32001L0105Oficialusis leidinys L 019 , 22/01/2002 p. 0009 - 0016


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/105/EB

2001 m. gruodžio 19 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 94/57/EB dėl laivų apžiūros ir tikrinimo organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4] ir vadovaudamiesi Taikinimo komiteto 2001 m. lapkričio 13 d. patvirtintu jungtiniu tekstu,

kadangi:

(1) Vėliavos valstybėms tinkamai ir privaloma tvarka įgyvendinant atitinkamas tarptautiniu mastu galiojančias konvencijas, galima pagerinti saugą ir taršos prevenciją jūroje.

(2) Tarybos direktyva 94/57/EB [5] nustatė organizacijų, kurioms pagal tarptautines konvencijas galima suteikti įvairių lygių įgaliojimus valstybių narių vardu tikrinti laivus ir išduoti atitinkamus saugos liudijimus, pripažinimo visoje Bendrijoje sistemą.

(3) Praktinis tos direktyvos įgyvendinimas parodė, kad tam tikri organizacijų pripažinimo visoje Bendrijoje tvarkos pakeitimai būtų galėję daug prisidėti prie tos sistemos stiprinimo ir tuo pačiu būtų supaprastinę valstybių narių prievoles, susijusias su priežiūra ir ataskaitų teikimu.

(4) Priėmus Direktyvą 94/57/EB buvo padaryta Bendrijos ir tarptautinių teisės aktų pakeitimų, todėl būtina atitinkamai iš dalies pakeisti ir Direktyvą 94/57/EB.

(5) Visų pirma Direktyvą 94/57/EB reikia suderinti su tais Direktyvos 94/57/EB 2 straipsnio d punkte nurodytų tarptautinių konvencijų ir jų protokolų bei susijusių privalomųjų kodeksų pakeitimais, kurie įsigaliojo po šios direktyvos priėmimo, bei su atitinkamomis Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) rezoliucijomis.

(6) Siekdama didinti tarptautinėse konvencijose nustatytų vėliavos valstybių įsipareigojimų įgyvendinimo efektyvumą, 1997 m. lapkričio 27 d. TJO asamblėja priėmė Rezoliuciją A.847(20) dėl TJO dokumentų įgyvendinimo rekomendacijų vėliavos valstybėms.

(7) 1993 m. lapkričio 4 d. Asamblėjos rezoliucija A.741(18) TJO patvirtino Tarptautinį saugaus valdymo (ISM) kodeksą, kuris tapo privalomas, priėmus naują Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) IX skyrių.

(8) Siekdama užtikrinti vienodą minėtojo ISM kodekso įgyvendinimą, TJO savo 1995 m. lapkričio 23 d. Rezoliucija A.788(19) patvirtino ISM kodekso įgyvendinimo rekomendacijas jūrų administracijoms.

(9) Siekdama suvienodinti tas apžiūras ir patikrinimus, kuriuos pagal tarptautinių konvencijų reikalavimus turi rengti vėliavos administracijos, 1993 m. lapkričio 4 d. TJO priėmė Rezoliuciją A.746(18) dėl rekomendacijų atliekant apžiūras pagal apžiūros ir sertifikavimo suderintą sistemą.

(10) Visų organizacijos klasifikuotų laivų, nepriklausomai nuo vėliavos, su kuria jie plaukioja, gera saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos istorija yra svarbus organizacijos darbo efektyvumo rodiklis ir esminė organizacijos pripažinimo ir jo galiojimo sąlyga.

(11) Pirmą kartą suteikiant pripažinimą toms organizacijoms, kurios siekia gauti įgaliojimus veikti valstybių narių vardu, gali būti įvertinta, kaip jos laikosi Direktyvos 94/57/EB nuostatų, ir toks įvertinimas bus efektyvesnis, jei jį pagal suderintą tvarką centralizuotai atliks Komisija, bendradarbiaudama su tomis valstybėmis narėmis, kurios prašo suteikti pripažinimą.

(12) Nuolatinė tolesnė priežiūra, kaip pripažintos organizacijos laikosi Direktyvos 94/57/EB nuostatų, taip pat bus efektyvesnė, jei ji bus atliekama centralizuotai ir pagal suderintą tvarką. Todėl tikslinga, kad Komisija kartu su ta valstybe nare, kuri prašo suteikti pripažinimą, būtų įgaliota atlikti šią funkciją visos Bendrijos vardu.

(13) Greta valstybių narių teisės laikinai sustabdyti jų vardu veikiančių organizacijų įgaliojimus, tokią teisę reikia suteikti ir Bendrijos lygmeniu bei leisti Komisijos vardu veikiančiam komitetui nustatyta tvarka laikinai sustabdyti organizacijos įgaliojimus tada, kai organizacijos darbas užtikrinant saugą ir taršos prevenciją blogėja ir kai organizacija nesiima reikiamų korekcinių priemonių.

(14) Laikantis požiūrio, kad šios nuostatos turi būti taikomos visoje Bendrijoje, sprendimas panaikinti šios direktyvos nuostatų nesilaikančios organizacijos pripažinimą, įskaitant atvejus, kai organizacijos darbas užtikrinant saugą ir taršos prevenciją yra nepatenkinamas, turi būti priimamas Bendrijos lygmeniu, taigi jį turi priimti Komisijos vardu veikiantis komitetas.

(15) Direktyva 94/57/EB užtikrina laisvę teikti paslaugas Bendrijoje, todėl Bendrijai turėtų būti suteikta teisė derėtis su tomis trečiosiomis šalimis, kuriose įsikūrusios kai kurios pripažintos organizacijos, dėl vienodo požiūrio į Bendrijoje įsikūrusioms pripažintoms organizacijoms.

(16) Valstybių narių vardu veikiančių organizacijų finansinės atsakomybės tvarkos skirtumai buvo kliūtis tinkamai įgyvendinti Direktyvą 94/57/EB. Siekiant spręsti šią problemą, reikia Bendrijos lygmeniu suderinti pripažintos organizacijos atsakomybės už įvykį, įvykusį dėl jos kaltės, laipsnį, kai jos kaltę savo sprendimu nustato teismas, įskaitant arbitražo teisme priimtus sprendimus dėl ginčų.

(17) Direktyvos 94/57/EB įgyvendinimui reikalingas priemones reikėtų priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [6].

(18) Skaidrumas ir suinteresuotųjų šalių keitimasis informacija bei visuomenės teisė gauti informaciją yra pagrindinės nelaimingų atsitikimų jūroje prevencijos priemonės, todėl pripažintos organizacijos turėtų teikti uosto valstybės kontrolės valdžios institucijoms visą įstatymuose numatytą informaciją apie jų turimų laivų klasei keliamas sąlygas bei užtikrinti galimybę plačiajai visuomenei susipažinti su ta informacija.

(19) Siekiant užkirsti kelią mėginimams pakeisti laivo klasę ir išvengti tais atvejais būtinų remonto darbų, pripažintos organizacijos turėtų keistis visa reikiama informacija apie laivo klasės pakeitimo sąlygas.

(20) Organizacija neturėtų būti valdoma laivų savininkų ar laivų statytojų, arba kitų asmenų, kurių komercinė veikla būtų susijusi su laivų statymu, įrengimu, remontu ar eksploatavimu. Organizacijos pajamos neturėtų iš esmės priklausyti nuo vienos komercinės įmonės. Paduodamos prašymą suteikti pripažinimą, klasifikacinės bendrovės ir kiekvienas inspektorius atskirai turėtų raštu įsipareigoti nesiimti įstatymų numatytų darbų esant interesų konflikto galimybei, t. y. jei egzistuoja ryšys su laivo, kurį reikia patikrinti, savininku ar operatoriumi arba jei esama verslo, asmeninių ar giminystės ryšių su tokio laivo savininku ar operatoriumi.

(21) Kokybiniuose kriterijuose, kuriuos turi atitikti techninės organizacijos, siekiančios įgyti ar išlaikyti pripažinimą Bendrijos lygmeniu, reikėtų priimti nuostatą, kad pagal tarptautines konvencijas numatytus patikrinimus ir apžiūras, t. y. įstatymų numatytus darbus, susijusius su atitinkamų saugos liudijimų išdavimu, gali atlikti tik išskirtines teises turintys inspektoriai. Šios organizacijos turi griežtai kontroliuoti savo personalą ir tarnybas, įskaitant visus Bendrijoje ir už jos ribų esančius filialus ir tarnybas, bei patvirtinti savo saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos darbo planus ir rodiklius. Organizacijos turi sukurti jų teikiamų paslaugų kokybės vertinimo sistemą.

(22) Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 94/57/EB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ

1 straipsnis

Direktyva 94/57/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnio b, c, d, i ir j punktai pakeičiami taip:

"b) "laivas, plaukiojantis su valstybės narės vėliava"; — tai valstybėje narėje registruotas laivas, plaukiojantis su valstybės narės vėliava pagal jos įstatymus. Šio apibrėžimo neatitinkantys laivai prilyginami laivams, plaukiantiems su trečiosios šalies vėliava;

c) "patikrinimai ir apžiūros"; — tai patikrinimai ir apžiūros, kuriuos privaloma atlikti pagal tarptautines konvencijas;

d) "tarptautinės konvencijos"; — tai 1974 m. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS), 1966 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo ir 1973/1978 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos kartu su protokolais ir šių konvencijų papildymais bei atitinkamais privalomais visose valstybėse narėse kodeksais, kurie galioja 2001 m. gruodžio 19 d.;

i) "laivo klasės liudijimas"; — tai struktūrinį ir mechaninį laivo tinkamumą konkrečiam laivo naudojimui ar eksploatavimui patvirtinantis dokumentas, kurį pagal savo nustatytas ir viešai paskebtas taisykles ir reglamentus išduoda klasifikacinė bendrovė;

j) "krovininio laivo radijo įrangos saugos liudijimas"; — tai liudijimas, kuris nustatytas iš dalies pakeistais SOLAS 1974/1978 m. Radijo reglamentais, priimtais TJO.";

2. 3 straipsnio 1 dalies pabaigoje įrašomas toks sakinys:

"Valstybės narės veikia pagal TJO rezoliucijos A.847(20) dėl TJO dokumentų įgyvendinimo rekomendacijų vėliavos valstybėms priedo ir priedelio atitinkamas nuostatas.";

3. 4 straipsnis pakeičiamas taip:

"4 straipsnis

1. Norėdamos suteikti įgaliojimus iki tol dar nepripažintai organizacijai, valstybės narės paduoda Komisijai prašymą bei išsamią informaciją ir įrodymus, kad organizacija atitinka priede nurodytus kriterijus bei 15 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse išdėstytas nuostatas ir įsipareigoja jų laikytis. Komisija kartu su atitinkama valstybe nare, padavusia prašymą, atlieka tų organizacijų, kurias prašoma pripažinti, įvertinimą, siekdama patikrinti, ar jos atitinka anksčiau nurodytus reikalavimus ir įsipareigoja jų laikytis. Priimant sprendimą pripažinti organizaciją, atsižvelgiama į 9 straipsnyje nurodytus organizacijos saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos veiklos rodiklius. Pripažinimą Komisija suteikia 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Valstybės narės gali pateikti Komisijai ypatingą prašymą, kad organizacijoms, atitinkančioms visus priede išdėstytus kriterijus, išskyrus įtrauktuosius į priedo A skirsnio 2 ir 3 dalis, pripažinimas būtų suteiktas trejiems metams. Šie ypatingi prašymai nagrinėjami 1 dalyje nustatyta tvarka, išskyrus tai, kad Komisija, kartu su atitinkama valstybe atlikdama vertinimą, nagrinėja visus kriterijus, išskyrus įtrauktuosius į priedo A skirsnio 2 ir 3 dalis. Šio riboto pripažinimo padariniai galioja tik valstybei narei ar valstybėms narėms, padavusioms prašymą dėl tokio pripažinimo.

3. Visas pripažintas organizacijas, ypač nurodytąsias 2 dalyje, turi atidžiai prižiūrėti pagal 7 straipsnį įsteigtas komitetas, kuris gali priimti sprendimą pratęsti arba atsisakyti pratęsti riboto pripažinimo galiojimą. Priimant sprendimą pratęsti pastarųjų organizacijų pripažinimą, neatsižvelgiama į priedo A skirsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus kriterijus, bet atsižvelgiama į 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus organizacijos saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos veiklos rodiklius. Visuose sprendimuose dėl riboto pripažinimo pratęsimo reikia nurodyti pripažinimo pratęsimo sąlygas (jei tokių sąlygų yra).

4. Komisija parengia ir atnaujina pagal 1, 2 ir 3 dalis pripažintų organizacijų sąrašą. Šis sąrašas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5. Organizacijos, kurios 2002 m. sausio 22 d. jau buvo pripažintos pagal šios direktyvos reikalavimus, ir toliau lieka pripažintomis organizacijomis. Nežiūrint į tai, reikalaujama, kad tos organizacijos laikytųsi naujų šios direktyvos nuostatų, o 11 straipsnyje nurodyto pirmojo įvertinimo metu bus tikrinama, kaip tų nuostatų laikomasi.";

4. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Taikydamos 3 straipsnio 2 dalį, valstybės narės iš esmės neatsisako suteikti įgaliojimų nė vienai pripažintai organizacijai imtis funkcijų, kurias numato 3 dalies ir 6 bei 11 straipsnių nuostatos. Tačiau valstybės narės pagal savo poreikius gali riboti organizacijų, kurioms valstybės narės suteikia įgaliojimus, jeigu toks ribojimas grindžiamas skaidriomis ir objektyviomis priežastimis, skaičių. Valstybės narės prašymu Komisija 7 straipsnyje nustatyta tvarka priima reikiamas priemones.";

b) 2 dalis išbraukiama;

c) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Valstybė narė, sutikdama, kad pripažinta organizacija, kurios buveinė yra trečiojoje šalyje, vykdytų 3 straipsnyje minimas pareigas ar kai kurias iš jų, gali prašyti, kad pastaroji trečioji šalis taikytų tokį pat požiūrį tų pripažintų organizacijų atžvilgiu, kurių buveinės yra Bendrijoje. Be to, Bendrija gali prašyti, kad trečioji valstybė, kurioje yra pripažinta organizacija, taikytų tokį pat požiūrį Bendrijoje esančių pripažintų organizacijų atžvilgiu.";

5. 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Darbo santykiai yra reguliuojami nustatytos formos nediskriminacine rašytine sutartimi ar lygiaverčiais teisiniais susitarimais, juose išdėstant organizacijų prisiimamas konkrečias pareigas ir funkcijas, kurios turi apimti bent:

a) nuostatas, išdėstytas TJO rezoliucijos A.739(18) dėl administracijos vardu veikiančių organizacijų įgaliojimo rekomendacijų II priedėlyje, atsižvelgiant į priedo sąlygas bei į TJO MSC/710 aplinkraščio ir MEPC/307 aplinkraščio dėl administracijos vardu veikiančių pripažintų organizacijų įgaliojimo tipinės sutarties priedėlius ir papildymą;

b) šias finansinę atsakomybę reglamentuojančias nuostatas:

i) teismui ar arbitražo teismui tiksliai ir galutinai pripažinus administracijos kaltę dėl kokio nors įvykio ir pateikus reikalavimą atlyginti nukentėjusioms šalims turtinę žalą ar nuostolius, susijusius su žmonių sužalojimu ar mirtimi, jei teismas įrodė, kad tą žalą sukėlė pripažintos organizacijos, jos organų, darbuotojų, atstovų ar kitų tos pripažintos organizacijos vardu veikiančių asmenų sąmoninga veikla ar neveikimas arba didelis neatsargumas, administracija turi teisę gauti iš pripažintos organizacijos finansinę kompensaciją, kuri atitinka teismo pripažintai organizacijai tenkančią kaltės dalį už padarytą žalą, patirtus nuostolius, žmonių sužalojimą ar mirtį;

ii) teismui ar arbitražo teismui tiksliai ir galutinai pripažinus administracijos kaltę dėl kokio nors įvykio ir pateikus reikalavimą atlyginti nukentėjusioms šalims nuostolius, susijusius su žmonių sužalojimu ar mirtimi, jei teismas įrodė, kad tą žalą sukėlė pripažintos organizacijos, jos organų, darbuotojų, atstovų ar kitų tos pripažintos organizacijos vardu veikiančių asmenų aplaidumas ar neatsargi veika arba neveikimas, administracija turi teisę gauti iš pripažintos organizacijos finansinę kompensaciją, kuri atitinka teismo pripažintai organizacijai tenkančią kaltės dalį už žmonių sužalojimą ar mirtį; valstybės narės gali nustatyti didžiausią sumą, kurios galima reikalauti iš pripažintos organizacijos, bet ta suma negali būti mažesnė kaip 4 milijonai eurų;

iii) teismui ar arbitražo teismui tiksliai ir galutinai pripažinus administracijos kaltę dėl kokio nors įvykio ir pateikus reikalavimą atlyginti nukentėjusioms šalims turtinę žalą ar nuostolius, jei teismas įrodė, kad tą žalą sukėlė pripažintos organizacijos, jos organų, darbuotojų, atstovų ar kitų tos pripažintos organizacijos vardu veikiančių asmenų aplaidumas ar neatsargi veika arba neveikimas, administracija turi teisę gauti iš pripažintos organizacijos finansinę kompensaciją, kuri atitinka teismo pripažintai organizacijai tenkančią kaltės dalį už minėtąją žalą ar nuostolius; valstybės narės gali nustatyti maksimalią sumą, kurios galima reikalauti iš pripažintos organizacijos, bet ta suma negali būti mažesnė kaip 2 milijonai eurų;

c) nuostatas dėl administracijos arba administracijos paskirtos nešališkos išorinės institucijos atliekamo administracijos vardu prisiimamų įsipareigojimų periodiško audito pagal 11 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

d) galimybę atlikti atsitiktinius ir išsamius laivų patikrinimus,

e) nuostatas dėl esminės informacijos apie jų klasifikuotą laivyną, pasikeitimus, laikino klasės sustabdymo ir klasės panaikinimo atvejus pagal 15 straipsnio 3 dalį.";

b) įterpiama tokia pastraipa:

"5. Ne vėliau kaip 2006 m. liepos 22 d. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertina šiuo straipsniu nustatytos atsakomybės tvarkos ekonominį poveikį suinteresuotosioms šalims, ypač jos padarinius pripažintų organizacijų finansinei pusiausvyrai.

Ataskaita rengiama bendradarbiaujant su valstybių narių kompetentingomis valdžios institucijomis, ypač su pripažintomis organizacijomis ir klasifikacinėmis bendrovėmis. Atsižvelgdama į tą įvertinimą, prireikus Komisija pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šią direktyvą, patikslinant atsakomybę ir didžiausias atsakomybės ribas reglamentuojančias nuostatas.";

6. 7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.";

7. 8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Neišplečiant šios direktyvos taikymo srities, ją galima iš dalies pakeisti 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka tam, kad:

- šioje direktyvoje būtų atsižvelgiama į paskesnius su šia direktyva susijusių tarptautinių konvencijų, protokolų, kodeksų ir rezoliucijų, nurodytų 2 straipsnio d punkte, 3 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje, įsigaliojusius pakeitimus,

- būtų atnaujinami priede išdėstyti kriterijai, visų pirma atsižvelgiant į atitinkamus TJO sprendimus,

- būtų keičiamos 6 straipsnio 2 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose nurodytos sumos.";

8. 9 straipsnis pakeičiamas tokiu taip:

"9 straipsnis

1. 4 straipsnyje nurodytų organizacijų, nebeatitinkančių priede nustatytų kriterijų arba 2 dalyje paminėtų saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos veiklos rodiklių, pripažinimas yra panaikinamas. Sprendimą panaikinti pripažinimą priima Komisija 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, prieš tai suteikusi atitinkamai organizacijai galimybę pateikti pastabų.

2. Rengdama sprendimų projektus dėl 1 dalyje paminėto pripažinimo panaikinimo, Komisija atsižvelgia į 11 straipsnyje paminėto pripažintų organizacijų įvertinimo išvadas bei į tuos organizacijos saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos veiklos rodiklius, kurie nustatomi pagal visus organizacijos klasifikuotus laivus, nepriklausomai nuo to, su kurios valstybės vėliava jie plaukioja.

Organizacijų saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos veiklos rodikliai apskaičiuojami remiantis duomenimis, sukauptais pagal Paryžiaus susitarimo memorandumą dėl uosto valstybės kontrolės ir (arba) kita panašia tvarka. Kitus rodiklius galima apskaičiuoti, analizuojant nukentėjusiųjų skaičių tuose įvykiuose, kuriuose dalyvavo pripažintos organizacijos klasifikuoti laivai.

Vertinant organizacijų saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos veiklos rodiklius, reikia taip pat atsižvelgti ir į valstybių narių ataskaitas, teikiamas pagal 12 straipsnio reikalavimus.

Pagal 7 straipsnio reikalavimus sudarytas komitetas nustato tuos kriterijus, kuriais reikia vadovautis šioje dalyje nurodytos informacijos pagrindu priimant sprendimą tais atvejais, kai galima teigti, kad vėliavos valstybės vardu veikiančios organizacijos veiklos rodikliai kelia nepriimtiną grėsmę saugai ir aplinkai.

1 dalyje paminėtą sprendimo projektą dėl pripažinimo panaikinimo komitetas pateikia Komisijai savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu.";

9. 10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

1. Jei valstybė narė mano, kad pripažinta organizacija nebegali būti įgaliota jos vardu vykdyti 3 straipsnyje išvardytus uždavinius, valstybė narė šiuos įgaliojimus gali laikinai sustabdyti, neatsižvelgdama į priede nustatytus kriterijus. Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, laikomasi tokios tvarkos:

a) valstybė narė apie savo sprendimą nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares, nurodydama pagrįstas tokio sprendimo priežastis;

b) Komisija ištiria, ar laikinas įgaliojimų sustabdymas pagrįstas rimtu pavojumi saugai arba aplinkai;

c) Komisija 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka praneša valstybei narei, ar jos sprendimas laikinai sustabdyti įgaliojimus yra pagrįstas tikrai dideliu pavojumi saugai arba aplinkai, o jeigu toks sprendimas nėra pagrįstas, reikalauja, kad valstybė narė tą sprendimą panaikintų.

2. Jei Komisija mano, kad pripažintos organizacijos saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos darbo rodikliai blogėja, bet vis dėlto nepanaikina jos pripažinimo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų pagrindu, Komisija gali priimti sprendimą atitinkamai informuoti tą pripažintą organizaciją ir pareikalauti, kad ji imtųsi tinkamų priemonių saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos veiklos rodikliams pagerinti ir kad apie tokį sprendimą praneštų valstybėms narėms. Jei pripažinta organizacija nepateikia Komisijai tinkamo atsakymo arba jei Komisija mano, kad priemonės, kurių ėmėsi pripažinta organizacija, nepagerino saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos veiklos rodiklių, Komisija gali priimti sprendimą vienerius metus laikinai sustabdyti organizacijos pripažinimą 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, prieš tai suteikusi organizacijai galimybę pasiaiškinti. Tuo laikotarpiu pripažintai organizacijai neleidžiama išduoti ar atnaujinti su valstybių narių vėliavomis plaukiojančių laivų liudijimų, bet anksčiau jos išduoti ar atnaujinti liudijimai lieka galioti.

3. 2 dalyje nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai Komisija turi įrodymų, kad pripažinta organizacija nesilaiko 15 straipsnio 3, 4 arba 5 dalies nuostatų.

4. Po vienerių metų nuo Komisijos sprendimo laikinai sustabdyti organizacijos pripažinimą priėmimo Komisija patikrina, ar 2 ir 3 dalyse nurodyti trūkumai, dėl kurių pripažinimas buvo laikinai sustabdytas, yra ištaisyti. Jei tie trūkumai tebėra, pripažinimas panaikinamas 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.";

10. 11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė privalo įsitikinti, kad jos vardu veikiančios pripažintos organizacijos, vykdydamos 3 straipsnio 2 dalies nuostatas, veiksmingai atlieka tame straipsnyje nurodytas funkcijas ir kad jų darbu yra patenkinta tos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija.

2. Kiekviena valstybė narė šį darbą atlieka bent kas dvejus metus ir ne vėliau kaip kovo 31 d. pateikia kitoms valstybėms narėms bei Komisijai ataskaitą apie ankstesnių metų stebėjimų rezultatus.

3. Komisija kartu su valstybe nare, įteikusia atitinkamą prašymą suteikti pripažinimą, reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka visų patvirtintų organizacijų patikrinimą, siekdama nustatyti, ar jos atitinka priedo kriterijus. Pasirinkdama vertinamas organizacijas, Komisija ypatingą dėmesį skiria tos organizacijos saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos veiklos rodikliams, nukentėjusiųjų skaičiaus rodikliams bei pagal 12 straipsnio reikalavimus valstybių narių teikiamoms ataskaitoms. Vertinimo metu galima organizuoti apsilankymus organizacijų regioniniuose filialuose bei atsitiktinai pasirinktų laivų apžiūras, siekiant atlikti organizacijos darbo auditą. Tokiais atvejais Komisija praneša valstybėms narėms, kur įsikūręs tas regioninis filialas. Komisija pateikia valstybėms narėms ataskaitą apie įvertinimo rezultatus.

4. Kiekviena pripažinta organizacija pagal 7 straipsnio nuostatas sudarytam komitetui kasmet pateikia savo sistemos valdymo kokybės apžvalgą.";

11. 12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

Įgyvendindamos savo kaip uosto valstybių teises ir pareigas tikrinti laivus, valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms bei informuoja atitinkamą vėliavos valstybę apie tuos užfiksuotus atvejus, kai vėliavos valstybės vardu veikiančios organizacijos išduoda galiojančius leidimus laivui, neatitinkančiam tarptautinių konvencijų reikalavimų, arba apie galiojantį klasės liudijimą turinčio laivo gedimo atvejus, jei sugenda ta dalis, kuriai taikomas liudijimas. Pagal šio straipsnio nuostatas pranešama tik apie tuos laivus, kurie kelia rimtą grėsmę saugai ir aplinkai arba kai matyti ypač aplaidus organizacijų elgesys. Pripažinta informacija informuojama pirminės apžiūros metu, kad galėtų skubiai imtis tinkamų tolesnių veiksmų.";

12. 13 straipsnis išbraukiamas;

13. 14 straipsnio 2 dalies pabaigoje nuoroda į 13 straipsnį pakeičiama nuoroda į 7 straipsnio 2 dalį;

14. 15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama tokiu tekstu:

"1. Pripažintos organizacijos viena su kita periodiškai konsultuojasi, siekdamos užtikrinti organizacijų naudojamų techninių standartų ir jų diegimo lygiavertiškumą pagal TJO rezoliucijos A.847(20) dėl TJO dokumentų įgyvendinimo rekomendacijų vėliavos valstybėms nuostatas. Jos Komisijai periodiškai pateikia ataskaitas apie esminę pažangą, pasiektą tobulinant standartus.";

b) 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

"3. Pripažintos organizacijos pateikia visų valstybių narių administracijoms, suteikusioms kokius nors 3 straipsnyje nurodytus įgaliojimus, ir Komisijai visą reikiamą informaciją apie jų klasifikuotus laivus, pervedimus, pakeitimus, laikino klasės sustabdymo ir klasės panaikinimo atvejus nepriklausomai nuo vėliavos, su kuria plaukioja tie laivai. Informaciją apie pervedimus, pakeitimus, laikino klasės sustabdymo ir klasės panaikinimo atvejus, įskaitant informaciją apie visas apžiūras, kurių terminas yra praėjęs, rekomendacijas, kurių terminas yra pasibaigęs, klasės sąlygas, eksploatavimo sąlygas ar jų klasifikuotiems laivams pritaikytus eksploatavimo apribojimus, nepriklausomai nuo to, su kurios valstybės vėliava jie plaukioja, reikia perduoti į uosto valstybių rengiamų apžiūrų "Sirenac"; informacinę sistemą bei paskelbti tų pripažintų organizacijų interneto svetainėse, jei jos tas svetaines turi.

4. Nepriklausomai nuo laivo vėliavos, pripažintos organizacijos neišduoda liudijimo laivui, kurio klasė panaikinta arba yra keičiama dėl saugumo, pirmiau nesuteikusi galimybės vėliavos valstybės kompetentingai administracijai per priimtiną laiką pateikti savo nuomonę, kad būtų galima nuspręsti, ar reikia atlikti išsamią laivo apžiūrą.";

c) įterpiama tokia dalis:

"5. Pervedant vienos pripažintos organizacijos klasę kitai, prarandančioji organizacija informuoja įgyjančiąją organizaciją apie visas apžiūras, kurių terminas yra praėjęs, rekomendacijas, kurių terminas yra pasibaigęs, klasės sąlygas, eksploatavimo sąlygas ar tam laivui pritaikytus eksploatavimo apribojimus. Atliekant pervedimą, prarandančioji organizacija pateikia įgyjančiajai organizacijai visą laivo istorijos bylą. Įgyjančioji organizacija laivo liudijimą gali išduoti tik tinkamai atlikusi visas apžiūras, kurių terminas yra praėjęs, ir prarandančiosios organizacijos nurodyta tvarka įvykdžiusi laivui anksčiau pateiktas rekomendacijas ar klasės sąlygas, kurių terminas yra pasibaigęs. Prieš išduodama sertifikatus, įgyjančioji organizacija turi pranešti prarandančiajai organizacijai sertifikatų išdavimo datą bei informuoti ją apie tą datą, vietą ir veiksmus, kurių buvo imtasi, siekiant atlikti visas apžiūras, kurių terminas yra praėjęs, bei įvykdyti visas rekomendacijas ir sąlygas, kurių terminas yra pasibaigęs. Pripažintos organizacijos bendradarbiauja tarpusavyje, siekdamos tinkamai įgyvendinti šios dalies nuostatas.";

15. 16 straipsnis papildomas tokia dalimi:

"4. Be to, Komisija periodiškai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie šios direktyvos įgyvendinimo pažangą valstybėse narėse.";

16. direktyvos priedas iš dalies keičiamas taip:

a) A skirsnis pakeičiamas taip:

"A. BENDRIEJI BŪTINIAUSIEJI KRITERIJAI

1. Pripažintos organizacijos privalo sugebėti dokumentais pagrįsti didelę patirtį, įgytą vertinant prekybos laivų projektus ir konstrukcijas.

2. Organizacija savo klasėje turi turėti bent 1 000 jūrų okeaninių laivų (didesnių už 100 BRT), kurių bendras BRT ne mažesnis nei 5 milijonai.

3. Priimdama į darbą techninį personalą, organizacija turi atsižvelgti į klasifikuojamų laivų skaičių. Kad būtų patenkinti 2 dalyje pateikti reikalavimai, reikia turėti mažiausiai 100 išskirtines teises turinčių inspektorių.

4. Organizacijos privalo turėti išsamias taisykles ir nuostatus, reglamentuojančius prekybinių laivų projektavimą, statybą ir periodišką tikrinimą, kurie turi būti skelbiami ir, įgyvendinant tyrimų ir taikomosios veiklos programas, nuolatos atnaujinami ir tobulinami.

5. Organizacija turi kiekvienais metais skelbti arba visuomenei prieinamoje elektroninėje bazėje tvarkyti savo laivų registrą.

6. Organizacija neturi būti valdoma laivų savininkų ar laivų statytojų, arba kitų asmenų, kurių komercinė veikla būtų susijusi su laivų statymu, įrengimu, remontu ar eksploatavimu. Organizacijos pajamos neturi iš esmės priklausyti nuo vienos komercinės įmonės. Pripažinta organizacija negali imtis įstatymuose numatytų darbų, jei ji yra susijusi su laivo savininku ar operatoriumi arba jei turi su juo verslo, asmeninių ar giminystės ryšių. Ši nuostata taip pat taikoma pripažintoje organizacijoje dirbantiems inspektoriams.

7. Organizacija turi vadovautis TJO rezoliucijos A.789(19) dėl administracijos vardu veikiančių pripažintų organizacijų tikrinimo ir sertifikavimo funkcijų specifikacijų priedo nuostatomis tiek, kiek jos susijusios su šios direktyvos taikymo sričiai priklausančiais klausimais."

b) B skirsnyje:

i) pavadinimas pakeičiamas taip:

"B. KONKRETŪS BŪTINIAUSI KRITERIJAI"

;

ii) 4, 5, 6, 7 ir 9 dalys pakeičiamos taip:

"4. Organizacija yra pasirengusi teikti reikalingą informaciją administracijai, Komisijai ir suinteresuotosioms šalims.

5. Organizacijos vadovybė apibrėžia ir dokumentais pagrindžia savo politiką ir tikslus bei įsipareigojimus dėl kokybės ir užtikrina, kad ta politika būtų suprantama, įgyvendinama ir jos būtų laikomasi visais organizacijos lygiais. Organizacijos politika turi remtis saugos užtikrinimo ir taršos prevencijos veiklos uždaviniais ir rodikliais.

6. Organizacija parengia, įdiegia ir palaiko veiksmingą vidinę kokybės sistemą, pagrįstą atitinkamų tarptautiniais susitarimais pripažintų kokybės standartų dalių reikalavimais bei sudarytą laikantis EN 45004 (tikrinimo institucijų) ir EN 29001, aiškinamos pagal IACS kokybės sistemos sertifikavimo schemos reikalavimus, ir kuri, inter alia, užtikrina, kad:

a) organizacijos taisyklės ir nuostatai yra parengti ir jų laikomasi pagal tam tikrą sistemą;

b) organizacijos taisyklių ir nuostatų yra laikomasi ir yra sukurta paslaugų kokybės vertinimo tų taisyklių ir nuostatų požiūriu vidinė sistema;

c) įstatymais numatyto darbo, kurį atlikti organizacija yra įgaliota, reikalavimų yra laikomasi ir yra sukurta paslaugų kokybės vertinimo vidaus sistema, prižiūrinti, kaip laikomasi tarptautinių konvencijų;

d) darbuotojų, nuo kurių darbo priklauso organizacijos paslaugų kokybė, atsakomybė, įgaliojimai ir tarpusavio ryšiai yra apibrėžti ir pagrįsti dokumentais;

e) visi darbai atliekami esant kontroliuojamoms sąlygoms;

f) yra sukurta priežiūros funkcijas atliekanti sistema, skirta prižiūrėti organizacijos tiesiogiai samdomų inspektorių bei techninio ir administracijos personalo veiksmus ir darbą;

g) pagrindinio įstatymais numatyto darbo, kurį atlikti organizacija yra įgaliota, reikalavimų įgyvendinimo ir jų laikymosi priežiūrą atlieka tik organizacijos arba kitų pripažintų organizacijų inspektoriai; visais atvejais inspektoriai turi būti išsamiai susipažinę su tuo laivų tipu, kuriam priklauso jų tikrinamas laivas, tiek, kiek tai reikalinga konkrečiai apžiūrai atlikti, taip pat su atitinkamais keliamais reikalavimais;

h) įdiegta inspektorių kvalifikacijos kėlimo ir nuolatinio jų žinių atnaujinimo sistema;

i) daromi įrašai, liudijantys, kad dalykams, kuriuos apima teikiamos paslaugos, jau taikomi nustatyti standartai ir egzistuoja veiksmingai funkcionuojanti kokybės sistema;

j) visuose padaliniuose veikia visuotinė planinių ir dokumentais patvirtintų kokybės užtikrinimo veiklos vidaus audito sistema;

k) įstatymuose numatytos apžiūros ir patikrinimai, kuriuos reikalauja atlikti Apžiūrų ir sertifikavimo suderintoji sistema, ir kurias organizacija yra įgaliota atlikti, organizuojamos pagal TJO rezoliucijos A.746(18) dėl rekomendacijų, atliekant apžiūras pagal apžiūros ir sertifikavimo suderintą sistemą, priedo ir priedėlio reikalavimus;

l) yra aiškus atsakomybės ir kontrolės pasidalijimas tarp bendrovės centrinės buveinės ir regioninių filialų bei tarp pripažintų organizacijų ir jų inspektorių.

7. Organizacija privalo būti pajėgi:

a) parengti ir nuolatos atnaujinti visą rinkinį taisyklių ir reglamentų dėl laivo korpuso, mašinų, elektros ir valdymo įrengimų; savo kokybe tos taisyklės ir reglamentai turi būti lygiaverčiai tiems pripažintiems tarptautiniams standartams, kurių pagrindu galima išduoti SOLAS konvencijos ir keleivinio laivo saugos sertifikatus (dėl laivo struktūros ir pagrindinių laivo mašinų sistemų atitikties) bei krovos žymių sertifikatus (dėl laivo patvarumo atitikties).

b) pagal tarptautinių konvencijų reikalavimus atlikti visus patikrinimus ir apžiūras, būtinus, kad būtų išduoti liudijimai, įskaitant įvertinimo priemones, pasitelkus kvalifikuotus profesionalius darbuotojus ir laikantis TJO rezoliucijos A.788(19) dėl Tarptautinio saugos valdymo (ISM) kodekso įgyvendinimo rekomendacijų administracijoms priedo nuostatų, taikant ir diegiant saugumo valdymo sistemą tiek krante, tiek laivuose, kuriuos siekiama sertifikuoti.";

"9. Organizacija turi leisti, kad tobulinant jos taisykles ir (arba) reglamentus dalyvautų administracijos ar kitų suinteresuotų šalių atstovai."

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2003 m. liepos 22 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų visų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gruodžio 19 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] OL C 212 E, 2000 7 25, p. 114 ir OL C 154 E, 2001 5 29, p. 51.

[2] OL C 14, 2001 1 16, p. 22.

[3] OL C 22, 2001 1 24, p. 19.

[4] 2000 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 228, 2001 8 13, p. 150), 2001 m. vasario 26 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 101, 2001 3 30, p. 1) ir 2001 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2001 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimas ir 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas.

[5] OL L 319, 1994 12 12, p. 20. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/58/EB (OL L 274, 1997 10 7, p. 8).

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------