32001R2299Oficialusis leidinys L 308 , 27/11/2001 p. 0019 - 0020


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2299/2001

2001 m. lapkričio 26 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 800/1999, nustatantį bendras išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles ir Reglamentą (EB) Nr. 1291/2000, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1766/92 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1666/2000 [2], ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 11 dalį, ir į atitinkamas kitų reglamentų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo nuostatas,

kadangi:

(1) 2001 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2298/2001, nustatančio išsamias produktų, tiekiamų kaip pagalba maistu, eksporto taisykles [3], 3 straipsnyje numatyta, kad eksportuojant produktus kaip maisto pagalbą ir norint gauti grąžinamąją išmoką būtina pateikti eksporto licenciją, kurioje būtų iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti atitinkamas Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 90/2001 [5] ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1291/2000 [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1095/2001 [7], nuostatas.

(2) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 5 straipsnio 1 dalį tam tikroms operacijoms, įskaitant operacijas, kurioms taikomi Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36, 40 ir 44 straipsniai, netaikomas reikalavimas pateikti licenciją. Todėl netaikoma Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 24 straipsnio 1 dalyje pateikta nuoroda į šioms operacijoms vykdyti būtinas licencijas ir dėl šios priežasties ją būtina pripažinti negaliojančia.

(3) Kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka susijusių vadybos komitetų nuomones,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"Teisė gauti grąžinamąją išmoką priklauso nuo to, ar pateikiama eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, išskyrus tuos atvejus, kai eksportuojamos prekės.

Tačiau licencijos nereikalaujama norint gauti grąžinamąją išmoką:

- tais atvejais, kai eksportuojami kiekiai pagal eksporto deklaraciją yra mažesni už Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 III priede nustatytus kiekius arba jiems lygūs,

- 6, 36, 40, 44 ir 45 straipsniuose bei 46 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais,

- pristatymams valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms, dislokuotoms ne valstybėse narėse."

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000 iš dalies keičiamas taip:

1. 16 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

"16 straipsnis

Kai atliekamos pagalbos maistu tiekimo operacijos, kaip nurodyta daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo metu sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 10 straipsnio 4 dalyje, rengiant paraiškas licencijoms gauti ir licencijas su iš anksto nustatytomis arba nenustatytomis grąžinamosiomis išmokomis 20 skiltyje įrašoma bent viena iš šių formuluočių:

- Certificado GATT – Ayuda alimentaria

- GATT-licens – fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT – επισιτιστική βοήυεια

- Licence under GATT – food aid

- Certificat GATT – aide alimentaire

- Titolo GATT – Aiuto alimentare

- GATT-certificaat – Voedselhulp

- Certificado GATT – ajuda alimentar

- GATT-todistus – elintarvikeapu

- GATT-licens – livsmedelsbistånd.

7 skiltyje reikia nurodyti paskirties šalį. Ši licencija galioja tik eksportui, atliekant tokios pagalbos maistu operacijas."

2. 24 straipsnio 1 dalies b punktas keičiamas šiuo tekstu:

"b) eksporto licencijos arba sertifikato su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka atveju – deklaraciją, susijusią su:

- eksportu arba

- priemonių, numatytų Reglamento (EEB) Nr. 565/80 4 ir 5 straipsniuose, taikymu produktams."

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 181, 1992 7 1, p. 21.

[2] OL L 193, 2000 7 29, p. 1.

[3] OL L 308, 2001 11 27, p. 16.

[4] OL L 102, 1999 4 17, p. 11.

[5] OL L 14, 2001 1 18, p. 22.

[6] OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

[7] OL L 150, 2001 6 6, p. 25.

--------------------------------------------------