32001R1455Oficialusis leidinys L 198 , 21/07/2001 p. 0058 - 0060


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1455/2001

2001 m. birželio 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi:

(1) Siekiant išlaikyti tradicinę galvijininkystės veiklą, Tarybos reglamentais (EB) Nr. 1452/2001 [2], (EB) Nr. 1453/2001 [3] ir (EB) Nr. 1454/2001 [4], įvedančiais specialias priemones Prancūzijos užjūrio departamentų, Azorų salų bei Madeiros ir Kanarų salų žemės ūkio produktams, numatoma įvesti konkrečius apribojimus gyvuliams, atitinkantiems reikalavimus specialioms priemokoms, priemokoms už karvę žindenę ir skerdimo priemokoms, skaičiui.

(2) Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 [5] I priede nurodytos valstybių narių regionams nustatytos specialių priemokų ribos. To reglamento II priede nurodytos nacionalinės priemokų už karves žindenes ribos. Tos ribos neturi turėti įtakos pirmiau minėtų konkrečių ribų įvedimui. Todėl nuo šiol turėtų būti nustatyta, kad Prancūzijos, Portugalijos ir Ispanijos atžvilgiu į ribas turėtų būti įtrauktos poribės, pagrįstos priemokų, sumokėtų už atskaitinius metus Prancūzijos užjūrio departamentų, Azorų salų bei Madeiros ir Kanarų salų gamintojams ir skirtų išimtinai gamintojams tuose regionuose, skaičiumi. Likę reikalavimus priemokai skirti atitinkantys gyvuliai, dėl kurių taikomi konkretūs apribojimai specialioms priemokoms ir priemokoms už karves žindenes, įvesti Reglamentais (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001, turi būti pridedami prie nustatytųjų Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 I ir II priedais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1254/1999 iš dalies keičiamas taip:

1) I priedas keičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

2) II priedas keičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2001 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Rosengren

[1] 2001 m. birželio 14 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] OL L 198, 2001 7 21, p. 11.

[3] OL L 198, 2001 7 21, p. 26.

[4] OL L 198, 2001 7 21, p. 45.

[5] OL L 160, 1999 6 26, p. 21.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

SPECIALIOS PRIEMOKOS

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 4 straipsnio 4 dalyje nurodytos valstybių narių regioninės ribos

Belgija | 235149 |

Danija | 277110 |

Vokietija | 1782700 |

Graikija | 143134 |

Ispanija | 713999 |

Prancūzija | 1754732 |

Airija | 1077458 |

Italija | 598746 |

Liuksemburgas | 18962 |

Nyderlandai | 157932 |

Austrija | 423400 |

Portugalija | 175075 |

Suomija | 250000 |

Švedija | 250000 |

Jungtinė Karalystė | 1419811 |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

PRIEMOKA UŽ KARVĘ ŽINDENĘ

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nacionalinės ribos, taikomos nuo 2000 m. sausio 1 d.

Belgija | 394253 |

Danija | 112932 |

Vokietija | 639535 |

Graikija | 138005 |

Ispanija | 1441539 |

Prancūzija | 3779866 |

Airija | 1102620 |

Italija | 621611 |

Liuksemburgas | 18537 |

Nyderlandai | 63236 |

Austrija | 325000 |

Portugalija | 277539 |

Suomija | 55000 |

Švedija | 155000 |

Jungtinė Karalystė | 1699511 |

--------------------------------------------------