32001R0082



Oficialusis leidinys L 020 , 20/01/2001 p. 0001 - 0104


Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 82/2001

2000 m. gruodžio 5 d.

dėl sąvokos "produktų kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų vykdant prekybą tarp Bendrijos muitų teritorijos ir Seutos bei Melilos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Ispanijos ir Portugalijos stojimo aktą, ypač į jo 2 Protokolą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Nuo to laiko, kai įsigaliojo 1988 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1135/88 dėl sąvokos "produktų kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų vykdant prekybą tarp Bendrijos muitų teritorijos ir Seutos bei Melilos ir Kanarų salų [1], iš esmės pasikeitė kilmės taisyklės, taikomos pagal įvairias Bendrijos pasirašytas laisvosios prekybos sutartis. Tam tikrais aspektais jos yra palankesnės nei Reglamente (EEB) Nr. 1135/88 numatytos taisyklės, ypač kiek tai susiję su dokumentams taikomais reikalavimais.

(2) Anksčiau minimi susitarimai, reglamentuojantys prekybą tarp Bendrijos ir jos prekybos partnerių, nustato specialias kilmės taisykles Seutai ir Melilai. Šios nuostatos turėtų būti taikomos prekybai tarp Bendrijos muitų teritorijos ir Seutos bei Melilos.

(3) 1991 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1911/91 dėl Bendrijos teisės nuostatų taikymo Kanarų saloms [2] šios salos buvo įtrauktos į Bendrijos muitų teritoriją. Todėl šiai teritorijai nebereikia numatyti specialių kilmės taisyklių.

(4) Siekiant aiškumo, reikėtų pataisyti Reglamentą (EEB) Nr. 1135/88,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente:

"gamyba" – tai bet koks apdirbimas ar perdirbimas, įskaitant surinkimą ar konkrečias operacijas;

"medžiaga" – tai bet kokia produkto gamybai panaudota sudedamoji dalis, žaliava, komponentas arba detalė ir t. t.;

"produktas" – tai pagamintas produktas, net jei jis skirtas naudoti vėliau kitoje gamybinėje operacijoje;

"prekės" – tai medžiagos ir produktai;

"muitinės vertė" – tai pagal 1994 m. Sutartį dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VII straipsnio įgyvendinimo (Pasaulio prekybos organizacijos sutartis dėl muitinio įvertinimo) nustatyta vertė;

"ex-works kaina" – kaina, sumokėta už produktą (ex-works) gamintojui Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje, kurio įmonėje atliktas galutinis apdirbimas ar perdirbimas, jei į kainą įeina visų panaudotų medžiagų vertė, atskaičiavus vidaus mokesčius, kurie eksportuojant gautą produktą yra ar gali būti grąžinami;

"medžiagų vertė" – tai panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų muitinė vertė importavimo metu arba, jei ji nežinoma ir negali būti nustatyta, pirmoji nustatyta kaina, sumokėta už medžiagas Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje;

"kilmės statusą turinčių medžiagų vertė" – tai g punkte nurodytų medžiagų vertė, taikoma mutatis mutandis;

"pridėtinė vertė" – tai produktų ex-works kaina, atėmus kiekvienos panaudotos medžiagos, kilusios kitose šalyse, nurodytose 3 ir 4 straipsniuose, muitinės vertę, arba, jeigu muitinės vertė nežinoma ir negali būti nustatyta – pirmoji patvirtinta kaina, sumokėta už medžiagas Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje;

"skirsniai" ir "pozicijos" – tai skirsniai ir pozicijos (keturženkliai kodai), vartojami nomenklatūroje, sudarančioje suderintą prekių apibūdinimo ir kodavimo sistemą (toliau – Suderinta sistema arba SS);

"siunta" – tai vieno eksportuotojo vienam gavėjui tuo pat metu siunčiami produktai, siunčiami su transporto dokumentu, kuriame nurodytas maršrutas nuo eksportuotojo iki gavėjo, arba, jei tokio dokumento nėra, naudojant bendrą sąskaitą faktūrą;

"teritorijos" – tai teritorijos, įskaitant teritorinius vandenis.

Posakis "klasifikuojama" reiškia, kad produktas arba medžiaga yra priskirti tam tikrai pozicijai.

II SKYRIUS

SĄVOKOS "PRODUKTŲ KILMĖ" APIBRĖŽIMAS

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1. Siekiant įgyvendinti susitarimus, reglamentuojančius prekybą tarp Bendrijos muitų teritorijos (toliau – Bendrija) ir Seutos bei Melilos, šie produktai yra laikomi kilusiais Bendrijoje:

a) visiškai gauti Bendrijoje produktai, kaip apibrėžta 5 straipsnyje;

b) visiškai gauti Bendrijoje produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos ne visiškai gautos Bendrijoje, jei tokios medžiagos buvo deramai apdirbtos arba perdirbtos Bendrijoje, kaip apibrėžta 6 straipsnyje;

c) prekės, kilusios Europos ekonominėje erdvėje (EEE), kaip apibrėžta Europos ekonominės erdvės susitarimo 4 Protokole.

2. Siekiant įgyvendinti susitarimus, reglamentuojančius prekybą tarp Bendrijos ir Seutos bei Melilos, šie produktai yra laikomi kilusiais Seutoje ir Meliloje:

a) visiškai gauti Seutoje ir Meliloje produktai, kaip apibrėžta 5 straipsnyje;

b) Seutoje ir Meliloje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos ne visiškai jose gautos, jei tokios medžiagos buvo deramai apdirbtos arba perdirbtos Seutoje ir Meliloje, kaip apibrėžta 6 straipsnyje.

3 straipsnis

Kumuliacija Bendrijoje

1. Nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies, produktai yra laikomi kilusiais Bendrijoje, jei jie yra ten gauti, naudojant medžiagas, kilusias Bendrijoje, Seutoje ir Maliloje arba bet kurioje kitoje šalyje, su kuria Bendrija yra pasirašiusi abipusį susitarimą, kurio protokole dėl kilmės taisyklių yra nustatytos specialios nuostatos, susijusios su Seuta ir Melila, jei produktai Bendrijoje buvo apdirbti arba perdirbti labiau nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos.

2. Jeigu Bendrijoje atliktas apdirbimas arba perdirbimas nėra didesnio masto nei apibrėžta 7 straipsnyje, gautas produktas laikomas kilusiu Bendrijoje tik tuo atveju, jei čia sukurta pridėtinė vertė yra didesnė už panaudotų medžiagų, turinčių bet kurios 1 dalyje nurodytos šalies kilmę, vertę. Priešingu atveju, gautas produktas kildinamas iš tos šalies, kurios kilmės statusą turinčių medžiagų vertė sudaro didžiausią Bendrijoje pagaminto produkto vertės dalį.

3. Produktai, kilę vienoje iš 1 dalyje nurodytų šalių, kurie Bendrijoje nebuvo apdirbti arba perdirbti, išlaiko savo kilmę, eksportuojant juos į vieną iš tų šalių.

4. Komisija Europos Bendrijų oficialiame leidinyje (C serijoje) skelbia šalių sąrašą ir datą, nuo kada Bendrijoje gali būti taikoma kumuliacija.

4 straipsnis

Kumuliacija Seutoje ir Meliloje

1. Nepažeidžiant 2 straipsnio 2 dalies, produktai yra laikomi kilusiais Seutoje ir Meliloje, jei jie yra ten gauti, naudojant medžiagas, kilusias Seutoje ir Maliloje, Bendrijoje arba bet kurioje kitoje šalyje, su kuria Bendrija yra pasirašiusi abipusį susitarimą, kurio protokole dėl kilmės taisyklių yra nustatytos specialios nuostatos, susijusios su Seuta ir Melila, jei produktai Seutoje ir Meliloje buvo apdirbti arba perdirbti labiau nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos.

2. Jeigu Seutoje ir Meliloje atliktas apdirbimas arba perdirbimas nėra didesnio masto nei apibrėžta 7 straipsnyje, gautas produktas laikomas kilusiu Seutoje ir Meliloje tik tuo atveju, jei čia sukurta pridėtinė vertė yra didesnė už panaudotų medžiagų, turinčių bet kurios 1 dalyje nurodytos šalies kilmę, vertę. Priešingu atveju, gautas produktas kildinamas iš tos šalies, kurios kilmės statusą turinčių medžiagų vertė sudaro didžiausią Seutoje ir Meliloje pagaminto produkto vertės dalį.

3. Produktai, kilę vienoje iš 1 dalyje nurodytų šalių, kurie Seutoje ir Meliloje nebuvo apdirbti arba perdirbti, išlaiko savo kilmę, eksportuojant juos į vieną iš tų šalių.

4. Komisija Europos Bendrijų oficialiame leidinyje (C serijoje) skelbia šalių sąrašą ir datą, nuo kada Seutoje ir Meliloje gali būti taikoma kumuliacija.

5 straipsnis

Visiškai gauti produktai

1. Visiškai gautais Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje laikomi:

a) mineraliniai produktai, išgauti iš jų žemės gelmių arba jūros dugno;

b) jose išauginti augaliniai produktai;

c) jose gimę ir užauginti gyvūnai;

d) produktai, pagaminti iš joje užaugintų gyvūnų;

e) produktai, gauti iš jose vykdomos medžioklės ar žvejybos;

f) jūrų žvejybos ir kiti jūros produktai ne iš Bendrijos ar Seutos ir Melilos teritorinių vandenų, gauti naudojantis jų laivais;

g) jų plaukiojančiose įmonėse pagaminti produktai tik iš produktų, nurodytų f punkte;

h) jose surinkti naudoti daiktai, tinkami naudoti tik žaliavų regeneravimui, įskaitant naudotas padangas, tinkamas tik restauruoti arba panaudoti kaip atliekas;

i) jose vykdomų gamybos procesų atliekos ir laužas;

j) produktai, išgauti iš jūros dugno ar iš žemės gelmių už jų teritorinių vandenų, jei jos turi išskirtines teises naudotis šių vandenų dugnu ar žemės gelmėmis;

k) jose pagamintos prekės tik iš a–j punktuose išvardytų produktų.

2. 1 dalies f ir g punktuose tik tie laivai ir plaukiojančios įmonės laikomi Bendrijos ir Seutos bei Melilos laivais ir plaukiojančiomis įmonėmis:

a) kurie yra registruoti arba įrašyti valstybėje narėje arba, Seutos ir Melilos atveju, registruoti kompetentingos vietos institucijos laivų registruose (Registros de Matrícula de Buques de la respectiva Capitania Marítima);

b) kurie plaukioja su valstybės narės vėliava;

c) kurie ne mažiau kaip 50 % priklauso valstybių narių piliečiams arba bendrovei, turinčiai pagrindinę buveinę vienoje iš šių valstybių, kurios direktorius arba direktoriai, valdybos arba stebėtojų tarybos pirmininkas bei dauguma šios valdybos ir tarybos narių yra valstybių narių piliečiai, o jei tai – ūkinė bendrija arba ribotos turtinės atsakomybės akcinė bendrovė, mažiausiai pusė jos kapitalo priklauso tai valstybei, valstybės įstaigoms ar tų valstybių piliečiams;

d) kurių kapitonas ir laivo komanda yra valstybių narių piliečiai; ir

e) kurių bent 50 % laivo įgulos narių yra valstybių narių piliečiai.

6 straipsnis

Pakankamai apdirbti ir perdirbti produktai

1. 2 dalyje produktai, kurie nėra visiškai gauti, laikomi pakankamai apdirbtais ir perdirbtais, įvykdžius B priedo sąraše nustatytas sąlygas.

Šios sąlygos numato, kad visi Ispanijos ir Portugalijos stojimo akto 2 Protokole numatyti produktai turi būti apdirbti ar perdirbti panaudojant kilmės statuso neturinčias medžiagas, ir taikomi tik tokioms medžiagoms. Atitinkamai, jei produktas įgijo kilmės statusą įvykdžius sąraše nurodytas sąlygas, naudojamas kito produkto gamyboje, tai sąlygos, kurios taikomos gaminamam produktui, nėra taikomos ankstesniam produktui ir nėra įvertinamos neturinčios kilmės medžiagos, kurios galėjo būti panaudotos jį gaminant.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, tos kilmės statuso neturinčios medžiagos, kurios, vadovaujantis B priedo sąraše konkrečiam produktui nustatytomis sąlygomis, neturėtų būti naudojamos tam produktui gaminti, vis dėlto gali būti panaudotos, jeigu:

a) jų bendra vertė neviršija 10 % produkto ex-works kainos;

b) taikant šią dalį neviršijami jokie sąraše pateikti didžiausios kilmės statuso neturinčių medžiagų vertės procentai.

Ši dalis netaikoma produktams, nurodytiems Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose.

3. 1 ir 2 dalys taikomos, išskyrus 7 straipsnyje numatytus atvejus.

7 straipsnis

Nepakankamas apdirbimas arba perdirbimas

1. Nepažeidžiant 2 dalies ir nepriklausomai nuo to, įvykdyti ar neįvykdyti 6 straipsnio reikalavimai, kilmės statuso nesuteikia šios nepakankamo apdirbimo ar perdirbimo operacijos:

a) operacijos, užtikrinančios, kad produktai bus išsaugoti transportuojant bei sandėliuojant (vėdinimas, paskleidimas, džiovinimas, užšaldymas, pamerkimas į druskos, sieros dioksido arba kitus vandeninius tirpalus, pažeistų dalių pašalinimas bei panašios operacijos);

b) paprastos operacijos: dulkių pašalinimas, sijojimas, pirminė atranka, rūšiavimas, klasifikavimas, suderinimas (įskaitant komplektų sudarymą), plovimas, dažymas supjaustymas;

c) i) perpakavimas, prekių pakuočių išardymas ir surinkimas;

ii) paprastas išpilstymas į butelius ar kitas talpyklas, dėjimas į maišus, dėklus, dėžes, kortelių ar lentelių tvirtinimas, kitos paprastos pakavimo operacijos;

d) ženklų, etikečių ar kitų panašių atpažinimo ženklų tvirtinimas ant produktų ar jų pakuočių;

e) paprastas vienos ar kelių rūšių produktų sumaišymas, kai vienas ar keli mišinio komponentai netenkina šiame priede nustatytų sąlygų, kurios leistų šiuos produktus laikyti kilusiais Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje;

f) paprastas produkto surinkimas iš dalių, sudarant užbaigtą gaminį;

g) dviejų ar kelių operacijų, išvardytų a–f punktuose, atlikimas;

h) gyvulių skerdimas.

2. Sprendžiant, ar produkto apdirbimas arba perdirbimas yra laikytinas nepakankamu, kaip apibrėžta 1 dalyje, atsižvelgiama į visas kartu tiek Bendrijoje, tiek Seutoje ir Meliloje su tuo produktu atliktas operacijas.

8 straipsnis

Kvalifikavimo vienetas

1. Pagal šį reglamentą, kvalifikavimo vienetas yra tam tikras produktas, vertinamas kaip bazinis vienetas, apibrėžiant klasifikavimą pagal Suderintos sistemos nomenklatūrą.

Tuo vadovaujantis, laikoma, kad:

a) kai produktas, sudarytas iš gaminių grupės arba rinkinio, yra klasifikuojamas pagal Suderintą sistemą vienoje pozicijoje, ta visuma sudaro kvalifikavimo vienetą;

b) kai siuntą sudaro daug tapačių produktų, klasifikuojamų toje pačioje Suderintos sistemos pozicijoje, šio reglamento nuostatos taikomos kiekvienam produktui.

2. Jei pagal Suderintos sistemos 5 bendrąją taisyklę įpakavimas klasifikuojamas kartu su produktu, nustatant kilmę jis taip pat vertinamas kartu su produktu.

9 straipsnis

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai, siunčiami kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone, jei jie yra įprastinė įrenginio dalis ir įtraukti į jo kainą, o nėra atskirai įvertinti, laikomi viena preke kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone.

10 straipsnis

Komplektai

Komplektai, apibrėžti pagal Suderintos sistemos 3 bendrąją taisyklę, turi kilmės statusą, jei visi juos sudarantys produktai turi tokį statusą. Tačiau jei komplektą sudaro kilmės statusą turintys ir kilmės statuso neturintys produktai, visas komplektas laikomas turinčiu kilmės statusą, jei kilmės statuso neturintys produktai nesudaro daugiau kaip 15 % komplekto ex-works kainos.

11 straipsnis

Neutralūs elementai

Siekiant nustatyti, ar produktas turi kilmės statusą, nebūtina nustatyti jo gamybai naudojamų toliau nurodomų elementų kilmę:

a) energijos ir kuro;

b) pagrindinių gamybos priemonių (įskaitant žemę) ir įrenginių;

c) mašinų ir įrankių;

d) prekių, kurios neįeina ir neįeis į galutinę produkto sudėtį.

III SKYRIUS

TERITORINIAI REIKALAVIMAI

12 straipsnis

Teritoriškumo principas

1. Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje visada laikomasi II skyriuje apibrėžtų sąlygų kilmės statusui įgyti, išskyrus 2 straipsnio 1 dalies c punkte, 3 ir 4 straipsniuose numatytas sąlygas.

2. Išskyrus 3 ir 4 straipsniuose numatytus atvejus, kai sugrįžta į kitas šalis iš Bendrijos arba Seutos ir Melilos eksportuotos kilmės statusą turinčios prekės, jos turi būti laikomos neturinčiomis kilmės statuso, nebent galima muitinės institucijoms įtikinamai įrodyti, kad:

a) grąžinamos prekės yra tos pačios, kurios buvo eksportuotos; ir

b) jos nebuvo perdirbtos, išskyrus operacijas, būtinas jų kokybei išsaugoti toje šalyje arba eksportavimo metu.

13 straipsnis

Tiesioginis transportavimas

1. Preferencinis režimas pagal šį reglamentą taikomas tik šio reglamento reikalavimus atitinkantiems produktams, kurie tiesiogiai transportuojami tarp Bendrijos ir Seutos be Melilos arba per kitų valstybių, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, teritorijas.

Tačiau, jei susidaro tokia situacija, vieną atskirą siuntą sudarantys produktai gali būti transportuojami, perkraunami ar laikinai sandėliuojami kitose teritorijose, tuo atveju, jei produktai yra tranzito ar sandėliavimo šalių muitinių priežiūroje, su jais neatliekamos jokios kitos operacijos, išskyrus iškrovimą, perkrovimą ar operacijas, reikalingas jų gerai būklei išsaugoti.

Kilmės statusą turintys produktai gali būti transportuojami vamzdynais per kitas teritorijas, nei nurodyta pirmojoje pastraipoje.

2. Kad būtų įrodyta, jog įvykdytos 1 dalyje nustatytos sąlygos, kompetentingoms muitinės institucijoms Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje pateikiama:

a) bendrasis transportavimo dokumentas, kuriame nurodytas maršrutas per tranzito šalį; arba

b) tranzito šalies muitinės išduotas sertifikatas, kuriame yra:

i) tikslus produktų apibūdinimas;

ii) produktų iškrovimo ir pakartotinio pakrovimo datos ir atitinkamais atvejais, laivų ar kitų transporto priemonių pavadinimai; ir

iii) sąlygų, kuriomis produktai buvo laikomi tranzito šalyje, patvirtinimas; arba

c) jei šių nėra, kiti patvirtinantys dokumentai.

14 straipsnis

Parodos

1. Kilmės statusą turintiems produktams, nusiųstiems į parodą į kitą valstybę, nei nurodytos 3 ir 4 straipsniuose, ir po parodos parduotiems ir importuotiems į Bendriją arba Seutą ir Melilą, taikomos Ispanijos ir Portugalijos stojimo akto 2 Protokolo numatytos lengvatos, jei muitinei įtikimai įrodoma, kad:

a) eksportuotojas atsiuntė šiuos produktus iš Bendrijos arba Seutos ir Melilos į valstybę, kurioje vyko paroda, ir ten juos eksponavo;

b) šis eksportuotojas pardavė ar kitaip perdavė produktus asmeniui Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje;

c) produktai buvo perduoti parodos metu ar netrukus po jos; perduodant jie buvo tos pačios būklės, kaip ir atsiųsti į parodą; ir

d) kadangi produktai buvo gabenami į parodą, jie nebuvo naudojami jokiais kitais tikslais, išskyrus demonstravimą parodoje.

2. Kilmės įrodymo dokumentas turi būti išduotas arba surašytas pagal V skyriaus nuostatas ir pateiktas kompetentingoms Bendrijos arba Seutos ir Melilos muitinės institucijoms įprastu būdu. Jame turi būti nurodytas parodos pavadinimas ir adresas. Jei būtina, gali būti reikalaujama papildomų dokumentinių įrodymų apie produktų eksponavimo sąlygas įvykusioje parodoje.

3. 1 dalis taikoma bet kuriai prekybos, pramonės, žemės ūkio ar amatų parodai, mugei ar panašiam viešam demonstravimui, kuris nėra organizuojamas privačiais tikslais parduotuvėse ar verslo patalpose norint parduoti užsieninius produktus ir kurių metu produktai išlieka muitinės prižiūrimi.

IV SKYRIUS

MUITO MOKESČIŲ GRĄŽINIMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO MUITO MOKESČIŲ

15 straipsnis

Draudimas grąžinti muito mokesčius arba atleisti nuo muito mokesčių

1. Bendrijoje ar Seutoje ir Meliloje neturi būti taikomas muito mokesčio grąžinimas ar atleidimas nuo bet kokios rūšies muito mokesčių už neturinčias kilmės statuso medžiagas, panaudotas gaminant Bendrijoje, Seutoje ir Meliloje, ar vienoje iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų valstybių kilusius produktus, kuriems pagal V skyriaus nuostatas išduotas ar parengtas kilmės statuso įrodymas.

Bendrijoje neturi būti taikomas muito mokesčio grąžinimas ar atleidimas nuo bet kurios rūšies muito mokesčių už produktus, nurodytus Suderintos sistemos 3 skirsnyje ir 1604–1605 pozicijose ir turinčius Bendrijos kilmės statusą, kaip apibrėžta šiame reglamente, numatytą 2 straipsnio 1 dalies c punkte, kuriems pagal V skyriaus nuostatas išduotas ar parengtas kilmės statuso įrodymas.

2. 1 dalyje nurodytas draudimas taikomas bet kokiam muito mokesčių ar rinkliavų, turinčių lygiavertį poveikį, taikomų Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje medžiagoms, panaudotoms gamyboje, ir produktams, nurodytiems 1 dalies antrojoje pastraipoje, daliniam ar visiškam grąžinimui, atleidimui nuo mokesčių ar jų nemokėjimui, kur toks grąžinimas, atleidimas ar nemokėjimas yra taikomi, aiškiai ir veiksmingai, kai iš nurodytų medžiagų pagaminti produktai yra eksportuojami, bet ne tuomet, kai jie lieka vidaus vartojimui.

3. Produktų, kuriems išduodamas kilmės statuso įrodymas, eksportuotojas turi būti pasiruošęs bet kuriuo metu, muitinei reikalaujant, pateikti visus reikalingus dokumentus, įrodančius, kad produktų gamybai naudotoms kilmės statuso neturinčioms medžiagoms nebuvo taikytas muito grąžinimas ir kad visi šioms medžiagoms taikomi muito mokesčiai ar lygiavertės rinkliavos iš tikrųjų buvo sumokėtos.

4. Šio straipsnio 1–3 dalių nuostatos taip pat taikomos įpakavimui, kaip apibrėžta 8 straipsnio 2 dalyje, priedams, atsarginėms dalims ir įrankiams – kaip apibrėžta 9 straipsnyje, ir komplektams – kaip apibrėžta 10 straipsnyje, jei jie neturi kilmės statuso.

5. 1–4 dalys netrukdo žemės ūkio produktams taikyti eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos, taikomos eksportui.

V SKYRIUS

KILMĖS ĮRODYMAS

16 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1. Produktams, kilusiems iš Bendrijos ir importuojamiems į Seutą ir Melilą bei produktams, kilusiems Seutoje ir Meliloje ir importuojamiems į Bendriją, Ispanijos ir Portugalijos stojimo akto 2 Protokolo nuostatomis numatytos lengvatos suteikiamos pateikus bet kurį iš šių dokumentų:

a) judėjimo sertifikatą EUR.1, kurio pavyzdys pateiktas C priede, arba

b) 21 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais deklaraciją, kurios tekstas pateikiamas D priede, eksportuotojo įrašytą sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente, kuriame produktai apibūdinami pakankamai išsamiai, kad būtų galima juos identifikuoti (toliau – deklaracija sąskaitoje faktūroje).

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kilmės statusą turintiems produktams, kaip apibrėžta šiame reglamente, 26 straipsnyje nurodytais atvejais galima nereikalauti, kad būtų pateikiami 1 dalyje nurodyti dokumentai.

17 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimo tvarka

1. Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduoda kompetentingos Bendrijos arba Seutos ir Melilos muitinės institucijos eksportuotojui arba eksportuotojo atsakomybe jo įgaliotam atstovui, pateikus paraišką raštu.

2. Eksportuotojas arba jo įgaliotas atstovas užpildo judėjimo sertifikatą EUR.1 ir prašymo formą, kurių pavyzdžiai pateikiami C priede. Šios formos pildomos viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Jei pildoma ranka, tai rašoma rašalu didžiosiomis raidėmis. Produktų apibūdinimas tam skirtame langelyje turi būti rašomas nepaliekant tuščių eilučių. Jei prirašytas ne visas langelis, po paskutine įrašo eilute braukiama horizontali linija, o tuščia erdvė perbraukiama.

3. Kreipdamasis dėl EUR.1 sertifikato išdavimo eksportuotojas turi būti pasirengęs, judėjimo sertifikatą EUR.1 išduodančios Bendrijos arba Seutos ir Melilos muitinės pareigūnams reikalaujant, bet kuriuo metu pateikti visus reikalingus atitinkamų produktų kilmę įrodančius dokumentus, taip pat įvykdyti kitus šio reglamento reikalavimus.

4. Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduoda kompetentingos Bendrijos arba Seutos ir Melilos muitinės institucijos, jei konkretūs produktai gali būti laikomi produktais, kilusiais Bendrijoje ar Seutoje ir Meliloje arba bet kurioje kitoje iš 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių ir atitinka kitus šio reglamento reikalavimus.

5. Sertifikatus EUR.1 išduodančios muitinės institucijos imasi visų būtinų priemonių produktų kilmei ir kitų šio reglamento reikalavimų įvykdymui patikrinti. Ji turi teisę pareikalauti bet kurių įrodymų ir atlikti bet kurį eksportuotojo sąskaitų patikrinimą ar bet kurį kitą, jos manymu, būtiną patikrinimą.

Už judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimą atsakingos muitinės institucijos užtikrina, kad būtų tinkamai užpildytos 2 dalyje nurodytos formos. Visų pirma jos tikrina, ar produktų apibūdinimui skirta erdvė užpildyta taip, kad neliktų vietos apgaulingiems papildomiems įrašams.

6. Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimo data nurodoma sertifikato 11 langelyje.

7. Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduoda muitinės pareigūnai ir perduoda eksportuotojui, kai eksportavimas faktiškai yra vykdomas arba garantuotas.

18 straipsnis

Po eksportavimo išduodami judėjimo sertifikatai EUR.1

1. Nukrypstant nuo 17 straipsnio 7 dalies, išskirtiniais atvejais judėjimo sertifikatas EUR.1 gali būti išduotas jau eksportavus jame nurodytus produktus, jei:

a) jis nebuvo išduotas eksportavimo metu dėl klaidų, netyčinio aplaidumo ar esant ypatingoms aplinkybėms; arba

b) muitinei įtikinamai įrodoma, kad judėjimo sertifikatas EUR.1 buvo išduotas, bet dėl techninių priežasčių nebuvo priimtas importuojant.

2. Vykdydamas 1 dalies reikalavimus, eksportuotojas paraiškoje turi nurodyti produktų, kuriems skirtas judėjimo sertifikatas EUR.1, eksportavimo vietą bei datą ir nurodyti paraiškos pateikimo priežastis.

3. Muitinės pareigūnai gali išduoti judėjimo sertifikatą EUR.1 po eksportavimo, tik patikrinę, ar eksportuotojo paraiškoje pateikti duomenys atitinka duomenis kituose atitinkamuose eksporto dokumentuose.

4. Po eksportavimo išduodami judėjimo sertifikatai EUR.1 turi būti patvirtinti vienu iš šių įrašų:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas judėjimo sertifikato EUR.1 langelyje "Pastabos".

19 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 dublikato išdavimas

1. Judėjimo sertifikato EUR.1 vagystės, pametimo ar sunaikinimo atveju eksportuotojas gali kreiptis į jį išdavusią muitinę, kad pagal joje saugomus eksporto dokumentus būtų išduotas dublikatas.

2. Išduotas dublikatas turi būti patvirtintas vienu iš šių žodžių:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

3. 2 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas judėjimo sertifikato EUR.1 dublikato langelyje "Pastabos".

4. Dublikatas, kuriame turi nurodyta judėjimo sertifikato EUR.1 originalo išdavimo data, įsigalioja nuo tos datos.

20 straipsnis

Judėjimo sertifikatų EUR.1 išdavimas pagal anksčiau išduotą kilmės įrodymą

Kai kilmės statusą turintys produktai yra Bendrijos arba Seutos ir Melilos priežiūroje, norint persiųsti visus ar dalį šių produktų kitur Bendrijos arba Seutos ir Melilos teritorijoje, kilmės įrodymo dokumento originalą galima pakeisti vienu ar keliais judėjimo sertifikatais EUR.1. Pakeičiantis judėjimo sertifikatas (-ai) EUR.1 išduodamas (-i) muitinės įstaigoje, kuri produktus prižiūri.

21 straipsnis

Deklaracijos įrašymo sąskaitoje faktūroje sąlygos

1. 16 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą deklaraciją sąskaitoje faktūroje gali įrašyti:

a) patikimas eksportuotojas, kaip apibrėžta 22 straipsnyje, arba

b) bet kuris eksportuotojas kiekvienai siuntai, sudarytai iš vieno ar daugiau paketų, kuriuose supakuoti kilmės statusą turintys produktai, jei jų bendra vertė yra ne didesnė kaip 6000 eurų.

2. Deklaracija sąskaitoje faktūroje gali būti įrašoma, jei sąskaitoje faktūroje išvardyti produktai gali būti laikomi kilusiais Bendrijoje, Seutoje ir Meliloje arba vienoje iš valstybių, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, ir atitinka kitus šio reglamento reikalavimus.

3. Įrašantis deklaraciją sąskaitoje faktūroje eksportuotojas, eksportuojančios šalies muitinės pareigūnams reikalaujant, bet kuriuo metu turi būti pasirengęs pateikti visus reikiamus dokumentus, įrodančius produktų kilmę ir kitų šio reglamento reikalavimų įvykdymą.

4. Eksportuotojas deklaraciją, kuri pateikta D priede, gali spausdinti mašinėle ar kompiuteriu, atspausti ar spausdinti spaustuvėje sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente viena iš šiame priede nurodytų kalbų, laikantis eksportuojančios valstybės įstatymų. Deklaracija taip pat gali būti užpildyta ranka, rašant rašalu didžiosiomis raidėmis.

5. Sąskaitoje faktūroje, kurioje įrašyta deklaracija, turi būti originalus, ranka pasirašytas eksportuotojo parašas. Tačiau patikimo eksportuotojo, kaip apibrėžta 22 straipsnyje, galima ir nereikalauti, kad jis pats pasirašytų deklaraciją, jei jis eksportuojančios valstybės muitinei pateikia raštišką įsipareigojimą dėl visiškos atsakomybės už deklaracijas sąskaitose faktūrose.

6. Eksportuotojas gali įrašyti deklaraciją sąskaitoje faktūroje, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami arba jau eksportuoti, tuo atveju, kai deklaracija pateikiama importuojančioje valstybėje ne vėliau kaip per dvejus metus po produktų, kuriems ji skirta, importavimo.

22 straipsnis

Patikimas eksportuotojas

1. Eksportuojančios valstybės narės muitinė gali suteikti teisę bet kuriam eksportuotojui (toliau – patikimas eksportuotojas), dažnai eksportuojančiam šiame reglamente numatytus produktus, įrašyti deklaraciją sąskaitoje faktūroje nepriklausomai nuo siunčiamų produktų vertės. Šių teisių siekiantis eksportuotojas privalo pateikti muitinei visas būtinas garantijas produktų kilmės statusui patikrinti, taip pat vykdyti kitus šio reglamento reikalavimus.

2. Muitinė gali suteikti patikimo eksportuotojo statusą vadovaudamasi sąlygomis, kurias ji mano esant būtinas.

3. Muitinė suteikia patikimam eksportuotojui muitinės įgaliojimo numerį, kuris nurodomas deklaracijoje, įrašytoje sąskaitoje faktūroje.

4. Muitinė stebi, kaip patikimas eksportuotojas naudojasi jam suteiktu leidimu.

5. Muitinė gali bet kuriuo metu atšaukti duotą leidimą. Ji tai padaro, jei patikimas eksportuotojas nebeteikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytų garantijų, nevykdo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų ar kitaip netinkamai naudojasi įgaliojimais.

23 straipsnis

Kilmės įrodymo galiojimas

1. Kilmės įrodymas galioja keturis mėnesius nuo išdavimo datos eksporto šalyje ir per nurodytą laikotarpį turi būti pateiktas importo šalies muitinei.

2. Kilmės įrodymai, pateikiami importuojančios šalies muitinei po šio straipsnio 1 dalyje nurodytos galutinės pateikimo datos, gali būti priimti taikant preferencinį režimą, jei kilmės įrodymai nebuvo pateikti iki nustatytos galutinės datos tik dėl išskirtinių aplinkybių.

Kitais pavėluoto pateikimo atvejais importuojančios šalies muitinė gali pripažinti kilmės įrodymus, jei produktai buvo pateikti iki nurodytos galutinės datos.

24 straipsnis

Kilmės įrodymo pateikimas

Kilmės įrodymai pateikiami importuojančios šalies muitinei toje šalyje nustatyta tvarka. Nurodyta muitinė gali reikalauti kilmės įrodymų vertimo, taip pat gali reikalauti, kad importuotojas kartu su importo deklaracija pateiktų įrodymus, kad produktai atitinka šio reglamento sąlygas.

25 straipsnis

Importavimas dalimis

Kai importuotojo prašymu ir pagal importuojančios šalies muitinės nurodytas sąlygas išmontuoti ar nesurinkti produktai, kurie pagal Suderintos sistemos 2(a) bendrąją taisyklę klasifikuojami Suderintos sistemos XVI ir XVII skyriuose arba 7308 ir 9406 pozicijose, yra importuojami dalimis, importuojant pirmąją dalį, muitinei pateikiamas bendras tokių produktų kilmės įrodymas.

26 straipsnis

Atleidimas nuo kilmės įrodymo pateikimo

1. Produktai, kuriuos mažais paketais fiziniai asmenys siunčia kitiems fiziniams asmenims, arba kurie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį, laikomi turinčiais kilmės statusą, ir nereikalaujama pateikti kilmės įrodymą tuo atveju, kai šie produktai nėra importuojami prekybos tikslais ir buvo deklaruoti kaip atitinkantys šio reglamento reikalavimus, ir jei nėra abejonių dėl tokios deklaracijos teisingumo. Kai produktai siunčiami paštu, ši deklaracija gali būti įrašyta muitinės deklaracijoje CN22/CN23 arba popieriaus lape, pridedamame prie šio dokumento.

2. Atsitiktinis importas, kurį sudaro tik asmeniniam gavėjų ar keleivių, ar jų šeimų naudojimui skirti produktai, nėra laikomas prekybiniu importu, jei iš produktų rūšies ir kiekio akivaizdu, kad jie nėra importuojami komerciniais tikslais.

Bendra šių produktų vertė neturi būti didesnė kaip 500 eurų, kai jie siunčiami mažais paketais, arba ne didesnė kaip 1200 eurų, kai jie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį.

27 straipsnis

Papildomi dokumentai

17 straipsnio 3 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai reikalingi įrodyti, kad produktai, kuriems išduodamas judėjimo sertifikatas EUR.1 arba deklaracija sąskaitoje faktūroje, yra laikomi kilusiais Bendrijoje, Seutoje ir Meliloje arba vienoje iš 3 ir 4 straipsniuose minimų valstybių ir atitinka kitus šio reglamento reikalavimus, inter alia, gali būti šie:

a) eksportuotojo arba tiekėjo veiklos įsigyjant nurodytas prekes aiškus pagrindimas, kuris, pavyzdžiui, yra jo buhalterinėse knygose arba vidaus sąskaitose;

b) Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje išduoti ar parengti dokumentai, įrodantys gamyboje panaudotų medžiagų kilmę, jei pagal šalies įstatymus tokie dokumentai naudojami;

c) dokumentai, įrodantys medžiagų apdirbimą ar perdirbimą Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje, išduoti ar parengti Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje, jei pagal šalies įstatymus tokie dokumentai naudojami;

d) judėjimo sertifikatai EUR.1 arba deklaracijos sąskaitose faktūrose, įrodančios panaudotų medžiagų kilmę, išduotos ar parengtos Bendrijoje arba Seutoje ir Meliloje pagal šį reglamentą, arba vienoje iš valstybių, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, pagal tapačias nurodytoms reglamente kilmės taisykles.

28 straipsnis

Kilmės įrodymo ir papildomų dokumentų saugojimas

1. Judėjimo sertifikato EUR.1 prašantis eksportuotojas mažiausiai trejus metus saugo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus.

2. Deklaraciją sąskaitoje faktūroje įrašantis eksportuotojas mažiausiai trejus metus saugo jos kopiją ir 21 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus.

3. Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduodanti eksportuojančios šalies muitinė mažiausiai trejus metus saugo paraiškos formą, nurodytą 17 straipsnio 2 dalyje.

4. Importuojančios šalies muitinė mažiausiai trejus metus saugo jai pateiktus judėjimo sertifikatus EUR.1 ir deklaracijas sąskaitose faktūrose.

29 straipsnis

Neatitikimai ir formalios klaidos

1. Vien nedideli įrašų skirtumai, pastebėti kilmės įrodymo dokumente ir muitinei pateiktuose dokumentuose produktų importo formalumams atlikti, neturėtų ipso facto paversti kilmės įrodymo niekiniu, jei deramai nustatoma, kad šis dokumentas tikrai atitinka pateiktus produktus.

2. Akivaizdžiai formalios klaidos, pavyzdžiui, spausdinimo klaidos kilmės įrodyme, nekeliančios abejonių dėl dokumento įrašų teisingumo, neturi būti dokumento atmetimo priežastimi.

30 straipsnis

Sumos, išreikštos eurais

1. Sumos, išreikštos eksportuojančios valstybės narės nacionaline valiuta arba Seutoje ir Meliloje naudojama valiuta, ekvivalentiškos eurais išreikštoms sumoms, turi būti lygiavertės sumoms, išreikštoms eurais pirmąją 1999 m. spalio mėn. darbo dieną, apie kurias valstybėms narėms praneša Komisija.

2. Jei sumos yra didesnės nei importuojančioje valstybėje narėje nustatytos atitinkamos sumos, ši valstybė jas priima, jei produktai įvertinami eksportuojančios valstybės narės valiuta. Jei produktai įvertinami kitos valstybės narės valiuta, importuojanti valstybė narė pripažįsta atitinkamos valstybės narės praneštas sumas.

VI SKYRIUS

SUSITARIMAI DĖL ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO

31 straipsnis

Tarpusavio pagalba

1. Ispanijos ir kitų valstybių narių muitinės per Europos Komisiją pateikia vienos kitoms judėjimo sertifikatų EUR.1 tvirtinimui jų muitinėse naudojamų spaudų pavyzdžius ir perduoda už šių sertifikatų ir deklaracijų sąskaitose faktūrose patikrinimą atsakingų muitinės įstaigų adresus.

2. Stengdamosi užtikrinti tinkamą šio reglamento taikymą, Ispanija ir kitos valstybės narės padeda viena kitai įgaliodamos kompetentingas muitinės institucijas tikrinti judėjimo sertifikatų EUR.1 ar deklaracijų sąskaitose faktūrose autentiškumą ir šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.

32 straipsnis

Kilmės įrodymų patikrinimas

1. Kilmės įrodymų patikrinimai vėliau atliekami atsitiktinai arba kai importuojančios valstybės narės muitinės turi pagrįstų abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo, juose išvardytų produktų kilmės statuso arba dėl kitų šio reglamento reikalavimų vykdymo.

2. Pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, importuojančios valstybės narės muitinės eksportuojančios valstybės narės muitinei grąžina judėjimo sertifikatą EUR.1 ir sąskaitą faktūrą, jei ji buvo pateikta, deklaraciją sąskaitoje faktūroje, arba šių dokumentų kopijas, prireikus nurodydami užklausos priežastis. Bet kurie gauti dokumentai ir informacija, iškeliantys prielaidą, kad kilmės įrodyme pateikta informacija yra neteisinga, persiunčiami kartu su prašymu atlikti patikrinimą.

3. Patikrinimą a posteriori atlieka eksportuojančios valstybės narės muitinė. Ji turi teisę pareikalauti bet kurių įrodymų ir atlikti bet kurį eksportuotojo sąskaitų patikrinimą ar bet kurį kitą, jos manymu, būtiną patikrinimą.

4. Jei importuojančios šalies muitinė nusprendžia laikinai sustabdyti preferencinio režimo taikymą atitinkamiems produktams iki to laiko, kol bus gauti patikrinimo rezultatai, importuotojui pasiūloma išleisti produktus, panaudojant reikiamas atsargos priemones.

5. Patikrinimo a posteriori prašanti muitinė apie patikrinimo rezultatus informuojama kaip galima greičiau. Šie rezultatai turi aiškiai parodyti, ar dokumentai autentiški ir, ar nurodyti produktai yra kilę iš Bendrijos, Seutos ir Melilos ar iš vienos kurios nors 3 ir 4 straipsniuose nurodytos valstybės, taip pat, ar atitinka kitus šio reglamento reikalavimus.

6. Jei, esant pagrįstoms abejonėms per 10 mėnesių nuo prašymo atlikti patikrinimą a posteriori atsakymas negaunamas arba, jei atsakyme nepakanka informacijos reikiamo dokumento autentiškumui arba tikrajai produktų kilmei nustatyti, prašymą pateikusi muitinė, išskyrus ypatingus atvejus, atsisako teikti lengvatas.

33 straipsnis

Ginčų sprendimas

Jei dėl 32 straipsnyje numatyto patikrinimo kyla ginčų, kurių negali tarpusavyje išspręsti patikrinimo prašanti muitinė bei atsakinga už šio patikrinimo vykdymą muitinė, arba kai jos nesutaria dėl šio reglamento aiškinimo, ginčai perduodami Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2913/92 [3] įsteigtam Muitinės kodekso komitetui.

Ginčai tarp importuotojo ir importuojančios šalies muitinės sprendžiami laikantis tos šalies įstatymų.

34 straipsnis

Baudos

Baudos skiriamos bet kuriam asmeniui, kuris, siekdamas pasinaudoti produktams suteiktu preferenciniu režimu, neteisingai užpildo dokumentą arba dėl jo kaltės dokumente pateikiama neteisinga informacija. Numatytos baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančio pobūdžio.

35 straipsnis

Laisvosios zonos

1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad kilmės statusą turintys produktai, transportavimo metu padėti šalių teritorijoje esančioje laisvojoje zonoje, nebūtų pakeičiami kitais ir nebūtų kitaip apdorojami, išskyrus apsaugą nuo gedimo.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kai turintys Bendrijos arba Seutos ir Melilos kilmės statusą produktai kartu su kilmės įrodymu importuojami į laisvąją ekonominę zoną ir yra apdirbami ar perdirbami, kompetentingos muitinės institucijos eksportuotojo prašymu išduoda naują judėjimo sertifikatą EUR.1, jei atliktas apdirbimas ar perdirbimas atitinka šio reglamento nuostatas.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 1135/88 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintąjį reglamentą yra suprantamos kaip nuorodos į šį reglamentą.

37 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. gruodžio 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. Pierret

[1] OL L 114, 1988 5 2, p. 1. Reglamentas, iš dalies pakeistas Reglamentu (EEB) Nr. 3902/89 (OL L 375, 1989 12 23, p. 5).

[2] OL L 171, 1991 6 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2674/1999 (OL L 326, 1999 12 18, p. 3).

[3] OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

B PRIEDO SĄRAŠO ĮVADINĖS PASTABOS

1 pastaba

Sąraše išdėstytos sąlygos, kurias įvykdžius visi produktai laikomi pakankamai apdirbtais ar perdirbtais vadovaujantis šio reglamento 6 straipsniu.

2 pastaba

2.1. Pirmosios dvi skiltys sąraše skirtos gautam produktui apibūdinti. Pirmoje skiltyje nurodoma pozicija arba skirsnis pagal Suderintą sistemą, o antroje skiltyje pateikiamas prekių, priskiriamų tai pozicijai ar skirsniui, apibūdinimas pagal šią sistemą. 3 ar 4 skiltyse nurodyta kiekvienam įrašui pirmose dviejose skiltyse skirta taisyklė. Kartais, kai prieš pirmąją skiltį yra raidės "ex", jos rodo, kad 3 ar 4 skilties taisyklės taikomos tik tai pozicijos daliai, kuri aprašyta 2 skiltyje.

2.2. Jei 1 skiltyje sugrupuotos kelios pozicijos arba nurodytas skirsnio numeris ir todėl 2 skiltyje produktų apibūdinimas pateiktas nedetalizuojant, tai 3 ar 4 skiltyje taisyklės taikomos visiems produktams, pagal Suderintą sistemą klasifikuojamiems skirsnio pozicijose arba bet kurioje pozicijoje iš 1 skiltyje nurodytų pozicijų.

2.3. Jei toje pačioje pozicijoje klasifikuojamiems skirtingiems produktams taikomos skirtingos taisyklės, kiekvienoje įtraukoje aprašoma ta pozicijos dalis, kuriai taikomos gretimos 3 ar 4 skilties taisyklės.

2.4. Jei įrašui pirmose dviejose skiltyse taisyklė nurodyta ir 3, ir 4 skiltyje, eksportuotojas gali pasirinkti alternatyvą, ar taikyti 3 skiltyje, ar 4 skiltyje nurodytą taisyklę. Jei 4 skiltyje nėra kilmės taisyklės, taikoma 3 skiltyje nurodyta taisyklė.

3 pastaba

3.1. Šio reglamento 6 straipsnio nuostatos kilmės statusą įgijusiems produktams, naudojamiems kitų produktų gamyboje, taikomos nepriklausomai nuo to, ar kilmės statusas įgytas toje gamykloje, kurioje šie produktai naudojami, ar kitoje Bendrijos ar Seutos ir Melilos gamykloje.

Pavyzdys

Variklis, klasifikuojamas 8407 pozicijoje, kuriam taisyklė nurodo, kad neturinčių kilmės statuso medžiagų vertė negali sudaryti daugiau kaip 40 % ex-works kainos, yra pagamintas "iš kitų plieno lydinių, kuriems forma suteikiama kalimo būdu", klasifikuojamų ex7224 pozicijoje.

Jei šis kaltinis dirbinys buvo nukaltas Bendrijoje iš neturinčio kilmės statuso lydinio, tai jis kilmės statusą įgavo pagal sąrašo ex7224 pozicijai skirtą taisyklę. Apskaičiuojant variklio vertę, šis kaltinis dirbinys laikomas turinčiu kilmės statusą, nesvarbu ar jis buvo pagamintas toje pačioje gamykloje, ar kitoje Bendrijos gamykloje. Taigi sumuojant panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę, neturinčio kilmės statuso lydinio vertė neįskaičiuojama.

3.2. Sąrašo taisyklė, apibrėžianti būtiną minimalų apdirbimą ar perdirbimą, nurodo, kad didesnis apdirbimas ir perdirbimas taip pat suteikia kilmės statusą; ir atvirkščiai, mažesnis apdirbimas ar perdirbimas kilmės statuso nesuteikia. Taigi, jei taisyklėje nurodyta, kad tam tikrame gamybos etape gali būti panaudota kilmės statuso neturinti medžiaga, tokią medžiagą leidžiama naudoti ankstesniame gamybos etape, bet neleidžiama jos naudoti vėlesniame etape.

3.3. Neprieštaraujant 3.2 pastabai, kur taisyklė nurodo, kad gali būti panaudotos "medžiagos, klasifikuojamos bet kurioje pozicijoje", vadinasi, gali būti panaudotos ir tos medžiagos, kurios klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, tačiau tam naudojimui gali būti taikomi konkretūs apribojimai, kurie taip pat gali būti numatyti taisyklėje. Tačiau frazė "gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas pozicijoje …" reiškia, kad gali būti panaudotos bet kurioje pozicijoje klasifikuojamos medžiagos, išskyrus tas, kurios apibūdinamos taip pat kaip ir produktas, kurio apibūdinimas pateiktas sąrašo 2 skiltyje.

3.4. Kai sąrašo taisyklė nurodo, kad produktas gali būti pagamintas daugiau nei iš vienos medžiagos, tai reiškia, kad gali būti panaudota bet kuri viena ar daugiau medžiagų. Nebūtina, kad būtų panaudotos visos medžiagos.

Pavyzdys

Audiniams, klasifikuojamiems HS 5208–5212 pozicijose taisyklė nurodo, kad gali būti panaudoti natūralūs pluoštai ir kad su kitomis medžiagomis gali būti panaudotos ir cheminės medžiagos. Tai nereiškia, kad turi būti panaudotos abi rūšys; galima naudoti vieną ar kitą, arba abi rūšis kartu.

3.5. Jei sąrašo taisyklė nurodo, kad produktas turi būti pagamintas iš tam tikros medžiagos, ši sąlyga, be abejonės, nedraudžia naudoti kitų medžiagų, kurios dėl sau būdingos prigimties negali atitikti taisyklės (žr. taip pat 6.2 pastabą, skirtą tekstilei).

Pavyzdys

Taisyklė paruoštoms maisto prekėms, klasifikuojamoms1904 pozicijoje , tiksliai nurodo nenaudoti grūdų arba jų darinių, bet nedraudžia naudoti mineralinių druskų, cheminių medžiagų ar kitų priedų, kurie nėra grūdų gaminiai.

Tačiau tai netaikoma produktams, kurie, nors ir negali būti pagaminti iš tam tikros sąraše nurodytos medžiagos, gali būti pagaminti iš tos pačios prigimties medžiagos ankstesniame gamybos etape.

Pavyzdys

Jei drabužis, klasifikuojamas ex 62 skirsnyje, yra pagamintas iš neaustinių medžiagų ir jei šios rūšies gaminiams leidžiama naudoti tik neturinčius kilmės verpalus, tai negalima pradėti gamybos nuo neturinčio kilmės neaustinio audinio, net jei neaustiniai audiniai ir negali būti gaminami iš verpalų. Tokiu atveju pradinė medžiaga paprastai yra ankstesnio nei verpalai gamybos etapo gaminys, t. y. pluoštas.

3.6. Jei sąrašo taisyklėje nurodyti du maksimalūs neturinčių kilmės statuso naudotinų medžiagų procentiniai dydžiai, tai tų procentinių dydžių negalima sumuoti. Kitais žodžiais, maksimali visų panaudotų neturinčių kilmės statuso medžiagų vertė niekada negali būti didesnė už didžiausią iš nurodytų procentinių dydžių. Be to, konkrečiai medžiagai taikomi procentiniai dydžiai negali būti viršyti.

4 pastaba

4.1. Terminas "natūralus pluoštas" sąraše yra vartojamas kitiems pluoštams, nei dirbtinis arba sintetinis pluoštas, apibūdinti. Terminas, skirtas tik gamybos etapams prieš verpimą, įskaitant atliekas, apibūdinti ir jei kitaip neapibrėžta, apima sukarštą, šukuotą arba kitaip apdirbtą, bet nesuverptą pluoštą.

4.2. Terminas "natūralus pluoštas" apima arklių ašutus, klasifikuojamus 0503, pozicijoje šilką, klasifikuojamą 5002 ir 5003 pozicijose, taip pat vilnos pluoštą, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukus, klasifikuojamus 5101–5105 pozicijose, medvilnės pluoštą, klasifikuojamą 5201 – 5203 pozicijose ir kitą augalų pluoštą, klasifikuojamą 5301–5305 pozicijose

4.3. Terminai "tekstilinė masė", "cheminės medžiagos" ir "medžiagos popieriui gaminti" vartojami sąraše apibrėžti 50–63 skirsniuose neklasifikuojamas medžiagas, kurios gali būti naudojamos dirbtiniam, sintetiniam ar popieriaus pluoštui, arba verpalams gaminti.

4.4. Terminas "dirbtinis pluoštas" sąraše vartojamas sintetinių ar dirbtinių siūlų grįžtėms, pluoštui ar atliekoms, klasifikuojamoms 5501–5507, apibūdinti pozicijose

5 pastaba

5.1. Jei sąraše prie tam tikro produkto yra nuoroda į šią pastabą, sąrašo 3 skiltyje pateiktos sąlygos netaikomos jokioms pagrindinėms tekstilės medžiagoms, panaudotoms šio produkto gamyboje, jei jos, kartu paėmus, sudaro iki 10 % bendro visų pagrindinių panaudotų tekstilės medžiagų svorio (žr. taip pat 5.3 ir 5.4 pastabas).

5.2. Tačiau 5.1 pastaboje minimas leistinasis nuokrypis gali būti taikomas tik mišriems produktams, pagamintiems iš dviejų ar daugiau pagrindinių tekstilės medžiagų.

Pagrindinės tekstilės medžiagos yra šios:

- šilkas,

- vilna,

- šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai,

- švelniavilnių gyvūnų plaukai,

- arklių ašutai,

- medvilnė,

- medžiagos popieriui gaminti ir popierius,

- linas,

- kanapės,

- džiutas ir kitoks luobinis tekstilės pluoštas,

- sizalis ir kiti Agave genties augalų tekstilės pluoštai,

- kokoso, abakos, ramės ir kitų augalų tekstilės pluoštas,

- sintetiniai siūlai,

- dirbtiniai siūlai,

- srovei laidūs siūlai,

- sintetinis polipropileno pluoštas,

- sintetinis poliesterio pluoštas,

- sintetinis poliamido pluoštas,

- sintetinis poliakrilnitrilo pluoštas,

- sintetinis poliimido pluoštas,

- sintetinis politetrafluoretileno pluoštas,

- sintetinis polifenileno sulfido pluoštas,

- sintetinis polivinilo chlorido pluoštas,

- kitoks sintetinis pluoštas,

- dirbtinis viskozės pluoštas,

- kitoks dirbtinis pluoštas,

- verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais polieterio segmentais, pozumentiniai arba ne,

- verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais poliesterio segmentais, pozumentiniai arba ne,

- produktai, klasifikuojami 5605 pozicijoje (metalizuotieji verpalai) su ne platesne kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostele, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais,

- kiti produktai, klasifikuojami 5605 pozicijoje.

Pavyzdys

Verpalai, klasifikuojami 5205 pozicijoje, pagaminti iš medvilnės pluošto, klasifikuojamo 5203 pozicijoje, ir iš sintetinio pluošto, klasifikuojamo 5506 pozicijoje, yra mišrūs verpalai. Todėl neturintis kilmės statuso sintetinis pluoštas, neatitinkantis kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš cheminių medžiagų ar tekstilinės masės), gali sudaryti tik iki 10 % tų verpalų svorio.

Pavyzdys

Vilnonis audinys, klasifikuojamas 5112 pozicijoje, pagamintas iš vilnonių verpalų, klasifikuojamų 5107 pozicijoje, ir sintetinių verpalų iš žaliavinio pluošto, klasifikuojamo 5509 pozicijoje, yra mišrus audinys. Todėl sintetiniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš cheminių medžiagų arba tekstilinės masės), arba vilnoniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš nekaršto, nešukuoto ar kitaip verpimui neparuošto natūralaus pluošto), arba jų mišinys, gali būti panaudoti, jei jų bendras svoris audinyje sudaro ne daugiau kaip 10 % audinio svorio.

Pavyzdys

Kuokštuoti audiniai, klasifikuojami 5802 pozicijoje, pagaminti iš medvilninių verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje, ir medvilninio audinio, klasifikuojamo 5210 pozicijoje, yra tik tada mišrus produktas, jei pats medvilninis audinys yra mišrus, t. y. pagamintas iš verpalų, klasifikuojamų dviejose skirtingose pozicijose, arba jei panaudoti medvilniniai verpalai yra mišrūs.

Pavyzdys

Jei kuokštuotas tekstilės audinys buvo pagamintas iš medvilninių verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje, ir sintetinio audinio, klasifikuojamo 5407pozicijoje, tuomet akivaizdu, kad panaudoti verpalai yra dvi skirtingos bazinės tekstilės medžiagos ir atitinkamai kuokštuotas tekstilės audinys yra mišrus produktas.

5.3. Kai prekių sudėtyje yra "verpalų, pagamintų iš poliuretano, segmentuotų su elastingais poliesterio segmentais, pozumentinių arba ne", leistinasis nuokrypis šiems verpalams yra 20 %.

5.4. Kai produktuose yra "ne platesnė kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostelė, suklijuota tarp skaidrių ar spalvotų dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių", leistinasis nuokrypis šiai juostelei yra 30 %.

6 pastaba

6.1. Tekstilės prekėms, prie kurių sąraše pažymėta nuoroda į šią pastabą, tekstilės medžiagos, išskyrus pamušalus ir intarpus, neatitinkančios sąrašo 3 skiltyje nurodytos taisyklės gatavam konkrečiam produktui, gali būti panaudotos su sąlyga, jei jos klasifikuojamos kitoje nei produktas pozicijoje ir jei jų vertė sudaro ne daugiau kaip 8 % produkto ex-works kainos.

6.2. Neprieštaraujant 6.3 pastabai, medžiagos, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, gali būti laisvai naudojamos tekstilės produktų gamyboje, nesvarbu, ar jų sudėtyje yra, ar nėra tekstilės.

Pavyzdys

Jei sąrašo taisyklė nurodo, kad tam tikram tekstilės gaminiui, pavyzdžiui, kelnėms, turi būti naudojami verpalai, tai nedraudžiama naudoti ir metalo gaminių, pavyzdžiui, sagų, nes sagos nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose. Dėl tos pačios priežasties taisyklė nedraudžia naudoti užtrauktukų, nors ir užtrauktukų sudėtyje paprastai yra tekstilės.

6.3. Jei apskaičiuojant neturinčių kilmės statuso panaudotų medžiagų vertę, taikoma procentinio dydžio taisyklė, tuomet turi būti įskaityta ir medžiagų, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, vertė.

7 pastaba

7.1. Pozicijoms ex2707, 2713–2715, ex2901, ex2902 ir ex3403"specifiniai procesai" yra šie:

a) vakuuminė distiliacija;

b) redistiliacija labai tobulu frakcionavimo procesu [1];

c) krekingas;

d) riformingas;

e) ekstrakcija pasirinktais tirpikliais;

f) procesas, susidedantis iš šių operacijų: apdorojimo koncentruota sieros rūgštimi, oleumu arba sieros anhidridu; neutralizacija šarminiais reagentais; išblukinimas ir valymas natūraliai aktyvia mase, aktyvuota mase, aktyvuota medžio anglimi arba boksitu;

g) polimerizacija;

h) alkilinimas;

i) izomerizacija.

7.2. Pozicijoms 2710, 2711 ir 2712"specifiniai procesai" yra šie:

a) vakuuminė distiliacija;

b) redistiliacija labai tobulu frakcionavimo procesu [2];

c) krekingas;

d) riformingas;

e) ekstrakcija pasirinktais tirpikliais;

f) procesas, susidedantis iš šių operacijų: apdorojimo koncentruota sieros rūgštimi, oleumu arba sieros anhidridu; neutralizacija šarminiais reagentais; išblukinimas ir valymas natūraliai aktyvia mase, aktyvuota mase, aktyvuota medžio anglimi arba boksitu;

g) polimerizacija;

h) alkilinimas;

ij) izomerizacija;

k) sunkiosioms alyvoms, klasifikuojamoms tik pozicijojeex2710, desulfuracija vandeniliu, sumažinanti sieros kiekį ne mažiau kaip 85 % (ASTM D 1266–59 T metodas);

l) produktams, klasifikuojamiems 2710pozicijoje, deparafinavimas kitu nei filtravimo būdu;

m) tik sunkiosioms alyvoms, klasifikuojamoms tik ex2710 pozicijoje, apdorojimas vandeniliu didesniame kaip 20 barų slėgyje ir aukštesnėje kaip 250 °C temperatūroje, naudojant kitą katalizatorių nei naudojamas desulfuracijai, kai vandenilis yra aktyvusis cheminės reakcijos komponentas. Vėlesnis tepalinių alyvų, klasifikuojamų ex2710 pozicijoje, veikimas vandeniliu (pavyzdžiui, vandenilinis valymas arba išblukinimas), siekiant pagerinti spalvą arba patvarumą, neturėtų būti laikomas specifiniu procesu;

n) degiosioms alyvoms, klasifikuojamoms tik ex2710 pozicijoje, atmosferinė distiliacija su sąlyga, kad 300 °C temperatūroje išgaruoja mažiau kaip 30 % šių produktų, įskaitant ir atliekas, tūrio (pagal ASTM D 86 metodą);

o) sunkiosioms alyvoms, išskyrus dujines ir degiąsias alyvas, klasifikuojamoms tik ex2710 pozicijoje, poveikis aukšto dažnumo elektros iškrova;

7.3. Pozicijose ex2707, 2713–2715, ex2901, ex2902 ir ex3403 paprastos operacijos – valymas, dekantavimas, nudruskinimas, vandens atskyrimas, filtravimas, dažymas, ženklinimas, produktų su skirtingu sieros kiekiu sumaišymas sieros kiekiui nustatyti bei šių ar panašių operacijų derinimas tarpusavyje kilmės statuso nesuteikia.

[1] Žr. Kombinuotosios nomenklatūros 27 skirsnio 4 dalies b punkto papildomąją paaiškinamąją pastabą.

[2] Žr. Kombinuotosios nomenklatūros 27 skirsnio 4 dalies b punkto papildomąją paaiškinamąją pastabą.

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

APDIRBIMO AR PREDIRBIMO PROCESŲ, KURIUOS REIKIA ATLIKTI SU KILMĖS NETURINČIOMIS MEDŽIAGOMIS, NORINT, KAD PAGAMINTAS PRODUKTAS ĮGYTŲ KILMĖS STATUSĄ, SĄRAŠAS

Ne visi sąraše išvardyti produktai gali būti šiame reglamente. Todėl reikia žiūrėti ir į kitas Ispanijos ir Portugalijos stojimo akto 2 Protokolo dalis.

HS skirsnio Nr. | Produkto aprašymas | Kilmės neturinčių medžiagų apdirbimas ir perdirbimas, suteikiantis produktui kilmę |

| |

(1) | (2) | (3) or (4) | (3) or (4) |

1 skirsnis | Gyvi gyvūnai | Visi gyvūnai, klasifikuojami 1 skirsnyje, turi būti visiškai gauti | |

2 skirsnis | Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 1 ir 2 skirsniuose, turi būti visiškai gautos | |

3 skirsnis | Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex 4 skirsnis | Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

0403 | Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat, į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos | Gamyba, kurioje: visos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, turi būti visiškai gautos,bet kurios panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, laimų arba greipfrutų), klasifikuojamos2009 pozicijoje, turi turėti kilmę,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 5 skirsnis | Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 5 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex0502 | Paruošti kiaulių, šernų arba barsukų šeriai ir plaukai | Šerių ir plaukų valymas, dezinfekavimas, rūšiavimas ir ištiesinimas | |

6 skirsnis | Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai | Gamyba, kurioje: visos medžiagos, klasifikuojamos 6 skirsnyje, turi būti visiškai gautos,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7 skirsnis | Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 7 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

8 skirsnis | Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos | Gamyba, kurioje: visi panaudoti vaisiai ir riešutai turi būti visiškai gauti,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 9 skirsnis | Kava, arbata, matė ir prieskoniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 9 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

0901 | Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

0902 | Arbata, aromatinta arba nearomatinta | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

ex0910 | Prieskonių mišiniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

10 skirsnis | Javai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 10 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex 11 skirsnis | Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas, išskyrus: | Gamyba, kurioje visi panaudoti javai, valgomosios daržovės, šakniavaisiai ir gumbavaisiai, klasifikuojami 0714 pozicijoje, arba panaudoti vaisiai turi būti visiškai gauti | |

ex1106 | Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai | Ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0708 pozicijoje, džiovinimas ir malimas | |

12 skirsnis | Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 12 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

1301 | Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai) | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 1301 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

1302 | Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti: | | |

— Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti | Gamyba iš nemodifikuotų gleivių ir tirštiklių | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

14 skirsnis | Augalinės pynimo medžiagos; augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 14 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex 15 skirsnis | Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

1501 | Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus0209 arba 1503 pozicijose: | | |

— Taukai iš kaulų arba atliekų | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0203, 0206 arba 0207 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba iš kiaulienos arba kiaulienos valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0203 ar 0206 pozicijose, arba naminių paukščių mėsos ir valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0207 pozicijoje | |

1502 | Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje | | |

— Taukai iš kaulų ir atliekų | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0201, 0202, 0204 arba 0206 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

1504 | Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: | | |

— Kietos frakcijos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1504 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos | |

ex1505 | Rafinuotas lanolinas | Gamyba iš neapdorotų avių prakaitinių riebalų, klasifikuojamų 1505 pozicijoje | |

1506 | Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: | | |

— Kietos frakcijos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1506 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

1507–1515 | Augaliniai aliejai ir jų frakcijos: | | |

— Sojos, žemės riešutų, palmių, kokosų, palmių sėklų branduolių, babasų, tungo, oiticikų aliejus, mirtų vaškas ir japoniškas vaškas, jojobų aliejaus frakcijos ir aliejai, skirti naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Kietos, išskyrus jojobų aliejaus, frakcijos | Gamyba iš kitų medžiagų, klasifikuojamų 1507–1515 pozicijose | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos | |

1516 | Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti | Gamyba, kurioje: visos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos,visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos | |

1517 | Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje | Gamyba, kurioje: visos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 4 skirsniuose, turi būti visiškai gautos,visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos. | |

16 skirsnis | Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių | Gamyba iš gyvūnų, klasifikuojamų 1 skirsnyje. Visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex 17 skirsnis | Cukrus ir konditerijos gaminiai iš cukraus; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex1701 | Cukranendrių ar cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas, aromatinti arba dažyti | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1702 | Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus): | | |

— Chemiškai gryna maltozė ir fruktozė | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1702 pozicijoje | |

— Kiti cukrūs, kurių būvis kietas, aromatinti arba dažyti | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos turi turėti kilmę | |

ex1703 | Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų, aromatinta arba dažyta | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1704 | Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

18 skirsnis | Kakava ir gaminiai iš kakavos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1901 | Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje: | | |

— Salyklo ekstraktas | Gamyba iš javų, klasifikuojamų 10 skirsnyje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1902 | Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas: | | |

— Kurių sudėtyje yra 20 % arba mažiau masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvies, vėžiagyvių arba moliuskų | Gamyba, kurioje visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) turi būti visiškai gauti | |

— Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvies, vėžiagyvių arba moliuskų | Gamyba, kurioje: visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) turi būti visiškai gauti,visos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos | |

1903 | Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus bulvių krakmolą, klasifikuojamą 1108 pozicijoje | |

1904 | Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba: iš medžiagų, neklasifikuojamų 1806 pozicijoje,kurioje visi panaudoti javai ir miltai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius, bei Zea indurata kukurūzus) turi būti visiškai gauti,kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1905 | Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 11 skirsnyje | |

ex 20 skirsnis | Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visi panaudoti vaisiai, riešutai ar daržovės yra visiškai gauti | |

ex2001 | Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2004 ir ex2005 | Bulvės, turinčios miltų, rūpinių arba dribsnių pavidalą, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

2006 | Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos) | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

2007 | Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex2008 | – Riešutai, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus arba alkoholio | Gamyba, kurioje panaudotų kilmę turinčių riešutų ir aliejinių augalų sėklų, klasifikuojamų 0801, 0802 ir1202–1207 pozicijose, vertė didesnė kaip 60 % produkto ex-works kainos | |

— Žemės riešutų sviestas; grūdų mišiniai, palmių šerdys; kukurūzai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Kiti, išskyrus vaisius ir riešutus, išvirtus kitaip nei verdant garuose ar verdant vandenyje, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, sušaldytus | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

2009 | Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 21 skirsnis | Įvairūs maisto produktai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

2101 | Kavos, arbatos arba maté ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba maté; skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visos panaudotos trūkažolės (cikorijos) turi būti visiškai gautos. | |

2103 | Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios: | | |

— Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau garstyčių miltai ar rupiniai arba paruoštos garstyčios gali būti panaudotos | |

— Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios: | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

ex2104 | Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus paruoštas ar konservuotas daržoves, klasifikuojamas 2002–2005 pozicijose | |

2106 | Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 4 ir 17 skirsniuose, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 22 skirsnis | Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai turi būti visiškai gauti | |

2202 | Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos,bet kurios panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, laimų ir greipfrutų sultis) turi turėti kilmę | |

2207 | Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai | Gamyba: iš medžiagų, neklasifikuojamų 2207 arba 2208 pozicijose,kurioje visos panaudotos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai yra visiškai gauti arba, jeigu visos kitos panaudotos medžiagos turi kilmę, arakas gali būti panaudotas iki 5 % tūrio | |

2208 | Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai | Gamyba: iš medžiagų, neklasifikuojamų 2207 arba 2208 pozicijose,kurioje visos panaudotos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai yra visiškai gauti arba, jeigu visos kitos panaudotos medžiagos turi kilmę, arakas gali būti panaudotas iki 5 % tūrio | |

ex 23 skirsnis | Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2301 | Banginio rupiniai; miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos | |

ex2303 | Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos (išskyrus koncentruotus mirkymo skysčius), kurių sudėtyje baltymai sudaro daugiau kaip 40 % sausojo produkto masės | Gamyba, kurioje visi panaudoti kukurūzai turi būti visiškai gauti | |

ex2306 | Išspaudos ir kitos kietos alyvų aliejaus ekstrakcijos liekanos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 3 % alyvų aliejaus | Gamyba, kurioje visi panaudoti kukurūzai turi būti visiškai gauti | |

2309 | Produktai, naudojami gyvūnų pašarams | Gamyba, kurioje: visi panaudoti javai, cukrus ar melasa, mėsa ar pienas turi turėti kilmę,visos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex 24 skirsnis | Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 24 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

2402 | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais | Gamyba, kurioje panaudota 70 % masės neperdirbto tabako ar tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi turėti kilmę | |

ex2403 | Rūkomasis tabakas | Gamyba, kurioje panaudotų 70 % masės neperdirbto tabako ar tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi turėti kilmę | |

ex 25 skirsnis | Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2504 | Gamtinis kristalų grafitas, praturtintas anglimi, valytas ir šlifuotas | Neapdoroto grafito praturtinimas anglimi, valymas ir šlifavimas | |

ex2515 | Marmuras, tiktai supjaustytas ar kitu būdu suskaldytas į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes, ne didesnio kaip 25 cm storio | Marmuro (net jau supjaustyto) didesnio kaip 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu | |

ex2516 | Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ir statybai skirti akmenys, tiktai supjaustyti ar kitu būdu suskaldyti į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus ir plokštes, ne didesnio kaip 25 cm storio | Akmenų (net jau supjaustytų) didesnio kaip 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu | |

ex2518 | Degtas dolomitas | Nedegto dolomito degimas | |

ex2519 | Susmulkintas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) hermetiškuose konteineriuose ir magnio oksidai, gryni arba negryni, išskyrus lydytą magneziją arba perdegtą (sukepintą) magneziją | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) gali būti panaudotas | |

ex2520 | Tinkai, specialiai paruošti stomatologijai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2524 | Asbesto pluoštai | Gamyba iš asbesto koncentrato | |

ex2525 | Žėručio milteliai | Žėručio ar jo atliekų susmulkinimas | |

ex2530 | Žemės dažai, degti arba susmulkinti į miltelius | Žemės dažų degimas arba susmulkinimas | |

26 skirsnis | Rūdos, šlakai ir pelenai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 27 skirsnis | Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2707 | Alyvos, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė viršija nearomatinių sudėtinių dalių masę, būdamos alyvos, panašios į mineralines alyvas, gaunamas destiliuojant aukštoje temperatūroje akmens anglių dervas, kurių daugiau kaip 65 % tūrio distiliuojasi temperatūroje iki 250oC (įskaitant petroleterio ir benzolo mišinius), naudojamos kaip variklių degalai arba šildymo kuras | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2709 | Neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų | Sausoji distiliacija iš bituminių medžiagų | |

2710 | Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2711 | Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2712 | Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2713 | Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2714 | Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingiejii skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2715 | Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs) | Valymo operacijos ir/arba vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 28 skirsnis | Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2805 | "Mišmetalas" | Gamyba elektrolitiniu ar terminiu rėžimu, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2811 | Sieros trioksidas | Gamyba iš sieros dioksido | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2833 | Aliuminio sulfatas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2840 | Natrio peroksoboratas | Gamyba iš dinatrio tetraborato pentahidrato | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 29 skirsnis | Organiniai chemijos produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2901 | Alifatiniai angliavandeniliai, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2902 | Cikloalkanai ir cikloaklenai (išskyrus azulenus), benzenas, toluenas, ksilenas, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2905 | Metalų alkoholiatai iš alkoholių, klasifikuojamų šioje pozicijoje, ir iš etanolio | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 2905 pozicijoje. Tačiau metalų alkoholiatai, klasifikuojami šioje pozicijoje, gali būti panaudoti, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

2915 | Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2915 ir 2916 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2932 | — Vidiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau medžiagų, klasifikuojamų 2909 pozicijoje, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Cikliniai acetaliai ir vidiniai pusacetaliai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

2933 | Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai) | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932 ir 2933 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

2934 | Nukleino rūgšys (nukleorūgštys) ir jų druskos, kiti heterocikliniai junginiai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932, 2933 ir 2934 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 30 skirsnis | Farmacijos produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

3002 | Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; imuniniai serumai ir kitos kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai, gauti naudojant biotechnologinius metodus arba jų nenaudojant; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs produktai: | | |

— Produktai, sudaryti iš dviejų ar daugiau komponentų, sumaišytų arba nesumaišytų, skirtų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, sudozuoti, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | | |

— — Žmonių kraujas | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— — Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje arba profilaktikoje | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— — Kraujo frakcijos, išskyrus imuninius serumus, hemoglobiną ir serumo globuliną | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— — Hemoglobinas, kraujo globulinas ir serumo globulinas | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— — Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

3003 ir 3004 | Medikamentai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 3002, 3005 arba 3006 pozicijose): | | |

— Gauti iš amikacino, klasifikuojamo 2941 pozicijoje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 arba 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 arba 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 31 skirsnis | Trąšos, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3105 | Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, išskyrus: natrio nitratąkalcio cianamidąkalio sulfatąmagnio kalio sulfatą | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 32 skirsnis | Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3201 | Taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai | Gamyba iš augalinių rauginimo ekstraktų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3205 | Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 3203, 3204 ir 3205 pozicijose. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3205 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 33 skirsnis | Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3301 | Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant šios pozicijos skirtingos "grupės" medžiagas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje grupėje, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 34 skirsnis | Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, "stomatologiniai" vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3403 | Tepimo priemonės, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų, jei jos sudaro mažiau kaip 70 % svorio | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3404 | Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai: | | |

— Parafino, naftos vaškų, vaškų, gautų iš bituminių mineralų, anglies dulkių vaško arba nuodegų vaško pagrindu | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus: hidrogeninius aliejus, turinčius 1516 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybes,chemiškai nenustatytas riebalų rūgštis arba pramoninius riebalų alkoholius, turinčius 3823 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybes, irmedžiagas, klasifikuojamas 3404 pozicijojeTačiau šios medžiagos gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 35 skirsnis | Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai); išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3505 | Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų: | | |

— Eterinti ir esterinti krakmolai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3505 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų me džiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 1108 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3507 | Paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

36 skirsnis | Sprogmenys; pirotechnikos produktai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 37 skirsnis | Fotografijos ir kinematografijos prekės; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3701 | Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes: | | |

— Momentinės fotografijos juostos, spalvotosios fotografijos, įdėtos į kasetes | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicija. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3702 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicija. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos3701 arba 3702 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3702 | Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicija | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3704 | Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3704 pozicija | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 38 skirsnis | Įvairūs chemijos produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3801 | — Koloidinis grafitas, turintis aliejinės suspensijos pavidalą; pusiau koloidinis grafitas; anglinės pastos elektrodams | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Grafitas, turintis pastos pavidalą, kurio mišinį sudaro daugiau kaip 30 % grafito ir mineralinių alyvų masės | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3403 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3803 | Rafinuota talo alyva | Neapdorotos talo alyvos rafinavimas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3805 | Spiritas iš sulfatinio terpentino, valytas | Nevalyto spirito iš sulfatinio terpentino valymas distiliuojant arba rafinuojant | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3806 | Esterinės dervos | Gamyba iš dervinių rūgščių | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3807 | Medžio deguto pikis | Medžio deguto distiliacija | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3808 | Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3809 | Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3810 | Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3811 | Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai: | | |

— Paruošti tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3811 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3812 | Paruošti vulkanizacijos greitikliai; sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai, nenurodyti kitoje vietoje; antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoria i | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3813 | Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3814 | Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, nenurodyti kitoje vietoje; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3818 | Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba panašių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti elektronikoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3819 | Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3820 | Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3822 | Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis, paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus klasifikuojamus 3002 arba 3006 pozicijose; sertifikuotos etaloninės medžiagos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3823 | Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai: | | |

— Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Pramoniai riebalų alkoholiai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3823 pozicijoje | |

3824 | Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje: | | |

— Šioje pozicijoje: — — Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra gamtiniai dervingi produktai — — Naftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai — — Sorbitolis, išskyrus klasifikuojamą 2905 pozicijoje — — Naftos sulfonatai, išskyrus šarminių metalų, amonio arba etanolaminų naftos sulfonatus; tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfonrūgštys ir jų druskos — — Jonitai — — Vakuuminių vamzdžių geteriai — — Šarminis geležies oksidas, skirtas dujoms gryninti — — Amoniako dujų ir panaudotų dujų tirpalai, gauti valant akmens anglių dujas — — Sulfonaftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai — — Fuzelis ir kaulų alyva — — Druskų mišiniai, turintys skirtingus anijonus — — Kopijavimo pastos, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra želatina, ant popieriaus ar tekstilės arba ne | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3901–3915 | Pirminės formos plastikai, plastikų atliekos, atraižos ir laužas, išskyrus klasifikuojamus ex3907 ir 3912 pozicijose, kuriems taisyklės yra nurodytos toliau: | | |

— Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex3907 | — Kopolimeras, pagamintas iš polikarbonato ir akrilbutadienstireno kopolimero (ABS) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Poliesteris | Gamyba, kurioje visų medžiagų, nurodytų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos ir (arba) gamyba iš tetrabromo polikarbonato (bisfenolio A) | |

3912 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos | Gamyba, kurioje bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

3916–3921 | Pusfabrikačiai ir dirbiniai iš plastikų, išskyrus klasifikuojamus ex3916, ex3917, ex3920 ir ex3921 pozicijose, kuriems taisyklės yra nurodytos toliau: | | |

— Plokštieji produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius ar sukarpyti į kitas nei stačiakampio (įskaitant kvadrato) formas; kiti produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Kiti: | | |

— — Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos,bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— — Kiti | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex3916 ir ex3917 | Profiliai ir vamzdžiai | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos,bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex3920 | — Jonomeriniai lakštai arba plėvelė | Gamyba iš termoplastinių dalinių druskų, kurios yra etileno metakrilinės rūgšties kopolimeras, iš dalies neutralizuotas metalo jonais, daugiausia cinko ir natrio | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Lakštai iš regeneruotos celiuliozės, poliamidų ar polietileno | Gamyba, kurioje bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

ex3921 | Folijos iš plastikų, metalizuotos | Gamyba iš labai permatomų poliesterio folijų, kurių storis mažesnis kaip 23 mikronai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

3922–3926 | Dirbiniai iš plastikų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 40 skirsnis | Kaučiukas ir jo dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4001 | Laminuotos natūralaus kaučiukio plokštelės ar krepas, skirtos avalynei | Natūralaus kaučiuko lakštų laminavimas | |

4005 | Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, išskyrus natūralų kaučiuką, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

4012 | Restauruotos arba naudotos pneumatinės guminės padangos; padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, padangų protektoriai ir padangų juostos, iš gumos: | | |

— Restauruotos pneumatinės, be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu guminės padangos | Naudotų padangų restauravimas | |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 4011 arba 4012 pozicijose | |

ex4017 | Dirbiniai iš kietos gumos | Gamyba iš kietos gumos | |

ex 41 skirsnis | Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4102 | Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų odos, be vilnos | Vilnos pašalinimas nuo avių ar ėriukų odos, su vilna | |

4104–4107 | Išdirbtos odos, be plaukų arba vilnos, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4108 arba 4109 pozicijose | Paraugtos odos pakartotinas rauginimas arba Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

4109 | Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos | Gamyba iš odų, klasifikuojamų 41044107 pozicijo–se, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

42 skirsnis | Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 43 skirsnis | Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4302 | Rauginti arba išdirbti kailiai, sujungti iš dalių: | | |

— Plokščių, kryžių ir panašių formų | Nesujungtų iš dalių raugintų arba išdirbtų kailių balinimas arba dažymas, be to kirpimas ir sujungimas | |

— Kiti | Gamyba iš nesujungtų iš dalių, raugintų arba išdirbtų kailių | |

4303 | Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai | Gamyba iš nesujungtų iš dalių raugintų arba išdirbtų kailių, klasifikuojamų 4302 pozicijoje | |

ex 44 skirsnis | Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4403 | Mediena, grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį | Gamyba iš žaliavinės medienos, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė arba tiktai aplyginta | |

ex4407 | Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota, šlifuota arba sujungta galais | Obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais | |

ex4408 | Vienasluoksnės faneros lakštai ir lakštai, skirti klijuotinei fanerai gaminti, kurių storis ne didesnis kaip 6 mm, sujungti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, obliuota, šlifuota arba sujungta galais | Sujungimas, obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais | |

ex4409 | Mediena, ištisai profiliuota išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais: | | |

— Šlifuota arba sujungta galais | Šlifuota arba sujungta galais | |

— Lentjuostės ir bagetai | Ornamento formavimas ir profiliavimas | |

4410–4413 | Lentjuostės ir bagetai, įskaitant profiliuotas grindjuostes ir kitas profiliuotas lentas | Ornamento formavimas ir profiliavimas | |

ex4415 | Medinės dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši tara | Gamyba iš nesupjaustytų nustatyto dydžio lentų | |

ex4416 | Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei jų dalys | Gamyba iš skaldytų statinių šulų, toliau neapdorotų, tiktai perpjautų per du pagrindinius paviršius | |

ex4418 | — Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau akytosios medienos plokštės, malksnos ir skalos gali būti panaudoti | |

— Lentjuostės ir bagetai | Ornamento formavimas ir profiliavimas | |

ex4421 | Ruošiniai degtukams; medinės vinys arba kaišteliai avalynei | Gamyba iš medienos, klasifikuojamos bet kurioje pozicijoje, išskyrus medieną, klasifikuojamą 4409 pozicijoje | |

ex 45 skirsnis | Kamštiena ir kamštienos dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

4503 | Gamtinės kamštienos dirbiniai | Gamyba iš kamštienos, klasifikuojamos 4501 pozicijoje | |

46 skirsnis | Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

47 skirsnis | Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų masė; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 48 skirsnis | Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4811 | Popierius ir kartonas, tik grafuotas, liniuotas arba sužymėtas kvadratėliais | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

4816 | Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba atspaudimo popierius (išskyrus klasifikuojamus 4809 pozicijoje), popierinės kopijavimo aparatų matricos ir popierinės ofsetinės plokštės, supakuoti arba nesupakuoti dėžėse | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

4817 | Vokai, sulenkiamieji atvirukai, paprastieji pašto atvirukai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex4818 | Tualetinis popierius | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

ex4819 | Dėžės, dėžutės, dėklai, krepšiai ir kitos pakavimo priemonės iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba karšinių iš celiuliozės pluoštų | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex4820 | Laiškinio popieriaus bloknotai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex4823 | Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir karšiniai iš celiuliozės pluoštų, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

ex 49 skirsnis | Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

4909 | Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvietimais, iliustruotos arba neiliustruotos, su vokais arba be vokų, su papuošimais arba be papuošimų | Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 4909 arba 4911 pozicijose | |

4910 | Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius: | | |

— "Amžinieji" kalendoriai arba kalendoriai su pakeičiamaisiais bloknotais, turintys bet kokį pagrindą išskyrus popieriaus ar kartono | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 4909 arba 4911 pozicijose | |

ex 50 skirsnis | Šilkas; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex5003 | Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), karštos arba šukuotos | Šilko atliekų karšimas arba šukavimas | |

5004–ex5006 | Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,kitų natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų arba kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriaus gamybos medžiagų | |

5007 | Šilko arba šilko atliekų audiniai: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš pirminių siūlų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 51 skirsnis | Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

5106–5110 | Vilnos verpalai, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriaus gamybos medžiagų | |

5111–5113 | Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų audiniai: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš pirminių siūlų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 52 skirsnis | Medvilnė; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

5204–5207 | Medvilnės verpalai ir siūlai | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriaus gamybos medžiagų | |

5208–5212 | Medvilniniai audiniai: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš pirminių siūlų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 53 skirsnis | Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

5306–5308 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriaus gamybos medžiagų | |

5309–5311 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popierinių verpalų audiniai: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš pirminių siūlų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5401–5406 | Verpalai, vienagijai siūlai ir siūlai iš cheminių gijų | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriaus gamybos medžiagų | |

5407 ir 5408 | Audiniai iš cheminių gijinių siūlų | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš pirminių siūlų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5501–5507 | Cheminiai štapelio pluoštai | Gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilinės masės | |

5508–5511 | Verpalai ir siuvimo siūlai iš cheminių štapelio pluoštų | Gamyba iš: šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriaus gamybos medžiagų | |

5512–5516 | Cheminių štapelio pluoštų audiniai: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš pirminių siūlų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 56 skirsnis | Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji verpalai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai; išskyrus: | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriaus gamybos medžiagų | |

5602 | Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotasis arba nelaminuotasis: | | |

— Badytinis veltinys | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių medžiagų arba tekstilinės masėsTačiau: polipropileno gijos, klasifikuojamos 5402 pozicijoje,polipropileno pluoštai, klasifikuojami 5503 arba 5506 pozicijose, arbapolipropileno gijų gniūžtės, klasifikuojamos5501 pozicijoje, kurių atskiros gijos arba pluošto storis visais atvejais yra mažesnis kaip 9 deciteksai,gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, pagamintų iš kazeino, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

5604 | Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai, juostelės ir panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijose, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais: | | |

— Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis | Gamyba iš guminių siūlų arba kordo, neaptrauktų tekstilės medžiagomis | |

— Kiti | Gamyba iš: natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriaus gamybos medžiagų | |

5605 | Metalizuotieji siūlai, apsuktieji arba neapsuktieji, turintys tekstilės siūlų, juostelių arba panašių dirbinių, klasifikuojamų 5404 arba 5405 pozicijose, pavidalą, kombinuoti su metaliniais siūlais, juostelėmis arba milteliais arba padengti metalu | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminio štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriaus gamybos medžiagų | |

5606 | Apsuktieji siūlai, apsuktosios juostelės arba panašūs dirbiniai, klasifikuojami5404 arba 5405 pozicijose (išskyrus klasifikuojamus 5605 pozicijoje ir apsuktuosius ašutų verpalus); pūkiniai (chenille) siūlus (įskaitant plaušelių pūkinius (flock chenille) verpalus); apskritai megztieji siūlai (loop wale-yarn) | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminio štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,cheminių medžiagų arba tekstilinės masės, arbapopieriaus gamybos medžiagų | |

57 skirsnis | Kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos: | | |

— Iš kamšytinio veltinio | Gamyba iš: natūralių pluoštų, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masėsTačiau: polipropileno gijos, klasifikuojamos 5402 pozicijoje ,polipropileno pluoštai, klasifikuojami 5503 arba 5506 pozicijose,arbapolipropileno gijų gniūžtės, klasifikuojamos 5501 pozicijoje, kurių atskiros gijos arba pluošto storis visais atvejais yra mažesnis kaip 9 deciteksai,gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos Džiuto audinys gali būti naudojamas kaip pagrindas | |

— Iš kito veltinio | Gamyba iš: natūralaus pluošto, nekaršto ar nešukuoto arba kitaip neparuošto verpimui, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,sintetinių arba dirbtinių gijinių siūlų,natūralių pluoštų, arbacheminio štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimuiDžiuto audinys gali būti naudojamas kaip pagrindas | |

ex 58 skirsnis | Specialieji audiniai; siūtinės (taftingo) tekstilinės medžiagos; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai; išskyrus: | | |

— Kombinuoti su guminiais siūlais | Gamyba iš pirminių siūlų | |

— Kiti | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės,arba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5805 | Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

5810 | Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

5901 | Tekstilinės medžiagos, padengtos dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojamos knygoms įrišti arba turinčios panašią paskirtį; techninė audeklinė kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašios sustandintos tekstilinės medžiagos, naudojamos skrybėlių pagrindams | Gamyba iš verpalų | |

5902 | Padangų kordo audinys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės verpalų: | | |

— Kuriame tekstilės medžiagos sudaro ne daugiau kaip 90 % masės | Gamyba iš verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilinės masės | |

5903 | Tekstilinės medžiagos, įmirkytos, apvilktos, padengtos arba laminuotos plastikais, išskyrus klasifikuojamas 5902 pozicijoje | Gamyba iš verpalų arba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5904 | Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų dangos, sudarytos iš apvalkalo arba iš dangos ir iš tekstilės medžiagos pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais | Gamyba iš verpalų | |

5905 | Tekstilinės sienų dangos: | | |

— Įmirkytos, apvilktos, padengtos arba laminuotos guma, plastikais arba kitomis medžiagomis | Gamyba iš verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masėsarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5906 | Gumuotos tekstilinės medžiagos, išskyrus klasifikuojamas5902 pozicijoje: | | |

— Megztinės arba nertinės | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

— Kiti audiniai, pagaminti iš sintetinių gijinių siūlų, kuriuose tekstilės medžiagos sudaro daugiau kaip 90 % masės | Gamyba iš cheminių medžiagų | |

— Kiti | Gamyba iš verpalų | |

5907 | Kitu būdu įmirkytos, aptrauktos arba padengtos tekstilinės medžiagos; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai arba panašūs dirbiniai | Gamyba iš verpalų arba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5908 | Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms arba panašiems dirbiniams; dujų degiklių kaitinimo tinkleliai ir apskritai megztos medžiagos dujų degiklių kaitinimo tinkleliams, įmirkytos arba neįmirkytos: | | |

— Dujų degiklių kaitinimo tinkleliai, įmirkyti | Gamyba iš apskritai megztų medžiagų dujų degiklių kaitinimo tinkleliams | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

5909–5911 | Tekstilės dirbiniai, skirti pramoniniam naudojimui: | | |

— Šlifavimo diskai ar žiedai, išskyrus veltinį, klasifikuojamą 5911 pozicijoje | Gamyba iš verpalų arba audinių atliekų arba skudurų, klasifikuojamų6310 pozicijoje | |

— Audiniai, dažniausiai naudojami poperiaus gamyboje ar kitokioms techninėms reikmėms, veltiniai arba neveltiniai, įmirkyti ar apvilkti arba ne, su cilindriniais ar nesibaigiančiais vienasiūliais arba daugiasiūliais apmatais ir (arba) ataudais, arba lygus audeklas su daugiasiūliais apmatais ir (arba) ataudais, klasifikuojamais5911 pozicijoje | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,šių medžiagų:politetrafluoroetileno verpalų,daugiasiūlių poliamido verpalų, įmirkytų, apvilktų ar padengtų fenolio derva,aromatinio poliamido sintetinio tekstilinio pluošto verpalų, gautų m- fenilendiamino ir izoftalio rūgšties polikondensacijos procese,politetrafluoroetileno monofilo,poli-p-fenilen tereftalamido sintetinių tekstilinių pluoštų verpalų,stiklo pluošto verpalų, padengtų fenolio derva ir su akriliniu pluoštu,kopoliesterio vienagijų siūlų iš poliesterio ir dervos iš tereftalio rūgšties ir 1,4-cikloheksandietanolo ir izoftalio rūgšties,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

— Kiti | Gamyba iš: kokoso pluošto verpalų,natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

60 skirsnis | Megztinės arba nertinės medžiagos | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

61 skirsnis | Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai: | | |

— Gauti susiuvant arba kitaip sujungiant 2 ar daugiau megztų ar nertų gaminių audinių gabalus, kurie arba yra sukirpti pagal formą, arba numegzti reikiamos formos | Gamyba iš verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

ex 62 skirsnis | Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus; išskyrus: | Gamyba iš verpalų | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 ir ex6211 | Moteriški, mergaičių, kūdikių drabužiai ir kūdikių drabužių priedai, išsiuvinėti | Gamyba iš verpalų arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex6210 ir ex6216 | Ugniai atspari įranga, iš audinių, padengta aliuminizuoto poliesterio folija | Gamyba iš verpalų arba Gamyba iš nepadengto audinio, jei panaudoto nepadengto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

6213 ir 6214 | Nosinės, šaliai, kaklaskarės, šalikai, mantilijos, vualiai ir panašūs dirbiniai: | | |

— Išsiuvinėti | Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų arba Dažymas marginimo būdu, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudotos nemargintos prekės, klasifikuojamos 6213 ir 6214 pozicijose, vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

6217 | Kiti gatavų drabužių priedai; drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus klasifikuojamas 6212 pozicijoje | | |

— Išsiuvinėti | Gamyba iš verpalų arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Ugniai atspari įranga, iš audinių, padengta aliuminizuoto poliesterio folija | Gamyba iš verpalų arba Gamyba iš nepadengto audinio, jei panaudoto nepadengto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Įdėklai apykaklėms ir rankogaliams, iškirpti | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš verpalų | |

ex 63 skirsnis | Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

6301–6304 | Antklodės, kelioniniai pledai, patalynė ir pan.; užuolaidos, ir kt.; kiti baldams ir būstui dekoruoti naudojami dirbiniai: | | |

— Iš veltinio arba neaustinių medžiagų | Gamyba iš: natūralių pluoštų, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

— Kiti: | | |

— — Išsiuvinėti | Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio (išskyrus megzto arba nerto), jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— — Kiti | Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų | |

6305 | Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti | Gamyba iš: natūralių pluoštų,cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

6306 | Dirbiniai iš brezento, tentai ir markizės; palapinės; laivų, burlenčių ir antžeminio transporto priemonių burės; kempingų įranga: | | |

— Iš neaustinių medžiagų | Gamyba iš: natūralių pluoštų, arbacheminių medžiagų arba tekstilinės masės | |

— Kiti | Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų | |

6307 | Kiti gatavi dirbiniai, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

6308 | Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be priedų, skirti kilimėlių, gobelenų, siuvinėtų staltiesių ar servetėlių arba panašių tekstilės dirbinių gamybai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes | Kiekviena rinkinio prekė turi atitikti taisyklę, kuri būtų jai taikoma, jei ji nebūtų įtraukta į rinkinį. Tačiau prekės, neturinčios kilmės, gali būti įtrauktos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos | |

ex 64 skirsnis | Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai, išskyrus: | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus sujungtų batviršių detales, pritvirtintas prie vidpadžių arba prie kitų padų komponentų, klasifikuojamų 6406 pozicijoje | |

6406 | Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 65 skirsnis | Galvos apdangalai ir jų dalys, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

6503 | Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš veltinio, pagaminti iš skrybėlių korpusų, gaubtų arba plokščių skrybėlių ruošinių, klasifikuojamų 6501 pozicijoje, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais | Gamyba iš verpalų arba tekstilės pluoštų | |

6505 | Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megzti arba nerti ar pagaminti iš nėrinių, veltinio arba iš kitų tekstilės medžiagų rietime (bet ne juostelių pavidalo), su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais; tinkleliai plaukams iš bet kurios medžiagos, su pamušalu arba be pamušalo | Gamyba iš verpalų arba tekstilės pluoštų | |

ex 66 skirsnis | Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

6601 | Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius-lazdas, sodo skėčius ir panašius skėčius) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

67 skirsnis | Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 68 skirsnis | Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex6803 | Dirbiniai iš skalūnų arba iš aglomeruotų skalūnų | Gamyba iš apdorotų skalūnų | |

ex6812 | Asbesto dirbiniai; mišinių dirbiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto arba iš asbesto ir magnio karbonato | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

ex6814 | Žėručio dirbiniai, įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį, pritvirtintą prie popieriaus, kartono arba kitų medžiagų pagrindo arba be pagrindo | Gamyba iš apdoroto žėručio (įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį) | |

69 skirsnis | Keramikos dirbiniai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 70 skirsnis | Stiklas ir stiklo dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7003, ex7004 ir ex7005 | Stiklas, padengtas neatspindinčiu sluoksniu | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7006 | Stiklas, klasifikuojamas 7003, 7004 arba 7005 pozicijose, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitu būdu apdorotas, bet neįrėmintas ir neaptaisytas kitomis medžiagomis | | |

— Stiklo plokščių medžiagos, padengtos dielektrine plona plėvele su puslaidininkiu pagal SEMI-standartus | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7006 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų pozicijoje7001 | |

7007 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7008 | Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7009 | Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti, įskaitant užpakalinio vaizdo veidrodžius | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7010 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas arba Stiklo dirbinių raižymas, jei neraižytų stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7013 | Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 7010 arba 7018 pozicijose) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas arba Stiklo dirbinių raižymas, jei neraižytų stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos arba Pūsto stiklo dirbinių rankinis dekoravimas (išskyrus šilkografiją), jei pūsto stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex7019 | Stiklo pluoštų dirbiniai (išskyrus verpalus) | Gamyba iš: nedažytų gijų, pusverpalių, verpalų arba kapotų sruogų, arbastiklo vatos | |

ex 71 skirsnis | Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7101 | Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, surūšiuoti ir laikinai suverti gabenimo patogumui | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex7102, ex7103 ir ex7104 | Apdoroti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys (gamtiniai, sintetiniai arba regeneruoti) | Gamyba iš neapdorotų brangakmenių ar pusbrangių akmenų | |

7106, 7108 ir 7110 | Taurieji metalai: | | |

— Neapdoroti | Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijose arba Elektrolitinis, šiluminis arba cheminis tauriųjų metalų, klasifikuojamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijose, atskyrimas arba Tauriųjų metalų, klasifikuojamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijose, sulydymas vienų su kitais arba su netauriaisiais metalais | |

— Pusiau apdoroti arba turintys miltelių pavidalą | Gamyba iš neapdorotų tauriųjų metalų | |

ex7107, ex7109 ir ex7111 | Metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, pusiau apdoroti | Gamyba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, neapdorotų | |

7116 | Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7117 | Dirbtinė bižuterija | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas arba Gamyba iš netauriųjų metalų detalių, nepadengtų arba neuždengtų tauriaisiais metalais, jei visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 72 skirsnis | Geležis ir plienas; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7207 | Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7201, 7202, 7203,7204 arba 7205 pozicijose | |

7208–7216 | Plokšti valcavimo produktai, strypai ir juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno | Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje | |

7217 | Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno | Gamyba iš pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų 7207 pozicijoje | |

ex7218,7219–7222 | Pusgaminiai, plokšti valcavimo produktai, strypai ir juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančio plieno | Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7218 pozicijoje | |

7223 | Viela iš nerūdijančio plieno | Gamyba iš pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų pozicijoje 7218 | |

ex7224,7225–7228 | Pusgaminiai, plokšti valcavimo produktai, karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš kito legiruotojo plieno; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno | Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7206, 7218 arba 7224 pozicijose | |

7229 | Viela iš kito legiruotojo plieno | Gamyba iš pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų 7224 pozicijoje | |

ex 73 skirsnis | Dirbiniai iš geležies arba iš plieno; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7301 | Lakštinės atraminės konstrukcijos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje | |

7302 | Geležinkelių ir tramvajaus kelių konstrukcijų sudedamosios dalys iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje | |

7304, 7305 ir 7306 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206, 7207,7218 arba 7224 pozicijose | |

ex7307 | Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančio plieno (ISO Nr X5CrNiMo 1712), susidedančios iš kelių dalių | Ruošinių tekinimas, gręžimas, praplėtimas, sriegimas, šlifavimas smėliasroviu, jei jų vertė ne didesnė kaip 35 % produkto ex-works kainos | |

7308 | Metalinės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, klasifikuojamus9406 pozicijoje) ir metalinių konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba iš plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs dirbiniai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba iš plieno | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau suvirintieji kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, klasifikuojami 7301 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

ex7315 | Apsaugos nuo slydimo grandinės, dedamos ant ratų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 7315 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 74 skirsnis | Varis ir vario dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7401 | Vario šteinai; cementacinis varis (nusodintasis varis) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7402 | Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrocheminiam rafinavimui | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7403 | Neapdorotas rafinuotasis varis ir neapdoroti vario lydiniai: | | |

— Rafinuotasis varis | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Vario lydiniai ir rafinuotasis varis, turintys kitų elementų | Gamyba iš neapdoroto rafinuotojo vario ar vario atliekų ir laužo | |

7404 | Vario atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7405 | Vario ligatūros | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 75 skirsnis | Nikelis ir nikelio dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7501–7503 | Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai; neapdorotas nikelis; nikelio atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 76 skirsnis | Aliuminis ir aliuminio dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7601 | Neapdorotas aliuminis | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainosarba Gamyba terminio arba elektrolitinio apdorojimo būdu iš nelydyto aliuminio arba aliuminio atliekų ir laužo | |

7602 | Aliuminio atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7616 | Aliuminio dirbiniai, išskyrus tinklelius, audinius, groteles, tinklus, aptvarus, sutvirtinančius audinius ir panašias medžiagas (įskaitant transporterių juostas) iš aliumininės vielos ir prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš aliuminio | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau tinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audiniai ir panašios medžiagos (įskaitant transporterių juostas) iš aliumininės vielos arba prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš aliuminio gali būti panaudoti,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

77 skirsnis | Rezervuotas būsimam HS naudojimui | | |

ex 78 skirsnis | Švinas ir švino dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7801 | Neapdorotas švinas: | | |

— Rafinuotasis švinas | Gamyba iš sidabringojo arba apdoroto švino | |

— Kitas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 7802 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

7802 | Švino atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 79 skirsnis | Cinkas ir cinko dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7901 | Neapdorotas cinkas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 7902 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

7902 | Cinko atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 80 skirsnis | Alavas ir alavo dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

8001 | Neapdorotas alavas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 8002 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

8002 ir 8007 | Alavo atliekos ir laužas; kiti alavo dirbiniai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

81 skirsnis | Kiti netaurieji metalai; kermetai; dirbiniai iš šių medžiagų: | | |

— Kiti netaurieji metalai, apdoroti; jų dirbiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 82 skirsnis | Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

8206 | Įrankiai, klasifikuojami ne mažiau kaip dviejose pozicijose, esančiose intervale nuo 8202 iki 8205, sukomplektuoti į rinkinius, skirtus parduoti mažmeninėje prekyboje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 8202–8205. Tačiau įrankiai, klasifikuojami 8202–8205 pozicijose, gali būti įtraukti į rinkinius, jei jų vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos | |

8207 | Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių (pavyzdžiui, presavimo, štampavimo, perforavimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo, gręžimo, tekinimo, pratraukimo, frezavimo, tekinimo arba veržimo) keičiamieji įrankiai, įskaitant metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) štampus (matricas), uolienų arba grunto gręžimo įrankius | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8208 | Staklių arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex8211 | Peiliai su pjovimo geležtėmis, dantytomis arba nedantytomis (įskaitant šakelių pjaustymo arba genėjimo peilius), išskyrus peilius, klasifikuojamus 8208 pozicijoje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau peiliai geležtės ir rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudoti | |

8214 | Kiti pjovimo įrankiai (pavyzdžiui, plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų arba virtuvės kirviai, kapoklės, mėsmalių peiliukai, peiliai popieriui pjaustyti); manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos | |

8215 | Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos | |

ex 83 skirsnis | Įvairūs dirbiniai iš netauriųjų metalų; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex8302 | Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai, skirti pastatų įrangai ir automatinėms durų sklendėms | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau kitos medžiagos, klasifikuojamos 8302 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

ex8306 | Statulėlės ir kiti dekoratyviniai netauriųjų metalų dirbiniai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau kitos medžiagos, klasifikuojamos 8306 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 84 skirsnis | Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8401 | Branduolinių reaktorių kuro elementai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8402 | Vandens garų arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus); perkaitinto vandens katilai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8403 ir ex8404 | Centrinio šildymo katilai, išskyrus klasifikuojamus 8402 pozicijoje ir pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 8403 arba 8404 pozicija | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

8406 | Vandens garų turbinos ir kitų garų turbinos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8407 | Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8408 | Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8409 | Dalys, skirtos vien tik arba daugiausia varikliams, klasifikuojamiems 8407 arba 8408 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8411 | Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8412 | Kiti varikliai ir jėgainės | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex8413 | Rotaciniai stumiantieji siurbliai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex8414 | Pramoniniai ventiliatoriai, orapūtės ir panašūs į juos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8415 | Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8418 | Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti elektriniai arba neelektriniai šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, klasifikuojamus 8415 pozicijoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex8419 | Mašinos, naudojamos medienos, popieriaus masės ir kartono pramonėje | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8420 | Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus skirtas metalui arba stiklui apdoroti, ir šių įrenginių velenai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8423 | Svėrimo įrenginiai (išskyrus svarstykles, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg), įskaitant pagal svėrimo rezultatus veikiančius apskaitos arba kontrolės įrenginius; visų rūšių svėrimo įrenginių svareliai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8425–8428 | Kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaniniai įrenginiai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8431 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8429 | Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su paslankiu verstuvu (angledozers), greideriai, lygintuvai, skreperiai, mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai, vienkaušiai krautuvai, plūktuvai ir plentvoliai: | | |

— Plentvoliai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8431 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8430 | Kiti žemės, mineralų arba rūdų perstūmos, rūšiavimo, išlyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, sutankinimo, ištraukimo arba gręžimo mechaniniai įrenginiai; poliakalės ir poliatraukės; plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8431 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8431 | Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia plentvoliams | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8439 | Pluoštinių celiuliozinių medžiagų masės gamybos, popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mechaniniai įrenginiai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8441 | Kiti popieriaus masės, popieriaus arba kartono gamybos mechaniniai įrenginiai, įskaitant visų rūšių popieriaus ir kartono pjaustymo mašinas | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8444–8447 | Mašinos, klasifikuojamos šiose pozicijose, naudojamos tekstilės pramonėje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex8448 | Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis, klasifikuojamomis 8444 ir 8445 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8452 | Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas, klasifikuojamas 8440 pozicijoje; baldai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti siuvamosioms mašinoms; siuvamųjų mašinų adatos: | | |

— Siuvamosios mašinos (siuvančios tik šaudykliniais dygsniais), kurių viršutiniosios dalies masė be variklio ne didesnė kaip 16 kg, o su varikliu – ne didesnė kaip 17 kg | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė, sumontavus viršutiniąsias dalis (be variklio) ne didesnė kaip visų panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė,panaudoti siūlo įtempimo, nėrimo ir zigzago mechanizmai turi kilmę | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8456–8466 | Staklės ir mašinos, jų dalys ir reikmenys, klasifikuojami 8456–8466 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8469–8472 | Biuro mašinos (pavyzdžiui, rašomosios mašinėlės, skaičiavimo mašinos, automatinio duomenų apdorojimo mašinos, dauginimo aparatai, sukabinimo sankabomis mašinos) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8480 | Metalo liejimo formadėžės; liejimo padėklai; liejimo modeliai; metalo, metalų karbidų, stiklo, mineralinių medžiagų, gumos arba plastikų liejimo formos (išskyrus luitadėžes) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

8482 | Rutuliniai arba ritininiai guoliai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8484 | Tarpikliai ir panašūs sandarikliai iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių; tarpiklių ir panašių sandariklių, kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba komplektai, supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes; mechaniniai uždoriai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8485 | Mechaninių įrenginių dalys be elektrinių jungčių, izoliatorių, ričių, kontaktų arba kitų elektros detalių, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex 85 skirsnis | Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8501 | Elektros varikliai ir generatoriai (išskyrus generatorinius agregatus) | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8503 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8502 | Elektros generatoriniai agregatai ir vieninkariai elektros keitikliai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8501 arba 8503 pozicijose, bendra vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8504 | Automatinio duomenų apdorojimo mašinų ir jų įrenginių maitinimo šaltiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex8518 | Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai, sumontuoti arba nesumontuoti korpusuose; elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai; elektriniai garso stiprintuvai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8519 | Gramofonai, patefonai, elektrofonai, grotuvai, kasetiniai grotuvai ir kiti garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įrenginiai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8520 | Įrašantieji magnetofonai ir kiti garso įrašymo aparatai, su garso atkūrimo įrenginiais arba be jų | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8521 | Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais) | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8522 | Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik arba daugiausia aparatams, klasifikuojamiems 8519–8521 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8523 | Parengtos naudoti neįrašytos garso įrašų arba kitų įrašų laikmenos, išskyrus gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8524 | Patefono plokštelės, juostos ir kitos įrašytos garso arba kitų įrašų laikmenos, įskaitant patefono plokštelių gamyboje naudojamas matricas ir formas, bet neįskaitant gaminių, klasifikuojamų 37 skirsnyje: | | |

— Patefono plokštelių gamyboje naudojamos matricos ir formos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8523 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8525 | Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo arba televizijos signalų siųstuvai su imtuvais, garso įrašymo ar atkūrimo aparatais arba be jų; televizijos kameros; nejudančio vaizdo kameros ir kiti vaizdo įrašymo aparatai (vaizdo magnetofonai); skaitmeninės kameros | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8526 | Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8527 | Radiotelefonijos, radiotelegrafijos arba radijo imtuvai, su kuriais kartu viename korpuse sumontuoti arba nesumontuoti garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatai arba laikrodis | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8528 | Televizijos signalų imtuvai, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų; vaizdo monitoriai ir projekciniai vaizdo aparatai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8529 | Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais 8525–8528 pozicijose: | | |

— Tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kitos | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8535 ir 8536 | Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8538 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8537 | Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, kuriuose sumontuoti du arba daugiau aparatų, klasifikuojamų 8535 arba 8536 pozicijose, naudojami elektros srovės valdymui arba paskirstymui, įskaitant konstrukcijų pagrindus, kuriuose sumontuoti prietaisai arba aparatai, klasifikuojami 90 skirsnyje, ir skaitmeninio programinio valdymo įrenginiai, tačiau neįskaitant komutatorių, klasifikuojamų 8517 pozicijoje | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8538 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8541 | Diodai, tranzistoriai ir panašūs puslaidininkiniai įtaisai, išskyrus į lustus nesupjaustytas puslaidininkių plokšteles | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8542 | Elektroniniai integriniai grandynai ir integrinių grandynų mikroelektroniniai mazgai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8541 arba 8542 pozicijose, bendra vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8544 | Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8545 | Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito arba kiti anglies dirbiniai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8546 | Elektros izoliatoriai iš bet kurių medžiagų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8547 | Izoliaciniai elektros mašinų, prietaisų arba įrenginių įtaisai, išskyrus izoliatorius, klasifikuojamus 8546 pozicijoje, pagaminti vien tik iš izoliacinių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių detalių (pavyzdžiui, lizdų su sriegiais), įdėtų formavimo metu ir skirtų tik dirbiniui surinkti; elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys, pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8548 | Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai elementai, išeikvotos galvaninės baterijos ir išeikvoti elektros akumuliatoriai; mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex 86 skirsnis | Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajaus bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8608 | Geležinkelių arba tramvajaus kelių įrenginiai ir įtaisai; mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) geležinkelių, tramvajaus kelių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų arba oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo valdymo įrenginiai; jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex 87 skirsnis | Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8709 | Savaeigiai vežimėliai be kėlimo ir krovimo įrenginių, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams vežti; traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose; išvardytųjų transporto priemonių dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8710 | Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovos mašinos su ginklais arba be ginklų bei šių transporto priemonių dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8711 | Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos: | | |

— Su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris: | | |

— — Ne didesnis kaip 50 cm3 | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos |

— — Didesnis kaip 50 cm3 | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8712 | Dviračiai be rutulinių guolių | Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 8714 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8715 | Vaikų vežimėliai ir jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8716 | Priekabos ir puspriekabės; kitos nesavaeigės transporto priemonės; jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex 88 skirsnis | Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex8804 | Rotošiutai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 8804 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

8805 | Orlaivių paleidimo mechanizmai; ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panašūs įrenginiai; lakūnų treniruokliai; išvardytųjų įrenginių dalys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

89 skirsnis | Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau korpusai, klasifikuojami 8906 pozicijoje, negali būti panaudoti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 90 skirsnis | Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9001 | Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių kabeliai, išskyrus klasifikuojamus 8544 pozicijoje; poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; neaptaisyti lęšiai (įskaitant kontaktinius lęšius), prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9002 | Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar priedai, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9004 | Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti akiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex9005 | Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; išskyrus astronomijos refrakcinius teleskopus ir jų tvirtinimo įtaisus | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex9006 | Fotoaparatai (išskyrus kino kameras); fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos, išskyrus dujošvytes lempas | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9007 | Kino kameros ir kino projektoriai, su garso įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be tokių įrenginių | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9011 | Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba mikroprojektavimo mikroskopus | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex9014 | Kiti navigacijos prietaisai ir įrenginiai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9015 | Geodezijos (įskaitant fotogrametrinę geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos prietaisai ir įrenginiai, išskyrus kompasus; tolimačiai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9016 | Svarstyklės, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg, su svareliais arba be svarelių | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9017 | Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai (pavyzdžiui, braižybos mašinos, pantografai, matlankiai, slankmačiai, braižiklinės, logaritminės liniuotės, diskiniai skaičiuotuvai); rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pavyzdžiui, matuoklės ir tieslės (matuojamosios juostos), mikrometrai, slankmačiai), nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9018 | Medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos prietaisai ir įrenginiai, įskaitant scintigrafijos aparatus, kiti elektriniai medicinos aparatai ir prietaisai, naudojami regėjimui tikrinti: | | |

— Stomatologijos krėslai, kartu su stomatologijos įrenginiais arba stomatologijoje naudojamomis spjaudyklėmis | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 9018 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

9019 | Mechanoterapijos įtaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų aparatai; ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti kvėpavimo aparatai, naudojami terapijoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

9020 | Kiti kvėpavimo įtaisai ir dujokaukės, išskyrus saugos kaukes be mechaninių dalių ir keičiamų filtrų | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

9024 | Mašinos ir įtaisai, skirti medžiagų (pavyzdžiui, metalų, medienos, tekstilės medžiagų, popieriaus, plastikų) kietumui, atsparumui, spūdumui, tamprumui arba kitoms mechaninėms savybėms tirti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9025 | Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji prietaisai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, su savirašiais arba be savirašių, ir bet kurios šių prietaisų tarpusavio kombinacijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9026 | Prietaisai ir aparatai, skirti srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems kintamiesiems skysčių arba dujų parametrams matuoti arba kontroliuoti (pavyzdžiui, srauto (debito) matuokliai, lygio matuokliai, manometrai, šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus, klasifikuojamus 9014, 9015, 9028 arba 9032 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9027 | Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai (pavyzdžiui, poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų arba dūmų analizės aparatai); prietaisai ir aparatai, skirti klampumui, poringumui (akytumui), plėtrumui, paviršiaus įtempimui arba panašiems parametrams matuoti arba kontroliuoti; šilumos, garso arba šviesos kiekybinių charakteristikų matavimo arba kontrolės prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); mikrotomai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9028 | Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius: | | |

— Dalys ir reikmenys | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9029 | Apsisukimų skaičiaus skaitikliai, gamybos produktų kiekio skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai; spidometrai ir tachometrai, išskyrus klasifikuojamus 9014 arba 9015 pozicijose; stroboskopai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9030 | Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių elektros charakteristikų matavimo arba kontrolės prietaisai ir aparatai, išskyrus skaitiklius, klasifikuojamus 9028 pozicijoje; alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės arba kitos jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9031 | Matavimo arba kontrolės prietaisai, įrenginiai ir mašinos, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; profilių projektoriai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9032 | Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9033 | Mašinų, įrenginių, prietaisų arba aparatų, klasifikuojamų 90 skirsnyje, dalys ir reikmenys (nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex 91 skirsnis | Laikrodžiai ir jų dalys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9105 | Kiti laikrodžiai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9109 | Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9110 | Sukomplektuoti laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti (laikrodžių mechanizmų rinkiniai); surinkti, tačiau nesukomplektuoti laikrodžių mechanizmai; nebaigti surinkti laikrodžių mechanizmai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos,kurioje pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 9114 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9111 | Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių korpusai, klasifikuojami9101 ir 9102 pozicijose, ir kitos jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9112 | Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitų panašių prekių, klasifikuojamų šiame skirsnyje, korpusai bei kitos jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9113 | Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys: | | |

— Iš netauriųjų metalų, paauksuotų arba nepaauksuotų, pasidabruotų arba nepasidabruotų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

92 skirsnis | Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

93 skirsnis | Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 94 skirsnis | Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex9401 ir ex9403 | Metaliniai baldai, su neprikimštu medvilniniu audiniu, kurio masė ne didesnė kaip 300 g/m2 | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas arba Gamyba iš medvilninio audinio, jau paruošto naudojimui, kuris klasifikuojamas 9401 arba 9403 pozicijose, jei: jo vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos,visos panaudotos medžiagos turi kilmę ir klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 9401 arba 9403 pozicijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos, |

9405 | Šviestuvai ir apšvietimo įranga, įskaitant atvirose vietose ir patalpose naudojamus prožektorius, bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai su stacionariai įtvirtintu šviesos šaltiniu bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

9406 | Surenkamieji statiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 95 skirsnis | Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

9503 | Kiti žaislai; pagal mastelį sumažinti modeliai ir panašūs pramogoms skirti modeliai, veikiantys arba neveikiantys; visų rūšių galvosūkiai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex9506 | Golfo lazdos ir jų dalys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gali būti panaudoti grubiai apdoroti ruošiniai golfo lazdų galvučių gamybai | |

ex 96 skirsnis | Įvairūs pramonės dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex9601 ir ex9602 | Gyvūninių, augalinių arba mineralinės raižybos medžiagų dirbiniai | Gamyba iš apdorotų raižybos medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje | |

ex9603 | Šluotos ir šepečiai (išskyrus šluotas iš šakelių ir panašias bei šepečius iš kiaunės arba voverės plaukų), rankiniai mechaniniai grindų šlavimo įtaisai be variklio, plaušinės šluotos ir plunksninės dulkių šluostės; mazgeliai ir kuokšteliai, paruošti naudoti šluotų arba šepečių gamyboje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

9605 | Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai | Kiekviena rinkinio prekė turi atitikti taisyklę, kuri būtų jai taikoma, jei ji nebūtų įtraukta į rinkinį. Tačiau prekės, neturinčios kilmės, gali būti įtrauktos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos | |

9606 | Sagos, spraustukai, spausteliai ir kniedinės spraustės, sagų formos ir kitos šių dirbinių dalys; sagų ruošiniai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

9608 | Šratinukai; flomasteriai ir kiti rašikliai akytais antgaliais bei žymekliai; parkeriai, stilografai ir kiti plunksnakočiai; dvigubi rašikliai; automatiniai arba slankūs pieštukai; rašiklių laikymo įtaisai, pieštukinės ir panašūs įtaisai; minėtų gaminių dalys (įskaitant kamštelius ir gnybtus), išskyrus klasifikuojamus 9609 pozicijoje | Gamyba, kurioje visos naudojamos medžiagos yra klasifikuojamos kitoje pozicijoje nei prekė. Tačiau gali būti naudojamos toje pačioje pozicijoje klasifikuojamos plunksnos arba plunksnų galiukai | |

9612 | Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar kitu būdu paruoštos atspaudams gauti, suvyniotos arba nesuvyniotos ant ričių, sudėtos arba nesudėtos į kasetes; antspaudų pagalvėlės, įmirkytos arba neįmirkytos rašalu, su dėžutėmis arba be jų | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex9613 | Žiebtuvėliai su pjezo uždegimo sistema | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 9613 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex9614 | Pypkės ir pypkių kaušeliai | Gamyba iš grubiai apdorotų ruošinių | |

97 skirsnis | Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

--------------------------------------------------

C PRIEDAS

JUDĖJIMO SERTIFIKATAS EUR.1 IR PREKIŲ JUDĖJIMO SERTIFIKATO EUR.1 ANKETA (PAREIŠKIMAS)

Spausdinimo instrukcijos

1. Kiekvienos formos matmenys – 210 x 297 mm; lapo ilgio leistinasis nuokrypis – iki 5 mm mažiau ar 8 mm daugiau. Popierius privalo būti baltas, rašomasis, be mechaninių priemaišų ir sveriantis ne mažiau kaip 25 g/m2. Popieriaus fonas – išspausdintas žalias rėminio ornamento motyvas, leidžiantis aiškiai pastebėti bet kokią klastotę, atliktą mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.

2. Valstybinių narių ir Bendrijos kompetentingos institucijos gali pasilikti sau teisę pačioms spausdinti sertifikatų formas arba sertifikatų formas gali spausdinti patikimos spaustuvės. Pastaruoju atveju, kiekvienoje sertifikato formoje turi būti nuoroda, kad spausdino patikima spaustuvė. Kiekvienoje sertifikato formoje privalo būti nurodytas spaustuvės pavadinimas bei adresas arba skiriamasis spaustuvės atpažinimo ženklas. Sertifikato formoje taip pat turi būti nurodytas serijos numeris, išspausdintas arba neišspausdintas, pagal kurį būtų galima spaustuvę atpažinti.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

D PRIEDAS

DEKLARACIJA SĄSKAITOJE FAKTŪROJE

Deklaracija sąskaitoje faktūroje, kurios tekstas pateiktas žemiau, įrašoma vadovaujantis išnašomis. Tačiau išnašų kopijuoti nereikia.

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin [2].

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … [3]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [4].

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [5]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … – Ursprungswaren sind [6].

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγεας των προϊόντων που καλόπτονται από το παρόν έγγραψο (άδεια τελωνείου αριθ. … [7]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … [8].

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no… [9]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … [10].

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … [11]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … – alkuperätuotteita [12].

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no… [13]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [14].

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … [15]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … [16].

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning Nr. … [17]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele oorsprong zijn [18].

Tekstas portugalų kalba

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… [19]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … [20].

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … [21]) försäkrar att dessa varor, orn inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung [22].

… [23]

(Vieta ir data)

… [24]

(Eksportuotojo parašas; be to, pasirašantis deklaraciją asmuo šalia savo parašo dar turi įskaitomai parašyti savo pavardę).

[1] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[2] Nurodoma produktų kilmė

[3] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[4] Nurodoma produktų kilmė

[5] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[6] Nurodoma produktų kilmė

[7] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[8] Nurodoma produktų kilmė

[9] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[10] Nurodoma produktų kilmė.

[11] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[12] Nurodoma produktų kilmė

[13] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[14] Nurodoma produktų kilmė

[15] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[16] Nurodoma produktų kilmė

[17] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[18] Nurodoma produktų kilmė

[19] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[20] Nurodoma produktų kilmė

[21] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[22] Nurodoma produktų kilmė

[23] Šios nuorodos nebūtinos, jei tokia informacija pateikiama dokumente.

[24] Žr. 21 straipsnio 5 dalį. Tais atvejais, kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, jis gali ir nerašyti savo pavardės.

--------------------------------------------------