32001R1921Oficialusis leidinys L 261 , 29/09/2001 p. 0049 - 0051


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1921/2001

2001 m. rugsėjo 28 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų peržiūrint suderintą vartotojų kainų indeksą, ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2602/2000

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1617/1999 [2], ypač į jo 4 straipsnį ir 5 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę [3],

kadangi:

(1) pagal Reglamento (EB) Nr. 2494/95 5 straipsnio 1 dalies b punktą kiekviena valstybė narė turi sudaryti suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) pradedant nuo 1997 m. sausio mėnesio indekso,

(2) Ypač svarbu užtikrinti didelį SVKI patikimumą, kurį šiuo atveju būtų galima sustiprinti apribojant SVKI peržiūrėjimo atvejų skaičių iki mažiausio reikalingo.

(3) Paprastai vidutiniai metiniai, metiniai ar mėnesiniai SVKI pokyčiai yra svarbūs infliacijai išmatuoti, visų pirma kainų konvergencijai įvertinti ir Europos centrinio banko pinigų politikai paveikti.

(4) Nacionalinių ar suderintų taisyklių sistemos pokyčiai yra pagrįsta priežastis taip peržiūrėti SVKI, kad būtų užtikrintas arba pagerintas SVKI palyginamumas, patikimumas arba tinkamumas; dėl suderintų taisyklių sistemos pokyčių nereikėtų peržiūrėti SVKI, nebent konkrečiose įgyvendinimo priemonėse yra numatyta kitaip.

(5) Būtina atitinkamai iš dalies keisti 2000 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2602/2000 nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant kainų sumažinimą suderintame vartotojų kainų indekse [4], 6 straipsnį.

(6) Peržiūrėjimas dėl klaidų arba naujos ar patobulintos pagrindinės informacijos yra pagrįstos priežastys peržiūrėti SVKI, kadangi dėl to pagerėja SVKI palyginamumas, patikimumas ir tinkamumas.

(7) Yra pakankamai galimybių susidaryti indeksų eilučių peržiūrėjimo procedūriniams skirtumams tarp valstybių narių. Būtinas suderintų taisyklių rinkinys, kad būtų užtikrinta, jog sudarytieji SVKI atitiktų Reglamento (EB) Nr. 2494/95 4 straipsnyje nustatytą palyginamumo reikalavimą, taip pat būtų patikimi ir tinkami.

(8) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas [5] įkurto Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šio reglamento tikslas — teikti informaciją apie reikšmingą Reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo priemonių poveikį ir nustatyti suderintas SVKI peržiūrėjimo taisykles, kurios neprieštarautų šioms priemonėms ir užtikrintų SVKI palyginamumą, patikimumą ir tinkamumą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente vartojami tokie sąvokų apibrėžimai:

a) "peržiūrėjimas" yra SVKI eilučių, indekso lygio, pokyčio rodiklio ar svorio, apie kuriuos spausdintomis ar elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis Komisija (Eurostatas) pranešė visuomenei, pakeitimas atgaline data, turintis poveikio rezultatui viena dešimtąja;

b) "klaida" yra netyčinis nustatytos taisyklės pažeidimas, turintis poveikio bent vienai SVKI eilutei;

c) "negalutinis rezultatas" yra rezultatas, kuris gali būti peržiūrimas, ir tikimasi baigti peržiūrėjimą vėlesnį mėnesį.

3 straipsnis

Galimybė būti peržiūrėtu

1. Oficialiai paskelbtos SVKI eilutės gali būti peržiūrėtos.

2. Bet kurių SVKI eilučių peržiūrėjimas, išskyrus atliktą pagal šio reglamento 4, 5 ar 9 straipsnius, galimas tik gavus išankstinį Komisijos (Eurostato) pritarimą. Peržiūrėjimo mastas ir laiko pasirinkimas derinamas su Komisija (Eurostatu).

4 straipsnis

Klaidos

1. Klaidos taisomos, ir su jomis susijęs peržiūrėjimas įgyvendinamas nedelsiant.

2. Suinteresuotos valstybės narės savo iniciatyva teikia Komisijai (Eurostatui) tokio lygmens informaciją, kokios reikia konkrečioms SVKI eilutėms padarytam poveikiui įvertinti prieš paskelbiant dėl klaidų atliktos peržiūrėjimo rezultatus. Valstybės narės taip pat Komisijai (Eurostatui) praneša apie priemones, kurių jos ėmėsi panašiems atvejams ateityje išvengti.

5 straipsnis

Nauja arba patobulinta informacija

Peržiūrėjimas dėl naujos ar patobulintos pagrindinės informacijos, kurį valstybės narės laiko reikalingu SVKI tikslumui pagerinti, įgyvendinamas, jei Komisija (Eurostatas) neprieštarauja dėl atliktino peržiūrėjimo pasirinkto laiko.

6 straipsnis

Suderintų taisyklių sistemos pakeitimai

Jei nenurodyta kitaip:

1. Dėl suderintų taisyklių sistemos pakeitimų peržiūrėjimas nebūtinas.

2. Apibrėžimų, metodų ar praktikos, kuri taikoma pagal SVKI norminius aktus, pakeitimai visose šalyse narėse įsigalioja nuo kiekvienų metų sausio mėnesio indekso.

3. įvertinamas bet kurio tokio pakeitimo poveikis per 12 mėnesių pradedant sausio mėnesio indeksu, kuriame įsigalioja minėti pakeitimai.

4. Jei tikėtina, kad pakeitimai gali turėti įtakos bendrojo indekso vidutiniam metiniam pokyčiui bent viena dešimtąja procentinio punkto per 12 mėnesių laikotarpį, einantį po pakeitimo, tokiu atveju įvertinama, kokią įtaką šis pakeitimas turės kiekvieno iš 12 mėnesių bendrajam indeksui.

5. Jei tikėtina, kad bet kuriam COICOP/SVKI skyriaus, grupės ar klasės indeksui įtaka, apskaičiuota, kaip nurodyta 6 straipsnio 4 dalyje, gali būti ne mažesnė kaip trys, keturios ar penkios dešimtosios procentinio punkto, tai įvertinamas, kokia įtaka bus daroma kiekvieno iš 12 mėnesių atitinkamoms indeksų eilutėms.

7 straipsnis

Poveikio įvertinimai

1. Atliekant šio reglamento 6 straipsnio 4 ir 5 dalyse minimus įvertinimus veiksmingai taikoma turima geriausia metodika. Jie perduodami Komisijai (Eurostatui) ne vėliau kaip kartu su SVKI, su kuriais jie susiję. Turi būti pridedamas įvertinimo metodo aprašymas ir atitinkamos pastabos apie įvertinimų tikslumą.

2. Įvertinimuose SVKI metiniai pokyčiai ir tam tikri subindeksai lyginami su indeksu, kuriame neatsižvelgiama į apibrėžimų, metodų ar praktikos pakeitimus.

3. Visuomenė supažindinama su 6 straipsnio 4 ir 5 dalyse minimais įvertinimais ir atitinkamomis pastabomis apie jų kokybę. Šie įvertinimai nepakeičia oficialaus SVKI.

8 straipsnis

Peržiūrėjimo rezultatų paskelbimas

1. Komisijos (Eurostato) platinamose oficialiose SVKI eilutėse pažymima, kad atliktas peržiūrėjimas. Nuoroda apie atliktą peržiūrėjimą žymima prie tų pirminių ar išvestinių eilučių, kuriose dėl peržiūrėjimo rezultatų reikėjo keisti skelbiamus duomenis. Nuorodos apie atliktą peržiūrėjimą pateikiamos skelbiant peržiūrėtas eilutes, o kitą mėnesį jos nebežymimos.

2. Bendrojo SVKI peržiūrėjimo rezultatai, išskyrus negalutinius rezultatus, skelbiami viešai kartu pridedant paaiškinimą, glaudžiai bendradarbiaujant suinteresuotoms valstybėms narėms ir Komisijai (Eurostatui).

9 straipsnis

Negalutinis rezultatas

Kai indeksas paskelbiamas kaip negalutinis, galutinis indeksas skelbiamas kito mėnesio leidinyje.

10 straipsnis

Kokybės kontrolė

Atliekant peržiūrėjimą, išskyrus atvejus, kai jis atliekamas pagal 4 ar 9 straipsnius, suinteresuotos valstybės narės Komisijos (Eurostato) prašymu teikia tokio lygmens informaciją, kokios reikia SVKI eilutėms padarytam poveikiui įvertinti ir įrodyti, kad padarytos pataisos atitinka SVKI standartus.

11 straipsnis

Dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 2602/2000 dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant kainų sumažinimą SVKI 6 straipsni pakeičiamas taip:"Jei šio reglamento nuostatų įgyvendinimas daro poveikį bendrojo indekso metiniam pokyčiui (m/(m-12)) daugiau nei viena dešimtąja vieno procentinio punkto, palyginti su indeksu, kuriame neatsižvelgiama į kainų sumažinimą, atitinkamai peržiūrimos tam tikros indekso eilutės."

12 straipsnis

Įgyvendinimas

Šį reglamentą valstybės narės įgyvendina 2001 m. gruodžio mėnesį ir jis įsigalioja pradedant 2002 m. sausio mėnesio indeksu.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pedro Solbes Mira

Komisijos narys

[1] OL L 257, 1995 10 27, p. 1.

[2] OL L 192, 1999 7 21, p. 9.

[3] OL L 211, 2001 9 1, p. 5.

[4] OL L 300, 2000 11 29, p. 16.

[5] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

--------------------------------------------------