32001R2430Oficialusis leidinys L 328 , 13/12/2001 p. 0029 - 0030


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2430/2001

2001 m. gruodžio 12 d.

papildantis Reglamento (EB) Nr. 2301/97 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į "Specifinių savybių sertifikatų registrą", numatytą Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2082/92 dėl žemės ūkio ir maisto produktų specifinių savybių sertifikatų, priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2082/92 dėl žemės ūkio ir maisto produktų specifinių savybių sertifikatų [1], ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2082/92 7 straipsnį Švedija Komisijai padavė paraišką dėl "Falukorv" pavadinimo įtraukimo į "Specifinių savybių sertifikatų registrą".

(2) "Garantuotu tradiciniu gaminiu" galima vadinti tik tuos gaminius, kurių pavadinimai yra įtraukti į minėtą registrą.

(3) Šio reglamento priede nurodytą pavadinimą paskelbus Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje [2], Komisija negavo nė vieno pagal minėto reglamento 8 straipsnį pareikšto protesto.

(4) Dėl to šiame priede nurodytas pavadinimas turėtų būti įrašytas į "Specifinių savybių sertifikatų registrą" ir tokiu būdu saugomas Bendrijoje kaip garantuotas tradicinis gaminys pagal Reglamento (EEB) Nr. 2082/92 13 straipsnio 2 dalį.

(5) Šio reglamento priedas papildo Komisijos reglamento (EB) Nr. 2301/97 [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1482/2000 [4], priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2301/97 priedas papildomas šio reglamento priede nurodytu pavadinimu ir pagal Reglamento (EEB) Nr. 2082/92 9 straipsnio 1 dalį jis įrašomas į "Specifinių savybių sertifikatų registrą".

Jis saugomas remiantis to reglamento 13 straipsnio 2 dalimi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 208, 1992 7 24, p. 9.

[2] OL C 78, 2001 3 10, p. 16.

[3] OL L 319, 1997 11 21, p. 8.

[4] OL L 167, 2000 7 7, p. 8.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Mėsos gaminiai

- Falukorv

--------------------------------------------------