044 | 29 | 37645-61-7 | 2-butiltiazolas | | 11597 | 253-577-8 | 15.044 | | | |

15.045 | 29 | 1455-20-5 | 2-butiltiofenas | | | 215-935-1 | 15.045 | | | |

15.046 | 29 | 34722-01-5 | 3-butiltiofenas | | | | 15.046 | | | |

15.047 | 20 | 92900-67-9 | 3,5-diizobutil-1,2,4-tritiolanas | | | | 15.047 | | 3,5-di(2-metilpropil)-1,2,4-tritiolanas | |

15.048 | 20 | 54934-99-5 | 3,5-diizopropil-1,2,4-tritiolanas | | | | 15.048 | | | |

15.049 | 20 | 54644-28-9 | 3,5-dietil-1,2,4-tritiolanas | | | | 15.049 | | | |

15.050 | 29 | 41981-71-9 | 2,5-dietil-4-metiltiazolas | | | | 15.050 | | | |

15.051 | 29 | 4276-68-0 | 2,5-dietil-4-propiltiazolas | | | | 15.051 | | | |

15.052 | 29 | 15729-76-7 | 2,5-dietiltiazolas | | | 239-823-7 | 15.052 | Thiazole, 2,5–diethyl- | | |

15.053 | 29 | 35686-14-7 | 3,4-dietiltiofenas | | | | 15.053 | | | |

15.054 | 30 | 54717-17-8 | Dihidro-2,4,6-trietil-1,3,5(4H)-ditiazinas | | | | 15.054 | | | |

15.055 | 30 | 116505-60-3 | 2,4-dimetil(4H)pirolidino[1,2e]-1,3,5-ditiazinas | | | | 15.055 | | 2,4-dimetil-1-aza-3,5-ditiabiciklo[4.3.0]nonanas | |

15.056 | 20 | 67411-27-2 | 3,6-dimetil-1,2,4,5-tetratianas | | | | 15.056 | | | |

15.057 | 30 | 104691-40-9 | 4,6-dimetil-2-(1-metiletil)dihidro-1,3,5-ditiazinas | 3782 | | | 15.057 | 2(4)-izopropil-4(2),6-dimetildihidro-4H-1,3,5-ditiazinas | | |

15.058 | 29 | 873-64-3 | 4,5-dimetil-2-etiltiazolas | | | | 15.058 | | | |

15.059 | 29 | 41981-72-0 | 4,5-dimetil-2-propiltiazolas | | | 255-604-9 | 15.059 | | | |

15.060 | 29 | 60755-05-7 | 2,4-dimetil-3-tiazolinas | | | 262-405-0 | 15.060 | 2,5-dihidro-2,4-dimetiltiazolas | | |

15.061 | 29 | 32272-57-4 | 2,5-dimetil-4-etiltiazolas | | | | 15.061 | | | |

15.062 | 29 | 541-58-2 | 2,4-dimetiltiazolas | | 11605 | 208-786-9 | 15.062 | | | |

15.063 | 29 | 4175-66-0 | 2,5-dimetiltiazolas | | | | 15.063 | | | |

15.064 | 29 | 638-02-8 | 2,5-dimetiltiofenas | | 11609 | 211-313-9 | 15.064 | | | |

15.065 | 29 | 632-15-5 | 3,4-dimetiltiofenas | | 11610 | | 15.065 | | | |

15.066 | 20 | 505-29-3 | 1,4-ditianas | 3831 | | 208-007-2 | 15.066 | p-ditianas; 1,4-ditiocikloheksanas; tetrahidro-1,4-ditiinas | | |

15.067 | 29 | 32272-48-3 | 4-etil-2-metiltiazolas | | | | 15.067 | | | |

15.068 | 29 | 19961-52-5 | 5-etil-2-metiltiazolas | | | | 15.068 | | | |

15.069 | 29 | 52414-91-2 | 4-etil-5-metiltiazolas | | | 257-904-5 | 15.069 | | | |

15.070 | 29 | 40323-88-4 | 2-etil-5-metiltiofenas | | | | 15.070 | | | |

15.071 | 29 | 15679-09-1 | 2-etiltiazolas | | | 239-755-8 | 15.071 | | | |

15.072 | 29 | 872-55-9 | 2-etiltiofenas | | 11614 | 212-830-2 | 15.072 | | | |

15.073 | 29 | 1795-01-3 | 3-etiltiofenas | | | 217-267-6 | 15.073 | | | |

15.074 | 29 | 36880-33-8 | 5-etiltiofen-2-karbaldehidas | | | 253-252-0 | 15.074 | | | |

15.075 | 29 | 65016-61-7 | 3-heptiltiofenas | | | | 15.075 | | | |

15.076 | 29 | 18794-77-9 | 2-heksiltiofenas | | 11616 | 242-579-4 | 15.076 | | | |

15.077 | 29 | 26494-10-0 | 4-hidroksi-2,5-dimetiltiofen-3(2H)-onas | | | 247-742-3 | 15.077 | | | |

15.078 | 29 | 53498-32-1 | 2-izobutil-4,5-dimetiltiazolas | | 11617 | 258-586-0 | 15.078 | | 4,5-dimetil-2-(2-metilpropil)tiazolas | |

15.079 | 30 | 101517-87-7 | 2-izobutildihidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazinas | 3781 | | | 15.079 | 2(4)-izobutil-4(2),6-dimetildihidro-4H-1,3,5-ditiazinas | 2-(2-metilpropil)dihidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazinas | |

15.080 | 29 | 53498-30-9 | 2-izopropil-4,5-dimetiltiazolas | | | | 15.080 | | | |

15.081 | 20 | 292-46-6 | Lentioninas | | 11619 | | 15.081 | | 1,2,3,5,6-pentatiacikloheptanas | |

15.082 | 29 | 7774-73-4 | 3-merkaptotiofenas | | | 231-880-6 | 15.082 | Tiofen-3-tiolis | | |

15.083 | 20 | 51647-38-2 | 3-metil-1,2,4-tritiolanas | | | | 15.083 | | | |

15.084 | 29 | 86290-21-3 | 5-metil-2-pentiltiazolas | | | | 15.084 | | | |

15.085 | 29 | 13679-83-9 | 4-metil-2-propioniltiazolas | | 11622 | | 15.085 | | | |

15.086 | 29 | 2346-00-1 | 2-metil-2-tiazolinas | | | 219-071-6 | 15.086 | | | |

15.087 | 29 | 2527-76-6 | 2-metil-3-merkaptotiofenas | | | 219-770-6 | 15.087 | 2-metiltiofen-3-tiolis | | |

15.088 | 29 | 120-75-2 | 2-metil-4,5-benzotiazolas | | | 204-423-3 | 15.088 | 2-metilbenzotiazolas | | |

15.089 | 29 | 3581-87-1 | 2-metiltiazolas | | 11626 | 222-702-8 | 15.089 | | | |

15.090 | 29 | 24050-16-6 | 2-metiltiazolidinas | | | | 15.090 | | | |

15.091 | 29 | 554-14-3 | 2-metiltiofenas | | 11631 | 209-063-0 | 15.091 | | | |

15.092 | 29 | 616-44-4 | 3-metiltiofenas | | 11632 | 210-482-6 | 15.092 | | | |

15.093 | 29 | 880-36-4 | 2-oktiltiofenas | | | 212-913-3 | 15.093 | | | |

15.094 | 29 | 53119-25-8 | 2-pentanoiltiofenas | | | | 15.094 | | | |

15.095 | 29 | 102871-31-8 | 3-pentiltiofenas | | | | 15.095 | | | |

15.096 | 29 | 4861-58-9 | antr-pentiltiofenas | | 11634 | 225-465-9 | 15.096 | | 1-metilbutiltiofenas | |

15.097 | 29 | 13679-75-9 | 2-propioniltiofenas | | 11635 | 237-182-8 | 15.097 | 2-propanoiltiofenas | | |

15.098 | 29 | 17626-75-4 | 2-propiltiazolas | | | 241-606-7 | 15.098 | | | |

15.099 | 29 | 24050-10-0 | 2-propiltiazolidinas | | | | 15.099 | | | |

15.100 | 29 | 1551-27-5 | 2-propiltiofenas | | | 216-288-8 | 15.100 | | | |

15.101 | 29 | 1518-75-8 | 3-propiltiofenas | | | | 15.101 | | | |

15.102 | 20 | 110-01-0 | Tetrahidrotiofenas | | | 203-728-9 | 15.102 | Tiaciklopentanas; tiofanas; tetrametilensulfidas | | |

15.103 | 20 | 291-22-5 | 1,2,4,5-tetratianas | | | | 15.103 | | | |

15.104 | 29 | 5333-83-5 | 1-(2-tienil)butan-1-onas | | | 226-246-0 | 15.104 | 2-butiriltiofenas | | |

15.105 | 29 | 94089-02-8 | 1-(2-tienil)etan-1-tiolis | | 11580 | 302-104-4 | 15.105 | 1-(2-tienil)etilmerkaptanas | | |

15.106 | 29 | 110-02-1 | Tiofenas | | 11647 | 203-729-4 | 15.106 | | | |

15.107 | 29 | 98-03-3 | Tiofen-2-karbaldehidas | | 11874 | 202-629-8 | 15.107 | 2-formiltiofenas | | |

15.108 | 29 | 6258-63-5 | 2-tiofenmetantiolis | | | 228-394-1 | 15.108 | Tenilmerkaptanas | | |

15.109 | 30 | 638-17-5 | 2,4,6-trimetildihidro-1,3,5(4H)-ditiazinas | | 11649 | | 15.109 | Tialdinas | | |

15.110 | 20 | 2765-04-0 | 2,4,6-trimetil-1,3,5-tritianas | | | | 15.110 | | | |

15.111 | 20 | 289-16-7 | 1,2,4-tritiolanas | | | | 15.111 | | | |

15.113 | 30 | 74595-94-1 | 5,6-dihidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)-4H-1,3,5-ditiazinas | | | | 15.113 | | | |

15.114 | 30 | 101417-25-8 | 5-acetil-2,3-dihidro-1,4-tiazinas | | | | 15.114 | | | |

15.115 | 29 | 61323-24-8 | 2-izobutil-4-metiltiazolas | | | 262-709-3 | 15.115 | | 2-(2-metilpropil)-4-metiltiazolas | |

15.116 | 29 | | 2-acetil-4-etiltiazolas | | | | 15.116 | | | |

15.117 | 29 | | 2-izobutil-4,5-dimetiltiazolas | | | | 15.117 | | 2-(2-metilpropil)-4,5-dimetiltiazolas | |

15.118 | 29 | | 4-butiltiazolas | | | | 15.118 | | | |

15.119 | 29 | | 2-izobutil-3-tiazolinas | | | | 15.119 | | 2-(2-metilpropil)-2,5-dihidrotiazolas | |

15.121 | 29 | | 4-merkapto-2-metil-4,5-dihidrotiofenas | | | | 15.121 | | | |

15.122 | 30 | | 2,4,6-trietil-1,3,5-tritiazinas | | | | 15.122 | | | |

16.001 | 02 | 7563-33-9 | Amonio izovaleratas | 2054 | 464 | 231-458-1 | 16.001 | Izovalerijonų rūgšties amonio druska; amonio 3-metilbutanoatas; 3-metilbutano rūgšties amonio druska | Ammonio 3-metilbutanoatas | |

16.002 | 30 | 12135-76-1 | Diamonio sulfidas | 2053 | 482 | 2351843 | 16.002 | Amonio monosulfidas | | 1, 5 |

16.006 | 19 | 2444-46-4 | n-nonanoil-4-hidroksi-3-metoksibenzilamidas | 2787 | 590 | 219-484-1 | 16.006 | Pelargonilvanililamidas; n-(4-hidroksi-3-metoksibenzil)nonanamidas; n-nonanoilvanililamidas | | |

16.007 | 30 | 7783-06-4 | Vandenilio sulfidas | 3779 | 647 | 231-977-3 | 16.007 | | | |

16.009 | 30 | 7664-41-7 | Amoniakas | | 739 | 231-635-3 | 16.009 | | | 4 |

16.012 | 30 | | Glicirizo rūgštis | 2528 | 2221 | 215-785-7 | 16.012 | Glicirizinas | | 3, 5 |

16.013 | 19 | 39711-79-0 | n-etil-2-izopropil-5-metilcikloheksankarboksamidas | 3455 | 2298 | 254-599-0 | 16.013 | n-etil-p-mentan-3-karboksamidas | | |

16.014 | 19 | 404-86-4 | n-(4-hidroksi-3-metoksibenzil)-8-metilnon-6-enamidas | 3404 | 2299 | 206-969-8 | 16.014 | Kapsaicinas; 8-metilnon-6-enoil-4-hidroksi-3-metoksibenzilamidas; izodeceno rūgšties vanililamidas | | |

16.015 | 32 | 77-83-8 | Etilmetilfenilglicidatas | 2444 | 6002 | 201-061-8 | 16.015 | Etil-α,β-epoksi-β-metilfenilpropionatas; braškių aldehidas; aldehidas C-16 | Etil-2,3-epoksi-3-metil-3-fenilbutanoatas | |

16.016 | 30 | 58-08-2 | Kofeinas | 2224 | 11741 | 200-362-1 | 16.016 | | 1,3,7-trimetil-2,6-dioksopurinas | 2, 3 |

16.017 | 30 | 109-95-5 | Etilnitritas | 2446 | 11869 | 203-722-6 | 16.017 | Nitrous ether | | 4 |

16.018 | 32 | 121-39-1 | Etil-3-fenil-2,3-epoksipropionatas | 2454 | 11844 | 204-467-3 | 16.018 | Etil-α,β-epoksi-α-fenilpropionatas; etil-3-fenilglicidatas | | |

16.027 | 29 | 67-03-8 | Tiamino hidrochloridas | 3322 | 10493 | 200-641-8 | 16.027 | Vitaminas B1 | 3-[(4-amino-2-metil-5-pirimidinil)metil]-5- | (2-hidroksietil)-4-metiltiazolio chloridas1, 3 |

16.030 | 20 | 67715-80-4 | 2-metil-4-propil-1,3-oksatianas | 3578 | 11540 | | 16.030 | 1,3–Oxathiane, 2–methyl-4–propyl; | | |

16.032 | 30 | 83-67-0 | Teobrominas | 3591 | | 201-494-2 | 16.032 | 3,7-dihidro-3,7-dimetil-1H-purin-2,6-dionas; 3,7-dimetilksantinas | 3,7-dihidro-3,7-dimetil-1H-purin-2,6-dionas | 2, 3 |

16.039 | 30 | | Kalio 2-(1′-etoksi)etoksipropanoatas | 3752 | | | 16.039 | | | |

16.040 | 32 | 74367-97-8 | Etil-2,3-epoksi-3-metil-3-p-tolilpropionatas | 3757 | 11707 | 277-844-3 | 16.040 | Etilmetil-p-tolilglicidatas; etilmetil-p-metilfenilglicidatas | Etil-2,3-epoksi-3-(4-metilfenil)butanoatas | |

16.041 | 22 | 13794-15-5 | Natrio 2-(4-metoksifenoksi)propionatas | 3773 | | | 16.041 | | | |

16.042 | 32 | 18383-49-8 | Karvon-5,6-oksidas | | 10501 | | 16.042 | | 5,6-epoksi-p-ment-8-en-2-onas | |

16.043 | 32 | 1139-30-6 | β-kariofileno epoksidas | | 10500 | 214-519-7 | 16.043 | β-kariofileno oksidas | 4,5-epoksi-4,12,12-trimetil-8-metilenbiciklo[8.2.0]dodekanas | |

16.044 | 32 | 35178-55-3 | Piperitenono oksidas | | 10508 | | 16.044 | | 1,2-epoksi-p-ment-4(8)-en-3-onas | |

16.047 | 19 | 60-35-5 | Acetamidas | | | 200-473-5 | 16.047 | | | |

16.048 | 30 | 12125-02-9 | Amonio chloridas | | | 235-186-4 | 16.048 | | | |

16.049 | 19 | 541-35-5 | Butiramidas | | | 208-776-4 | 16.049 | Butanamidas | | |

16.050 | 30 | 5146-66-7 | 3,7-dimetilokta-2,6-diennitrilas | | | 225-918-0 | 16.050 | | | |

16.051 | 32 | 38284-11-6 | Epoksioksoforonas | | | | 16.051 | 1,3,3-trimetil-7-oksabiciklo[4.1.0]heptan-2,5-dionas | 2,3-epoksi-2,6,6-trimetil-1,4-cikloheksandionas | |

16.052 | 19 | 105-60-2 | 1,6-heksalaktamas | | | 203-313-2 | 16.052 | | | |

16.053 | 30 | 51115-67-4 | 2-izopropil-N,2,3-trimetilbutanamidas | 3804 | 10459 | 256-974-4 | 16.053 | 2-izopropil-N,2,3-trimetilbutiramidas; N,2,3-trimetil-2-izopropilbutanamidas | | |

16.054 | 16 | 65416-59-3 | 6-metilen-2,10,10-trimetil-1-oksaspiro[4.5]dec-7-enas | | | | 16.054 | Vitispiranas | | |

16.055 | 11 | 564-20-5 | Sklareolidas | 3794 | | 209-269-0 | 16.055 | Norambrienolidas; dekahidrotetrametilnaftofuranonas | 3a,6,6,9a-tetrametildekahidronafto(2,1b)furan-1-onas | |

16.056 | 34 | 107-35-7 | Taurinas | 3813 | | 203-483-8 | 16.056 | | 2-aminoetansulfonrūgštis | 1, 3 |

16.057 | 20 | 72472-02-7 | 2,4,4-trimetil-1,3-oksatianas | | | | 16.057 | | | |

16.058 | 25 | 10236-47-2 | Naringinas | 2769 | 10286 | 233-566-4 | 16.058 | | | |

16.059 | 30 | 12124-99-1 | Amonio vandenilio sulfidas | 2053 | 482 | 235-184-3 | 16.059 | | | 1, 5 |

16.060 | 30 | 53956-04-0 | Glicirizo rūgštis amonizuota | 2528 | 2221 | 258-887-7 | 16.060 | | | 1, 3, 5 |

16.061 | 30 | 20702-77-6 | Neohesperidino dihidrochalkonas | 3811 | | 243-978-6 | 16.061 | | | 4 |

16.062 | 20 | 59324-17-3 | trans-2-metil-4-propil-1,3-oksatianas | | | 261-700-1 | 16.062 | | | |

16.064 | 07 | 52104-11-7 | Kariolanolis-1 | | | | 16.064 | | | |

16.065 | 23 | | 4-(β-D-gliukopiranoziloksi)-3-metoksi-benzaldehidas | | | | 16.065 | | | |

16.066 | 30 | 34625-23-5 | Etil-D-gliukopiranozidas | | | 252-122-0 | 16.066 | | | |

16.067 | 30 | 18604-50-7 | 2-metoksi-4-(2-propenil)fenil-β-D-gliukopiranozidas | | | | 16.067 | | | |

16.068 | 30 | 100-47-0 | Benznitrilas | | | 202-855-7 | 16.068 | | | 4 |

16.069 | 30 | 85-32-5 | Guanilo rūgštis | | | | 16.069 | | | |

16.070 | 32 | | 7,15-epoksi-3-kariofilenas | | | | 16.070 | | | |

16.071 | 32 | | 4,5-epoksidec-2(trans)-enalis | | | | 16.071 | | | |

16.073 | 01 | | Natrio diacetatas | 3900 | | | 16.073 | Natrio etanoatas | | |

16.075 | 23 | | Etilvanilin-β-D-gliukopiranozidas | 3801 | | | 16.075 | | | |

16.077 | 20 | | 2-(2-metil-1-propenil)-4,4-dimetil-1,3-oksatianas | | | | 16.077 | | | |

16.078 | 34 | | Lizino hidrochloridas | | | | 16.078 | | | |

16.079 | 25 | | 4-(p-hidroksifenil)-2-butanon-β-D-gliukopiranozidas | | | | 16.079 | | | |

16.080 | 30 | 72401-53-7 | Tanino rūgštis | 3042 | | 276-638-0 | 16.080 | | D-gliukozės pentakis[3,4-dihidroksi-5-[(trihidroksi-3,4,5-benzoil)oksi]benzenkarboksilatas] | |

16.081 | 30 | 126-14-7 | Sacharozės oktaacetatas | 3038 | 11819 | 204-772-1 | 16.081 | Oktaacetilsacharozė | | |

17.001 | 34 | 107-95-9 | β-alaninas | 3252 | | 203-536-5 | 17.001 | | 3-aminopropano rūgštis | 1, 3 |

17.002 | 34 | 56-41-7 | L-alaninas | 3818 | 11729 | 200-273-8 | 17.002 | | 2-aminopropano rūgštis | 1, 3 |

17.003 | 34 | 74-79-3 | L-argininas | 3819 | 11890 | 200-811-1 | 17.003 | (S)-2-amino-5-guanidinovalerijonų rūgštis; argininas; 2-amino-5-guanidinovalerijonų rūgštis | | 1, 3 |

17.004 | 34 | 3130-87-8 | Asparaginas | | 516 | 221-521-1 | 17.004 | | | 1, 3 |

17.005 | 34 | 56-84-8 | Asparto rūgštis | 3656 | 10078 | 200-291-6 | 17.005 | | 2-aminobutano dirūgštis | 1, 3 |

17.006 | 34 | 56-89-3 | Cistinas | | 11747 | 200-296-3 | 17.006 | | | 1, 3, 5 |

17.007 | 34 | 56-85-9 | Glutaminas | 3684 | | 200-292-1 | 17.007 | | | 1, 3 |

17.008 | 34 | 71-00-1 | L-histidinas | 3694 | | 200-745-3 | 17.008 | | | 1, 3 |

17.009 | 34 | 36901-87-8 | 4-hidroksiprolinas | | | | 17.009 | | 4-hidroksipirolidin-2-karboksirūgštis | |

17.010 | 34 | 443-79-8 | D,L-izoleucinas | 3295 | 10127 | 207-139-8 | 17.010 | | 2-amino-3-metilpentano rūgštis | 1, 3 |

17.011 | 34 | 595-39-1 | Izovalinas | | | | 17.011 | 2-amino-2-metilsviesto rūgštis | 2-amino-2-metilbutano rūgštis | 1, 3 |

17.012 | 34 | 61-90-5 | L-leucinas | 3297 | 10482 | 200-522-0 | 17.012 | | | 1, 3 |

17.013 | 34 | 70-54-2 | D,L-lizinas | 3847 | 11947 | 200-740-6 | 17.013 | | | 1, 3, 5 |

17.014 | 34 | 59-51-8 | D,L-metioninas | 3301 | 569 | 200-432-1 | 17.014 | D,L-metioninas; α-amino-γ-metiltio-n-sviesto rūgštis; 2-amino-4-(metiltio)butano rūgštis | 2-amino-4-(metiltio)butano rūgštis | 1, 3 |

17.015 | 34 | 1115-84-0 | S-metilmetioninsulfonio chloridas | 3445 | 761 | 214-231-1 | 17.015 | Vitaminas U; D,L-(3-amino-3-karboksipropil)dimetilsulfonio chloridas | | |

17.016 | 34 | 3184-13-2 | Lornitino monochlorhidratas | | | 221-678-6 | 17.016 | | | 1, 3 |

17.017 | 34 | 150-30-1 | D,L-fenilalaninas | 3726 | 10488 | 205-756-7 | 17.017 | | | 1, 3 |

17.018 | 34 | 63-91-2 | L-fenilalaninas | 3585 | 10488 | 200-568-1 | 17.018 | | | 1, 3 |

17.019 | 34 | 147-85-3 | L-prolinas | 3319 | 10490 | 205-702-2 | 17.019 | | Pirolidin-2-karboksirūgštis | 1, 3 |

17.020 | 34 | 302-84-1 | Serinas | | | 206-130-6 | 17.020 | | 2-amino-3-hidroksipropano rūgštis | 1, 3 |

17.021 | 34 | 80-68-2 | Treoninas | | | 201-300-6 | 17.021 | | 2-amino-3-hidroksibutano rūgštis | 1, 3 |

17.022 | 34 | 60-18-4 | L-tirozinas | 3736 | | 200-460-4 | 17.022 | | | 1, 3 |

17.023 | 34 | 516-06-3 | D,L-valinas | 3444 | | 208-220-0 | 17.023 | | 2-amino-3-metilbutano rūgštis | 1, 3 |

17.024 | 34 | 302-72-7 | D,L-alaninas | 3818 | 11729 | 206-126-4 | 17.024 | L-α-alaninas; (S)-2-aminopropano rūgštis; L-α-aminopropiono rūgštis; D,L-alaninas; D,L-2-aminopropano rūgštis | | 1, 3, 5 |

17.026 | 34 | 56-87-1 | L-lizinas | 3847 | 11947 | 200-294-2 | 17.026 | Lizinas; (S)-2,6-diaminoheksano rūgštis; α,ε-diaminokaprono rūgštis | | 1, 3 |

17.027 | 34 | 63-68-3 | L-metioninas | 3301 | | 200-562-9 | 17.027 | | | 1, 3, 5 |

17.028 | 34 | 72-18-4 | L-valinas | 3444 | | 200-773-6 | 17.028 | | | 1, 3, 5 |

17.030 | 34 | 73-32-5 | L-izoleucinas | | | 200-798-2 | 17.030 | | | 1, 3 |

17.031 | 34 | 657-27-2 | L-lizino monochlorhidratas | | | | 17.031 | | | 1, 3, 5 |

17.032 | 34 | 52-89-1 | L-cisteino hidrochloridas | | 11746 | 200-157-7 | 17.032 | | | 1 |

17.033 | 34 | 52-90-4 | L-cisteinas | 3263 | 10464 | 200-158-2 | 17.033 | | | 1 |

17.034 | 34 | 56-40-6 | Glicinas | 3287 | 11771 | 200-272-2 | 17.034 | | | 1 |

B DALIS

SKONINĖS MEDŽIAGOS, PASKELBTOS TAIKANT REGLAMENTO (EB) Nr. 2232/96 3 STRAIPSNIO 2 DALĮ, KURIOMS REIKALAUJAMA GAMINTOJO INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGOS

Kodas | Pranešimo gavimo Komisijoje data |

CN003 | 1998 10 17 |

CN004 | 1998 10 17 |

CN009 | 1998 10 17 |

CN010 | 1998 10 17 |

CN012 | 1998 10 17 |

CN013 | 1998 10 17 |

CN014 | 1998 10 17 |

CN016 | 1998 10 17 |

CN019 | 1998 10 17 |

CN022 | 1998 10 17 |

CN023 | 1998 10 17 |

CN030 | 1998 10 17 |

CN031 | 1998 10 17 |

CN033 | 1998 10 17 |

CN035 | 1998 10 17 |

CN036 | 1998 10 17 |

CN037 | 1998 10 17 |

CN042 | 1998 10 17 |

CN045 | 1998 10 17 |

CN048 | 1998 10 17 |

CN049 | 1998 10 17 |

CN050 | 1998 10 17 |

CN052 | 1998 10 17 |

CN053 | 1998 10 17 |

CN054 | 1998 10 17 |

CN057 | 1998 10 17 |

CN058 | 1998 10 30 |

CN059 | 1998 9 18 |

CN060 | 1998 10 26 |

CN061 | 1998 10 26 |

CN064 | 1999 2 3 |

CN065 | 2001 1 26 |

"

[1] Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.

[2] Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.

[3] Europos Taryba.

[4] Jungtinių Valstijų kvapiųjų medžiagų ir ekstraktų gamintojų asociacija.

--------------------------------------------------