32001L0010Oficialusis leidinys L 147 , 31/05/2001 p. 0041 - 0041


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/10/EB

2001 m. gegužės 22 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/68/EEB dėl skrepi ligos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties [3] 251 straipsnyje nustatytos tvarkos,

kadangi:

(1) 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvoje 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis [4], yra nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai dėl skrepi ligos, apimantys gyvūnų išleidimą į rinką.

(2) Komisijai buvo pateiktos mokslinės nuomonės, pirmiausia iš Mokslo iniciatyvinio komiteto, keliais užkrečiamos spongiforminės encefalopatijos (USE) klausimais. Atsižvelgiant į šias nuomones, reikėtų peržiūrėti Direktyvoje 91/68/EEB nustatytas taisykles.

(3) Turėtų būti nustatytos nuostatos visais su USE susijusiais klausimais, ypač su gyvų gyvūnų auginimu ir išleidimu į rinką ir su 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles [5], 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų gyvūninės kilmės produktų gamyba ir išleidimu į rinką.

(4) Ši direktyva yra tiesiogiai susijusi su visuomenės sveikata ir vidaus rinkos veikimu. Todėl tvirtinant tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos ir kontrolės taisykles teisiniu pagrindu reikia laikyti Sutarties 152 straipsnio 4 dalies b punktą.

(5) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 91/68/EEB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 91/68/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnio 7 dalyje žodžiai "įrašyta B priedo I ir II skirsnių sąrašuose" pakeičiami žodžiais "įrašyta B priedo I skirsnio sąraše".

2) 6 straipsnio b punktas išbraukiamas.

3) 7 straipsnio 1 dalyje žodžiai "nurodytų B priedo II ir III skirsniuose" pakeičiami žodžiais "nurodytų B priedo III skirsnyje".

4) 8 straipsnio 1 dalyje žodžiai "išvardytų B priedo II ir III skirsniuose" pakeičiami žodžiais "išvardytų B priedo III skirsnyje".

5) B priedo II skirsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2001 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Šias nuostatas jos taiko nuo 2001 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus. Komisija apie tai informuoja kitas valstybes nares.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gegužės 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Winberg

[1] OL C 45, 1999 2 19, p. 33.

[2] OL C 258, 1999 9 10, p. 19.

[3] 2000 m. vasario 16 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 339, 2000 11 29, p. 128) ir 2001 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 46, 1991 2 19, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 94/953/EB (OL L 371, 1994 12 31, p. 14).

[5] OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

--------------------------------------------------