32001R1513Oficialusis leidinys L 201 , 26/07/2001 p. 0004 - 0007


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1513/2001

2001 m. liepos 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą Nr. 136/66/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1638/98 dėl pagalbos schemos galiojimo laikotarpio pratęsimo ir alyvuogių aliejaus kokybės strategijos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi:

(1) 1998 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1638/98, iš dalies pakeičiančiu Reglamentą Nr. 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo [3], įvedamos priemonės, taikomos trejiems prekybos metams: 1998/1999, 1999/2000 ir 2000/2001 m. Šiuo trejų metų laikotarpiu ketinta duoti Komisijai laiko surinkti ir išanalizuoti reikalingą informaciją, kad 2000 m. ji galėtų parengti pasiūlymą Tarybai dėl pirmiau minėto bendro rinkos organizavimo reformos. Nors šiuo reglamentu įvedamos priemonės ir sudarė galimybę žymiai patobulinti bendrą rinkos organizavimą, tačiau per tuos pirmuosius dvejus prekybos metus surinkta informacija ir įgyta patirtis nėra nei išsami, nei pakankama, kad dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo Komisija galėtų parengti esmines ir galutines išvadas, kurios būtų įgyvendinamos nuo 2001 m. lapkričio 1 d.

(2) Būtina įvertinti Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1638/98 ir 1998 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1639/98, iš dalies pakeičiančiu Reglamentą (EEB) Nr. 2261/84 nustatantį bendrąsias pagalbos alyvuogių aliejaus gamybai ir pagalbos alyvuogių aliejaus gamintojų organizacijoms suteikimo taisykles [4], 1998 m. numatyto pereinamojo laikotarpio rezultatus. Kad visos priemonės, įgyvendintos nuo 1998–1999 prekybos metų ir vėliau, duotų rezultatų, bei kad būtų sudaryta galimybė apie sektorių surinkti išsamesnę informaciją ir atlikti išsamesnę analizę, šiuo metu galiojančias nuostatas, o pirmiausia nustatytąsias 1966 m. rugsėjo 22 d. Reglamente Nr. 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo [5], būtina pratęsti iki 2003/2004 prekybos metų pabaigos.

(3) Patikrinimų dėl gamintojams išmokėtos pagalbos tvarka didele dalimi priklauso nuo to, ar Reglamente (EB) Nr. 1638/98 nurodyta Geografinės informacijos sistema (GIS) apskritai egzistuoja ir ar sklandžiai ja naudojamasi. GIS yra labai svarbi dėl atitinkamos atrankos, kuri bus atlikta ateityje, bet, be viso to, ji yra naudinga ir kitiems. Todėl jau dabar turėtų būti nustatyta, kad nuo 2003 m. lapkričio 1 d. pagalbos schema bus taikoma tik tiems alyvmedžiams, kurie bus įtraukti į išbaigtą ir patvirtintą GIS.

(4) Alyvuogių aliejaus rinkos raida rodo, kad reikia bendros strategijos, nukreiptos produktų kokybės gerinimo link, įskaitant poveikį aplinkai, bei, inter alia, apimančios veiksnius, skatinančius sektoriaus sisteminimą ir pritaikymą prie alyvuogių aliejų ir alyvuogių išspaudų aliejų klasifikacijos.

(5) Kad sektorius veiktų sklandžiai, turėtų būti įvesta schema, skatinanti patvirtintąsias gamintojų organizacijas įgyvendinti kokybės gerinimo ir sertifikavimo programas bei tobulinti alyvuogių aliejaus sektoriaus ir rinkos valdymą. Reikės maždaug metų, kad būtų sukurtos išsamios taisyklės dėl tam tikrų ateities schemos punktų, pavyzdžiui, dėl minėtų organizacijų įsteigimo, programų sudarymo ir įvertinimo bei jų patvirtinimo valstybėse narėse. Siekiant sudaryti galimybes kaip galima greičiau įgyvendinti konkrečias priemones, jau dabar turėtų būti nustatyti schemų, kurias bus nuspręsta įvesti nuo 2002 m. lapkričio 1 d., pagrindai.

(6) Alyvuogių aliejų ir alyvuogių išspaudų aliejų aprašymai ir apibrėžimai tam tikrais atvejais yra nepatenkinami ir todėl gali klaidinti ir vartotojus, ir gamintojus. Tokios problemos gali iškreipti rinką, todėl siekiant to išvengti turi būti pakeisti aprašymai ir apibrėžimai, nustatyti Reglamento Nr. 136/66/EEB priede.

(7) Kad būtų išsaugotos natūralios pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų savybės, turėtų būti neleidžiama naudoti cheminį ar biocheminį poveikį turinčius aliejaus spaudimo priedus.

(8) Augintojų ir spaudėjų pasiekta pažanga padidino pirmojo spaudimo ir aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus gamybą bei sumažino paprasto pirmojo spaudimo ir pirmojo spaudimo skaidriojo alyvuogių aliejaus (lampante) gamybą. Kad klasifikuojant pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus būtų sudaryta galimybė atsižvelgti į šią rinkos raidą ir kad būtų leista vartotojams iš to turėti naudos, reikia sumažinti aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus rūgštingumą, iš alyvuogių aliejų rūšių sąrašo išbraukti rūšį "paprastas pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus", o buvusius šios rūšies aliejus priskirti pirmojo spaudimo skaidriojo alyvuogių aliejaus (lampante) rūšiai.

(9) Bendrinis pavadinimas "alyvuogių aliejus" šiuo metu yra naudojamas Reglamento Nr. 136/66/EEB priedo 3 punkte nurodytam aliejui, būtent rafinuoto alyvuogių aliejaus ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus, išskyrus pirmojo spaudimo skaidrųjį alyvuogių aliejų (lampante), mišiniui pavadinti. Šis derinys įneša painiavos, kuri gali suklaidinti nepakankamai išmanančius vartotojus bei suardyti rinką. Todėl mišiniai turėtų būti identifikuojami specialiu būdu, nesumenkinant didžiulio rinkos sektoriaus vertinamų minėtos aliejaus rūšies kokybinių savybių.

(10) Rafinuotojų pasiektos pažangos dėka rafinuoto alyvuogių aliejaus apibrėžimą galima taikyti tada, kai sumažinamas didžiausio rūgštingumo procentas.

(11) Į nerafinuoto alyvuogių išspaudų aliejaus apibrėžimą turėtų būti įtraukti aliejai, išgauti mechaninėmis priemonėmis, jų savybės turėtų atitikti, išskyrus tam tikras specialiąsias savybes, pirmojo spaudimo skaidriųjų alyvuogių aliejų (lampante) rūšių savybes, kadangi kai kurios pastarojo aliejaus rūšys turi tradiciniams nerafinuotiems alyvuogių išspaudų aliejams būdingas savybes.

(12) Siekiant duoti laiko sektoriui prisitaikyti, nauji aprašymai ir apibrėžimai privaloma tvarka turėtų būti pradėti vartoti tik po dvejų metų.

(13) Reglamentui Nr. 136/66/EEB įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką [6],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas Nr. 136/66/EEB iš dalies keičiamas taip:

1. 4 straipsnio 2 dalyje žodžiai "1998/1999–2000/2001 prekybos metams" keičiami žodžiais "1998/1999–2003/2004 prekybos metams";

2. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalyje žodžiai "1998/1999–2000/2001 prekybos metams" keičiami žodžiais "1998/1999–2003/2004 prekybos metams";

b) 9 dalies pirmojoje pastraipoje žodžiai "gerinti aliejaus gamybos kokybę" keičiami žodžiais "gerinti alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių gamybos kokybę";

c) 9 dalies antrojoje pastraipoje:

i) žodžiai "1998/1999–2000/2001 prekybos metams" keičiami žodžiais "1998/1999–2003/2004 prekybos metams";

ii) žodžiai "alyvuogių aliejaus gamintojams" keičiami žodžiais "alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių gamintojams";

3. 20d straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje žodžiai "1998/1999–2000/2001 prekybos metais" keičiami žodžiais "1998/1999–2003/2004 prekybos metais";

4. 37 straipsnis panaikinamas;

5. 38 straipsnis pakeičiamas taip:

"38 straipsnis

1. Komisijai padeda Aliejų ir riebalų vadybos komitetas, toliau – Komitetas.

2. Jei daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis turi būti numatytas per vieną mėnesį.

3. Komisija pati patvirtina savo darbo tvarkos taisykles."

6. 6) priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1638/98 iš dalies keičiamas taip:

1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies pirmojoje pastraipoje žodžiai "1998/1999–2000/2001 prekybos metų" keičiami žodžiais "1998/1999–2003/2004 prekybos metų";

b) 2 dalies antrojoje pastraipoje žodžiai "trejais 1998/1999–2000/2001 prekybos metais" keičiami žodžiais "penkeriais 1998/1999–2002/2003 prekybos metais" ir

c) 4 dalyje žodžiai "1998/1999–2000/2001 prekybos metams" keičiami žodžiais "1998/1999–2003/2004 prekybos metams";

2) įterpiamas 2a straipsnis:

"2a straipsnis

Nuo 2003 m. lapkričio 1 d. alyvmedžiai ir atitinkami plotai, apie kurių buvimą nėra duomenų pagal šio reglamento 2 straipsnį įsteigtoje Geografinės informacijos sistemoje, arba iš jų pagamintas alyvuogių aliejus negali būti pagalbos, mokėtinos alyvuogių augintojams pagal bendrą aliejų ir riebalų rinkos organizavimą, pagrindu."

3 straipsnio 2 dalyje skaičius "2000" keičiamas skaičiumi "2003", o žodžiai "2001 m. lapkričio 1 d." keičiami žodžiais "2004 m. lapkričio 1 d.";

4) įterpiamas 4a straipsnis:

"4a straipsnis

1. Nuo 2002 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus bendram aliejų ir riebalų rinkos organizavimui, alyvuogių aliejų gaminančios valstybės narės gali tam tikrose nustatytose ribose neduoti pagalbos dalies, tam tikrais atvejais ketintos duoti alyvuogių aliejaus ir (arba) valgomųjų alyvuogių gamintojams, siekdamos užtikrinti, kad Bendrijos finansavimą patvirtintų gamintojų organizacijų, patvirtintų tarpšakinių organizacijų ar kitų patvirtintų ūkio subjektų organizacijų ar jų asociacijų veiklos programas, skirtas vienai ar kelioms toliau minimoms sritims:

a) paskesniam rinkos tyrimui ir alyvuogių aliejaus bei valgomųjų alyvuogių sektoriaus administraciniam valdymui;

b) poveikio aplinkai auginant alyvuoges gerinimui;

c) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių produkcijos kokybės gerinimui;

d) atsekamumo sistemai, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių kokybės sertifikavimui ir apsaugai pagal nacionalinės valdžios įgaliojimus.

2. Šiame straipsnyje patvirtintos tarpšakinės organizacijos yra juridiniai asmenys, kurie:

- yra sudaryti iš ekonominės veiklos, susijusios su produktų, nurodytų Reglamento Nr. 136/66/EEB 1 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose, gamyba ir (arba) prekyba ir (arba) perdirbimu, atstovų,

- yra įkurti visų ar kelių juos sudarančių organizacijų ar asociacijų iniciatyva,

- yra pripažinti tos valstybės narės, kurioje jie veikia.

3. Siekianti užkirsti kelią rinkos iškraipymui, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas nustatytas ribas apibrėžia:

- Taryba Komisijos pasiūlymu – dėl visos minėtos veiklos ir vėliau,

- Komisija – dėl visų 1 dalyje nurodytų veiklos rūšių Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnyje nustatyta valdymo tvarka.

Didžiausias Bendrijos 1 dalyje nurodytų veiklos programų finansavimas, neviršijant nustatytų ribų, turi būti lygus valstybėms narėms skirtos pagalbos dalies dydžiui. Finansuojamos reikalavimus atitinkančios išlaidos, o didžiausia finansuojama dalis gali būti tokia:

- 100 % – veiklai a ir b punktuose nurodytose srityse,

- 100 % – investicijoms į ilgalaikį turtą ir 75 % – kitokiai veiklai, nurodytai c punkte,

- 50 % – veiklai, nurodytai d punkte.

Papildomą finansavimą užtikrina suinteresuota valstybė narė, atsižvelgdama į ūkio subjektų finansinį indėlį, kuris privalomas veiklos sritims, nurodytoms pagal 1 dalies c ir d punktus, ir pastaruoju atveju turi būti ne mažesnis kaip 25 %.

4. Reglamento Nr. 136/66/EEB 38 straipsnyje numatyta tvarka Komisija apibrėžia:

a) ūkio subjektų organizacijų ir jų asociacijų patvirtinimo sąlygas;

b) veiklos rūšis, remtinas pagal programas 1 dalyje nurodytose keturiose srityse;

c) valstybių narių tvirtinamų programų patvirtinimo tvarką;

d) kontrolės ir sankcijų priemones;

e) visas kitas išsamias taisykles, kurių gali prireikti greitam – nuo 2002 m. lapkričio 1 d. – atitinkamų programų įgyvendinimui."

5. 5 straipsnio pirmojoje pastraipoje žodžiai "2001 m. lapkričio 1 d." keičiami žodžiais "2004 m. lapkričio 1 d."

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2001 m. lapkričio 1 d. Tačiau 1 straipsnio 6 dalis (pakeičianti Reglamento Nr. 136/66/EEB priedą) taikoma tik nuo 2003 m. lapkričio 1 d., išskyrus minėto priedo 4 punktą.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. liepos 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Neyts–Uyttebroeck

[1] 2001 m. gegužės 17 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] 2001 m. gegužės 30 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 210, 1998 7 28, p. 32.

[4] OL L 210, 1998 7 28, p. 38.

[5] OL 172, 1966 9 30, p. 3025/66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2826/2000 (OL L 328, 2000 12 23, p. 2).

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

PRIEDAS

ALYVUOGIŲ ALIEJŲ IR ALYVUOGIŲ IŠSPAUDŲ ALIEJŲ, NURODYTŲ 35 STRAIPSNYJE, APRAŠYMAI IR APIBRĖŽIMAI

1. PIRMOJO SPAUDIMO ALYVUOGIŲ ALIEJAI

Aliejai, mechaniniais arba fiziniais būdais gauti iš alyvmedžių vaisių tokiomis sąlygomis, dėl kurių aliejus nepakinta, neapdoroti kitaip, nei plovimas, dekantavimas, centrifugavimas ir filtravimas, neįskaitant aliejų, gautų naudojant tirpiklius ar priedus, turinčius cheminį ar biocheminį poveikį arba reesterizacijos procesus, ir bet kokių mišinių su kitų rūšių aliejais.

Pirmojo spaudimo alyvuogių aliejai klasifikuojami tik taip:

a) Aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus

Tai pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus, kuriame laisvųjų riebalų rūgščių kiekis oleino rūgšties pavidalu yra ne didesnis kaip 0,8 g/100 g. Kitos savybės atitinka šiai grupei nustatytas savybes.

b) Pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus

Tai pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus, kuriame laisvųjų riebalų rūgščių kiekis oleino rūgšties pavidalu yra ne didesnis kaip 2 g/100 g. Kitos savybės atitinka šiai grupei nustatytas savybes.

c) Klasikinis pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus (lampante)

Tai pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus, kuriame laisvųjų riebalų rūgščių kiekis oleino rūgšties pavidalu yra didesnis kaip 2 g/100 g. ir (arba) kitos savybės atitinka šiai grupei nustatytas savybes.

2. RAFINUOTAS ALYVUOGIŲ ALIEJUS

Tai aliejus, gautas išvalius alyvuogių aliejų, kuriame laisvųjų riebalų rūgščių kiekis oleino rūgšties pavidalu yra ne didesnis kaip 0,3 g/100 g Kitos savybės atitinka šiai grupei nustatytas savybes.

3. ALYVUOGIŲ ALIEJUS – SUDARYTAS IŠ RAFINUOTO ALYVUOGIŲ ALIEJAUS IR PIRMOJO SPAUDIMO ALYVUOGIŲ ALIEJAUS

Tai alyvuogių aliejus, gautas sumaišius rafinuotą alyvuogių aliejų ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų (išskyrus pirmojo spaudimo skaidrųjį alyvuogių aliejų (lampante), kuriame laisvųjų riebalų rūgščių kiekis oleino rūgšties pavidalu yra ne didesnis kaip 1 g/100 g. Kitos savybės atitinka šiai grupei nustatytas savybes.

4. NERAFINUOTAS ALYVUOGIŲ IŠSPAUDŲ ALIEJUS

Aliejus, išgautas iš alyvuogių išspaudų, apdorojant jas tirpikliais ar fizinėmis priemonėmis, arba aliejus, atitinkantis pirmojo spaudimo skaidriojo alyvuogių aliejaus (lampante) savybes, išskyrus tam tikras specifines savybes, bei išskyrus aliejų, išgautą reesterifikacijos priemonėmis, ir mišinius su kitomis aliejų rūšimis. Kitos savybės atitinka šiai grupei nustatytas savybes.

5. RAFINUOTAS ALYVUOGIŲ IŠSPAUDŲ ALIEJUS

Aliejus, gautas išvalius nerafinuotą alyvuogių išspaudų aliejų, kuriame laisvųjų riebalų rūgščių kiekis oleino rūgšties pavidalu yra ne didesnis kaip 0,3 g/100 g. Kitos savybės atitinka šiai grupei nustatytas savybes.

6. ALYVUOGIŲ IŠSPAUDŲ ALIEJUS

Aliejus, gautas sumaišius rafinuotą alyvuogių išspaudų aliejų ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų, išskyrus pirmojo spaudimo skaidrųjį alyvuogių aliejų (lampante), kuriame laisvųjų riebalų rūgščių kiekis oleino rūgšties pavidalu yra ne didesnis kaip 1 g/100 g. Kitos savybės atitinka šiai grupei nustatytas savybes.

"

--------------------------------------------------