32002D0111Oficialusis leidinys L 041 , 13/02/2002 p. 0043 - 0043


Komisijos sprendimas

2002 m. vasario 11 d.

iš dalies keičiantis Direktyvą 92/33/EEB, siekiant išplėsti nukrypimą, susijusį su daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos importo iš trečiųjų šalių reikalavimais

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 427)

(tekstas svarbus EEE)

(2002/111/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. balandžio 28 d. Tarybos direktyvą 92/33/EEB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 1999/29/EB [2], ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą,

kadangi:

(1) Pagal Direktyvos 92/33/EEB 16 straipsnio 1 dalį Komisija turi nuspręsti, ar trečiojoje šalyje išauginta daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, išskyrus sėklą, dėl kurios suteikiamos tos pačios garantijos dėl tiekėjo įsipareigojimų, tapatumo, požymių, augalų sveikatos, auginimo terpės, pakavimo, kontrolės priemonių, ženklinimo ir plombavimo, visais šiais atžvilgiais yra lygiavertė daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai, išskyrus sėklą, išaugintai Bendrijoje ir atitinkančiai minėtos direktyvos reikalavimus bei sąlygas.

(2) Šiuo metu turimos informacijos apie trečiųjų šalių keliamus reikalavimus vis dėlto nepakanka, kad Komisija galėtų priimti kokius nors sprendimus dėl kurios nors iš trečiųjų šalių.

(3) Siekiant užkirsti kelią prekybos struktūros suardymui, daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, išskyrus sėklą, iš trečiųjų šalių importuojančioms valstybėms narėms reikėtų leisti tokiems produktams ir toliau taikyti tuos pačius reikalavimus, kurie yra taikomi panašiems iš Bendrijos produktams pagal Direktyvos 92/33/EEB 16 straipsnio 2 dalį.

(4) Direktyvos 92/33/EEB 16 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyto nukrypimo taikymo laikotarpis, kuris Sprendimu 1999/29/EB buvo pratęstas iki 2001 m. gruodžio 31 d., turėtų būti atitinkamai pratęstas.

(5) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 92/33/EEB 16 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje data "2001 m. gruodžio 31 d." pakeičiama data "2004 m. gruodžio 31 d."

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. vasario 11 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 157, 1992 6 10, p. 1.

[2] OL L 8, 1999 1 14, p. 29.

--------------------------------------------------