32002D0009(01)Oficialusis leidinys L 323 , 28/11/2002 p. 0049 - 0050


Europos centrinio banko sprendimas

2002 m. lapkričio 21 d.

dėl Europos centrinio banko pajamų, apyvartoje esančiais euro banknotais, paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams

(ECB/2002/9)

(2002/930/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1) 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimas ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos [1] numato apyvartoje esančių euro banknotų paskirstymą nacionaliniams centriniams bankams (NCB) proporcingai jų apmokėtoms akcijoms ECB kapitale. Pagal to paties sprendimo 4 straipsnį ir priedą, ECB skiriama 8 % visos apyvartoje esančių euro banknotų vertės. ECB laiko vidinės eurosistemos reikalavimus NCB dalimis, proporcingomis jų pasirašytam kapitalo raktui, kurių vertė atitinka euro banknotų vertę, kuriuos jis išleidžia,

(2) Pagal 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimo ECB/2001/16 2 straipsnio 2 dalį, dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų piniginių pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų [2], vidinės eurosistemos apyvartoje esančių euro banknotų likučiai yra sumokami taikant orientacinę normą. Pagal to paties sprendimo 2 straipsnio 3 dalį šis mokėjimas vykdomas kas ketvirtį per TARGET mokėjimus. Nukrypstant nuo šios nuostatos, 2 straipsnio 4 dalis nustato, kad 2002 finansiniams metams, mokėjimas atliekamas metų pabaigoje,

(3) Sprendimo ECB/2001/16 konstatuojamoje 6 dalyje numatyta, kad ECB kaupiamos pajamos apmokant šio banko vidinės eurosistemos reikalavimus nacionaliniams centriniams bankams, susijusios su apyvartoje esančių jo euro banknotų dalimi, iš esmės pagal Valdančiosios tarybos sprendimus turėtų būti paskirstytos nacionaliniams centriniams bankams proporcingai jų akcijoms pasirašytame kapitale tais pačiais finansiniais metais, kai jis susikaupia,

(4) Skirstant pajamas sukauptas ECB vidinės eurosistemos reikalavimų NCB mokėjimams, susijusiems su jų apyvartoje esančių euro banknotų dalimi, ECB turėtų atsižvelgti į jo finansinių rezultatų paskaičiavimą metams, kai sudaromos išmokos atidėjimams, kurie gali būti sudaryti padengiant numatomas išlaidas,

(5) Nustatant ECB grynojo pelno sumą, kurią pagal Statuto 33.1 straipsnį, reikia pervesti į bendrą atsargų fondą, Valdančioji taryba turėtų nuspręsti, kad bet kuri to pelno dalis, kuri sutampa su pajamomis gautomis apyvartoje esančiais euro banknotais, turėtų būti visiškai paskirstyta nacionaliniams centriniams bankams,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime:

a) "dalyvaujančios valstybės narės" — valstybės narės, kurios įsivedė bendrą valiutą, kaip numatyta Europos bendrijos steigimo sutartyje;

b) "NCB" — dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai;

c) "vidinės eurosistemos apyvartoje esančių euro banknotų balansas" — reikalavimai ir įsipareigojimai, atsirandantys tarp NCB bei ECB ir tarp vieno bei kito NCB, taikant Sprendimo ECB/2001/15 4 straipsnį;

d) "ECB apyvartoje esančių euro banknotų pajamos" — pajamos sukaupiamos ECB atsiskaitant už savo vidinius eurosistemos reikalavimus NCB, susijusius su jų apyvartoje esančių euro banknotų dalimi, taikant Sprendimo ECB/2001/16 2 straipsnį;

2 straipsnis

Tarpinis ECB, apyvartoje esančių euro banknotų, pajamų paskirstymas

1. ECB apyvartoje esančių euro banknotų pajamų mokėjimo terminai NCB atliekami tais pačiais finansiniais metais, kai jos sukaupiamos, ir paskirstomos NCB proporcingai jų apmokėtai daliai ECB pasirašytame kapitale.

2. Nuo 2003 finansinių metų, ECB paskirsto apyvartoje esančių euro banknotų pajamas, uždirbtas kiekvieną ankstesnį ketvirtį nacionaliniams centriniams bankams antrąją balandžio, liepos, spalio ir sausio darbo dieną.

3. ECB paskirsto nacionaliniams centriniams bankams apyvartoje esančių euro banknotų pajamas, uždirbtas 2002 metais antrąją 2003 m. darbo dieną.

4. ECB apyvartoje esančių euro banknotų pajamų suma gali būti sumažinta bet kokiu ECB Valdančiosios tarybos sprendimu, vadovaujantis Statutu dėl ECB patirtų išlaidų, susijusių su euro banknotų emisija ir aptarnavimu.

3 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos taikomos dėl 2 straipsnio

1. Jeigu, Vykdomosios valdybos paruoštu pagrįstu įvertinimu, ir dėl sumos, kuri turi būti išmokėta ketvirtą ketvirtį, Valdančioji taryba tikisi, kad ECB patirs metinį nuostolį arba uždirbs metinį grynąjį pelną, kuris yra mažesnis už tą, kuris apskaičiuotas apyvartoje esančių euro banknotų pajamų sumai, tuo atveju prieš metų pabaigą Valdančioji taryba nusprendžia neskirstyti dalies ar visų ECB apyvartoje esančių euro banknotų pajamų, vadovaujantis 2 straipsniu, tiek, kiek būtina užtikrinti, kad paskirstyta pajamų suma neviršytų ECB grynojo metinio pelno.

2. Valdančioji taryba nurodo nacionaliniams centriniams bankams grąžinti dalį ar visas jau paskirstytas pajamas ECB per vienerius metus, tiek kiek būtina užtikrinti, kad bendras paskirstymas metams neviršytų ECB grynojo tų metų pelno.

3. 2002 finansiniais metais, sprendimas neskirstyti dalies ar visų ECB apyvartoje esančių euro banknotų pajamų, taikomas visai, išmokėti skirtai, sumai metams.

4. Anksčiau minėtos straipsnio dalys taikomos, kai galimas bendras metinis nuostolis negali būti padengtas praėjusiais metais sudarytais atidėjimais. Šie atidėjimai perskirstomi į pelno ir nuostolio sąskaitas tokia tvarka:

a) atidėjimai sudaryti žinomiems įsipareigojimams;

b) atidėjimai atitinkantys atsargas, sudarytas taikant Statuto 49 straipsnio nuostatas ir laikomi specialiosiose perkainojimo sąskaitose;

c) atidėjimai sudaryti bendrai rizikai, įskaitant be jokių išimčių atidėjimus, nenustatytiems keitimo kursams ir rinkos kainos rizikai.

4 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Šis sprendimas įsigalioja po dviejų dienų nuo jo priėmimo.

2. Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2002 m. lapkričio 21 d.

ECB Valdančiosios tarybos vardu

Willem F. Duisenberg

[1] OL L 337, 2001 12 20, p. 52.

[2] OL L 337, 2001 12 20, p. 55.

--------------------------------------------------