32002D0025Oficialusis leidinys L 011 , 15/01/2002 p. 0025 - 0030


Komisijos sprendimas

2002 m. sausio 11 d.

nustatantis specialius reikalavimus, reglamentuojančius Kroatijos Respublikos kilmės žuvininkystės produktų importą

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 14/2)

(tekstas svarbus EEE)

(2002/25/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 91/493/EEB, nustatančią veterinarijos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų pateikimą į rinką [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/79/EB [2], ypač į jos 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Komisijos vardu Kroatijos Respublikoje buvo patikrintos sąlygos, kuriomis žuvininkystės produktai yra gaminami, sandėliuojami ir siunčiami į Bendriją.

(2) Kroatijos teisės aktų dėl žuvininkystės produktų veterinarinės kontrolės ir jų monitoringo nuostatos gali būti laikomos lygiavertėmis Direktyvos 91/493/EEB nuostatoms.

(3) Žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos veterinarijos direktoratas (VD) yra pajėgus veiksmingai tikrinti, kaip taikomi galiojantys įstatymai.

(4) Tikslinga nustatyti išsamias taisykles dėl veterinarijos sertifikato, kuris pagal Direktyvą 91/493/EEB turi lydėti iš Kroatijos į Bendriją importuojamas žuvininkystės produktų siuntas. Tomis taisyklėmis būtina nustatyti pavyzdinį sertifikatą, būtiniausius reikalavimus, taikomus kalbai (-oms), kuria (-iomis) jis turi būti surašytas, ir asmens, turinčio įgaliojimus jį pasirašyti, pareigoms.

(5) Prie žuvininkystės produktų pakuočių, išskyrus tam tikrus sušaldytus produktus, turėtų būti tvirtinamas ženklas, kuriame nurodomas trečiosios šalies pavadinimas bei kilmės įmonės, žuvų perdirbimo laivo, šaldymo saugyklos arba laivo šaldiklio patvirtinimo/registracijos numeris.

(6) Pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies c punktą turi būti sudarytas patvirtintų įmonių, žuvų perdirbimo laivų arba šaldymo saugyklų sąrašas ir laivų šaldiklių, įregistruotų pagal Tarybos direktyvos 92/48/EEB [3] II priedo 1–7 punktus, sąrašas. Šie sąrašai turi būti sudaromi remiantis pranešimu, kurį Komisijai pateikia VD. Todėl VD privalo užtikrinti, kad laikomasi atitinkamų Direktyvos 91/493/EEB nuostatų.

(7) VD pateikė oficialias garantijas, kad laikomasi Direktyvos 91/493/EEB priedo V skyriuje išdėstytų taisyklių ir vykdomi higienos reikalavimai, kurie yra lygiaverčiai toje direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

(8) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos veterinarijos direktoratas tai Kroatijos kompetentinga institucija, galinti patikrinti ir patvirtinti, kad žuvininkystės ir akvakultūros produktai atitinka Direktyvos 91/493/EEB reikalavimus.

2 straipsnis

Kroatijos kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) kiekvieną siuntą turi lydėti veterinarijos sertifikato originalas, kuriame pagal šio sprendimo A priedo pavyzdį turi būti įrašytas numeris, data, jis turi būti tinkamai užpildytas, pasirašytas ir surašytas viename lape;

2) produktai turi būti pagaminti šio sprendimo B priede nurodytose patvirtintose įmonėse, žuvų perdirbimo laivuose, šaldymo saugyklose ar registruotuose laivuose šaldikliuose;

3) ant visų pakuočių, išskyrus nesupakuotus sušaldytus žuvininkystės produktus, skirtus konservuotiems maisto produktams gaminti, neištrinamomis raidėmis turi būti užrašytas žodis "KROATIJA" ir kilmės įmonės, žuvų perdirbimo laivo, šaldymo saugyklos ar laivo šaldiklio patvirtinimo/registracijos numeris.

3 straipsnis

1. 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti sertifikatai turi būti surašyti mažiausiai viena valstybės narės, kurioje atliekami patikrinimai, valstybine kalba.

2. Sertifikatas turi būti pasirašytas VD atstovo, kuris nurodo savo pavardę ir pareigas bei uždeda savo oficialų antspaudą, savo spalva besiskiriantį nuo kitų įrašų.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja praėjus 60 dienų po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. sausio 11 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 268, 1991 9 24, p. 15.

[2] OL L 24, 1998 1 30, p. 31.

[3] OL L 187, 1992 7 7, p. 41.

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

ĮMONIŲ IR LAIVŲ SĄRAŠAS

Nuorodos:

PP : perdirbimo įmonė.

ZV : laivas šaldiklis.

Patvirtinimo Nr. | Pavadinimas | Miestas Regionas | Patvirtinimo riba | Kategorija |

3 | Marinada, Ltd | SLATINA | | PP |

6 | Mardesic, Ltd | SALI | | PP |

9 | Graso Ltd | PULA | | PP |

13 | Adria, Ltd | ZADAR | | PP |

14 | Marituna Ltd | ZADAR | | PP |

16 | Cenmar, Ltd | ZADAR | | PP |

17 | S.M.S., Ltd | SPLIT | | PP |

24 | Intercommerce, Ltd | UMAG | | PP |

28 | Marikultura Porto Budava, Ltd | PULA | | PP |

31 | Marimirna, Ltd | ROVINJ | | PP |

32 | Adria-Simuni, Ltd | RIJEKA | | PP |

42 | F.M.R., Ltd | ZADAR | | PP |

47 | Sinje More, Ltd | TRIBUNJ | | PP |

53 | SIC Ltd | POREC | | PP |

58 | Lubin, Ltd | ZAGREB | | PP |

62 | Adria Octopus, Ltd | BIOGRAD | | PP |

86 | Stefanutti, Ltd | PAZIN | | PP |

87 | EL.NI.RO., Ltd | ROVINJ | | PP |

92 | Ugor, Ltd | RIJEKA | | PP |

101 | S.T.I. Zeba, Ltd | UMAG | | PP |

102 | Sangulin, Ltd | BIOGRAD | | PP |

107 | Pinazela Ltd | SPLIT | | PP |

129 | Slamka, Ltd | ZADAR | | PP |

130 | San Zak, Ltd | SVETI FILIP JAKOV | | PP |

133 | Conex, Ltd | SOLIN | | PP |

134 | Palinurus, Ltd | SPLIT | | PP |

136 | Marikomerc, Ltd | ZADAR | | PP |

140 | Azzurra, Ltd | ROVINJ | | PP |

170 | Sardina, Ltd | POSTIRE | | PP |

172 | Neptun, Ltd | KOMIZA | | PP |

178 | Jadranka, Ltd | VELA LUKA | | PP |

187 | Mima, Ltd | ROVINJ | | PP |

210 | Interfish, Ltd | MEDULIN | | PP |

401 | Marina Vinici, Ltd | MURTER | | PP |

402 | Medikomerc, Ltd | POREC | | PP |

432 | Felicita, Ltd | ZAKLOPATICA | | PP |

453 | Z, Ltd | HVAR | | PP |

500 | Tonia, Ltd | POREC | | PP |

550 | Peter Pan Tours, Ltd | VOLOSKO | | PP |

561 | Bingo Trade Ltd | OSIJEK | | PP |

677 | Irida, Ltd | DARUVAR | | PP |

757 | Ittimurter, Ltd | MURTER | | PP |

758 | Kali Tuna, Ltd | ZADAR | | PP |

766 | Ancora Commerce, Ltd | SPLIT | | PP |

806 | S.I.C., Ltd | VABRIGA | | PP |

824 | Krajani Ltd | MALINSKA | | PP |

903 | RO-Trade, Ltd | KRK | | PP |

1168 | Branko I Edi Ltd | MURTER | | PP |

1176 | Palma Ltd | VELI LOSINJ | | PP |

1200 | T.O. Rak | VISKOVO | | PP |

1255 | Pape & Sons Ltd | BENKOVAC | | PP |

1274 | Badioli-Maksan Ltd | PAKOSTANE | | PP |

1335 | Ribarska zadruga Komiza | KOMIZA | | PP |

1402 | Zabika Ltd | NOVI VINODOLSKI | | PP |

B 001 | Marinero I (Meduza d.o.o.) | SPLIT | | ZV |

B 002 | Marinero II (Prosperity d.o.o.) | SPLIT | | ZV |

B 003 | Nikolas (Frank & sons d.o.o.) | SIBENIK | | ZV |

--------------------------------------------------