32001F0888Oficialusis leidinys L 329 , 14/12/2001 p. 0003 - 0003


Tarybos pamatinis sprendimas

2001 m. gruodžio 6 d.

iš dalies keičiantis Pamatinį sprendimą 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu

(2001/888/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio e punktą ir 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Švedijos Karalystės iniciatyvą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1) 2000 m. gegužės 29 d. Taryba priėmė Pamatinį sprendimą 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu [2].

(2) Pamatiniame sprendime 2000/383/TVR nustatytos priemonės turėtų būti papildytos nuostata dėl ankstesniųjų teistumų už tame pamatiniame sprendime nurodytus nusikaltimus pripažinimo,

PRIĖMĖ ŠĮ PAMATINĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Po Pamatinio sprendimo 2000/383/TVR 9 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

"9a straipsnis

Ankstesniųjų teistumų pripažinimas

Kiekviena valstybė narė pripažįsta ankstesniųjų teistumų pripažinimo principą savo vidaus teisėje esamomis sąlygomis ir tomis pačiomis sąlygomis, siekiant įtvirtinti nusikaltimo recidyvą, pripažįsta galutinius nuosprendžius, paskelbtus kitoje valstybėje narėje, už šio pamatinio sprendimo 3–5 straipsniuose nurodytus nusikaltimus arba Konvencijos 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus, nepaisant to, kokia būtų suklastota valiuta."

2 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad nuo 2002 m. gruodžio 31 d. būtų laikomasi šio pamatinio sprendimo.

2. Iki 2002 m. gruodžio 31 d. valstybės narės Tarybos Generaliniam sekretoriatui, Komisijai ir Europos centriniam bankui perduoda nuostatų, perkeliančių šiuo pamatiniu sprendimu joms skiriamus įsipareigojimus į nacionalinius teisės aktus, tekstą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gruodžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Verwilghen

[1] OL C 225, 2001 8 10, p. 9.

[2] OL L 140, 2000 6 14, p. 1.

--------------------------------------------------